فهرست مطالب

Hormozgan Medical Journal - Volume:10 Issue: 4, 2007
 • Volume:10 Issue: 4, 2007
 • تاریخ انتشار: 1386/05/25
 • تعداد عناوین: 14
|
 • صغری بهمن پور صفحه 297
  مقدمه
  اینترلوکین 1 از جمله سیتوکین های پل یپپتیدی م یباشد که در تمام بافتهای بدن وجود داشته و در تغییرات التهابی آن نقش دارد. اینترلوکین 1 به عنوان سیتوکین هشداردهنده بدن در مکانیس مهای دفاعی بخصوص در پاسخ های ایمنولوژیکی شناخته شده است. گیرنده های اینترلوکین در بافتهای مختلف و از جمله در اپی تلیوم اندومتری رحم موجود بوده و در دوران قبل از لان هگزینی گیرنده آگونیست آن افزایش یافته و در نتیجه در آمادگی اندومتر رحم جهت پذیرش جنین دخالت می نماید. به همین دلیل، بلوک گیرنده های اینترلوکینی مانع لان هگزینی می گردد. افزایش این سیستم نیز در سیکل قاعدگی، بخصوص در فازلوتئال مشاهده گردیده است. شناخت سیستم اینترلوکینی و چگونگی عملکرد آن بعنوان عامل مولکولی کلیدی در چگونگی لانه گزینی مهم می باشد. موفقیت و یا عدم موفقیت در حاملگی به ارتباط متناسب و یا نامتناسب بین بلاستوسیست و اندومتر بستگی دارد، که آن نیز تحت کنترل در جفت موجود می باشد. آنتاگونیست β تقسیم می شود که نوع β و α پاراکرینی سیتوکین ها می باشد. سیتوکین 1 به دو گروه گیرنده آن نیز بعنوان یک ممانعت کننده عمل می نماید. زیرا این آنتاگونیست ضمن ترکیب با گیرنده اینترلوکین، از عمل آن ممانعت نموده و در نتیجه مانع لان هگزینی می گردد. ترکیب آنتاگونیست – گیرنده بدون هیچگونه اثر سیتوتاکسیک می تواند فعالیت فیزیولوژیکی اینترلوکین 1 را متوقف و مانع عملکرد آن گردد. سیستم اینترلوکین در رحم موش، در روز چهارم و پنجم حاملگی به حداکثر فعالیت خود می رسد. موارد مذکور ثابت می نماید که بلوک نمودن اینترلوکین مانع لانه گزینی بلاستوسیست گشته و در نتیجه چگونگی واکنش، ترشح، گیرندگی و عوامل دیگر اینترلوکینی بعنوان نقش کلیدی در لان هگزینی و ارتباط بین آندومتر و جنین مطرح م یباشد.
 • سیدمصطفی جزایری شوشتری، کامبیز خاموشیان، الهام افلاکی صفحه 303
  مقدمه

  بیماری بهجت یک بیماری مزمن با گرفتاری سیستم های متعدد است. سیستم های اعصاب مرکزی و محیطی در این بیماری گرفتار می شوند، گرفتاری سیستم اعصاب محیطی در کتابهای مرجع و مقالات ناشایع و متناقض ذکر شده است. از طرفی تاکنون مطالعه الکترودیاگنوز جامعی با در نظر گرفتن رژیم درمانی این بیماران انجام نشده است. این تحقیق به منظور بررسی نقش کمکی الکترودیاگنوز در تشخیص زودرس گرفتاری اعصاب محیطی به منظور پیشگیری از نوروپاتی م یباشد.

  روش کار

  در این مطالعه مورد – شاهد 40 بیمار مبتلا به بهجت و 40 فرد سالم (گروه کنترل) مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه افرادی مورد بررسی قرار م یگرفتند که سابقه هیچ گونه بیماری یا تماس با عاملی که م یتوانست منجر به نوروپاتی شود، نداشته باشند. در این بیماران اعصاب حسی و حرکتی مدیان، اولنار، تیبیال، پرونئال عمقی، پرونئال سطحی و سورال از نظر و اعصاب GS H-Reflex عصب تیبیال از نظر، Nerve Conduction Velocity و Amplitude (AMP)، Distal latency (DL) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.. t مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج با استفاده از آزمون F-wave اولنار و تیبیال از نظر در اعصاب مدیان، اولنار، سورال و پرونئال سطحی در (SNAP Amplitude)

  نتایج

  نتایج نشان داد که کاهش ارتفاع امواج حسی در (Entrapment neuropathy) ارتباط معنی داری دارند و شیوع بالای نوروپاتی فشاری (P<0/ مقایسه با گروه کنترل (با 5 در Carpal Tunnel Syndrome % و 35 Cubital Tunnel Syndrome % اعصاب مدیان و اولنار به ترتیب در این بیماران 25 محدوده طبیعی بودند و از لحاظ آماری با گروه کنترل اختلاف معنی داری نداشتند.

  نتیجه گیری

  با توجه به این یافته ها توصیه می شود در بیماران مبتلا به واسکولیت بهجت قبل از شروع درمان و در طی درمان با داروهای نوروتوکسیک از بررس ی های الکترودیاگنوز جهت پیشگیری و تشخیص زودرس نوروپاتی اعصاب محیطی استفاده شود و در صورت امکان بهتر است از داروهای نوروتوکسیک مانند: کلشی سین، تالیدومید و داپسون به علت مستعد بودن این بیماران به نوروپاتی حسی و نوروپاتی فشاری استفاده نشود.

 • محمد خاکساری حداد، محمدرضا رحمانی، غلامرضا اسدی کرم، سهراب حاجی زاده، مهرداد شهرانی صفحه 311

  جریان خون افزایش می یابد. از آنجایی که در (CFA)

  مقدمه

  در التهاب مزمن ایجاد شده در مفصل زانو توسط اجوانت کامل فروند مطالعات قبلی اثر ضدالتهابی مسددهای کانال کلسیم گزارش شده است، در مطالعه حاضر نقش این مهارکننده ها بر روی شاخص های التهاب جریان خون و درجه حرارت در مفصل زانوی ملتهب ناشی از تزرق اجوانت، مورد بررسی قرار گرفت. 0/2 محلول اجوانت ml در زانوی راست آنها، I

  روش کار

  این مطالعه تجربی بر روی 8 گروه موش صحرایی نر بالغ انجام شد. گروه CFA به آنها III سالین در زانوی آنها تزریق شد. گروه، CFA هم حجم II گروه، Complete Freund’s Adjuvant (CFA) کامل فروند تزریق شده و از روز هفتم تا پایان مطالعه هم حجم داروهای مصرفی، دی متیل سولفوکسید را به صورت خوراکی دریافت کردند و به ترتیب دوز زیاد وراپامیل و نیفدیپین از روز هفتم تا VII و VI به ترتیب دوز اندک وراپامیل و نیفدیپین و گروه های V و IV گروه های 15 از روز هفتم مطالعه، روزانه به صورت خوراکی mg/kg ایبوپروفن را با دوز VIII پایان مطالعه به صورت خوراکی دریافت کردند. گروه مصرف کردند. تغییرات جریان خون و تغییرات درجه حرارت موضعی مفصل با استفاده از دستگاه جریان سنج لیزری برای مدت 28 روز استفاده شد. t اندازه گیری شد. برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمونهای آنالیز واریانس و CFA بعد از تزریق به طور معنی داری در تمام 28 روز نسبت به روز صفر جریان خون را افزایش نشان داد، به طوری که در روز CFA

  نتایج

  تزریق 121 درصدی در جریان خون را موجب م یشد. مصرف دوز اندک وراپامیل و دوز اندک نیفدیپین جریان خون /7±6/ هفتم، افزایش 1 منجر شدند. مصرف دوزهای زیاد وراپامیل و نیفدیپین نیز باعث کاهش جریان خون مفصل شدند، اثر CFA افزایش یافته ناشی از تزریق مهاری این مهارکننده ها بر جریان خون مفصل با اثر ایبوپروفن قابل مقایسه بود. در خصوص درجه حرارت مفصل ملتهب، دوز اندک وراپامیل و نیفدیپین و دوز زیاد نیفدیپین و وراپامیل اعمال نموده اند. تفاوت معن یدار بین دوزهای مختلف مسددها با ایبوپروفن در کاهش درجه حرارت مشاهده نشد.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه معرف این م یباشد که داروهای مهارکننده کانال کلسیم در شرایط التهاب افزایش جریان خون و درجه حرارت در موضع التهاب را مهار نموده و احتمالا از، CFA مزمن ناشی از تزریق این طریق التهاب مزمن را کاهش می دهد.

 • مهران شاهی، حسن وطن دوست، محمدرضا عبایی، احمدعلی حنفی بجد صفحه 321
  مقدمه

  در حدود 40 % جمعیت استان هرمزگان در مناطق کوهستانی و در تماس با آنوقل گونهfluviatilis زندگی می کنند. این گونه دارای عادات رفتاری اگزوفیلی و آنتروپوفیلی بالایی بوده و یکی از ناقلین مهم مالاریا در نواحی کوهستانی استان به Fluviatilis هرمزگان به شمار می رود. هدف از انجام این مطالعه، بررسی سطح حساسیت و تحریک پذیری آنوفل حشره کشهای مختلف بوده است.

  روش کار

  در این مطالعه مقطعی، جهت اطلاع از سطح حساسیت این گونه آنوفل در شهرستان بندرعباس نسبت به حشره کشهای ددت، دیلدرین، مالاتیون، فنیترتیون، پروپکسور، بندیوکارب، پرمترین، دلتامترین و سیفلوترین تست های با استفاده از دوزهای تفکیکی حشر هکشهای فوق، توصیه WHO حساسیت با استفاده از کیت استاندارد تست حساسیت شده توسط سازمان بهداشت جهانی انجام شد. با انجام تست های تحری کپذیری، خاصیت تحری ککنندگی چهار حشر هکش با استفاده از کیت Fluviatilis پایروتروئید شامل لامبداسی هالوترین، پرمترین، سیفلوترین و دلتامترین بر روی آنوفل اندازه گیری شد. نتایج با استفاده از آنالیز واریانس مورد Conical Exposure Chamber و به روش WHO استاندارد معنی دار تلقی گردید. P<0/ تجزیه و تحلیل قرار گرفت و 05

  نتایج

  نتایج بدست آمده از مطالعه اخیر نشان داد این گونه نسبت به همه حشره کشها و لاروکش های ارزیابی شده حساس می باشد. همچنین نتایج تستهای تحریک پذیری نشان داد که تحریک کننده ترین حشره کش پایروتروئید، پرمترین و کمترین اثر تحری ککنندگی مربوط به حشره کش دلتامترین بود

 • غلامحسین احمدزاده، عاطفه صادقی زاده، سیامک امانت، ویکتوریا عمرانی فرد، حمید افشار صفحه 329
  مقدمه

  طی سالهای اخیر اقدامات ارزند های نسبت به بهبود وضعیت بهداشت جسمی زنان باردار انجام شده است ولی چندان توجهی به بهداشت روان آنان نگردیده است. نظر به شیوع روزافزون افسردگی در جهان و شیوع دو برابر آن در زنان نسبت به مردان و تاثیرات متقابل آن بر سلامت جسمی و کیفیت زندگی آنان، مطالعه حاضر با هدف بررسی شیوع افسردگی و ارتباط آن با بعضی عوامل اجتماعی – اقتصادی در زنان باردار مراجع هکننده به مراکز بهداشتی شهر اصفهان انجام شده است. 15 ساله مراجعه کننده به مراکز بهداشتی -

  روش کار

  این مطالعه مقطعی توصیفی – تحلیلی بر روی 600 نفر از زنان باردار 45 به همراه پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک بودند که Beck درمانی شهر اصفهان انجام شده است. ابزار سنجش پرسشنامه افسردگی تجزیه و تحلیل شد. Chi-square توسط آزمودن ی ها تکمیل می گردید. یافته ها با استفاده از آزمون آماری %22/ 28 %) دارای افسردگی بودند که به تفکیک 2 / 74 %) طبیعی و 154 نفر (7 /

  نتایج

  از 600 نفر زن حامله، 446 نفر (3 3% دارای افسردگی متوسط تا شدید بودند. شیوع افسردگی در زنان با حاملگی ناخواسته نسبت / دارای افسردگی خفیف و 5 به خواسته دارای تفاوت معنی دار بود و در بقیه موارد تفاوت معن یداری دیده نشد.

  نتیجه گیری

  به نظر می رسد توجه ویژه به وضعیت خلقی زنان باردار، بخصوص زنان دارای بارداری ناخواسته، از ارزش ویژه ای برخوردار است. استفاده از ابزارهای غربالگری جهت تشخیص و انجام مراقبتهای ویژه برای طبقه اجتماعی – اقتصادی پایین الزامی است. همچنین انجام مطالعات بیشتر جهت بررسی اختلالات افسردگی در تمام طول حاملگی و بررسی پیامدهای آن به عنوان ریسک حاملگی ضروری است.

 • آذین علوی، عبدالرضا صلاحی مقدم، نوشین علی ملایری، افسانه رمضان پور صفحه 335
 • هاجر پاشا محمود حاج احمدی صفحه 343
  مقدمه
  بارداری یک واقعه طبیعی در زندگی زن است، که تغییرات عمیق جسمانی، روانی و رفتاری را در ابعاد مختلف در برمی گیرد. آثار بارداری بر روی رفتار جنسی در زن متفاوت است. از نظر جنسی بعضی از زنان انگیزه جنسی بیشتری احساس می کنند ولی بعضی از آنها با کاهش یا حتی فقدان تمایلات جنسی مواجه م یشوند که می تواند به ایجاد تنش در روابط زناشویی منجر شود. این مطالعه به منظور بررسی رفتارهای جنسی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز مختلف بهداشتی درمانی بابل و برخی عوامل مرتبط با آن انجام گردید.
  روش کار
  مطالعه حاضر از نوع توصیفی – تحلیلی بوده است که بر روی 140 زن باردار مراجعه کننده به مراکز مختلف بهداشتی درمانی شهر بابل (1383) انجام گرفت. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه بوده است. تجزیه و تحلیل داده ها با و با استفاده از آزمون کای اسکوئر بوده است. SPSS نرم افزار 72 %) در زمان / 59 %) و کاهش میزان مقاربت جنسی (1 /
  نتایج
  نتایج نشان می دهد که بیشتر زنان باردار دچار کاهش میل جنسی (6 66 %) مخالف ادامه روند مقاربت جنسی در / 37 % زنان باردار دارای مقاربت دردناک بودند. اکثریت زنان باردار (4 / بارداری بودند. 7 زمان بارداری مشابه زمان غیربارداری بودند. 14 % موافق افزایش مقاربت جنسی در زمان بارداری به خاطر باز شدن کانال زایمانی و زایمان راحت بودند. بین متغیرهایی نظیر میل جنسی در زمان بارداری و یا شغل زن، تعداد مقاربت در بارداری، میزان مقاربت در بارداری، درد زمان مقاربت جنسی و میزان مقاربت جنسی در زمان بارداری با وضعیت اقتصادی، تعداد بارداری، تعداد زایمان با. (P<0/ تحصیلات زن، تفاوت آماری معنی داری وجود داشت (05
  نتیجه گیری
  با توجه به اهمیت بهداشت و سلامت جنسی در زمان بارداری، ضرورت خدمات مشاور های و حضور افراد آگاه به مسائل رفتارهای جنسی در دوران بارداری در کنار مراکز درمانی اهمیت ویژه ای خواهد داشت.
 • عارف فقیه، منیره انوشه، فضل الله احمدی، فضل الله غفرانی پور صفحه 349
  مقدمه

  در بین مواد غذایی مختلف، شیر و فرآورده های آن جزء اساسی ترین مواد غذایی هستند که نزدی کترین حالت را به یک غذای کامل دارند. آمار موجود نشان دهنده پایین بودن مصرف این مواد غذایی با ارزش در کشورمان نسبت به استانداردهای جهانی می باشد. این پژوهش، به منظور بررسی تاثیر مشارکت دان شآموزان پسر بر افزایش مصرف شیر و فرآورد ه های آن در خانواده هایشان در بخش جناح در سال 1383 انجام شده است.

  روش کار

  در این پژوهش تجربی نمونه های مورد پژوهش شامل 95 نفر از دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی دو دبستان پسرانه بخش جناح به همراه خانواده های شان بودند که به روش سرشماری انتخاب شده بودند که با در نظر گرفتن میزان درآمد خانواده های آنان به 70 نفر تقلیل یافت. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و چک لیست خودگزارش دهی مصرف شیر و فرآورده های آن در خانواده بود که در ابتدا توسط واحدهای مورد پژوهش قبل از مشارکت دانش آموزان تکمیل شدند. سپس دان شآموزان آموزشهای لازم را توسط پژوهشگر دریافت نموده و پس از آن موارد آموزش داده شده را به مدت 3 ماه در خانواده هایشان پیاده کردند. پس از طی این دوره مجددا پرسشنامه ها و چک لیست خود گزارش دهی و با استفاده از SPSS مصرف شیر و فرآورده های آن در خانواده توسط آنها تکمیل شد. تجزیه و تحلیل یافته ها توسط نرم افزار با سطح معن یدار کمتر از 5% انجام شد. t آزمونهای کای دو و

  نتایج

  یافته های پژوهش نشان داد که دو گروه آزمون و شاهد از نظر عوامل دموگرافیک یکسان هستند. بین میانگین مصرف شیر و فرآورد ه های آن توسط واحدهای مورد پژوهش در دو گروه آزمون و شاهد قبل از مشارکت دانش آموزان تفاوت آماری معنی داری وجود ندارد. در حالی که بین میانگین مصرف شیر و فرآورد ه های آن در دو گروه بعد از مشارکت. .(P<0/ دانش آموزان تفاوت آماری معن یدار وجود دارد (0001

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که مشارکت دان شآموزان پسر باعث افزایش میزان مصرف شیر و فرآورده های آن در خانواده شده است. با توجه به نتایج فوق، پژوهشگر پیشنهاد می کند که از مشارکت دان شآموزان به عنوان یک استراتژی مهم و اساسی در ارتقاء سلامت خانواده، استفاده شود

 • کریم ناصری، شعله شامی، بهزاد احسن، محمدرضا زجاجی کهن صفحه 357
  مقدمه

  تهوع و استفراغ از جمله شای عترین عوارض بعد از عمل جراحی هستند. برای رفع عارضه در کنار تداخلات دارویی سایر روش های بهداشتی طب جایگزین نیز جهت کمک به بیماران ابداع شده اند. این مطالعه برای تاثیر طب فشاری به عنوان یک روش بالقوه سالم نسبت به سایر روش های موجود استفاده از دارو جهت جلوگیری و یا کاهش تهوع و استفراغ بعد از عمل جراحی انجام شده است. وضعیت II یا I

  روش کار

  این مطالعه به صورت مداخله ای تجربی دو سو کور بر روی 240 نفر از بیمارانی که در کلاس جسمی انجمن هوشبری امریکا قرار داشتند و برای انجام جراحی ارتوپدی انتخابی برنامه ریزی شده بودند، انجام شد. بیماران به صورت تصادفی به دو گروه تقسیم شدند. در گروه مداخله 5 دقیقه قبل از القاء بیهوشی عمومی طب فشاری به وسیله مچ بند طبی پیچیده شده و به مدت پنج ساعت و نیم بعد از بیهوشی در محل باقی ماند، انجام شد. در گروه Nei Guan (آکوباند) که در نقطه مقایسه نیز مچ بندی که فاقد تیله در داخل آن بود، در محل گذاشته شد. القاء و نگهداری بیهوشی برای دو گروه مشابه بود. بیماران در اتاق بهبودی و ساعات 6 و 24 بعد از عمل توسط فرد دیگری که از نوع مچ بندها اطلاعی نداشت، از لحاظ بروز تهوع و مورد t-test و تست های آماری مجذور کای و SPSS Win استفراغ مورد سوال قرار گرفتند. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

  نتایج

  میانگین سنی بیماران دو گروه یکسان بود. دو گروه از لحاظ هوشبرهای تجویزی نیز تفاوتی نداشتند. بروز تهوع و یا استفراغ در اطاق بهبودی مشابه و دو گروه از این لحاظ اختلاف معنی داری با هم نداشتند. در گروه مداخله بروز تهوع و یا استفراغ در ساعات 6 و 24 بعد از عمل جراحی به طور معن یداری کمتر از گروه مقایسه بود. بروز تهوع و استفراغ در خانمهای هر دو گروه بیشتر از آقایان بود ولی اختلاف دو گروه از این نظر از لحاظ آماری معن یدار نبود و تاثیر طب فشاری در کاهش تهوع و استفراغ در بین خانمها و آقایان در زمانهای مختلف بعد از عمل نیز مشابه بود. یک PC6 (Pericardium-

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که طب فشاری روی نقطه طب سوزنی (6 روش مفید برای کاهش تهوع و استفراغ در بالغین بعد از جراحی ارتوپدی است. پیشنهاد می کنیم که از این روش در سایر جراحی هایی که با میزان بالاتری از بروز تهوع و استفراغ بعد از عمل همراه هستند نیز استفاده گردد.

 • خدیجه رنجبر فرخنده شریف طاهره دژبخش صفحه 363
  مقدمه
  محققین علوم روانی و رفتاری، بروز بیماری دیابت، عوارض حاد و یا مزمن و اولین تجربه احساس ناتوانی ناشی از آن را از جمله بحرانهای قابل پی شبینی قلمداد کرده و معتقدند که فرد مبتلا را با طیف وسیع مشکلات خلقی عاطفی منجمله افسردگی مواجه می سازد. این مطالعه به منظور بررسی مقایسه ای فراوانی و شدت افسردگی در بزرگسالان دیابتی مراجعه کننده به کلینیک دیابت درمانگاه نادر کاظمی شهر شیراز به انجام رسیده است. 81 با استفاده از نمونه گیری -
  روش کار
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی – تحلیلی به صورت مقطعی بوده که در سال 82 تصادفی مبتنی بر هدف تعداد 100 نفر از بیماران بزرگسال مبتلا به دیابت که در مقطع زمانی انجام پژوهش به کلینیک دیابت نادر کاظمی شهر شیراز مراجعه و با مصرف قرص یا انسولین تحت کنترل و مداوا قرار داشتند، انتخاب گردیدند و از طریق تکمیل پرسشنامه سنجش افسردگی بک 21 سؤالی و پرسشنامه بررسی مشخصات فردی مورد مطالعه قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل P<0/ و آمار توصیفی وآزمونهای مجذور کای، من ویتنی و فیشر صورت گرفته و 05 SPSS داده ها با استفاده از نرم افزار معنی دار تلقی گردیده است. 71 % از کل جمعیت مورد مطالعه مبتلا به افسردگی م یباشند. بدین مفهوم که /
  نتایج
  نتایج این بررسی نشان داد که بطور کلی 4 67 % از مصرف کنندگان انسولین به نوعی به افسردگی مبتلا می باشند. سایر یافته ها نشان داد که / %77/4 از مصرف کنندگان قرص و 2 ارتباط معنی داری بین نوع درمان و شدت افسردگی در. (P<0/ افسردگی در زنان مبتلا به دیابت بیش از مردان دیابتیک می باشد (05 گروه های مورد مطالعه زن و مرد و در کل نمونه های مورد پژوهش مشاهده نشد، رابطه معنی داری بین میزان تحصیلات و فراوانی همچنین در افراد بیکار در مقایسه با شاغلین، درصد افسردگی بیشتری مشاهد شد. بین متغیر. (P<0/ افسردگی ملاحظه گردید (02 سن و افسردگی، وضعیت تاهل و وضعیت اقتصادی با افسردگی رابطه معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به شیوع افسردگی در جمعیت مورد مطالعه در مقایسه با سایر اقشار جامعه و از آنجا که نوع داروی تنظیم کننده میزان قندخون بر فراوانی و شدت افسردگی تاثیرگذار نم یباشد، جهت پیشگیری از بروز عوارض دیابت و یا کنترل آن، اجرای تلفیقی از تدابیر دارویی و روان درمانی و مشاوره پیشنهاد می شود.
 • مهین علم، سکینه محمدعلیزاده، محمدرضا افلاطونیان، منصوره عزیززاده فروزی صفحه 379
 • افشین ملکی امیرحسین محوی صفحه 393