فهرست مطالب

طب نظامی - سال هشتم شماره 1 (پیاپی 27، بهار 1385)
 • سال هشتم شماره 1 (پیاپی 27، بهار 1385)
 • تاریخ انتشار: 1385/03/20
 • تعداد عناوین: 11
|
 • بررسی وضعیت سلامت روانی جانبازان شیمیایی ناشی از گاز خردل
  غلامرضا کرمی، ماندانا امیری، جواد عاملی، حسین کچویی، کاظم قدوسی، علیرضا سعادت، سیدعباس تولایی، علی اصغر زارعی صفحه 1
  مقدمه
  کشور ما در دوران جنگ تحمیلی به مدت پنج سال مورد تهاجم شیمیایی دشمن قرار گرفت و این مساله آسیبهای جسمی و روانی بسیاری را در افراد به جای گذاشت. هدف از این مطالعه بررسی وضعیت سلامت عمومی گروهی از افرادی بود که در طی جنگ در معرض گاز شیمیایی خردل قرار گرفته بودند.
  مواد و روش کار
  این مطالعه به شیوه توصیفی- تحلیلی صورت گرفت. جامعه مورد مطالعه جانبازان شیمیایی مراجعه کننده به بیمارستانهای صدر و بقیه الله (عج) بود. تعداد 100 نفر از جانبازانی که فقط دچار مصدومیت با گاز خردل شده بودند با استفاده از پرسشنامه سلامت عمومی(G.H.Q.) مورد ارزیابی قرار گرفتند. همچنین ارتباط سطح سلامت عمومی این گروه با متغیرهای سطح تحصیلات، وضعیت تاهل، شغل، تعداد فرزندان، تحصیلات همسر و... مورد ارزیابی قرار گرفت. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی توزیع نظیر فراوانی، میانگین، انحراف معیار، ضریب همبستگی و تحلیل واریانس مورد ارزیابی قرار گرفت.
  نتایج
  این مطالعه نشان داد که میانگین سنی نمونه 41 و انحراف معیار آن 86/5 سال بود. میانگین سلامت عمومی در جانبازان 34/47 به دست آمد که بیانگر اختلال در سلامت افراد بود. همچنین بین متغیرهایی از قبیل سطح تحصیلات، شغل و سابقه بستری روانپزشکی جانباز با سلامت عمومی ارتباط معنادار وجود داشت.
  بحث: اختلاف نمرات در برخی از متغییرها معنادار و در برخی دیگر به سمت معنادار شدن پیش می رود. با توجه به امر پیشگیری می توان با برنامه ریزی صحیح و آموزشهای لازم به این عزیزان از این مساله ممانعت بعمل آورد.
  کلیدواژگان: گاز خردل، مصدومیت شیمیایی، اختلال استرس بعد از ضربه، سلامت روانی
 • غلامعلی قربانی صفحه 8
  مقاله:سرخک یک بیماری ویروسی تنفسی مسری است که در حال حاضر همچنان در کشورهای در حال توسعه شیوع دارد. در سالهای اخیر در ایران نیز شیوع سرخک در بالغین و نظامیان گزارش شده است.
  روش مطالعه
  یک بررسی مروری می باشد که دو گروه از بالغین، قبل از واکسیناسیون ضد سرخک وبعد از آن مورد مطالعه قرار گرفتند. همچنین مطالعات قبلی انجام شده در مورد وضعیت ایمنی علیه سرخک در بالغین جمع آوری و توصیه های آنها مشخص و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  در دو مطالعه انجام شده در نظامیان مشخص شد که قبل از واکسیناسیون بیشتر از 5/22% افراد بالغ در مقابل سرخک حساس و بعد از واکسیناسیون به کمتر از 2/2%تقلیل یافت و شیوع سرخک در بین نظامیان کنترل شد. همچنان طبق گزارش وزارت بهداشت و آموزش پزشکی هیچگونه بیماری سرخک بعد از واکسیناسیون دیده نشد.
  بحث : طی سالهای قبل مطالعاتی در مورد سرخک در ایران انجام شده بود و شیوع بیماری سرخک را در بالغین نشان داده بودند که توصیه به واکسیناسیون ضد سرخک داشتند. بنابرین وزرات بهداشت اقدا به واکسیناسیون سراسری سنین بین5-25 سال نمود. لذا در آینده در صورتی که افراد بالغ بخصوص نظامیان بعلت کاهش ایمنی به سرخک حساس شوند و این شرایط یعنی بروز بیماری در سربازان مشاهده گردید، توصیه می شود وزرات بهداشت جهت جلوگیری از شیوع سرخک تمام سربازان وافراد بالغ در شرف استخدام را قبل از شروع به خدمت برضد سرخک واکسینه نمایند تا در آینده شاهد کنترل این بیماری باشیم.
  کلیدواژگان: سرخک، واکسیناسیون، سرباز، شیوع و اپیدمی
 • علی کرمی، حامد قاسمی صفحه 16
  مقدمه
  توسعه علوم پایه پزشکی، زیست شناسی و بویژه روش های نوترکیبی ژن، مهندسی ژنتیک و فناوری زیستی در عرصه های مختلف تحقیقاتی، و نقش آن در زندگی و سلامت بشر و محیط زیست سبب گردیده است تا برای پیشگیری از آسیب های احتمالی و یا بروز خطرات پیش بینی نشده حاصل از پژوهش های علمی، مقررات ایمنی زیستی، حفاظت زیستی و مرامنامه های حقوقی و اخلاقی جهت محققین، کارشناسان آزمایشگاه ها و مراکز تحقیقاتی تنطیم گردد.
  مقررات ایمنی زیستی، اخلاقی و حقوقی مختلفی در این زمینه توسط سازمان های بین المللی مانند سازمان بهداشت جهانی، پروتکل ایمنی زیستی کارتاهنا وابسته به کنوانسیون تنوع زیستی و همچنین توسط کشورهای مختلف جهت کنترل خطرات ناشی از فعالیت های آزمایشگاهی با عوامل بیولوژیک خطر زا تهیه و تدوین شده است. کنوانسیون خلع سلاح بیولوژیک بعنوان یک معاهده بین المللی جهت پیشگیری از توسعه سلاح های بیولوژیک و بیوتروریسم تلاش دارد تا با فرایندهای مختلفی احتمال این تهدید خطرناک را کاهش دهد. متاسفانه روند اصلی توانمند نمودن این کنوانسیون که در طی مذاکرات چندین ساله جهت تدوین پرتکل الحاقی و اجرایی نمودن آن با مخالفت امریکا در سال 2001 متوقف گردیده و روند جدیدی جهت ادامه مذاکرات آغاز گردید.
  مواد و روش کار
  در این تحقیق با گرد اوری مطالب شامل مقررات ایمنی زیستی و مقررات حقوقی تدوین شده توسط سازمان های بین المللی به بررسی نقش این مقررات در اجرای اهداف کنوانسیون خلع سلاح بیولوژیک پرداخته شده است.
  نتایج
  در این روند موضوعاتی چون ایجاد مقررات ملی ایمنی زیستی و حفاظت زیستی و همچنین تدوین مرامنامه های اخلاقی و حقوقی جهت پژوهش های علوم پایه و پزشکی و آشنا نمودن محققین و متخصصین رشته های پایه و بالینی با تحقیقات موسوم به دومنظوره مطرح گردیده است که موضوع سال 2005 اجلاس متخصصین بحث در زمینه تدوین این مرامنامه ها بوده است و قرار است حاصل ان در اجلاس بازنگری ششم کنوانسیون مورد بررسی قرار گیرد.
  بنابر این ضرورت آشنایی محققین و دانشمندان رشته های مختلف بویژه محققین طب نظامی با مقررات ایمنی و مرامنامه های حقوقی و اخلاقی در این زمینه وجود دارد.
  کلیدواژگان: کنوانسیون خلع سلاح بیولوژیک، ایمنی زیستی، حفاظت زیستی، مرامنامه های حقوقی و اخلاقی
 • سید عباس تولایی، شروین آثاری، مهدی حبیبی، حمیدرضا خدامی، یدالله سیاوش وهابی، سیما نوحی، شکوفه رادفر صفحه 24
  مقدمه
  عدم تکمیل دوره بستری روانپزشکی به عنوان یکی از عوامل خطرزای عود بیماری و بستری مجدد محسوب می شود، و روانپزشکان در جهت کاهش آن تلاش می کنند. مطالعه حاضر با هدف بررسی فراوانی نسبی ترخیص با رضایت شخصی و متغیرهای مرتبط با آن در پرسنل نظامی بستری شده در بخش روانپزشکی بیمارستان بقیه الله انجام شد.
  روش کار
  در این مطالعه که به صورت مورد شاهدی و گذشته نگر انجام شد، تعداد 908 پرونده بستری در بخش روانپزشکی بیمارستان بقیه الله به صورت تصادفی ساده از بین کل پرونده های مربوط به سالهای 1382-1376 بررسی شد. بیماران بر اساس ترخیص با رضایت شخصی (31 نفر، 4/3%) یا دستور پزشک (877 نفر، 6/96%) ترخیص شده بودند. متغیرهای دموگرافیک (شامل جنس، سن، وضعیت تاهل، سطح تحصیلات، نظامی، سرباز)، متغیرهای سلامت روان (شامل تشخیص روانپزشکی هنگام بستری، سابقه مصرف مواد مخدر، خودکشی و سابقه اختلالات روانپزشکی) در دو گروه ثبت و مقایسه گردید.
  نتایج
  ترخیص با رضایت شخصی با ابتلای به اختلالات سایکوتیک(p=0.05) و اختلالات افسردگی(p=0.045) ارتباط معنی داری را نشان داد، اما با اختلالات شخصیتی، اضطرابی و دو قطبی ارتباط معنی داری را نشان نداد(p>0.05). ترخیص با رضایت شخصی با سن، سرباز یا پرسنل رسمی بودن، وضعیت اقتصادی اجتماعی، نظامی یا غیر نظامی بودن، سابقه خانوادگی اختلالات روانپزشکی در پدر، مادر، برادر و خواهر، سابقه خودکشی، مصرف مواد مخدر و سیگار ارتباط معنی داری را نشان نداد(p>0.05).
  بحث: مطالعه حاضر نشان داد که حدود 3% بیماران بستری شده در بخش روانپزشکی بیمارستان بقیه الله با رضایت شخصی ترخیص می شوند. مبتلایان به اختلالات سایکوتیک و همچنین مبتلایان به اختلالات افسردگی به میزان بیشتری با رضایت شخصی ترخیص می شوند. با توجه به ضرورت کاهش ترخیص با رضایت شخصی از بخش های روانپزشکی، لازم است که مبتلایان به اختلالات سایکوتیک و یا افسردگی از نظر ضروت تکمیل دوره بستری روانپزشکی تحت آموزش قرار گیرند. اگر چه با توجه به مطالعات بسیار محدود در این زمینه، لازم است که مطالعات آتی در این زمینه انجام گردد
  کلیدواژگان: ترخیص با رضایت شخصی، بخش روانپزشکی، پرسنل نظامی
 • محمدحسین تازیکی، ناصر بهنام پور صفحه 31
  مقدمه
  گوش عضو شنوایی - تعادلی است که می‎تواند به دلایل مختلف آسیب ببیند. در مورد رزمندگان که در معرض انواع تروماها قرار دارند، گوش نیز در معرض آسیب قرار دارد. بسیاری از آسیب‎های وارده به گوش غیرقابل برگشت هستند. از آنجا که کشور ایران هشت سال درگیر جنگ بوده است و تاکنون مطالعه‎ای در این زمینه در استان گلستان انجام نشده است، این تحقیق به منظور بررسی یافته های شایع گوش در جانبازان جنگ در استان گلستان انجام شده است.
  مواد و روش کار
  این مطالعه که از نوع مشاهده‎ای است، به صورت مقعطی و با رویکرد تحلیلی بر روی جانبازان استان گلستان انجام شد. حجم نمونه 256 نفر تعیین شد که به صورت تصادفی و از بین جانبازانی که دارای پرونده در بنیاد جانبازان بودند، انتخاب شدند. موارد مورد مطالعه شامل کاهش شنوایی، تنی‎توس، اتوره، سرگیجه، پارگی پرده تمپان، یافته های شنوایی سنجی، و نوع تروما بود که توسط متخصصین گوش و حلق و بینی معاینه شدند. آستانه انتقال استخوانی بالای db15 به عنوان معیار کاهش شنوایی تلقی و شدت کاهش شنوایی نیز به چند گروه تقسیم شد. بعد از تکمیل پرسشنامه ها، اطلاعات وارد رایانه شد و با نرم‎افزار SPSS و تست دقیق فیشر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  در این مطالعه، کلیه ی نمونه های مورد مطالعه مرد بودند. 5/21 درصد موارد از مشکل گوش شکایت داشتند که در 6/94 درصد کاهش شنوایی، در 6/83 درصد تنی‎توس، و در 4/5 درصد تنی‎توس بدون کاهش شنوایی داشتند ولی در اودیوگرام این افراد هم کاهش شنوایی موجود بود. 80 درصد موارد کاهش شنوایی دوطرفه، 9/10 درصد موارد سمت راست، و 1/9 درصد موارد سمت چپ بوده است. نوع کاهش شنوایی در 89 درصد موارد حسی عصبی و در 88 درصد موارد در فرکانس‎های بالا و شدت آن در 5/48 درصد موارد db30-15 بود. در 4/6 درصد موارد، پارگی تمپان وجود داشت که تنها در 6/3 درصد موارد اتوره داشتند. هیچکدام از افراد تحت مطالعه از سرگیجه شکایت نداشتند.
  بحث: با توجه به شیوع مشکلات شنوایی، با گذشت چندین سال از پایان جنگ، و استمرار آنها و عدم وجود درمان قطعی برای آنها، باید ضمن اهتمام جدی به ساخت محافظت‎کننده های صوتی، آموزش کافی نیز برای استفاده از آنها در صحنه های نبرد به رزمندگان داده شده، در مواردی که آسیب صوتی به گوش در مرحله برگشت ‎پذیر است، تمهیدات لازم را اتخاذ کرد و نسبت به حذف ریسک فاکتورها و همچنین حفظ باقی‎مانده شنوایی جانبازان اقدامات لازم را بعمل آورد.
  کلیدواژگان: کاهش شنوایی، ترومای جنگی، جانبازان، ترومای صوتی
 • مجید شهرتی، مصطفی قانعی، فرزاد پناهی، سعید کشاورز صفحه 34
  مقدمه
  جمهوری اسلامی ایران بزرگترین قربانی سلاحهای شیمیایی بعد از جنگ جهانی اول میباشد و مصدومین شیمیایی زیادی بعد از گذشت بیش از 15الی 20سال از زمان مصدومیتشان هنوز از عوارض مزمن اینگونه سلاحها رنج میبرند. امروزه خطر سلاحهای شیمیایی مختص کشورهای در حال جنگ نیست وخطربیوتروریسم و تروریسم شیمیائی بصورت یک حالت اورژانس برای خیلی از کشورها مطرح است واز آنجا که سازمان منع مصرف سلاحهای شیمیایی(OPCW)، خطر حملات تروریستی شیمیایی را در هر نقطه از جهان احتمال می دهد، سالیانه برنامه های آموزشی متعددی را برای پزشکان و نیروهای مخصوص کشورهای عضو داردکه برگزاری مانور اکراین در این راستا بوده است.
  روش کار در این تحقیق سعی شده است تا با تکیه بر مطالب علمی انتشار یافته در زمینه عوارض حاد و مزمن ناشی از سلاحهای شیمیائی، نحوه برخورد و مقابله با حملات شیمیائی، نحوه پیشگیری و درمان مصدومین وهمچنین تریاژ و ساختار اورژانس شیمیائی و همچنین تجربیات حاصل از 8 سال دفاع مقدس و تجربیات حاصل از شرکت در مانورهای شیمیائی داخل و خارج از کشور با نگاهی تحلیلی ابعاد مختلف پزشکی، عملیاتی وفنی مانور شیمیایی برگزار شده در اکراین که تمامی کشورهای عضو آتلانتیک شمالی (NATO) درآن شرکت داشتندرابامانورهای مشابه برگزار شده در داخل کشور مقایسه کنیم نتایج پی بردن به نقاط ضعف و قوت مانورهای داخل و خارج از کشور،نحوه همکاری تیمی در سطح بین المللی،استفاده از تجربیات سایر کشورها وداشتن پروتکل های واحد در برخورد با حوادث شیمیائی از نتایج این تحقیق میباشد.
  بحث ، اگرچه ما تجربیات ارزنده ای را به بهای سنگین در زمینه جنگ شیمیایی در هشت سال دفاع مقدس بدست آوردیم، ولیکن در صورتی که این تجربیات گرانبها در خصوص برخورد با سلاحهای شیمیایی و درمان مصدومین شیمیایی مکتوب نگردد و به دیگران آموزش داده نشود، به بوته فراموشی سپرده میشود. دنیا امروزه با نگرانی های زیادی که از حملات شیمیایی تروریستی دارد اهمیت ویژه ای به آموزش جنبه های پزشکی و پیشگیری در این زمینه قائل است و مکتوب نمودن و آموزش اینگونه یافته ها باعث می شود تا ضمن اعتماد به نفس به داشته های علمی، تجربی، فنی و تاکتیکی خودمان از تجربیات سایر کشورها نیز جهت اصلاح نواقص استفاده نمائیم
  کلیدواژگان: مانور، اکراین، شیمیائی
 • تاثیر آموزش حل تعارض بر کیفیت زندگی همسران جانبازان مبتلا به PTSD
  اکرم پرنده، مسعود سیرتی نیر، مرتضی خاقانی زاده، علی اکبر کریمی زارچی صفحه 45
  مقدمه
  جنگ علاوه بر ایجاد عوارض و مشکلات جسمی و روانی بر رزمندگان، خانواده آنان را نیز در معرض خطر و مشکلات قرار می دهد. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش حل تعارض برای سلامت وکیفیت زندگی همسران جانبازان مبتلا به اختلال استرس پس از تروما انجام گردیده است.
  مواد و روش کار
  این مطالعه، یک مطالعه تجربی، از نوع کار آزمایی بالینی است که در آن تعداد 28 نفر از همسران جانباز در بیمارستان بقیه الله (عج) و مرکز روانپزشکی صدر مورد بررسی قرارگرفتند. نمونه ها به طور تصادفی در دو گروه حل تعارض و شاهد تقسیم گردیدند. برای گروه مداخله، برنامه آموزشی در سه جلسه ی دو ساعته در هفته و به صورت آموزش گروهی ارائه شد و برای گروه شاهد هیچ گونه آموزشی ارائه نگردید. کیفیت زندگی هر دو گروه، قبل از مداخله و پس از مداخله (مرحله پیگیری و مرحله نهایی) بوسیله پرسشنامه کیفیت زندگی (فرم کوتاه شده 36SF) تعیین گردید. تجزیه و تحلیل داده ها بوسیله برنامه SPSS انجام گرفت.
  نتایج
  آزمون t مستقل نشان داد که میانگین نمره کیفیت زندگی قبل از مداخله در دو گروه مورد مطالعه اختلاف معنی داری ندارند 05/0P> اما پس از مداخله، همین آزمون اختلاف معنی داری بین دو گروه نشان داد (001/0=P). آزمون t زوج نشان داد که میانگین نمره ی کیفیت زندگی قبل و بعد از مداخله در گروه آزمون اختلاف معنی داری داشته است (0=P). همچنین آزمون آماری فریدمن نشان داد که میانگین نمره ی کیفیت زندگی در گروه مداخله در هر سه مرحله مورد مطالعه اختلاف معنی داری داشت (0001/0=P).
  بحث: با توجه به نتایج مطالعه، پیشنهاد می شود جهت ارتقاء سطح سلامت و کیفیت زندگی افراد جامعه، به ویژه خانواده ی جانبازان، از برنامه های آموزش مهارت حل تعارض استفاده گردد.
  کلیدواژگان: همسر جانباز، حل تعارض، کیفیت زندگی، SF، 36، اختلال استرس پس از تروما
 • مهدی خوبدل، محمدعلی عشاقی، محمدرضا آخوند، یونس پناهی، رمضانعلی عطایی، حامد رمضانی صفحه 52
  مقدمه
  هر چند در طی چند دهه اخیر، دی اتیل متا تولوآمید (DEET) به عنوان پرمصرف ترین و موثرترین ماده دافع حشرات مطرح بوده است، اما اثرات زیانبار سمی و آلرژیک آن باعث شده است که ایده جایگزینی مواد دافع دیگر به جای آن قوت گیرد. در این بین ماده دی متیل فتالات ((DMPکه در طی سالهای دور به عنوان دافع حشرات مورد مصرف بوده، در سالهای اخیر نیز مجددا مورد توجه قرار گرفته است. مطالعه حاضر در نظر دارد ویژگی فنیDMP ایرانی و خارجی را از لحاظ دوز موثر(ED50، ED95) با استفاده از دو متد استاندارد و اصلاح شده مورد بررسی و مقایسه قرار دهد.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه دوز موثر DMP ساخته شده در ایران و DMP خارجی (ساخت شرکت Merck) با استفاده از متد استاندارد ((ASTM و متد اصلاح شده در مقابل دو گونه Anopheles stephensi و Culex pipiens و با استفاده از داوطلب انسانی مورد بررسی قرار گرفت. در متد استاندارد در هر با تست 4 غلظت از ماده دافع به همراه شاهد به طور هم زمان مورد آزمایش قرار گرفت، در حالی که در مدل اصلاح شده در هر بار فقط یک دوز از ماده دافع تست گردید. در نهایت تفاوتهای موجود در بین DMP ایرانی و خارجی و نیز اختلاف موجود در نتایج دو متد فوق با استفاده از آنالیز رگرسیون پروبیت(Probit) در نرم افزار SAS (Statistical Analysis System) و آزمونهای آنالیز واریانس و T-test با یکدیگر مقایسه شد.
  نتایج
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که از لحاظ دوز موثر اختلاف معنی داری بینDMP ایرانی و خارجی وجود ندارد. ولی بین دو متد تست از لحاظ دامنه ED95- ED50اختلاف وجود دارد. به طوری که در متد اصلاح شده این دامنه گسترده تر شده، فاصله ED50 تا ED95 زیادتر می شود. همچنین در این مطالعه تفاوتهایی نیز بین دو گونه پشه مورد تست از لحاظ دوز موثر و میزان دورکنندگی مشاهده شد.
  بحث: بر طبق این یافته ها،DMP سنتز شده در ایران قابلیت رقابت و پتانسیل جایگزینی بجای DMP خارجی را دارد. همچنین هر دو متد استاندارد و اصلاح شده دارای معایب و محاسنی هستند، ولی با توجه به این یافته ها به نظر می رسد برای تست مواد دافع حشرات، متد استاندارد مناسب تر از متد اصلاح شده باشد؛ علاوه بر این برای تعیین دوز موثر مواد دافع حشرات، پشه Anopheles stephensi مناسب تر از Culex pipiens می باشد.
  کلیدواژگان: دی متیل فتالات، DMP، دوز موثر، مواد دافع حشرات، Anopheles stephensi، Culex pipiens
 • فیروز ولی پور، غلامحسین پورتقی، علی خوانین، محمدرضا آخوند، گودرز انصاری، مهناز مذاهبی صفحه 63
  مقدمه
  پرتو X از جمله پرتوهای یونیزان الکترومغناطیس می باشد که دارای طیفی وسیع است. این امواج کاربردهای مختلفی در پزشکی، صنایع، و تحقیقات دارند. به منظور جلوگیری از خطرات ناشی از این امواج می بایست بر نحوه بکارگیری آنها نظارت دقیق صورت گیرد و کلیه ی اپراتورها از خطرات احتمالی و آسیبهای ناشی از بکارگیری غیر اصولی این دستگاه ها آشنایی داشته باشند. یکی از مراکزی که این امواج کاربرد زیادی در آن دارند، فرودگاه ها و بخش های کنترلی است. بررسی میزان مواجهه ی لحظه ای اپراتورها و پرسنل شاغل در ورودی های)گیت های(بازرسی با پرتو X هدف اصلی این پژوهش می باشد.
  مواد و روش کار
  دستگاه های X-Ray موجود در ورودی های (گیت های) بازرسی فرودگاه ها عمدتا شامل دو مدل RAPISCAN و HEIMANN می باشد. اندازه گیری در دو قسمت بازرسی آقایان و خانم ها و در وضعیت های مختلف از قبیل پرده پایین و بسته، پرده بالا در حین خروج وسایل، و در محل نشستن اپراتور در کنار دستگاه انجام شد. اندازه گیری پرتوهای X به وسیله دستگاه آشکارساز این پرتوها، مدل Smartlon، صورت گرفت. نتایج حاصل از اندازه گیری با استفاده از آزمون های آماری علامت و آزمونt مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفت و میزان پرتو x با حد مجاز استاندارد شغلی انجمن دولتی متخصصین بهداشت صنعتی آمریکا (ACGIH) که μsvh-1 25 می باشد، مورد مقایسه قرار گرفت.
  نتایج
  میانگین کل میزان پرتو x اندازه گیری شده برابر با 73/0 ±68/2 بود. در وضعیت پرده بالا این میانگین پرتو 75/1 ±25/4، در وضعیت پرده پایین، 2/1±5/2، و در کنار دستگاه این میانگین 07/0 ±3/1 بود. میزان پرتو اندازه گیری شده در قسمت آقایان، 24/1 ±07/4 و در قسمت خانم ها، 13/0 ±3/1 بوده است. همچنین میزان پرتو اندازه گیری شده در دستگاه RAPISCAN، 61/0 ±07/2 و در دستگاه HEIMANN، 34/1±3/3 بدست آمد.
  بحث: هرچند که میزان پرتو X در تمامی حالات فوق پایین تر از حد مجاز شغلی می باشد، ولی در هر حال تماس با این پرتو حتی در دوزهای پایین می تواند عوارضی را برای انسان به همراه داشته باشد، بنابراین به پرسنل شاغل در این واحدها باید آگاهی بیشتری در مورد خطرات پرتو و نحوه کار کردن ایمن با آن داده شود.
  کلیدواژگان: پرتو X، دستگاه بررسی پرتو X، آلایندگی، فرودگاه
 • غلامرضا میرزایی، علی فتحی آشتیانی، حسینعلی مهرابی، خدابخش احمدی صفحه 69
  مقدمه
  با توجه به اهمیت مطالعه وضعیت رضایت شغلی کارکنان نظامی در رابطه با وضعیت روانشناختی و نیمرخ شخصیتی، در پژوهش حاضر به تعیین عوامل موثر در رضایت شغلی افسران در یک واحد نظامی نیروی زمینی سپاه پرداخته شد. فرض بر آن بود که بین رضایت شغلی، سلامت روان، ویژگی های شخصیتی و ویژگی های جمعیت شناختی افسران رابطه وجود دارد و می توان رضایت شغلی افسران را بر اساس این متغیرها، پیش بینی نمود.
  مواد و روش ها
  در قالب یک پژوهش از نوع همبستگی، از بین جامعه آماری شامل کلیه افسران ارشد و افسران جزء یک واحد نظامی نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در اصفهان، 207 افسر ارشد و افسر جزء بر اساس روش نمونه گیری تصادفی منظم انتخاب شدند. به منظور اندازه گیری رضایتمندی شغلی از شاخص توصیف شغل (JDI)، و به منظور ارزیابی سلامت روانی از پرسشنامه سلامت عمومی (GHQ) و جهت ارزیابی ویژگی های شخصیتی از پرسشنامه 16 عاملی کتل (16PF) استفاده شد. داده های به دست آمده با روش های آماری ضریب همبستگی و تحلیل رگرسیون گام به گام مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  نتایج بدست آمده حاکی از آن بود که هر چه سلامت روان بالاتر باشد، رضایت شغلی نیز افزایش می یابد. در مورد مقوله ویژگی های شخصیتی نیز مشخص شد هر چه میزان نمره «اضطراب» کمتر باشد وهر چه قدرت «رهبری» و «توان سازگاری» آنان بالاتر باشد، رضایت شغلی آنان افزایش می یابد. بعلاوه سه عامل کارکرد اجتماعی، کنترل غرائز و سن، بیشترین سهم را در پش بینی رضایت شغلی افسران دارند.
  بحث: بر اساس نتایج این مطالعه، رضایت شغلی متغیری است که از سلامت روان، ویژگی های شخصیتی و ویژگی های جمعیت شناختی تاثیر می پذیرد. لذا می توان از این متغیرها به عنوان شاخص هایی در جهت پیش بینی رضایت شغلی نیروهای نظامی استفاده کرد. بعلاوه می توان از آنها به عنوان متغیرهای روان شناختی در جذب و گزینش نیروهای جدید در سپاه و همچنین ارتقاء درجه افسران، استفاده نمود.
  کلیدواژگان: رضایت شغلی، سلامت روان، ویژگی های شخصیتی، افسران
 • مجتبی رستمی جلیلیان، مریم امید قائمی، نازیلا کساییان صفحه 78
  مقدمه
  HCV و HBV به عنوان دو عامل ایجاد عوارض وخیم کبدی، عوارض خارج کبدی زیادی نیز دارند، که از آن جمله، مسیر مبتلایان، به سمت ایجاد سندرم آنتی فسفولیپید است. این مطالعه با هدف بررسی ارتباط احتمالی هپاتیت های B و C با ایجاد ترومبوز در معتادان تزریقی، به عنوان افراد در معرض خطر این بیماری ها، و به منظور اتخاذ روش های پیشگیری مناسب، طراحی و اجرا گردید.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه ی مقطعی، 148 معتاد تزریقی مراجعه کننده به بیمارستانها و درمانگاه های شهر اصفهان، بین سالهای 81 تا 83، به روش غیر احتمالی آسان وارد مطالعه شدند. وجود ترومبوز در افراد مورد مطالعه با معاینات بالینی تعیین گردید و در صورت وجود ترومبوز، اندام درگیر و فاصله زمانی بین ایجاد ترومبوز و مصرف مواد مخدر تزریقی ثبت شد. سپس افراد به دو گروه تقریبا مساوی واجد ترومبوز(72 نفر (48%)) و فاقد ترومبوز (76 نفر (52%)) تقسیم شدند. همچنین اطلاعات زمینه ای و دموگرافیک افراد ثبت شده، تستهای HBs-Ag و HCV-Ab با روش الیزا جهت تشخیص موارد مبتلا به هپاتیت های B و C از آنها به عمل آمد. سپس ارتباط نتایج آزمایشات هپاتیت و نیز ارتباط فاکتورهای زمینه ای با ترومبوز بوسیله ی تستهای مجذور کای و رگرسیون لجستیک مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفته، 05/0 P<معنی دار تلقی گردید.
  نتایج
  هپاتیت C در 8/45% افراد با سابقه ترومبوز و 2/34% افراد بدون سابقه ترومبوز مشاهده گردید. هپاتیت B نیز در 6/16% افراد با سابقه ترومبوز و 2/9% افراد بدون سابقه ترومبوز موجود بود. رابطه ی معنی داری بین ابتلاء به هپاتیت های B و C با ایجاد ترومبوز مشاهده نگردید(05/0P >). بین مدت زمان مصرف مواد مخدر تزریقی با هپاتیت B، هپاتیت C، و ایجاد ترمبوز ارتباط معنی داری وجود داشت (000/0P=). بیشترین ناحیه درگیر، ترومبوز ساق پای راست بود (3/33%).
  بحث: ابتلاء به هپاتیت های ویروسی B و C شانس ایجاد ترومبوز را افزایش نمی دهد. از آنجائی که مطالعات دیگر افزایش میزان آنتی بادی آنتی کاردیو لپتین را در این بیماران نشان داده اند و نیز نتایج متناقصی در دنیا گزارش شده است، این مورد، تحقیق و تفحص بیشتری را با انجام آزمایشات دقیق تر می طلبد. از سوی دیگر، با افزایش مدت زمان مصرف مواد مخدر تزریقی، شانس ابتلا به هپاتیت های B و C و ترومبوز افزایش می یابد که در این زمینه، دادن آموزش و اطلاع رسانی به جامعه ی معتادین لازم و مفید می باشد.
  کلیدواژگان: هپاتیت B، هپاتیت C، اعتیاد تزریقی، ترومبوز
|
 • Psychological hcalth status of mustard gas cxposcd vctcrans
  Karami G. R., Amiri M., Ameli J., Kachooei H., Ghodoosi K., Saadat A. R., Tavallaei S. A., Zareei A. A Page 1
  Background
  Mustard gas had been used against Iranian soldiers during Iraq-Iran war for several times and caused numerous physical and mental impairments. Mustard gas injury and P.T.S.D. decrease the general health of victims. The aim of this study was to evaluate the incidence of psychological health in mustard gas exposed Iraq-Iran war veterans. Methods and Materials: In a descriptive-analytic study, 100 mustard gas injured veterans referred to Baqyatallah and Sadr hospitals were evaluated for general health with using general health questionnaire (G.H.Q.-28). Relations between G.H.Q. and education, job, wife’s education and other demographic data were evaluated. Frequencies, means, correlation and analysis of variance were computed with SPSS software.
  Results
  Mean age of selected persons was 41 years (S.D. — 5.86). The mean of general health in mustard injured persons was 47.34 indicating impaired health in this group. There were significant correlation between G.H.Q. and education, job and psychiatric ward admission.
  Discussion
  Differences between some variables were significant or had shifi toward being significant. These findings revealed importance of plans and preventive measures for these patients.
  Keywords: mustard gas, chemical warfare injury, psychological health
 • Ghorbani G.A Page 8
  Background
  Measles is a contagious respiratory viral infection whose outbreak continues to occur in adults in recent decades especially in soldiers.
  Methods
  this is a review study that has compared the immunity against measles before and afier vaccination. We also have accumulated the results and considerations of other studies about measles immunity in adults and have analyzed these data.
  Results
  Two pervious studies in military forces have showen, that 22.5% Of personnel were non immune to measles before vaccination but this rate is decreased to 2.2% after mass vaccination that it could control the measles outbreak. Also, the ministry of health hasn’t reported any measles case afier mass vaccination.
  Discussion
  The most studies in Iran and other countries showed outbreak of measles in adults and they have considered measles vaccination in recent years. Therefore, military health office vaccinated all persons between 5- 25years old. In ifiture for measles control, they should vaccinate all soldiers and new staff who have recruited to army, if not immune to measles disease, to control it.
  Keywords: soldier, measles, vaccination, outbreak, epidemic
 • Karami A., Ghasemi H Page 16
  Military medicine and biodefense research is vital for protection against weapons of mass destructions’ specially threat of chemical and biological warfare and bioterrorism. Great advances in the life sciences, like biotechnology, genetic engineering and molecular biology have created a pressing need for steps that must be taken to reduce this threat to humanity. The biosafety regulations and code of conduct for scientists may provide a tool nationally adopted by each state party to the BWC convention in implementation of its obligations under the convention and in accordance with its constitutional process and put into force within its territory. The scientists should be encouraged to convene seminars, workshops and prepare research papers to raise the awareness. Training programs and materials on biosafety requlations and, GLP (good laboratory practice) and biomedical ethics should also be improved and inserted in university curricula. Codes of conduct should not leave individuals and scientists with the impression that codes are designed against them or their scientific activities. Due respect should be extended to the scientific community as members of the society who serve the noble objectives of humanity through the advancement of science. Wider contributions by the scientists in promotion. The promotion of international scientific and technological cooperation and exchange of information according to article X of the BWC regarding results of scientific research constitutes yet another effective assurance for the use of biosciences to remain peaceful. Codes of conduct should avoid any restrictions on exchange of scientific discoveries in the field of biology for research, development, prevention, diagnosis and treatment or disease and other peaceful purposes.
 • Tavallaei S. A., Asari Sh., Habibi M., Khodami H. R., Siavoshi Y., Nouhi S., Radfr Sh Page 24
  Introduction
  Premature discharge is known as a cause of relapse of psychiatric disorder and readmission. Health supervisors and researchers are eager to keep this kind of discharge minimal. Current study was done to evaluate the frequency of Discharge Against Medical Advice (AMA) from psychiatric ward and correlated variables.
  Materials And Methods
  In this case-control retrospective study, the chart of 908 admissions in psychiatry ward of Baqiatallah hospital between 1997 and 2003 were studied. Random sampling was done. Patients were divided to patients discharged AMA and those discharged with Medical Advice. Demographic and mental health related variables were registered and compared in two groups.
  Results
  31 subjects (3.4%) were discharged Against Medical Advice and 877 (96.6%) with Medical Advice. Discharge AMA was significantly correlated with psychotic disorders and depressive disorders, but not with personality disorder, anxiety disorder and bipolar disorders. Age, being soldier, socioeconomic status, military duty, familial history of mental health disorder in relatives, history of suicide, using drugs and cigarette was not significantly correlated with discharge AMA.
  Discussion
  Over 3% of subjects who admit to Baqyiatallah hospital are discharged against medical advice. Patients with depressive or psychotic disorders are at higher risk for discharge with AMA. With respect to decrease the frequency of discharge against medical advice, it seems t be essential to give instruction to some groups of patients such as those with depressive or psychotic disorders. Further studies are recommended.
  Keywords: Discharge Against Medical Advice, Psychiatric word, Military Personnel
 • Taziki M.H., Behnampoor N. Page 31
  Bachground: Ear, as vestibuloauditory system, can be damaged by many causes. In army personnel who have been exposed to trauma, ear can be traumatized. Many of ear injuries are irreversible. Because of eight years war in Iran and as far as there has not been any study in Golestan province about such abnormalities, this research was done to determine te common otologic findings in war victims of Golestan province.
  Methods
  This is a descriptive cross-sectional study on 256 war victims of Golestan, which were chosen with simple randomized sampling. Hearing loss, tinnitus, othorea, vertigo and tympanic membrane perforation as otologic findings, and the kind of trauma were considered. B.C over than 15db considered as hearing loss. Hearing loss was divided in few groups and the questionnaire was filled for all of the sample population. Data was analyzed by SPSS software and Fisher exact test.
  Results
  In this study, the sample population was exclusively male of whom 21.5% suffered from audiologic problems. 94.6% of them had hearing loss (83.6% with tinnitus) and all the others had tinnitus without clinical hearing loss, but there were some findings of hearing loss in their otologic findings. 80% of hearing loss was bilateral, 10.9% on the right and 9.1% on the lefi side. Type of hearing loss in 89% was neuronal. And in 88% it was in high frequencies. The intensity of hearing loss in 48.5% of sample population was 15-30db, 6.4% of them had tympanic membrane rupture, only 3.6% of them had othorea and none of them had vertigo.
  Discussion
  Although there are few years passed from the end of the war but the hearing abnormalities are still common problems in war victims. Therefore it is necessary not only to manufacture sound protective instruments but also to proper special trainings for army personnel been in war front. On the condition where the sound can cause reversible lesions, the health care personnel should be ready to look afier victims. Also the risk factors should be omitted to preserve the remained hearing in the war victims.
  Keywords: Hearing loss, War trauma, War victims, Noise trauma
 • Shohrati M., Ghaneie M., Panahi F., Keshavarz S Page 34
  Introdoction: Islamic Republic of Iran was frequently attacked by Chemical Warfare Agents (CWA) during IraqIran war. Today and after 15 to 20 years of exposure many injured patients are constantly suffering from long-term effects of these agents. But nowadays danger of chemical terrorism and also bioterrorism are not merely related to war time and most communities are liable to such threats. In this regard OPCW conducts several educational programs for physicians and specific relief agents of the associated countries each year. Ukraine maneuver, from 2005/10/8 until 2005/10/13, was the second medical and non-medical chemical defense conducted by OPCW in collaboration with NATO members. Iranian chemical defense team, member of International chemical injured treatment and education station, has participated very actively in this maneuver.
  Methods
  Current study has performed according to scientific issues about acute and chronic complications due to chemical warfare’s’, managements protocols and challenging with chemical attacks, prevention methods and treatment of injured patients and also triage and structure of chemical emergency and obtain experiences from 8 years war of Iraq against Iran and also participation in national and international chemical maneuvers with an analytic view to different medical, operational and technical aspects of chemical maneuver in Ukrain with participation of all the NATO countries, we would compared it with Iranian national maneuver
  Results
  We could define several weaknesses and strengths of our anti-biochemical training programs. We have also designed a sketch for future collaboration with other countries in an international level to respond properly in case of biochemical accidents.
  Discussion
  Although we have experienced valuable results during chemical war Iraq against Iran, but if we don’t publish these experiences about management of chemical veterans and don’t education them, they would be forgotten. Nowadays world has a lot of worries about terrorist chemical attacks and education of prevention and medical aspects is an issue of importance and also publishing and educating of such findings would result increasing in self esteem about our scientific practical, technical and tactical knowledge if accompanied with using experiences of other countries to repair our defects.
  Keywords: Maneuver, Chemical, Ukrain
 • The Effect of Training Conflict Resolution on Quality of Life's on Spouses of War Veterans Post Traumattic Stress Disorder
  Parandeh A. Sirati M., Khaghanizadeh M., Karimizarchi A. A Page 45
  Introduction
  Warfare in addition to damaged and psychosomatic problems on combatants also it put their families exposed to danger. This research performed with object for the effect of Training conflict resolution Of QOL Of Spouse’s Of War Veterans post traumatic stress disorder.
  Material And Methods
  This present research is a Quazi experimental study of clinical trial type that carried out on 28 war veterans spouse in Baqiyatallah hospital (a.s) and Sadr psychiatric center. They were divided into conflict resolution Group (Interventional Groups)and control groups randomly.The education program was performed for intervention group at 3 sessions in 2 hours a week.however, no training was done for the control group. The Quality of life in both groups were determining at before,and after training to 2 stage in 6 week & 12 week after training(follow up & post test)by SF 36 questionnaire. The data were analysed by using spss with descriptive and inferential statistics.
  Results
  Independent t-test showed that the quality of life mean rank before training had not a significant different between the groups (p>O.O5). But after intervention he same test indicated a significant difference between two groups(p—O/OO 1).Paired t-test revealed that the quality of life mean rank before and afier the group intervention with p—O!000 has a significant difference. The Friedman test showed that there was significance in total mean rank of Q.o.l in intervention group in before —after and final test(p0/0001).
  Discussion
  Considering the results, it is recommened that the conflict resolution skill program should be used to promotion the health and quality of life’s individuals especially veterans family.
  Keywords: Spouses war veterans, conflict resolution, quality of life, SF, 36, posttrumatic stress disorder
 • Khoobdel M., Oshaghi M. A., Akhoond M. R., Panahi Y., Ataee R. A., Ramazani H Page 52
  Introduction
  The most common mosquito repellent formulations available on the market contain deet (N, Ndiethyl-m-toluamide), which has shown good repellency against biting insects. Although effectiveness, deet is not the ideal product, as allergic and toxic effects have been documented. To avoid these adverse effects, research on repellents derived from plant extracts and some other chemical repellents, to replace deet. The repellent dimethyl phthalate (DMP) is again attended due to its safety to human. This study investigates the repellency and effective dosage of DMP, which is synthesized and formulated in Iran, comparing with Germany dimethyl phthalate against Anopheles stephensi and Culexpipiens using human bait methods.
  Material And Methods
  Two repellents includes Iranian and Merck dimethyl phthalate (DMP) were evaluated against Anopheles stephensi and Culex pipiens, using American Society for Testing and Material (ASTM) standard procedure, a free choice method based on the variable dose-fixed time. Also a modified of ASTM method we used for determination of effective dosages of the repellents. In laboratory repellent test, dimethyl phthalate was evaluated against An. stephensi and Cx. pipeins when applied to human skin. The experiments with two models of cages conducted twice on each of the four human volunteers (4 males).
  Result
  In ASTM method there were no significant differences between the two repellents (Iranian and Merck’s DMP) as indicated by the ED50 and ED95 values (P>O.05). But, there were significant differences in repellent sensitivity between An. stephensi and Cx. pipiens at the ED95 level. In modified ASTM method there were no significant differences between the two repellents against An. stephensi, as indicated by the ED50 values (P>O.05). But, there are significant differences between the two repellents against Cx. pipiens based on ED50 value. Disclussion: Results of this study showed that the Iranian synthesized DMP has necessary potential and specificity to compare with Merck manufactured product. With both methods relative difference of effective dose of different repellents can be indicated, but standard method is better than modified method. Based on the result of our study, An.stephensi was distinguished as ideal species for repellents test in the laboratory.
  Keywords: Dimethyl phthalate (DMP), Anopheles stephensi, Culexpipiens, Effective dose, Repellent
 • Valipur F., Pourtaghi G. H., Khavanin A., Akhound M. R., Ansari G., Mazahebi M Page 63
 • Mirzaei Gh, Fathi Ashtiani A., Mehrabi H. A., Ahmadi Kh Page 69
  Introduction
  Because the loss of study about military officers’ job satisfaction and its relation with mental and personality characters, our aim was to evaluate this relationship in superior and inferior officers in a military unit of Sepah-E-Pasdaran of Islamic Revolution. It is hypothesized that there is correlation between job satisfaction with mental health, personality traits and demographic variables in military officers and can predict job satisfaction from these variables.
  Methods
  As a cross-sectional study, 207 of superior & inferior officers of a military unit were selected randomly and assessed with Job Descriptive Index (JDI), 1 6PF Cattell Questionnaire, General Health Questionnaire (GHQ) and demographic Questionnaire.
  Results
  The result of Pearson correlation coefficient showed that high job satisfaction has a positive correlation with high mental health, personality and demographic characters and the job satisfaction increased with increasing in score of leadership and adjustment. Other results showed “social function” as a mental health, “control” as a personality character and age can predict 11.3 percent of military forces job satisfaction (p< 0.05)
  Discussion
  This research showed that more attention must be paid to job satisfaction of military officers and suggested that mental health and personality characteristics can predict job satisfaction therefore these can be used as worship variables to employing and screening variables of new officers. Anyway there are many important factors in this problem as we discussed about.
  Keywords: Job satisfaction, Mental Health, Personality Characteristic, officers
 • Rostamijalilian M., Omid Ghaemi M., Kassaeian N Page 78