فهرست مطالب

پرستاری ایران - پیاپی 46 (تابستان 1385)
 • پیاپی 46 (تابستان 1385)
 • 93 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/06/05
 • تعداد عناوین: 9
|
 • شهلا نجفی دولت آباد، فروغ پور سعیدی، زینت محبی نوبندگانی، قادر زاده باقری صفحه 7
  زمینه و هدف
  با وجود تحولات عظیم قرن بیست و یکم، هنوز هم تبعیض و سوء رفتار علیه دختران و زنان در گوشه و کنار جهان وجود دارد. این امر ریشه در فرهنگ جوامع دارد. در بسیاری از فرهنگ های دنیا، کتک زدن زنان عمل قابل پذیرش بوده و این موضوع در برخی از فرهنگ ها چنان نهادینه شده که تقریبا به عنوان مشکل محسوب نمی شود. این پژوهش با هدف تعیین عوارض، نوع و شدت صدمات جسمی ناشی از خشونت در زنان مراجعه کننده به مرکز پزشکی قانونی شهر یاسوج (1383) انجام پذیرفته است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی- مقطعی بود که در مرکز پزشکی قانونی شهر یاسوج در سال 1383 انجام گردیده است. جامعه پژوهش زنان و دخترانی بودند که طی شش ماه زمان مطالعه مورد ضرب و جرح قرار گرفته بودند. نمونه گیری به روش سرشماری بوده و به مدت شش ماه، زنان و دختران مورد ضرب و جرح قرار گرفته که مشتمل بر 325 نفر بودند مورد بررسی قرار گرفتند. جمع آوری داده ها از طریق پرسشنامه و چک لیست صورت گرفت و داده ها پس از جم ع آوری از طریق نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد که 1 /31 درصد زنان توسط همسر و 9/0 درصد توسط پدر خود مورد ضرب و جرح قرار گرفته بودند. از طرفی در 5/61 درصد، نوع صدمه ایجاد شده کبودی و خونمردگی بوده است. شدت صدمات ایجاد شده 8/68 درصد متوسط تشخیص داده شد. مهم ترین عارضه ایجاد شده 4/55 درصد خونریزی از محل صدمه بوده است.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش ضرب و جرح زنان در این شهر شیوع بالایی دارد و صدمات جسمی ناشی از این معضل اجتماعی می تواند مشکلات و عواقب زیادی به دنبال داشته باشد، در نتیجه لزوم ریشه یابی و توجه بیشتر به مسئله خشونت علیه زنان احساس می شود.
  کلیدواژگان: صدمات جسمی، خشونت، زنان
 • مهین نادری فر، طاهره اکبرشریفی، حمید پیروی، حمید حقانی صفحه 15
  زمینه و هدف
  رعایت بهداشت دهان و دندان در کودکان حائز اهمیت است. مراقبت از دهان و دندان باید از کودکی شروع شود، زیرا تنها با انجام مراقبت های ویژه از دندان های شیری کودکان است که می توان انتظار رویش صحیح دندان های دائمی را داشت. نقش مادران در حفظ سلامت دندان کودکان بسیار مهم است. لذا کسب اطلاعات در مورد آگاهی مادران در این زمینه می تواند مبنایی برای برنامه ریزی های بهداشتی و بهبود آن باشد. هدف تعیین آگاهی مادران در زمینه بهداشت دهان و دندان کودکان 1 تا6 سال می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع مقطعی بود و بر روی 500 نفر از مادران کودکان 1 تا6 سال مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر زاهدان در سال 1385 انجام گردید. روش جمع آوری داده ها پرسشنامه و مصاحبه حضوری بود. برای توصیف داده ها از جداول توزیع فراوانی و برای تحلیل داده ها از آزمون آنالیز واریانس و ضریب همبستگی و t- test استفاده شد. آگاهی به سه دسته ضعیف،متوسط و خوب تقسیم گردید. متغیرهای مورد بررسی شامل: سن، تحصیلات و شغل مادران و وضعیت اقتصادی می باشد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که 6/8 درصد مادران دارای آگاهی ضعیف، 44 درصد دارای آگاهی متوسط و 4/47 درصد دارای آگاهی خوب در زمینه بهداشت دهان و دندان کودکانشان بودند (000 P =). آزمون آنالیز واریانس نشان داد بین آگاهی و سن، تحصیلات، شغل مادران، وضعیت اقتصادی و محل سکونت ارتباط وجود داشت (000 (P=.
  نتیجه گیری
  از آنجا که مسئولیت بهداشت دهان و دندان کودکان زیر 6 سال بر عهده مادران می باشد و کودکان قبل از مدرسه هنوز رشد کافی را برای مراقبت از دهان و دندان ندارند. بنابراین افزایش آگاهی مادران در این زمینه مهم بوده و تدوین برنامه های آموزشی برای آنان یک ضرورت است.
  کلیدواژگان: آگاهی، بهداشت دهان و دندان، کودکان 1 تا 6 سال
 • نعیمه سیدفاطمی، فاطمه خوشنوای فومنی، نسرین بهبهانی، فاطمه حسینی صفحه 29
  زمینه و هدف
  سوء مصرف مواد، خصوصا در نوجوانان یکی از رفتارهای غیربهداشتی و یا اختلال رفتاری محسوب می شود. اکستاسی از جمله موادی است که مورد سوء مصرف واقع شده و اثرات زیانبار بی شماری دارد. پژوهش حاضر با هدف تعیین آگاهی و عملکرد نوجوانان در مورد اکستاسی در سال 1385 انجام شد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر از نوع مقطعی می باشد. جامعه پژوهش را نوجوانان 18 – 16 ساله ساکن منطقه غرب شهر تهران تشکیل می دادند. 800 نفر از نوجوانان به روش نمونه گیری مستمر در این پژوهش شرکت کردند. مکان های عمومی غرب شهر تهران محیط پژوهش را تشکیل داده است. ابزار گردآوری اطلاعات را در این پژوهش پرسشنامه خود ساخته سنجش آگاهی و سنجش عملکرد در مورد اکستاسی تشکیل می دهد و تعدادی سوال در زمینه اطلاعات دموگرافیک به آن ها اضافه گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد، 8/53 درصد نوجوانان در مورد اکستاسی آگاهی متوسط دارند. نتایج آزمون مجذور کای اختلاف معنی داری را بین میزان آگاهی پسران و دختران در مورد اکستاسی نشان نداد. نتایج یافته ها در مورد عملکرد نوجوانان نسبت به اکستاسی نشان داد 6/7درصد آنان حداقل یکبار اکستاسی را مصرف نمو ده بودند. نتایج آزمون مجذور کای اختلاف معنی دار بین عملکرد در زمینه اکستاسی در پسران و دختران نشان داد. (73/19 c 2=، 000/0 P=). با آزمون مجذور کای مشخص گردید بین آگاهی و عملکرد نوجوانان در مورد اکستاسی ارتباط معنی داری وجود ندارد.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته ها برقراری دوره های آموزشی ضمن خدمت مهارت های زندگی به معلمین مدارس به منظور استفاده از آن ها در تدریس دروس ضروری به نظر می رسد. همچنین اجرای برنامه های آموزش مهارت های زندگی و برنامه های پیشگیری از سوء مصرف مواد جهت نوجوانان مفید می باشد. برنامه های آموزشی تبلیغاتی مانند پیام های کوتاه، پوستر و نماهنگ، در اماکن عمومی و استفاده از وجود هنرمندان نامی یا قهرمانان ملی و ورزشی در افزایش اطلاعات نوجوانان در زمینه پیشگیری از سوء مصرف مواد موثر خواهد بود.
  کلیدواژگان: سوء مصرف، اکستاسی، نوجوان، آگاهی، عملکرد
 • زهرا شاهواری، لیدا قلی زاده صفحه 45
  زمینه و هدف
  سرطان پستان مهم ترین علت مرگ و میر زنان در سراسر دنیاست. معاینه پستان موجب افزایش کشف زود هنگام سرطان می شود. بنابراین آموزش خودآزمایی به زنان بسیار با اهمیت است و این امر از وظایف اعضاء تیم بهداشتی می باشد، اما انجام این مهم برای پزشکان یک فرآیند وقت گیر است و رابطین بهداشتی می توانند در آموزش آن به زنان نقش مهمی ایفا نمایند. هدف این مطالعه تعیین تاثیر آموزش خودآزمایی پستان بر میزان آگاهی، نوع نگرش و عملکرد رابطین مراکز بهداشتی درمانی شهرستان گچساران در سال 1384 می باشد.
  روش بررسی
  این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است و کلیه رابطین بهداشتی 5 مرکز بهداشتی درمانی شهری شهرستان گچساران (4 مرکز در شهر دوگنبدان و 1 مرکز در شهر باشت) جامعه پژوهش را تشکیل می دادند که تعداد 53 رابط به روش سرشماری در پژوهش شرکت داده شدند ابزار گردآوری داده ها برگ ثبت موارد و چک لیست بوده است.
  آزمون علامت، افزایش معنی داری در میانگین نمرات آگاهی رابطین در مرحله بعد از آموزش نسبت به مرحله قبل از آموزش نشان داد (000/0 P=).
  یافته ها
  نتایج آزمون ویلکاکسون نشان داد میانگین نمرات نگرش در مرحله پس آزمون نسبت به مرحله پیش آزمون به شکل معنی داری افزایش یافته بود (021/0 P=). نتایج آزمون کروس کالوالیس نشان داد میانگین نمرات عملکرد در مرحله پس آزمون نسبت به مرحله پیش آزمون به شکل معنی داری افزایش یافته بود (000/0 P=). سطح سواد افراد در کسب نمره آگاهی بالاتر در مرحله پس آزمون تاثیر معنی داری داشت (015/0 P=) همچنین طبق نتایج آزمون کروس کالوالیس میانگین نمرات عملکرد در افرادی که سابقه درد پستان داشتند به شکل معنی داری بالاتر بود (019/0 P=).
  نتیجه گیری
  آموزش رابطین بهداشتی باعث افزایش سطح آگاهی و بهبود نوع نگرش و انجام صحیح خودآزمایی پستان توسط آنان شد. پیشنهاد می شود کلاس های آموزشی عملی خودآزمایی پستان به شکل مداوم برای رابطین و عموم در نظر گرفته شود.
  کلیدواژگان: خودآزمایی پستان، آموزش، آگاهی، نگرش، عملکرد رابطین مراکز بهداشتی
 • محبوبه بیات، طاهره اکبرشریفی، محبوبه نظری جیرانی، زهرا شهریور، حمید حقانی صفحه 53
  زمینه و هدف
  هر ساله هزاران کودک به دلایل مختلف در مراکز نگهداری شبانه روزی پذیرفته می شوند. کودکان ساکن در این مراکز معمولا کسانی هستند که به دلیل بی توجهی، آزارهای جسمی، سوء مصرف مواد توسط والدین، طلاق و فقر اقتصادی – اجتماعی به این مراکز سپرده می شوند. از سوی دیگر ورود به مراکز نگهداری شبانه روزی و زندگی در این محیط نیز کودکان را در معرض مشکلات رفتاری و بهداشتی فراوانی قرار می دهد. هدف این مطالعه تعیین فراوانی مشکلات رفتاری کودکان 11-7 ساله ساکن مراکز نگهداری شبانه روزی شهر تهران، در سال 1385 بود.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر مقطعی و جامعه پژوهش کلیه کودکان 11-7 ساله ساکن مراکز نگهداری بودند تعداد نمونه 105 کودک (57 پسر و 48 دختر) که به روش سرشماری وارد مطالعه شدند. اطلاعات مورد نیاز از طریق چک لیست مشکلات رفتاری کودکان (CBCL) از طریق مصاحبه با مربیانی که بیشترین شناخت را از کودکان و رفتار آن ها داشتند، جمع آوری گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد شایع ترین اختلالات رفتاری در این کودکان به ترتیب بزهکاری (8/44درصد)، برون گرایی (40درصد)، درون گرایی (40درصد)، مشکلات اجتماعی (3/13درصد) و پرخاشگری (4/11درصد) بود. همچنین برحسب امتیاز کسب شده از کل سوالات پرسشنامه بیشتر از 28درصد از این کودکان از نظر سلامت روانی دارای اختلال بودند. آزمون کای اسکوئر نیز نشان داد بین مشکلات توجه و سلامت روانی با متغیر جنس ارتباط معنی دار وجود دارد (05/0> P)، ولی بین سایر اختلالات رفتاری با جنس، سن و مدت زمان سکونت در مراکز ارتباط معنی دار وجود نداشت.
  نتیجه گیری
  براساس یافته های بدست آمده از این مطالعه و نتایج سایر تحقیقات انجام شده درکشورهای دیگر، توجه بیشتر و رسیدگی به وضعیت سلامتی این گروه از کودکان و انجام مطالعات بیشتر در خصوص بررسی عوامل موثر بر سلامت روانی آن ها توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: مشکلات رفتاری، کودکان، مراکز نگهداری شبانه روزی
 • لیلا مومنی، اکرم نجف یارندی، فریده جزء کبیری، حمید حقانی، سیروس دارابیان صفحه 61
  زمینه و هدف
  جراحی به عنوان یک روند تشخیصی و درمانی در تمام بیمارستان ها مورد استفاده قرار می گیرد و یک اقدام درمانی است که موجب اضطراب بیماران می شود و هر چه جراحی جدی تر باشد این اضطراب بیشتر است. لازم است پرستاران برای کاهش اضطراب بیماران اقدامات لازم را به عمل آورند. نشان داده شده که آموزش قبل از عمل در جهت کاهش اضطراب بیماران مفید است. این مطالعه با هدف کلی تعیین تاثیر آموزش با کتابچه ی آموزشی در دو زمان (1و6 روز قبل از عمل) براضطراب قبل از عمل بیماران پیوند عروق کرونر در مرکز قلب تهران در سال 1385 انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه کارآزمایی بالینی بود، جامعه پژوهش کلیه بیماران کاندید عمل جراحی پیوند عروق کرونر بودند. با محاسبات آماری حجم نمونه 60 نفر برآورد گردید. نمونه گیری به روش مستمر انجام شد، 30 نفر در گروه آموزش با کتابچه آموزشی 1روز قبل از عمل (مداخله1) و 30 نفر در گروه آموزش با کتابچه آموزشی 6 روز قبل از عمل (مداخله 2) قرار گرفتند. روش جمع آوری داده ها خودگزارش دهی بود و پرسشنامه سنجش اضطراب آشکار و پنهان اسپیل برگر و پرسشنامه دموگرافیک به عنوان ابزار جمع آوری داده ها مورد استفاده قرار گرفتند. جامعه پژوهش کلیه بیماران کاندید عمل جراحی پیوند عروق کرونر بودند. این مطالعه یک کارآزمایی بالینی بود.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که در هر دو گروه مورد مطالعه، اضطراب آشکار و پنهان بیماران بعد از آموزش نسبت به قبل از آن کاهش یافت و استفاده از آزمون t زوج در گروه آموزش با کتابچه آموزشی 1روز قبل از عمل این کاهش اضطراب را در هر دو مورد آشکار (030/0 P=، 27/3 t=) و پنهان (034/0 P=، 27/3 t=) معنی دار نشان داد ولی در گروه آموزش با کتابچه آموزشی 6 روز قبل از عمل کاهش اضطراب معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش حاضر استفاده از کتابچه آموزشی روز قبل از عمل در بالین جنبه کاربردی بیشتری دارد و پیشنهاد می شود برای آموزش موثر، کتابچه آموزشی را روز قبل از عمل در اختیار بیماران قرار دهند.
  کلیدواژگان: اضطراب قبل از عمل، بیماران کاندید پیوند عروق کرونر، آموزش قبل از عمل
 • نسرین رضایی، نسرین بهبهانی، اکرم نجف یارندی، فاطمه حسینی صفحه 71
  زمینه و هدف
  حرفه پرستاری همراه با موقعیت های تنش زای زیادی می باشد، که می تواند موجب مشکلاتی از قبیل نارضایتی، کاهش کارائی، ترک خدمت یا تغییر شغل در پرستاران شود. این مشکلات صدمات جبران ناپذیری بر ارائه مراقبت بالینی به بیماران در پی دارند. حمایت اجتماعی یکی از مهمترین عواملی است که اثر مهارکننده بر تنش شغلی دارد. هدف مطالعه حاضر تعیین تنش شغلی پرستاران و ارتباط آن با حمایت اجتماعی در آنان می باشد.
  روش بررسی
  این مطالعه مقطعی از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش پرستاران شاغل که صرفا کار بالینی انجام می دادند و حداقل 6 ماه سابقه کار داشتند، بودند. تعداد نمونه 373 پرستار بود که به طور تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه های اطلاعات دموگرافیک، تنش شغل پرستاری تافت گری و اندرسون و حمایت اجتماعی McCain و Marklin استفاده شد. هر یک از ابزارها براساس مقیاس لیکرت محاسبه شدند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تست های آماری با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  موقعیت های مختلف شغلی برای 59 درصد پرستاران، از تنش زیاد، برای 37 درصد، از تنش متوسط برخوردار بود. ارتباط معنی داری بین تنش شغلی پرستاران و حمایت اجتماعی دریافت شده بدست نیامد. بین ویژگی های دموگرافیک فقط سن با تنش شغلی، ارتباط معنی داری با تنش شغلی وجود داشت (04/0 P< و 01/0- = r). 85 درصد پرستاران، حمایت دریافت شده از سوی همکاران، سرپرستاران و سوپروایزرها را متوسط، و 3/4 درصد این حمایت ها را کم ذکر کرده بودند. بین حمایت اجتماعی و نوع شیفت ارتباط معنی دار وجود داشت (01/0= P).
  نتیجه گیری
  پرستاری از مشاغل پر تنش است و اکثر پرستاران در محیط های پرتنش کاری از حمایت اجتماعی کافی برخوردار نیستند. در حالی که توسعه حمایت اجتماعی احتمالا منجر به کاهش تنش شغلی خواهد شد
  کلیدواژگان: تنش شغلی، حمایت اجتماعی، حرفه پرستاری
 • فاطمه نصر اللهی، صغری نیکپور، شعله شکرابی، حمید حقانی صفحه 79
  زمینه و هدف
  استئوپروز یکی از بیماری های شایع دوران میانسالی و سالمندی است که عوارض آن هزینه زیادی را به جامعه تحمیل می کند. آگاهی از عوامل مرتبط با این بیماری از جمله عوامل خطر باروری، کادر بهداشتی و درمانی را در جهت پیشگیری و ارائه خدمات بیشتر و مفیدتر یاری می دهد. لذا این پژوهش با هدف تعیین عوامل باروری مرتبط با ابتلاء به استئوپروز انجام شده است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر از نوع مقطعی بوده که در سال 1385 انجام شد و جامعه پژوهش کلیه زنان مراجعه کننده به مراکز سنجش تراکم استخوان دانشگاه علوم پزشکی ایران بود، که بنا به درخواست پزشک جهت سنجش تراکم استخوان مراجعه کرده بودند. نمونه گیری به روش مستمر و داده ها از طریق پرسشنامه گردآوری گردید. تعداد نمونه پژوهش 500 نفر و روش نمونه گیری مستمر بود.
  یافته ها
  نتایج آزمون آماری کای دو نشان داد که بین تعداد بارداری، زایمان، فرزندان و بارداری با فواصل کمتر از سه سال و ابتلا به استئوپروز ارتباط معنی دار وجود داشت (05/0> P). همچنین بین تعداد فرزندان تغذیه شده با پستان و مدت شیردهی و ابتلا به استئوپروز با انجام آزمون آنالیز واریانس ارتباط معنی دار مشاهده شد (05/0> P). بین سابقه مصرف قرص های پیشگیری از بارداری ال دی و اچ دی و ابتلا به استئوپروز نیز ارتباط معنی دار وجود داشت (05/0 > P).
  همچنین بین وضعیت یائسگی و تعداد سال های پس از یائسگی و ابتلا به استئوپروز ارتباط معنی دار مشاهده شد (05/0 > P). با استفاده از آزمون دیس کریمینانت مشخص گردید که عوامل باروری مرتبط با استئوپروز به ترتیب اهمیت شامل تعداد سال های پس یائسگی، تعداد فرزندان، وضعیت یائسگی و تعداد حاملگی بودند. سایر عوامل بررسی شده در این پژوهش با ابتلا به استئوپروز ارتباط معنی دار آماری نداشتند.
  نتیجه گیری
  با توجه به وجود رابطه معنی دار بین برخی از عوامل باروری و ابتلا به استئوپروز و با توجه به عوارض این بیماری از قبیل ناتوانی و مرگ و میر، در نظر گرفتن این عوامل توسط تیم بهداشتی و درمانی و انجام اقدامات لازم به منظور پیشگیری از این بیماری در جامعه توصیه می شود.
  کلیدواژگان: عوامل باروری، استئوپروز، زنان و تراکم استخوان
|
 • Sh. Najafi Dolat Abad, F. Poorsaidi, Z. Mohebi Nobandegani, Gh. Zadebagheri Page 7
  Background and Aim
  Despite significant changes in the twenty first century the issues of discrimination and violence against women, remains unsolved worldwide. It seems that, the problem rooted in the culture of society, as acceptable normal social behaviors in some communities. In this respect, the purpose of the study was determination of type, severity and consequences of harms and injuries caused by beating and violence in women referring to Yasouj Legal Medical Center (LMC).
  Material and Method
  The design was a descriptive cross-sectional study in the Yasouj Legal Medical Center in 2005. The Sampling Method was census. The study subjects included all women and girls who were battered and referred to the Yasouj Legal Medical Center. The sample size was 325 subjects in this study. The instrument for data collection was a questionnaire and interview. The study results were analyzed by descriptive, analytical statistics.
  Results
  The findings of the study, showed that the majority of the women (31.1%) had trauma and laceration because of their husbands violence against them and few of them (0.9%) were battered by their fathers. Also, the results of this study showed that, 61.5% of the type of injuries were kinds of bruises and ecchymosis. In the most cases (68.8%), the severity of the damages was diagnosed as moderate trauma. The most important complication occurred in the majority of the women (55.4%) was bleeding from the damaged tissues.
  Conclusion
  According to the research findings, the rate of beating and laceration of the women in with serious complications and consequences Yasouj was high. Therefore, it would be necessary to investigate the ethiology of this ploblem deeply and to pay more attention to the issue of violence against women.
 • M. Naderifar, T. Akbarsharifi, H. Pairovi, H. Haghani Page 15
  Background and Aim
  Orodental health is one of the most important aspect of children's health. Care of mouth and teeth is important in children during childhood, because it guarantees the appropriate raising of permanent teeth. Therefore, mother's awareness about orodental health is important, as a foundation for health promotion planning for children. The aim of this study, was to determine the knowledge of mothers about their childreans orodental health at age of 1-6 years old.
  Material and Method
  This was a cross-sectional study in which, questionnaires and interviews were used as tools for data gathering. Five hundred mothers of children at age of 1-6 years old, were selected by random sampling method that took part in the study. Resulths: About 8.6% of mothers had low level knowledge, 44% had moderate knowledge and 47.4% had good knowledge regarding orodental health in children (P=0.000). The ANOVA test showed that significant correlation between the variables of knowledge and mother's age as well as, mother's education, children's age, economic situation of the families and residence area.
  Conclusion
  As mothers have great responsibilities about children's orodental health, therefore, increasing knowledge regarding this issue is important and planning educational programs for mothers would be necessary.
 • N. Seyedfatemi, F. Khoshnava-Foomani, N. Behbahani, F. Hosseini Page 29
  Background and Aim
  Drug abuse is a kind of unhealthy behaviour or behavioural disorder especially among adolescents. Ecstasy is one of the most dangerous substance which is abused and has numerous harmful side effects. The aim of the study was to determine knowledge about ecstasy and the rate of ecstasy abuse among adolescents in 1385.
  Material and Method
  the design was a cross-sectional study that was carried out in the West of Tehran. Eight hundred adolescents who were 16-18 years old and resided in the areas of West Tehran, were selected continously and participated in this study. The data collection instrument was a questionnaire consisted of items regarding knowdge and performance about ecstasy with some questions about demographic information.
  Results
  The study findings showed that 53.8% of adolescents had moderate knowledge regarding ecstasy. The difference between boys and girls’ knowledge was not statistically significant. With respect to abusing ecstasy, the findings revealed that 7.6% of subjects used ecstasy at least once. Chi square test showed a significant difference between girls and boys performance about estasy abuse (P=0.000, c 2 =19.73). Also there was not any significant relationship between knowledge and performance of the adolescents towards ecstasy abuse. The frequency of abuse of ecstasy was significantly different between male and female adolescents (P=0.000, c ²=19.73). Relationship between knowledge about ecstasy and abuse of it was not significant.
  Conclusion
  Based on the study findings, establishment of in-service educational programs related to life skills for teachers and parents in order to improve these skills in adolescent pupils are important. Public propagganda through billboards, posters, short messages regarding drug abuse consequences seem to be necessary among adolescents. Also educational programs by famous actors and sportsmen in order to attract public attention to increase knowledge about drug abuse and their harmful side effects will be useful as a preventive strategy.
 • Z. Shahvari, L. Gholizade Page 45
  Background and Aim
  Breast cancer is one of the most important causes of women's mortality, in the world wide. Breast self examination (BSE) is a method that often leads to detect breast cancer in early stage. Therefore, health care team, such as health care volunteers have an important role for traning BSC to women. The aim of the study was to determine the effect of education of breast self- examination on knowledge, attitude and practice of health care volunteers, in Gachsaran, in 2005.
  Material and Method
  A quasi-experimental study was conducted, in which the data were collected by a case-record form and a check-list. The study sample consisted of 53 health mediators by census method from five health care centers (one in rual area) in Gachsaran.
  Results
  The sign test showed a statistically significant increase in the mean of knowledge scores at post-intervention compared to pre-intervention (P=0.000). The result of wilcoxone test showed a significant increase in the mean scores of attitude at posttest compared to pre-test (P=0.021) too. Also the results of kruskalwallis test showed a significant increase in the mean of BSE practice at post-test compared to pre-test (P=0.000). The literacy level of the study subjects had a significant influence on BSE knowledge level at post-test (P=0.015). In addition, the kruskall wallis test showed the mean seores of BSE practice in women with the history of breast pain was significantly high (P=0.019).
  Conclusion
  To sum up, educating health eare volunteers could lead to increase the in levels of knowledge, attitude and practice of BSE. Therefore, it is recommended that to establishe practical BSE classes for all women in the community educating health care voluntcers would be neccessary.
 • M. Bayat, T. Akbarsharifi, M. Nazari Jeirani, Z. Shahrivar, H. Haghani Page 53
  Background and Aim
  Every year, thousands of children admitting in Foster Care Centres, because of several reasons. Most children live in foster care centers, as a results of neglect, physical abuse, parental substance abuse, divorce and social-economic poverty. In addition, living in Foster Care Centres cause a lot of health behavioral problems in the children. With regard to this issue, mental health status of 7-11 years old children living in foster care centres in Tehran was assessed.
  Material and Method
  We performed a cross-sectional study with 105 children (57 boy, 48girl) liring in the centers. In this research, the sampling method was census. The required information about children's mental health was obtained by interview of the Child Behavioral Checklist (CBCL) from guardians who recognized these children on the basis of their behaviors.
  Results
  The result showed that the frequency of behavioral problems in these children were as follows: Delinquent (%44.8), externalizing (%40), internalizing (%40), social problems (%13.3) and aggression (%11.4). Furthermore, the obtained total scores of questionnaire showed that more than %28 of these children had mental health problems. Chi-square test showed that there were significant relationships between attentional problems and mental health with gender.
  Conclusion
  On the basis of these findings and the results of other studies, paying full attention, assessment and further studies on high risk groups of children were recommended.
 • L. Moemeni, A. Yarandi, F. Kabiri, H. Haghani, C. Darabian Page 61
  Background and Aim
  Extensive surgical interventions as diagnostic and therapeutic methods can cause anxiety in patients. Therefore, health care professionals such as nurses should try to reduce the level of patient's anxiety by addressing beneficial effects of providing preoperative information. The main purpose of the study was to determine the effect of education using a booklet in different times (1 day and 6 day before surgery) on anxiety level of patients as candidates for Coronary Artery Bypass Graft (CABG), in Tehran Heart Center Hospital, 2006.
  Material and Method
  The study design was a clinical trial. The total sample size was 60 patients. Thirty subjects were given a booklet 1 day before surgery and another group, received education, 6 days before surgery. Sampling method was consecutive. The Spiellberger's State-Trait Anxiety Inventory was used for data collection at pre and post education.
  Results
  The result indicated that the anxiety level decreased in both groups, but paired t-test showed that the difference of state anxiety and trait anxiety in the first group (received education at 1 day before operation) at pre and post intervention were statistically significant (t=3.27, P.value=0.030), (t=2.23, P.value=0.034) respectively, whereas there was not statistically significant difference of anxiety level in the group of patient who received education 6 days before the surgery, at pre and post intervention.
  Conclusion
  According to the results, providing educational booklets to the patients in clinical setting one day before surgery, seems more applicable which could reduce patient's anxiety effectively.
 • N. Rezaee, N. Behbahany, A. Yarandy, F. Hosseine Page 71
  Background and Aim
  There are several stressful situations in nursing profession which could cause job dissatisfaction, low performance, and quit or turnover among nurses. These situations may lead to physical or mental problems which irreversibly disturb nursing care quality. In this regard, social support is a factor that buffer stressful situations.
  Material and Method
  The aim of the study was to determine the level of nurse's occupational stress and its relation to social support in Medical Educational Centers of Iran University of Medical Science in 2006. A cross-sectional design was used in the study. The sample size was 373 subjects who were selected randomly among nurses with minimum of 6 months nursing experience with no managerial experience. The instruments of data collection consisted of demographic form, the Toft-Gray and Anderson Questionnaire and the McCain Marklin Social Integration Scale. The data were analyzed, with descriptive and inferential statistics (mean, standard deviation, chi-square, Fisher’s exact test and Spearman coefficient of correlation) through SPSS-13.
  Results
  The results showed that the majority of nurses (59%), perceived high level of occupationl stress, 37% and 4% of the subjects had moderate and mild stress levels respectively. There was not any significant association between the variables of job stress and social support, however there was a significant association between job stress and age (P<0.04, X2=12.95, r=-0.1). Interestingly eighty five Percent of the subjects considered perceived support from coworkers, head nurses and supervisors respectively. A significant association between social support and working shifts was found (X2=8.13, P=0.01) too.
  Conclusion
  It is concluded that nursing is a stressful occupation and the majority of nurses in the stressful working environment are confronting, with no social support. Therefore, it that increasing and development of social support could lead to reduce occupational stress in nurses.
 • F. Nasrollahi, S. Nikpour, S. Shokrabi, H. Haghani Page 79
  Background and Aim
  Osteoporosis is one of the most common diseases in middle-aged and elderly women, that imposes high costs on family and society. Acquiring knowledge about factors related to this disease such as reproductive risk factors, could help health care professionals to prevent osteoporosis and provide better services.
  Material and Method
  A cross-sectional study was performed to determine the related reproductive factors with osteoporosis on 500 women who were admitted to Iran University of Medical Science's Bone Densitometry Centers in 2006. Data was gathered by a questionnaire.
  Result
  The study finding revealed that there were significant differences between the number of pregnancies, delivery mode, number of children, pregnancy intervals less than three years, frequency and duration of breastfeeding with osteoporosis (P<0.05). Also, there was a significant relationship between oral contraceptive pills, menopause situation and number of years after menopause with osteoporosis (P<0.05). The results of discriminant analysis showed that number of years after menopause was the most important related reproductive factors with incidence of osteoporosis, as number of children, menopause situation and pregnancy frequency were settled in other stages.
  Conclusion
  According to the study findings and with consideration of osteoporosis complications such as disabilities and high mortality and morbidity rates, investigating and consideration of the related risk factors for prevention of this disease in the society was recommended.