فهرست مطالب

مجله طب نظامی
سال هشتم شماره 2 (پیاپی 24، تابستان 1385)

 • تاریخ انتشار: 1385/06/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • امیر حسین محوی، قاسمعلی عمرانی، علیرضا عسگری صفحه 83
  مقدمه
  سهم ایران از سوانح و پدیده های نامطلوب طبیعی حدود 6 درصد کل پدیده های جهان است و از آن جا که ایران بر روی قسمت میانی کمربند لرزه خیز آلپ - هیمالیا قرار دارد، زلزله سهم عمده ای از سوانح را به خود اختصاص می دهد. پس از زلزله ویرانگر منجیل که منجر به مرگ بیش از 20000 نفر گردید در ساعت پنج و بیست و دو دقیقه بامداد روز پنجم دی ماه 1382 مصادف با 26 دسامبر 2003 زلزله دیگری در شهرستان بم از توابع استان کرمان در جنوب شرقی ایران با شدت 5/6 درجه در مقیاس ریشتر اتفاق افتاد که منجر به مرگ بی ش از 40000 نفر و تخریب حدود %85 شهر و خرابی % 100 خانه های خشتی و گلی به خصوص در بخش قدیمی شهر شد که در کل، مجموعه خسارات از نظر اقتصادی معادل 5/1 میلیارد دلار ارزیابی گردید. این مطالعه با هدف ارا ئ ی ه راهکارهایی مناسب برای مدیریت پسماندهای جامد در هنگام رخ دادهای طبیعی منجمله نظیر زلزله در مناطق مختلف کشور انجام شد.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه، مدیریت و میزان پسماندهای جامد تولیدی، وضعیت جمع آوری و حمل و نقل و دفع آنها قبل و بعد از زلزله بم بر اساس آمار و اطلاعات به دست آمده از مراکز شهرداری، مراکز بهداشتی استان، و نیز مشاهده و مصاحبه در شهر بم مورد بررسی قرار گرفت. . (جناب آقای دکتر شکر چی:مواد و روش ها بسیار ناقص است.)
  نتایج
  میزان پسماندهای جامد شهر بم قبل از زلزله حدود 120 تن در روز، نحوه جمع آوری روش خانه به خانه و حمل و نقل توسط وانت و کامیون و محل دفن 22 کیلومتری شرق شهر در بین کوه های دارستان بوده است که بعد از زلزله میزان پسماند جامد تولیدی به حدود 200 تن در روز رسید. پسماندها پس از جمع آوری از اردوگاه ها به ایستگاه انتقال داده شده و، سپس به محل دفن سابق منتقل می شد و در آن جا پسماندها را به طور روزانه آتش می زدند و نخاله های ساختمانی نیز به دره ای در 20 کیلومتری شهر منتقل می شد؛ اما به دلیل عدم نظارت در طول جاده بم _ - براوات پخش می شد.
  بحث: دو عملکرد مدیریتی در رابطه با ضایعات زلزله و مدیریت پسماندهای تولیدی عبارتند از اقدامات پیش از وقوع و اقدامات پس از وقوع زلزله که در ارتباط با مدیریت ضایعات تولیدی این نکته را باید توجه داشت که هر گونه برنامه ریزی از قبل تعیین شده در برابر زلزله و ضایعات آن می تواند مشکلات و هزینه های اضافی را کاهش دهد و با توجه به تجارب به دست آمده از زلزله بم و موارد و مشکلات موجود، ارا ئ ی ه راه کارهای اساسی در مدیریت پسماندهای جامد قبل و بعد از زلزله می تواند راهگشای مناسبی در این زمینه باشد.
  کلیدواژگان: بم، زلزله، مدیریت پسماندهای جامد
 • غلامعلی قربانی، علی مهرابی توانا، رمضانعلی عطایی صفحه 91
  مقدمه
  ایدز یک بیماری کشنده است و پرستاران در معرض ابتلای شغلی به این ویروس می باشند. از این رو، آگاهی پرستاران از راه های انتقال، پیشگیری و کنترل ایدز مهم است. این مطالعه به منظور بررسی وضع آگاهی پرستاران در این زمینه انجام شده است.
  مواد و روش کار
  این یک مطالعه ی توصیفی- مقطعی در پرستاران بیمارستان بقیه ا... (عج) می باشد. در این مطالعه، یک پرسشنامه شامل اطلاعات دموگرافیک و 33 سوال در مورد بیماری ایدز تهیه گردید. 200 نفر از پرستاران به روش تصادفی ساده انتخاب و یافته ها با استفاده از برنامه ی آماری SPSS12 آنالیز آماری شدند.. (جناب آقای دکتر شکر چی:مواد و روش ها بسیار ناقص است.)
  نتایج
  پاسخ دهندگان در این مطالعه 129 نفر زن (%5/64) و 71 نفر (%5/35) مرد بودند و میانگین سنی آنان 5/0 ± 16/31 سال بود. سطح تحصیلات لیسانس بیشترین فراوانی را دارا بود (%5/69) و میانگین مدت اشتغال 4/0 ± 81/6 سال تعیین شد. سطح آگاهی پرستاران در %5/13 موارد عالی، %5/34 خوب، %43 متوسط و در %9 موارد ضعیف بود. کمترین پاسخ درست مربوط به نوع احتیاط (%5/1) و بیشترین پاسخ درست مربوط به انتقال بیماری از طریق دندانپزشکی (%94) بود.
  بحث: نتایج این مطالعه نشان داد که سطح آگاهی پر ستاران از راه های انتقال بیماری ایدز مطلوب نیست؛ بنابراین، با توجه به خطر انتقال شغلی ایدز، آموزش های لازم برای کاهش و جلوگیری از ابتلا به ایدز برای پرستاران توصیه می شود.
  کلیدواژگان: آگاهی، ایدز، بیماری شغلی، پرستار
 • مسعود ثقفی نیا، ناهید نفیسی، محمدحسن ناصری صفحه 97
  مقدمه
  در یک مطالعه در استان ایلام روی مصدومین مین، مرگ و میر %4/36 در 1082 مصدوم گزارش شد. به دنبال این مطالعه و با هدف کاهش درصد مرگ و میر یک سیستم پیش بیمارستانی جهت رسیدگی به مصدومین استان طراحی شد.
  مواد و روش کار
  در مطالعه مداخله ای که در سطح اورژانس شهر مهران از توابع استان ایلام و شبکه های بهداشت روستایی حومه آن انجام شد، 109 نفر از پزشکان، پرستاران و پرسنل اورژانس و هلال احمر شهر ایلام، شهرستان مهران و حومه آموزش های مقدماتی و پیشرفته نجات حیات ATLS (Advance trauma life support) و (Basic trauma life support) BTLS را به روش آموزش بر روی حیوان فراگرفتند و جهت امدادرسانی با کیف های احیاء مجهز شدند؛ در سطح روستایی نیز 4725 نفر آموزش های مقدماتی نجات حیات را در چند سطح مختلف آموزش دیدند و به عنوان امداد رسان به سیستم امداد و نجات کمک کردند. بین سالهای 2002 تا 2005 اطلاعات پزشکی تعداد 288 مجروح مین ثبت شد و به این ترتیب فاکتورهای بهبودی (نتیجه درمان بر شدت آسیب و مرگ و میر) در بیمارستان مرکزی شهر ایلام جمع آوری گردید. از نمره شدت آسیب [Injury Severity Score (ISS)]، برای نشان دادن این شاخص استفاده شد و شرایط فیزیولوژیک مجروح با سیستم نمره دهی (PSS)Physiologic Severity Score قبل از بیمارستان و پس از رسیدن به بیمارستان مرکزی شهر ایلام بررسی و مقایسه گردید.. (جناب آقای دکتر شکر چی:مواد و روش ها بسیار ناقص است.)
  نتایج
  سیستم امداد فوق الذکر، علاوه بر کمک رسانی به انواع بیماران ترومایی، به 288 مجروح مین نیز امداد رسانی کرد. م یانگین نمره شدت آسیب (ISS) در این مطالعه 73/20 بود. %34 مجروح در گروه ترومای شدید قرار گرفتند و ISS بیشتر از 15 داشتند. مرگ و میر کلی در این مطالعه سه ساله %27 بود. میانگین PSS قبل از بیمارستان 40/6 و پس از رسیدن به بیمارستان شهر 43/7 شده بود و این اختلاف، معنی دار است (9107/0- 189/1-)، ((CI of difference=95%. بحث: برقراری سیستم کم هزینه با تکنولوژی پیشرفته آموزشی، در زمان قبل از ورود به بیمارستان می تواند با افزایش مراقبت های قبل از بیمارستان باعث کاهش مرگ و میر مصدومین شود.
  کلیدواژگان: تروما، مصدومین، سیستم پیش بیمارستانی، شدت جراحت آسیب، شدت جراحت فیزیولوژیک
 • روح الله زابلی، شهرام توفیقی، احمد عامریون، حمید مقدسی صفحه 103
  مقدمه
  حوادث غیر مترقبه دارای دو ویژگی احتمال وقوع کم و لیکن تاثیر زیاد هستند. در این شرایط تعداد زیادی از مجروحان وآسیب دیدگان به منظور بهره گیری از تسهیلات بهداشتی درمانی به سوی بیمارستان ها سرازیر می گردند. واکنش مناسب نسبت به حوادث غیر مترقبه نیازمند آمادگی مناسب است. در هر بیمارستان باید یک برنامه ی آمادگی برای حوادث غیر مترقبه وجود داشته باشد. مدیران مو سسات بهداشتی درمانی بایستی ضمن شناخت مخاطرات به بالا بردن توان و استانداردها و کاهش مخاطرات ناشی از حوادث غیرمترقبه بپردازند. هدف از پژوهش حاضر ارزیابی میزان آمادگی بیمارستانهای شهر تهران از نظر آسیب پذیری و مقاومت سازه ای، سازماندهی امکانات و تسهیلات، ارتباطات و اطلاعات، مدیریت بحران و آموزش کارکنان برای مقابله با حوادث غیر مترقبه بود.
  مواد و روش کار
  این مطالعه به صورت مقطعی – مشاهده ای انجام شد. جامعه ی آماری پژوهش شامل روسا و مدیران ارشد بیمارستانهای منتخب شهر تهران اعم از مدیران مراکز، مدیران پرستار ی، مدیران ادار ی و مالی و مسولان کمیته های بحران در بیمارستان ها می شد؛ این افراد در مجموع 21 نفر بودند. بیمارستانها با توجه به اهداف پژوهش و از دانشگاه های علوم پزشکی شهر تهران انتخاب شدند، به این صورت که بیمارستان های بقیه الله (عج)، نجمیه و جماران از دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله (عج)، بیمارستان شریعتی و مجتمع درمانی امام از دانشگاه علوم پزشکی تهران، بیمارستان های شهدای تجریش و مدرس از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و بیمارستان های حضرت رسول (ص) و شهدای هفتم تیر از دانشگاه علوم پزشکی ایران انتخاب گردید ند. گردآوری داده ها از طریق پرسشنامه و مشاهده ی مستق ی م اسناد و مدارک و تکم ی ل چک ل ی ست انجام گرفت. آنالیز توصیفی با استفاده از فراوانی، درصد فراوانی، میانگین و انحراف معیار بیان شدند. آنالیز تحلیلی با استفاده از آزمونهای آماری ANOVA و Tukey HSD انجام شد.
  نتایج
  در این پژوهش، بیمارستان های مورد مطالعه با کسب امتیاز 30/3، از نظر آسیب پذیری در حوادث غیر مترقبه در وضعیتی مطلوب قرار داشتند. عملکرد کمیته ی بحران با کسب میانگین امتیاز 85/2، در حد متوسط بود. نتایج ارزیابی سازماندهی کارکنان در شرایط بحرانی، ظرفیت پذیرش بخشهای بحرانی و وضعیت سیستم های اطلاعاتی و ارتباطی بیمارستان ها به ترتیب با کسب میانگین امتیاز 77/1، 81/1 و 83/1 نامطلوب بودند. ارزیابی وضعیت مدیریت بحران و سیستم فرماندهی بحران با میانگین امتیاز 88/1 و سیستم های ثبت حوادث و مرگ و میر با میانگین امتیاز 61/1 نامطلوب ارزیابی گردیدند. در نهایت وضعیت آموزش کارکنان و وضعیت تسهیلات و ملزومات بیمارستان در شرایط بحرانی به ترتیب با میانگین امتیاز 06/2 و 16/2 در حد متوسط ارزیابی گردیدند.
  بحث: ضعف در مدیریت و ارتباطات، مشکلات ساختاری، کمبود امکانات و تسهیلات، سازماندهی نامناسب منابع انسانی و تخصیص نادرست منابع از مهمترین مشکلات بیمارستانها در مواجهه با حوادث غیر مترقبه هستند. به منظور ارتقائ آمادگی بیمارستان ها در حوادث، ضروری است ساختاری منطقی و سامانه های ی مشتر ک و در عین حال ساده در بیمارستان ها ایجاد شوند. سیستم فرماندهی و مدیریت بیمارستانی در حوادث غیر مترقبه (HEICS) سیستمی فرماندهی استانداردی است که می تواند در سطوح رده هایی ملی و محلی توسط بیمارستان ها به کار گرفته شود. به کار بردن این سیستم در بیمارستان، با آرایش منظم منابع انسانی و تقسیم دقیق وظایف مدیریتی و ایجاد اصل وحدت فرماندهی موجب بهبود مدیریت حوادث در بیمارستان می گردد.
  کلیدواژگان: حوادث غیر مترقبه، آمادگی، مدیریت، بیمارستان
 • جعفر انیسی، علی فتحی آشتیانی، عبدالله سلطانی نژاد، ماندانا امیری صفحه 113
  مقدمه
  خودکشی مرگی است که آگاهانه و از روی عمد جهت نابودسازی خود صورت می گیرد. خودکشی در میان تمام گروه های سنی وجود دارد، ولی فراوانی آن در میان جوانان و به ویژه سربازان، به خاطر شرایط خاص آنان در این دوره، بیشتر است. افکار خودکشی مقدمه ی اقدام به خودکشی است و علل متعددی از جمله عوامل جسمی، روانی، اجتماعی، خانوادگی و شغلی می توانند به وجود آورنده ی افکار خودکشی باشند. محیط های نظامی به علت ماهیت استرس زای خود می توانند سبب افزایش افکار خودکشی در سربازان شوند. مقاله ی حاضر به بررسی عوامل مرتبط با افزایش میزان افکار خودکشی در سربازان پرداخته است.
  مواد و روش کار
  جامعه ی مورد مطالعه را سربازان نیروی زمینی سپاه تشکیل دادند. از میان این سربازان 1329 نفر به شیوه ی نمونه گیری تصادفی خوشه ایانتخاب شدند. ابزارهای پژوهش عبارت بودند از مقیاس اندیشه پردازی خودکشی بک (BSSI)، پرسشنامه ی سلامت عمومی گلدبرگ (GHQ) و پرسشنامه ی محقق ساخته. داده های به دست آمده با آزمون های آماری همبستگی (r)، ضریب کندال (T)، ضریب فی (ø)، ضریب V کرامر، ضریب توافقی (C)، و خی دو (X2) مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  نتایج
  یافته های پژوهش نشان داد که میزان افکار خودکشی در سربازان 8/5 درصد است. همچنین بین سطح تحصیلات پایین، سابقه ی اقدام قبلی به خودکشی، اعتیاد به مواد مخدر و سیگار، عدم رضایت از خدمت سربازی، نامناسب بودن وضعیت روانی و درگیری با دیگر سربازان و مسوول مافوق، با افزایش افکار خودکشی سربازان رابطه معنادار وجود داشت.
  بحث: افکار خودکشی در سربازان امری است که کنترل آن نیازمند برنامه ریزی های کوتاه مدت و بلند مدت است.
  کلیدواژگان: افکار خودکشی، عوامل مرتبط با خودکشی، سربازان، سیگار
 • بابک براتی، مجتبی سعادتی، میرزاخلیل بهمنی صفحه 119
  مقدمه
  استافیلوکوکوس اورئوس سموم پروتئینی و فاکتورهای بیماریزایی خارج سلولی مختلفی تولید می کند. یکی از مهمترین پروتئین های خارج سلولی، انتروتوکسین می باشد که عامل ایجاد مسمومیت غذایی به وسیله ی این گونه از باکتری است. این توکسین ها از دستگاه گوارش به دستگاه گردش خون وارد شده، سپس مرکز عصبی غیرارادی استفراغ را تحریک کرده، باعث ایجاد حالت تهوع، استفراغ، دل پیچه و اسهال می شود که می تواند باعث کم آب شدن بدن گردد. روش های مستقیم متعددی برای شناسایی انتروتوکسین ها وجود دارد (الایزا، روش های ایمنی اگلوتیناسیون لاتکس و...)، اما با روش های تکثیر DNA [واکنش های زنجیره ای پلیمراز) [-1] (PCR] می توان حضور سویه های استافیلوکوکوس اورئوس انتروتوکسوژنیک را قبل از بیان انتروتوکسین و بر اساس توالی اختصاصی ژن نشان داد.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه سویه های استافیلوکوکوس اورئوس جداسازی شده از نمونه های بیماران، ناقلین سالم و محیطی با آزمایش های بیوشیمیایی شناسایی شدند. سپس نسبت به طراحی پرایمرهای مورد نظر اقدام و در واکنش PCR، ژن انتروتوکسین استافیلوکوکی تایپ A (sea) و ژن نوکلئاز استافیلوکوکی (nuc) تکثیر گردید. قطعات تکثیر یافته DNA برای ژن نوکلئاز استافیلوکوکی، 279جفت باز و برای ژن انتروتوکسین استافیلوکوکی تایپ A، 552 جفت باز بود که توسط هضم آنزیمی مورد تایید قرار گرفت. باکتری استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس به عنوان کنترل منفی در این واکنش مورد استفاده قرار گرفت که فاقد هرگونه محصول در واکنش PCR بود.
  نتایج
  در این تحقیق 98 سویه مورد بررسی قرار گرفتند که 89 سویه جداسازی شده با استفاده از واکنش Multiplex PCR به عنوان استافیلوکوکوس اورئوس مورد تایید قرار گرفته، وجود ژن انتروتوکسین مورد ارزیابی قرار گرفت. شش سویه (%74/6) از استافیلوکوکوس اورئوس جدا شده، واجد ژن انتروتوکسین تایپ A بودند. نه سویه ی جداسازی شده (%18/9) که در آزمایش های بیوشیمیایی به عنوان استافیلوکوکوس اورئوس شناسایی شده بودند در بررسی مولکولی مورد تایید واقع نشدند.
  بحث: این روش سریع، حساس، اختصاصی، ارزان و متفاوت نسبت به سنجش های مرسوم بیوشیمیایی و سرولوژیکی بوده، قادر است عامل تولید کننده ی انتروتوکسین استافیلوکوکی تایپ A را شناسایی نماید.
  کلیدواژگان: شناسایی، استافیلوکوکوس اورئوس، انتروتوکسین تایپ A، _ Multiplex PCR
 • مجید شهرتی، سید مسعود داوودی، سید بردیا صدر، سعید کشاورز، مهدی سیفی، محمد مهدی نقی زاده صفحه 129
  مقدمه
  خارش مزمن، به عنوان یکی از شایعترین عوارض پوستی در بسیاری از جانبازان شیمیایی دیده شده، می تواند منجر به کاهش کیفیت زندگی بیمار گردد. با توجه به عوارض درمان طولانی مدت با برخی از داروها از جمله کورتیکواستروئیدها، همچنین کم اثر و عارضه دار بودن اغلب آنتی هیستامینهای نسل اول و کاربردهای جدیدی که داروی داکسپین در درمان خارش دارد، بر آن شدیم تا میزان اثربخشی و ایجاد عوارض جانبی سه داروی ستریزین، هیدروکسی زین و داکسپین را بررسی کرده، با یکدیگر مقایسه نماییم.
  مواد و روش کار
  این مطالعه به صورت دو سویه کور و تصادفی بر روی 75 بیمار در بیمارستان بقیه الله (عج) در طی سال 1384 انجام شد (25 بیمار در هر گروه). پیش از شروع درمان، امتیاز خارش بر اساس جدول استاندارد و نیز با استفاده از آنالیز چشمی یا Visual Analysis Score (VAS) برای کلیه ی بیماران اندازه گیری شد. سپس بیماران به صورت تصادفی به سه گروه تقسیم شدند: گروه اول کپسول داکسپین با دوز 10 میلی گرم روزانه، گروه دوم هیدروکسی زین با دوز 25 میلی گرم روزانه و گروه سوم کپسول ستریزین با دوز 10 میلی گرم روزانه به مدت یک ماه مصرف کردند. پس از پایان مداخله ی دارویی و همچنین در پایان یک ماه دوره ی پیگیری، مجددا معیارهای خارش در بیماران ارزیابی شد.
  نتایج
  امتیاز خارش و VAS در بیماران هر سه گروه، پس از یک ماه درمان کاهش معنی داری پیدا کرد (05/0> p) ولی در پایان یک ماه دوره ی پیگیری مجددا وضعیت خارش به حالت اولیه بازگشت. 18 بیمار در گروه هیدروکسی زین، 14 بیمار در گروه داکسپین و 6 بیمار در گروه ستریزین دچار خواب آلودگی ناشی از درمان شدند. در نهایت، هیدروکسی زین در مقایسه با داکسپین تاثیر تقریبا مساوی داشته (05/0< p)، هر دو کاهش معنی داری در نمره ی خارش و VAS بیماران ایجاد کردند (05/0> p)، در حالی که ستریزین نیز علیرغم کاهش قابل ملاحظه در معیار فوق (05/0 >p) نسبت به دو داروی قبل تاثیر کمتری داشت.
  بحث: با توجه به اثر بخشی بهتر هیدروکسی زین و داکسپین در درمان خارش بیماران در این مطالعه و با توجه به عوارض جانبی بیشتری که در گروه مصرف کنندگان هیدروکسی زین دیده شد، به نظر می رسد در بین سه داروی فوق، داکسپین تاثیر بهتری در کاهش خارش مزمن داشته باشد.
  کلیدواژگان: خارش، سولفورموستارد، ستریزین، داکسپین، هیدروکسی زین
 • حسن نیکویی نژاد، غلامعلی قربانی، حسین اکبری، سید احمد خلیفه سلطانی صفحه 135
  مقدمه
  کمبود آب بهداشتی در عملیات نظامی باعث کاهش بهداشت دست می شود. هدف این مطالعه، بررسی تاثیر ژل آنتی باکتریال در مقایسه با آب و صابون در تامین بهداشت دست می باشد.
  مواد و روش کار
  مطالعه به شکل تجربی و به صورت تصادفی ساده در دو گروه 35 نفره از نظامیان نیروی هوایی مرکز آیت الله کاشانی شهر کاشان در سال 85 انجام شد. به فاصله 5 دقیقه قبل و بعد از مصرف صابون و ژل آنتی باکتریال، دو نمونه گرفته شد؛ نمونه ها در محیط های BA و EMB کشت داده شد و با تست های بیوشیمیایی نوع باکتری مشخص گردید. یافته ها با آزمونهای آماری مک نمار، مجذورکای و test - t آنالیز شد و 05/0> p معنی دار محسوب گردید.
  نتایج
  شایعترین جرم قبل از مداخله در هر دو گروه استافیلوکوک کوآگولاز مثبت بود. ژل آنتی باکتریال باعث کاهش %5/93 در تعداد کولونی های استافیلوکوکی و %100 در گونه های دیگر گردید (01/0 >p). تعداد شمارش کولونی باکتری ها با مصرف آب و صابون کاهش معنی داری نداشت (25/0p).
  بحث: در این مطالعه مشخص شد که ژل آنتی باکتریال، نسبت به آب وصابون، تاثیر بیشتری در تامین بهداشت دست دارد، کاربرد آن آسانتر است و احتیاج به آب هم ندارد. به همین خاطر استفاده از ژل آنتی باکتریال، به جای صابون، برای تامین بهداشت دست در عملیات نظامی در منطقه ی با بهداشت عمومی پایین توصیه می شود.
  کلیدواژگان: صابون، ژل آنتی باکتریال، بهداشت دست
 • سید عباس تولایی، مصطفی قانعی، شروین آثاری، محمد لرگرد دزفولی نژاد، مهدی حبیبی صفحه 143
  مقدمه
  خودکشی یکی از علایم آسیب شناختی اجتماعی است و سالانه منجر به از بین رفتن حدود یک میلیون نفر می گردد. ضرورت انجام مطالعات خودکشی در مجروحین جنگی در تمامی کشورها مشخص شده است. مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی خودکشی و عوامل مرتبط با آن در جانبازان ایرانی صورت گرفته است.
  مواد و روش کار
  تحقیق حاضر به صورت گذشته نگر انجام شد. تعداد 1463 مورد مرگ جانبازان به روش نمونه گیری غیرتصادفی ساده از بین 1709 مورد مرگ ثبت شده در بنیاد جانبازان از تاریخ 1359 تا 1381 مورد برررسی قرارگرفتند. داده های دموگرافیک و داده های مرتبط به جانبازی مورد بررسی قرار گرفتند. توسط کمیسیون بنیاد جانبازان علت مرگ به دو گروه خودکشی و سایر موارد تقسیم شد. فراوانی انواع خودکشی برای حلق آویز کردن، دارو، خودسوزی، خفگی، اسلحه و سایر موارد مشخص گردید.. (جناب آقای دکتر شکر چی:مواد و روش ها بسیار ناقص است.)
  نتایج
  70 مورد (%9/4) از کل موارد، مرگ بر اثر خودکشی بود. فراوانی انواع خودکشی برای حلق آویز کردن (%1/27) 19، دارو (%4/21) 15، خودسوزی (%20) 14، خفگی (%5/11) 8، اسلحه (%3/4) 3، نامشخص (%3/14)10 و سایر موارد (%4/1) 1 و میانگین سن زمان خودکشی 6/7 ± 6/36 سال بود. خودکشی به عنوان علت مرگ با وضعیت تاهل، درصد جانبازی، مواجهه با مواد شیمیایی، سابقه موج گرفتگی، سابقه تروما، سابقه بستری به دلیل بیماری طبی، سابقه بستری به دلیل روانپزشکی، سابقه جراحی، سابقه مصرف داروی روانپزشکی و سابقه بیماری طبی رابطه داشت (001/0>p). بین خودکشی به عنوان علت مرگ و سابقه اسارت و ترکش رابطه معنی دار وجود نداشت (p>0.05). سن موارد مرگ بر اثر خودکشی و سایر موارد اختلاف معنی داری را نشان نداد (p>0.05). میانگین (انحراف معیار) فاصله زمانی مجروح شدن تا مرگ یا خودکشی با سایر موارد ارتباط معنی داری نداشتند (p>0.05). بحث: بر اساس این مطالعه، خودکشی یکی از علل مرگ جانبازان ایرانی است، که به مرگ جانبازان در سنین پایین (کمتر از 40 سال) منجر می شود و نشان دهنده ضرورت توجه به این موضوع در جانبازان می باشد. بر اساس این مطالعه، گروه های خاصی از جانبازان از نظر خودکشی، بیشتر در معرض خطر می باشند.
  کلیدواژگان: خودکشی، جانبازان، علت مرگ و میر، ایران
 • فرزین خوروش، محمد فصیحی دستجردی، سمیرا زارع فر، مرتضی ایزدی، نعمت الله جنیدی جعفری صفحه 149
  مقدمه
  مواد مخدر با کاهش تعداد سلول های لنفوسیتی و ایمنوگلوبولین ها باعث تضعیف سیستم ایمنی و استعداد ابتلا به عفونت های خطرناک می شوند. در سال های اخیر مواد مخدر تزریقی به نام های تمجیزک و نورجیزک به طور وسیعی مورد استفاده قرار می گیرند. با توجه به ناشناخته بودن عوارض مواد مخدر جدید این مطالعه جهت تعیین میزان مرگ و میر و بیماری های عفونی ناشی از مصرف مواد مخدر مختلف تدوین گردید.
  مواد و روش کار
  این مطالعه به صورت مقطعی و بر روی تمام بیماران بستری طی 2 سال (1384 و 1383) در بخش عفونی بیمارستان الزهرا (س) اصفهان انجام شد. بیماران به پنج گروه معتاد به هروئین، تریاک تزریقی، نورجیزک، تمجیزک و گروهی که به طور مشخصی یک نوع ماده مخدر مصرف نمی کردند تقسیم شدند و علایم بدو مراجعه، نوع بیماری و نحوه ترخیص به صورت مرگ، رضایت شخصی، فرار یا بهبودی ثبت و مورد تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  در طی 2 سال بالغ بر 690 بستری در بخش عفونی انجام شده است؛ در 104 مورد علت بستری، عوارض تزریق مواد مخدر بوده است که %15 کل بستری ها را تشکیل می دهد. متوسط سن این افراد 01/31 سال بود. %1/61 از بیماران در گروه معتاد به هروئین، %5/14 نورجیزک، %1/6 تمجیزک، %3/3 تریاک و %4/14 در گروه مصرف کنندگان مواد مختلف بودند. مصرف کنندگان نورجیزک جوانتر از گروه هروئین و تریاک بودند. شایعترین عارضه در مصرف کنندگان هروئین، آبسه محل تزریق و در مصرف کنندگان نورجیزک، اندوکاردیت بود. تعداد مرگ و میر در سال 1383، 4 مورد (%10) و در سال 1384، 9 مورد (%17) بود که در گروه هروئین %9/17 و در گروه نورجیزک %5/37 افراد بستری شده فوت کرده اند. %70 بیماران در بدو پذیرش تب داشتند و تاکی کاردی و تاکی پنه در نیمی از آنان وجود داشت. اکثر مراجعان فشار خون طبیعی داشتند.
  بحث: مواد مخدر جدید مانند نورجیزک علاوه بر عوارض شدیدتر و بیماری های خطرناکتری که ایجاد می کند موجب مرگ و میر بسیار بالاتری نیز می شود. تعداد بیماران مصرف کننده این مواد در سال 1384 نسبت به 1383 افزایش یافته که موجب مرگ و میر بالاتری در کل بیماران بستری به علت عوارض تزریق مواد مخدر در این سال نسبت به سال قبل شده است. با توجه به عوارض شدیدتر و خطرناکتر مواد مخدر جدید مانند نورجیزک و تمجیزک در مقایسه با سایر مواد مخدر، لازم است هر چه سریعتر اقدامی در جهت جلوگیری از گسترش این مواد در سطح کشور و آگاهی دادن معتادان به عوارض این مواد صورت گیرد.
  کلیدواژگان: اعتیاد تزریقی، هروئین، نورجیزک، تمجیزک، میزان مرگ و میر، اندوکاردیت عفونی
|
 • Mahvi A. H., Omran Gh. A., Asgari A. R Page 83
  In any earthquake, two actions with regard to the earthquake wastes and its management should be taken before and after the earthquake. It should be kept in mind that any prepared previous planning related to earthquake and its solid wastes can reduce extra budgeting and will have economical savings. With regard to our experience in Bam earthquake with all problems and challenges, presentation of basic solutions related to solid wastes management before and after earthquake, can produce a clear guideline in this regard. Results showed that solid wastes generated before the earthquake was about 120 ton per day and the wastes collection system was home by home. The final disposal site at that period was between Darestan Mountains, 22 kilometers far from the east of Bam transportation was accomplished by both pickups and trucks. According to the results of this study it was found that after the recorded earthquake, about 200 ton solid wastes had been generated daily which were transported to the previous landfill after collection from camps and transferred to established stations. Then, wastes were ignited daily but construction rubbishes were transferred to a valley intended as a disposal site which was located at a distance of 20 km from Bam. Because of no direct supervising, the latter rubbishes were distributed along the road of Bam to Bravat.In this study, quality of generated solid wastes, collection and transportation of them before and after the earthquake have been determined with regard to the data and statistics from municipalities, health centers of the Province as well as observations and interviews around Bam city. It is estimated that in our country, Iran, there is a portion of 6% contribution to formation of all accidents and unfavorable natural disasters of the world and as Iran is on the middle part of the Alp – Himalaya earthquake belt, the most important disaster is believed to be the earthquake. After the terrible earthquake of Manjil, in which more than 20000 people were killed, another deadly earthquake struck in Bam city in Kerman province (South East of Iran in 1990 occurred at 5.22 a.m. 26 December 2003) with the magnitude of 6.5 on the scale of Richter. More than 40000 people were killed destruction of about 85% in this city was reported and almost all brick dwellings especially in the ancient parts of the city were completely destroyed from the economical point of view, the loss was estimated to be 1.5 billion dollars.
  Keywords: Bam, Earthquake, Solid wastes management
 • Ghorbani Gh. A., Mehrabi Tavana A., Ataee R. A Page 91
  Findings suggest that, the knowledge level of the nurses about the routes of transmission was moderately low and there were misconceptions at high level. As the nurses is at high risk of occupational transmission of acquired immunodeficiency syndrome (AIDS), we recommend the strategies for AIDS risk reduction and preventing the illness the most important role of the nurses is to focus on education and information for individuals, and communities. In this study, the subjects were 129 female (64.5%) and 71 male (35.5%). The analysis of data showed that the mean ages was 31.16±0.5 years old. The most ferquent literacy was BSc (69.5%). The mean occupational periods was 6.81±0.4 years. Research findings showed moderate knowledge levels were as high or excellent 13.5%, as a good manner 34.5%, moderate manner 43% and weak 9%. The lowest correct response was 1.5%, of precautions and the most correct response was about dental procedure transmission (94%). This cross sectional, descriptive study was conducted with all nurses of Baqiyatallah (a.s.) hospital for the purpose of assessing their knowledge about HIV/AIDS. Data, including demographic data and 33 questions about HIV/AIDS were obtained from the nurses, using a questionnaire. Two haundred subjects were selected by simple randomized method and the percentage, correlation and SPSS12 was used for analysis of data. Acquired immunodeficiency syndrome (AIDS) is a disease with high morbidity and mortality. Nurses are occupationally at risk of the AIDS and it is important for them to know the ways of transmission, prevention, and control of infection. The purpose of this study was to assess their knowledge about HIV/AIDS.
  Keywords: Knowledge, AIDS, Occupational diseases, Nurses
 • Saghafi Nia M., Nafisi N., Naseri M. H Page 97
  Introduction
  Low-tech and low-cost prehospital trauma programs improve trauma care in rural I.R. Iran. Compared to historical control, the intervention significantly reduced mortality rate in land mine victims.
  Methods
  In the rural clinics 109 health workers had been trained on advanced life support procedures including practice on animal models. At village level 4'725 lay people were trained in basic life support as first helpers. The system managed 288 casualties with penetrating mine injuries. The median ISS (Injury Severity Score) of the study population was 20.37, there were 40% major trauma victims (ISS >15). The overall mortality in the 4 year study period was 27%. The physiological condition was described by Physiologic Severity Score (PSS) PSS in-field was 6.409 and comparing to hospital admission PSS (7.43), it was significantly improved in most trauma victims [CI of difference 95%, (-1.172 – - 0.980)]. An intervention study of prehospital and emergency trauma care was carried out. Health personnel at rural clinics and layman villagers were trained and equipped for trauma care. Prehospital medical data were gathered on mine injured from 2002 to 2005 (n = 288). Outcome indicators (treatment impact on physiological severity and trauma mortality) were gathered at one referral surgical center.
  Discussion
  A previous survey reported high mortality rate in land mine accidents in Eylam, I.R. Iran (36.4%). Responding to the survey, the actual intervention aimed at reducing land mine mortality by setting up a rural trauma system in land mine infested areas of Eylam.
  Keywords: Trauma, Mine Victim, Prehospital Trauma System, ISS, PSS
 • Zaboli R., Tofighi Sh., Amerion A., Moghaddasi H Page 103
  Introducton: Communication and power failures, evacuation and resourseresources allocation were hospital challenges in disaster. hospitals Hospitals have been required to have and exercise on disaster/ emergency palnpalm. Adjusting hospital emergency incident command system (HEICS) is the standard is useding in Iran hospitals.
  Methods
  The findings of the study showed that disaster hospitals vulnerabilityvulnerability oh hospital(3/.30 of 5) because of disaster was desirable. Performance of disaster committee (2/.85 of 5) was passable. staffStaff organize organizing informational system and capacity of critical wards were indesirableundesirable. crisisCrisis management and command system with mean score of 1/.88 of 5 and registeryregistry system (1/.66) were indesirableundesirable. finallyFinally, staff training and hospital facility in crisis situation at Tehran hospitals were passable at Tehran hospitals.s
  Results
  Theis study,cross-sectional study, was conducted in the second half of 2004. managers Managers and chief (n=21) working at BagiyatallahBaqiyatallah(a.s), Jamaran and Najmieh hospitals from Baqiyatallah Medical Sciences University, Hazrat Rasoul, Shohada-yeh Haftom-e Tir hospitals from Iran University of Medical Sciences, Taleghani and Shohada-ye Tajrish hospitals from Shahid Beheshti Medical University and Emam, and Shariati hospitals from Tehran University of Medical USciences, comprised thewere our study population. The data was collected by a self-constructed questionnaire and check list. Content validity and test-retest were used to determine validity and reliability of the instrument. Data analysis was carried out throgh with SPSS 11, using, Anova ANOVA and Tukey tests.
  Discussion
  Disasters are typically viewed described as low probablelity events yet highwith great impacts events. In the disasterous situations, the number of patients presenting to the medical facility facilities within a the hospitals increases. Manageres Meantime, of health care managers organizations must be meantime recognition of riskze the risk, to proceed forwith enhansmentenhancement of power, and standards, and decreasdecrease of risk resuling fromthe disasters consequences.
  Keywords: Disaster managementManagement, Hospital prepardnessPreparedness, Management, Hospital
 • Anisi, Fathi, Ashtiani A., Soltani Nejad A., Amiri M Page 113
  Overall, the suicidal ideation can be controlled in soldiers by appropriate methods. Prevalence of suicidal ideation was 8.5%. Also the results revealed that the psychological factors, family problems, Socio-demographic background, and military related problems were significantly associated with suicidal ideation. 1329 Soldiers were randomly selected from the Sepah Infantry Forces in variant areas. All the Soldiers were requested to complete the BSSI Beck suicidal scale ideation.as well as Goldberg’s General Health Questionnaire (GHQ-28). Data were analyzed by Correlation tests. Suicide is a self intentionally death. Suicide and Suicidal behavior may exist in all people, but the prevalence of Suicide is more in soldiers. Suicidal ideation, attempt, and completion are discrete, but overlapping phenomena. This study considered numerous factors potentially related to suicidal ideation in Soldiers, including psychological status, family problems, addiction to drugs and cigarette, military related problems, and sociodemographic background.
  Keywords: Suicidal Ideation, Soldiers, Infantry Forces
 • Barati B., Saadati M., Bahmani M. Kh Page 119
  This method is a rapid, sensitive, specific and inexpensive alternative for traditional biochemical and serological assays and can be used for detection of agent produced type A staphylococcal enterotoxin. To investigate the distribution of staphylococcal enterotoxin (sea) gene in S. aureus, 98 samples obtained from environment were analyzed by Multiplex PCR and 89 confirmed as S. aureus. Six (6.74%) S. aureus isolates were found to be positive for enterotoxin type A gene. Nine (9.18%) bacteria isolates were found to be positive for S. aureus by biochemical methods but did not confirm by molecular analysis. In this study, S. aureus strains were isolated from nose of carriers and patients, and environmental specimens were confirmed by biochemical test. Primers were designed and the PCR was used to amplify the staphylococcal enterotoxin A gene (sea) and the staphylococcal nuclease gene (nuc). DNA amplification fragments of 279 bp for the staphylococcal nuclease gene (nuc) and 552 bp for staphylococcal enterotoxin A gene (sea) was confirmed by digestion enzymes. S. epidermidis used as negative control and did not yield a PCR product. Staphylococcus aureus produces different extra-cellular protein toxins and virulence factors. One of the most important extra-cellular proteins is enterotoxin which cause staphylococcal food poisoning (SFP) effect. These toxins pass from the digestive tract to the blood circulation and consecutively activate the nerve centre of the emetic reflex, causing nausea, vomiting, abdominal cramps and diarrhea, which can lead to dehydration of the organism. Numerous detection methods are based on the evidence of the enterotoxins directly (ELISA, reversal passive latex agglutination and others), but DNA amplification methods like PCR (polymerase chain reaction) can show the presence of enterotoxigenic strains of S. aureus before the expression of enterotoxins on the base of specific gene sequences.
  Keywords: Detection, S. aureus, Enterotoxin Type A, Multiplex PCR
 • Shohrati M., Davoudi S. M., Sadr S. B., Keshavarz S., Saifi S., Naghizadeh M. MÝ Page 129
  Aims
  This randomized double-blind study was done on 75 veterans in Baqiyatallah (a.s.) hospital during 2005. Pruritus Score (PS) and Visual Analysis Score (VAS) were measured for all patients before initiating the treatment. Patients were randomly divided into three 25 groups: group one received Doxepin capsule, 10 mg/day group two received tablet of Hydroxyzine 25 mg/day and the third group received Cetirizine tablet 10 mg/day for one month. After one month treatment and also one month follow up, pruritus indecies were measured again and compared with the first day scores.
  Results
  Discussion
  Materials And Methods
  Both Doxepin and Hydroxyzine had nearly the same efficacy, but considering that Doxepin had lower adverse effects than Hydroxyzine, we think that it is a better choice to treat pruritus of veterans. Patients in all three groups had significant decreases in their PS and VAS after one month therapy (P<0.05), but in most of them, the indecies returned to the base score after one month follow up. 18 veterans in Hydroxyzine group, 14 in Doxepin, and 6 patients in Cetirizine group suffered from sedation, as drug side effects. In conclusion, Hydoxyzine and Doxepin had nearly the same efficacy (P>0.05) in decreasing of pruritus scores, while Cetirizine, although caused a significant (P<0.05) decline, but it was not as much as the formers. Chronic pruritus, as one of the most prevalent complications in enormous Sulfur Mustard victims, can lead to long term disability. Due to side effects and low efficacy of long term therapy with some drugs, like corticosteroids, or low efficacy of some others like first generation anti-histamines, we decided to compare the efficacy and side effects of Cetirizine, Hydroxizine and Doxepin.
  Keywords: Pruritus, Sulfur Mustard, Hydoxyzine, Cetirizine, Doxepin
 • Nikuinejad H., Ghorbani Gh. A., Akbari H., Khalifehsoltan S. A Page 135
  Antibacterial gel was more effective than water and soap for hand hygiene maintaining, and in other hand gel didn’t need water and its usage was very easy for military personnel. So, in low hygiene areas, we recommend using antibacterial gel instead of soap for hand hygiene maintaining in military practices. The most common microorganism in either group before intervention was coagulase positive staphylococcous. Antibacterial gel reduced the colony count as 93.5% of coagulase positive staphylococcus, and 100% of all other bacteria (P<0.001). Colony count of bacteriadid not reduce with soap significantly (p>0.25). This experimental study was conducted in two groups of 35 military personnel of the Ayatollah Kashani air force center in Kashan city with simple random sampling in 2006. Two samples were taken from hands 5 minutes before and after using soap or antibacterial gel. The sample was cultured in BA and EMB media, and then biochemical experiments were done. Effectiveness of two methods was compared statistically with Mc Nemar, chi-Square and t-test. P<0.05 was considered as significantly different. Unavailability of healthy water in military practices can cause problems in hand hygine maintaining. This study compared the effecte of antibacterial gel and soap in hand hygine maintaining.
  Keywords: Soap, Hand Hygine, Antibacterial Gel
 • Tavallaii S. A., Ghanei M.Ý, Assari ShÝ., Lorgarde Dezfuli Nezhad M., Habibi M Page 143
  The Cause of death in 70 subjects (4.9%) was suicide. Frequencies of different types of suicide were hanging 19 (27.1%), using medication 15 (21.4%), self burning 14 (20%), drowning 8 (11.5%), gun shot 3 (4.3%), unclear 10 (14.3%) and others 1 (1.4%). A significant correlation between suicide and marital status, injury percent, chemical exposure, history of PTSD, history of trauma, history of psychiatric hospitalization, surgery, psychiatric medication and drug medical disorder was seen. There was not any correlation between suicide and history of war prison. Suicide is a considerable cause of death in Iranian veterans, whose victims die at the age of less than 40 years. It highlights the importance of this topic in this population. Some subpopulations are at higher risk of suicide. In this retrospective study, 1463 death cases were selected, from all 1709 charts were collected in Janbazan Organization, demographic data and disability variables were extracted from charts. Cause of death was determined by commission as group1 for suicide and group2 for others. Frequency of different types of suicide (hanging, using medication, self burning, drowning, gun shot, unclear and others) was also determined.Suicide is a sign of psychosocial problems and causes a million life losses each year. Studies considering suicide pattern in veterans seems to be essential. Current study was conducted with the aim of evaluation the suicide risk factors as a cause of mortality in Iranian veterans.
  Keywords: suicide, veterans, cause of death
 • Khorvash F., Fasihi Dastjerdi M., Zarefar S., Izadi MÝ, Jonaidi Jafari N Page 149
  In addition to more severe complications and causing more dangerous diseases, the new narcotics like Norgesic, also cause much higher mortality. The use of these substances has shown an increase in 2005 in comparison to 2004 with higher mortality due to complications of injecting narcotics. Within 2 years, up to 690 hospitalizations occurred in the ward of infections diseases, which 104 cases had complications of injecting narcotics, comprising 15% of all hospitalizations. Mean age was 31.01. Study showed that 61.1% of patients were heroin addicts, 14.5% Norgesic, 6.1% Temgesic, 3.3% opium and 14.4% belonged to group of users of various substances. Users of Norgesic were clearly younger than heroin and opium groups. The most common complication in heroin users was abscess of injection site and in Norgesic users’ endocarditis (p<0.05). Four cases (10%) in 2004 and 9 cases (17%) in 2005 have died, also 17.9% of heroin group and 37.5% of Norgesic hospitalized cases. 70% of patients had fever on presentation. Tachycardia and tachypnea were seen in half of patients and most of patients had normal blood pressure. This cross-sectional study was performed on all hospitalized Patients in the ward of infectious diseases of Alzahra hospital in Isfahan, during years 2004-2005. Patients were divided into five groups including addicted to heroin, injecting opium, Norgesic, Temgesic and a group that did not use specifically a single narcotic. Symptoms on arrival, type of disease as well as type of discharge in the form of death, personal consent, running away or recovery were registered and analyzed. Narcotics cause immune suppression in the form of decline in the number of lymphocytes and immunoglobulin levels, which lead to the susceptibility to dangerous infections. In recent years injectable narcotics named Temgesic and Norgesic have found te be extensively used. Considering unknown complications of injecting new narcotics, this study has been planned in order to determine mortality rate and common infections in various narcotics.
  Keywords: IV Drug abuser, Heroin, Norgesic, Temgesic, Mortality, Endocarditis