فهرست مطالب

مطالعات اجتماعی - روان شناختی زنان - سال چهارم شماره 2 (پیاپی 11، تابستان و پاییز 1385)

فصلنامه مطالعات اجتماعی - روان شناختی زنان
سال چهارم شماره 2 (پیاپی 11، تابستان و پاییز 1385)

 • 150 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1385/08/17
 • تعداد عناوین: 6
|
 • داریوش جلالی، اصغر آقایی، جهانبخش رهبریان صفحه 5
  اعتیاد یکی از معضلاتی است که امروزه نه تنها زنده گی میلیون ها انسان را به خطر انداخته، بلکه خانواده و نزدیکان آن ها را نیز با مشکلات زیادی روبه رو ساخته است. در این پژوهش توصیفی و مقایسه ای، میزان خشونت تجربه شده همسران معتادان در مقایسه با خشونت تجربه شده همسران نامعتادان بررسی شده است. بر این اساس، به تصادف، 107 نفر از همسران معتادان خود معرف مرکز ترک اعتیاد شهر هفشجان از استان چهار محال بختیاری که برای انجام مشاوره خانواده مراجعه کرده بودند و 107 نفر از نامعتادان که از نظر سن، وضعیت شغلی، اقتصادی، و مدرک تحصیلی با گروه نخست هم تا شده بودند، انتخاب و با استفاده از پرسش نامه پژوهش گر ساخته میزان خشونت تجربه شده ارزیابی شدند. برای بررسی میزان حمایت اجتماعی زنان نیز از پرسش نامه پروسیدانو استفاده شد.
  یافته ها نشان داد تفاوت میانگین کلی نمره های همسران معتادان و نامعتادان در خشونت تجربه شده و هم چنین زیر آزمون های آن معنادار است. هم چنین، در هر دو گروه، تفاوت بین میزان تحصیلات و وضعیت شغلی افراد با خشونت تجربه شده معنادار بود و در گروه نامعتادان نیز، میزان تحصیلات زنان با میزان خشونت تجربه شده آن ها ارتباطی معنادار داشت. در گروه نامعتادان هم بستگی میزان حمایت اجتماعی با خشونت تجربه شده منفی و معنادار بود؛ در حالی که این هم بستگی در گروه معتادان دیده نشد. در گروه معتادان نیز هم بستگی سطح درآمد با میزان خشونت تجربه شده معنادار بود. میان شمار فرزندان و طول مدت ازدواج با خشونت تجربه شده در هیچ یک از دو گروه هم بسته گی معناداری دیده نشد.
  کلیدواژگان: خشونت علیه زنان، خشونت تجربه شده، اعتیاد، همسران معتادان، حمایت اجتماعی
 • منصوره کریم زاده، نیک چهره محسنی صفحه 29
  در این پژوهش، رابطه خودکارآمدی تحصیلی با پیش رفت تحصیلی در 300 دانش آموز دختر سال دوم دبیرستان در گرایش های علوم ریاضی و علوم انسانی (در منطقه 6 تهران) بررسی شده است. ابزار به کار گرفته در این پژوهش، پرسش نامه خود کارآمدی تحصیلی جینک و مورگان (به سه سازه کوشش، بافت، و استعداد) بود. هم چنین، پیش رفت تحصیلی با میانگین نمره درس های کلامی (ادبیات و دستور زبان فارسی) و ریاضی (هندسه، آمار و ریاضی) در نیم سال پایانی سنجیده شد.
  یافته های پژوهش نشان داد که خودکارآمدی تحصیلی در هر دو گروه آزمودنی از پیش بینی پیش رفت تحصیلی برخوردار است. این بررسی نشان داد که از میان سازه های خود کارآمدی تحصیلی (کوشش، بافت، و استعداد) در رگرسیون گام به گام، در هر دو گروه آزمودنی سازه «کوشش» بیش ترین بهره را در پیش بینی پیش رفت تحصیلی دارد. به سخن دیگر، دختران هر دو گروه پیش رفت تحصیلی خود را بیش تر برآمده از کوشش دانسته اند تا استعداد. در این بررسی، آزمون z فیشر نشان داد که گرایش تحصیلی نقشی تعدیل کننده (مستقل دوم) در رابطه خودکارآمدی تحصیلی با پیش رفت تحصیلی ندارد، ولی در رابطه پیش رفت تحصیلی با سازه بافت تعدیل کننده است. این پژوهش نشان داد که تفاوت دو گروه آزمودنی در خودکارآمدی تحصیلی، پیش رفت تحصیلی، و استعداد معنادار است، ولی در سازه های بافت و کوشش تفاوتی دیده نشد. یافته ها هم چنین نشان داد که هر اندازه خودکارآمدی تحصیلی فرد بالاتر باشد، پیش رفت تحصیلی بیش تری خواهد داشت و هر اندازه بافت خانه و مدرسه فضای بهتری برای دانش آموز فراهم سازد، گرایش او به رشته های علوم ریاضی بیش تر خواهد شد.
  کلیدواژگان: پیشرفت تحصیلی، خودکارآمدی تحصیلی، گرایش تحصیلی، دختران
 • خدیجه سفیری، زهرا زارع صفحه 47
  در این پژوهش، زمینه های ناسازگاری نقش های اجتماعی و خانوادگی در زنان بررسی شده است. بر این اساس، در کنار واکاوی دیدگاه های گوناگون درباره نقش های اجتماعی و خانوادگی، به ناسازگاری نقش در آن ها توجه شده است. جامعه آماری پژوهش زنان همسردار جوان (20 تا 35 ساله) شهر شیراز است که دست کم یک سال از زنده گی مشترکشان گذشته باشد. نمونه آماری در برگیرنده 287 نفر بوده است. ابزار پژوهش پرسش نامه است و ناسازگاری نقش در هشت زمینه سنجیده شد: تحصیل، کار، مدیریت مالی، کارخانه گی، پیوندهای جنسی و عاطفی، پیوندهای خانواده گی و دوستی، گذران اوقات فراغت، و نگه داری و پرورش فرزندان برای تجزیه و تحلیل داده ها روش های آمار توصیفی و آزمون های معناداری به کار رفت.
  یافته ها نشان می دهند که زنان ناسازگاری نقش را در هر هشت زمینه بررسی شده تجزیه می کنند، هر چند اندازه آن، به طور متوسط کم نموده شده است. آنان در زمینه پیوند خانوادگی کم ترین و در زمینه مدیریت مالی بیش ترین میزان ناسازگاری را احساس می کنند. هم چنین، یافته های این پژوهش درباره هم بستگی متغیرهای مستقل با ناسازگاری نقش، نشان داد که با افزایش سن مرد، افزایش زمان ازدواج، و بالا رفتن ساعت کار زن، ناسازگاری نقش کلی افزایش می یابد، ولی با افزایش تحصیلات زن و شوهر و افزایش درآمد، این ناسازگاری کاسته خواهد شد.
  کلیدواژگان: نقش جنسیتی، زناشویی، ناسازگاری نقش، خانه داری، اشتغال، تحصیل، نقش مادری
 • اشرف سادات موسوی صفحه 71
  از دیدگاه سامانه ای، زن و شوهر زیر سامانه والدین را می سازند. کارکرد مطلوب خانواده در گرو کارآمدی این زیر سامانه است. رضایت زن و شوهر از پیوند دو سویه بین فردی آنان به رشد و شکوفایی آنان و نیز فرزندان شان کمکی شایان می کند. در این پژوهش، رضامندی از زنده گی زناشویی در سویه های گوناگون آن و کیفیت پیوند زناشویی در زنان شاغل و خانه دار مقایسه شده است.
  نمونه آماری پژوهش در بر گیرنده 400 زن از شهر تهران بود که در پنج سال گذشته ازدواج کرده و از این میان، 200 نفر شاغل و 200 نفر خانه دار بودند. برای گردآوری داده ها، هم زمان پرسش نامه وضعیت زناشویی گلومبوک - راست و پرسش نامه رضامندی زناشویی انریچ به کار گرفته شد. داده های به دست آمده با روش های آمار توصیفی و آزمون t بررسی شد.
  یافته ها نشان داد که در زنان شاغل رضامندی زناشویی در چندین سویه از زنان خانه دار بهتر و عوامل تهدید کننده ازدواج در آنان از زنان خانه دار کم تر است. این نشان می دهد که زنان شاغل مشکلات کم تری در زمینه تحریف آرمانی و مسایل شخصیتی شوهر خود دارند و پیوند آنان با همسرشان نیرومند تر است. هم چنین، زنان شاغل از پیوند جنسی شان راضی تر بودند. از این گذشته، در محیط خانه نقش های زن و شوهر به هم نزدیک تر شده و ساختار خانواده در حال دگرگونی به سوی مشارکت بیش تر بود. به هر رو، رضایت از وضع زنده گی زناشویی در میان زنان بررسی شده پایین بود (شاغل 16.5 و خانه دار 23.5) که این نیازمند توجه و کمک بیش تر است.
  کلیدواژگان: زنان، شاغل، خانه دار، رضامندی زناشوئی، وضعیت زناشوئی
 • حسین شعبانعلی فمی، شهلا چوبچیان، معصومه رحیم زاده، فاطمه رسولی صفحه 89
  تعاونی ها از بخش های مهم اقتصادی کشور به شمار می روند که سهمی چشم گیر در اشتغال دارند. در دو دهه گذشته، تعاونی های زنان در زمینه های گوناگون پایه گذاری شده و گسترش یافته اند. این تعاونی ها برای بهبود کارکرد خود همراه به سازه های موثر بر موفقیت و داد و ستد تجربه توجه داشته اند. بر این اساس، این پژوهش برای شناسایی سازه های موثر بر موفقیت تعاونی های زنان در ایران به شیوه توصیفی - پیمایشی انجام شد. جامعه آماری پژوهش 1500 نفر از کارشناسان وزارت تعاون و ظ نفر از اعضای هیات مدیره تعاونی های یاد شده بودند که از این میان 153 نفر از کارشناسان وزارت تعاون و 453 نفر از اعضای هیات مدیره برای نمونه پژوهش گزیده شدند. داده های پژوهش با پرسش نامه گردآوری شد. روایی پرسش نامه را شماری از کارشناسان موضوعی تایید کردند. پایایی آزمون اصلی پژوهش با آلفای کرونباخ برای پرسش نامه کارشناسان 0.84 و برای پرسش نامه اعضای هیات مدیره 0.99 بود که نشان دهنده پایایی بالای این مقیاس ها برای سنجش متغیر اصلی پژوهش یعنی موفقیت است.
  تحلیل عاملی دیدگاه اعضای هیات مدیره نشان داد که این چهار سازه بر روی هم 66.5 درصد از واریانس موفقیت تعاونی ها را تبیین می کند: 1) بهبود محیط روان شناختی و انگیزش تعاونی ها، ب) برخورداری از محیط توان مندساز و پشتی بان بیرونی، پ) افزایش توان مندی های مدیریتی و سازمانی شرکت ها، و ت) بهبود توان مندی های بازاریابی و بازاررسانی. تحلیل عاملی دیدگاه کارشناسان نیز یافته هایی همانند داشت.
  کلیدواژگان: تعاونی های زنان، موفقیت، محیط توانمند ساز، محیط انگیزشی، بازاریابی
 • محبوبه پاک نیا صفحه 111
  در مطالعات فرهنگی درباره زن، شاهنامه مرجع نسبتا مهمی بوده است. چون از یک سو زنان گاه در آن نقشه ای مثبت مهمی دارند، و نیز از سوی دیگر گاه قضاوت ای بدبینانه ای نیز نسبت به آن ها ابراز شده است. نگاه به شاهنامه از نظر عقاید درباره جایگاه موجود و مطلوب زن در اجتماع، در زمان سروده شدن دیوان یا در زمان وقوع حوادث داستانی و تاریخی آن، و علاوه بر این، نگاه پژوهش گر که درگیر تفکرات امروزین حقوق بشری در مورد زن است، به متن شاهنامه از نظر موضوع زن، هدف این نوشته است. از نظر این مقاله، که مبتنی بر بخش هایی از تحقیقی در همین زمینه است. در شاهنامه، زن موقعیتی برتر از فرهنگ زمان خود داشته است، اما در این که وجود شخصیت های زن شاهنامه که سیاست مدار، خردمند، و قدرت طلب هستند، نشان واقعیتی فرهنگی - اجتماعی در ایران باستان حاکی از برابری زن و مرد باشد، مورد تردید است. این وضعیت بیش تر متناسب با فضای اشرافی رویدادها، و نیز اقتضای جذابیت داستان و حماسه بوده است. بر این مبنا، گر چه الگوهای زن، همچون زن مستقل، شجاع، و عاقل در شاهنامه، تا حدودی می تواند پشتوانه ی ایده های زن باور یا همان فمینیسم باشد، اما در این باره نمی توان اغراق کرد، چون الگوهای متفاوت از این هم در کتاب فردوسی فراوان است.
  کلیدواژگان: زن، شاهنامه، مطالعات زنان، ارزش های زن باور
|
 • DRyoosh JalLi, Asghar AGhai, JahNbakhsh RahbariyN, Ba Page 5
  Addiction is a serious problem which threatens millions of people. Addiction not only affects the individuals, it also confronts the family with a multitude of problems. The aim of this paper is to compare the rate of violence as experienced among wives of addicts and non-addicts. Among addicts who came to our counselling centre, seeking treatment to quit their addiction, 107 of their wives were selected through random cluster sampling, and compared with 107 wives of non-addicts, in terms of their age, economic and educational status, and occupational situation, in Hafshéjn city. The rate of experienced violence was assessed with researcher’s inventory. The rate of women’s social support was evaluated with Procidano’s Inventory. The validity of this inventory was 0.81. The distinction of achieved violence number between the two groups and sub-scales was shown to be significant, using ANOVA. The rate of experienced violence was significant with the education level among safe groups. There was negative correlation between the level of social support and violence experienced rate in non-addict group but that was not significant in addict group. The income level was significant with violence experienced rate in addict group. The number of children and years of marriage were not significant in relation to experienced violence neither in non-addict nor in addict group.
  Keywords: Violence against Women, Experience Violence, Addiction, Social Support, Wives of Addicts
 • MansoorÉ KarimzDÉ, NikchehrÉ Mohseni Page 29
  This paper investigates the relationship between self-efficacy and academic achievement among 300 girl students in second year of high schooling. The students are majoring in math-physics and in human sciences in the 6th educational district of Tehrn. The research instrument used was MJSES Scale. This scale contains three components: talent, context, and effort. The mean score obtained in verbal (literature, Persian syntax, and conjugation) and mathematics (geometry, math, and statistics) tests was also used as a measure of academic achievement. The results showed that in both groups, the academic self-efficacy could predict academic achievement. The results of step-wise regression indicate that the Effort Component is a more powerful predictor of the academic achievement than the Aptitude and Context. Furthermore, analysis of variance on all variables: academic self-efficacy, effort, aptitude and context components, and academic achievement showed that the two groups are significantly different in academic self-efficacy, academic achievement and aptitude component, but no significant difference in effort and context components were observed. These results imply that if the academic selfefficacy of a student increases and if the context of school and home provides the best for the student, their academic achievement, and the probability of selecting the math-physics field will also increase.
  Keywords: Academic Achievement, Academic Self, Efficacy, Girls, Academic Field
 • KhadijÉ Safiri, Zahra ZaRe Page 47
  This paper discusses some aspects relating to incongruence of social and family roles in women. Thus, along with investigating various perspectives concerning social and family roles, special attention is given to their incongruence. The statistical society of the study consists of married young women (20 to 30 years of age) in Shirz city, who have been married at least for one year. The statistical sample includes 287 persons. The research instrument is the questionnaire which measures role incongruence in eightaspects: education, employment, financial management, domestic work, sexual and affective ties, family and friendship ties, leisure, and the childrear. For data analysis, descriptive statistics and significance testing methods were used. The findings show that women experience the role incongruence in all eight aspects, although the degree of such experiencing has been downplayed. Women feel the least incongruence within the family and the most incongruence in financial management. Concerning the relationship between independent variables and role incongruence, it was also revealed that as the husband gets older, marriages grows longer, and woman’s working hours increases, the overall role incongruence rises. Yet, along with an increase in couple’s education and income this incongruence diminishes.
  Keywords: Gender Role, Marriage, Role Incongruence, Housekeeping, Employment, Education, Mothering
 • AshrafsDT Moosavi Page 71
  According to systems theory, husband and wife constitute a parent subsystem on which depends a healthy family functioning. Husband and wife satisfaction is related to their interaction and to how they nurture each other and their children. The aim of this study is to investigate aspects of marital satisfaction and marital status among employed and housewife women in Tehrn. A sample of 400 married (less than 5 years) women were chosen and classed in two groups: 200 employed and 200 housewives. They filled GRIMM and ENRICH questionnaires. The results were analyzed using t-test and frequency percentage methods. Findings showed that the employed women were more satisfied with their marriage and had fewer problems with their husband’s idealistic distortion, and their personality issues. They communicated better with their husbands and resolved conflicts more effectively. They were also more satisfied with their sexual relationships, and their family structure moved towards egalitarian style. Almost 40 percent of the subjects were not satisfied with their marriage reporting it as ‘poor’, ‘bad’, ‘severe problems’, and ‘very severe problems’. Concerning the employed women, 16.5 percent of them, compared to 23.5 percent of housewives described their marriage with ‘severe problems’, and ‘very severe problems’ that could threaten the marriage. These findings imply that the women’s employment had no negative effects on their marital satisfaction, and that employed women were more satisfied with their marriage. It seems that the issue of marital satisfaction needs more attention, help, and treatment.
  Keywords: Employed Women, House, Wife Women, Marital Satisfaction, Marital State
 • Hosein ShabaNali Fami, Shahl ChoobchiyN, MasoomÉ RahimzDÉ, FAtemÉ Rasooli, Ma Page 89
  Cooperation is one of the important economic sectors of the country and contributes significantly to the employment generation. During the past two decades, female cooperatives have been extended through the country. One of the paramount endeavours of these cooperatives has been to explore and share the factors of success. Accordingly, this study was conducted to identify factors influencing female cooperatives success in Irn. A descriptive-survey research design was adapted for the study. The statistical population of the study consisted of 1500 of the expert officials from ministry of cooperative and 12,819 of the members of managerial board from female cooperatives, out of which 153 expert officials and 453 members of managerial board were selected as a sample, using a multi-stage sampling technique. A specific questionnaire was developed for the study. Factor analysis of the view points of the members of managerial board revealed about 66.5 percent of the variance of success. This analysis identified four main factors affecting the success of women’s cooperatives viz., improving psychological and motivational environment of the cooperatives, getting support from the able and supportive exteriority, improving managerial and organizational competencies of the cooperatives and enhancing and improving capabilities of cooperatives’ marketing. Analysis of the viewpoints of another group showed similar results.
  Keywords: Female Cooperatives, Success, Enabling Environment, Motivational Environment, Marketing
 • MahboobÉ PaKniyA Page 111
  ShhNmé has been a rather important source of cultural studies on women. This is so because on the one hand, women in ShhNmé are given an important and positive role to perform, and on the other hand ShhNmé manifests some pessimistic judgments about women. The aim of this writing is to look into ShhNmé and see what the desired status of woman was prevalent in the society at that time. Such aim also encompasses the researcher’s outlook, an outlook which is involved in today’s human rights regarding the woman. As far as this paper is concerned, (this paper is based on portions of a research on bearing the same subject), women in ShhNmé enjoys a status which can be considered better (higher) than what the spirit of the times had for her. Having said that, it is doubtful that female personifications in ShhNmé, that is, images that are political, reasonable, and power-seeking, can be viewed as pointing to an egalitarian situation to be existing in ancientIran. Such personifications tend to lend themselves more suitable for the aristocratic setting of the ‘events’, and for rendering the epic stories more attractive. Based on the above statements, although female models described in ShhNmé as being independent, bold, and wise, can support feminine ideals, similar to those portrayed by feminist narratives, yet this portrayal cannot be overstated because there are other female models in Ferdowsi’s work which differ more radically from the former.
  Keywords: Woman, ShhNmé, Women's Studies, Feminist Values