فهرست مطالب

شریف - پیاپی 38 (تابستان 1386)
 • پیاپی 38 (تابستان 1386)
 • ویژه ی مهندسی برق و کامپیوتر
 • 136 صفحه، بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/06/25
 • تعداد عناوین: 15
|
 • مقالات پژوهشی
 • رحیم فائز صفحه 3
  از چند ساختاره algan/gan در ادوات قدرت استفاده می شود بنابراین داشتن چگالی جریان و ولتاژ شکست بسیار مهم است. در قسمت اول این نوشتار اثر پارامترهای مختلف و چگالی گاز دوبعدی الکترون بررسی شده و بهترین حالت ها مشخص شده اند. همچنین نشان داده شده است که در بعضی حالات حفره ها در سطح فوقانی algan جمع می شوند, اما به علت وجود ترازهای تله در هیچ آزمایشی مشاهده نشده اند. در بخش بعدی اثر وجود تله ها بر چگالی گاز دو بعدی مورد بحث قرار گرفته است. در انتها درباره روش های زیاد کردن ولتاژ شکست بحث شده و با شبیه سازی برای...
 • محمد عسگری صفحه 11
  امروزه روش های متداول در جهت یابی رادیویی جای خود را به سیستم های پردازش آرایه یی داده اند که کاربردهای بی شماری دارند. گرچه سیستم پردازش آرایه یی بر بسیاری از ناتوانی های الگوریتم های متداول مورد استفاده فائق آمده اما قابلیت های آن از عواملی همچون نویز, عدم اطلاع دقیق از مشخصات سیگنال دریافتی اثر تزویج متقابل عناصر آرایه و بسیاری از پارامترهای دیگر تاثیر می پذیرند. تمامی این عوامل باعث ایجاد خطا در آشکارسازی و همچنین جداسازی منابع از یکدیگر می شود. در این نوشتار, ضمن بیان حد کرامر- راو و کاربرد آن در سیستم های پردازنده ی آرایه...
 • سیدمحسن حسینی گلگو، فرامرز حسین بابایی، رضا افضل زاده صفحه 21
  در این نوشتار حساسیت حسگر گاز مقاومتی که از لایه ی نازک اکسید قلع, ساخته شده نسبت به چند گاز قابل اشتعال مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور لایه ی نازک اکسید قلع آمورف به روش تبخیر توسط باریکه ی الکترونی در خلا بر روی زیر پایه ی کوارتز نشانده شد. فرایند تبلور لایه ی حاصل در دمای 300C به مدت 140 دقیقه صورت گرفت. ریزساختار لایه ها با XRD بررسی و اندازه ی متوسط دانه های متبلور اکسید قلع 13nm برآورد شد. نهایتا با برقراری اتصالات اهمی و نصب یک ریزگرمکن الکتریکی, نمونه ی حسگر گاز مقاومتی ساخته شد. تغییر هدایت الکتریکی حسگرهای نمونه در حضور مقادیر مختلفی از گازهای هدف در هوا ثبت, و حساسیت نمونه ها نسبت به...
 • محسن بهداری، محمود سلماسی زاده، جواد مهاجری صفحه 31
  با گذشت 25 سال از عمر ارتباطات سیار, تعداد کاربران تلفن همراه از تعداد کل کاربران تلفن ثابت پیشی گرفته است. این جمله به تنهایی می تواند نشانگر رشد سریع ارتباطات سیار در سال های اخیر باشد که حجم قابل توجهی از صنعت مخابرات را به خود اختصاص داده است. در ایران نیز برای گسترش ارتباط سیار سرمایه گذاری بسیار سنگینی به عمل آمده و مشترکین نیز برای استفاده از این سرویس ها هزینه ی قابل توجهی می پردازند. نکته ی مهم این که علیرغم این سرمایه گذاری سنگین و استفاده ی گسترده سیستم gsm قابل تغییر یا بهبود نیست و به شکل یک مجموعه...
 • اسماعیل فلاح چولابی، جواد شکرالهی مغانی صفحه 43
  اغلب سیستم های الکترومغناطیسی تحت تاثیر میدان های مغناطیسی متغیر با زمان قرار دارند. تغییر مغناطیسی نسبت به زمان اگر به اندازه ی کافی سریع باشد, موجب بروز پدیده هایی در مواد فرومغناطیسی می شود که در اصطلاح اثرات دینامیکی نام دارد. جریان گردایی و تلفات اضافی از جمله ی این پدیده ها هستند, و در این نوشتار ضمن حل میدانی سیستم های الکترومغناطیسی به روش اجرا محدود برای معادل کردن آن ها روشی ارائه شده است. در مدل ارائه شده بر مبنای روابط موجود میان جریان گردابی و تلفات اضافی عبارتی برای شدت میدان معادل بیان می شود که...
 • سیدحسین ساداتی، محمدباقر منهاج، مهدی سبزه پرور صفحه 51
  در این نوشتار یک سیستم کنترل پرواز تطبیقی غیر خطی با استفاده از گام به عقب و شبکه ی عصبی پیشنهاد شده است. از کنترل کننده ی گام به عقب برای پایدارسازی همزمان تمام متغیرهای حالت بدون فرض دو مقیاس زمانی که دینامیک سریع را از دینامیک آهسته جدا می سازد استفاده می شود. در این نوشتار فرض بر آن است که ضرایب آیرودینامیکی دارای مقدار نامعینی است و از کنترل کننده ی تطبیقی براساس شبکه ی عصبی به منظور محاسبه ی خطای مدل سازی آیرودینامیکی استفاده می شود. شبکه ی عصبی قادر به یادگیری همزمان به منظور جبران خطای...
 • امید کاوه ای، کیوان ناوی، تورج نیکوبین صفحه 59
  در این نوشتار روشی نوین برای ساده سازی درخت پایین بر که نقش بسیار اساسی در پیاده سازی منطق تفاضلی دارد پیشنهاد خواهد شد. این الگوریتم بر قانون جدید تزویج سطوح, که از قابلیت ساده سازی بیشتری برخوردار است, مبتنی است. الگوریتم ارائه شده با استفاده از این قانون و ترکیب آن با قوانین پیشین, روشی نوین برای طراحی شبکه ی درخت پایین بر معرفی می کند. در بیان الگوریتم پیشنهادی, برای نخستین بار از بیان ماتریس گونه ی رابطه بین ترتیب ورودی های و متغیرهای کنترلی در یک نمودار تصمیم گیری استفاده شده است. با به کارگیری این روش می توان به میزان قابل...
 • حسین روان بد، فریدون بهنیا، علی جلالی صفحه 67
  به منظور آزمون غیر مخرب لوله های نفت, یک سیستم تصویربرداری ماورای صوت با استفاده از جریان نفت در داخل لوله ها حرکت کرده و با استفاده از مبدل های مناسبی که بر روی آن تعبیه شده است وجود و موقعیت نقاط خوردگی در طول لوله را اندازه گیری می کند. با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده می توان پس از تعیین موقعیت نقاط بحرانی موجود در طول مسیر, به رفع مشکلات احتمالی پرداخت. در این روش از تاخیر رفت و برگشت پالس ماورای صوت برای اندازه گیری موقعیت یک ناپیوستگی در لوله استفاده می شود. انعکاس امواج ماورای صوت از ناپیوستگی های لوله تعیین...
 • محمد مردانی، محمد موبد صفحه 75
  به منظور بررسی پرتاب بهینه ی ماهواره به مدار دایره یی کره زمین, ابتدا مسئله ی پرتاب بهینه را به یک مسئله ی مقدار مرزی دو نقطه یی تبدیل کرده ایم. سپس از حالت ها و هم حالت های متناظر با حل تحلیلی برای مسئله ی زمین مسطح بدون مقاومت هوا به عنوان حدس اولیه برای حل عادی مسئله ی مقدار مرزی دو نقطه یی استفاده شده است. الگوریتمی که برای حل مسئله ی مقدار مرزی بکار می رود نسبت به حدس اولیه بسیار حساس است. مشاهده می شود که برای برطرف کردن واگرایی ناشی از این حساسیت, می توان اثر مقاومت هوا را به تدریج در مسئله وارد کرد...
 • سیدمرتضی بابامیر، سعید جلیلی صفحه 83
  راستی آزمایی پویا، که به راستی ازمایی رفتار حین اجرای نرم افزار در برابر نیازهای اولیه ی آن می پردازد، با چالش های ساخت راستی ازمای رفتار اجرایی نرم افزار و نگاشت بین این رفتار و رخدادهای محیطی مواجه است. ما در این نوشتار رویکردی بنام توصیف مبتنی بر رخداد را ارائه می دهیم که طی چهار مرحله راه حلی خودکار برای این چالش ها ارائه می کند. در مرحله ی اول مستندسازی نیازها، مشتمل بر تعامل محیط و نرم افزار را با روش parnas مدل می کنیم و در مرحله ی دوم با استفاده از نگاشت های سه گانه، کمیت های مدل را به توصیف های سطح بالا و مبتنی بر رخداد را به توصیف..
 • یادداشت فنی
 • علی محمد افشین همت یار، فروهر فرزانه صفحه 103
  از میان روش های خطی سازی تقویت کننده های قدرت, روش پیشخور از قابلیت دست یابی به بیشترین درجه ی خطی سازی برخوردار است. البته کیفیت مطلوب سیستم پیش خور مستلزم تحقق شرایطی است که مهم ترین آنها تطابق دامنه و فاز سیگنال های متناظر در بخش های مختلف این سیستم است. در این نوشتار به بررسی کمی عملکرد یک سیستم پیش خور برای خطی سازی تقویت کننده سیگنال cdma با فرض عدم تطابق دامنه و فاز سیگنال های متناظر یا به عبارت دیگر یکسان نبودن میزان تضعیف و تاخیر در مسیرهای متناظر سیستم خواهیم پرداخت. نتایج بررسی ها. .
 • مهدی پورفتح، رحیم فائز صفحه 109
  معادله ی انتقال بولتزمن معادله ی پایه یی است که برای شبیه سازی ادوات نیمه هادی به کار می رود. bte معادله یی نیمه کلاسیک است که برخی اثرات کوانتمی از جمله تونل زدن را در نظر نمی گیرد. می توان با استفاده از معادله ی انتقال ویگنر,ضمن تصحیح معادله ی bte, اثرات کوانتمی را لحاظ کرد. از روش مونته کارلو به منظور حل bte تصحیح شده ی کوانتمی برای rtd استفاده شده است. مطابق انتظار, یک منحنی جریان- ولتاژ با شیب منفی به دست می آید. در این نوشتار نحوه ی عملکرد پتانسیل موثر در نتیجه دادن شیب منفی مورد بحث واقع شده است. به این منظور منحنی...
 • ضمائم
 • معرفی مقالات پژوهشی دانشکده های مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه صنعتی شریف (1384)
  صفحه 115
  هدف اصلی این پروژه طراحی و پیاده سازی یک سیستم کامل شبیه سازی رایانه یی به منظور شبیه سازی سیستم های مدرن تصویربرداری ماورا صوت مبتنی بر مبدل های آرایه یی با مشخصات واقعی است. در مرحله ی اول این طرح که شامل فاز مطالعاتی است روش اصلی که تاکنون برای مدل سازی انتشار امواج ماورا صوت توسط محققین مختلف ارائه شده اند مورد بررسی کامل قرار گرفت. پس از مطالعه ی جامع روش های یاد شده روش سوم به دلیل دقت و سرعت بالا به عنوان روش اصلی برای طراحی و پیاده سازی سیستم شبیه سازی موضوع این طرح انتخاب شد. طی 6 ماه اول..
 • معرفی کتاب
  صفحه 127
 • چکیده مقالات به انگلیسی
  صفحه 136