فهرست مطالب

مجله طب نظامی
سال هشتم شماره 3 (پیاپی 25، پاییز 1385)

 • تاریخ انتشار: 1385/09/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمودرضا آذرپژوه، محمد مهدی اعتمادی، محمد مهدی بنایی صفحه 155
  مقدمه
  آسیب اعصاب محیطی اختلال شایعی به دنبال ضربات جنگی می باشد. این آسیب معمولا منجر به آسیب دایمی عصب محیطی نمی شود، اما به ندرت بیماران دچار شرایط دردآفرین همراه می شوند که ناشی از یک روند پیچیده آسیب عصبی است. هدف این مطالعه تشخیص و شناسایی بهتر علایم، علل درد، درمان و پیشگیری از عوارض آن با تاکید بر آسیب عصب محیطی در جانبازان محترم جنگ تحمیلی بود.
  مواد و روش کار
  در یک بررسی دو ساله در استان خراسان جانبازانی که از دردهای مزمن ناشی از آسیب جنگی رنج می بردند را بررسی نمودیم. این افراد به صورت جداگانه توسط سه متخصص مغز و اعصاب، روانپزشک و بیهوشی ویزیت شده، پرسشنامه به صورت جداگانه و بدون اطلاع از تشخیص فرد دیگر تکمیل می گردید.
  نتایج
  آسیب اعصاب محیطی منجر به دردهای شدید در 17 نفر شده بودند که 8 نفر مبتلا به نشانگان درد موضعی پیچیده و 9 نفر مبتلا به درد توام با قطع عضو و نروما بودند. تمامی بیماران مورد بررسی مرد بوده، شایعترین علت آسیب ترکش خمپاره بود. درد در این افراد به درمانهای مختلف طبی مقاوم بود.
  بحث: نتایج به دست آمده در این مطالعه مشابه سایر مطالعات بود. پاسخ بد درمانی می تواند ناشی از تاخیر در شروع درمان و ایجاد آسیبهای عصبی در زمان درمان باشد. ایجاد درمانگاه مشترک درد با همکاری تعریف شده چندین متخصص و انجام مطالعات چند مرکزه می تواند گامی در جهت رفع مشکلات جانبازان محترم باشد.
  کلیدواژگان: آسیب های جنگی، درد، نشانگان پیچیده درد موضعی، قطع عضو، نرومای دردناک
 • خدابخش احمدی، علی زارعی محمود آبادی، علیرضا عرب نیا صفحه 165
  مقدمه
  تحقیقات نشان داده است که افراد مبتلا به PTSD از مشکلات زناشویی بیشتری رنج می برند و همسران آنها از احساس رضایت زناشویی کمتری برخوردارند. بر این اساس تحقیق حاضر درصدد بر آمده است تا برخی عوامل مرتبط با ناسازگاری زناشویی را در بین جانبازان مبتلا به PTSD شناسایی و تعیین کند.
  مواد و روش کار
  در این پژوهش که به روش همبستگی انجام شد، تعداد 110 نفر جانباز مبتلا به اختلال PTSD، انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزارهای مورد استفاده برای جمع آوری اطلاعات عبارت بودند از آزمون رضایت زناشویی انریچ، مقیاس تشخیص PTSD و چک لیست اختلالات جنسی مبتنی بر نسخه چهارم DSM. داده های جمع آوری شده با استفاده از شاخص های آماری از قبیل محاسبه فراوانی، درصد، میانگین و ضریب رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  نتایج نشان داد که حدود 5/45% از جانبازان مبتلا به PTSD از ازدواج و روابط زناشویی خود ناراضی هستند و بین مشکلات جنسی و شدت علائم PTSD و ناسازگاری زناشویی رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد (05/0 P<). مشکلات جنسی و شدت علائم PTSD مهم ترین عامل در پیش بینی میزان ناسازگاری زناشویی در بین جانبازان دچار اختلال PTSD هستند.
  بحث: مطابق نتایج، لازم است مداخلات خانواده درمانی و به ویژه زوج درمانی جزء برنامه های اصلی در درمان جانبازان PTSD قرار گیرد. این درمان ها بر بهبود روابط دوتایی و روابط جنسی متمرکز شود.
  کلیدواژگان: ناسازگاری زناشویی، اختلالات جنسی، جانبازان PTSD
 • سیما نوحی، ماهیار آذر، سید عباس تولایی، غلامرضا کرمی صفحه 175
  مقدمه
  پرخاشگری یکی از علائمی است که به طور شایعی در میان بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از حادثه (PTSD) دیده می شود؛ ولی مشخص نیست میزان شیوع PTSD در بیماران پرخاشگر چقدر می باشد. این مطالعه به منظور بررسی شیوع PTSD در میان بیماران دچار پرخاشگری انجام شده است.
  مواد و روش کار
  این مطالعه بر روی 100 بیمار مبتلا به پرخاشگری که از میان مراجعه کنندگان به درمانگاه روانپزشکی بیمارستان بقیه الله (عج) تهران به طور تصادفی انتخاب شده اند، انجام شده است که برای ارزیابی وجود یا عدم وجود پرخاشگری از یک پرسشنامه خودساخته و برای بررسی وجود یا عدم وجود PTSD از معیارهای DSM-V و برای ارزیابی شدت بیماری PTSD از پرسشنامه Impact of Event Scale (IES) استفاده شده است.
  نتایج
  در این مطالعه میانگین سنی بیماران مورد بررسی 8/9 ± 7/36 سال بود. 77 درصد از بیماران مذکر و 23 درصد مونث بودند. نتایج نشان می داد که 46 درصد از بیماران پرخاشگر دارای PTSD بودند. شدت بیماری در 5/6 درصد تحت بالینی، 2/15 درصد خفیف، 5/43 درصد متوسط و 8/34 درصد شدید بود.
  بحث: با توجه به این که نزدیک به نیمی از بیماران پرخاشگر، مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه بودند، توصیه می گردد در مورد بیماران پرخاشگر به این عامل زمینه ای نیز توجه شود
  کلیدواژگان: شیوع، پرخاشگری، اختلال استرس پس از سانحه
 • صغری باقرپور کماچالی، هادی بهرامی احسان، علی فتحی آشتیانی، خدابخش احمدی، علی اصغر احمدی صفحه 183
  مقدمه
  خانواده هایی که در آنها پدر نظامی است، خانواده های نظامی نامیده می شوند و گفته می شود که در این خانواده ها میزان و نوع ارتباط بین والدین و فرزندان متفاوت است. بر این اساس پژوهش حاضر به منظور مقایسه الگوهای فرزند پروری در بین فرزندان خانواده های نظامی و غیرنظامی انجام شد.
  مواد و روش کار
  یک نمونه 400 نفری از دانش آموزان سال سوم راهنمایی منطقه چهار تهران، از بین فرزندان دختر و پسر خانواده های نظامی و غیرنظامی به طور تصادفی انتخاب شده، به پرسشنامه 28 سوالی سلامت روانی گلدبرگ همراه با پرسشنامه اطلاعات شخصی پاسخ دادند. 800 والد این دانش آموزان نیز به پرسشنامه الگوهای فرزندپروری بامریند پاسخ دادند.
  نتایج
  نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که سلامت روانی و موفقیت تحصیلی فرزندان والدین با الگوهای فرزند پروری هماهنگ، بیش از سلامت روانی و موفقیت تحصیلی والدین با الگوهای فرزندپروری ناهماهنگ می باشد. موفقیت تحصیلی فرزندان با سن مادر رابطه مثبت و معنادار داشت، ولی بین والدین نظامی و غیرنظامی تفاوت معناداری یافت نشد. همچنین بین الگوهای فرزندپروری والدین دختران و پسران تفاوت معناداری وجود نداشت.
  بحث: در خانواده های نظامی الگوهای فرزندپروری مشابه جامعه است، همچنین نتایج بیانگر آن بود که والدین بیشتر از سبک تربیتی قاطع و اطمینان بخش استفاده می کنند. این نکته نشان می دهد که در جامعه کنونی ما، افزایش اطلاعات والدین به خصوص پدران نظامی باعث آگاهی آنها نسبت به سبک تربیتی در مورد فرزندانشان می شود و منجر به اتخاذ بهترین سبک تربیتی در آنها می گردد.
  کلیدواژگان: شیوه فرزندپروری، سلامت روانی، موفقت تحصیلی، خانواده های نظامی
 • خانعلی نقوی، نعمت الله جنیدی جعفری*، علی کرمی، رحیم سروری، اکبر خلیل پور، زهرا سفیری، منیژه مجیدفرد، رضا دلیلی صفحه 191
  مقدمه

  خانواده انتروباکتریاسه گروه بزرگی از باکتری ها را شامل می شوند که به طور وسیع در طبیعت پراکنده هستند. این باکتری ها به دلیل کلونیزاسیون در روده به عنوان باکتری های انتریک یا روده ای معروفند. E.Coli شایع ترین علت ایجاد کننده عفونت های ادراری می باشد. هدف این مقاله بررسی وضعیت مقاومت دارویی به نالیدیکسیک اسید در E.coli های ایزوله شده در خصوص عفونت های ادراری می باشد.

  مواد و روش کار

  در این تحقیق نمونه ادرار بیماران مراجعه کننده به آزمایشگاه بالینی بیمارستان بقیه الله (عج) طی 5 ماه (بهمن 1383 تا خرداد 1384) کشت داده شد و آزمایشات افتراقی جهت تشخیص E.coli صورت گرفت. جهت بررسی مقاومت دارویی بر روی نمونه های مثبت E.coli اعم از حساس و غیرحساس واکنش PCR طی 4 مرحله صورت گ رفت. سپس MIC انجام شد و در نهایت عمل سکانسینگ صورت گرفت.

  نتایج

  در این مطالعه 121 نمونه E.Coli جدا گردید. با استفاده از دیسک آنتی بیوگرام نالیدیکسیک اسید، تعداد 55 نمونه (5/45 درصد) حساس، تعداد 63 نمونه (52 درصد) مقاوم و 3 نمونه (5/2 درصد) مقاومت متوسط (Intermediate) داشتند. بر روی این 121 نمونه PCR انجام گردید که بر این اساس تعداد 55 نمونه (5/45 درصد) حساس، تعداد 63 نمونه (52 درصد) مقاوم و 3 نمونه (5/2 درصد) مقاومت متوسط (Intermediate) داشتند. این نتایج با نتایج دیسک آنتی بیوگرام مشابهت داشت. در روش MIC (minimum inhibitory concentration) نیز نتایج، با دو روش قبل مطابقت داشت.
  بحث: توجه به نتایج حاصل از این مطالعه و مقایسه آن با سایر مطالعات، نشان دهنده روند فزاینده مقاومت باکتری E.Coli به داروهای رایج می باشد. لذا توصیه می شود ضمن کنترل مصرف بی رویه و غیرضروری آنتی بیوتیک ها، قبل از شروع درمان، آنتی بیوگرام و در صورت امکان MIC و PCR جهت تعیین حساسیت میکروبی انجام گردد تا آنتی بیوتیک مناسب برای درمان بیماران انتخاب گردد.

  کلیدواژگان: اشرشیا کلی، عفونت مجاری ادراری، مقاومت آنتی بیوتیکی، نالیدیکسیک اسید، PCR، آنتی بیوگرام، MIC
 • علی اکبر اصفهانی، غلامعلی قربانی، شروین آثاری صفحه 197
  مقدمه
  نیروهای نظامی در معرض ابتلا به انگلهای روده ای هستند و این بیماری ها باعث ضعف پرسنل و کاهش راندمان آنان می شود. هدف از این مطالعه بررسی میزان شیوع این بیماری در پرسنل دریایی سپاه می باشد.
  مواد و روش کار
  این مطالعه یک بررسی مقطعی- توصیفی تصادفی ساده است که در 1002 نفر از پرسنل نظامی شهر بندرعباس و جزایر آن در سال 1385 طی دو هفته انجام گرفت. اطلاعات دموگرافیک و آب آشامیدنی بررسی و نمونه های مدفوع به روش مستقیم آزمایش شد.
  نتایج
  تمام افراد مرد بودند و میانگین و انحراف معیار سنی 29/2 ± 08/21 سال داشتند. تعداد 299 نفر (80/29%) انگل روده ای داشتند که 4/8% انتاموبا کلی، 6/6% ژیاردیا، 2/2% انتاموبا هیستولیتیکا و دیسپار و 7/1% آسکاریس بود. شیوع انگلها با متغیرها ارتباط معنی داری نداشت.
  بحث: ابتلا به انگلها باعث عوارض گوارشی پرسنل و کاهش راندمان آنان می شود. در این مطالعه حدود 30% افراد مورد مطالعه مبتلا به انگل بودند، لذا بررسی شیوع انگلی در محل های نظامی با بهداشت پایین همراه با آموزش پرسنل در مورد رعایت بهداشت و مصرف آب سالم توصیه می شود.
  کلیدواژگان: نیروهای نظامی، آلودگی انگلی، آب آشامیدنی
 • علی غنجال، منیره متقی، حسنعلی محبی، یاشار محرم زاد صفحه 205
  مقدمه
  ابتلاء به دردهای مفصلی با منشا فیزیکی در همه جوامع انسانی کم و بیش وجود داشته و دارد. عوامل مختلفی از جمله شغل و استرسهای شغلی، وضعیت فیزیکی بدن، جنسیت، نحوه انجام فعالیتهای روزانه و... در ایجاد و شیوع این دردها در مفاصل بدن موثرند. این مطلب در نیروهای نظامی از حساسیت بیشتری برخوردار است، چرا که پیامدها و هزینه های درمانی بالایی را برای سیستم بهداشت و درمان نظامی و غیرنظامی کشور ایجاد می نماید. بنابراین ضرورت توجه به سلامت پرسنل نظامی در ابعاد مختلف آن ما را برآن داشت تا در این مطالعه به بررسی فراوانی دردهای مفصلی با منشا فیزیکی در بین کارکنان شاغل نظامی و مقایسه آن با کارکنان غیر نظامی (مردم عادی) بپردازیم.
  مواد و روش کار
  مطالعه حاضر، تحقیقی توصیفی – تحلیلی و مقطعی می باشد که در یک دوره یک ساله در 3 بیمارستان نظامی و 3 بیمارستان غیر نظامی به صورت نمونه گیری سرشماری بر روی کلیه مراجعه کنندگان به مراکز درمانی فیزیوتراپی، مبتلا دردهای مفصلی با منشا فیزیکی، انجام گرفت. برای انجام این کار از یک پرسشنامه 3 قسمتی حاوی مشخصات دموگرافیک، شغل و محل مفاصل مبتلا، استفاده شد. اطلاعات پس از گردآوری، دسته بندی و یکسان سازی (matching) شرایط افراد، به وسیله روش های آماری توصیفی و آزمون chi-square آنالیزگردید.
  نتایج
  از 1230 نفر مطالعه شده، تعداد 630 نفر (2/51%) مرد و تعداد 640 نفر (52%) کارکنان شاغل نظامی بودند. میانگین سن، قد، وزن و سابقه کاری در افراد شاغل نظامی به ترتیب 6 ± 4/34 سال، 4 ± 171 سانتیمتر، 4 ± 2/72 کیلوگرم و3 ± 1/18 سال بود. درکارکنان شاغل غیر نظامی این میانگین ها به ترتیب 7 ± 3/35 سال، 5 ± 169 سانتیمتر، 5 ± 1/73 کیلوگرم و 5 ± 3/17 سال بود. بین این اعداد در دو گروه اختلاف معنی داری وجود نداشت. 1/53% از نیروهای نظامی و 1/49% از نیروهای غیر نظامی مذکر بودند. توزیع چگونگی درگیری مفاصل در کارکنان نظامی، به صورت مونوآرتیکولر 167 مورد (26%)، الیگوآرتیکولر 358 مورد (56%) و پلی آرتیکولر 115 مورد (18%) بود که این اعداد در کارکنان غیر نظامی به ترتیب 313 مورد (53%)، 230 مورد (39%) و 47 مورد (8%) به دست آمد. بین تعداد مفاصل درگیر و نظامی یا غیرنظامی بودن، ارتباط آماری معنی داری مشاهده شد (001/0 > P). این ارتباط بین کارکنان با جنس مذکر نیز صادق بود (001/0 > P) ولی بین کارکنان مونث دو گروه فوق تفاوت معنی داری دیده نشد.
  بحث: با توجه به یافته های تحقیق، به نظر می رسد کارکنان نظامی در ایران، به خصوص مردان، به علت شرایط کاری خاص و وجود استرسهای مختلف، نسبت به کارکنان سایر مشاغل غیرنظامی در معرض آسیب پذیری بیشتر مفاصل قرار دارند. این مطلب توجه بیشتر مسوولان رده بالای نظامی کشور را نسبت به وضعیت سلامت و بهداشت فیزیکی این افراد، پیشگیری از ایجاد این صدمات، ارائه برنامه های آموزشی، به کارگیری افراد نظامی بر اساس خصوصیات فیزیکی و بدنی آنها، انجام آزمایشات ادواری منظم و جدی و توجه به نتایج آن آزمایشات جهت ادامه خدمت، بالا بردن توان و آمادگی جسمانی کارکنان و. .. می طلبد.
  کلیدواژگان: دردهای فیزیکی مفصلی، دردهای اسکلتی، عضلانی، بیماریهای شغلی، کارکنان شاغل نظامی، کارکنان غیرنظامی
 • محمد علی افشاری، مجید ریاضی پور صفحه 211
  مقدمه
  نیروهای نظامی به دلیل شرایط خاص شغلی ممکن است بیش از دیگر طبقات در معرض ابتلا به عفونتهای قارچی قرار گیرند. بررسی وضعیت عفونتهای قارچی در نظامیان شهرها و مناطق مختلف می تواند یکی از شاخصهای ارزیابی وضعیت بهداشتی آن جوامع و مقایسه آنها با یکدیگر باشد. هدف از این مطالعه، تعیین درصد فراوانی عفونتهای قارچی سطحی در نیروهای نظامی مستقر در شهر تایباد، در مرز ایران و افغانستان و مقایسه آن با نتایج به دست آمده از مطالعات انجام شده در سایر شهرهای کشور، به منظور ارزیابی خطری که این جمعیت را تهدید می کند، بوده است.
  مواد و روش کار
  نیروهای نظامی مستقر در شهر تایباد در دو نوبت (زمستان 1384 و تابستان 1385) از نظر ابتلا به عفونتهای قارچی سطحی مورد معاینه قرار گرفتند و از ضایعات مشکوک موجود در سطح بدن آنها نمونه گیری شد. آزمایش میکروسکوپی و کشت نمونه ها با روش های مرسوم قارچ شناسی انجام شد و یافته های کلینیکی و آزمایشگاهی به همراه اطلاعات فردی استخراج شده از پرسشنامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  مجموع فراوانی عفونتهای قارچی سطحی در جمعیت مورد مطالعه در طول انجام این بررسی 6/6 درصد برآورد شد. در نوبت اول (زمستان) 14 درصد از افراد در معاینه کلینیکی دارای ضایعات مشکوک به عفونت قارچی بودند که آزمایشهای قارچ شناسی وجود بیماری در 4/21 درصد از آنان را تایید کرد. در نوبت دوم (تابستان) 7/10 درصد افراد ضایعه مشکوک داشتند که وجود بیماری در 3/33 درصد از آنها تایید شد. پیتروسپوروزیس و تینه آورسیکالر به ترتیب با شیوع 2 درصد و 1 درصد در زمستان و تینه آورسیکالر با شیوع 6/3 درصد در تابستان تنها بیماری های قارچی شایع در جمعیت مورد مطالعه بودند و سایر عفونتهای قارچی سطحی در این افراد یافت نشد.
  بحث: فراوانی عفونتهای قارچی سطحی در نیروهای نظامی منطقه تایباد، کمتر از حد انتظار بود و با نتایج به دست آمده از مطالعات مشابه انجام شده در سایر نقاط کشور مانند بررسی بر روی ماهیگیران بوشهر، مراجعین به آزمایشگاه دانشگاه کردستان و زندانیان گیلان و کرمانشاه تفاوت قابل توجهی نداشت. اگرچه انجام مطالعه ای که همه گروه های جامعه را در برگیرد ممکن است نتایج متفاوتی به دست دهد.
  کلیدواژگان: عفونت های قارچی، تایباد، نیروهای نظامی
 • سید رضا حسینی دوست، حسین حاتمی، مرتضی ایزدی، سید محمد جواد حسینی صفحه 219
  مقدمه
  حادثه یازدهم سپتامبر 2001 و حوادث بعدی، دنیا را با واقعیتی مواجه کرد که پیش از آن کمتر مورد توجه بود. تئوری پردازان امنیت ملی غالبا و بر حسب روال معمول، دکترین های نظامی دفاعی خود را بر مبنای جنگ های کلاسیک بنا می کردند. ولی حوادث دو دهه گذشته نشان دادند که بیوتروریسم می تواند امنیت جوامع را در مقیاس منطقه ای و فرامنطقه ای با چالش های جدی رو به رو کند. در خلال چند دهه گذشته دنیا با تعداد قابل توجهی عوامل عفونی نوظهور و نیز عوامل عفونی که هم اینک جزء عوامل نوپدید و بازپدید گروه بندی شده اند، مواجه بوده است. نظر به این که کشور ما نیز ممکن است هدف حوادث مشابه قرار گیرد و آمادگی شبکه بهداشت و درمان نقش مهمی در مدیریت این گونه بحران ها بازی می کند، بر آنیم تا در این مقاله چند همه گیری بیماری های باز پدید، نوپدید و یا حوادث مشکوک بیوتروریسمی را بررسی کرده، نحوه مدیریت بهداشتی- درمانی را در بحران های مذکور تجزیه و تحلیل نماییم.
  مواد و روش کار
  کلیه مقالاتی که در یک دهه اخیر با موضوع مدیریت پزشکی بحران و یا همه گیری های ناشی از بیماری های نوپدید، بیماری های باز پدید و بیوتروریسم منتشر شده بودند، تهیه گردید و نحوه مدیریت معرفی شده در آنها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. مدل ارائه پاسخ های اولیه به یک همه گیری در سطح یک بیمارستان فرضی از جمله محورهایی بود که در این بررسی به دنبال آن بودیم.
  بحث: در بیشتر مقالات بر روی اولین پاسخ امدادی- درمانی تاکید فراوان شده است. اولین و اساسی ترین مرحله در برخورد با یک بیماری واگیردار، قطع نظر از منشا آن (همه گیری طبیعی، نوپدید، بازپدید و یا حادثه ی بیولوژیک)، تشخیص ابتدایی و شناسایی کامل آن است. در این جا نقش طراحی روش های بدیع و غیر متداول مراقبت بهداشت عمومی و نیز ایجاد سیستم هایی که امکان توزیع سریع و وسیع اطلاعات و تبادل دیدگاه ها را با مدیریت بحران برقرار سازند به خوبی مشخص می شود. موردیابی و ظرفیت های تشخیصی آزمایشگاه ها و نیز روش های بهینه شده جداسازی از اجزای تفکیک نشدنی پاسخ های اولیه مدیریت بهداشت- درمان به همه گیری است. حوادث بیوتروریستی یا شبه بیوتروریستی و وقوع همه گیری های بیماری هایی که اخیرا در سطح جهان اتفاق افتاد، ضرورت آمادگی های اولیه برای یکایک بیمارستانها و نیز ضرورت تعیین مراکز مرجع مجهز به امکانات به روز آزمایشگاهی و اختصاص فضای مناسب جهت جداسازی بیماران را به خوبی مطرح کرده است.
  کلیدواژگان: مدیریت، بهداشت، درمان، بلایای طبیعی، عوامل بیولوژیک، بیوتروریسم
 • عباس عبادی، اشرف قمچیلی، مرتضی خاقانی زاده، زهرا فارسی، سهیلا حافظی، مجید نجفی کلیانی صفحه 231
  مقدمه
  امروزه شیوه مدیریت، دیدگاه مدیران و نحوه عملکرد آنان از اصلی ترین و موثرترین عوامل بقاء یا نابودی سازمانها محسوب می شود. در این بین اثربخشی و توانایی حل مساله، کلید موفقیت مدیریت به حساب می آید. این مطالعه به منظور تعیین ارتباط بین سبک مشکل گشایی مدیران ارشد خدمات پرستاری و اثربخشی عملکرد سرپرستاران در بیمارستانهای نظامی شهر تهران انجام شده است.
  مواد و روش کار
  16 مدیر ارشد پرستاری و 185 سرپرستار شاغل در بیمارستانهای نظامی تهران در طی یک مطالعه مقطعی مورد بررسی قرار گرفتند. پرسشنامه ابتکار- سازگاری کرتون شامل 33 سوال و پرسشنامه هرسی و بلانچارد با 12 سوال جهت تعیین سبک مشکل گشایی و اثربخشی شرکت کنندگان مورد استفاده قرار گرفتند.
  نتایج
  یافته ها نشان داد که بین سبک مشکل گشایی و اثربخشی مدیران خدمات پرستاری (1/0= P) و سرپرستاران (49/0= P) ارتباط معنی داری وجود ندارد. بین سبک مشکل گشایی مدیران خدمات پرستاری و اثربخشی سرپرستان نیز ارتباط معنی داری دیده نشد.
  بحث: بیشتر مدیران ارشد و اجرایی پرستاری در بیمارستانهای نظامی تهران به روش سازگارانه اقدام به حل مشکل نموده، عملکردی غیر اثربخش داشتند. احتمالا علت این امر جو حاکم بر محیط نظامی و عدم آشنایی مدیران پرستاری با سبک مشکل گشایی مبتکرانه می باشد. پیشنهاد می شود جهت آشنایی مدیران پرستاری با سبک های مشکل گشایی و مدل رهبری موقعیتی دوره های آموزشی برگزارشود.
  کلیدواژگان: سبک مدیریت مشکل گشایی، اثربخشی، مدیر خدمات پرستاری، سرپرستار، نظامی
|
 • Azarpazhooh M. R., Eatemady M. M., Banaii M. M Page 155
  Introduction
  Damage to peripheral nerves is a common complication after traumatic injuries in the war. Peripheral nerve injuries are not always associated with permanent deficit, but in a few cases trigger a cascade of complex events in neurons that might be responsible for the generation of severe neuropathic pain. This study was performed to show the clinical manifestations, etiology, treatment, and prevention of the pain due to peripheral nerve injury among Iranian veterans. Mterials and
  Methods
  We studied all of the veterans with chronic pains in a pain clinic of Khorasan Provinces for 2 years all of patients were visited separately by a neurologist, a psychologist and an anesthesiologist and then a questionnaire was completed by each of them without knowing anything about other physician's diagnosis.
  Results
  We had 17 veterans with severe neuropathic pain, 8 with Complex Regional Pain Syndrome (CRPS) and 9 with neuroma and pain due to limbs amputation. All of the cases were male and the most important factor was mortar attack. Neuropathic pain was a challenging state in our patients without any response to treatment. Discudssion: The results of this study were similar to other important studies. Bad results of treatment might be explained by severity of neurological dysfunction and delay in the time of treatment. A close collaboration among professionals of multiple disciplines is helpful in achieving optimal treatment effects among veterans.
  Keywords: War Injuries, Pain, Complex Regional Pain Syndrome (CRPS), Amputation, Painful, Neuroma
 • Ahmadi K., Zarei A., Arabnia A. R Page 165
  Introduction
  The previous studies have shown that patient with PTSD suffering from marital maladjustment and marital satisfactions in their spouses are low. Therefore in this research the correlated factors on marital maladjustment in veterans with PTSD were studied.
  Materials And Methods
  In this correlation research we selected and studied 110 cases with PTSD, data gathering tools were check list of PTSD Syndrome Scale, check list of Sexual Dysfunctions, ENRICH marital satisfaction scale and Demographic questionnaire. Gathering data analyzed by descriptive statistical such as frequency, percent, mean and regression analysis.
  Results
  The results showed that the 45.5 percents of veterans with PTSD have marital maladjustment. Sexual dysfunctions and Severity of PTSD syndromes has Positive and meaningful relationship with marital maladjustment and the multiple regressions of these two factors totally was 0.77.
  Discussion
  According for results, the family therapy particularly marital therapy must be among on intervention and treatment system for veterans with PTSD.
  Keywords: Marital maladjustment, Sexual dysfunction, Veterans of PTSD
 • Noohi S., Azar M., Tavallaei S. A., Karami G. R Page 175
  Introduction
  Aggression is a common symptom among patients with Post Traumatic Stress Disorder (PTSD) but reverse prevalence has not previously assessed. This study was done to determine the prevalence of PTSD among patients with aggression. Materials and
  Methods
  100 patients with aggression randomly selected among subjects attending to Psychiatry Clinic of Baqiyatallah Hospital were evaluated by two questionnaires for aggression and PTSD severity (By Impact of Event Scale Questionnaire). DSM-V criteria were also used to determine existence of PTSD.
  Results
  Mean age of patients was 36.7±9.8 years. 77% were male and 23% were female. 46% of aggressive subjects had PTSD. Disease was sub-clinical in 6.5%, mild in 15.2%, moderate in 43.5% and severe in 34.8%. Diccussion: According to near to half prevalence of PTSD among aggressive patients, it is recommended to attend to this etiologic factor in cases with aggression.
  Keywords: Prevalence, Aggression, Post traumatic stress disorder
 • Bagerpur S., Bahrami, Ehsan H., Fathi, Ashtiani A., Ahmadi Kh, Ahmadi A. A. Page 183
  Introduction
  The main purpose of the present study was to determine the relationship between parenting styles with mental health and academic achievement in children of military and nonmilitary.
  Material And Methods
  Four hundreds students and parents (father and mother) participated who have been randomly selected from the boys and girls students population in fourth region of Tehran (100 boys and 100 girls from military families and 100 boys and 100 girls form nonmilitary families). they completed two questionnears: 1) Goldberg General Health Qustionneare 2) Bamrind Parenting Styles Questionnaire. Data were analyzed by t-test and chi-square method.
  Results
  Results of analysis data shown that mental health and academic achievement in children with similar pattern of parenting styles m ore than mental health and academic achievement in dissimilar patterns of parenting styles. Between parenting styles military and nonmilitary families there is no significant difference.
  Discussion
  result show that increase information parents specific military fathers cause soberness respect to their education method at their children that cause they decision better about their children education.
  Keywords: mental health, achievement, parenting styles, military
 • Naghavi Kh. A., Jonaidi N., Karami A., Sorouri R., Khalil Pour A., Safiri Z., Majid Far M., Dalili R Page 191
  Introduction

  Members of the Enterobacteriaceae family are a large group of bacteria widely distributed in nature. Enterobacteriaceae often are labeled as enteric bacteria because of their predilection for intestinal colonization. E.coli is the most common cause of urinary tract infection. The aim of this study was molecular survey of Nalidixic Acid Resistance E.coli isolated from patients with urinary tract infection in Baqiyatallah hospital.

  Materials And Methods

  During 5 months (January to June 2005), urine samples of patients referred to clinical laboratory of Baqiyatallah hospital were cultured. Differential tests were done for diagnosis of E.coli. For evaluation of antimicrobial resistance, PCR method was done for positive samples including sensitive and resistant E.coli. Then, MIC test was done and finally sequencing was performed.

  Results

  In this study, 121 E.coli were isolated from urinary samples. In Nalidixic Acid antibiogram test, 55 cases (45.5%) were sensitive, 63 cases (52%) were resistant and 3 cases (2.5%) were Intermediate. Results of PCR and MIC were similar to antibiogram.

  Discussion

  Depending on results of this study and comparison with other studies, trend of resistance of E.coli is increasing. Therefore, we recommend control of antibiotic misusage and application of MIC and PCR tests (if possible) prior to treatment for suitable selection of antibiotic and prevention of microbial resistance.

  Keywords: E.coli, Urinary tract infection, Antimicrobial resistance, Nalidixic Acid, PCR
 • Esfahani A. A., Ghorbani Gh. A., Asari Sh Page 197
  Introduction
  Military personnel have potential for parasitic infestation, but it is little information in prevalence of parasitic disease in our countries. The aim of this study was survey of intestinal parasite in Sepah-e pasdaran navy forces.
  Material And Methods
  It was a cross- sectional study. 1002 persons from Bandar abbas and Persian golf islands were selected in simple random sampling. Demographic data and water consumption was collected. Stool sample evaluated with direct smear for two weeks.
  Results
  All persons were man with mean age of 21.08±2.29 years. 299 (29.80%) subjects had intestinal parasite infestation. Prevalence contained Entamoeba coli (8.4%), Giardia lamblia(6.6%), Entamoeba histolytica and dispar (2.2%) and Ascaris lumbricoides (1.7%). Prevalence of parasites didn’t showed correlation with any demographic variables.
  Discussion
  Infestation to intestinal parasite could cause gastrointestinal complications and in this study 30% of persons were infested with parasites. For this reason, evaluation about intestinal parasites should be done in military camps with low sanitation. So education should be considered for them.
  Keywords: Military, parasitic infestation, drinking water
 • Afshari M. A., Riazipour M Page 211
  Introduction
  Because of the special life style, the Military staffs are at high risk of fungal infections. Frequency of fungal infections in military staffs of different areas may be a suitable marker to evaluate and compare the health status of communities. The main purpose of this study was to determine the frequency of superficial cutaneous fungal infections among military staffs of Taibad, a border city between Iran and Afghanistan, and comparison of the results with that of the other sites, in order to evaluate the risks threatening the studied population.
  Materials And Methods
  The military staffs of Taibad region were examined two times (winter and summer, 2006) for superficial cutaneous fungal infections and samples were obtained from their suspected superficial lesions. Direct microscopic examination and culture of the samples were done using common mycological methods clinical and laboratory findings were analyzed along with a questionnaire extracted personal information.
  Results
  Frequency of fungal infections in this study was 6.6%. At the first time (winter), 14% of the examined individuals had suspected fungal lesions from which 21.4% had laboratory confirmed fungal diseases. At the second time (summer), from 10.7% of the military staff with lesions suspected to fungal diseases, 33.3% had mycological confirmed fungal infections. Pityrosporosis and tinea versicolor with 2 and 1 percent respectively in winter, and t.versicolor with 3.6% in summer were the only found fungal diseases in the studied population and there was not find any cases of the other superficial or cutaneous fungal infections.
  Discussion
  Prevalence of superficial fungal diseases in military staff in Taibad region was less than expection and the results showed no significant differences with studies in other regions of the country like Bosheher, Kordestan, Gilan, and Kermanshah. Although, studies implicating all groups of the population may give different results.
  Keywords: Fungal infections, Taibad, Military staff
 • Hosseini Doust R., Hatami H., Izadi M., Hosseini M. J Page 219
  The September 11, 2001, and following tragedies, have brought some neglected but vital subjects to the public consideration. Most of hypothesis around national and international security used to introduce the conventional warfare as the major treat of future's national security and international stability. The mentioned events showed that bioterrorism attacks as well as outbreaks with emerging and re-emerging origin could have critical impacts on the national and international security. In order to update the medical management system in natural and man made disasters, we analyzed the medical responses in most recent outbreaks due to emerging, re-emerging, and bioterrorism events. This article describes the model of medical response within critical management frameworks. All publications related to medical and hospital responses to disasters during last decade were collected, reviewed, and analyzed. The first medical responses in single hospital scale were also searched in each event. The early diagnosis and prompt management of patients with highly contagious infectious diseases were highlighted in almost all experiences. The basic components of medical preparedness in response to clustering of highly contagious diseases were reviewed. A model for initial medical response to an epidemic in referral institute is discussed. Prompt recognition and identification is the initial and indispensable step facing any communicable disease, regardless of whether it is prevalent, a newly emerging one, or deliberately released. The importance of developing and implementing nontraditional methods of public health care and designing a system that allows a wide and immediate dissemination of information and exchange of views on risk assessment and risk management are highlighted. Case identification and laboratory capabilities and isolation procedures are the essential components for an initial medical response. The recent bioterrorism events and the worldwide outbreaks of highly contagious infectious diseases have evidenced the need for institutional preparedness at each hospital and for identification of referral centers for patients’ isolation and of laboratories with adequate capabilities. Moreover, hospitals should develop a plan for coordinating all hospital components to respond to critical situations deriving from the admission of patients with highly contagious infectious diseases. The critical factors in the success of medical management in natural and deliberated disasters have been highlighted in this paper.
  Keywords: Medical Management, Natural Disaster, Biological Agents
 • Ebadi A., Ghamchili A., Khaghanizadeh M., Farsi Z., Hafezi S., Najafi Kelyane M Page 231
  Introduction
  Ef fectiveness and the problem solving ability is the key of success in management. The purpose of this study was verifying the relationship between the problem solving style of chief nurse administrators (CNA) and the activity effectiveness of nurse executives (NE) in military hospitals of Tehran.
  Material And Methods
  16 CNAs and 185 NEs in military hospitals of Tehran (2004) participated in a cross-sectional study. Kirton's Adaptive-Innovative questionnaire consisting 33 questions to determine problem solving style and Herssy and Blanchard questionnaire with 12 questions to determine effectiveness of managers was used. SPSS11.5 was used for statistical analysis.
  Results
  Results showed that there was not any relationship between problem solving style and effectiveness in CNAs (p=0/1) and NEs (p=0.499). There was not any relationship between problem solving style of CNAs and effectiveness of NEs.
  Discussion
  Most of CANs and NEs in army hospitals had an adaptive problem solving style and a non effective application. Likely, the most reason for these behaviors is militaristic setting and having a non innovative-familial style. It is suggested that planning educational courses of situational theory and problem solving styles can upgrade the situation. Further evaluation is recommended to finding the factors affecting effectiveness.
  Keywords: Problem Solving Style, Effectiveness, Chief Nurse Administrator, Nurse Executives, Military