فهرست مطالب

چشم پزشکی نگاه - سال سوم شماره 2 (پیاپی 10، تابستان 1384)
 • سال سوم شماره 2 (پیاپی 10، تابستان 1384)
 • 80 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1384/06/20
 • تعداد عناوین: 11
|
 • نامه سردبیر
  دکتر بهزاد یخشی صفحه 3
 • دست آورد
 • میزگرد بالینی برخورد با عفونت های باکتریایی قرنیه
  دکتر محمدحسین دستجردی صفحه 5
 • پیشگیری اولیه از رتینوپاتی دیابتی
  دکتر محمدحسین دهقان صفحه 38
 • آدنوم هیپوفیز
  دکتر حمید نوروزی صفحه 45
 • محاسبه قدرت لنز داخل چشمی
  دکتر محمدحافظ نوروزی زاده، ملاحت ناسودیان صفحه 53
 • سخنی تازه
 • امتیاز بندی خطر جراحی لیزیک
  دکتر محمدحافظ نوروزی زاده صفحه 60
 • اتوفلورسانس ماکولا
  سودابه فولادین، مهدیه امیرزاده، رامین صامت، زهره سلیمی، دکتر مسعود سهیلیان صفحه 62
 • درمان مجدد و اندیکاسیون های آن در جراحی رفراکتیو
  محمدحافظ نوروزی زاده صفحه 70
 • شکایات چشمی کاربرهای کامپیوتر
  دکتر مریم آل طه صفحه 74
 • یک تجربه
 • خانم بجنب! دکتر عجله داره
  دکتر محمدحافظ نوروزی زاده صفحه 76
 • معرفی دو عکس جالب توپوگرافی
  دکتر محمدحافظ نوروزی زاده صفحه 77