فهرست مطالب

پرستاری ایران - پیاپی 47 (پاییز 1385)

نشریه پرستاری ایران
پیاپی 47 (پاییز 1385)

 • 104 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/09/08
 • تعداد عناوین: 9
|
 • طاهره برزویی، مهناز جلالوندی صفحه 7
  زمینه و هدف
  ایدز یکی از جدی ترین و کشنده ترین بیماری های عفونی است که باعث می شود فرد مبتلا حتی در مقابل سایر بیماری ها و عفونت های جزئی نیز مقاومت نکرده در نهایت پذیرای مرگ شود. شیوع این بیماری در بین نسل جوان که آینده سازان و امید های هر جامعه ای محسوب می شوند بالا می باشد. پژوهش حاضر با هدف تعیین و مقایسه تاثیر آموزش به دو روش سخنرانی و پوستر در زمینه ایدز بر میزان آگاهی و نگرش دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک انجام شده است.
  روش بررسی
  این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است. جامعه پژوهش کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بودند و تعداد 200 نفر از این دانشجویان نمونه پژوهش را تشکیل می دادند. نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای در دو گروه (هر گروه 100نفر) انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بود. ابتدا از هر دو گروه پیش آزمون به عمل آمد. سپس جهت یک گروه، برنامه آموزشی به روش سخنرانی و ارائه جزوه آموزشی اجراء شد و جهت گروه دیگر، تعداد 12پوستر با محتوای مشابه جزوه آموزشی به ابعاد 70×100 در زمینه بیماری ایدز در راهروهای دانشکده نصب گردید. سپس از هر دو گروه آزمون نهایی به عمل آمد. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون های آماری تی زوج، مستقل و مک نمار استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج آزمون تی زوج نشان داد اختلاف معنی دار آماری بین میزان آگاهی قبل و پس از آموزش با هر دو روش سخنرانی (0001/0 P<) و پوستر (0001/0 P<) وجود دارد. همچنین بین نگرش دانشجویان نسبت به ایدز قبل و بعد از آموزش به روش سخنرانی (0 0 01/0 P<) و پوستر (002/0 P<) اختلاف معنی دار آماری وجود داشت.
  در مقایسه دو روش، آزمون تی مستقل اختلاف معنی دار بین دو گروه در تغییرات میانگین نمرات میزان آگاهی (0001/0 P<) و نگرش (0 0 01/0 P<) دیده شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش لزوم اجرای برنامه آموزشی موثر و منظم را جهت ارتقاء سطح آگاهی و نگرش جوانان در زمینه بیماری ایدز مورد تایید قرار می دهد.
  کلیدواژگان: ایدز، دانشجویان، آگاهی، نگرش
 • محسن ادیب حاج باقری صفحه 17
  زمینه و هدف
  حرفه پرستاری می کوشد تا اعمال خود را بر شواهد تحقیقی بنا کند، اما برخی از محققان فاصله تئوری و عمل و فقدان مراقبت مبتنی بر شواهد را از مشکلات پرستاری ایران دانسته اند. با وجود این، گزارشی درباره عوامل موثر بر مراقبت مبتنی بر شواهد در ایران در دسترس نیست. به همین دلیل این تحقیق با هدف تعیین عوامل موثر بر مراقبت مبتنی بر شواهد در پرستاری انجام شد.
  روش بررسی
  مطالعه کیفی به روش گراندد تئوری بر روی پرستاران شاغل در بیمارستان های کاشان بود. جهت جمع آوری داده ها از نمونه گیری هدفمند، مصاحبه های باز نیمه ساختار یافته و مشاهده استفاده شد. جمع آوری داده ها آن قدر ادامه یافت تا اشباع داده ها حاصل گردید. تجزیه تحلیل داده ها به روش تحلیل مقایسه ای مداوم صورت گرفت. تحقیق بر روی 21 نفر از رده های مختلف پرستاری، شامل پرستاران بالینی، سرپرستاران، مدیران و مربیان پرستاری، شامل 8 زن و 13 مرد با میانگین سابقه خدمت 9/9 ± 7/4 سال انجام شد.
  یافته ها
  دو طبقه اصلی از داده ها استخراج شد که عبارت بود از «معنای مراقبت مبتنی بر شواهد» و «عوامل موثر بر مراقبت مبتنی بر شواهد». مشارکت کنندگان، مراقبت مبتنی بر شواهد را به صورت «مراقبت علمی و برخاسته از دانش پرستاری که باید بر اساس نیاز هر بیمار به عمل آید» تعریف کردند. با وجود این، معتقد بودند که اکنون مراقبت به جای «شواهد برخاسته از دانش پرستاری» بر «دستورات پزشکی و رویه های روتین» استوار است. عوامل موثر بر عملکرد مبتنی بر شواهد در شش زیر شاخه «برخورداری از دانش و تجربه حرفه ای»، «فرصت»، «عادت»، «اعتماد به نفس پرستار»، «فرآیند آموزش پرستاری» و «شرایط محیط کار» قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  اگر چه دانش حرفه ای و خودباوری پرستار و نیز فرآیند آموزش پرستاری بر نحوه ارائه مراقبت پرستاری تاثیر می گذارد، شرایط حاکم بر محیط کار و انتظارات القا شده توسط آن مهم ترین عامل موثر بر ارائه مراقبت مبتنی بر شواهد هستند. بنابر این لازم است با فراهم سازی محیط سازمانی مناسب و اصلاح آموزش پرستاری، انتظار انجام مراقبت مبتنی بر شواهد را در سازمان توسعه داد و ضمن تقویت خودباوری پرستاران برای عمل به شواهد برخاسته از دانش حرفه ای، فرصت لازم برای مراقبت مبتنی بر شواهد فراهم نمود.
  کلیدواژگان: پرستاری، مراقبت مبتنی بر شواهد، عوامل موثر، پژوهش کیفی
 • عقیل حبیبی سولا، صغری نیکپور، مهناز سیدالشهدایی، حمید حقانی صفحه 35
  زمینه و هدف
  سالم پیر شدن حق همه افراد بشر است و این امر بر اهمیت پدیده سالمندی و پیشگیری از مشکلات آن می افزاید. لذا پژوهش حاضر با هدف تعیین رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت و عوامل مرتبط در سالمندان انجام شده است.
  روش بررسی
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی، از نوع مقطعی است. جامعه پژوهش سالمندان ساکن غرب شهر تهران بود و تعداد 410 نفر بعنوان نمونه انتخاب شدند. روش نمونه گیری چندمرحله ای بود. داده ها با استفاده از پرسشنامه و به روش مصاحبه گردآوری شد.
  یافته ها
  نتایج آزمون کای اسکوئر نشان داد که رفتار «نکشیدن سیگار» با متغیرهای جنس و وضعیت سلامت فعلی؛ رفتار «مصرف نکردن الکل» با متغیرهای جنس، سطح تحصیلات و وضعیت سلامت فعلی؛ رفتار «انجام ورزش یا پیاده روی» با متغیرهای جنس، ترکیب خانواده و وضعیت سلامت فعلی؛ رفتار «مصرف غذای کم نمک» با متغیرهای جنس، سطح تحصیلات و وضعیت سلامت فعلی؛ رفتار «مصرف غذای کم چرب» با متغیرهای جنس، سطح تحصیلات و وضعیت سلامت فعلی؛ رفتار «مصرف شیر، لبنیات و غذاهای گوشتی» با متغیرهای سن، جنس و وضعیت سلامت فعلی؛ رفتار «مصرف میوه و سبزیجات تازه» با متغیرهای سن، ترکیب خانواده و وضعیت سلامت فعلی؛ رفتار «کنترل وضعیت سلامت» با متغیرهای سن، ترکیب خانواده و وضعیت سلامت فعلی؛ و رفتار «کنترل فشار خون» با متغیرهای وضعیت اقتصادی، ترکیب خانواده و وضعیت سلامت فعلی ارتباط معنی داری داشت (0 5 /0 > P).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش باید در برنامه ریزی هایی که جهت آموزش رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت، بهبود خدمات بهداشتی و مشاوره ای در سالمندان انجام می گیرد، اهمیت ویژه ای به این عوامل داده شود.
  کلیدواژگان: سالمندان، رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت، عوامل مرتبط
 • مینا احدی، سیمین تعاونی، طاهره گنجی، فاطمه حسینی صفحه 49
  زمینه و هدف
  اگر چه حاملگی یک واقعه طبیعی در زندگی زنان محسوب شده، لیکن مستلزم یک رشته سازگاری های فیزیولوژیکی و انطباق های روانشناختی است و در این راستا سابقه مرگ جنین یا نوزاد می تواند بر تطابق موفق با حاملگی جدید تاثیر گذاشته و یا با افزایش اضطراب در طی حاملگی فعلی عوارض جبران ناپذیری را به وجود آورد. از این رو مطالعه ای با هدف تعیین اضطراب در زنان باردار با سابقه مرگ جنین یا نوزاد و مقایسه آن با زنان نخست حامله انجام شده است.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع مقایسه ای می باشد. جامعه پژوهش شامل دو گروه زنان نخست حامله و زنان باردار با سابقه مرگ جنین یا نوزاد بوده که با استفاده از نمونه گیری چند مرحله ای، تعداد 120 زن باردار ایرانی، با سواد، در سنین بین 40-20 سال، ساکن شهر مشهد که در سه ماهه سوم بارداری خواسته بودند انتخاب شدند. 40 نفر از نمونه ها با سابقه مرگ جنین یا نوزاد و فاقد فرزند زنده بودند، 80 نفر دیگر نخست حامله بودند. جهت کنترل عوامل مداخله گر کلیه نمونه ها از افرادی که فاقد بیماری جسمی از قبیل دیابت، فشارخون...، فاقد سابقه اختلافات شدید خانوادگی، اعتیاد به مواد مخدر، نازایی، بحران روحی از قبیل جدایی، مرگ بستگان و یا وجود ناهنجاری مادرزادی در اعضای درجه یک فامیل بودند، انتخاب گشتند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش، فرم اطلاعات فردی و پرسشنامه اضطراب حاملگی (POQ) بود. به عبارات سنجش اضطراب نمره داده شد و میانگین نمره اضطراب دو گروه برای تمام عبارات POQ محاسبه و مقایسه گردید.
  یافته ها
  نتایج آزمون تی نشان داد که تفاوت میانگین نمره اضطراب دو گروه در برخی عبارات معنی دار بوده است. همچنین میانگین اضطراب در زنان باردار با سابقه مرگ جنین یا نوزاد به طور معنی داری بیشتر از زنان نخست حامله بود (000/0 P=).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتیجه پژوهش و افزایش اضطراب در زنان باردار با سابقه مرگ جنین یا نوزاد، تدوین برنامه های آموزشی، حمایتی و انجام مشاوره های روانشناختی برای این گروه آسیب پذیر، ضروری به نظر می رسد. لذا پژوهشگران پیشنهاد می کنند مطالعه ای طولی در طی بارداری، همچنین در دوره بعد از زایمان صورت گیرد.
  کلیدواژگان: اضطراب، مرگ جنین، مرگ نوزاد، حاملگی
 • محمود شمشیری، دریاندخت مسرور، افتخارالسادات حاج کاظمی، حمید حقانی صفحه 57
  زمینه و هدف
  دمای بدن از مناطقی مانند شریان ریوی، رکتال، دهان، زیربغل و اخیرا از طریق پرده تمپان (مجرای گوش) قابل کنترل است. روش تمپانیک با این که یک روش آسان، غیرتهاجمی و سریع می باشد اما صحت و دقت این روش مورد سئوال است. هدف این مطالعه تعیین صحت دمای تمپانیک در مقایسه با دمای رکتال و همچنین دقت آن در اندازه گیری متوالی (دوبار) بود.
  روش بررسی
  مطالعه از نوع توصیفی- مقایسه ای بود. جامعه پژوهش، بیماران 85-16 ساله بستری در بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) بودند که تعداد 336 نفر به روش متوالی انتخاب شدند. برای اندازه گیری دمای تمپانیک از دماسنج ترمواسکن براون مدل 6020 و برای اندازه گیری دمای رکتال از دماسنج دیجیتالی مدل 9380226 M استفاده شد.
  یافته ها
  تست تی زوج نشان داد، اختلاف میانگین دمای تمپانیک راست و چپ با میانگین دمای رکتال از نظرآماری معنی دار است (0001/0 P<). اختلاف میانگین دمای تمپانیک راست در اندازه گیری بار اول با میانگین اندازه گیری بار دوم (172/0 P=)، اختلاف میانگین دمای تمپانیک چپ در اندازه گیری اول با اندازه گیری دوم (100/0 P=) و همچنین اختلاف میانگین دمای تمپانیک راست با میانگین دمای تمپانیک چپ (500/0 P=) معنی دار نبودند. آنالیز «بلند و آلتمن» نشان داد، به طور متوسط دمای رکتال oC 23/0 بیش از دمای تمپانیک بوده است. اختلاف بسیار کمی بین میانگین دوبار اندازه گیری متوالی دمای تمپانیک راست (oC 0 2/0) و چپ (oC 0 2/0) وجود داشت. همبستگی بالا و معنی داری بین دمای رکتال با دمای تمپانیک راست (78/0 r=، 0001/0 P<) و همچنین با دمای تمپانیک چپ (84/0 r=، 0001/0 P<) وجود داشت.
  نتیجه گیری
  علی رغم وجود همبستگی بالا بین دمای رکتال با دمای تمپانیک، اختلاف این دو از لحاظ آماری و بالینی معنی دار بود، همچنین حساسیت کنترل به روش تمپانیک در غربالگری بیماران تب دار در مقایسه با دمای رکتال پایین و غیر قابل قبول بود. بنابراین یافته ها حاکی از آن بود که دمای تمپانیک نمی تواند دمای رکتال را با توافق بالا منعکس کند. البته به علت دقت قابل قبول و خطای پایین، می توان از روش تمپانیک برای اندازه گیری دمای بدن بیماران نه به عنوان جایگزین برای روش رکتال استفاده نمود.
  کلیدواژگان: دمای تمپانیک، دمای رکتال، دمای مرکزی بدن
 • سکینه سبزواری، سکینه محمد علیزاده، محمود خدارحمی صفحه 67
  زمینه و هدف
  متداول ترین روش جراحی بای پس عروق کرونر CABG (Coronary Artery Bypass Graft) است. از جمله اقدامات لازم بعد از این عمل جدا کردن بیمار از ونتیلاتور و خارج ساختن لوله تراشه است. شناخت متغیرهای مرتبط بر زمان خارج ساختن لوله تراشه علاوه بر پیش بینی این زمان نقش موثری در کنترل عوامل و ارتقای کیفیت مراقبت را به دنبال خواهد داشت. هدف این مطالعه تعیین رابطه بین متغیرهای فردی و فیزیولوژیک قبل از عمل با زمان خارج ساختن لوله تراشه بعد از عمل جراحی بای پس عروق کرونر بود.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی بوده و جامعه پژوهش را کلیه بیمارانی که تحت عمل جراحی بای پس عروق کرونر قرار گرفتند تشکیل داد. در این پژوهش جامعه و نمونه پژوهش یکسان بود و تمام 150 بیمار که شرایط ورود به مطالعه را داشتند مورد بررسی قرار گرفتند. روش نمونه گیری به صورت سرشماری بود. داده های لازم از پرونده ها استخراج و در صورت تکمیل نبودن پرونده تا قبل از ترخیص نقایص اطلاعات پرونده رفع می گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی، میانگین، انحراف معیار، توزیع فراوانی، و آزمون های مان وایتنی یو، مجذور کا و فیشر استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد 6/72 درصد بیماران مذکر و بقیه مونث بودند. میانگین و انحراف معیار سن 93/9 ± 16/56 سال بود. 7/76 درصد بیماران در سه رگ گرفتاری داشتند. بر اساس نتایج حاصل ازآزمون مجذور کای، اکستوباسیون کمتر یا مساوی 12 ساعت در کسانی که سن کمتری داشتند (50 <) سال به طور معنی داری بیشتر بود (01/0 (P<. همچنین نتیجه آزمون من ویتنی وجود رابطه بین اکستوباسیون و سابقه استفاده از بالن پمپ را تایید کرد (05/0 < P)، به طوری که در کسانی که سابقه استفاده از بالن پمپ را داشتند زمان اکستوباسیون طولانی تر بود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج حاصله می توان چنین اظهار داشت که بیماران مسن و کسانی که از بالن پمپ استفاده کرده اند نسبت به سایر بیماران نیازمند توجه بیشتری هستند. خارج ساختن هر چه سریع تر لوله تراشه تسهیل در انتقال سریع بیمار به بخش و ترخیص از بیمارستان، کاهش هزینه ها را به همراه دارد.
  کلیدواژگان: بای پس عروق کرونر، زمان خارج ساختن لوله تراشه، متغیر های فردی قبل از عمل
 • معصومه علیپور دیزجی، زهره فیضی، نعیمه سیدفاطمی، فاطمه حسینی صفحه 79
  زمینه و هدف
  اختلالات فشارخون همچنان از مهم ترین مسائل حل نشده مامایی محسوب می شود. به نظر می رسد که عوامل خطر ساز پره اکلامپسی به خوبی مشخص نشده است. اما اخیرا جنبه های روانی از جمله اضطراب و تنش که باعث فعالیت بیش از حد سمپاتیک در اثر تحریک سیستم عصبی اتونومیک می شود به عنوان عامل خطر مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط اضطراب دوران بارداری با بروز اکلامپسی در زنان نخست حامله انجام گرفت.
  روش بررسی
  این پژوهش یک مطالعه کوهورت آینده نگر بود. متغیرهای این پژوهش اضطراب (متغیر مستقل) و پره اکلامپسی (متغیر وابسته) بود. جامعه پژوهش را کلیه زنان نخست حامله تشکیل دادند. نمونه های مورد پژوهش را کلیه زنان نخست حامله با حاملگی بیست هفته وکمتر و با سواد که از سلامت جسمی و روانی برخوردار بوده، تشکیل دادند. حجم نمونه 750 نفر تعیین گردید. نمونه گیری به صورت تصادفی و مستمر انجام گرفت. نمونه ها به دو گروه اضطراب خفیف و اضطراب متوسط و شدید تقسیم شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه اضطراب اسپیل برگر بود.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که 2/63 درصد نمونه ها اضطراب آشکار متوسط، 4/63 درصد اضطراب پنهان متوسط داشتند. یافته ها نشان داد که با افزایش شدت اضطراب پنهان بروز پره اکلامپسی افزایش پیدا می کند و آزمون کای اسکوئر اختلاف معنی داری را بین شدت اضطراب پنهان و بروز پره اکلامپسی نشان داد (006/0 P=). با افزایش شدت اضطراب آشکار، بروزپره اکلامپسی افزایش پیدا می کند و آزمون کای اسکوئر اختلاف معنی داری را بین شدت اضطراب آشکار و بروز پره اکلامپسی نشان داد (005/0 P=). براساس نتایج، خطر بروز پره اکلامپسی در افرادی که اضطراب آشکار شدید دارند 43/5 برابر بیشتر از افرادی بود که اضطراب آشکار خفیف داشته (43/5 RR=) و خطر بروز پره اکلامپسی در افرادی که اضطراب پنهان شدید دارند 71/5 برابر بیشتر از افرادی بود که (71/5 RR=) اضطراب پنهان خفیف دارند.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج توجه ماما و کارکنان بهداشتی نسبت به ابعاد روانشناختی مادر در دوره پره ناتال یک ضرورت مهم بهداشتی می باشد.
  کلیدواژگان: اضطراب، پره اکلامپسی، حاملگی، استرس
 • لیلا جویباری، سیده فاطمه حقدوست اسکویی، فضل الله احمدی صفحه 89
  زمینه و هدف
  همواره در طول تاریخ از آسودگی به عنوان پیامد مطلوب مراقبت از بیمار یاد شده است با وجود این مفهوم آسودگی کمتر از دیدگاه بیماران مورد بررسی قرار گرفته است.
  هدف مطالعه ارائه تجارب و دیدگاه های بیماران از آسودگی در دوران بستری در بخش های داخلی جراحی می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه کیفی با استفاده از روش نظریه پایه انجام شد. از مصاحبه های نیمه ساختار با 31 بیمار و 11 همراه و همچنین مشاهدات متمرکز و نیمه متمرکز برای جمع آوری داده ها استفاده شد. برای تحلیل داده ها از روش مقایسه مداوم استفاده گردید.
  یافته ها
  تجربیات ناآسودگی در یافته ها بحدی بارز است که یکی از عمده ترین مفاهیم را شکل داده است. خودیاری و تشکیل شبکه مراقبتی غیررسمی، راهبردهای بیماران بستری برای مدیریت ناآسودگی ها بوده است.
  نتیجه گیری
  نتایج گویای آن است که بستری بودن در بیمارستان همواره معادل رفع موثر نیازهای مراقبتی و درمانی نیست. بیماران در ارتباط با سیاست ها و قوانین و مقرارت بیمارستانی و اولویت های سازمانی تنش های زیادی را تجربه می کنند. نقش فعال بیماران در اداره ناآسودگی در این مطالعه بیش از آنچه که قبلا تصور می شده نشان داده شده است. نقش مراقبین غیر حرفه ای در بیمارستان ها بسیار پررنگ است و نبود آن ها آسیب جدی به کیفیت مراقبت دریافتی وارد می کند.
  کلیدواژگان: آسودگی، نظریه پایه، بیماران بستری، بخش های داخلی جراحی
|
 • T. Borzuoi, M. Jalalvandi Page 7
  Background and Aim
  Acquire Immune Deficiancy Syndrom (AIDS) is one of the most serious and life threatening viral infections in human beings. The prevalence of the infectious disearse among young and adult generation is high. Therefore the aim of this study was to determine and compare the effect of lecturing and poster presentation as teaching methods of HIV/AIDS education on knowledge and attitude of the students at Islamic Azad University of Arak.
  Material and Method
  This study was a semi experimental design. The study sample consisted of 200 students that were selected by stratified random method and divided into two groups of lecture (N=100) and poster Presentation (N=100). Data collection instrument was a questionaire. After administration of pretest in both groups, the first group was taught by lecturing accompanied with a booklet. For the second-group some posters on the bulletin board of the college were provided and then after three weeks the subjects completed the questionnaire as post-test. The data were analyzed by descriptive and inferential statistics (idependent and paired t-test, MC Nemar test).
  Result
  The results of the paired t-test indicated that, using two methods of teaching, lecturing (P<0.001) and poster presentation (P<0.001) improved the knowledge of the subjects toward HIV/AIDS at pretest compared to post-test. Comparing the two methods, results that there was a significant difference between attitude level in the two groups lecturing (P<0.0001) and poster presentation (P<0.002). The independent t-test showed a significant difference in the mean scores of knowledge (P<0.001) and attitude (P<0.001).
  Conclusion
  This study indicated that health education programs can lead to increase health knowledge and improving attitude regarding AIDS among students.
 • M. Adib-Hajbaghery Page 17
  Background and Aim
  Nursing profession efforts is to establish the practice on evidence-based research. There has been a wide gap between the practice-based nursing and research-based nursing evidence in Iran. However, there is lack of research on the factors influencing evidence-based nursing and its barriers in Iran. This study was conducted to investigate the f actors as facilitators and inhibitors of Evidence Based Nursing (EBN).
  Material and Method
  Grounded theory methodology was used for analyzing the participant's experiences and their viewpoints regarding Evidence-Based Nursing and the related factors. Semi-structured interviews and observation were conducted in the hospitals of Kashan University of Medical Sciences to gather the data until data saturation. Constant comparative analysis method was used to analyze the data. Twenty one participants including nurses, head nurses, matrons and nurse educators were interviewed. The mean of the participant's occupation service experience was 4.7 ± -9.9 years.
  Result
  Two main categories emerged from the data as "the meaning of EBN," and "factors affecting EBN." From the participant's perspective, EBN was defined as "caring the patients based on the nurse's professional knowledge to respond the patient's needs instead of physicians orders." The second category consisted of six subcategories including "possessing professional knowledge and skills," "time availability and opportunity," "become accustomed to," "self-confidence," "the process of nursing education," and "the work environment." Although the nurses professional knowledge, self-confidence and the process of their education influence on the manner of nurses functioning, however, the work environment and its induced expectations were emerged as the most important variables affecting EBN.
  Conclusion
  Although professional knowledge and self-confidence of the nurses with the process of nursing education system influence on nursing care quality but the work environment and its induced expectations, are the most important factors that influence on evidence-based nursing. Therefore, it is necessary to modify the work environment and the nursing education system to develop an organizational personal expectations for creating an opportunity of caring based on the best research-based professional knowledge.
 • A. Habibi, S. Nikpour, M. Seyedoshohadaei, H. Haghani Page 35
  Background and Aim
  Long life expectancy and living healthy in the stage of elderly is a human right, thus health promoting behaviours for prevention of complications are important. The purpose of this study was to determine health promoting behaviors and its related factors in elderly people.
  Material and Method
  This was a descriptive and cross-sectional study. Through multi-stage sampling method, 410 participants who were 60 years old and more, selected to contribute in the study. A questionaire was used to collect data by interview. Resulth: The results showed that 'smoking cessation' behaviour had significant relationships (P<0.05) with gender and current health status. Also smoking abstinence' behaviour had statistical significant correlation with gender, education and current health status. Moreover, 'exercise (walking) behaviour had significant correlation with gender, family structure and current health status 'low-salt diet' and 'low fat diet' had significant correlation with gender, education and current health status. In addition 'milk consumption, had significant relationship with age, familystructure, current health status 'health check up', 'Blood Pressure check up' and economic status (P<0.05).
  Conclusion
  According to the study findings, it is concluded that different factors could correlate with health promoting behaviors in elderly people. Therefore, planning for health promotion based on the correlated factors, social contribution, improving medical and health services and connseling services in elderly population is important to be considered.
 • M. Ahadi, S. Taavoni, T. Ganji, F. Hosseini Page 49
  Background and Aim
  Pregnancy is a significant event for pregnant women who need to adapt physiologically and psychologically, though it is a normal phase of a woman’s life. In addition, previous history of fetal or neonatal death can have a negative effect on the adaptation, and this experience can also increase maternal anxiety during pregnancy that may produce adverse effects. The aim of this study was to assess and compare maternal anxiety in primgravid women and pregnant women with the history of previous fetal or neonatal death.
  Material And Methods
  A descriptive comparative design with multistage sampling method (sequential) was used. One hundred and twenty Iranian, literate pregnant women, who were in their 3 rd trimester of current pregnancy with (20 – 40 years old age) were selected. Forty subjects had previous history of fetal or neonatal death (without any live child) and 80 of them were primigravid. The data collection tool, had two main parts: personal characteristics, and pregnancy outcomes questionnaire (POQ, Theut et al 1988).
  Results
  In this study, t-test showed, there was a significant difference between the two groups regarding maternal anxiety during pregnancy (P=0.001). The mean score of maternal anxiety in the pregnant women with previous fetal or neonatal death was more than primigravid women (P<0.001).
  Conclusion
  Accordin to the study findings and due to the increase of anxiety level in the pregnant women with previous history of fetal or neonatal death, it seems that it would be necessary to plan supportive, educational and counseling programs for this high risk group of women. It is suggested that further studies should be conducted during trimesters of pregnancy and postpartum period in clients.
 • M. Shamshiri, D. Masroor, E. Haji Kazemy, H. Haghani Page 57
  Background and Aim
  Monitoring of patient's temperature is an important nursing clinical procedure. Body temperature is usually taken at different sites including pulmonary artery, rectal, oral, and axillary areas. Currently, infrared tympanic temperature measurement method is increasingly used as a convenient, noninvasive and rapid method. However, accuracy and precision of this method has been questioned. The aims of this study were (a) to determine accuracy and comparing tympanic temperature with rectal temperature as a gold standard and (b) to determire Precision (Repeatability) of tympanic temperature with single measurement.
  Material and Method
  This was a descriptive-comparative study with the sample size of 336 subjects, executively selected from the patients who admitted to Rasool Akram Hospital in Tehran. The patients were 16-85 years old. The tympanic temperatures were measured using the Braun ThermoScan type 6020 and the rectal temperatures were measured using the type M9380226 that both thermometers had 0.1 ºC internal error. The tympanic temperatures were measured twice per side with 1 minute of cooling off in each subject.
  Result
  Paired t-test showed that there was statistical difference between right and left tympanic temperature with rectal temperature (P<0.0001), however, no differences between the second measurement of right tympanic temperature (P=0.172), twine measurements of left tympanic temperature (P=0.100) and also between right and left tympanic temperatures (P=0.500) were found. The Bland-Altman analysis showed that the mean rectal temperatures were 0.23ºC more than the mean of tympanic temperatures, with ranges of agreement between 0.98ºC to 0.51ºC for right tympanic temperatures and the limits of agreement between -0.88ºC to 0.41ºC for left tympanic temperatures. Rectal temperatures showed that there was good correlation between right and left tympanic temperatures (r=0.78, P<0.0001 and r= 0.84, P<0.0001) respectively.
  Conclusion
  Despite high correlation between the variables (rectal and tympanic temperature), there were clinically and statstically significant differences between them. Also the sensitivity of tympanic temperature was unacceptably low with the number of patients with fever. Therefore, it is concluded that tympanic temperature can’t exactly reflect rectal temperature. Due to acceptable precision and ignorable bias, the tympanic method for temperature measurement can be used, though it is not perfect alternative for rectal route.
 • S. Sabzevari, S. Mohammadalizade, M. Khodarahmi Page 67
  Background and Aim
  Heart disease is one of the most common disorders in the worldwide and Coronary Artery ByPass Graft (CABG) is importand surgical procedure in the patients. In this regard, one of the intervention is, extubation process in the patients. To recognize the related variables on duration of extubation and the expected time of quality nursing care, the aim of this study was to determine correlation of the variable and predicting extubation time to improve quality of nursing care. In other words, this study was conducted to determine any relationship between preoperative factors such as demographic and physiologic variables with extubation time after CABG.
  Material and Method
  This study was a descriptive design with census sampling method. The sample size was 150 patients who were undertaken CABG surgery. For data gathering, patients records were used and in some cases, when it was necessary to collect more information, the data were gathered from patient's discharge plan.
  Result
  The results showed that 72.6% of the subjects were males and the remaining were females. Mean and standard deviation of age were 56.6 (± 9.93) years. Most of the subjects (76.7%) had stenosis in three vessels. With regard to the different study variables, the mean of extubation time was less than or equal 12 hours, in younger patients (<50 years) compared to the other age groups (P<0.01). Also Mann whitney U test showed that extubation time in balloon pump users were more than others (P<0.05) and the extubation time was longer than the other groups.
  Conclusion
  Findings of this study, indicate that older age groups with using balloon pump need more attention in extubation, and early extubation can lead to early discharge and may decrease hospitalzation costs.
 • M. Alipour, Z. Feizi, N. Seyedfatemi, F. Hosseini Page 79
  Background and Aim
  Hypertensive disorders have been the most important issues in obstetrics. It seems that the risk factors of preeclampsia are not recognized well. However, depression and maternal anxiety could be the mental aspects of the risk factors in preeclamsia in recent times. The present study conducted to determine the association between maternal anxiety and occurance of preeclampsia, in primigravid women, admitting in clinics of Tabriz University of Medical Sciences. Material & Methoed: A prospective cohort study was used. Speilberger State Trait Anxiety Inventory was used as a data gathering tool, for 750 literate, primigravid women without any history of mental or physical illnesses. All participants were selected through consecutive sampling method.
  Results
  The study findings showed that, the majority of sample group suffered from moderate State anxiety (63.2%) and moderate Trait anxiety (63.4%) respectively. Besides, increasing the severity of both State and Trait anxieties were correlated with higher incidence rate of preeclampsia. Also, statistically significant differences were found between the severity of Trait and State anxieties and Preeclampsia (P<0.006 and P<0.005), respectively. Results of this study also showed that, there was significant relationship between incidence of risk of preeclampsia and the severity of anxiety, in women with sever State anxiety (P>0.005). The risk ratio of preeclampsia in women with sever state anxiety was more than of women with mild State anxiety (RR=5.43). In addition, the risk ratio of preeclampsia in women with sever Trait anxiety, (RR=5.71) was more than of women with mild Trait anxiety.
  Conclusion
  According to the study results, midwives and health care worker's attention to psychological health of pregnant women during prenatal period is one of the most important matter that should be emphasized.
 • L. Jouybari, Sf. Oskouie, F. Ahmadi Page 89
  Background and Aim
  Historically, comfort has been an optimal outcome in caring of hospital patients though, the concept of comfort from patient's perspective is rarely assessed. The aim of this study was to explore hospitalized Medical-Surgical patients’ experiences and perceptions regarding of comfort and discomfort.
  Material and Method
  A qualitative approach using grounded theory was adopted in this study. The data collected by semi-structured interviews and participants’ observation, from a purposive sample of 31 medical-surgical patients, with 11 patient's accompanied relatives who were subjected to questions and constant comparative analysis. This study was conducted in five large teaching and semi-private hospitals in Iran.
  Result
  Date analysis covered a number of themes obviously included discomfort. In fact, experiencing discomfort was so persistent in the data, that it formed several categories including “physical, psychosocial and environmental discomfort”. Self help and organizing of informal caring web, and seeking help from others, were the participants’ main strategies to deal with discomfort.
  Conclusion
  The finding indicated that hospitalization of patients is not always necessarily equivalent to effective deal with caring and therapeutic needs. Patients experience a lot of distress related to hospital's policies, regulations and priorities. Patients can have active role for discomfort management. In addition, it is highlited the roles of patient's relative and care-givers in hospitals. Therefore, without cooperation of care-givers (patient's relatives), the quality of nursing care could be disturbed seriously.