فهرست مطالب

Kerman University of Medical Sciences - Volume:14 Issue: 2, 2007

Journal of Kerman University of Medical Sciences
Volume:14 Issue: 2, 2007

 • 80 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1386/06/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • پژوهشی
 • محمدرضا افلاطونیان، ایرج شریفی صفحات 82-89
  مقدمه
  لیشمانیوز پوستی یکی از معضلات کشورهای گرمسیری و نیمه گرمسیری از جمله ایران است. شهر بم یکی از کانون های بسیار قدیمی لیشمانیوز شهری است و زلزله پنجم دی ماه سال 1382 تغییرات جمعیتی و زیست محیطی قابل توجهی در چهره اپیدمیولوژیک بیماری ایجاد نمود. این مطالعه با هدف تعیین میزان شیوع لیشمانیوز پوستی در دانش آموزان و درمان بیماران انجام شد تا بتوان با استفاده از نتایج آن برنامه های پیشگیری و کنترل مناسبی مطابق با شرایط موجود در شهرستان زلزله زده بم تدوین نمود.
  روش
  در این بررسی 4931 نفر دانش آموز به صورت مقطعی از 30 مدرسه دخترانه و پسرانه در مقاطع تحصیلی دبستان، راهنمایی و دبیرستان طی بهار 1385 به صورت تصادفی انتخاب و مورد معاینه قرار گرفتند. افراد مظنون به لیشمانیوز پوستی به مرکز پیشگیری و کنترل سالک در شهر بم ارجاع داده شدند. پس از نمونه گیری و آزمایش مستقیم دانش آموزان مبتلا تحت درمان قرار گرفتند و برای آنها پرسش نامه ای حاوی سوالات دموگرافیک و پزشکی تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل داده ها به کمک نرم افزار SPSS و با استفاده از آزمون کای دو انجام شد.
  یافته ها
  میزان شیوع زخم فعال در بین دانش آموزان 4.9% بود که پسرها با میزان شیوع 6.3% و دخترها با میزان شیوع 3.6% اختلاف معنی داری را نشان دادند (P<0.001). نسبت ضایعات لوپوئیدی در دانش آموزان پسر (80.9%) به مراتب بیشتر از دخترها (19.1%) (P<0.005) و میزان شیوع اسکار در کل دانش آموزان 14.9% بود که دانش آموزان راهنمایی به طور معنی داری با مقطع دبستان و دبیرستان اختلاف داشتند (P<0.05). در مجموع 74.5% یک زخم، 17.3% دو زخم و 28.2% سه زخم و بیشتر داشتند. زخم ها به میزان 47.8% روی دست، 33.8% روی صورت، 14.9% روی پا و 53.5% در سایر نقاط بدن مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد که نسبت به سال های قبل تغییراتی در سیمای اپیدمیولوژی بیماری ایجاد شده است که موارد مهم آن شامل افزایش کلی موارد بیماری و میزان شیوع بیشتر در پسرها نسبت به دخترها، بیشتر بودن فرم لوپوئید در پسرها نسبت به دخترها می باشند. هم چنین تفاوت هایی در تعداد و محل زخم و چهره بالینی بیماری دیده می شود. این مساله ضرورت انجام تحقیقات بیشتر بر جنبه های اپیدمیولوژیک بیماری به ویژه انگل، میزبان و مخازن تصادفی احتمالی را برای دستیابی به شیوه مناسبی جهت کنترل، مورد تاکید قرار می دهد.
  کلیدواژگان: لیشمانیوز پوستی، میزان شیوع، دانش آموزان بم و بروات
 • غلامعباس محمدی، علی وزیری گهر، محمدرضا شکیبایی، مسعود بقایی صفحات 90-99
  مقدمه
  سرطان ریه دومین سرطان شایع در زنان پس از سرطان پستان و همین طور در مردان پس از سرطان پروستات است. از بین تمامی ژن هایی که در سرطان ریه دچار جهش می شوند، ژن TP53 که در موقعیت 13.1 17 p قرار دارد از اهمیت تشخیصی و پیش آگهی قابل توجهی برخوردار است و جهش های این ژن از جمله وقایع کلیدی در سرطان زایی ریه به حساب می آیند. در این مطالعه، نوع و میزان جهش های احتمالی موجود در اگزون های 5 و 8 ژن TP53 در بیماران مبتلا به سرطان سلول سنگفرشی ریه بستری در بیمارستان افضلی پور کرمان بین سال های 1376 تا 1384 مورد بررسی قرار گرفت.
  روش
  پس از دریافت بلوک های پارافینی حاوی تومور بافت ریه تثبیت شده با فرمالین، DNA آنها استخراج گردید و پس از تکثیر اگزون های 5 و 8 توسط روش PCR، توالی بازهای آنها تعیین گردید.
  یافته ها
  آنالیز نتایج تعیین توالی نشان داد که در 18 نمونه از 22 نمونه (81.8 درصد) در اگزون 5 و در 15 نمونه از 18 نمونه (83.3 درصد) در اگزون 8 ژن TP53 جهش وجود دارد. از مجموع 64 کدون جهش یافته در اگزون 5 نمونه های فوق، جهش در کدون های 6 (17 درصد)، 14 (7.8 درصد) و 25 (4.6 درصد) بیشترین شیوع را داشتند و همچنین از مجموع 46 کدون جهش یافته در اگزون 8 نمونه های فوق، کدون های 2 (13 درصد)، 27 و 35 (هر کدام 10.86 درصد) بیشترین شیوع را داشتند.
  نتیجه گیری
  جهش های ژن TP53 در بیماران مورد مطالعه، شیوع نسبتا بالایی در مقایسه با سایر مطالعات داشتند. این امر ممکن است به دلیل تفاوت های ژنتیکی و اختلافات موجود در عوامل محیطی و پارامترهای اپیدمیولوژیکی مانند نحوه رژیم غذایی و شیوه زندگی باشد
  کلیدواژگان: ژن TP53، سرطان سلول سنگفرشی ریه، جهش
 • سعید رجبعلیان، علیرضا فرومدی، محمودرضا حیدری، ریحانه کریم زاده، عباس پرداختی، رفعت حسینی صفحات 100-108
  مقدمه
  فلوروکینولون ها از قبیل سیپروفلوکساسین و نورفلوکساسین مهار کننده قدرتمند آنزیم توپوایزومراز II باکتریایی هستند. همچنین فلوروکینولون ها فعالیت آنزیم توپو ایزومر از II سلول های پستانداران را نیز مهار می کنند، که بدین ترتیب اثرات ضد توموری این گروه از ترکیبات قابل بررسی است.
  روش
  در مطالعه حاضر سمیت سلولی یک سری از مشتقات جدید فلوروکینولون بر شش رده سلولی بدخیم با روش سنجش MTT بررسی شد.
  یافته ها
  مشتقات N – {2- (5 - برومو-2- تینیل)- 2-اکسواتیل} (C1،N1،E1)، N –{2- (5-برومو- 2- تینیل)-2- (هیدروکسی ایمینو) اتیل} (C2،N2،E2) و N- {2- (5- برومو- 2-تینیل) – 2- (فنیل متوکسی ایمینو) اتیل} (C3،N3،E3) پیپرازینیل کینولون ها بیشترین سمیت سلولی را با میانگین IC50 های برابر با 2.5 تا 3 میکروگرم در میلی لیتر نشان دادند که با فعالیت داروی اتوپوزاید با IC50 برابر با 1.7 میکروگرم در میلی لیتر هم تراز بود. کاهش فعالیت به دنبال جایگزینی 5- برومو -2- تینیل با 4،2- دی فلوروفنیل یا 4- فلوروفنیل مشاهده شد. فعالیت کینولون به خصوص بر رده سلولی آدنوکارسینومای کلیه (ACHN) به دنبال اتصال یک اتم کلر و دو اتم فلور به گروه های بنزیل و فنیل افزایش یافت.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه این سری از مشتقات کینولون را به عنوان مدل های مناسب برای طراحی ترکیبات ضد توموری جدید پیشنهاد می کند.
  کلیدواژگان: فلورو کینولون، سنجش MTT، سمیت سلولی، اتو پوزاید
 • ماهرخ ایمانی مقدم، اعظم سادات مدنی، مریم گودرزی، سیروس نکویی، مهندس سعید ابراهیم زاده صفحات 109-116
  هدف
  اختلال داخلی مفصل گیجگاهی فکی پس از اختلالات عضلانی شایع ترین اختلالات مفصل هستند و شامل کلیه بیماری های مربوط به عدم هماهنگی و جا به جایی دیسک و کندیل می باشند. در صورت جابه جایی شدید دیسک یا کندیل و محبوس شدن دیسک در جلو کندیل که با کاهش میزان باز شدن دهان همراه است، دررفتگی غیر قابل بازگشت دیسک یا قفل شدن در حالت دهان بسته (closed lock) اتفاق می افتد. هدف از این مطالعه ارزیابی اعتبار معیارهای کلینیکی در تشخیص جا به جایی قدامی بدون بازگشت دیسک مفصل گیجگاهی - فکی با کمک MRI به عنوان Gold standard است.
  روش
  در این مطالعه 10 نفر از بیماران با علایم اختلالات مفصل گیجگاهی فکی مراجعه کننده به دانشکده دندانپزشکی مشهد که در معاینه کلینیکی تشخیص جا به جایی بدون بازگشت دیسک یا قفل شدن در وضعیت دهان بسته برای آنها گذاشته شد انتخاب شدند. تصاویر MRI در مقاطع ساژیتال و کرونال جهت تعیین موقعیت دقیق دیسک و کندیل تهیه شد. برای تعیین اعتبار معیارهای کلینیکی در تشخیص جا به جایی قدامی بدون بازگشت دیسک از ارزش اخباری مثبت، ضریب توافق Kappa و حساسیت استفاده شد.
  یافته ها
  توافق کلی بین معاینات کلینیکی با یافته های MRI در این مطالعه 0.22 بدست آمد. میزان حساسیت و ارزش اخباری مثبت به ترتیب 100% و 20% محاسبه شد.
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج بدست آمده مشخص شد که معیارهای کلینیکی معمول برای تشخیص بیماران مبتلا به Closed lock ارزش کافی نداشته و در بیماران با تشخیص کلینیکی قفل شدن در حالت دهان بسته، نیاز به اطلاعات تکمیلی با استفاده از MRI برای تعیین دقیق موقعیت دیسک و کندیل می باشد.
  کلیدواژگان: تصویربرداری با استفاده از میدان مغناطیسی، مفصل گیجگاهی فکی، در رفتگی غیر قابل بازگشت دیسک، تشخیص بالینی
 • سید مجتبی سهروردی، جلال آزمندیان، فریدون دریایی، امیرهوشنگ محمدپور، میترا مهربانی صفحات 117-123
  مقدمه
  هموسیستئین اسید آمینه ای است که در مسیر متابولیسم متیونین به سیستئین تشکیل می شود. محدوده طبیعی هموسیستئین پلاسما در انسان 5-15?mol/L است. افزایش غلظت هموسیستئین به میزان 5?mol/L بیش از حد طبیعی، سبب افزایش خطر بیماری های قلبی - عروقی، آترواسکلروز و ترومبوز می شود. از طرف دیگر در بیماران همودیالیزی بنابه دلایلی چون اورمی، فاکتورهای ژنتیکی، عوامل وابسته به دیالیز و کاهش ویتامین های گروه B، سطح پلاسمایی هموسیستئین بالا می رود. این مطالعه به منظور بررسی سطح پلاسمایی هموسیستئین، ویتامین B12 و اسیدفولیک در بیماران همودیالیزی شهر کرمان و مقایسه آن با افراد سالم انجام شد.
  روش
  از 25 بیمار همودیالیزی مراجعه کننده به 2 مرکز دیالیز شهر کرمان و 25 فرد سالم نمونه پلاسمایی جهت تعیین مقدار هموسیستئین، ویتامین B12 و اسید فولیک گرفته شد. نمونه ها تا زمان آنالیز در دمای 20°C- نگهداری شدند. آنالیز هموسیستئین با دستگاه گاز - کروماتوگرافی و آنالیز ویتامین ها به روش رادیوایمنواسی انجام شد.
  یافته ها
  در گروه بیماران با میانگین سنی 13.5±53.3، میانگین مقدار هموسیستئین برابر 8.8±19.7 بود که با میانگین هموسیستئین افراد سالم (15.3±3) تفاوت معنی دار داشت (P=0.024). مدت زمانی که از شروع دیالیز بیمار می گذشت و نیز سن بیماران تاثیری در مقدار هموسیستئین آنها نداشت. سطح سرمی ویتامین B12 و فولیک اسید در گروه بیمار به ترتیب عبارت بودند از:4672±2379 pmol/L و 47±17 pmol/L این مقادیر در جمعیت سالم به ترتیب برابر 409±959 pmol/L و 14±12 pmol/L بودند.
  نتیجه گیری
  هر چند میانگین هموسیستئین در بیماران دیالیزی نسبت به افراد سالم بالاتر بود ولی به مقدار فاحشی در مقایسه با میانگین سطح هموسیستئین در بیماران همودیالیزی جوامع دیگر کمتر بود. به نظر می رسد که این اختلاف به عوامل مختلفی از جمله مصرف آمپول های ویتامین B12 وB Comlex بعد از هر بار دیالیز به صورت وریدی و تجویز اسید فولیک خوراکی در این بیماران بستگی داشته باشد. بنابراین توصیه می شود این روند ادامه یابد.
  کلیدواژگان: هموسیستئین، همودیالیز، ویتامین B12، اسید فولیک
 • سیدعادل معلم، امرالله احمدی، محمدحسن مصحفی، محمدمحسن تقوی صفحات 124-133
  مقدمه
  HESA-A یک ترکیب طبیعی فعال با منشا دریایی و گیاهی است که شامل اجزای معدنی، آلی و آب می باشد. اثرات آنتی اکسیدانت، سیتوتوکسیک و ضد سرطان این ماده گزارش شده است. در این مطالعه اثرات تراتوژنیک این ماده در موش سوری بررسی گردید.
  روش
  HESA-A در چندین دز به صورت خوراکی از روز ششم تا چهاردهم به موش های باردار تجویز گردید. پارامترهای متعددی در موش های باردار و جنین ها طی دوران بارداری و پس از آن بررسی و ثبت گردید. در پایان حاملگی جنین ها خارج شده و مورد مطالعه مورفولوژی خارجی قرار گرفته و با رنگ آمیزی اختصاصی ناهنجاری های اسکلتی بررسی گردید.
  یافته ها
  بررسی افزایش وزن موش های باردار نشان می دهد که فقط در حداکثر دوز به کار رفته این افزایش وزن دچار اختلاف شده است. همچنین فقط دوزهای بالا باعث کاهش وزن رحم، افزایش بازجذب جنین ها، کاهش تعداد جنین های زنده و وزن و قد جنین ها در مقایسه با گروه کنترل گردید. همچنین دوزهای پایین و متوسط منجر به بروز اختلالات خارجی و اسکلتی قابل توجهی نشده است، لیکن دوزهای بالای HESA-A باعث ناهنجاری هایی مانند کوتاهی دست و پا، پیچ خوردگی ستون مهره ها، کیست پوستی، میکروفتالمیا و شکاف کام گردید.
  نتیجه گیری
  عوارض و اختلالات جنینی در دوزهای بالای HESA-A که چندین برابر دوزهای درمانی است، ظاهر می شوند. لیکن در دوزهای پایین تر که قابل مقایسه با دوزهای درمانی است عوارض جنینی قابل ملاحظه نسبت به گروه کنترل دیده نشد. مکانیسم پیدایش این عوارض مشخص نیست و نیاز به بررسی بیشتر دارد.
  کلیدواژگان: HESA، A موش سوری، سمیت جنینی
 • یاور راثی*، مهندس مسعود محمدقاسمی، عزت الدین جوادیان، حسین معتضدیان، مهندس سینا رفیع زاده، مهندس عباس آقایی افشار، جواد رفیع نژاد، مهندس مجید جلالی صفحات 134-139
  مقدمه

  لیشمانیوز جلدی یک معضل مهم بهداشتی در بسیاری از مناطق ایران به شمار می رود. میزان بروز این بیماری طی دهه اخیر در جنوب ایران دو برابر شده است. بنابراین برای تعیین مخازن و ناقلین لیشمانیوز جلدی در مناطق روستایی شهرستان مرودشت استان فارس، این مطالعه اپیدمیولوژیکی طی سال های 1382 و 1383 انجام گرفت.

  روش

  در این بررسی جمعا 126 سر جونده از سه روستای انتخابی با استفاده از تله های زنده گیر صید شدند و بعد از تهیه اسمیر و رنگ آمیزی با گیمسا از نظر وجود اجسام لیشمن مورد بررسی قرار گرفتند. پس از استخراج DNA از اسمیرهای مثبت از روش Nested-PCR برای تعیین گونه انگل استفاده شد. همچنین 200 عدد پشه خاکی با استفاده از آسپیراتور صید و جمع آوری شد و پس از تعیین گونه، استخراج DNA و PCR صورت گرفت.

  یافته ها

  حیوانات صید شده شامل گونه های Meriones libycus (75.4%)، Cricetulus migratorius (14.3%) و Microtus arualis (10.3%) بودند. نتایج Nested-PCR نشان داد که 8.4 درصد از جوندگان M.libycus آلوده به انگل Leishmania major می باشند. در بین پشه خاکی های جمع آوری شده، 75% آنها گونه Phlebotomus papatasi بوده که 2.7% آنها آلوده به لیشمانیا ماژور بودند.

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج بدست آمده از PCR در حدود 2.7 درصد گونه P.papatasi به طور طبیعی آلوده به انگل L.major بودند. این اولین گزارش در مورد اثبات گونه P.papatasi به عنوان ناقل اصلی لیشمانیوز جلدی به روش مولکولی در استان فارس می باشد.

  کلیدواژگان: مخزن، ناقل، لیشمانیوز جلدی، Nested، PCR فارس، ایران
 • سام حاج علیلوسامی، علی یگانه صفحات 140-146
  مقدمه
  پاتلا محل نادری برای بروز تومورهای اولیه و متاستاتیک استخوانی می باشد. ولی کندروبلاستوم و ژانت سل دو توموری هستند که در پاتلا بیشتر گزارش شده اند. نوع درمان و عمل جراحی بر اساس نوع و اندازه تومور متفاوت است. نتیجه و عملکرد زانو بعد از عمل جراحی به نوع تومور و روش درمان بستگی دارد. با توجه به نادر بودن تومورهای پاتلا مطالعات در این حوزه بسیار کم است.
  روش
  تعداد 13 بیمار که از سال 1374 تا 1385 با تشخیص تومور پاتلا درمان شده بودند مورد بررسی قرار گرفتند. در این مطالعه مقطعی و گذشته نگر مدارک رادیولوژیک، علایم بالینی و شواهد پاراکلینیک موجود در پرونده بیماران قبل و بعد از عمل و همچنین گزارش پاتولوژی آنها به منظور تعیین فراوانی تومورهای استخوانی، فراوانی علایم تومورهای استخوانی پاتلا و نتیجه درمان در تومورهای پاتلا در یک پی گیری بلند مدت مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  از 13 تومور، 5 مورد کندروبلاستوم بود که فراوان ترین تومور پاتلا در این بررسی می باشد. در 3 مورد تومور ژانت سل، در 2 مورد متاستاز از دیگر نقاط، 2 مورد کیست آنوریسمال (ABC: Aneurysmall bone cyst) و یک مورد کیست ساده استخوان (UBC: unicameral bone cyst) وجود داشت. در تومورهای پاتلا درد و افیوژن زانو فراوان ترین علامت مشاهده شده بود. یک مورد عود با حفظ پاتلا وجود داشت. پس از عمل جراحی با حفظ پاتلا محدوده حرکتی زانو و قدرت عضله چهارسررانی بهتر از موارد عمل جراحی برداشتن کامل پاتلا است.
  نتیجه گیری
  در بین بیماران مورد مطالعه فراوان ترین تومور پاتلا کندروبلاستوم و پس از آن ژانت سل توموربود. با توجه به بهتر بودن محدوده حرکتی زانو و قدرت عضله چهارسررانی پس از جراحی با حفظ پاتلا نسبت به موارد پاتلکتومی شده در این بیماران جراحی با حفظ پاتلا توصیه می شود.
  کلیدواژگان: تومورهای پاتلا، کندروبلاستوم، ژانت سل، تومور
 • مقاله کوتاه
 • مسعود قادی پاشا، زهرا امینیان صفحات 147-152
  با صدور مجوز سقط جنین در موارد بیمار های جنین که با فتوای مقام معظم رهبری عملی شد، تحولی اساسی در سقط جنین درمانی صورت گرفت. هدف از این مطالعه بررسی موارد صدور مجوز سقط جنین درمانی در کرمان طی یک سال و نیز مقایسه اجمالی آن با سال های گذشته است. هدف نهایی افزایش میزان آگاهی کادر پزشکی و درمانی در مورد اندیکاسیون های سقط درمانی و زمان انجام آن و پاسخ به سوالات و آشنایی با مجازات های سقط جنین جنایی با دیه جنین است. در این مطالعه مقطعی کل زنان بارداری که در سال 1384 جهت دریافت مجوز سقط درمانی به مرکز...
  کلیدواژگان: سقط جنین، سقط درمانی، سقط جنایی، پزشکی قانونی
|
 • Aflatoonian Mr., Sharifi I Pages 82-89
  Introduction
  Cutaneous leishmaniasis is an important public health problem in many tropical and sub-tropical countries including Iran. In Iran, it presents in two forms of anthroponotic CL (ACL) and zoonotic CL (ZCL). Bam is one of the oldest foci of ACL and the earthquake of 2003 December, 26th made a significant change in the population and environmental factors and subsequently in epidemiological feature of the disease. The objective of this study was to assess the prevalence of CL in school children and treatment of patients. The results of this study can be used for prevention and planning future control programs in the district of Bam.
  Methods
  The survey was conducted as a cross-sectional descriptive study during spring 2006. A total of 4931 children from 30 primary schools (6-10 years), elementary schools (11-14 years) and high schools (15-18 years) were selected randomly and examined physically in Bam and Barawat. The suspected CL cases were referred to the CL clinic. Smear scrapings were taken from the active lesions for direct microscopic examination and treatment of the confirmed cases. A questionnaire was completed for each case, indicating demographic and medical aspects. SPSS software was used for data entry and further analysis. The x2 test was used to determine any significant difference in disease prevalence.
  Results
  In whole, 4.9% of the school children had active lesions and there was a significant difference between boys (6.3%) and girls (3.6%) in this regard (P<0.01). Lupoid lesions were significantly more in boys comparing to girls (80.9% versus 19.1%, P<0.005). The prevalence rate of scar in students was 14.9% and there was a significant difference in this regard between elementary schools children and the children in two other levels (P<0.05). In whole, 74.5% had one lesion, 17.3% had two lesions and 8.2% had three or more lesions. Hand was the most frequent site of involvement (47.8%), followed by face (33.8%), legs (14.9%) and other body parts (3.5%).
  Conclusions
  The present study indicated that the epidemiological features of CL have changed significantly as compared to the previous reports. The main differences are higher prevalence rate of the disease, particularly in boys than girls and significant higher rate of lupoid lesions in boys rather than girls. Moreover, the number and location of lesions and the clinical features of the disease have been changed significantly. These findings emphasize further researches on epidemiological aspects especially on causative agent, host and suspected accidental hosts for future planning and implementation of suitable control programs.
 • Mohammadi Gh., Vaziri Gohar A., Shakibaie M.R., Baghaie M Pages 90-99
  Introduction
  Despite improvements in the diagnosis and treatment of lung cancer in the past two decades, it has remained the most common cause of death from cancer worldwide. Among all genes that are mutated in lung cancer, TP53 located on chromosome 17P13/1 has a significant diagnostic and prognostic value. TP53 mutations have been extensively studied in lung cancer and TP53 mutational spectra have been used for finding the origin(s) and mechanisms of these mutations in lung cancer development. The present study was conducted to investigate the TP53 mutations in patients with Non- small cell lung cancer hospitalized during 1997-2005 in Afzalipour Hospital, Kerman, Iran.
  Method
  Formalin- fixed, Paraffin- embedded tissues from lung cancer patients undergone surgery between 1997 to 2005 were evaluated. The mutational status of the TP53 gene (exons 5 & 8) was screened by polymerase chain reaction (PCR) analysis followed by sequencing.
  Results
  Of all cases of squamous cell carcinoma, 73 mutations were found in Exon 5 (in 18 cases) and 47 mutations in Exon 8 of TP53 gene (in 15 cases). we identified mutation hot spot at codons 6, 14, 25 of exon 5 and codons 2, 27, 35 of exon 8 of TP53 gene. Tansversions (G to T, A to T and G to C) and deletion mutations were the most in both exons 5 and 8. The incidence of G to T transversion mutations did not significantly differ between Exons 5 and 8.
  Conclusion
  Higher prevalence of mutations in TP53 gene in the present study comparing to previous studies may be due to genetic, environmental and some epidemiological factors such as diet and life style of studied subjects.
 • Rajabalian S., Foroumadi A.R., Heidari M.R., Karimzadeh R., Pardakhti A., Hosseini R Pages 100-108
  Introduction
  Fluoroquinolones are potent inhibitors of bacterial topoisomerase II. They can also inhibit eukaryotic topoisomerase, and may confer antitumoral properties.
  Method
  In this study the antitumoral activity of a new series of N-substituted piperazinyl- fluoroquinolones against a panel of human tumor cell lines was determined by MTT assays.
  Results
  Among the tested compounds N-[2- (5-bromo-2-thienyl)-2-oxoethyl] (C1,N1,E1), N-[2- (5-bromo-2-thienyl)-2-(hydroxyimino) ethyl](C2,N2,E2) and N-[2-(5-bromo-2-thienyl)-2-(phenylmethoxyimino) ethyl] (C3,N3,E3) piperazinyl quinolones exhibited the most cytotoxic activities (mean IC50s = 2.5 to 3 μg/ml), comparable to that of the Etoposide (mean IC50= 1.7μg/ml). Replacement of the 5- bromo-2-thienyl with 4- fluorophenyl or 2,6- difluorophenyl rings leads to variable inhibition activity. The quinolone activity was enhanced by the presence of a chlorine and two fluorine atoms at the benzyl and phenyl groups, especially against ACHN renal adenocarcinoma cell line.
  Conclusion
  These data suggest that these series of quinolones provide good models for the further design of potent antitumor compounds.
 • Imani Moghadam M., Madani As., Goodarzi M., Nekoie S., Ebrahaimzadeh S Pages 109-116
  Introduction
  Internal derangement (ID) of TMJ is the most common type of temporomandibular disorders after muscle disorders and includes all disorders related to incoordination and dislocation of disc and condyle. Anterior disc displacement without reduction or closed lock will happen if the disc or condyle displaces severely or if the disc traps in the space in front of the condyle accompanied with reduction in maximum mouth Opening. The purpose of this study was to evaluate reliability of clinical diagnosis of disc displacement without reduction (closed lock) by using magnetic resonance imaging as the Gold standard.
  Method
  This cross-sectional study was carried out on 10 patients who had referred to Dental school of Mashhad University with the symptoms of ID and were assigned a clinical diagnosis of disc displacement without reduction. Sagital and coronal MR images were obtained with 0.5 Tesla magnetic resonance system, with the jaw in closed and maximum opening position subsequently to establish the corresponding diagnosis of disc-condyle relationship. The data analysis included kappa statistic and calculation of positive predictive values and sensitivity.
  Results
  The overall diagnostic agreement for disc displacement without reduction was 0.22 with a corresponding kappa value. The predictive value for clinical diagnosis of disc displacement without reduction was 20% and the sensitivity was 100%.
  Conclusion
  According to the results, clinical diagnostic criteria for disc displacement without reduction is not reliable and patients assigned clinical TMJ-related diagnosis of disc displacement without redaction may need to be supplemented by evidence from MRI to determine the functional disc – condyle relationship.
 • Sohrvardi S.M., Azmandian J., Daryaee F., Mohammadpoor A.H., Mehrabani M Pages 117-123
  Introduction
  Homocysteine is an aminoacid yielded from methionin to cysteine metabolism. Normal plasma concentration of homocysteine in human is between 5-15 μmol/l and an increase more than 5 μmol/l can increase the risk of cardiovascular diseases, atherosclerosis and thrombosis. On the other hand in dialysis patients due to some reasons such as uremia, genetic factors, dialysis related factors and vitamin B group deficiency, the plasma level of homocysteine increases. This study was done to evaluate Plasma vitamin B12, Folic acid and homocysteine levels in kerman hemodialysis patients in comparison to healthy persons.
  Methods
  In this cross-sectional study performed in two hemodialysis units of kerman-Iran, 25 hemodialysis patients and 25 healthy persons were studied. Blood samples were drawn prior to the dialysis session. The samples were centrifuged and the plasma was kept frozen at -20°C until analysis. Homocysteine level was determined by Gas-Chromatography and vitamin levels analysis were determined by radio assay method.
  Results
  Mean homocysteine level in hemodialysis patients (19.7±8.8 μmol/l) showed significant difference (P=0.024) with healthy persons, homocysteine level (15.3±3 μmol/l). There were no relationship between the time passed since the first dialysis (p=0.188) and patients, age (p=0.419) with homocysteine levels. Plasma vitmin B12 and folic acid levels in hemodialysis patients were 4672±2379 pg/ml and 47±17 ng/ml respectively. These values were much more than those in healthy persons (959±409 Pmol/L and 14±12nmol/L respectively).
  Conclusion
  Although homocysteine level in our patients was more than healthy persons, but it was lower than that of hemodialysis patients in other countries. This difference may be related to some factors such as genetic factors and administration of daily oral folic acid and Intravenous injection of B12 and B Complex after each dialysis session. Therefore this procedure is recommended in hemodialysis patients.
 • Moallem Sa, Ahmadi A., Moshafi Mh, Taghavi Mm Pages 124-133
  Introduction
  HESA-A is an active natural compound with herbal and marine origin. It contains inorganic, organic and aqueous fractions, and has shown antioxidant, cytotoxic and anticancer effects. In this study, the teratogenic effects of HESA-A in mice have been evaluated.
  Methods
  Several doses of HESA-A were administered orally to pregnant mice on days 6 to 14 of gestation. Various parameters in pregnant mice and embryos during and after pregnancy were evaluated and recorded. At the end of pregnancy, embryos were sectioned out and studied for external morphological abnormalities and by specific skeletal staining for skeletal malformations.
  Results
  Weight gain of pregnant mice showed that only the highest dose (800 mg/kg) caused gain retardation. Also, only the highest dose led to reduction of uterus weight, number of viable embryos, and weight and crown-lump length of embryos. Increase in fetal resorption by the highest dose of HESA-A was another important observation. Low and medium doses of HESA-A did not cause any significant external or skeletal abnormalities. However, higher doses caused embryo malformations such as short limbs, spinal abnormalities, dermal cysts, microphtalmia, and cleft palate.
  Conclusion
  According to this study, only high doses of HESA-A, which are many times higher than the usual therapeutic doses, may cause embryonic toxicity. Mechanisms of these abnormalities are not clear and need to be determined.
 • Rassi Y., Ghassemi Mm., Javadian E., Motazedian H., Rafizadeh S., Aghaie Afshar A., Rafinejad J., Jalali M Pages 134-139
  Introduction

  Cutaneous leishmaniasis (CL) is an increasing public health problem in several parts of Iran. In southern parts, the incidence of CL has been doubled over the last decade. This epidemiological study was done for determination of reservoir(s) and vector(s) of cutaneous leishmaniasis in rural regions of Marvdasht, Fars province, southern Iran during 2003 and 2004.

  Methods

  A total of 126 rodents were collected from three villages using live traps and their Giemsa-stained smears were studied for leishmania infection. After DNA extraction from positive smears, Nested-PCR was used for the identification of parasite species. In another procedure, 200 sand flies were collected by aspirator and after species identification DNA extraction and PCR was done.

  Results

  The collected samples included Meriones libycus (75.4%), Cricetulus migratorius (14.3%) and Microtus arualis (10.3%). Eight out of 95 Meriones libycus (8.4%) were found to be infected with Leishmania major. None of the other species were positive. Among the collected female sandflies 75% were identified to be Phlebotomus papatasi and 2.7% of them were found with L.major infection.

  Conclusion

  Only 2.7% of Phlebotomus papatasi were found naturally infected with Leishmania major. This is the first report of detection of L.major by Nested-PCR in P.papatasi as a proven principal vector of zoonotic cutaneous leishmaniasis in Fars province, south of Iran.

 • Hajaliloo Sami S., Yeganeh A Pages 140-146
  Introduction
  Primary and metastatic bone tumors are rare in patella bone. Chondroblastoma and giant cell tumor have been reported in patella more frequently than others. Treatment and post surgical knee function depend on the type of tumor and surgical procedure. Regarding the scarcity of patellar tumors there are little reports about it.
  Method
  In this retrospective cross-sectional study, 13 patients with patella tumor treated from 1995-2006 were studied. Radiologic findings, clinical symptoms, pathologic reports and surgical outcomes were obtained from patients’ profiles. The frequency of patella bone tumors and their symptoms as well as surgical outcomes were evaluated in a long term follow up.
  Results
  The most frequent patella tumor was chondroblostom (5 cases of 13) followed by giant cell tumor (3 cases), metastasis (2 cases), aneurism small bone cyst (2 cases) and simple bone cyst (1 case). Knee pain and effusion were the most common symptoms. Knee range of motion and quadriceps strength and function were better in patella saving procedures comparing to total patellectomy. There was one case of recurrence in patients underwent patella saving operation.
  Conclusion
  In our patients, chondroblastoma and giant cell tumor were respectively the most frequent patella tumors. Since knee range of motion and quadriceps strength and function have been better in patella saving procedures compared to patellectomy cases, this procedure is recommended in the treatment of patients with patella tumors.
 • Ghadipasha M., Aminian Z Pages 147-152
  Introduction
  Our great leader fatwa allowing abortion in the case of fetal disorders created fundamental change in therapeutic abortion. The aim of this study was to study therapeutic abortion licences being issued by Kerman legal medicine office in 2005 and comparing them with last years issued licences in order to increase the medical team information about the indications of therapeutic abortion and its appropriate time.
  Method
  This is a non interventional and periodical study and the sample group was pregnant women referring to legal medicine office in 2005 in order to get the abortion licence. All relevant data were recorded in a questionnaire and analyzed by SPSS software.
  Results
  Therapeutic abortion licence has been given to 24 out of 47 who has been referred during one year. From 24 issued lincences, 68% has been issued due to fetus diseases or abnormalities and 32% has been issued because of mother’s illnesses. The most important fetus problem was major β– thalasemia and the main problem in mothers was cardiovascular diseases. Mean age of mothers at the time of abortion was 29 years and that of fetus was 17 weeks.
  Conclusion
  Increase in the rate of therapeutic abortions can decrease the rate of illegal abortions and this in turn increases the pregnant women’s health. Therefore, women health can be improved by increasing medical team information about the circumstances under which therapeutic abortion is permissible and its rules as well as criminal abortion punishments. Moreover, it can reduce the gynecologists’ problems in this regard.