فهرست مطالب

Strides in Development of Medical Education - Volume:3 Issue: 1, 2006

Strides in Development of Medical Education
Volume:3 Issue: 1, 2006

 • 78 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1385/05/17
 • تعداد عناوین: 8
|
 • پژوهشی
 • سحرناز نجات، حسن امامی رضوی، آرش رشیدیان، شهروز یزدانی، سید رضامجدزاده صفحات 1-10
  زمینه
  به نظر می رسد انتخاب رشته پزشکی در بسیاری از داوطلبین تحت تاثیر فشارهای اطرافیان و کمتر از روی شناخت و علاقه به این رشته صورت می گیرد.
  هدف
  این مطالعه با هدف تعیین وضعیت پذیرش دانشجوی پزشکی از نظر علل انتخاب رشته پزشکی و نیز شناخت آنان از آینده شغلی پزشکان بوده است. این بررسی با رویکرد کیفی و کمی صورت گرفته است تا بتوان نتایج این دو را با هم قیاس کرد.
  روش کار
  بخش کیفی مطالعه شامل دو بحث متمرکز گروهی در کارورزان و یک بحث متمرکز گروهی در دانشجویان سال اول پزشکی بود. در بخش کمی علل انتخاب رشته پزشکی مورد بررسی قرار گرفته و طی آن میزان شناخت دانشجویان و متقاضیان رشته پزشکی از آینده شغلی یک پزشک تعیین شده است. 33 نفر از دانشجویان پزشکی سال اول، 107 نفر از دانشجویان سال ششم در دوره کارورزی و 88 نفر از متقاضیان رشته پزشکی پس از آزمون ورودی پزشکی با استفاده از نمونه گیری آسان و پی در پی، پرسشنامه مطالعه کمی را تکمیل نمودند.
  یافته ها
  در بخش کیفی همه توافق داشتند که خود فرد خیلی در این مورد تصمیم گیرنده نیست و تقریبا همه دانشجویان، منزلت پزشک در جامعه و مورد توجه بودن رشته پزشکی را دلایل اصلی انتخاب رشته پزشکی عنوان کردند. در بخش کمی مطالعه، علاقه علمی در 42 درصد، نقش پزشک در ارتقای سلامت مردم در 21 درصد، درآمد مالی در 14.3 درصد، منزلت پزشک در جامعه در 13 درصد و فشار اطرافیان در 1 درصد موارد، اولین علت انتخاب رشته پزشکی ذکر شده است. در مقابل، شرکت کنندگان در بخش کیفی مطالعه، وضعیت شغلی پزشکان عمومی را مناسب نمی دانستند و برخی از آنان امکان ادامه تحصیل در رشته پزشکی را مشکل تر از سایر رشته ها ذکر می کردند. شرکت کنندگان آینده شغلی پزشکان عمومی را در مقایسه با سایر رشته ها ناعادلانه تلقی نموده و برخی از آنان ادامه تحصیل در رشته پزشکی را مشکل تر از سایر رشته ها ارزیابی کردند. از طرفی در بخش کمی مطالعه مشخص شد با بالاتر رفتن سن شرکت کنندگان، ارزیابی آنان از آینده شغلی پزشکی به صورت معنی داری تغییر می کند، به این صورت که با بالاتر رفتن سن امکان ادامه تحصیل و یافتن شغل با درآمد مناسب و در مکان مناسب مشکل تر از سایر رشته ها تعیین شد.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشانگر آن است که شناخت بسیاری از دانشجویان به هنگام انتخاب رشته پزشکی ناکامل است و تحت تاثیر عواملی چون فشار اطرافیان یا مقام و منزلت پزشکی در جامعه می باشد. این موارد هر چند در بخش کمی مطالعه آشکار نبودند ولی در بخش کیفی، تمام شرکت کنندگان بر آنها تاکید داشتند. این موضوع نشانگر اهمیت مطالعات کیفی با مطالعاتی است که از ترکیب توام روش های کمی و کیفی استفاده می کنند. از طرفی به نظر می رسد با بالا رفتن سن، دانشجویان شناخت کامل تری نسبت به آینده شغلی پیدا می کنند. بر اساس نتایج مطالعه، پیشنهاد می گردد، اصلاح روند گزینش دانشجو به شکلی باشد که تنها به معیارهای علمی اکتفا نگردد و خصوصیات فراشناختی مناسب برای دانشجویان نیز به عنوان راه حل این موضوع مدنظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: دانشجوی پزشکی، انتخاب رشته، رشته پزشکی، نظرات
 • نیره سلمانی*، هنگامه امیریان صفحات 11-18
  زمینه

  محیط آموزش بالینی، جایگاه پرورش مهارت های بالینی دانشجویان پرستاری جهت ورود به جامعه کاری خود یعنی بیمارستان می باشد. مطالعات نشان داده است که درک دانشجویان از محیط آموزش بالینی با آن چیزی که در واقعیت جود دارد متفاوت است و آنها همواره به دنبال آن هستند که محیط یادگیری شان از مطلوبیت بیشتری برخوردار باشد، بنابراین بررسی وجود هر نوع عامل مداخله گری که سبب کاهش یادگیری عملی دانشجویان شود، امری اساسی در برنامه ریزی آموزش بالینی به شمار می آید.

  هدف

  این پژوهش با هدف مقایسه دیدگاه دانشجویان پرستاری و مربیان پرستاری در رابطه با وضعیت محیط آموزش بالینی انجام شده است.

  روش کار

  این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی است که در آن 119 نفر از دانشجویان پرستاری دانشگاه آزاد علوم پزشکی واحد یزد و 14 نفر از مربیان پرستاری، مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه ای پژوهشگر- ساخته حاوی ویژگی های دموگرافیک و چهار بخش مرتبط با بررسی دیدگاه ها نسبت به وضعیت محیط آموزش بالینی، شامل «نحوه ارتباط و واکنش مربیان نسبت به دانشجویان»، «وجود فرصت های یادگیری در بیمارستان»، «حمایت از یادگیری دانشجویان در محیط بیمارستان» و «امکانات بیمارستان» بود که بعد از تایید روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت.

  یافته ها

  محیط آموزش بالینی را 11 درصد دانشجویان در سطح ضعیف، 77 درصد در سطح متوسط و 12 درصد در سطح مطلوب و 50 درصد مربیان محیط آموزش بالینی را در سطح متوسط و 50 درصد در سطح مطلوب ارزیابی کردند. آزمون آماری حاکی از وجود تفاوت معنی دار بین دیدگاه های دو گروه در زمینه وضعیت محیط آموزش بالینی بود (P=0.001). علاوه بر دیدگاه کلی، سه بعد «ارتباط و واکنش مربیان نسبت به دانشجویان»، «وجود فرصت های یادگیری» و «حمایت از یادگیری دانشجویان» را نیز مربیان به طور معنی داری، مطلوب تر ارزیابی کردند (P=0.001).

  نتیجه گیری

  نتایج به دست آمده نشان دهنده وجود تفاوت در دیدگاه مربیان و دانشجویان پرستاری نسبت به وضعیت محیط آموزش بالینی می باشد که حایز اهمیت است. شناسایی این تفاوت ها می تواند منجر به شناسایی مشکلات کلیدی آموزش بالینی شود و با توجه به آنها می توان راهکارهای مناسبی را جهت افزایش اثر بخشی آموزش بالینی به کار گرفت.

  کلیدواژگان: دیدگاه، دانشجوی پرستاری، مربی پرستاری، محیط آموزش بالینی
 • مهری غفوریان بروجردنیا، عبدالحسین شکورنیا، حسین الهام پور صفحات 19-25
  زمینه
  حساسیت امر آموزش و توجه به فرآیندهای آموزشی در دانشگاه ها، ضرورت ارزشیابی را که بهبود کیفیت آموزش و در نهایت بهبود کارایی و اثربخشی سیستم آموزشی کشور را به دنبال خواهد داشت، مورد تاکید قرار داده است. هر ساله در دانشگاه علوم پزشکی اهواز ارزشیابی آموزشی اساتید از دیدگاه دانشجویان، توسط مرکز مطالعات دانشگاه انجام و به اطلاع اساتید رسانده می شود.
  هدف
  این مطالعه به منظور بررسی دیدگاه اساتید غیربالینی دانشگاه علوم پزشکی اهواز در مورد عوامل موثر در افزایش و یا کاهش نمرات ارزشیابی آنان از طریق نظرخواهی از دانشجویان صورت گرفته بود، انجام شد.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی که در سال تحصیلی 83-82 صورت گرفت، جهت جمع آوری داده ها از پرسشنامه ای پژوهشگر- ساخته، استفاده شد. از 130 پرسشنامه توزیع شده، 72 درصد آنها تکمیل و عودت داده شد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از این بررسی نشان داد که حدود نیمی (52.3 درصد) از اساتید نمره ارزشیابی را نسبت به سال گذشته کسب کردند. در بین علل افزایش نمره ارزشیابی از دیدگاه اساتید، به ترتیب «توانایی و تسلط بیشتر بر محتوای درسی» (46 درصد)، «توجه به مقطع تحصیلی دانشجویان» (26 درصد) و «اطلاع از نتایج ارزشیابی» (23 درصد)، بیشترین مواردی بودند که اولویت اول را به خود اختصاص دادند. «شرکت در کارگاه های آموزش پزشکی» (75 درصد)، «افزایش امکانات آموزشی» (71 درصد) و «تغییر رفتارهای اجتماعی» (68 درصد) بیشتر از موارد دیگر در اولویت چهارم به بعد قرار داشتند. در این مطالعه 37.4 درصد از اساتید، نمره ارزشیابی پایین تری را نسبت به سال قبل کسب کردند. این دسته از اساتید به ترتیب «تعطیلات مکرر در طول ترم» (49 درصد)، «نوع درس و ماهیت آن» (37 درصد) و نیز «عدم صداقت و غرض ورزی دانشجویان» (34 درصد) را به عنوان بیشترین اولویت اول کاهش نمرات ارزشیابی قلمداد کردند. از نظر اساتید «زمان نامناسب تشکیل کلاس ها» (91 درصد) از عوامل بی تاثیر و یا اولویت چهارم به بعد در کاهش نمرات ارزشیابی بود.
  نتیجه گیری
  به منظور ارتقای سطح آموزشی در دانشگاه، به نقطه نظرات اعضای هیات علمی و تلاش در جهت رفع مشکلات و موانع آموزشی توجه بیشتری شود.
  کلیدواژگان: نمره ارزشیابی، نظرات، اساتید، دانشگاه علوم پزشکی
 • سیداصغر رسولی نژاد، سیدوحید رسولی نژاد صفحات 26-32
  زمینه
  اساسا هر کس ترجیحا با یک شیوه خاص بهتر یاد می گیرد. گرچه اساتید باید شیوه تدریس خود را با سبک یادگیری دانشجویان تطبیق دهند. اما به نظر می رسد در اغلب کلاس های درس کمتر به این مقوله مهم توجه می شود که ممکن است باعث افت کارآیی تدریس گردد.
  هدف
  این مطالعه به منظور بررسی سبک یادگیری دانشجویان پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی کاشان در سال 1384 انجام گرفت.
  روش کار
  این مطالعه یک پژوهش توصیفی- تحلیلی است که در آن 130 نفر از دانشجویان رشته های پرستاری، بهداشت و مامایی مورد مطالعه قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استاندارد شده بر اساس مدل Joy Reid که در آن 30 سوال در 6 حیطه یادگیری شامل دیداری، علمی (کار در فیلد و آزمایشگاه)، شنیداری، گروهی و انفرادی، حرکتی (مشارکت علمی در کلاس درس)، تهیه و بر اساس مقیاس درجه بندی لیکرت تنظیم شده بود، استفاده شد.
  یافته ها
  از 130 دانشجوی مورد مطالعه 32.3 درصد مذکر و 67.7 درصد مونث بودند. 45.4 درصد دانشجوی پرستاری، 40 درصد دانشجوی بهداشت و 14.6 درصد دانشجوی مامایی بودند. میانگین نمره حیطه های مختلف یادگیری از حداقل 29.2 مربوط به یادگیری گروهی تا حداکثر 38.7 مربوط به مشارکت علمی در کلاس بود. بین نمرات سبک یادگیری با توجه به جنس دانشجو و رشته تحصیلی، تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج به دست آمده که حاکی از تنوع در سبک یادگیری دانشجویان دارد و همچنین تفاوت بین سبک های یادگیری، لازم است اساتید در زمان تهیه طرح درس از تدریس با یک روش اجتناب نموده و بسته به نوع درس از روش های متنوعی برای تدریس استفاده کنند.
  کلیدواژگان: سبک یادگیری، دانشجو، روش تدریس، آموزش
 • سیدمحمدمهدی هزاوه ئی، یدالله فتحی، مهری شمشیری صفحات 33-42
  زمینه
  مطالعه در مورد علل عدم موفقیت تحصیلی دانشجویان در حین تحصیل در دانشگاه ها یکی از اولویت های پژوهش در آموزش است.
  هدف
  این مطالعه به منظور تعیین علل افت تحصیلی و مشروطی دانشجویان در طی تحصیل صورت گرفته است.
  روش کار
  در این مطالعه مورد- شاهدی، 761 دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی همدان که در سال تحصیلی 81-80 به تحصیل اشتغال داشتند، به طور تصادفی و داوطلبانه شرکت کردند. گروه مورد دانشجویانی بودند که در طی دو نیم سال مورد مطالعه مشروط شده بودند (N=43) و گروه شاهد مشروط نشده بودند (N=718). برای جمع آوری داده ها پرسشنامه ای که بر اساس هشت عامل مهم در یادگیری دانشجویان شامل روش های تدریس، ارزشیابی، منابع آموزشی، طراحی ارایه واحدهای درسی، وضعیت فردی، مشکلات زیستی، محیط آموزشی، و دسترسی به استاد راهنما، تهیه شده بود، پس از اطمینان از روایی و پایایی، مورد بهره برداری قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد درصد مشروطی در دانشجویان پسر (9.4) بیش از دختران (4.3) بود. در بین عوامل هشتگانه از نظر روش های تدریس بین نمره نظرات (انحراف معیار ± میانگین) دانشجویان مشروط شده (=`x 3.56 SD=1.16) و مشروط نشده (=`x 3.95 SD=0.98) اختلاف معنی داری وجود داشت (p=0.014). همچنین، اختلاف معنی داری از جهت خصوصیات فردی بین دانشجویان مشروط شده (=`x 4.36 SD=1.26) و مشروط نشده (=`x 4.76، SD=1.08) مشاهده گردید (p=0.023). میانگین نمره دو عامل روش تدریس و خصوصیات فردی دانشجو در دانشجویانی که حداقل در یک درس نمره کمتر از 10 کسب کرده بودند و میانگین نمره دو عامل روش تدریس و مشکلات زیستی و تحصیلی دانشجویانی که حداقل در یک درس نمره 12-10 کسب کرده بودند، به طور معنی داری بیشتر بود (P<0.05).
  نتیجه گیری
  با عنایت به یافته های این پژوهش مشخص شد که عواملی چون نحوه روش تدریس مدرسین، خصوصیات فردی دانشجو، مشکلات زیستی و تحصیلی دانشجو، جنس، و معدل دیپلم، بر روی مشروط شدن یا افت تحصیلی دانشجویان اثر قابل توجه ای داشته است. توجه به این عوامل در طراحی و اجرای برنامه های آموزشی دانشگاه می تواند در پیشگیری از مشروطی و افت تحصیلی نقش مهمی داشته باشد.
  کلیدواژگان: مشروطی، افت تحصیلی، دانشجوی پزشکی، روش تدریس، ارزشیابی
 • عباسعلی نوریان، نورالدین موسوی نسب، مژگان وهابی صفحات 43-50
  زمینه
  امروزه جهت آموزش عملی دانشجویان رشته پزشکی فقط به بیمارستان ها اکتفا نمی شود. دانشجویان رشته پزشکی لازم است در مراکزی حضور داشته و آموزش ببیند که تعداد بیماران و تنوع آنها از لحاظ مشکلات پزشکی مناسب باشد. مرکز آموزش پزشکی جامعه نگر با تعداد مناسب بیمار جهت مشاوره، مکانی است که دانشجویان رشته پزشکی می توانند تا حدودی به این اهداف دست یابند.
  هدف
  این مطالعه با هدف بررسی نگرش دانشجویان و اساتید دانشکده پزشکی در زمینه آموزش در مرکز پزشکی جامعه نگر در سال تحصیلی 84-83 صورت گرفته است.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی، دو پرسشنامه برای ارزیابی نگرش دانشجویان و اساتید نسبت به نحوه آموزش، تعداد بیماران، موقعیت مرکز و کیفیت آموزش در مرکز آموزش پزشکی جامعه نگر طراحی گردید. بعد از تایید روایی پرسشنامه ها، پایایی آنها با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ برابر 0.79 به دست آمد. پرسشنامه ها بین دانشجویانی که آموزش آنها مدتی در مرکز جامعه نگر صورت گرفته بود و اساتید آنها توزیع گردید. در نهایت 136 پرسشنامه دانشجویی و 14 پرسشنامه اساتید جمع آوری گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که 66.9 درصد دانشجویان و 53.8 درصد اساتید علاقه مند به حضور در این مرکز بودند. 72.8 درصد دانشجویان و 61.4 درصد اساتید آموزش جامعه نگر را ضروری می دانستند. در این موارد کارورزان درصد بیشتری نسبت به کارآموزان داشتند. بیشترین رضایت مندی از نحوه آموزش اساتید مربوط به گروه اطفال (83.2 درصد) و به طور معنی داری از سایر گروه ها بیشتر بود (p<0.05). بیشترین رضایت مندی از تعداد و تنوع مراجعین از نظر دانشجویان مربوط به گروه اطفال (به ترتیب 71.7 و 65.6 درصد) و کمترین مربوط به گروه داخلی (به ترتیب 20.8 و 21.5 درصد) بود. میانگین (انحراف معیار±) نمره نگرش دانشجویان نسبت به مرکز (± 12.5) 51.9 بود. در این زمینه کارورزان نگرش مثبت تری داشتند.
  نتیجه گیری
  نگرش دانشجویان از مرکز در حد متوسط بود و به نظر می رسد به کارگیری اساتید مجرب، نظارت و ارزشیابی مستمر فعالیت های آموزشی و ایجاد زمینه های مناسب جهت تحقیق، همچنین حمایت مالی این مرکز می تواند موجب ارتقا آموزش پزشکی جامعه نگر شود.
  کلیدواژگان: مرکز پزشکی جامعه نگر، نگرش، دانشجو، اساتید
 • اشرف سلطانی خبیصی، منصوره عزیززاده فروزی، علی اکبر حقدوست، سکینه محمدعلیزاده صفحات 51-57
  زمینه
  آموزش به یک بیمار یکی از اصول اساسی در حرفه پرستاری می باشد. پرستاران موظف به انجام نقش آموزشی خود بوده تا موجبات رضایت بیمار را فراهم نموده، بهبودی را سرعت بخشیده و میزان بستری مجدد را کاهش دهد.
  هدف
  این پژوهش با هدف تعیین عملکرد آموزشی پرستاری شاغل در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی کرمان از دیدگاه بیماران در حال ترخیص از بخش های داخلی و خارجی صورت گرفته است.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی تحلیلی، حجم نمونه بر اساس مطالعه مقدماتی 396 نفر برآورد گردید و نمونه گیری به صورت متوالی صورت گرفت. داده ها با استفاده از پرسشنامه ای پژوهشگر- ساخته که حاوی ویژگی های فردی و موارد مربوط به عملکرد آموزشی پرستاران در 6 حیطه بود، پس از تایید شاخص روایی محتوا (ضریب 0.8 تا 1 برای هر سوال) و پایایی ثبات درونی (ضریب آلفا کرونباخ 0.93) مورد استفاده قرار گرفت. داده ها با استفاده از شاخص های مرکزی، پراکندگی و آزمون های مان وایتنی یو، کروسکال والیس و فریدمن تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بیشتر آزمودنی ها مذکر (62 درصد)، متاهل (66.4 درصد) در گروه سنی بالای 50 سال (32.6 درصد)، بی سواد (30.55 درصد) و بدون سابقه بستری (40.7 درصد) بودند. نتایج مربوط به عملکرد آموزشی پرستاران نشان داد که در حیطه های ماهیت و شناخت بیماری، 19 درصد، عوارض بیماری 23 درصد، دارو 43 درصد، فعالیت 32.07 درصد، تغذیه 42.8 درصد و سایر موارد 41.3 درصد موارد آموزش داده شده بود (آموزش کامل و نسبی). در مقایسه نمره کل عملکرد آموزشی پرستاران با توجه به ویژگی های فردی، اختلاف معنی داری بر حسب جنس، بیمارستان و تحصیلات مشاهده گردید (p<0.05)، به گونه ای که بیماران مونث نسبت به مذکر و بیماران دارای تحصیلات بالاتر نسبت به افراد دارای تحصیلات پایین تر و شاغلین در بیمارستان C نسبت به سایر بیمارستان ها، نمره بالاتری به عملکرد آموزشی پرستاران دادند.
  نتیجه گیری
  با توجه به پایین بودن درصد آموزش (آموزش کامل و نسبی) در کلیه حیطه ها از نظر بیماران مورد مطالعه، عملکرد پرستاران مطلوب نبوده و باید در زمینه بالا بردن سطح آگاهی آنها نسبت به اهمیت آموزش به بیمار، اقدامات لازم از سوی مسوولین مستقیم این حرفه صورت پذیرد.
  کلیدواژگان: آموزش به بیمار، ترخیص، نظرات، بیمار، عملکرد، پرستار
 • مروری
 • محسن شمس، آرش رشیدیان صفحات 58-68
  زمینه
  تجربه جهانی بیانگر آن است که بسیاری از تلاش های آموزشی برای بهبود عملکرد پزشکان بی ثمر و دوره های بازآموزی از کارآیی و تاثیر اندکی برخوردار بوده اند. از علل عدم موفقیت در این عرصه، می توان ناکارآمدی روش های آموزشی را ذکر کرد. تئوری ها و روش های مبتنی بر دیدگاه بازاریابی اجتماعی از جمله روش های نوین آموزشی هستند که می توانند در جهت رفع این مشکل مد نظر قرار گیرند.
  در سه دهه اخیر استفاده از اصول و روش های بازاریابی تجاری برای تغییر عقاید، نگرش ها و رفتارها، مورد توجه قرار گرفته است و از آن با عنوان بازاریابی اجتماعی نام برده شده است. در این فرآیند منظم و برنامه ریزی شده با استفاده از اصول و تکنیک های بازاریابی تجاری، محور قرار دادن مشتری و شناخت خواسته ها و نیازهای او، مخاطب به انجام یک رفتار و یا توجه به ایده های خاص ترغیب می شود. تحلیل مشتری (شناسایی و دسته بندی مخاطبان)، تحلیل بازار و تحلیل کانال، مراحل اساسی برنامه ریزی مبتنی بر بازاریابی اجتماعی به شمار می روند.
  نتیجه گیری
  اگر چه به نظر می رسد طراحی برنامه های آموزشی بر مبنای اصول یاد شده، هزینه اجرای برنامه را افزایش می دهد ولی احتمال موفقیت آموزشی برنامه و تاثیر آن بر رفتار پزشکان را بالا می برد.
  کلیدواژگان: آموزش مداوم پزشکی، بازاریابی اجتماعی، تغییر رفتار، مشتری، بازار
|
 • Saharnaz Nedjat, Hasan Emami Razavi, Arash Rashidian, Shahrooz Yazdani, Reza Majdzadeh Pages 1-10
  Background
  It seems that in our country choosing medicine as the field of study in university is mostly due to family and society pressures rather than the applicant’s real interest in this field.
  Objective
  To determine medical students’ motives for choosing medicine and their outlooks for this profession by using two qualitative and quantitative approaches.
  Methods
  The qualitative part includes two focus group discussions with interns, and one focus group discussion with fresh students. In the quantitative part, complementary to the qualitative section, the causes of choosing medicine field and the rate of students’ and applicants’ awareness toward the future statue of their profession were studied. For this purpose, 33 fresh students, 107 interns, and 88 applicants of medicine field after taking the entrance examination were selected through convenient and consecutive sampling and were asked to complete the designated questionnaire.
  Results
  In the qualitative part, everybody agreed that the applicants’ own preference is not determining, and almost all of the students mentioned the social prestige of a physician and medical field as the main cause of choosing this field. In the quantitative part, interest in the scientific content of this field (in 42%), the role of physician in health improvement (in 21%), financial income (in 14.3%), the social prestige of physician (in 13%) and the pressure of family and society (in 1%) were mentioned as the main causes of choosing medicine field. On the other hand, participants in the qualitative part of the study didnt have a good outlook for the professional status of general practitioners and some of them believed that continuing studies in medicine field is more difficult than other fields. In the quantitative part of study, as the age of participants increased they more asserted that in medical field the possibility of continuing studies, finding job in good area, and with good income is less compared with other fields.
  Conclusion
  The results of this study revealed that many students have not adequate awareness toward the medicine field and in choosing this field they are mostly under the influence of factors such as the pressure of family and the social prestige of the physicians. Although these aspects were not obvious in the quantitative part of the study, they were confirmed by all of the participants in the qualitative section of the study. This fact denotes the importance of qualitative approaches or the combination of qualitative and quantitative designs. On the other hand, since with increase in the age of students their awareness toward the future statue of their field improves, it is suggested that admission is not confined to academic criteria and appropriate meta-cognitive characteristics of applicants are also considered in admitting the students.
 • Nayereh Salmani, Hengameh Amirian Pages 11-18
  Background

  Clinical education environment is a place for improving clinical skills of nursing students and preparing them for working in the hospital. Studies have shown that students’ expectation of their clinical education environment is different from what exists in reality. That is, they are always looking for a better learning environment. Therefore, finding any factor affecting clinical learning is essential in planning clinical education programs.

  Objectives

  To compare nursing students’ and their instructors’ viewpoints about clinical education environment.

  Methods

  In this descriptive study, 119 nursing students and 14 instructors in Islamic University of Yazd were randomly selected. Data gathering tool was a two-part questionnaire. The first part included demographic features and the second part included items for viewpoint assessment. This part contained items about “the relationship between students and their instructors”, “the presence of learning opportunities in hospital”, “support of students by instructors” and “hospital facilities”.

  Results

  Clinical education environment was poor according to 11%, moderate according to 77% and good according to 12% of the students, while it was evaluated as being moderate by 50% and good by 50% of the instructors and there was significant statistical difference between the two groups in their viewpoints about clinical education environment.(p=0.001). In addition to the total score, in three domains “instructor-student relationship”, “learning opportunities” and support of students by instructor” had better viewpoints comparing to the students (p=0.001).

  Conclusion

  The differences between instructors’ and nursing student's viewpoints about the condition of clinical education environment is important and identifying these differences, can help recognizing key problems of clinical education environment.

 • Mehri Ghafourian Boroujerdnia, Abdol Hossein Shakurnia, Hossein Elhampour Pages 19-25
  Background
  Considering the importance of educational processes in our universities, evaluation of academic members in order to improve their teaching quality is highly necessary. In Education Development Center of Ahvaz University of Medical Sciences, evaluation of academic members by students is performed annually through questionnaires and the results are reflected to the teachers.
  Objective
  To determine the opinions of teachers about the effective factors on variations of their evaluation score during the academic year of 2003-2004 in comparison to the previous year.
  Methods
  In this descriptive study a researcher-made questionnaire was prepared and distributed among 130 non- clinical academic members of whom 72% filled and returned the questionnaires. Data were analyzed by computing frequency, percentage and Chi-square test.
  Results
  About half of the teachers (52.3%) gained a higher evaluation score in comparison to the previous year and they believed that the most important factors causing this increase have been respectively more proficiency in educational program content (46%), considering students’ program level (26%), knowing the results of previous evaluation (23%), participating in medical education workshops (75%), improvement of educational facilities (71%) and alteration in social behavior (68%). Among all teachers, 37.4% gained a lower score comparing to the previous year and according to them frequent holidays during the academic semester (49%), type of course and its nature (37%) and students dishonesty in evaluating teachers (34%) had been the most important factors affecting decrease in their evaluation score, while inappropriate class time (91%) had not been effective in this regard.
  Conclusion
  In order to improve the quality of educational programs, considering academic members’ suggestions and trying to resolve educational problems are highly recommended.
 • Seied Asghar Rasoulynejad, Seied Vahid Rasoulynejad Pages 26-32
  Background
  Every one has a preferred style of learning. Although teachers should adapt their teaching method with their students’ learning styles, it seems that in most cases this fact is disregarded which in turn may decrease the quality of teaching and consequently educational goals.
  Objective
  To determine the learning styles of paramedical students in Kashan University of Medical Sciences.
  Methods
  In this descriptive- analytical study, 130 nursing, midwifery and allied health students were investigated. For data collection a standardized questionnaire according to Joy Ried model was used. The questionnaire consisted of 30 questions in six learning domains of visual, tactile, auditory, group learning, individual learning and class participation and was justified by Likert scoring scale.
  Results
  From 130 participants, 32.3% were male and 67.7% were female and 45.4% were nursing students, 40% were health students and 14.6% were midwifery students. Minimum mean score (29.2) and maximum mean score (38.7) were respectively related to group learning and class participation. There was no significant difference in learning style scores based on sex and field of study.
  Conclusion
  Considering the obtained results showing the variety of learning styles and their differences, all teachers are advised to avoid limiting their teaching method to just one method and to use various techniques compatible with the type of teaching materials.
 • Seyyed Mohammad Mehdi Hazavehei, Yadollah Fathei, Mehri Shamshirei Pages 33-42
  Background
  One of the priorities of research in education is study about the causes of student's failure during their academic work.
  Objective
  To investigate the causes of students’ academic failure and probation.
  Methods
  In this case-control study, 761 volunteer students in Hamadan University of Medical Science's during fall and spring semesters of 2001-2002 were participated. Students were divided into two groups. Case group consisted of 43 students who had academic failure leading to their probation and control group consisted of 718 students who were successful in their study program. Data collection was done by a questionnaire designed based on eight main factors in learning process including: method of teaching, evaluation, educational materials, planning for the semester courses, personal characteristics, environmental problems, academic environment, and accessibility of academic advisors. The questionnaire was used after reliability and validity evaluation.
  Results
  The percentage of academic probation was higher in boys (9.4%) compared to girls (4.3%). Among eight factors affecting learning process, there was a significant difference (P= 0.014) between the two groups in their mean score of opinions about the method of teaching (3.56 ± 1.16 in the case group vs. 3.59± 0.98 in the control group). There was also significant difference between the two groups in regard to mean score of the personal characteristics (4.36 ± 1.26 in case group vs. 4.76 ±1.08 in control group, P= 0.023). The obtained mean scores for method of teaching and personal characteristics of the students was significantly higher according to the students who had a score below 10 for at least 1 course. Mean scores of method of teaching and environmental & educational problems were significantly higher according to the students who had a score between 10-12 in at least one course (P<0.05).
  Conclusion
  In conclusion, the factors such as instructor's teaching method, student's personal characteristics and their living conditions, sex and high school grade point average have significant effects on academic failure and probation. Attention to these factors in planning educational programs has a critical role on decreasing the rate of student's academic probation and failure.
 • Abbas-Ali Nourian, Nouraddin Mousavinasab, Mojgan Vahhabi Pages 43-50
  Background
  Practical training of medical students is not limited to only hospitals. Outpatient departments and ambulatory care centers attending a greater number of patients can provide students with more exposure to a variety of medical cases. Moreover, community-oriented medical education centre, where more patients come for consultation is a suitable centre for training medical students. Although awareness toward the importance of community-oriented medical education is increasing, and medical faculties have already adopted this approach for their training, this idea does not appear to be accepted fully in all of schools.
  Objective
  To find the attitude of Zanjan Medical students and teachers towards education and facilities in COME centre in 2004-2005.
  Methods
  In this descriptive study two separate questionnaires for teachers and students were designed to assess their attitudes towards the method of education, number of patients, situation of centre and the quality of education in the Community-oriented Medical Education centers. The questionnaires were filled out by 136 interns and extern's who had been trained in COME centre and 14 teachers in Zanjan Medical University. Validity of questionnaires had been confirmed and internal consistency reliability had been determined by Cronbach's alpha coefficient (0.79).
  Results
  In whole, 66.9% of the students and 53.8% of the teachers were interested in attending COME program and most of them believed that COME is necessary for medical education. The percentage of interns who agreed with this center was more than externs. In regard to the teachers’ educational method the highest satisfaction rate (83.2%) was obtained for teachers in the pediatrics ward (p=0.0005). In regard to the number and variety of patients, pediatrics ward (with respectively 71.7% and 65.6%) was the best and internal ward (with respectively 20.7% and 21.5%) was the worst ward according to the students. The overall satisfaction rate was 51.9±12.5 in students and interns had a more positive attitude comparing to others.
  Discussion
  It seems that using more experienced teachers, continuous supervision and evaluation of educational activities, establishing proper research facilities and financial support of COME centers are necessary for improving community-oriented medical education.
 • Ashraf Soltani Khabisi, Mansooreh Azizzadeh Forozi, Aliakbar Haghdoost, Sekineh Mohammad Alizadeh Pages 51-57
  Background
  Training Patients is one of the fundamental principles of nursing profession. Nurses have to do this training task in order to provide patient’s satisfaction, speed up patient’s recovery and reduce rate of readmission.
  Objective
  To determine training performance of nurses working in Kerman University of Medical Sciences from the point of view patients discharging from Medical – Surgical wards in 2006.
  Methods
  In this descriptive analytic study, the sample size base on a pilot study was determined 396 patients and subjects were selected consecutivly. A researcher – made questionnaire was used to collect data. The questionnaire included two parts of demographic features and evaluating training performance of nurses in 6 domains. Data were analyzed by using central and distributional indices and Mann – Withny U, kruskal Wallis, Freedman tests and Spearman coefficient correlation.
  Results
  According to the results, the majority of samples were males (62/1%), married (66/4), over 50 years of age (30/55%), illiterate (30.55%) and with no history of previous hospitalization (40/7%). In regard to the performance of nurses in training patients, the results showed that in the domains of disease nature 19%, disease complications 23%, medicines 43%, physical activity 32.07%, nutrition 42.8% and other items 41.3% had received complete or relative training. considering nurses’ total training performance score based on demographic features of patients, significant differences were observed in terms of sex, hospital and educational level)P < 0/05). That is, nurses’ training performance score was higher from the point of view of female patients, patients with higher educational levels and patients in hospital C comparing to male patients, patients with lower educational levels and patients in hospitals other than hospital C.
  Conclusion
  The obtained percentages for nurses’ performance in training patients show their poor performance in this regard. Therefore, improving nurses’ knowledge about the importance of training patients is highly recommended.
 • Tmohsen Shams, Arash Rashidian Pages 58-68
  Background
  The aim of continuous medical education is to improve physician's performance. Unfortunately, most of the efforts which have been done in recent years for achieving this goal have been ineffective. Using ineffective educational methods and techniques are probably the major cause of this deficiency.Consumer-based models such as social marketing model can be used efficiently in the field of medical education. Social marketing is “the use of commercial marketing concepts and tools in programs designed to influence individual’s behavior to improve their well being and that of the society”. In this paper the main concepts and principles of social marketing model have been explained. Consumer analysis, market analysis, and channel analysis are the main concepts of social marketing that can be used in the field of continuous medical education.
  Conclusion
  Although planning educational programs based on the mentioned principles seems to impose more expenses, it increases the probability of success and can affect physicians’ behavior more than other applied programs.