فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی گرگان - سال هشتم شماره 4 (پیاپی 20، زمستان 1385)

مجله دانشگاه علوم پزشکی گرگان
سال هشتم شماره 4 (پیاپی 20، زمستان 1385)

 • 90 صفحه، بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/11/24
 • تعداد عناوین: 17
|
 • محمد افشار، جواد حامی، میثم بقراطی صفحات 1-7
  زمینه و هدف
  استامینوفن دارویی است که به طور شایع توسط مادران باردار در طی تمام مراحل بارداری به عنوان ضد درد و تب بر مورد استفاده قرار می گیرد. این مطالعه به منظور روشن شدن اثرات تراتوژنیک مصرف طولانی استامینوفن در قبل و حین بارداری و تاثیرات اسید فولیک در پیشگیری از این اختلالات در جنین های موش طراحی گردید.
  روش بررسی
  210 سر موش باردار از سوش Balb/c در شرایط استاندارد آزمایشگاه حیوانات، در قالب 3 گروه تجربی II، I و III (هر گروه 30 سر موش) دسته بندی شدند. حیوانات گروه تجربی I (شامل 3 زیر گروه I20، I10 و I30 به تعداد 10 سر موش در هر زیر گروه) به میزان 40mg/kg/day شربت استامینوفن به صورت گاواژ به ترتیب در زمان های 10 و 20 و 30 روز قبل از حاملگی و 10 روز اول حاملگی دریافت نمودند. گروه های کنترل معمول و کنترل منفی به همان تعداد (10 سر موش) به ترتیب نرمال سالین و ماده بی اثر دارو را مصرف نمودند. حیوانات گروه تجربی II20، II10) II و (II30 نیز به میزان 80mg/kg/day در دو دوز صبح و عصر و در زمان های فوق الذکر از دارو استفاده نمودند. همچنین در گروه تجربی III20، III10) III و (III30 موش ها 80mg/kg/day استامینوفن به همراه اسید فولیک با دوز 0.14mg/kg/day دریافت کردند. یک سری گروه های کنترل معمول و کنترل منفی نیز برای این دو گروه استفاده شد. موش ها در روز 18 حاملگی با استفاده از بیهوشی سزارین شده و جنین ها توسط استریومیکروسکوپ مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات در جداول توزیع فراوانی درج گردید و توسط آزمون های ANOVA و TUKEY و با استفاده از نرم افزار SPSS ارزیابی شد.
  یافته ها
  مصرف طولانی مدت استامینوفن برای هر دو دوز 80mg/kg/day و 40 و در زمان های 20 و 30 روز قبل از حاملگی و 10 روز اول حاملگی می تواند باعث ناهنجاری های در اندام از جمله بدشکلی، کوتاهی و عدم تشکیل دست و غیرقرینگی در اندام ها شود. خونریزی های زیرجلدی و جذب جنینی نیز از دیگر موارد مشاهده شده بود. در گروه I30 تعداد نوزادان ناهنجار 16.1 و ناهنجاری های اندام 11.3 درصد مشاهده شد. در گروه II20 میزان ناهنجاری های جنینی 6.5 درصد و ناهنجاری های اندام 4.9 درصد مشاهده شد. در گروه II30 میزان ناهنجاری های جنین 14 و ناهنجاری های اندام 12.4 درصد مشاهده شد. در گروه III20 که دارو و اسیدفولیک همزمان مصرف کردند، میزان ناهنجاری ها به 1.6 درصد کاهش پیدا نمود و در گروه III30 نیز میزان ناهنجاری ها به 1.6 درصد تقلیل یافت (P<0.05).
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که مصرف زیاد و طولانی مدت قبل و در حین حاملگی استامینوفن در موش ها باعث ناهنجاری های جنینی به ویژه در اندام ها می گردد و مصرف همزمان اسیدفولیک با استامینوفن در کاهش ناهنجاری نقش موثری دارد.
  کلیدواژگان: استامینوفن - اسیدفولیک - حاملگی، اثرات تراتوژنیک
 • زهرا عباس پور، فاطمه بادپای، زهرا پور مهدی صفحات 8-12
  زمینه و هدف
  کنترل درد بعد از عمل سزارین با بی حسی اسپانیال می تواند با استفاده از داروهای مسکنی مانند داروهای ضد التهابی غیراستروئیدی انجام شود. ایندومتاسین و ولتارن هر دو از دسته داروهای ضدالتهابی غیراستروئیدی هستند. هدف از انجام این مطالعه مقایسه تاثیر این دو دارو بر کاهش شدت درد پس ازعمل سزارین بود.
  روش بررسی
  در این کار آزمایی بالینی 100 زن باردار بستری در بیمارستان ولی عصر (عج) شهر رزن که برای اولین بار مورد عمل سزارین انتخابی قرار گرفته بودند، به طور تصادفی در دو گروه 50 نفری قرار گرفتند. در هر گروه پس از تعیین نمرات شدت درد (با استفاده از خط کش 5 درجه ای لیکرت) و بر حسب نیاز بیماران به مسکن، گروه مورد شیاف ایندومتاسین 100 میلی گرم هر 8 ساعت و حداکثر 2 بار در 24 ساعت و گروه شاهد آمپول ولتارن 75 میلی گرم هر 12 ساعت و حداکثر 2 بار در 24 ساعت دریافت نمودند. نمرات شدت درد و عوارض جانبی و نیز نیاز به مسکن اضافی (پتیدین) هر 4 ساعت تا 24 ساعت ارزیابی شد. اطلاعات با استفاده از آزمون های آماری تی، فیشر، آزمون مجذور کای و ویلکاکسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  ایندومتاسین و ولتارن هر دو بر کاهش درد تاثیر مثبت داشتند (P<0.05). در 4 ساعت بعد از مصرف تفاوت معنی داری در کاهش درد در دو گروه ایندومتاسین و ولتارن و بیشتر در گروه ولتارن وجود داشت (P<0.05)، در حالی که در سایر اوقات این تفاوت معنی دار نبود. از نظر نیاز به مسکن اضافی تفاوت آماری معنی دار وجود نداشت و عوارض جانبی در گروه ایندومتاسین به نحو بارزی (6 درصد) کمتر از گروه ولتارن (42 درصد) بود (P<0.05).
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که می توان ایندومتاسین را به عنوان مسکن پس از عمل سزارین و در ساعات اولیه به همراه یک مسکن دیگر برای بیماران توصیه نمود.
  کلیدواژگان: ایندومتاسین - ولتارن، سزارین، درد
 • نساء اصنافی، بیژن طاهری صفحات 13-17
  زمینه و هدف
  با توجه به عوارض دیابت حاملگی، تشخیص و درمان زودرس آن می تواند بسیار با اهمیت باشد. بنابراین بیماریابی دیابت در زنان حامله در کاهش عوارض مادر و جنین اثرات مفیدی دارد. هدف از این مطالعه، بررسی فراوانی دیابت حاملگی بود.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی - تحلیلی روی 401 زن حامله مراجعه کننده به یکی از کلینیک های مامایی شهرستان بابل انجام شد. همه بیماران پرخطر از نظر دیابت در تریمستر اول و بقیه زنان باردار در 28-24 هفته حاملگی تحت آزمایش با تست یک ساعته تحمل گلوکز (GCT) قرار گرفتند. در مواردی که GCT مختل بود (قند خون بیش از 135mg/dl پس از تجویز خوراکی 50 گرم گلوکز)، تست تحمل گلوکز (GTT) برای آنان انجام می شد و در صورتی که GTT مختل بود، تشخیص دیابت حاملگی (GDM) داده می شد.
  یافته ها
  میانگین سنی بیماران 24.69±5.31 سال بود. 4 بیمار (یک درصد) دارای دیابت آشکار بودند. در 397 بیمار باقیمانده GCT انجام گردیدو 44 نفر (11 درصد از کل بیماران) دارای GCT مختل و 19 نفر (4.7 درصد از کل بیماران) دچار دیابت حاملگی (GDM) بودند و 26.3 درصد از بیماران دچار GDM در این بررسی علاوه بر رژیم درمانی نیاز به انسولین نیز داشتند. در ضمن بین افزایش سن و شیوع اختلال تحمل گلوکز رابطه مستقیم وجود داشت (P<0.05).
  نتیجه گیری
  با توجه به فراونی نسبتا زیاد اختلال GCT در زنان باردار این منطقه نسبت به موارد اروپایی، انجام مطالعات وسیع تر به منظور غربالگری و تعیین شیوع دیابت حاملگی به لحاظ برنامه ریزی برای کاهش مرگ و میر مادران و نوزادان پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: دیابت حاملگی، دیابت آشکار، تست یک ساعته تحمل گلوکز، تست تحمل گلوکز، غربالگری
 • محمد جواد هادیانفرد، محمود حصاریان صفحات 18-22
  زمینه و هدف
  سندرم تونل کارپال شایع ترین گیرافتادگی اعصاب محیطی می باشد. یکی از درمان های متداول این عارضه تزریق کورتیکواستروئید در داخل تونل است. این تحقیق به منظور مقایسه تاثیر تزریق متیل پردنیزولون از طریق کف دست (روش جدید) نسبت به تزریق از پروگزیمال مچ (روش متداول) در درمان سندرم تونل کارپال انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه آینده نگر و دوسوکور روی 56 مچ دست بیمارانی که بر اساس معیارهای الکترودیاگنوستیک دارای سندرم تونل کارپال خفیف تا متوسط بودند، انجام شد. بیماران به صورت تصادفی دو گروه تقسیم شدند. در روش متداول تزریق از سطح قدامی و پروگزیمال مچ و از بین تاندون عضلات فلکسور کارپی رادیالیس و پالماریس لونگوس انجام می شود. در روش دیگر (روش نوین) سوزن از قسمت کف دست وارد می شود. انجام بررسی های الکترودیاگنوستیک به وسیله یک پزشک و تزریق ها به وسیله پزشک دیگر انجام گرفت، به نحوی که پزشک اول از نوع تزریق اطلاعی نداشت. هر دو گروه قبل از تزریق نمودارهای امتیاز بینایی را تکمیل کردند. گروه اول (کنترل) را با روش متداول و گروه دوم (مطالعه) را با روش جدید مورد تزریق قرار دادیم. بعد از یک ماه بیماران مجددا از نظر نمودارهای امتیاز بینایی و الکترودیاگنوستیک مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  میزان افزایش سرعت هدایت عصبی در گروه کنترل (متداول) به طور متوسط 4.00 متر بر ثانیه بود. میزان افزایش سرعت هدایت عصبی در گروه مطالعه (روش نوین) به طور متوسط 12.03 متر بر ثانیه بود. میزان بهبودی درد بر اساس نمودار امتیاز بینایی در هر دو گروه تقریبا یکسان و دو واحد کاهش داشت.
  نتیجه گیری
  در روش تزریق جدید میزان بهبودی بیماران از نظر مطالعات الکترودیاگنوستیک سه برابر روش تزریق متداول بود. بنابراین به نظر می رسد که روش تزریق نوین بتواند جایگزین مناسبی نسبت به روش تزریق متداول در درمان سندرم تونل کارپال باشد.
  کلیدواژگان: سندرم تونل کارپال، تزریق کورتیکواستروئید، نمودار امتیاز بینائی، عضله فلکسور کارپی رادیالیس، عضله پالماریس لونگوس
 • حمیدرضا جوشقانی، علیرضا احمدی، ناصر بهنامپور صفحات 23-27
  زمینه و هدف
  برخی از ترکیبات شیمیایی از گروه آفت کش ها مانند ارگانوفسفره ها و کربامات ها با فعالیت کولین استراز تداخل کرده و یا آن را مهار می سازند. اندازه گیری فعالیت کولین استراز کاربرد زیادی در تشخیص آسیب کبد به وسیله حشره کش ها دارد. یکی از گروه هایی که در معرض خطر مسمومیت با آفت کش ها قرار دارند، کارکنان شاغل در کارخانجات تولید سموم هستند. هدف از انجام این مطالعه بررسی تاثیر کار در مجاورت سموم روی سطح کولین استراز گلبول های قرمز بود.
  روش بررسی
  این تحقیق در سال 1384 روی کارکنان یک کارخانه تولید سموم گیاهی انجام پذیرفت. در این مطالعه از 58 نفر طی دو مرحله قبل از شروع کار و پس از سه ماه نمونه گیری به عمل آمد. آزمایش کولین استراز به روش اصلاح شده المن و آزمایش های آنزیمی به روش کینتیک انجام شدند.
  یافته ها
  میانگین سطح کولین استراز گلبول های قرمز در مرحله اول 48.5±11.2 IU/gHb و در مرحله دوم 37.9±17.3IU/gHb بود 95 CI=-43.30-14.77، P<0.05) درصد، (paired t test، mean=-29.03. سطح AST در مرحله دوم نسبت به مرحله اول افزایش داشت، اما از نظر آماری اختلاف معنی داری مشاهده نشد. افزایش معنی داری در سطح ALT دیده شد (P<0.05). همچنین در غلظت آلبومین سرم کاهش معنی داری مشاهده شد (P<0.05). در مجموع 15 نفر (25.9 درصد) کاهش بیش از 35 درصد در سطح کولین استراز گلبول های قرمز داشتند.
  نتیجه گیری
  با توجه به کاهش شدید سطح کولین استراز گلبول های قرمز در 26 درصد کارکنان کارخانه، سنجش روتین کولین استراز در کارکنان شاغل در این گونه مشاغل و افرادی که با سموم گیاهی در ارتباط هستند، الزامی به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: آفت کش - ارگانوفسفره، کولین استراز، گلبول قرمز
 • زلیخا عطارد *، فرزانه واشقانی فراهانی، فتانه ترابپرهیز صفحات 28-32
  زمینه و هدف

  پره اکلامپسی یکی از سه علت شایع مرگ و میر مادران و قابل اعتمادترین معیار مورتالیتی و موربیدیتی جنین محسوب می گردد. لذا یافتن روشی که تشخیص سریع تر را امکان پذیر سازد، می تواند از این عوارض بکاهد. این مطالعه به منظور ارزش تشخیصی نسبت پروتئین به کراتی نین نمونه ادرار تصادفی در تشخیص پروتئینوری در بیماران مشکوک به پره اکلامپسی در بیمارستان فاطمه الزهرا و امام خمینی (ره) ساری انجام شد.

  روش بررسی

  این مطالعه آینده نگر روی 150 نفر زن مشکوک به پره اکلامپسی بستری در مرکز آموزشی - درمانی امام خمینی (ره) ساری در سال 1382 که عفونت ادراری، تب، بیماری کلیوی نداشتند و سیگاری نبودند، انجام شد. جمع آوری ادرار 24 ساعته برای تعیین میزان پروتئین دفع شده و یک نمونه تصادفی ادرار برای تعیین نسبت پروتئین به کراتی نین دفع شده تهیه و به آزمایشگاه ارسال شد. نتایج آزمایش ها همراه با یافته های دموگرافیک در پرسشنامه ای ثبت گردید. به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار آماری SPSS و آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد.

  یافته ها

  بین نسبت پروتئین به کراتی نین نمونه تصادفی ادرار و میزان پروتئین دفع شده در ادرار 24 ساعته هبستگی معنی داری وجود داشت (P<0.05، r=0.37). در ضمن مناسب ترین حساسیت، ویژگی و ارزش اخباری مثبت و منفی نسبت پروتئین به کراتی نین به عنوان روش جایگزینی سنجش پروتئین ادرار 24 ساعته زمانی است که این نسبت 0.175 باشد.

  نتیجه گیری

  با توجه به همبستگی معنی داری که بین نسبت پروتئین به کراتی نین و میزان پروتئین دفع شده در ادرار 24 ساعته وجود دارد، آزمون نسبت پروتئین به کراتی نین با نسبت 0.175 می تواند جایگزین سریع و قابل اعتمادی برای آزمون سنجش پروتئین ادرار 24 ساعته باشد.

  کلیدواژگان: پروتئین ادرار 24 ساعته، نسبت پروتئین به کراتی‎نین، پره‎اکلامپسی
 • شهریارسمنانی، سیمابشارت*، علی جباری، عباسعلی کشتکار، نفیسه عبدالهی، غلامرضاروشندل، حمیدرضایزدی صفحات 33-36
  زمینه و هدف

  سیلیکا یا اکسید سیلیس از جمله مواردی است که وجود آن در مواد غذایی، نشانگرآلودگی دانسته شده و جزء کارسینوژن های انسانی طبقه بندی می شود. برخی محققان این ماده را در اتیولوژی سرطان مری دخیل دانسته اند. استان گلستان از نظر بروز و شیوع سرطان مری روی کمربند جهانی این بیماری قرار دارد. مطالعه حاضر به منظور تعیین غلظت سیلیس در آرد گندم مصرفی استان انجام شد.

  روش بررسی

  در این مطالعه نمونه برداری به روش سرشماری از کل کارخانه های تولید آرد استان (25 کارخانه) انجام شد. نمونه ها به مرکز تحقیقات آب و خاک جهاد کشاورزی گرگان تحویل داده شد. برای استخراج از روش ذوب قلیا در کروزه نیکلی با حرارت 550 درجه سانتی گراد استفاده شد و عصاره به دست آمده به وسیله اسید احیا گردید. کمپلکس حاصل از آن در طول موج 820 نانومتر با اسپکتروفتومتر مورد بررسی قرار گرفت و نتایج ثبت گردید. پس از ورود اطلاعات به نرم افزار آماری SPSS-12 و تعیین شاخص های مرکزی و پراکندگی، اختلاف بین میانگین غلظت سیلیس در مناطق مختلف استان با استفاده از آزمون ناپارامتریک (کروسکال والیس) مقایسه گردید.

  یافته ها

  میانه غلظت سیلیس 0.0030 گرم، میانگین غلظت 0.008760 با انحراف معیار 0.004265، حداقل غلظت 0.003 و حداکثر 0.018 گرم در هر 100 گرم آرد تولیدی کارخانه های استان برآورد گردید. میانه غلظت سیلیس به ترتیب در گرگان و منطقه مرکزی استان (0.012)، غرب (0.01) و شرق (0.003) گزارش شد. اختلاف موجود بین میانه ها در مناطق مختلف استان از نظر آماری معنادار نبود.

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که سیلیس آرد گندم در نقاط مختلف این منطقه در حد طبیعی بود. اگر چه در مطالعات قبلی میزان سیلیس در حد بالایی بوده است.

  کلیدواژگان: سیلیکا - سیلیس - آرد گندم، استان گلستان
 • علیاکبرعبداللهی، دکترحمیدرضابذرافشان، دکترعارف صالحی، ناصربهنامپور، سیدعابدین حسینی، حسین رحمانی انارکی، خدیجه یزدی، دکتراکرم ثناگو صفحات 37-41
  زمینه و هدف
  امروزه فشارخون یکی از مهم ترین مشکلات سلامتی در کشورهای جهان و یکی از عوامل خطرساز بیماری های قلبی– عروقی به شمار می رود. با توجه به فقدان مطالعات انجام شده، مطالعه حاضر به عنوان تعیین اپیدمیولوژی و پرفشاری خون در جامعه شهری استان گلستان انجام گردید.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی، به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ایروی 5000 نفر از جمعیت جامعه شهری استان گلستان که در محدوده سنی 17 تا 70 سال بودند، بر اساس میزان شیوع، مطالعات قبلی و فرمول های آماری، در نیمه دوم سال 1383 و نیمه اول سال 1384 انجام شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه و استفاده از دستگاه فشارسنج الکترونی بود. فشارخون به وسیله افراد آموزش دیده به طور تصادفی در زمان صبح و عصر اندازه گیری شد. اطلاعات با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-11.5 و آمار توصیفی گزارش گردید.
  یافته ها
  نمونه ها 2500 نفر (50 درصد) مرد و 2500 نفر (50 درصد) زن با قومیت های ترکمن (4.6 درصد)، سیستانی (18.9 درصد) و فارس (76.4 درصد) در محدوده سنی 17 تا 70 سال بودند. این مطالعه با توجه به معیار JNC-5 نشان داد که از کل افراد جامعه 46.4 درصد از نمونه ها فشارخون طبیعی، 22.6 درصد فشارخون بالای طبیعی، 21.4 درصد فشارخون خفیف، 7.4 درصد فشارخون متوسط و 2.2 درصد فشارخون شدید داشتند.
  نتیجه گیری
  میزان شیوع پرفشاری خون در مجموع در جامعه شهری استان گلستان 31 درصد می باشد که این میزان از گزارش های سایر شهرهای ایران و جهان کمی بیشتر است که توصیه می شود در برنامه ریزی های بهداشتی و درمانی مد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: پرفشاری خون، پرفشاری خون سیستولیک، پرفشاری خون دیاستولیک
 • حسین خسروی، کاظم کاظم نژاد * صفحات 42-45
  زمینه و هدف

  تصادف با وسیله نقلیه، خشونت و نزاع موجب تشدید صدمات جسمی گوناگون از جمله آسیب های فک و صورت می گردد. با توجه به این که گزارش دقیقی در مورد شیوع شکستگی های فک و صورت و ضایعات همراه در استان گلستان وجود نداشت، بر آن شدیم که مطالعه ای با هدف تعیین الگوی شکستگی های فک و صورت در استان گلستان را با بررسی مراجعه کنندگان به مرکز آموزشی- درمانی 5 آذر گرگان طی سال های 84-138 انجام دهیم.

  روش بررسی

  در این مطالعه توصیفی گذشته نگر، کلیه مراجعین به مرکز آموزشی- درمانی 5 آذر گرگان در طی سال های 84-1382 که شامل 221 نفر بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. متغیرهای دموگرافیک، اتیولوژیک، صدمات همراه و درمان های انجام شده روی بیماران ثبت شد و داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS-11.5 توصیف شد.

  یافته ها

  از 221 بیمار بررسی شده، 84.1 درصد مذکر و 15.9 درصد مونث بودند. شایع ترین سن 30-21 سالگی و فراوان ترین علل شکستگی فک و صورت در افراد مورد مطالعه، حوادث رانندگی (72.8 درصد)، سقوط از بلندی (15.4 درصد) و ترومای شدید (11.8 درصد) بود. در بین تصادف ها، شایع ترین علت شامل تصادف با موتورسیکلت (60.9 درصد) می شد. فراوان ترین محل شکستگی در استخوان ماندیبولار (78.7 درصد) و شایع ترین صدمات همراه، ترومای مغز و بافت عصبی (77.2 درصد) بود. بیشترین درمان انجام شده به صورت درمان جراحی باز 73.8) Open reduction درصد) بوده و هیچ موردی از مرگ در بیماران گزارش نشد.

  نتیجه گیری

  علت اکثر شکستگی های فک و صورت حوادث رانندگی، به خصوص موتورسیکلت بود که این موضوع تاکید بر رعایت اصول قوانین رانندگی و استفاده از کلاه و کمربند ایمنی را ضروری تر جلوه می دهد.

  کلیدواژگان: شکستگی های فک و صورت، شیوع، ضایعات همراه، علت
 • فوزیه بخشا، ناصر بهنامپور صفحات 46-49
  زمینه و هدف
  احیای قلب و ریه (CPR) سلسله اعمالی است که به وسیله افراد آگاه و حاضر در صحنه برای بازگرداندن قلب و ریه انجام می شود. این مطالعه با هدف سنجش تاثیر آموزش CPR بر آگاهی پرستاران شاغل در مراکز درمانی نسبت به احیای قلبی - ریوی انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت کارآزمایی گروهی و به روش قبل و بعد از اجرا روی 26 نفر از پرستاران شاغل در دانشگاه علوم پزشکی گلستان انجام شد. ابزار مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه و شامل 43 پرسش آگاهی بود. به طوری که پاسخگویی به سوالات نیاز به آگاهی از اصول احیای مقدماتی و پیشرفته را داشت که بین شرکت کنندگان توزیع و در حضور محقق قبل و بعد از اتمام آموزش تکمیل و گردآوری گردید. شیوه آموزش به صورت سخنرانی و روش اجرای عملی بر روی مانکن طی 2 روز، هر روز 8 ساعت و به صورت کارگاهی در دو بخش پایه و پیشرفته انجام گرفت. با توجه به کیفی بودن داده ها، از آزمون ویلکاکسون استفاده شد. سطح معنی داری در کلیه آزمون ها a=0.01 در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  از 26 پرستار لیسانس انتخاب شده، 57.7 درصد مرد و 42.3 درصد زن با میانگین سنی 35.54±5.99 و با میانگین سابقه کار 10.35 بودند. آگاهی در مورد آریتمی های شایع منجر به مرگ و پروتکل های درمانی متداول قبل از آموزش بسیار پایین و نیز در مورد دارو درمانی چندان مناسب نبود. پس از آموزش میزان آگاهی به طور قابل ملاحظه ای افزایش یافت. البته در بعضی موضوعات مانند علایم ایست قلبی، اقدامات اولیه در برخورد با بیمار دچار ایست قلبی- ریوی، مانورهای باز کردن راه هوایی و چگونگی انجام ماساژ افزایش آگاهی قابل ملاحظه نبود.
  نتیجه گیری
  نتایج این تحقیق بیانگر آگاهی بسیار کم پرستاران در موردآریتمی های شایع منجر به مرگ، چگونگی برقراری گردش خون و داروهای مورد، مانور هایملیش و چگونگی انجام آن بود. همچنین این تحقیق نشان داد که دوره های آموزشی می تواند بر افزایش آگاهی پرستاران تاثیر قابل ملاحظه ای داشته باشد.
  کلیدواژگان: قلب و ریه، آگاهی، دوره آموزشی، کارکنان پرستار، گرگان
 • مصطفی رقیمی، مریم رمضانی مجاوری صفحات 50-57
  زمینه و هدف
  سرطان مری یکی از ده سرطان شایع در سطح جهان است. استان گلستان در کمربند سرطان مری جهان قرار دارد و این کمربند نیز بر کمربند نهشته های لسی جهان منطبق است، لذا احتمال می رود که ارتباط تنگاتنگی بین نهشته های لسی و بروز برخی از بیماری های اندومیک مانند سرطان مری وجود داشته باشد. در سطح استان گلستان نهشته های لسی از شرق به غرب گسترش دارند، لذا نهشته های لسی به عنوان یکی از عوامل خطرزا در اتیولوژی سرطان مری با دیدگاه زمین شناسی پزشکی، مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه نمونه برداری از نهشته های لسی استان گلستان از شرق به غرب انجام شد. نمونه های جمع آوری شده برای شناسایی کانی های موجود، مورفولوژی سطحی کانی ها و تجزیه شیمیایی به ترتیب از روش پراش پرتوایکس (XRD)، میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) و انرژی پراکندگی تجزیه اشعه ایکس (EDAX) استفاده شد.
  یافته ها
  در مطالعات کانی شناسی کانی های غالب کوارتز، فلدسپار و کلسیت بوده و کانی های رسی آن نیز (9.2 درصد) ایلیت و کلریت بود. مقدار سیلیس از 56.3 تا 45.4 درصد از شرق به غرب متغیر بود. اندازه ذرات لس ها از شمال شرقی به طرف جنوب غربی کاهش یافته و ترکیبات شیمیایی نهشته های لسی حاوی K، Al، Si و Ca بود که آنها را می توان به کانی های کوارتز، فلدسپار، کلسیت، ایلیت و کلریت نسبت داد.
  نتیجه گیری
  بر طبق شواهد زمین شناسی پزشکی، شاید نهشته های لسی استان گلستان را بتوان به دلیل تاثیر کانی های رسی بر چرخه بیوشیمیایی، وجود سیلیس بالا در ترکیبات شیمیایی نهشته های لسی و ارتباط مستقیم اندازه دانه ها را به عنوان اتیولوژی شیوع سرطان مری در نظر گرفت. به طوری که تغییرات شیوع سرطان مری در این 30 سال اخیر در استان هنوز بیانگر درصد بالای شیوع سرطان مری در بخش شرقی آن که دارای گسترگی زیادی از نهشته های لسی است، می باشد.
  کلیدواژگان: سرطان مری، نهشته های لسی، زمین شناسی پزشکی، استان گلستان
 • شهربانو قهاری، لیلی پناغی، محمدکاظم عاطف وحید، الهام زارعی دوست، علیرضا محمدی صفحات 58-63
  زمینه و هدف
  خشونت نسبت به همسر یکی از معضلات بزرگ بهداشتی بسیاری از کشورها می باشد که پیامدهای منفی جسمانی و روانی زیادی را برای قربانیان به بار می آورد. پژوهش حاضر به بررسی وضعیت سلامت روان زنان قربانی همسرآزاری می پردازد.
  روش بررسی
  در این مطالعه 1186 زن به صورت تصادفی سیستماتیک از کلیه مناطق شهر تهران انتخاب شدند و پرسشنامه همسر آزاری و سلامت عمومی GHQ-28 را تکمیل نمودند. اطلاعات به دست آمده از طریق نرم افزار آماری SPSS و با آزمون t و تحلیل رگرسیون چندگانه تجزیه و تحلیل شدند.
  یافته ها
  از 1186 نمونه پژوهش 85.4) 1013 درصد) بدرفتاری عاطفی، 31.5) 374 درصد) بدرفتاری جسمی، 30.4) 360 درصد) بدرفتاری جنسی و 17.4) 206 درصد) هم زمان هر سه نوع بدرفتاری را تجربه کردند. زنان قربانی خشونت، از وضعیت بدتر سلامت عمومی رنج می بردند (P<0.05). به علاوه رابطه انواع همسرآزاری به عنوان متغیر پیش بین با هر یک از ابعاد سلامت عمومی به عنوان متغیر ملاک (y) که با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه انجام شد، نشان داد که بین این متغیرها رابطه مثبت وجود دارد. یعنی تجربه بدرفتاری دیدن از هر نوع، پیش بینی کننده بروز اختلال در سلامت عمومی فرد است (P<0.05).
  نتیجه گیری
  قربانیان همسرآزاری از مشکلات سلامت عمومی بیشتری رنج می برند. به عبارتی بین بدرفتاری دیدن و مشکلات روان شناختی رابطه وجود دارد و در این بین قربانیان بدرفتاری جنسی و جسمی در مقایسه با قربانیان بدرفتاری عاطفی مشکلات بیشتری را تجربه کردند.
  کلیدواژگان: همسرآزاری - سلامت روانی - بدرفتاری جسمی، جنسی و عاطفی
 • فرشاد نقش وار، ژیلا ترابی زاده، امید عمادیان، امین زارع، مهران قهرمانی صفحات 64-67
  زمینه و هدف
  سرطان پستان شایع ترین سرطان در زنان می باشد. رشد و تمایز بافت طبیعی و بدخیم پستان به وسیله هورمون های استروئیدی و عوامل رشد از قبیل HER-2/neu تنظیم می گردد. هدف از این مطالعه تعیین فراوانی بیان گیرنده استروژن، گیرنده پروژسترون و HER-2/neu در یک جمعیت ایرانی مبتلا به سرطان پستان مهاجم بود.
  روش بررسی
  این مطالعه به روش مقطعی- توصیفی روی 50 نمونه بیماران مبتلا به سرطان پستان مهاجم در بیمارستان امام خمینی طی سال های 85-1384 انجام گرفت. ابتدا برش هایی از بلوک پارافینی نمونه هر یک از بیماران تهیه و سپس یکی از برش ها با روش هماتوکسیلین- ائوزین و مابقی با روش ایمونوهیستوشیمی و با استفاده از کیت های استروژن، پروژسترون و HER-2/neu شرکت Dako رنگ آمیزی و نمونه های مثبت و منفی مشخص گردید. بخش توصیفی داده ها به وسیله نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  طیف سنی افراد مورد مطالعه 88-28 سال و میانگین سنی مبتلایان 52.6 سال بود. گیرنده استروژن در 80 درصد، گیرنده پروژسترون در 72 درصد و HER-2/neu در 57.1 درصد موارد مثبت بودند. بیان توام گیرنده استروژن و پروژسترون در 70 درصد موارد بود که 62.9 درصد آنها از نظر HER-2/neu مثبت بودند. در 8 درصد بیماران گیرنده استروژن مثبت و گیرنده پروژسترون منفی بود. در 20 درصد بیماران هر دو گیرنده استروژن و پروژسترون منفی بودند که 83.4 درصد آنها از نظر HER-2/neu منفی بودند.
  نتیجه گیری
  آمار به دست آمده در این مطالعه شامل بروز نسبی بالای HER-2/neu و بروز بالای گیرنده هورمونی در این منطقه نسبت به تحقیقات صورت گرفته در مناطق دیگر احتمال دخالت مساله نژاد و شرایط آب و هوایی را مطرح می نماید.
  کلیدواژگان: سرطان پستان مهاجم - گیرنده - استروژن - پروژسترون، HER، 2، neu
 • فرهاد جعفری، اکرم نوده شریفی، فرید زایری صفحات 68-72
  زمینه و هدف
  تالاسمی شایع ترین اختلال ژنتیکی است که آمارها از وجود 2 تا 3 میلیون ناقل و 20 هزار بیمار تالاسمی ماژور در کشور حکایت دارد. از سال 1376 و با اجرای برنامه کشوری کنترل تالاسمی، مشاوره و ترغیب زوج های مینور به انصراف از ازدواج با مشاوره و افزایش سطح آگاهی ایشان به عنوان استراتژی اصلی پیشگیری کشور انتخاب شد. این مطالعه با هدف تعیین اثربخشی طرح پیشگیری از تالاسمی بر افزایش سطح آگاهی زوجین و انصراف زوج های ناقل از ازدواج در شهرستان گرگان انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع مقطعی و ابزار گردآوری اطلاعات فرم اطلاعاتی و پرسشنامه ای محقق ساخته بوده که روایی و پایایی آن تایید شده بود. نمونه ها برای سنجش سطح آگاهی شامل 282 نفر از زوجین در شرف ازدواج بودند. همچنین 107 زوج مینور، شناسایی شده طی سال های 82-76 نیز از نظر انصراف از ازدواج مطالعه شدند و در هر دو بخش عوامل مرتبط نیز بررسی شد. تجزیه و تحلیل داده ها با نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون های کای دو، تی و آنالیز واریانس صورت گرفت.
  یافته ها
  میانگین سن 282 زوج مورد بررسی در خانم ها 26.5 و آقایان 24.86 سال به دست آمد. 57.8 درصد ساکن شهر و 39.4 درصد خویشاوند بودند. اکثر مردان دارای شغل آزاد و اکثر خانم ها خانه دار و نیمی از نمونه ها نیز زیر دیپلم بودند. سطح آگاهی 2.5 درصد ضعیف، 9.2 درصد متوسط، 53.2درصد خوب و 29.1 درصد عالی به دست آمد. ارتباط سطح آگاهی با سطح تحصیلات، محل سکونت و شغل معنی دار بود (P<0.05)، ولی با سن، جنس و خویشاوندی رابطه معنی دار آماری مشاهده نشد. از 10 زوج ناقل شناسایی شده تنها 2 مورد (20 درصد) از ازدواج انصراف دادند. همچنین بررسی 107 زوج ناقل سال های 82-76 نشان داد، 43 درصد آنها از ازدواج منصرف شده اند که این موضوع با خویشاوندی، محل سکونت و سطح سواد مرتبط بود (P<0.05).
  نتیجه گیری
  با وجودی که سطح آگاهی نسبتا خوب بود اما عملکرد زوج ها مناسب نبود و درصد بالایی از افراد ناقل همچنان به این ازدواج های پرخطر تن می دهند.
  کلیدواژگان: تالاسمی - پیشگیری - آگاهی، مشاوره قبل از ازدواج
 • چکیده مقالات به زبان انگلیسی
  صفحات 73-86
 • نمایه موضوع
  صفحات 87-88
 • نمایه نویسندگان
  صفحات 89-90
|
 • Afshar M., Hamy J., Boghrati M. Pages 1-7
  Background and Objective
  Acetaminophen is a drug that is used commonly in the all time of pregnancy as a antipyretic and analgestic. The aim of this study was to determine teratogenic effects of this drug when it is used continuously before and during pregnancy.
  Materials and Methods
  210 virgin female Balb/c mice in a standard animal house condition were assigned in to three experimental groups and three period of time (30 mice in the each of I and II experimantal groups and 60 in III experimental group): The first experimental group subdivided in to three I10, I20, I30 subgroups that received acetaminophen once daily at dose 40mg/kg/day by gavage in 10, 20 and 30 days prior to gestation and early 10 days of pregnancy, respectively. The second experimental group divided like the previous group (II10, II20, II30) but received 40 mg/kg/day of this drug twice daily (80 mg/kg/day). The third experimental group (III10, III20, III30) received 80 mg/kg/day of acetaminophen with and without 0.14 mg/kg/day of folic acid. Mice in Control groups, received normal saline and base of drug respectively. After using standard coupling method (three female mice with one male and determination of Gestational day 0) in GD18 the dams were sacrificed and the fetuses were removed. Macroscopic observation was done by stereomicroscope. ANOVA and TUKEY tests were used by the help of 10 version of SPSS software.
  Results
  Long consumption of acetaminophen in doses of 40 and 80 mg/kg/day in the 20 and 30 days before pregnancy and 10 days after pregnancy can induce shortened and asymmetrical limbs and hand aplasia. In addition, ekymosis and fetal resorption were seen.16.1%, 6.5% and 14% of fetuses were malformed in the I30, II20 and II30 groups, respectively. Also, 11.3%, 4.9% and 12.4% of fetuses in these same groups had limb defects. In the III20 and III30 groups that fetuses used folic acid and drug at the same time, rate of malformations reduced to 1.6% (P<0.05).
  Conclusion
  It is recommended pregnant women not to take acetaminophen atleast a month before pregnancy and in case of taking this drug the folic acid to be accompanied.
  Keywords: Acetaminophen, Pregnancy, Teratogenic effects, Folic acid
 • Abbaspour Z., Badpay F., Pourmehdi Z. Pages 8-12
  Background and Objective
  Using analgesic drugs such as non- steroidal anti-inflammatory drugs can control the pain after cesarean section. This is an experimental study to compare of efficacy of indometacin Suppository and Votaren ampoule on severity of pain, side effect ratio, and need to narcotic analgesic in-patient who had cesarean section delivery under spinal anesthesia.
  Materials and Methods
  In this study, there were 100 pregnant patients that had selected cesarean section and had research conditions. These patients were selected by randomized method and divided in study group (indometacin) and control group (voltaren) that accomplished for 4 months. On the basis of patient's necessity and take of vital analog scale we profile of indometacin suppository in study group and voltaren Amp in control group. Pethedin ampoules were indicated if further necessity were objected. This research was prolonged with 24 hours after operation.
  Results
  In the end after assembling and analyses of information we observed that indomethacin and voltaren both have positive effective on severity of pain after cesarean section (P<0.5), but in comparison with them the voltaren have better effectiveness than indometacin after 4 hours from first dose (p<0.05). There was no difference in two group in necessity by more sedative. But the side effects was lower in study group than control group (P<0.05).
  Conclusion
  It is suggested that indometacin suppository is profile than voltaren in cesarean patients except in 4 hours after surgery.
  Keywords: Indometacin, Voltaren, cesarean section, pain
 • Asnafi N., Taheri B. Pages 13-17
  Background and Objective
  Due to side-effects of diabetes mellitus in pregnancy, the rapid diagnosis and its treatment is very important. The aim of this study is to determine gestational diabetes mellitus (GDM) incidence in pregnant women.
  Materials and Methods
  This survey is an analytic cross sectional study that evaluated 401 pregnant women in Babol Obstetrics Clinic. A Glucose Challenge Test (GCT) was done for all of the high risk women for diabetes in the first trimester and for other pregnant women in 24-28 gestational weeks. If GCT was positive (Blood sugar>135 mg/dl one hour after oral administration of 50gr Glucose), then a Glucose Tolerance Test (GTT) was done. For women with a positive GTT, the diagnosis was GDM.
  Results
  In 401 pregnant women with a mean age of 24.69±5.31 four patients had overt diabetes (1%). In another 397 women, a GCT was done and 44 women (11% of all patients) had a positive GCT and 19 patients (4.7% of all patients) had GDM of those with GDM 26.3% need insulin therapy in addition to a diabetic diet. We noted there was also a positive relation between age and impaired GCT (P<0.05).
  Conclusion
  GCT is recommended as screening test in 24-28 gestational weeks for all pregnant women.
  Keywords: gestational diabetes, Glucose Challenge Test, Glucose Tolerance Test, Screening
 • Hadian-Fard Mj, Hesariyan M Pages 18-22
  Background and Objective
  Carpal tunnel syndrome is the most common entrapment neuropathy which causes smuch morbidity for patients. Corticosteroid injection is a conventional way to treat CTS. This study was done to compare the wrists verses palm methyprednisolone injection for treatment of carpal tunnel syndrome.
  Materials and Methods
  In a prospective and double blind study, 64 patients who had mild to moderate CTS based on clinical and electerophysiological findings were classified into two groups, the first group received traditional injection technique, the injection site is on the volar wrist surface just proximal to the distal wrist crease between the palmaris longus and flexor carpi radialis tendons. But the second group was injected by new technique. The injection site is about midpalmar area. The patients were followed for one month.
  Results
  Mean rise in nerve conduction velocity (NCV) was 4.00 m/s and 12.03 in the first (wrists method) and second (palm method) groups. Pain score based on visual analog scale decreased 2 sacle unit in both groups similarly.
  Conclusion
  We found 3 times increased at sensory nerve conduction velocity compare to traditional method. This new injection method had better effect on sensory nerve conduction velocity compared to old one so it seems that it can be an alternative way for treatment of CTS.
  Keywords: Carpal tunnel syndrome, Corticosteroid injection, Visual analog scale (VAS), Palmaris longus, Flexor carpi radialis
 • Joshaghani Hr, Ahmadi Ar, Behnampour N. Pages 23-27
  Background and Objective
  Two enzymes have the ability to hydrolyze acetylcholine. One is acetylcholinesterase, which is called true cholinesterase, it is found in erythrocytes. The other cholinesterase is pseudocholinesterase, it is found in serum. Some chemical components of organophosphates group and carbamates affected cholinesterase activity. Determination of cholinesterase has application in diagnosis of liver disease, liver damage by insecticide and assessment of fatty liver. Pesticide factory workers are one group of peoples which are exposed of poisoning by pesticide.
  Materials and Methods
  This research in 2005 performed in pesticide producers. In two stages (3 month interval) from 58 of personal blood was drown.
  Results
  Mean of erythrocyte cholinesterase in first stage was 48.5±11.2 IU/gHb and second stage was 37.9±17.3 IU/gHb. Decrease of erythrocyte cholinesterase was significant differences (paired t test, P<0.05). Increase of serum AST was not statistically significant. Increase of serum ALT and Albumin was significant differences (paired t test, p<0.05). In 15 individual (25.9 %) cholinesterase decrease more than 35% and in 16 workers (27.6 %) erythrocyte cholinesterase decrease between 26-35%.
  Conclusion
  Since in more than 26% of personnel cholinesterase decreased over than 35%, routine assessment of cholinesterase in similar factory, is recommended.
  Keywords: Cholinesterase, Erythrocyte, Organophosphate, Pesticide
 • Atarod Z., Vashqani-Farahani F., Torab Parhiz F. Pages 28-32
  Background and Objective

  Preeclampsia is a common complication of pregnancy it’s a bout 5-7 percent in pregnants and it may complicate mother or fetus which ends with death. The purpose of this study was to determine the value of the protein / creatinine ratio in prediction of 24-hour urine total among women with suspected preeclampsia.

  Materials and Methods

  150 women who were evaluated for suspected preeclampsia at? 20 weeks of gestation were studied prospectively in Az-zahra and Emam hospital Sari. There was no concurrent or preexisting systemic disease. They were undergoing a 24-hour urine collection for the determination of proteinuria. A single voided urine specimen was obtained after completion of the 24-hour urine collection and analyzed for the P/C ratio.

  Results

  The randome urinary protein to creatinine ratios is strongly associated with the 24-hour total protein excretion (P<0.05, r = 0.37). The best cut off of 0.175 yieldes a sensitivity of 85.9% and a specificity of 66%.

  Conclusion

  The random urinary protein to creatinine ratio could replace the 24-hour urine collection as a simple, faster more useful method for the diagnosis of significant protenuria.

  Keywords: 24, hours proteinuria, Protein to creatinine ratio, Preeclampsia
 • Semnani Sh, Besharat S., Jabbari A., Keshtkar Aa, Abdolahi N., Roshandel Gh, Yazdi Hr Pages 33-36
  Background and Objective

  Silis (SiO2) is an oxide of silicon that its existence in food products is known as a contamination, classified as a human carcinogen. Some suggest it as an etiology of esophageal cancer. Golestan province has a high incidence and prevalence of esophageal cancer and is on the world belt of this disease. This study was designed to determine the concentration of silis in flour produced in Golestan province, north of Iran

  Materials and Methods

  This descriptive study was done in spring 2005. Census method was used to gather flour samples from flour manufactures. Samples were transported to laboratory. Base-melting method in nickel cruise was used in 550°c and the extract was reduced with acid. The complex was evaluated with spectrophotometer. Data entered into SPSS-12, and the differences between silis concentration in various regions were compared with non-parametric Kruskul Walis test.

  Results

  Median silis concentration was 0.0030 grams, mean concentration was 0.008760 with 0.004265 standard deviation, minimum was 0.003 and maximum was. 018 grams in each 100 grams flour produced in province's factories. Mean silis concentrations were 0.012, 0.01 and 0.003 in Gorgan and the central part of the province, western and eastern part, respectively. The differences were not significant.

  Conclusion

  Although in earlier reports it was shown that silis level in the flour is high, but the findings of this study indicated that the above element is in normal range.

  Keywords: Silis, wheat flour, Golestan province
 • Abdollahy Aa, Bazrafshan Hr, Salehi A., Behnampour N., Hosayni Sa, Rahmany H., Yazdi Kh, Sanagoo A. Pages 37-41
  Background and Objective
  High blood pressure (BP) is one of the most important health problem world-wide (2005), and risk factor of cardiovascular diseases. This study was determine the prevalence of high blood pressure (BP) among urban subjects in Golestan of province, during 2005.
  Materials and Methods
  This cross sectional study was done on 5000 subjects of 17-70 years old in different towns of Golestan province during 2005. Two equal ratios of both sexes were selected on random clustering sampling in the morning and afternoon. A questionnaire consisting of demographic data and clinical information such as electronic presser gauge filled by trained persons. All of the data analyzed using spss-11.5 and descriptive statistics.
  Results
  The result showed that 2500 male (50%) and 2500 (50%) female, ethenicity were (4.6%) Torkaman, (18.9%), and Sistani (76.4%) Fars group from age of 17 to 70 years old. This study on this basis criterion JNC-5 (46.4%) all of studied subjects had blood pressure normal, (22.6%) blood pressure high normal (21.4%), blood pressure light (7.4%), blood pressure medium and (2.2%) blood pressure severe.
  Conclusion
  The prevalence high blood pressure among the urban population in this province in this province was 31%. Which is slightly higher than other regions in Iran and other part of the world. This issue can be considered in the health planing and theraputic programs in the region.
  Keywords: Epidemiology, High blood pressure, Golestan
 • Khosravi H., Kazem-Nejad K Pages 42-45
  Background and Objective

  In recent century, progress of technology and hygiene has caused improvement of human life. But factors such as car accidents and braws cause body damages. Due to absence of about the prevalence of jaw and face fractures proper pattern and related damages in Golestan province, this study was done to determine the pattern of jaw and face fracturs in 5th Azar hospital in Gorgan – Iran (2003-04).

  Materials and Methods

  In a 3-years prospective study (2003-04), 221 patients in referral hospital in Golestan province were evaluated and data about demography, etiology, related damages and therapeutic procedures inserted in informational forms and extracted data was analysed by SPSS 11.5 software.

  Results

  In this study 84.1% and 15.9% of patients were male and frmale, respectively and most of them were 21 to 30 years old. The most common causes of fractures of jaw and face in these patients consist of driving accident (72.8%), falling down (15.4%) and major trauma (11.8%). In accidents, motor accidents were the commonest cause (60.9%). Mandible bone was the commonest site of fracture (77.8%) and trauma to the skull and nervous tissues was the most common accompaniment damage. Open reduction was the main therapy in these patients. Death was not seen in this study at all.

  Conclusion

  This study showed that driving accidents, specially motor accidents are the most common causes of fractures of jaw and face. Therefore, emphasis on observation of driving regulations and use of life belt and helmet is very important.

  Keywords: Fractures of Jaw, Face, Prevalence, Accompaniment Damages, Causes
 • Bakhsha F., Behnampour N. Pages 46-49
  Background and Objective
  Cardio pulmonary resuscitation (CPR) is referred to some activites performed by individuals to resuscitation heart and ventilation. Knowledge, skill, experience and positive attitude by resuscitating personals have an effective role on CPR. This study aimed to explore the effect of CPR training on knowledge of nurses working in the hospitals affiliated to Golestan University of Medical Sciences.
  Materials and Methods
  In this quasi-experimental study, 26 nurses from the hospitals affiliated to Golestan University were selected randomly. Data collected using a questionnaire including 43 questions which completed by participants before and after training session. The teaching method was lecturing and practicing on the manikin during two eight hours session in two days. The content of training included both basic and advanced CPR. The data was analyzed using Wilcoxon test with significant level at α =0.01.
  Results
  57.7% of nurses were male and 42.3%were female with the average age of 35.54±5.99 years and the average age of work experience of 10.35 years. The data showed the knowledge of nurses staff regarding arrhythmias, therapeutic algorithms, and also drug therapy was low before training, however it improved significantly after training according Wilcoxon test. It was not found any significant improvement in amount of knowledge of our participants regarding cardiac arrest symptoms, airway management, cardiac massage, after training.
  Conclusion
  The results indicated personals low knowledge about arrhythmias and related issues. Also the results showed the effect of training program on improvement on knowledge of nurses about CPR.
  Keywords: Cardio Pulmonary Resuscitation, Knowledge, training, Nurses
 • Raghimi M., Ramezani Mojaveri M. Pages 50-57
  Background and Objective
  Cancer of the esophagus ranks among the 10 most frequent cancers in the world. As esophagus cancer belt is coincide with loess deposits belt of the world, So there is possibility of close relationship between loess deposits and certain endemic diseases such as esophagus Cancer. This study deals with Loess deposits with medical geology aspect toward diagnosis and prognosis.
  Materials and Methods
  In this study sampling from loess deposits from East towards West of Golestan province has been done. Collected samples have been undergone diffraction X-ray (XRD), scanning electron microscopy (SEM) and Energy dispersive X-ray analysis (EDAX) for determination of minerals, Surface morphology of minerals and chemical analysis for further studies respectively.
  Results
  In mineralogical studies dominated minerals are quartz, feldspar and calcite. Clay minerals are illite and chlorite, which are about 9.3%. The amount of quartz is variable from 56.3 to 45.4. The grains sizes are decreasing from northeast to southwest. Chemical analysis of loess deposits contain Si, Al, K and Ca, which are related to presence of quartz, feldspar, calcite, illite and chlorite minerals.
  Conclusion
  According to medical geology evidences, loess deposits of Golestan province could be considered due to the effects of clay minerals on biochemical cycle, chemical composition of loess deposit for its high silica percentage and direct relationship of grain size with ethiology of esophagus cancer incidence. As variation of esophagus cancer incidence in Golestan province in last 30 years indicates that still high percentage of esophagus cancer incidence which is reported in eastern of province is occurred on loess deposits.
  Keywords: Esophagus Cancer, loess deposits, Medical Geology, Golestan Province
 • Ghahari Sh, Panaghi L., Atef-Vahid Mk, Zareii-Doost E., Mohammadi A. Pages 58-63
  Background and Objective
  Abusing the married women are among one of the most difficult problem in many countries. In the study, mental health status of spouse abused women was evaluated.
  Materials and Methods
  1186 women were selected randomly from all districts of Tehran, undergoing spouse abuse questionnaire and general health questionnaire (GHQ-28). Collected data were analyzed by SPSS software with t-test and multiple regression analysis.
  Results
  In 1186 study case, 1013 women (85.4%) experienced emotional abuse, 374 ones (31.5%) physical abuse, 360 ones (30.4%) sexual abuse and 206 ones (17.4%) all types of abuse. Also, the abuse victims suffered worse status of general health (p<0.05). Examining relation between all types of abuse, as a predictive factor, and general health aspects as an(y) factor,with multiple regression analysis revealed a positive relation, i.e. experiencing any type of abuse could predict worsening of general health (p<0.05).
  Conclusion
  Spouse abused women suffer a worse status in general health. Also they showed emotional disorders. The victims of sexual and physical abuse suffered worse than victims of emotional abuse.
  Keywords: Spouse abused women, Mental health, physical, sexual, emotional abuse
 • Naghshvar F., Torabizadeh Zh, Emadian O., Zare A., Ghahremani M. Pages 64-67
  Background and Objective
  The breast cancer is the most common malignancy in women. The normal and malignant breast tissue are under the regulatory effects of esteroid hormones and growth factors including HER-2/neu. The purpose of this study, is to determine the expression of estrogene receptor (ER) progesterone receptor(PR) and HER-2/neu among Iranian women with invasive breast cancer.
  Materials and Methods
  The study is descriptive and cross-sectional that was performed on 50 samples of patients with invasive breast cancer in Imam-Khomeini Hospital-Sari (2005-06). After preparing the samples four tissue sections from each sample was obtained then H&E and IHC staining were performed.
  Results
  In our study, the patients were between 28-88 yrs, (mean:52/6). ER and PR and HER-2/neu were positive in 80%, 72% and 57.1% of cases, respectively. Concurrent positive ER and PR was 70%, meanwhile 62.9% of these patient were also positive for HER-2/neu. 20% of the cases showed negativity for both ER and PR and of these 83.4% were also negative for HER-2/neu.
  Conclusion
  In our study ER expression by itself is equal to previous studies in textbooks but PR expression, HER-2/neu and concurrent expression of ER&PR are higher in our study. Interestingly HER-2/neu expression is near to what was previously proposed by Iranian Blood Transfusion Organization and Kerman University of Medical science. It seems that racial and geographic factors are contributed for these diffrences.
  Keywords: Invasive breast cancer, Receptor, Estrogene, Progesterone, HER, 2, neu
 • Jafari F., Node-Sharifi A., Zayeri F. Pages 68-72
  Background and Objective
  Thalassemia is the most common genetic disorder, 2-3 million carriers and 20 thousands with major thalassemia exist in our country. National prevention program of thalassemia started in 1998 and to encourage carriers to dispense marriage with increasing their knowledge was its main strategy. This study was designed to determine the effectiveness of thalassemia prevention program on couples knowledge and carriers and marriage avoidance in Gorgan province- Iran
  Materials and Methods
  In this cross-sectional study, the data were collected by the questionairs which their validity and reliability were already confirmed. The sample population consist of 282 couples which were going to get married 107 couple with minor thalassemia which cancelled their marriage during 1998-2003 were also included in the sample poulation in this research. The detailed study were carried out on whole subjects. Data were entered into the SPSS and analyzed by chi-square, t-test and ANOVA.
  Results
  In 282 couples, mean age was 20.5 on women and 24.86 in men, 57.8% were urban residents, 39.4% were relatives. Most of men had self-employed job and women were house keeper and half were under high school diploma. Distribution of knowledge level: 2.5% weak, 9.2% moderate, 53.2% good and 29.1% excellent. Relationship between knowledge and educational state, residency and job was meaningful (P<0.05), and there was not any relationship with age, gender and familial relativity. Ten couples were carrier that two of them were avoided from marriage. Also 43% of 107 carrier's couple whome were diagnosed in 1998-2003 avoided to get marriaged, meaningful relationships between subjects residency, education status and relativity (P<0.05).
  Conclusion
  In spite of having a good knowledge, but some of the samples population in this study, did not show a suitable practice and most of high risk couples enter into marriage.
  Keywords: Thalassemia, Prevention, Knowledge, Pre, marriage consults