فهرست مطالب

Hormozgan Medical Journal - Volume:10 Issue: 3, 2007
 • Volume:10 Issue: 3, 2007
 • تاریخ انتشار: 1385/10/20
 • تعداد عناوین: 14
|
 • نادر فیاضی، خاطره ماهوری، شهرام زارع، عبدالله غریب زاده، مهناز رواق صفحه 195
  مقدمه

  مرگ و میر بیمارستانی، قسمت عمد های از مرگ ها را بخود اختصاص می دهد. در ایران در مطالعه کشوری که در سال 1379 صورت گرفت، بیش از 50 % مرگ ها ناشی از بیماری های عفونی، 30 % مرگ ها ناشی از سرطانها، بیش از 35 % مرگ ها ناشی از بیماری های قلبی – عروقی و حدود 40 % مرگ ها ناشی از حوادث غیرمترقبه در بیمارستانها رخ داد هاند. این مطالعه با هدف تعیین علل مرگ و میر در بیمارستان شهیدمحمدی بندرعباس صورت پذیرفت.

  روش کار

  این مطالعه به روش مقطعی در نیمه اول سال 1383 انجام شده است. بدین صورت که در طول یک دوره 6 ماهه پرونده تمامی بیماران فوت شده در بیمارستان ظرف حداکثر 48 ساعت پس از فوت بررسی شده و یافته ها بر اساس پرسشنامه تدوین شده، از پرونده ها استخراج و در صورت عدم وجود اطلاعات مورد نیاز به پزشک معالج مراجعه شده است. تجزیه و تحلیل و نتایج با استفاده از جداول فراوانی ارائه شده است. SPSS و Epi Info آماری داده ها با استفاده از نر م افزار

  نتایج

  در این مطالعه مشخص شد که از مجموع 10435 نفر مراجعه کننده به فوریتها. و 15317 نفر بستری شده در اورژانس و بخشهای 56 %). متوسط سن هنگام فوت / بستری، 400 مورد فوت رخ داده است. اکثر موارد فوت شده، ساکن شهر بندرعباس و روستاهای اطراف بوده اند (3 64 سال و سکته مغزی برابر /6±3/ 33 سال و در بیماران سکته قلبی 8 /2±19/ 51 سال، در بیماران ترومایی برابر با 8 /4±22/ در مجموع برابر 8 64/6±14 سال بوده است.. 5% بیماران فوت شده بدون ویزیت متخصص یا دستیار بوده اند که مدت زمان متوسط از بستری تا فوت در آنها برابر با 1/16±1 ساعت می باشد. 94 % بیماران فوت شده بصورت اورژانس پذیرش شده اند و میزان مرگ و میر بخشهای اورژانس 38 % کل موارد فوت 9%) و سپتی سمی / 10 %)، سکته قلبی (75 / می باشد. شایع ترین علل فوت بیمارستان شهیدمحمدی به ترتیب شیوع سکته مغزی (15 %)، ضربه مغزی (5 4% بیماران مشخص نشده است. / 6% موارد مرگ را بخود اختصاص داده است و تشخیص نهایی 3 / %4/25) بوده است. بدخیمی ها 8)

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج حاصل در این مطالعه، میزان مرگ و میر بیمارستان در حد قابل قبولی بوده است. سکته مغزی، ضربه مغزی، سکته قلبی و سپتی سمی به ترتیب مهمترین علل مرگ را به خود اختصاص داده اند. با در نظر گرفتن می باشد، اهمیت درمان صحیح فشار خون بالا با توجه به موارد CVA اینکه فشارخون بالا مهمترین عامل خطر ابتلا به هموراژیک منجر به فوت در این مطالعه، کاملا مشخص م یباشد. CVA بالای

 • یدالله زاهدپاشا، سلما نادری، موسی احمدپور صفحه 207
  مقدمه

  زردی یکی از شای عترین نشان ه های بالینی دوران نوزادی است که شکل شدید آن منجر به سمیت عصبی (کرون ایکتروس) در نوزاد می گردد. این مطالعه با هدف بررسی اثر کلوفیبرات به همراه فتوتراپی بر روی غلظت بیلی روبین نوزادان زرد سالم رسیده انجام شد.

  روش کار

  مطالعه به روش کارآزمایی بالینی دوسوکور، در بخش نوزادان بیمارستان کودکان شفیع زاده بابل صورت گرفت. نوزادان 15 از روز دوم به بعد انتخاب شدند. نوزادان با بیماری mg/dl≤ سالم رسیده شیر مادرخوار با وزن ≥ 2500 گرم و زردی غیرمستقیم و نیازمند به تعویض خون و تحت درمان با فتوباربیتال از مطالعه خارج شدند. (G6PD و کمبود Rh و ABO همولیتیک (ناسازگاری نوزادان به دو گروه 30 نفره مورد و شاهد تقسیم شدند. همه بیماران تحت فتوتراپی قرار گرفتند و به گروه مورد در شروع درمان یک دوز 100 به صورت خوراکی تجویز شد. بیلی روبین سرم در 16 و 24 ساعت پس از درمان و سپس هر 24 ساعت / mg/kg واحد کلوفیبرات و SPSS اندازه گیری شد. اطلاعات شامل وزن و جنس و غلظت بیلی روبین بصورت پرسشنامه جمع آوری گردید و توسط نرم افزار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. fisher exact test و t-test آزمونهای آماری (11/43 ± 2/28 mg/dl) 10/96) و در گروه شاهد ± 2/4 mg/dl)

  نتایج

  در گرو.ه مورد بیل یروبین توتال در ساعت 48 پس از درمان P=0/024 (11/21 ± 1/96 mg/dl) 9/56) و در گروه شاهد ± 1/8 mg/dl) و در ساعت 72 پس از درمان در گروه مورد P = 0/ با 047 83 % و در گروه شاهد / نسبت به گروه شاهد بطور معنی داری پایین تر بود. در پایان 72 ساعت تعداد نوزادان ترخیص شده در گروه مورد 3 بود. هیچگونه عارضه جانبی در گروه مورد دیده نشد. P = 0/ %53/3 با 025

  نتیجه گیری

  بنظر می رسد کلوفیبرات باعث کاهش سریعتر غلظت بیلی روبین غیرمستقیم گردیده و باعث ترخیص زودتر نوزادان از بیمارستان می گردد.

 • هاشم جری نشین معصومه رزم پور صفحه 215
  مقدمه
  یکی از روش های معمول بیهوشی جهت انجام اعمال جراحی مختلف، بیهوشی عمومی م یباشد. تیوپنتال رایج ترین داروی بکار برده شده جهت القای بیهوشی داخل وریدی م یباشد. استفاده از پروپوفول از زمان معرفی به عنوان یک داروی بیهوشی، با روند روبه رشد فزاینده ای همراه بوده به طوری که در خیلی از موارد، داروی بیهوشی انتخابی شناخته شده است. هدف از این مطالعه مقایسه تغییرات فشارخون و تعداد ضربان قلب ناشی از پروپوفول و تیوپنتال حین القای بیهوشی و لوله گذاری نای و استفاده از پروپوفول به جای تیوپنتال جهت القای بیهوشی می باشد.
  روش کار
  این تحقیق یک مطالعه کارآزمایی با لینی دو سو کور بوده که بر روی 60 بیمار بزرگسال با کلاس بیهوشی یک و دو که جهت اعمال جراحی الکتیو تحت بیهوشی عمومی به اتاق عمل مراجعه کرده بودند، انجام گردید. بیماران به نسبت مساوی و به صورت تصادفی به دو گروه 1 (پروپوفول) و 2 (تیوپنتال) تقسیم شدند. بعد از اندازه گیری فشار خون سیستولیک و دیاستولیک و تعداد ضربان قلب 2) و بیماران گروه 2 داروی mg/kg) اولیه (پایه) و تجویز پیش داروی مشابه شامل مورفین و میدازولام، بیماران گروه 1 داروی پروپوفول 5) را جهت القای بیهوشی عمومی دریافت کردند. سپس فشارخون سیستولیک و دیاستولیک و تعداد ضربان قلب mg/kg) تیوپنتال سدیم در چهار زمان متفاوت اندازه گیری شد. بعد از القای بیهوشی و قبل از لارینگوسکوپی و لوله گذاری نای، بلافاصله پس از لول هگذاری نای، 3 و 5 دقیقه پس از لول هگذاری نای. طول مدت لارینگوسکوپی و لوله گذاری نای نیز در همه بیماران انداز هگیری و ثبت شد. داده ها پس از تجزیه و تحلیل گردید. t جمع آوری با استفاده از آزمون
  نتایج
  میانیگن سنی، جنسی و طول مدت لارینگوسکوپی در دو گروه یکسان بود. میانگین فشارخون سیستولیک، دیاستولیک و تعداد ضربان قلب اولیه نیز در دو گروه یکسان بود اما میانگین فشارخون سیستولیک، دیاستولیک و تعداد ضربان قلب در زمانهای پس از تزریق دارو و قبل از لوله گذاری نای، بلافاصله پس از لوله گذاری نای و همچنین 3 دقیقه پس از لوله گذاری نای در گروه 1 بطور قابل ملاحظه ای کمتر از گروه اما در زمان 5 دقیقه پس از لول هگذاری نای، اختلاف آماری معنی داری بین دو گروه مشاهده نشد.. (P<0/ 2 بود (05
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج فوق، می توان گفت که پروپوفول به دلیل مهار قوی تر پاسخهای قلبی عروقی به لارینگوسکوپی و لوله گذاری نای می تواند جایگزین بسیار مناسبی برای تیوپنتال سدیم جهت القای بیهوشی عمومی باشد
 • خاطره ماهوری شهرام زارع فرهاد خرمی صفحه 223
  مقدمه
  انجام واکسیناسیون و پایش ماهانه رشد کودک از مه مترین اقدامات بهداشتی کودکان زیر یکسال به شمار می رود. بر اساس نتایج طرح سلامت و توسعه در استانهای مختلف کشور، استان هرمزگان از نظر شاخصهای پوشش واکسیناسیون و وضعیت رشدی کودکان زیر یکسال در رده ضعیف ترین استانها قرار دارد. هدف از انجام این مطالعه، تعیین وضعیت مراقبت کودکان زیر یکسال در محدوده پایگاه تحقیقات جمعیتی بندرعباس و میزان مشارکت و آگاهی مادران در این زمینه بود.
  روش کار
  طی یک مطالعه مقطعی در سال 1381 کل جمعیت پایگاه تحقیقات جمعیتی بندرعباس شامل 36830 نفر مورد مطالعه قرار گرفته و اطلاعات مربوط به وضعیت واکسیناسیون و پایش رشد تمامی 714 کودک زیر یکسال پایگاه بصورت مراجعه حضوری به منازل و انجام مصاحبه و تکمیل پرسشنامه جمع آوری گردید. داده ها پس از جمع آوری توسط تجزیه و تحلیل و به وسیله شاخصهای توصیفی ارائه شد. Minitab نرم افزار آماری 98 % آنان مراکز بهداشتی درمانی بوده است. / 94 % از کودکان پایگاه تحت مراقبت بهداشتی بوده و محل تشکیل پرونده بهداشتی 5 /
  نتایج
  9 77 % از / %68/9 از مادران بدرستی می دانستند که کودک زیر یکسال بطور ماهانه تا پایان یک سالگی نیاز به مراقبت بهداشتی دارد. در مورد 7 45 % مادران قادر بودند منحنی رشد / 12 % کودکان اصلا رسم نشده بود. 2 / کودکان منحنی رشد بطور کامل رسم شده بود. منحنی رشد 4 94 % از کودکان بصورت کامل انجام گرفته بود. مهمترین علت کامل نبودن واکسیناسیون در / کودک خود را بخوبی تفسیر کنند واکسیناسیون 1 کودکانی که از وضعیت واکسیناسیون ناقص برخوردار بودند، عدم دسترسی مادران به مراکز بهداشتی درمانی ذکر گردید.
  نتیجه گیری
  بیش از نیمی از مادران از اهمیت و چگونگی تفسیر منحنی رشد کودکانشان ب یاطلاع بودند، لذا آموزش مادران در این زمینه ضروری به نظر م یرسد. لازم است با ارائه وسی عتر و سه لالوصول تر خدمات مربوط به واکسیناسیون، پوشش آن را به حدود 100 % رساند. و با توجه به اینکه اکثر کودکان جهت دریافت مراقبتهای بهداشتی، به مراکز بهداشتی درمانی دولتی مراجعه می کنند، بازآموزی کارکنان این مراکز از اهمیت ویژه ای برخوردار است
 • علیرضا عبادی، بتول زمانی، علیرضا سلیمانی، محمدرضا تمدن، محسن اربابی صفحه 231
  مقدمه

  لوپوس اریتماتوس سیستمیک از بیماری های التهابی و چند سیستمی است که ارگانهای مختلف بدن از جمله قلب، ریه، دستگاه خون، دستگاه عضلانی اسکلتی، گوارشی و کلیه ها را درگیر می کند که درگیری کلیه در تعیین پروگنوز بیماری اهمیت ویژه ای دارد. در در Anti DNA، (ds) این مطالعه وضعیت اپیدمیولوژیک، اثرات کوتاه مدت درمان در درگیری کلیوی و همچنین نقش سطح کمپلمان 1378 صورت پذیرفت. – مبتلایان به لوپوس نفریت بستری در بیمارستان امام خمینی (ره) تهران طی سالهای 83

  روش کار

  نحقیق به روش توصیفی بر روی 40 بیمار مبتلا به لوپوس بستری در بخشهای داخلی و نفرولوژی صورت پذیرفت. از این تعداد، 37 بیمار پاتولوژی اثبات شد های داشتند. تمامی بیماران مورد مطالعه، بیوپسی کلیه داشته و درمانهای مناسب با توجه به پاتولوژی گزارش شده دریافت نموده بودند. اطلاعات مربوط به بیماران از جمله سن، جنس، علائم بالینی و یافت ه های پاتولوژی در فرم اطلاعاتی ثبت گردید و داده های فرم اطلاعاتی استخراج و نتایج به صورت آمار توصیفی و جداول توزیع فراوانی گزارش گردید. 48 درصد بود. / 21 سال و حداکثر فراوانی در دهه دوم زندگی با 6 / 12 سال و میانگین سنی 5 -

  نتایج

  محدوده سنی بیماران بین 45 57 درصد شایع ترین علائم / 62 درصد و 5 / 13 درصد مرد بودند. راش پروان های و تب به ترتیب با 5 / 86/5 درصد از بیماران زن و 5 97/ 88 درصد بود. 1 / 37 درصد و هماچوری با 9 / با 8 IV بالینی بود. شایع ترین پاتولوژی و علائم درگیری کلیوی به ترتیب کلاس درصد بیماری با توجه به پاتولوژی، درگیری کلیوی داشتند. پالس تراپی با کورتون و سیکلوفسفاماید در 50 درصد موارد در پرگنوز بد داشتند. III برای جلوگیری از نارسایی مزمن کلیه موثر بود. 100 درصد بیماران نفریت لوپوسی با کلاس IV پاتولوژی

  نتیجه گیری

  شایع ترین یافته بالینی در مبتلایان به لوپوس اریتماتوز سیستمیک تب و راش پروان های می باشد. IV صورت، شایع ترین یافته درگیری کلیه، هماچوری و شایع ترین پاتولوژی درگیری کلیه کلاس دو رشته ای با درگیری کلیه و پیش آگهی بیماران ارتباط دارد. اثبات پاتولوژی DNA سطح آنتی بادی ضد در نفریت لوپوس اندیکاسیون پالس کورتون و سیکلوفسفاماید دارد که در 50 درصد موارد IV و III کلاس می تواند از نارسایی مزمن کلیه جلوگیری کند.

 • فرهاد ایرانمنش، مسعود پورغلامی، احمد صیادی صفحه 237
  مقدمه

  سکته مغزی شایع ترین بیماری اعصاب محسوب می گردد و در عین حال شایع ترین علت مرگ و میر و عوارض در بین بیماران مغز ضایعات عروقی مغزی با دقت بیشتری مشخص، MRI و اعصاب را نیز شامل می گردد. با به وجود آمدن روش های نوین عک سبرداری از جمله می گردد که از این جمله می توان به سکته مغزی خاموش اشاره کرد. در مطالعه حاضر، فراوانی سکته مغزی خاموش در بیماران مبتلا به سکته بررسی می شود. MRI مغزی حاد ترومبوتیک در شهر رفسنجان با استفاده از

  روش کار

  این مطالعه از نوع توصیفی – مقطعی با روش نمونه گیری غیراحتمالی آسان بر روی 106 بیمار مبتلا به سکته مغزی ترومبوتیک حاد انجام گرفت. برای کلیه بیماران (بدون سابقه قبلی سکته مغزی) با تشخیص بالینی سکته مغزی و EKG-Monitoring، اکوکاردیوگرافی، EKG انجام و موارد مشکوک با خونریزی حذف شدند. برای بقیه بیماران MRI مشاوره قلب و عروق از جهت احتمال آمبولی انجام و موارد سکته مغزی آمبولیک حذف شد و بیماران با سابقه قبلی سکته مغزی نیز از مطالعه حذف شدند. سپس برای بیماران پرسشنامه شامل اطلاعات دموگرافیک از عوامل خطرساز تکمیل و مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت. SPSS داده ها توسط برنامه نر مافزاری 11.5 (%29/ 34 % مرد بودند. از افراد مورد مطالعه، 31 نفر (2 / 65 % بیماران با سکته مغزی ترومبوتیک حاد زن و 9 /

  نتایج

  1 35 % بیماران دارای دیابت، 17 % بیماران / 55 % افراد دارای سابقه پرفشاری خون، 8 / دارای سکته مغزی خاموش بودند. 7 %19/8 دارای سابقه، OCP 4% دارای سابقه مصرف / 12 % دارای سابقه مصرف سیگار، 7 / دارای سابقه هایپرلیپیدمی، 3 31 % دارای سابقه بیماری قلبی بودند. شایع ترین محل سکته مغزی حاد ترومبوتیک در لوب پاریتال / مصرف مواد مخدر و 1 22 % بود. / %27/4) بود. شایع ترین محل سکته مغزی خاموش در ناحیه پاریتال و مخچه هر کدام با فراوانی 6)

  نتیجه گیری

  وفور زیاد سکته مغزی حاد ترومبوتیک با سکته مغزی خاموش بیانگر این مطالعه است که سکته مغزی خاموش می تواند از عوامل خطرساز سکته مغزی نوع ترومبوتیک باشد

 • نگین هادی نهال هادی صفحه 243
  مقدمه
  یوگا به معنی وحدت جسم و روان از 3 تا 5 هزار سال پیش به عنوان طب سنتی مشرق زمین مورد استفاده بوده و اخیرا بعنوان طب مکمل و جایگزین در درمان بیماری ها در کشورهای غربی نیز بکار گرفته شده و مطالعات بسیار زیادی در مورد نحوه عملکرد فیزیولوژیک و اثرات مثبت آن در بیماری ها و اختلالات سلامتی انجام شده است. مطالعه حاضر برای اولین بار در ایران با هدف ارزیابی اثرات تمرینات یوگا در سلامت جسمی، روانی و اجتماعی صورت پذیرفته است.
  روش کار
  مطالعه از نوع شبه تجربی م یباشد که در 107 نفر از داوطلبان شرکت در کلاسهای یوگا (44 مرد و 63 زن) با میانگین سنی 34 سال (انحراف معیار 7) در مرکز انجمن یوگا استان فارس انجام گردیده است. داوطلبان قبل از تمرینات را تکمیل و به مدت 6 ماه هفت های 2 روز در کلاسهای یوگا شرکت نمودند. پس از اتمام دوره، SF- یوگا، پرسشنامه های 36 SPSS و نرم افزار 11 One Way ANOVA، Paired t-test دوباره پرسشنامه را تکمیل نمودند. داده ها با کمک آزمونهای 0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. / و با در نظر گرفتن سطح معنی داری کمتر از 05
  نتایج
  در این مطالعه، بهبودی معنی دار از نظر آماری در تمامی ابعاد 8 گانه مربوط به سنجش سلامت فیزیکی، روانی و که قبلا روایی و SF- اجتماعی و نیز خلاصه مؤلف ه های سلامت کلی جسمی و سلامت کلی روانی موجود در پرسشنامه 36 پایایی آن مشخص شده است، ملاحظه گردید. این بهبودی سطح سلامت در تمام گروه های سنی، در هر دو جنس و در همه سطوح تحصیلی دیده شد و اختلاف معن یدار آماری بر حسب سن، جنس و سطح تحصیلات بدست نیامد.
  نتیجه گیری
  همانگونه که در سایر مطالعات گزارش شده است، یوگا به عنوان تمرینات ذهنی، روانی و جسمی قادر است احساس سلامت افراد را بهبود بخشد. نویسندگان برای نتیجه گیری قطعی تر، انجام مطالعات تجربی شاهددار را در آینده پیشنهاد م یکنند.
 • صدیقه عابدینی، ناهید گلمکانی، فاطمه بهدانی، حبیب الله اسماعیلی، امید صفا صفحه 251
  مقدمه

  دوره پس از زایمان می تواند زمان خطر برای اختلالات خلقی در زنان باشد، بطوری که 50 تا 80 درصد مادران طی هفته اول پس از زایمان غم پس از زایمان را تجربه می نمایند. هدف از این مطالعه، مقایسه خشنودی زناشویی در زنان سزارین شده با و بدون غم پس از زایمان بوده است.

  روش کار

  این پژوهش به روش توصیفی – تحلیلی انجام شد. جمعیت مورد مطالعه زنان سزارین شده در بیمارستانهای دکتر علی شریعتی و ا ملیلا شهر بندرعباس بود. 150 زن سزارین شده واجد شرایط به روش نمون هگیری آسان انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات شامل پرسشنامه مشخصات فردی و اطلاعات مربوط به بارداری و زایمان، مقیاس دیداری درد، مقیاس عزت نفس آیزنگ، مقیاس افسردگی بک و مقیاس خشنودی زناشویی اذرین ناتان اچ بوده است. پرسشنامه مشخصات فردی و اطلاعات مربوط به بارداری و زایمان، پس از سزارین تکمیل و بر اساس حداکثر نمره کسب شده از مقیاس افسردگی بک در روزهای سوم یا هفتم پس از سزارین، واحدهای پژوهش به دو گروه بدون غم و گروه با غم پس از زایمان تقسیم شدند و در نهایت مقیاس خشنودی زناشویی اذرین ناتان اچ در هفتمین روز پس از زایمان تکمیل و در دو گروه مورد مقایسه قرار گرفت. جهت تجزیه و محذور کای آزمون دقیق فیشر و ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.، t و آزمونهای آماری SPSS تحلیل داده ها از نرم افزار 68 بود که اختلاف بین دو گروه از نظر /5±8/ 71 و در زنان با غم 2 ±6/

  نتایج

  خشنودی زناشویی در زنان بدون غم 3 و توافق زنان مورد مطالعه با همسرانشان نسبت به امور جنسی، رضایت آنها از معاشرت (P<./ آماری معنی دار بود (05 با خانواده همسر، رضایت همسر از معاشرت با خانواده زن و تاثیر بدنیا آمدن این نوزاد بر وضعیت شغلی مادر با غم پس. (P<0/ از زایمان ارتباط آماری معن یداری داشتند (05

  نتیجه گیری

  پیشنهاد می شود که به تمام افراد حرفه ای درگیر با مراقبت از مادر تازه زایمان کرده بخصوص ماماها در زمینه زمان بروز، علائم و روش هایی که م یتوانند احتمال غم پس از زایمان را کاهش دهند، آموزشهای لازم داده شود

 • کاظم حسین زاده آسیه پرمهر رقیه رحمتی صفحه 257
  نخستین گام در بررسی و تعیین نیازهای آموزشی کاربران قرصهای جلوگیری از بارداری با دوز کم LD ارتقای سطح سلامت و بهداشت پیشگیری از بارداری آنان م یباشد. متاسفانه آمارها حاکی است که میزان شیوع حاملگی های ناخواسته در بندرعباس رقم بالایی است. از آنجا که بیشتر زنان واجد شرایط تنظیم خانواده از قرص های برای پیشگیری استفاده م یکنند، محقق در این پژوهش به بررسی نیازهای آموزشی آنان پرداخته است. (LD)
  روش کار
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی – مقطعی است که در آن محقق به بررسی نیازهای آموزشی 1000 زن پرداخته است. برای این کار از ابزار پرسشنامه استفاده گردید. برای آن دسته از واحدهای پژوهش که سواد (LD) کاربر خواندن و نوشتن نداشتند، از روش پرسش و پاسخ شفاهی استفاده شد. در نهایت پس از تکمیل کلیه پرسشنامه ها اطلاعات تحت ویندوز و آنالیز واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. SPSS حاصله کدگذاری با استفاده از نرم افزار آماری
  نتایج
  تجزیه و تحلیل یافت ه ها نشان داد که 89 % واحدهای پژوهش و 92 % همسرانشان باسواد هستند. هرچند که آزمونهای آماری رابطه معن یداری بین سطح سواد واحدهای پژوهش و کاهش نیازهای آموزشی آنان نشان دادند، اما در کنار آن، نیازهای مختلف آموزشی در سطوح مختلف دانش، نگرش و کاربرد مشاهده گردید.
  نتیجه گیری
  بالا بودن سطح سواد یکی از پارامترهای مؤثر در ارتقای سطح بهداشت و سلامت است. در جمعیت مورد پژوهش علیرغم بالا بودن درصد باسوادی برخی از نیازهای آموزشی بطور اساسی به چشم می خورد که علت آن شاید مربوط به برخی عادات خاص فرهنگی مثل گرایش به مردسالاری و یا عدم بکارگیری درست اصول آموزش بهداشت به جمعیت مورد پژوهش باشد.
 • پروین عزیزنژاد زهرا کاشانی نیا صفحه 265
  مقدمه
  تالاسمی همانند بسیاری از بیماری های مزمن، نوجوانان را بطرف مشکلات روانی اجتماعی سوق می دهد. جهت مقابله با بیماری ها شرکت بیمار در امر مراقبت از خود و آموزش مهارتهای مقابل های بسیار مفید می باشد. هدف از این مطالعه تاثیر آموزش در بکارگیری روش های مقابله در نوجوانان مبتلا به تالاسمی است.
  روش کار
  این مطالعه یک پژوهش نیمه تجربی با استفاده از پرسشنامه مشخصات فردی و فرم استاندارد سنجش روش های مقابله ای جالویس با نمونه گیری تصادفی 80 نفر از نوجوانان مبتلا به تالاسمی بر اساس معیارهای پژوهش از مرکز تالاسمی بیمارستان امیرکلاء انتخاب گردیده و به دو گروه شاهد و آزمون (هر گروه 40 نفر) تقسیم شدند. مداخله در این پژوهش آموزش مراقبت از خود بوده که جلساتی از آموزش عملی و نظری به مدت 45 دقیقه در 5 جلسه در طی سه هفته که قسمتی از محتوای آموزشی بصورت تک نفره (تزریق دسفرال) و بقیه محتوای آموزشی بصورت گروه های 5 نفره برای گروه آزمون برگزار گردید و اطلاعات در مورد بکارگیری روش های مقابله ای مشکل مدار و هیجان مدار از هر دو گروه شاهد و آزمون قبل و بعد از مداخله جمع آوری گردید.
  نتایج
  بین میانگین های نمرات روش های مقابل های مشکل مدار و هیجان مدار دو گروه قبل و بعد از آموزش اختلاف معنی دار وجود نداشت ولی در گروه آزمون از روش های مقابله مشکل مدار به میزان بیشتر استفاده شد. همچنین روش های. (P<0/ مقابله مشکل مدار با تزریق منظم دسفرال ارتباط معنی دار داشت (001
  نتیجه گیری
  این بررسی نشان می دهد که تغییر روش های مقابله ای بعد از آموزش نیاز به زمان دارد تا رفتار خاص در فرد بصورت عادت در آید. لذا توصیه می شود جهت ارزیابی اثر آموزش بر روش های مقابله ای بیش از سه ماه فاصله زمانی داشته باشد