فهرست مطالب

طب نظامی - سال هشتم شماره 4 (پیاپی 30، زمستان 1385)
 • سال هشتم شماره 4 (پیاپی 30، زمستان 1385)
 • تاریخ انتشار: 1385/12/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سعید مروتی، هادی شیرزاد، محمدرضا جهانی، محمدحسین مدرسی صفحه 239
  در سال 1985 Smithتکنیکی را بنا نهاد که بر اساس آن محققین می توانند برهم کنش بین میلیاردها پپتید مختلف را با لیگاند مربوطه مطالعه کنند. اساس این تکنیک بر این است که فاژهای خطی می توانند پپتیدهای کوچک را به عنوان بخش از پروتئینهای سطحی خود بیان نمایند. این فاژها که عبارتند از سویه های M13, f1, fd و ft در ساختمان خود داراری چندین پروتئین سطحی هستند.
 • مصطفی قانعی، جعفر اصلانی، شروین آثاری، حمیدرضا خدامی ویشته، یدالله قضاوی صفحه 241
  مقدمه
  مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی گزارش مصرف سیگار و ارتباط آن با شدت یافته های بالینی و پاراکلینک ریوی در مبتلایان به برونشیولیت مزمن ناشی از مواجهه با عوامل شیمیایی انجام شد.
  مواد و روش کار
  در مطالعه مقطعی- مشاهده ای حاضر، 473 بیمار مبتلا به برونشیولیت ناشی از مواجهه با گاز خردل از بین مراجعین به درمانگاه فوق تخصصی ریه بیمارستان بقیه ا.. (عج) در سال های 1384 و 1383انتخاب شدند. روش نمونه گیری به صورت غیرتصادفی ساده بود. یافته های شرح حال، معاینه بالینی، اسپیرومتری و High-resolution computed tomography) HRCT)در بیماران ثبت گردید. گزارش مصرف سیگار توسط خود (شامل میزان مصرف به ازای پاکت/ سال و سابقه ترک سیگار) در بیماران ثبت شد.
  نتایج
  56 نفر از بیماران (8/11%) سابقه مصرف سیگار را ذکر کردند. 8 نفر (7/1%) بیش از 10 پاکت/ سال سیگار مصرف کرده بودند. 39 نفر (2/8%) دارای سابقه اقدام به ترک سیگار بودند که در تمامی موارد ناموفق بود. مصرف سیگار با فراوانی بیشتر نمای انسدادی در اسپیرومتری همبستگی معنی دار آماری نشان داد (034/0=P)، اما با فراوانی یافته های دیگر اسپیرومتری، شرح حال، معاینه ریوی و HRCT chest فاقد همبستگی آماری معنی دار بود (05/0 7 نفر (7/1%) از افرادی که منکر مصرف سیگار بودند، دارای نمای آمفیزم در HRCT ریه بودند.
  بحث و نتیجه گیری
  اگر چه فراوانی مصرف سیگار در جانبازان شیمیایی مبتلا به برونشیولیت مزمن زیاد نیست، اما احتمالا بیماران را مستعد پیشرفت انسداد مجاری تنفسی می نماید. توصیه می شود تا سیاستگذاران بهداشت و سلامت این جمعیت، مداخلات اختصاصی منجر به ترک سیگار در این بیماران را به کار گیرند. توجه به این نکته که حدود 2% افرادی که منکر مصرف سیگار بودند، بر اساس وجود آمفیزم، سالها سیگار مصرف کرده اند، ضرورت به کارگیری تست های آزمایشگاهی قابل اعتمادتر در بررسی مصرف سیگار در این جمعیت را یادآوری می کند.
  کلیدواژگان: عوامل شیمیایی، گاز خردل، جانبازان شیمیایی، برونشیولیت مزمن، سیگار
 • اسفندیار آزادمرزآبادی، علی فتحی آشتیانی، خدابخش احمدی صفحه 249
  مقدمه
  فشار عصبی یکی از پدیده هایی است که همزمان با گسترش تکنولوژی و شهر نشینی بر زندگی انسان سایه افکنده است. با توجه به ویژگی های جغرافیایی منطقه خلیج فارس (گرما، رطوبت و...) و همچنین اهمیت و حساسیت منطقه خلیج فارس و به منظور آگاهی از عوامل استرس زا برای نیروهای نظامی تحقیق حاضر انجام گرفته است.
  مواد و روش کار
  این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی – مقطعی است. جامعه مورد مطالعه در این تحقیق کلیه نیروهای نظامی مستقر در منطقه خلیج فارس بود. نمونه مورد بر ر سی عبارت بودند از 766 نفر از پرسنل مستقر در منطقه که به روش خوشه ایانتخاب شده، مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار تحقیق متشکل از پرسشنامه محقق ساخته و پرسشنامه هلمز و راهه بود.
  نتایج
  میانگین نمره استرس در نمونه مورد بررسی 204 به دست آمد؛ این در حالی است که سقف نمره قابل قبول (عادی، بهنجار) در مقیاس هلمز و راهه 100 می باشد. همچنین 34 درصد افراد نمونه مورد بررسی نمره های بیش از 250 داشتند و 38 درصد نیز نمره ای بین 100 تا 250 کسب کردند.
  بحث: نمره میانگین نمونه مورد بررسی حداقل دو برابر حد مجاز نمره استرس می باشد و با توجه به پیش بینی سازندگان پرسشنامه افرادی که نمره آنها بین 100 تا 250 باشد، 50 درصد احتمال ابتلا به یکی از اختلالات روانی – فیزیولوژیک را نیز دارا می باشند.
  کلیدواژگان: استرس، کارکنان نظامی، خلیج فارس
 • فرید رضایی مقدم، کامران آزما، سیداحمد رئیس سادات، نیره سعادتی، علیرضا شمس الدینی، ایمان ناصح صفحه 255
  مقدمه
  درد زانو یکی از شایع ترین شکایاتی است که باعث مراجعه بیماران به پزشک می شود. کوتاهی عضلات اندام تحتانی (به خصوص عضلات پیرامون زانو) و فقدان انعطاف پذیری مناسب آنها از علل مهم آسیب های اسکلتی عضلانی و درد زانوست. هدف از انجام این مطالعه، بررسی اثر دوره آموزش نظامی پایه بر درد زانو و انعطاف پذیری عضلات پیرامون آن بود.
  مواد و روش کار
  طی یک مطالعه کارآزمایی خودکنترل شونده، 100 نفر از سربازان پادگان 4-0 بیرجند که شکایتی از درد یا سایر مشکلات زانو نداشتند، مورد بررسی قرارگرفتند. روش نمونه گیری به صورت تصادفی ساده بود. در این مطالعه مشخصات دموگرافیک و متغیرهایی از قبیل اختلالات ساختمانی مفاصل، یافته های معاینات بالینی زانو و همچنین زوایای دامنه حرکتی پاسیو مفاصل اندامهای تحتانی، جهت سنجش میزان انعطاف پذیری عضلات اندام های تحتانی (به وسیله گونیامتر) در 2 مرحله قبل و بعد از دوره آموزشی سه ماهه مورد اندازه گیری و مقایسه قرارگرفت.
  نتایج
  تا پایان دوره آموزشی 20 نفر (20%) دچار درد زانو شدند. در معاینات پایان دوره فراوانی تست شراگ مثبت به 26 نفر (26%) رسید (05/0> P) ولی یافته های سایر تست های بالینی تغییر معنی داری پیدا نکرد. از میان سربازانی که در طی دوره آموزشی دچار درد زانو شده بودند، 11 نفر (55%) ژنوواروم، 5 نفر (25%) کالکانئووالگوم و 4 نفر (20%) صافی کف پا داشتند که در مقایسه با کل افراد مورد مطالعه در مورد فراوانی ژنوواروم و کالکانئووالگوم اختلاف معنی دار (05/0> P) و در مورد صافی کف پا، اختلاف از نظر آماری بی معنی بود. در طی 3 ماه دوره آموزشی، انعطاف پذیری عضله چهار سر رانی 79/0 ± 81/7 درصد، همسترینگ ها 57/0 ± 91/7 درصد، خلف ساق 2 ± 72/25 درصد و ادداکتورهای ران 52/2 ± 66/32 درصد افزایش یافت (05/0> P).
  بحث و نتیجه گیری
  کوتاهی عضلات و فقدان انعطاف پذیری مناسب از شیوع بالایی در میان سربازان برخوردار است. دوره آموزش نظامی پایه، تاثیر بسیار خوبی در افزایش انعطاف پذیری عضلات پیرامون زانو دارد. سندرم پاتلوفمورال یافته اصلی در مبتلایان به درد زانو در طول دوره است، بنابراین بایستی تا حد امکان از انجام تمرین های مستعد کننده کندرومالاسی پاتلا اجتناب شود. در کل توصیه می شود لااقل در سربازانی که سابقه درد زانو داشته اند در ابتدای دوره آموزشی، معاینات غربالگری اسکلتی عضلانی از جمله معاینه مفصل زانو و پیرامون آن انجام شود. ضمنا افزودن انجام تمرینات کششی مناسب در برنامه آموزش نظامی، منطقی و ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: آموزش نظامی پایه، انعطاف پذیری عضلات، درد زانو، کندرومالاسی پاتلا
 • مجید شهرتی، محمود الماسی، سید مسعود داوودی، سید بردیا صدر، سعید کشاورز، محمد مهدی نقی زاده، مهدی رفعتی صفحه 261
  مقدمه
  خارش به عنوان یک عارضه مزمن ناشی از اثر سولفور موستارد بر پوست بدن، معضل عمده ای در بسیاری از جانبازان شیمیایی محسوب می شود. تاکنون درمانهای علامتی مختلفی نظیر آنتی هیستامینها، بی حس کننده های موضعی و کورتیکواستروئیدها برای کنترل این ضایعه استفاده شده اند که هر کدام بنا به دلایلی، محدودیت مصرف گسترده و طولانی مدت دارند. فراورده Unna`s Boot به عنوان یک ترکیب موثر و کم عارضه برای التیام خارش مطرح است که ما در این مطالعه بر آن شدیم تا اثر بخشی این دارو را با کورتیکواستروئید موضعی و پلاسبو مقایسه کنیم.
  مواد و روش کار
  در این کارآزمایی بالینی دو سویه کور تصادفی که در بیمارستان بقیه الله (عج) انجام شد، تعداد 90 بیمار با احراز شرایط مورد نظر وارد مطالعه شده، به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند. هر گروه از بیماران یکی از سه داروی کرم بتامتازون 1%، کرم Unna`s Boot و کرم پلاسبو را به مدت سه هفته، هر شب یک واحد بند انگشت در یک محل ثابت و مشخص خارش دار استفاده کردند. برای ارزیابی اثرات داروها از دو معیار امتیاز خارش و VAS (Visual Analysis Score) پیش از مداخله دارویی و بلافاصله پس از اتمام دوره درمان استفاده کردیم.
  نتایج
  از تعداد 90 بیمار وارد مطالعه شده، 75 بیمار درمان را به انتها رساندند و 15 بیمار دیگر به علت عدم مصرف مرتب دارو از مطالعه خارج شدند. هر سه دارو باعث کاهش معنی دار امتیاز خارش بر اساس VAS شدند (001/0 P<). دو داروی بتامتازون و Unna`s Boot با اختلاف معنی داری موثرتر از کرم پلاسبو بود ولی علیرغم موثرتر بودن کرم بتامتازون نسبت به Unna`s Boot، این دو دارو تفاوت معنی داری با یکدیگر نداشتند (05/0 P<).
  بحث: خارش در جانبازان شیمیایی یک عارضه مزمن است که نیاز به درمان طولانی مدت علامتی دارد. با توجه به عوارض جانبی قطعی مصرف طولانی مدت کورتیکواستروئیدهای موضعی، به همراه اثر بخشی تقریبا یکسان کرم بتامتازون و Unna`s Boot، به نظر می رسد Unna`s Boot انتخاب مناسبتری برای کنترل خارش این بیماران باشد.
  کلیدواژگان: خارش، سولفور موستارد، بتامتازون، Unna`s Boot
 • علی فتحی آشتیانی، هاله آزرمی، طاهره الهی، زهرا کاتب، حمید طرخورانی صفحه 267
  مقدمه
  این تحقیق با هدف تعیین نظام ارزشی و سطح سازگاری زنان شاغل در سپاه صورت گرفته است.
  مواد و روش کار
  این پژوهش از نوع توصیفی مقطعی می باشد. 662 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند و پرسشنامه نظام ارزشی، پرسشنامه سازگاری و پرسشنامه مشخصات فردی- خانوادگی را تکمیل کردند. داده های به دست آمده با روش های آماری t-Student و تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  ترجیح های ارزشی در کل نمونه به ترتیب عبارتند از: ارزشهای مذهبی، ملی، اجتماعی، خانوادگی، علمی، اقتصادی، هنری، فردی، سیاسی و ارزش جهانی سازی. سازگاری خوب با ترجیح ارزش مذهبی رابطه مثبت و با ترجیح ارزش اقتصادی و جهانی سازی رابطه منفی داشت (05/0 P<). بحث : وقتی دیدگاه فرد به سمت ارزشهای اقتصادی و جهانی شدن (تمایل به غرب و غرب گرایی، فمینیسم و...) سوق پیدا می کند، به ویژه مورد اخیر که با فرهنگ و ارزش های حاکم بر جامعه هماهنگ نیست، سازگاری کاهش می یابد.
  کلیدواژگان: سازگاری، نظام ارزشی، زنان شاغل
 • وحید نجاتی، سید ابراهیم موسوی، رضا امینی، محمدرضا سروش صفحه 273
  مقدمه
  تغییر در تحرک نابینایان موجب استرس بر بافتهای عضلانی استخوانی شده، به مرور زمان اختلالات متعدد عضلانی استخوانی را موجب می گردد. هدف از این مطالعه تعیین شیوع دردهای عضلانی استخوانی جانبازان نابینای کشور بود.
  مواد و روش کار
  در این تحقیق از روش مورد پژوهی استفاده و اطلاعات لازم به روش پیمایشی از طریق معاینه و مصاحبه با آزمودنی ها جمع آوری شد. سپس به روش توصیفی- تحلیلی اطلاعات لازم مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نمونه ها شامل 385 نفر جانباز نابینا از سطح کشور بود که در اردوی تفریحی درمانی جانبازان روشندل کشور در شهریور ماه 1384 در مشهد مقدس شرکت نموده بودند.
  نتایج
  بر اساس یافته ها 63/63 درصد از جانبازان نابینای کشور از زانو درد، 84/35 از درد ستون فقرات کمری، 64/30 درصد از درد مفصل مچ پا، 12/30 درصد از درد مفصل شانه و 59/22 درصد از درد ستون فقرات پشتی و گردنی رنج می بردند.
  بحث و نتیجه گیری
  شیوع دردهای مفصلی در نابینایان، از همتایان سنی خود بسیار بیشتر است و مداخله جدی در جهت پیشگیری، مراقبت و درمان با برنامه های آموزشی و درمانی را می طلبد.
  کلیدواژگان: دردهای مفصلی، جانباز، نابینا، شیوع
 • رضا توکلی، هرمز سنایی نسب * صفحه 279
  مقدمه

  بنا بر آمار WHO سالانه در جهان 2/1 میلیون نفر به علت حوادث رانندگی جان خود را از دست می دهند و بین 50-20 میلیون نفر نیز دچار آسیب و ناتوانی می شوند. به طور کلی بیش از 90 درصد تمام مرگهای جاده ای در کشورهای پایین و متوسط روی می دهد. پیش بینی می شود بر خلاف کشورهای پیشرفته که روند کاهشی در تصادفات دارند، کشورهای در حال توسعه با افزایش حدود 65 درصدی حوادث رانندگی در دو دهه آینده مواجه شوند. در ایران نیز علی رغم تلاشهای انجام شده، آمار مرگ ناشی از تصادفات افزایش داشته است و سازمان های نظامی نیز از این امر مستثنی نیستند.

  مواد و روش کار

  این مطالعه از نوع پژوهشهای توصیفی است که به روش مقطعی انجام شده است. جامعه مورد مطالعه، کل پرونده های ثبت شده موجود و در دسترس تصادفات در مقرهای تابعه نیروی زمینی سپاه تهران به تعداد 197 مورد می باشد. اطلاعات از طریق پرسشنامه محقق ساخته، پس از تعیین اعتبار علمی آن به روش روایی محتوا، گردآوری شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد.

  نتایج

  بر اساس یافته های بررسی، از 197 پرونده موجود، 5/32 درصد مربوط به پرسنل رسمی، 7/45 درصد مربوط پرسنل وظیفه و بقیه مربوط به نیروهای قراردادی و روزمزد بود. محل رخ دادن 9/26 درصد تصادفات در داخل مقرها، 5/32 درصد داخل شهر، 2/12 درصد بین شهری و بقیه نامشخص بوده است. 9/67 درصد رانندگان با عضویت رسمی، 6/75 درصد رانندگان با عضویت وظیفه و 9/76 درصد رانندگان با عضویت قراردادی و روزمزد، مقصر حادثه بوده اند؛ رانندگان با تحصیلات پایین تر از دیپلم موارد تصادف بیشتری نسبت به رانندگان دارای تحصیلات دیپلم و بالاتر داشته اند (01/0 P<).

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهد که استفاده از رانندگان با عضویت رسمی و با سطح سواد دیپلم و بالاتر، موجب کاهش تصادفات به دلیل رعایت قوانین و مقررات رانندگی می شود. بنابراین بر اساس اطلاعات به دست آمده، به منظور کاهش خسارتهای مختلف جانی و مالی، مناسب تر است به جای استفاده از رانندگان وظیفه، قراردادی و روز مزد، تا حد امکان، از رانندگان با عضویت رسمی و متاهل استفاده شود.

  کلیدواژگان: حوادث، رانندگی، نیروی نظامی، نیروی زمینی
 • غلامرضا فرزانگان، حسنعلی محبی، مسعود ثقفی نیا، یدالله رضایی، یاشار محرم زاد صفحه 285
  مقدمه
  کمر درد به عنوان یکی از شایعترین شکایات سیستم عضلانی-اسکلتی در بیماران نظامی و هرنی دیسک به عنوان یکی از علل آن موجب خسارتهای مالی و اتلاف وقت می شود. جراحی هرنی دیسک (Discectomy) از شایعترین اعمال جراحی انجام شده در این بیماران می باشد. هدف این تحقیق بررسی نتایج جراحی هرنی دیسک در بیماران نظامی و مقایسه آن با افراد غیر نظامی می باشد.
  مواد و روش کار
  در طی این مطالعه مشاهده ای مقطعی، 117 بیمار نظامی (54 نفر در رسته رزمی و 63 نفر در رسته اداری) و 115 بیمار غیر نظامی که بین سالهای 81-1378 در بیمارستان بقیه الله (عج)، تحت عمل جراحی هرنی دیسک کمری قرار گرفته بودند، بررسی شدند. مشخصات دموگرافیک بیماران از طریق پرونده پزشکی آنها، نتایج جراحی شامل درصد رضایتمندی با استفاده از Visual Analog Scale و توانایی بیماران در بازگشت به کار قبلی و شکایات باقی مانده بیماران بعد از عمل جراحی از طریق معاینات دوره ای بیماران در میانگین زمانی 8/50 ماه ارزیابی شد. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات، شاخص های توصیفی و تست های آماری همچون X2، من ویتنی و فیشر با استفاده از نرم افزار آماری SPSS 13 محاسبه شد.
  نتایج
  دو گروه مورد مطالعه و زیر گروه های بیماران نظامی از لحاظ سن و جنس با هم مطابقت داشتند. ناتوانی در بازگشت به کار قبلی و از کار افتادگی در بیماران نظامی از بیماران غیر نظامی (002/0= P) و در رسته های رزمی از رسته اداری (001/0 P<) بیشتر و تفاوت از نظر آماری معنی دار بود. درصد رضایت بیماران از جراحی انجام شده در بیماران غیر نظامی بیشتر از بیماران نظامی بود که تفاوت آماری معنی داری داشت (02/0= P). چنین تفاوتی در مورد رسته های رزمی و اداری مشاهده نشد. در مورد شکایات باقی مانده بیماران پس از جراحی تفاوت آماری معنی داری مشاهده نشد.
  بحث: با توجه به فعالیتهای سنگین فیزیکی در بیماران نظامی و به ویژه رسته های رزمی و نتایج ضعیف جراحی در این بیماران، در ابتدا بایستی سعی کرد تا از آسیبهای وارده به ستون فقرات کمری پیشگیری نمود؛ در صورتی که بیمار از کمر درد و دیگر تظاهرات بالینی هرنی دیسک شکایت داشت، بایستی ترجیحا با درمانهای حمایتی و دارویی سعی در حفظ عملکرد نیروی نظامی داشت و جراحی هرنی دیسک برای بیمارانی که به این درمانها پاسخ نداده اند یا اندیکاسیون مطلق جراحی دارند، انتخاب شود.
  کلیدواژگان: کمر درد، دیسککتومی، عوارض، نیروهای نظامی
 • یونس پناهی، مصطفی قانعی، جعفر اصلانی، حمیدرضا سعیدفر، شروین آثاری صفحه 291
  مقدمه
  برونشیولیت انسدادی به عنوان یکی از عوارض مواجهه با گاز خردل شناخته شده است. تجویز طولانی مدت دوز کم ماکرولیدها در درمان بیماران مبتلا به برونشیولیت انسدادی ناشی از مواجهه با گاز خردل مفید به نظر می رسد. تا کنون عوارض این دارو ها در بیماران مبتلا به برونشیولیت انسدادی ناشی از گاز خردل بررسی نشده است. در این مطالعه عوارض اریترومایسین به مقدار mg 400 روزانه در طول مدت 6 ماه در برابر دارونما در درمان برونشیولیت انسدادی ناشی از گاز خردل بررسی شد.
  مواد و روش کار
  مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی دو سوکور در مرکز مطالعات مصدومین شیمیایی دانشگاه بقیه الله (عج) صورت گرفت. 120 بیمار برونشیولیت انسدادی ناشی از گاز خردل به صورت تصادفی وارد دو گروه شدند.60 نفر از بیماران، اریترومایسین روزانه 400 میلی گرم (گروه 1) و60 نفر، دارونما دریافت کردند (گروه2). دوره درمان 6 ماه در نظر گرفته شد. عوارض دارو (سردرد، راش ماکولوپاپولر، فارنژیت، تهوع، استفراغ، اسهال، درد شکم، گیجی، تب و زردی) در هر دو گروه ارزیابی شد.
  نتایج
  شایعترین عوارض در گروه گیرنده اریترومایسین به ترتیب فارنژیت (50/37%) و سردرد (36/36%) و در گروه گیرنده دارو نما به ترتیب فارنژیت (50/37%) و راش ماکولوپاپولر (50/37%) گزارش شدند. شیوع سردرد، درد شکم، زردی، گیجی، استفراغ و اسهال در گروه گیرنده اریترومایسین بیشتر از دارونما بود.
  بحث: با توجه به مطالعات قبلی مبنی بر شدت عوارض جانبی اریترومایسین و اثر آن در کاهش استفاده بیماران از این دارو و همچنین کاهش نتایج درمانی، استفاده از سایر ماکرولیدها مانند کلاریترومایسین و آزیترومایسین در درمان برونشیولیت انسدادی ناشی از گاز خردل توصیه می شود.
  کلیدواژگان: برونشیولیت انسدادی، عوارض جانبی، گاز خردل، اریترومایسین، ماکرولید
|
 • Ghanei M., Aslani J., Asari S., Khoddami Vishteh H. R., Ghazzavi Y Page 241
  Introduction
  The current study aimed to estimate the self reported smoking habit in subjects with chronic Bronchiolitis Obliterans (BO) due to Sulfur Mustard Not only healthy people smoke, but also patients with chronic lung disease.
  Materials And Methods
  In this cross-sectional study, 473 subjects with chronic BO due to sulfur mustard were selected from clients to pulmonary clinic in Baqyiatallah (a.s.) hospital in 2005. Consecutive sampling was done. Demographic, clinical and para-clinical data [spirometry and chest HRCT (High-resolution computed tomography)] were registered. Self reported cigarette smoking habit (pack/year and history of smoking cessation) was also asked.
  Results
  56 subjects (11.8%) reported cigarette smoking. 8 patients (1.7%) had the positive history of cigarette quitting, all had lost the quitting. Smoking was associated with a higher frequency of obstructive pattern in spirometry (p=0.034), but was not significantly correlated with other spirometric findings, patients history, symptoms or HRCT findings (p>0.05). History of smoking cessation was not statistically correlated with any of the study variables (p>0.05). 7 veterans (1.7%) from those claimed to be never-smoker had emphysema in HRCT.
  Discussion
  However the prevalence of self reported cigarette smoking was not high in the current study, it seems that smoking prone this population to obstruction of airways. It is essential for health care supervisors and providers of population affected with chronic BO in Iran to pay more attention on smoking cession programs. While about 2% of veterans claimed no smoking, emphysema showed that they do smoke for several years, smoking assessments need to be done using laboratory and more reliable techniques.
  Keywords: Chemical warfare agents, Sulfur Mustard, Chemical warfare agent exposed veterans, Bronchiolitis Obliterans, Cigarette
 • Azad E., Fathhi Ashtiani A., Ahmadi Kh Page 249
  Introduction
  Stress is a phenomenon puts human in the shade by development of technology. This study was performed to determine the stress of military personnel of Persian Gulf with respect to geographic features (warm, humidity…) and the sensitivity of the region.
  Materials And Methods
  This was a descriptive cross-sectional study. The samples were 766 military personnel of Persian Gulf selected via clustered sampling. The instruments of the study were a self-made stress questionnaire and Holmes and Rahe questionnaire.
  Results
  Mean score of samples was 204. While the accepted score of Homes and Rahe questionnaire is 100. Also, 34% of samples scored higher than 250 and 38% from 100 to 250.
  Discussion
  Mean score of samples was at least double than normal range and in respect of questionnaire prediction norm the persons who scored between 100 -250 were more vulnerable (50%) to psycho-physiological disorders.
  Keywords: Stress, Military personnel, Persian Gulf
 • Rezaee Moghaddam F., Azma K., Raeissadat S. A., Saadati N., Shamsoddini A. R., Naseh Page 255
  Introduction
  Knee pain is one of the most common musculoskeletal complaints. Musculoskeletal injuries resulted of overuse, reduce the efficiency of training among recruits underwent basic military instruction. The aim of this study was to determine the effect of basic military training on knee pain and muscular flexibility of lower limbs.
  Materials And Methods
  100 soldiers (having no complaint of knee pain) from military training center of Birjand (0-4) were studied. Physical examination of knee and passive range of motion of lower limbs were assessed before and immediately after a 3-month priod of basic military training. All musculoskeletal complaints and injuries were documented prospectively during the study. Data was analyzed with SPSS11.5. Wilcoxon and ANOVA were used to compare mean values and significancy level was considered at p<0.05.
  Results
  During the study, 20 soldiers (20%) complained of knee pain. Frequency of positive sherug test increased (p<0.05) but no significant changes in the results of other tests were seen. At the end of the training, flexibility of all tested muscles was improved: Hamestrings (7.91 ± 0.57%), Gasterosuleus (25.72 ± 2%), Thigh adductors (32.66 ± 2.52%) and Quadriceps (7.81 ± 0.79%).
  Discussion
  Pattelofemoral syndrome was the most common finding in new cases of knee pain during the military training period. Due to high incidence of muscle shortness, an appropriate stretching exercise is recommended both to improve flexibility and prevent injuries.
  Keywords: Basic military training, Muscular flexibility, Knee pain
 • Shohrati M., Almasi M., Davoudi S. M., Sadr S. B., Keshavarz S., Naghizadeh M. MÝ, Rafati M Page 261
  Introduction
  Pruritus, a chronic symptom caused by Sulfur Mustard, is a common problem among veterans. Numerous treatments like anti-histamines, local anesthetics and corticosteroids have been prescribed in order to control pruritus in these patients, while long term and widespread use of each one has its own restrictions. Nowadays different mixtures including Unna`s Boot, are being used. They are effective and have limited adverse effects. So in this study we compared this product with corticosteroids.
  Materials And Methods
  In this double-blind randomized clinical trial in Baqiyatallah (a.s.) hospital, 90 veterans were included and randomly divided into three groups. Subjects of each group received one of the Betamethasone 1%, Unna`s Boot or placebo creams for three weeks. They used their medication on an itching area of body, one finger tip unit every night. To evaluate the drugs` efficacy we used pruritus score and (Visual Analysis Score) VAS indecies. Results. From 90 patients, 75 patients completely used the medication and the rest 15 subjects, excluded from the study. All three drugs caused significant decrease in both pruritus and visual analysis score indecies (P<0.001). Betamethasone and Unna`s Boot were significantly more effective than placebo and despite more efficacy of betamethasone rather than Unna`s Boot, they did not have any significant difference (P>0.05).
  Discussion
  Pruritus is a chronic symptom in veterans which needs long time symptomatic treatment. Regarding definite side effects of local long term therapy with corticosteroids and nearly equal efficacy of Unna`s Boot and betamethasone, Unna`s Boot seems to be a better choice in controlling Sulfur Mustard-related pruritus.
  Keywords: Pruritus, Sulfur Mustard, Betamethasone, Unna's Boot
 • Fathi, Ashtiani A., Azarmi H., Elahi T., Kateb Z., Tarkhorani H Page 267
  Introduction
  This study was carried out to determine the relationship between value system and adjustment in women who work in Sepah-pasdaran.
  Materials And Methods
  It was a cross sectional-descriptive study. 662 military were selected randomly from ten states of Iran. Lotfabadi’s questionnaire of value system and Bell’s questionnaire of djustment were given to the participants and asked to fill them. Collected data was analyzed via descriptive statistics and analysis of variance.
  Results
  The value preferences in this study were religious, national, social, familial, scientific, economic, art, individual, political and globalization, ordinarily. The results demonstrated that good adjustment had positive relationship with religious value and negative relationship with economic and globalizational values. Discusion: Level of adjustment will decrease if a value opposes the values of society.
  Keywords: Value system, Adjustment, Women
 • Nejati V., Musavi S. E., Amini R., Soroush M. R Page 273
  Introduction
  The changes in blind locomotion originate in stress on musculoskeletal tissue and cause different musculoskeletal dysfunctions. This study aimed to determine epidemiology of musculoskeletal pain in blind veterans.
  Material And Methods
  Data collection in this cross-sectional study was through questionair and physical examination from all 385 blind veterans participated in therapeutic and sportive camp of Iranian blinds veterans (mashhad, 2005).
  Results
  The results of this study showed the epidemiology of musculoskeletal pain in blind veterans as the following: knee pain (63.3%), low back pain (35.84%), ankle pain (30.64 %), shoulder pain (30.12%), neck and back pain (22.59%).
  Discussion
  According to the findings, the prevalence of musculoskeletal pain in blind veterans is more than normal population, and they should be trained to prevent, care and treat musculoskeletal pain.
  Keywords: Musculoskeletal pain, Joint pain, Veterans, Blind, Epidemiology
 • Tavakoli R., Sanaeenasab H Page 279
  Introduction

  According to World Health Organization (WHO), 1.2 million die because of car accident annually. Car accidents result to approximately 20-50 million injuries and disabilities. More than 90 percent of road death belong to the countries with low and averaged income. In spite of decreasing car accidents in developed countries, its rate has been increased about 65 percent in developing countries in two recent decades. In Iran, car accidents are increasing despite all efforts to control it and this statistics has been greatly occurred in military organizations. This study was done on the land forces of Sepah-Pasdaran in Tehran.

  Materials And Methods

  This was a cross-sectional descriptive study included all 197 recorded car accident files in the center of land force in Tehran. A researcher made questionnaire with high validity and reliability was used to collect data. The collected data was analyzed by SPSS software.

  Results

  The results indicated that 45.7 percent of drivers having accident were soldiers 32.5 percent were official personnel and the rest included day and conventional workers. Among all accidents, 26.4% was reported inside the centers, 32.5% in city area, 12.2% between cities and others were occurred in undetermined domains. Official members, soldiers, and day workers were guilty in 67.9%, 75.6%, and 76.9% of accident respectively. Moreover, the persons who educated below diploma had more car accident comparing diploma or higher.

  Discussion

  The results showed that high educated drivers had lower car accident because of obeying driving rules. Therefore, to reduce different losses of life and property, it is recommended to use official and married personnel rather than soldiers and day workers.

  Keywords: Accident, Driving, Military forces, Land forces
 • Farzanegan Gh. R., Mohebbi H. AÝ., Saghafinia M., Rezaei Y., Moharamzad Y Page 285
  Introduction
  Low back pain and one of its reasons, disk herniation, is one of the most prevalent musculosceletal complaints of military patiants resulting in loss of property and time. Discectomy is the most frequent surgery on these patients. The main purpose of this study was to compare the results of discectomy in military presonnel with civilians.
  Materials And Methods
  This cross-sectional study involved 117 military (54 combat and 63 official staff) and 115 civilian patients underwent discectomy surgery between 1999-2002 in Baqiyatallah (a.s.) Hospital. Demographic data was collected through patient's medical files satisfactionary level after surgery was mesured using (Visual Analog Scale) VAS and the ability to return to work and complaints after surgery were assessed during follow up through a mean time of 50.8 months. Data analysis was done through descriptive indicators and statisical tests like x2, Mann-Whitney and Fitcher using SPSS13 software.
  Results
  Two studied groups were similar in case of age and gender. Disability to return to work showed a significant difference between military and nonmilitary patients (P=0.002) and between combat and official staff (P<0.001). The mean value of patiant's satisfaction in civilians was significantly more than military patients (P=0.02). But This difference was not observed in military subgroups. Complaints after surgery has not significant difference between military presonnel and civilians.
  Discussion
  According to the findings of this study surgery had poor outcomes in military patients especially in combat forces regarding their heavy activities. So, first of all it should be tried to prevent harmful damages to lumbar spinae and in presence of disc herniation clinical symptoms, it prefered to keep implementation of military forces by conservative treatments. If these ways had no outcomes or in absolute surgery indications discectomy is inevitable.
  Keywords: Low back pain, Discectomy, Complaints, Military personnel
 • Panahi Y., Ghanei M., Aslani J., Saeedfar H. R., Asari Sh Page 291
  Introduction
  Bronchiolitis Obliterans (BO) is known as a side effect of sulfur mustard (SM) exposure. Long term prescription of low dose macrolides has been found to be effective in BO. There is no report on the side effects of these drugs on sulfur mustard-induced BO. We compared the side effects of Erythromycin (EM), a member of macrolide family, with low-doses (400 mg daily) for 6 months versus placebo in treatment of BO induced by S M.
  Material And Methods
  This study was a double blind clinical trial carried out in Chemical Injuries Research Center of Baqyatallah (a.s.) University of Medical Science. 120 SM- induced BO patients were categorized randomly in group 1 (n=60, EM 400 mg daily) and group 2 (n=60, Placebo). Patients received EM or placebo during a 6-month period. Side effects such as headache, maculopapular rash, pharyngitis, nausea, diarrhea, abdominal pain, dizziness, vomiting, fever and icter were assessed and compared in both groups before and after treatment.
  Results
  The most common side effects in group 1 were pharyngitis (36.36%) and headache (36.36%), and in group 2 pharyngitis (37.50%) and maculopapular rash (37.50%). The prevalence of headache, abdominal pain, icter, dizziness, vomiting and diarrhea in group 1 was more than group 2 (p<0.05).
  Discussion
  According to the previous studies which demonstrated severity of side effects of EM resulted in decreasing use of it and its therapeutic outcomes, it is recommended to use other macrolides like clarythromycin and azythromycin in Bronchiolitis Obliterans due to sulfur mustard.
  Keywords: Bronchiolitis Obliterans, Side effect, Sulfur Mustard, Erythromycin, Macrolide