فهرست مطالب

طب نظامی - سال هفتم شماره 2 (پیاپی 24، تابستان 1384)
 • سال هفتم شماره 2 (پیاپی 24، تابستان 1384)
 • تاریخ انتشار: 1384/06/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سیدموید علویان، مرتضی رجایی، محمود سعیدی عرب، سیاوش گشتاسبی فر، ولی الله عمادی، پرویز نجات بخش، رضا یوسفی ارفعی، بردیا غلامی، مجتبی سعادتی، علی میرزاده صفحه 95
  مقدمه
  مجروحیت جنگی به عنوان یک عامل خطرساز برای ابتلا به هپاتیت B و C شناخته شده است و این احتمال وجود دارد که برای ابتلا به هپاتیت D نیز یک عامل خطرساز باشد. مطالعه حاضر با هدف بررسی رابطه سابقه مجروحیت جنگی و ابتلا به هپاتیت D در مبتلایان به هپاتیت B انجام شد.
  مواد و روش کار
  این مطالعه به صورت مشاهده ای - مقطعی انجام شد. طی آن280 نفر بیمار مبتلا به هپاتیت B به دو گروه دارای سابقه مجروحیت جنگی (12 نفر) و فاقد سابقه مجروحیت جنگی (268 نفر) تقسیم شدند. دو گروه از نظر ابتلا به هپاتیت D و همچنین دیگر عوامل خطرساز بیماری های منتقله از راه خون شامل سابقه تزریق خون، جراحی، اعتیاد تزریقی، مداخلات دندانپزشکی، حجامت، خالکوبی و اندوسکوپی مقایسه شدند.
  نتایج
  3 نفر از افراد دارای سابقه مجروحیت جنگی (25 درصد) و 13 نفر از افراد فاقد سابقه مجروحیت جنگی (9/4 درصد) به هپاتیت D مبتلا بودند (02/0= P). خطر نسبی آلودگی به HDV در افراد دارای سابقه مجروحیت جنگی در مقایسه با افراد فاقد سابقه مجروحیت جنگی برابر 1/5 (فاصله اطمینان 95 درصد برابر 5/20 – 3/1) به دست آمد. سابقه دریافت خون در افراد با سابقه مجروحیت جنگی بیشتر از افراد فاقد سابقه مجروحیت جنگی بود (002/0= P). سابقه جراحی، اعتیاد تزریقی، مداخلات دندانپزشکی، حجامت، خالکوبی و اندوسکوپی در دو گروه اختلاف معنی داری را نشان نداد (05/0بحث: اگر چه حجم نمونه کم و وجود متغیرهای مداخله گر همچون تزریق خون و جنس می تواند بر نتایج این مطالعه موثر بوده باشد، اما نتایج این مطالعه، سابقه مجروحیت جنگی را به عنوان یک عامل خطرساز احتمالی برای ابتلا به هپاتیت D معرفی کرد. مطالعات آتی با استفاده از حجم نمونه بالاتر در آینده توصیه می شود. به علاوه انجام مطالعات غربالگری هپاتیت D در افراد دارای سابقه مجروحیت جنگی کمک کننده خواهد بود.
  کلیدواژگان: هپاتیت D، هپاتیت B، عوامل خطرزا، مجروحیت جنگی
 • سید سعید مظلومی محمودآباد، محمد علی محمد پور، محمدحسن احرامپوش صفحه 101
  مقدمه
  ایدز یکی از بیماری های عفونی جدی در دنیاست که به سرعت رو به افزایش است و در حال حاضر بهترین راه کنترل آن آموزش جامعه و ایجاد نگرش منطقی نسبت به این بیماری به خصوص در گروه در معرض خطر یعنی جوانان می باشد.
  مواد و روش کار
  این بررسی یک مطالعه توصیفی از نوع مقطعی (Cross-sectional) می باشد که با هدف تعیین و ارزیابی آگاهی و نگرش سربازان در یک واحد نظامی منطقه جنوب شرق کشور در خصوص بیماری ایدز در تابستان 1383 انجام گرفته است. در این پژوهش از بین 1500 سربازی که جهت انجام رزم مقدماتی وارد پادگان شده بودند 240 سرباز به صورت تصادفی انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه خود - ایفا بود که بعد از تعیین روایی و پایایی مورد استفاده قرار گرفت و آگاهی و نگرش سربازان در خصوص بیماری ایدز، مورد بررسی قرار گرفت.
  نتایج
  میانگین سنی سربازان 2/3 ± 35/21 بود و 6/76 درصد از مشمولان تحصیلات دیپلم به بالا داشتند. مهم ترین منبع کسب اطلاعات سربازان در مورد ایدز به ترتیب دروس مربوط به اساتید (4/85 درصد)، خانواده و دوستان (4/75 درصد)، روزنامه و مجله (6/68 درصد)، رادیو و تلویزیون (8/30 درصد) بود. میانگین نمره آگاهی سربازان 29/27 و میانگین نمره نگرش 32/3 بود که هر دو در سطح متوسطی قرار داشت. رتبه آگاهی و نگرش سربازان با متغیر سطح تحصیلات سربازان رابطه معنی داری را نشان داد (001/0 = P).
  بحث: برخلاف سایر مطالعاتی که در کشورهای دیگر صورت گرفته، در این مطالعه نقش تلویزیون و رسانه های گروهی در اطلاع دهی به افراد کم رنگ تر از سایر منابع اطلاعاتی بوده است. میانگین آگاهی سربازان هر چند نشان دهنده اطلاع نسبتا خوب گروه مورد مطالعه بود، در عین حال سوء تعابیر قابل توجهی در بین سربازان، به ویژه در خصوص بیماران مبتلا به ایدز وجود داشت. با توجه به یافته های این مطالعه پیشنهاد می گردد که کلاس های آموزشی جداگانه ای برای سربازان دارای سطوح مختلف تحصیلی برگزار گردد و ارتقاء سطح آگاهی های سربازان در خصوص ایدز با استفاده از استراتژی هایی چون بهره گیری از آموزش توسط اساتید و استفاده از رسانه های جمعی به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: آگاهی، نگرش، ایدز، سربازان
 • فرح مادرشاهیان صفحه 109
  مقدمه
  استفاده از جنگ افزارهای شیمیایی اثرات بلند مدت جسمی بر جا می گذارد؛ چ نانچه جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی ایران هنوز برای مداوا، مکررا به مراکز درمانی مراجعه می کنند. رعایت حقوق بیمار در مورد این افراد بسیار حائز اهمیت است. لذا، این مطالعه با هدف تعیین میزان رعایت حقوق بیمار در جانبازان شیمیایی جنگ تحمیلی انجام شد.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه توصیفی - تحلیلی تعداد 100 مجروح شیمیایی از طریق نمونه گیری طبقه بندی شده، بر اساس معیارهایی مانند مجروحیت بیشتر از 25 درصد، مراجعه به مراکز درمانی حداقل هر دو ماه انتخاب شدند. ابزار انجام پژوهش فرم مصاحبه مشتمل بر اطلاعات دموگرافیک و سوالات مربوط به حقوق بیمار بر اساس منشور حقوق بیمار بود و به هر سوال با گزینه های کم، متوسط و زیاد توسط نمونه ها پاسخ داده می شد.
  نتایج
  نتایج این پژوهش نشان داد که 45 درصد به دلیل مشکلات تنفسی مجبور به مراجعات مکرر به مراکز بهداشتی - درمانی می باشند. در مورد رعایت حقوق بیمار 40 درصد از مجروحین سرعت انجام اقدامات درمانی را کم می دانستن د. 50 درصد در مورد اقدامات مراقبتی - درمانی انجام شده به میزان زیاد اطلاع داشتند. اطلاعات ضروری در 30 درصد موارد قبل از معاینات یا اجرای درمان، به میزان زیاد به آنان داده شده بود. 80 درصد از نمونه ها معتقد بودند که اسرار پزشکی و حریم شخصی آنان به میزان زیاد حفظ شده است. فقط در 10 درصد از موارد از دسترسی به پزشک و اعضای تیم معالج در مواقع اورژانس مطمئن بودند که ارتباط معنی دار آماری بین درصد مجروحیت و عدم اطمینان آنان در دسترسی به تیم معالج در مواقع اورژانس به دست آمد (01/0 p =). بحث: اگر چه در اکثر موارد حقوق جانبازان به طور متوسط حفظ می شود ولی کلیه پرسنل بهداشتی درمانی باید حداکثر تلاش خود را در جهت رعایت حقوق بیمار و آشنا نمودن بیماران با حقوق خود به طور کامل انجام دهند.
  کلیدواژگان: حقوق بیمار، جنگ، جا نبازان شیمیایی
 • سعید مروتی، مهستی مدرسی صفحه 113
  مقدمه
  بررسی توالی DNA میتوکندریایی در منطقه بسیار متغیر نشان می دهد که این منطقه می تواند به عنوان ابزار مو ثری در تعیین هویت مورد استفاده قرار گیرد. تعداد زیاد کپی ها، مقاومت بیشتر در برابر تخریب، کوتاه بودن طول ژنوم در مقایسه با ژنوم هسته ای و الگوی وراثت مادری باعث گردیده است تا آنالیز mtDNA به ویژه در مواردی که به دلیل قدیمی بودن یا تخریب شدید نمونه بیولوژیک امکان بررسی ژنوم هسته ای مقدور نیست، مفید واقع گردد.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه تجربی به بررسی پلی مورفیسم های موجود در ناحیه بسیار متغیر یک (HV1) از منطقه غیر رمز کننده D-loop در سه نسل متوالی مادری از 10 خانواده غیر وابسته (جمعا 30 نفر) پرداخته شده است.
  نتایج
  در این ناحیه در خانواده های مورد بررسی 32 محل نوکلئوتیدی پلی مورفیک یافت شد. توالی DNA و پلی مورفیسم های یافت شده در منطقه مورد نظر در سه نسل متوالی از هر خانواده کاملا یکسان بودند. اما به طور متوسط در میان افراد از خانواده های متفاوت حدود 2/5 نوکلئوتید اختلاف وجود داشت. بحث: در بررسی نمونه های بیولوژیک ناشناخته با هدف تشخیص هویت انتظار داریم در این ناحیه میان افراد با منشا یکسان مادری تفاوتی وجود نداشته ولی میان افراد غیر خویشاوند حدود 5 نوکلئوتید اختلاف وجود داشته باشد. این روش می تواند به ویژه در تشخیص هویت پیکرهای مطهر شهدای به جا مانده از جنگ تحمیلی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: DNA میتوکندریایی، تشخیص هویت، ناحیه بسیار متغیر یک، D، loop، پلی مورفیسم
 • محمد علی افشاری، مجید ریاضی پور صفحه 121
  مقدمه
  اتومایکوز ی س عفونت شایع قارچی گوش خارجی است که در نواحی گرمسیری و نیمه گرمسیری جهان دیده می شود. این بیماری یکی از معمول ترین مشکلاتی است که پزشکان و به خصوص متخصصین گوش و حلق و ب ی نی با آن روبه رو می باشند. لذا، این تحقیق به منظور بررسی وضعیت این بیماری در مراجعه کنندگان به درمانگاه گوش و حلق و بینی بیمارستان بقیه الله «عج» به مدت دو سال (1383-1381) انجام گرفت.
  مواد و روش کار
  تعداد 35 بیمار (23 نفر مذکر و 12 نفر مونث) با تشخیص بالینی اتومایکوزیس مورد بررسی قارچ شناسی قرار گرفتند. به منظور تشخیص بیماری پس از نمونه برداری از گوش، آزمایش مستقیم با پتاس 10 درصد و کشت نمونه ها بر روی دو محیط سابورو دکستروز آگار و سابورو دکستروز آگار حاوی کلرامفنیکل صورت گرفت. به منظور تعیین گونه قارچ از روش های آزمایشگاهی و تست های افتراقی مختلف استفاده گردید.
  نتایج
  در این بررسی از 35 بیمار با تشخیص بالینی اتومایکوزیس، با توجه به نتایج آزمایشگاهی تنها 20 نفر (1/57 درصد) مبتلا به اتومایکوزیس تشخیص داده شدند. از این تعداد 12 نفر (3/34 درصد) مذکر و 8 نفر (8/22 درصد) مونث بودند. بیشترین تعداد موارد بیماری در گروه سنی 40-30 سال مشاهده گردید. عوامل قارچی جدا شده به ترتیب فراوانی عبارت بودند از: آسپرژیلوس نایجر 14 مورد (7/43 درصد)، کاندیدا آلبیکانس 5 مورد (6/15 درصد)، آسپرژیلوس فومیگاتوس 4 مورد (5/12 درصد)، گونه های آسپرژیلوس 3 مورد (4/9 درصد)، آسپرژیلوس گلوکوس، پنی سیلیوم و گونه کاندیدا هر یک 2 مورد (2/6 درصد).
  بحث: در این بررسی فراوان ترین قارچ های جدا شده از بیماران مبتلا به اتومایکوزیس، گونه های آسپرژیلوس و کاندیدا بود که با بررسی دیگر محققان در ایران و سایر کشورها مطابقت دارد. به علاوه با وجود شیوع 1/57 درصد بیماری اتومایکوزیس در مراجعه کنندگان به درمانگاه، ضرورت توجه بیشتر به اقدامات تشخیصی دقیق و پیشگیرانه اهمیت دارد. بررسی حاضر نشان داد؛ بیماری اتومایکوزیس را تنها از روی علایم بالینی نمی توان تشخیص داد و لازمه آن تشخیص آزمایشگاهی است.
  کلیدواژگان: اتومایکوزیس، آسپرژیلوس نایجر، کاندیدا آلبیکانس، تشخیص قارچ ها
 • مسعود قاسمی، رضا بشتر صفحه 125
  مقدمه
  سینوس های پارانازال حفرات هوایی اطراف بینی می باشند که بیماری های زیادی را به خود اختصاص می دهند. در بین نیروهای نظامی مشکلات گوش، حلق و بینی یکی از علل مراجعه بیماران به متخصص می باشد. به علاوه، سینوزیت شایع ترین بیماری درگیرکننده سینوس ها می باشد. پیشرفت های اخیر تصویربرداری رادیولوژیک و تکنیک های جدید آندوسکوپی، توانایی تشخیص و درمان سینوزیت را بهبود بخشیده اند. در این میان ترانس ایلومیناسیون سینوس های قدامی (ماگزیلاری و فرونتال) یکی از معاینات تشخیصی می باشد که در تشخیص سینوزیت پزشک را یاری می کند. در این مطالعه قصد داریم تا میزان ارزش تشخیصی ترانس ایلومیناسیون را در تشخیص سینوزیت حاد بررسی نماییم.
  مواد و روش کار
  مطالعه به صورت ارزیابی فرآیندها طراحی شده و روی 100 بیمار با علایم و نشانه های مشکوک به سینوزیت حاد که به درمانگاه گوش و حلق و بینی بیمارستان بقیه الله «عج» در سال 1382 مراجعه نموده اند؛ انجام گرفته است. پس از ثبت علایم و نشانه ها، بیمار توسط پزشک متخصص گوش و حلق و بینی مورد معاینه ترانس ایلومیناسیون قرار گرفته است. به منظور تشخیص قطعی سینوزیت حاد برای تمامی بیماران سی تی اسکن کرونال (به عنوان استاندارد طلایی تشخیص) انجام گرفته است. پزشک از نتایج سی تی اسکن بی اطلاع بوده است. داده ها جمع آوری و میزان حساسیت و اختصاصی بودن و میزان تطابق ترانس ایلومیناسیون برای هر کدام از سینوس های قدامی ماگزیلاری و فرونتال مورد ارزیابی قرار گرفته است. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و در نظر گرفتن سطح معنی داری 5 درصد آنالیز شدند.
  نتایج
  از 100 بیمار مورد مطالعه، 74 نفر مرد و 26 نفر زن؛ با میانگین سنی 33 سال و 1/3 = SD بود. براساس گزارش سی تی اسکن تعداد 64 نفر سی تی اسکن غیرطبیعی داشتند (بیمار). طبق این مطالعه درصد انطباق ترانس ایلومیناسیون در مواردی که سی تی اسکن غیرطبیعی داشتند، در مورد سینوس ماگزیلاری و سینوس فرونتال به ترتیب 5/73 درصد و 1/60 درصد گزارش گردید (میزان حساسیت). این میزان در مورد یافته های طبیعی سی تی اسکن در ترانس ایلومیناسیون برای سینوس های ماگزیلاری و فرونتال به ترتیب 5/63 درصد و 90 درصد گزارش گردید.
  بحث: در این مطالعه مشخص گردید، انجام ترانس ایلومیناسیون توسط پزشک می تواند تا حد زیادی به تشخیص درگیری سینوس ها به خصوص در رد درگیری سینوس ها خصوصا در مورد سینوس فرونتال یاری رساند. لذا، با توجه به شیوع بالای بیماری و عدم وجود امکانات پیشرفته تصویربرداری در مناطق نظامی و دور افتاده و نیز جهت افزایش توان تشخیصی، استفاده از ترانس ایلومیناسیون به پزشکان در جهت تشخیص سینوزیت حاد توصیه می شود.
  کلیدواژگان: سینوزیت، سی تی اسکن، ترانس ایلومیناسیون
 • غلامحسین علیشیری، حسنعلی محبی، مسعود احمدزاد اصل صفحه 131
  مقدمه
  سلامت نیروهای نظامی به عنوان یک گروه جمعیتی ویژه همواره مورد توجه بوده است و به دلیل عدم انتشار جامع اطلاعات آنها، یافته های کمی در مورد بررسی سلامت آنها وجود دارد. نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز به خاطر نوع ماموریت و فعالیت، استرس های جسمی و روانی مختلفی را متحمل می شوند و برای حفظ و ارتقای کارآیی آنها بررسی وضع سلامت در آنها از اهمیت خاصی برخوردار است.
  مواد و روش کار
  این مطالعه به صورت پیمایش آزمایشی (pilot survey) بر روی 232 نفر از نیروهای پنج گانه سپاه انجام شد. اطلاعات مرتبط با سلامت در گذشته و حال از طریق مصاحبه بالینی و معاینه فیزیکی و آزمایشات پاراکلینیکی جمع آوری شدند و با استفاده از شاخص های توصیفی، توسط نرم افزار آماری SPSS و با در نظر گرفتن سطح معنی داری کمتر از 05/0 مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  نتایج
  میانگین سنی افراد (± SD) 6 ± 1/34 سال بود و 1/91 درصد آنان مرد بودند. 5/63 درصد افراد دارای تحصیلات کارشناسی و بالاتر و 8/16 درصد افراد دارای درجاتی از جانبازی بودند. سابقه بیماری مزمن قبلی در 3/13 درصد افراد مشاهده شد. میزان پوشش واکسیناسیون هپاتیت، مننژیت و کزاز در این افراد به ترتیب 47 درصد، 3/45 درصد و 8/78 درصد بود. در مجموع 6/58 درصد افراد انواع مختلفی از شکایات بالینی را مطرح می کردند که عمده ترین آنها شامل مشکلات تنفسی (9/28 درصد) و اعصاب و روان (4/28 درصد) بود. در معاینات فیزیکی 4/44 درصد افراد دارای حداقل یک نکته مثبت بیماری بودندکه بیشترین موارد مربوط به بیماری های پوستی، چشمی، بینی و مفصلی بود.
  بحث: نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که نیروهای نظامی در معرض ابتلا به انواع مشکلات سلامتی هستند که توجه به آنها و مدیریت مناسب سلامتی باعث ارتقای کارکرد آنها می گردد، لذا توصیه می شود، پایش سطح سلامت و عوامل خطر در سطح کلیه نیروهای سپاه به صورت جامع و مستمر اجرا گردد.
  کلیدواژگان: پایش سلامت، نیروهای نظامی، سابقه پزشکی، معاینات بالینی
 • خدابخش احمدی، اسفندیار آزاد مرزآبادی، علی ملازمانی صفحه 141
  مقدمه
  سازگاری در روابط زناشویی بر میزان سلامت روانی، میزان رضایت از زندگی و حتی بر میزان درآمد، موفقیت تحصیلی و رضایت از شغل زوجین تاثیر می گذارد. از سویی دیگر ناسازگاری در روابط زوجین موجب اختلال در روابط اجتماعی، گرایش به انحرافات اجتماعی، افول ارزش های فرهنگی در بین زن و شوهر می شود. براین اساس، مطالعه و پژوهش در زمینه سازگاری زناشویی مهم است. لذا، هدف تحقیق حاضر بررسی وضعیت ازدواج و سازگاری زناشویی در بین کارکنان سپاه می باشد.
  مواد و روش کار
  در این پژوهش که در سال 1382 با هدف شناخت وضعیت سازگاری زناشویی و میزان شیوع ناسازگاری در بین کارکنان سپاه انجام گرفت، تعداد 900 زوج از بین کارکنان سپاه شهر تهران با استفاده از روش خوشه ایچند مرحله ای انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند. روش پژوهش، روش توصیفی - زمینه یابی بود. ابزار مورد استفاده در پژوهش عبارت بودند از: آزمون رضایت زناشویی انریچ، پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی و اطلاعات ازدواج.
  نتایج
  نتایج حاصل از تحقیق نشان داد، 2/10 درصد از مردان و 7/19 درصد از زنان از زندگی زناشویی خود ناراضی هستند و 4/51 درصد از مردان و 7/49 درصد از زنان گاهی راضی و گاهی ناراضی اند. بیشترین میزان ناسازگاری در بین آنها در زمینه توانایی حل تعارض و روابط جنسی بود.
  بحث: لازمه توانایی حل تعارض و بهبود روابط جنسی داشتن مهارت هایی است که قابل آموزش و یادگیری هستند. از طریق افزایش مهارت های زوجین در ابعاد فوق می توان میزان سازگاری زناشویی و در نهایت میزان رضایت از زندگی را در آنها افزایش داد. بر این اساس پیشنهاد اصلی پژوهش حاضر توجه مسئولین سپاه به برنامه های آموزشی و مشاوره خانواده است.
  کلیدواژگان: سازگاری زناشویی، رضایت زناشویی، کارکنان سپاه
 • علی فتحی آشتیانی، عارف سجاده چی صفحه 153
  مقدمه
  به منظور دست یابی به تصویری کلی از وضعیت روان شناختی سربازان عادی جدیدالورود به فرماندهی آماد و پشتیبانی در یک واحد نظامی و پیشگیری از بروز رفتارهای نابهنجار این تحقیق انجام شده است.
  مواد و روش کار
  بدین منظور کلیه سربازان 4 دوره آموزشی پادگان شهید همت روانسر که 4196 نفر بودند، به شیوه نمونه گیری سرشماری و به صورت گروهی مورد مطالعه قرار گرفتند. به منظور جمع آوری داده ها از پرسشنامه SCL-90-R و پرسشنامه مشخصات فردی و مصاحبه استفاده به عمل آمد. داده های به دست آمده با روش های آماری میانگین، انحراف معیار، مجذور کای و آزمون t مورد تحلیل قرار گرفتند.
  نتایج
  نتایج به دست آمده نشان داد، 2/16 درصد از نمونه مورد بررسی از لحاظ علایم روان شناختی واجد مشکلاتی هستند. افراد متاهل بیشتر از افراد مجرد، کسانی که یکی از والدین شان فوت کرده بود بیشتر از فوت هر دو والد و در قید حیات بودن هر دو والد، و کسانی که سرپرستی خانواده را به عهده داشتند و یا پدرشان فوت شده بود بیشتر از کسانی که پدرشان در قید حیات بود، دارای علایم روان شناختی بودند. همچنین نتایج نشان داد که شایع ترین نشانه ها مربوط به علایم وسواسی - اجباری، سو ء ظن و بدبینی، حساسیت در روابط بین فردی و شکایت های جسمانی است.
  بحث: بر اساس یافته های این تحقیق، سربازانی که دارای مشکلات روان شناختی تشخیص داده شده بودند، مورد مصاحبه قرار گرفته و بر اساس نتایج آزمون و مصاحبه، نحوه ادامه خدمت و به کارگیری آنها به گونه ای تعیین گردید که از مشاغل پرخطر دور شوند. لذا توصیه می شود، این نکته در به کارگیری سربازان با مشکلات روان شناختی مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: ارزیابی روان شناختی، سلامت روانی، سرباز، واحد نظامی
 • سید عباس تولایی، شروین آثاری، علی اکبر کریمی زارچی صفحه 161
  مقدمه
  بستری مجدد پرسنل نظامی در بخش های روانپزشکی، هزینه سنگینی را به سیستم بهداشت و درمان نیروهای نظامی تحمیل می کند. این مطالعه با هدف توصیف موارد بستری مجدد در بخش های روانپزشکی بیمارستان های بقیه الله «عج» و نورافشار انجام شد.
  مواد و روش کار
  مطالعه حاضر به صورت مقطعی – مشاهده ای انجام شد. جمعیت مورد مطالعه، شامل موارد بستری مجدد روانپزشکی در طی دو سال 1380-1379 در بخش های روانپزشکی بیمارستان های بقیه الله «عج» و نورافشار بودند. روش نمونه گیری سرشماری بود. بستری مجدد در مطالعه حاضر، به صورت بستری بیش از یک بار در طی 2 سال مطالعه تعریف گردید. داده های دموگرافیک شامل (سن، جنس، شغل، سطح تحصیلات و تعداد فرزندان)، سابقه روانپزشکی شامل (سابقه کیفری، مصرف سیگار، مصرف مواد مخدر، وجود استرس در زندگی از نظر شخص، تعداد داروی روانپزشکی مصرفی، سابقه روان درمانی و سابقه الکتروشوک درمانی) و متغیرهای مربوط به بستری (تعداد دفعات بستری، وضعیت بیمار هنگام ترخیص، علت بستری مجدد، علت قطع دارو و تشخیص نهایی) طی یک مصاحبه توسط روانشناس ثبت گردید.
  نتایج
  در طول مدت مطالعه، 669 مورد بستری مجدد پرسنل نظامی در بخش های روانپزشکی بیمارستان های مذکور ثبت شد. از این تعداد، 88 درصد مربوط به مردان بود. میانگین سن بیماران 7/36 سال با انحراف معیار 17/8 بود. 41 درصد بیماران تحصیلات ابتدایی داشتند. شایع ترین گروه اختلالات روانی مشاهده شده در بیماران به ترتیب اختلالات خلقی (42 درصد) و پس از آن اختلالات سایکوتیک (30 درصد) بود. علت بستری مجدد در 67 درصد موارد عدم همکاری یا همکاری ضعیف بیماران در دوره پیگیری بوده است. علل قطع زود هنگام دارو در 50 درصد موارد احساس بهبودی، در 43 درصد موارد بروز عوارض جانبی، در 5 درصد موارد عدم دسترسی به دارو و در 2 درصد موارد عدم دسترسی به پزشک بود.
  بحث: پیگیری دقیق تر بیماران، انجام ویزیت های سرپایی با فواصل کوتاه تر و بهره گیری بیشتر از سیستم حمایتی خانواده بیماران (خصوصا مبتلایان به اختلالات خلقی و سایکوتیک)، احتمالا خواهد توانست به کاهش موارد بستری مجدد پرسنل و بالطبع هزینه ناشی از آن منجر شود. به منظور القای درک بهتر از بیماری و لزوم مصرف داروها، توصیه های مکرر، بیان مطالب به زبان ساده و استفاده همزمان از دستورات کتبی و شفاهی به صورت هم زمان توصیه می شود.
  کلیدواژگان: بستری مجدد، پرسنل نظامی، بخش روانپزشکی، هزینه بهداشت و درمان
 • جمال اخوان مقدم، سهیل ادیب نژاد، سید مرتضی موسوی نایینی صفحه 167
  مقدمه
  در سال های اخیر حوادث غیرمترقبه موجب بروز خسارت های فراوان انسانی و اقتصادی در کشور ما شده است. علی رغم حضور پرشور و داوطلبانه مردم و سازمان های امدادرسانی، ضعف و یا فقدان سامانه مدیریت بحران سازماندهی این نیروها و بهره وری مناسب از این امکانات همواره مشهود بوده است. بیمارستان ها به عنوان اصلی ترین واحد ارایه خدمات بهداشتی درمانی در حوادث غیرمترقبه از قاعده فوق مستثنی نبوده اند. به منظور آماده سازی و افزایش کارایی بیمارستان ها در چنین شرایطی، دستورالعمل های مختلفی در دنیا مطرح شده است که یکی از معتبرترین آنها HEICS (Hospital Emergency Incident Command System) = می باشد. در این مقاله به چگونگی انطباق مسئولیت های کاربردی در HEICS و مسئولیت های موجود در بیمارستان ها و روند به کارگیری این سامانه خواهیم پرداخت.
  مواد و روش کار
  این مطالعه با بررسی جدول سازمانی HEICS و نیز بررسی جدول سازمانی معمول در چند بیمارستان در تهران به همراه مرور تجارب اجرایی HEICS در بیمارستان های سایر کشورها و ارزیابی چگونگی امکان راه اندازی نمونه بومی شده HEICS در چند بیمارستان در ایران صورت گرفته است.
  نتایج
  مقایسه جدول HEICS با سامانه اجرایی موجود در مراکز درمانی نشان می دهد که به منظور انتخاب افراد مناسب جهت موقعیت های موجود در جدول HEICS این جایگاه های اصلی را باید به سه دسته تقسیم کرد: 1- جایگاه های کاملا مشابه از نظر عنوان و شرح وظایف. 2- جایگاه هایی که وظایف آنها در شرایط عادی با سازمانی متفاوت انجام می شود و این جایگاه های فرعی در جدول سازمانی عادی مراکز به صورت مستقل پیش بینی نشده اند. 3- جایگاه هایی که نه از نظر عنوان و نه از نظر شرح وظایف در جدول های سازمانی معمول در بیمارستان های ایران پیش بینی نشده اند.
  بحث: بررسی های وسیع تر در زمینه میزان هماهنگی با ساختار درمانی ایران و نیز تحلیل دقیق نیازهای مراکز درمانی ایران، نشان می دهد که مدل بومی HEICS یکی از مناسب ترین مدل ها جهت پایه ریزی دستورالعملی جامع و کامل برای مقابله با هر نوع بحران و در هر ابعادی به شمار می رود. بنابراین، به منظور اجرایی کردن HEICS در بیمارستان های ایران، اجرای مراحل زیر ضروری است:توجیه مدیران ارشد سازمان در مورد ضرورت، مزایا و خصوصیات سامانه HEICS؛ تشکیل کمیته بحران بیمارستانی با هدف اجرایی کردن HEICS؛ آموزش اعضای کمیته در زمینه خصوصیات HEICS؛ تطبیق جایگاه های موجود در سازمان بیمارستانی با جدول سازمانی HEICS؛ تعیین افراد منتخب جهت جایگاه های خاص در HEICS و آشنایی این افراد با شرح وظایف؛ برگزاری کلاس های مدون پیش بینی شده در نمونه بومی HEICS جهت آموزش بر اساس دستورالعمل آموزشی مدون؛ اجرای مانور کلاسی به منظور تمرین جدول سازمانی و آشنایی بیشتر افراد با سلسله مراتب پیش بینی شده؛ اجرای مانور عملیاتی به منظور ارزیابی سامانه راه اندازی شده؛ برگزاری کلاس های مدون جهت مرور و بازآموزی سامانه.
  کلیدواژگان: مدیریت بحران، مدیریت بیمارستان، حوادث غیرمترقبه، HEICS، جدول سازمانی
 • رمضانعلی عطایی، علی مهرابی توانا، غلامعلی قربانی صفحه 177
  مقدمه
  وبا یک بیماری است که با اسهال ملایم تا شدید همراه بوده و در صورت عدم تشخیص به موقع مرگ و میر زیادی را در پی دارد. عامل وبا ویبریوکلره نام دارد. با توجه به این که بیماری وبا در مناطقی از آسیا از جمله کشور ایران به صورت بومی وجود دارد و گاهی به صورت اپیدمی ظاهر می شود؛ لذا، هدف این مقاله تحلیلی بر آخرین اپیدمی وبا در ایران است.
  مواد و روش کار
  در این مقاله مروری، ضمن بررسی بیماری وبا به تحلیل اپیدمی آن در تابستان 1384 پرداخته و همچنین عوامل موثر بر گسترش آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته و روش هایی برای پیشگیری و کنترل آن ارایه شده است. بررسی ها نشان داد، از تمام بیماران مبتلا به وبا، آزمایشات مربوط به کشت باکتریولوژیک و تعیین تیپ باکتری انجام گردیده است. همچنین وضعیت بیماری در ایران و سایر کشور های جهان طی 10 سال گذشته بررسی و مقایسه شده است.
  نتایج
  یافته های موجود موید آن است که درتابستان 1384 بیماری وبا به صورت اپیدمی در کشور ظاهر شد. 1150 نفر را مبتلا و 11 نفر را به کام مرگ کشید و باعث نگرانی میلیون ها انسان گردید. با درخواست مسئولین بهداشتی کشور از مصرف سبزیجات جلو گیری به عمل آمد و متعاقب آن میلیون ها ریال خسارت به اقتصاد کشور وارد شد.
  بحث: نتایج بررسی ها حاکی از آن است که هر چند اقدامات مسئولین بهداشت و درمان نگرانی زیادی را به دنبال داشت و در مواردی باعث ضرر و زیان اقتصادی گردید؛ ولی با این حال، وجود سیستم هوشمند وزارت بهداشت و شبکه های بهداشتی آن توانست با وجود روند رو به تزاید بیماری طی چند هفته، به موقع فاز اول اپیدمی را کنترل نماید تا از بروز تلفات جانی گسترده جلوگیری گردد.
  کلیدواژگان: وبا، ویبریو کلره، اپیدمی، ایران
|
 • Alavian S. M., Manzoori Juybari H., Assari ShÝ., Moghani Lankarani M Page 95
  Aim
  War injury is reported as a risk factor of hepatitis B and C, and it is suggested to be also a risk factor for hepatitis D. This study was conducted with the aim of assessing the correlation between war injury and hepatitis D in hepatitis B patients.
  Methods
  In this observational (cross - sectional) study, 280 HBsAg positive subjects were divided to a group with the history of war injury (n = 12) and a group without such history (n = 268). Two groups were compared by the means of frequency of hepatitis D (Anti HDV Ab) and other risk factors including history of blood transfusion, surgery, intravenous drug abuse, dentistry interventions, traditional phlebotomy, tattoo and endoscopy.
  Results
  3 subjects with the history of war injury (25%) and 13 subjects without such history (4.9%) had hepatitis D. Odds ratio of HDV in subjects with the history of war injury versus those without such history was 5.10 (95% CI = 1.3 - 20.5). History of blood transfusion was reported more in patients with war injury than those without such history (p=0.002). History of surgery, intravenous drug abuse, dentistry interventions, traditional phlebotomy, tattoo and endoscopy was not different in two groups (p>0.05).
  Conclusion
  Although this study had a low sample size in the group with history of war injury, and confounding effect of blood transfusion and sex is possible, this study reports history of war injury as a possible risk factor for hepatitis D. Further studies will help to clarify more results. If such study replicates our results, screening of HDV in war injured veterans will be helpful.
  Keywords: Hepatitis B, Hepatitis D, Risk Factors, War Injury
 • Mazloomi Mahmoud Abadi S. S., Mohammadpour M. A., Ehram Poosh M. H Page 101
  Aims
  HIV/AIDS is one of the serious infectious diseases and has increased rapidly. Nowadays, the best way of its control is community education and establishing a rational attitude toward this disease especially in the high-risk groups e.g. youth.
  Methods
  This is a descriptive cross-sectional study carried out with the aim of determination and evaluation of knowledge and attitude of soldiers at Yazd Shahid Sadoughi Training Garrison about HIV in the summer of 2004. In this research on 1500 soldiers who had entered the Shahid Sadoughi Training Garrison, 240 soldiers were randomly selected. The instrument for data collection was a self–Administered questionnaire used after determining its validity and reliability, and then knowledge and attitude of the soldiers about HIV were studied by it.
  Results
  Based on the findings, mean age of soldiers was 21.35 3.2 years, and 76.6% had high school and higher education. The most important sources of their information about HIV/AIDS included: lessons at school and college (85.4%), family and friends (75.4%), newspapers and magazines (68.8%) and radio -TV (30.8%). The mean level of knowledge and attitude of soldiers was respectively 27. 29 and 3.32 which was evaluated as moderate. The knowledge and attitude rank of soldiers was significantly related to their education level (P=0.001).
  Conclusion
  In contrast to various studies carried out in other countries, in this study we understood that the role of TV and mass media in informing people was less than other resources in other countries. Although average knowledge of the soldiers toward HIV/AIDS showed relatively good information, there were significant misconceptions, especially about HIV positive people among the soldiers. According to the results, it is suggested that separate educational classes should be held for soldiers with different levels of literacy, and promoting knowledge level of soldiers about HIV/ AIDS must be regarded seriously by using strategies such as education by teachers and mass media.
  Keywords: Knowledge, Attitude, HIV, AIDS, Soldiers
 • Madarshahiean F Page 109
  Aims
  Utilization of chemical weapons has long somatic effects so that Iranian war chemical victims are frequently referred to hospitals for treatment. Observance of patient rights is very important about these victims so this study was conducted to determine the observance of patient rights in war chemical victims.
  Methods
  In this study, 100 war chemical victims were selected by stratified sampling according to criteria such as more than 25% injury, and being referred to the hospital at least every two months. Instrument was a questionnaire which had two parts: Demographic data and data about patient rights. Each question was answered as low, medium and high.
  Results
  Results show that 45% of victims with respiratory problems present to hospital frequently. 40% believe that speed of treatmental procedure is low. 50% have high information about treatmental procedures. Necessary information is given before examination or treatment in 30% of cases. 80% of samples believe that their privacy and medical information were kept secret. Only 10% were sure about access to medical team in emergency situations and there was significant relationship between percent of injury and incontinence (P=0.01).
  Conclusion
  Although patient rights were respected in medium way in the majority of cases, each of personnel must try harder to keep patient rights.
  Keywords: Patient Rights, War, Chemical Victims
 • Morovvati S., Modarresi M Page 113
  Aims
  Mitochondrial DNA (mtDNA) sequence analysis of the hypervariable control region has been shown to be an effective tool for personal identification. The high copy, resistance to degradation, short size (as compared with nuclear DNA) and maternal mode of inheritance make mtDNA analysis particularly useful when old age or degradation of biological sample prohibits the detection and analysis of nuclear DNA.
  Methods
  This study reports mtDNA polymorphisms in HV1 of the non coding D-loop region from 30 persons (10 unrelated families in 3 sequential maternal generations).
  Results
  32 polymorphic nucleotide positions were found in this region. The sequence of HV1 and its polymorphism were completely similar in each family. The average number of nucleotide differences between families in this region was 5.2 nucleotides.
  Conclusion
  We will expect approximately 5 nucleotide differences in HV1 sequence in two unknown, unrelated samples and no difference in maternal related samples. This method specially can be used for identification of war victims.
  Keywords: Mitochondrial DNA, Forensic Science, HV1, D, loop, Polymorphism
 • Afshari M. A., Kachoui R., Ajalloveyan M Page 121
  Aims
  Otomycosis is a prevalent fungal infection of external ear that is seen in tropical and subtropical climates of world. That is one of the most ordinary problems specially observed by ENT MDs. The study was done on patients who had reffered to ENT clinic for 2 years (2002-2004).
  Methods
  35 patients (23 cases were male and 12 cases were female) were studied with clinical diagnosis of otomycosis. In order to diagnosis the disease, samples were directly observed in 10% KOH preparation and were cultured in two media: saborou dextrose agar with and without chloramphenicol. We used laboratory methods and different separated test for determining fungal species.
  Results
  In this study among 20 cases with Para clinical diagnosis of otomycosis about 12 cases were male (34.3%) and 8 cases were female (22.8%). Most cases were in age group 30-40 years old. The separated fungal factors were: Aspergillus niger 14 cases (43.7%), candida albicans 5 cases (15.6%), Aspergillus fumigatus 4 cases (12.5%), other Aspergillus SP. 3 cases (9.4%), Aspergillus glucous, penicillium SP., candida SP., From each 2 cases (6.2%).
  Conclusion
  In this study the most frequent separated fungi from affected patients were Aspergillus and candida species. That is in accordance with the other studies of researchers in Iran and other countries. Since the prevalence of otomycosis was 57.1% among our patients, accurate preventive and diagnostic measures are necessary. The present study shows that otomycosis cannot be diagnosed based solely on clinical symptoms and it needs laboratory confirmation.
  Keywords: Otomycosis, Aspergillus Fumigatus, Aspergillus Niger, Candida Albicans
 • Ghasemi M., Boshtar R Page 125
  Aims
  Para nasal sinuses are air cavities around the nose that allocates many diseases to them. Between military personnel ENT illness is one of the most prevalent problems. Acute Sinusitis is the most common disease that involves sinuses, most probably maxillary and frontal sinuses. Recent advances in radiologic imaging and new endoscopic techniques have improved both diagnostic and therapeutic capability. Transillumination of frontal and maxillary sinuses is a clinical approach to sinusitis. In this study, we aimed to evaluate the value of sinus transillumination examination in the diagnosis of acute sinusitis.
  Methods
  The study was conducted in the form of a processing research on 100 subjects with the signs and symptoms of acute sinusitis that referred to baqiyatallah otolaryngology clinic during the year 2003. Conducting the transillumination examination of the sinuses, computed tomography (as the gold standard for diagnosis) was performed for all the subjects. All data were collected and sensitivity, specificity and predictive values of transillumination were measured according to CT-scan findings. Considering P value < 0.05, all the date were analyzed using spss software version 11.5.
  Results
  Of all, 74 subjects were male and 26 subjects were female. Mean age of the subjects was 33 year (SD=3.1). 64 subjects’CT-scan findings were positive (patient). In this study the conformity percent of transillumination with abnormal CT scan were 73.5% and 60.1% for maxillary and frontal sinuses, respectively (sensitivity). These values on normal CT scan and transillumination examination were 63.5% and 90% for maxillary and frontal sinuses, respectively.
  Conclusion
  This study reveals that performing transillumination examination can be helpful as a diagnostic test for sinusitis especially in ruling out the sinus involvement (especially for frontal sinus). Given the high prevalence of sinusitis, its serious complications and lack of imaging equipments in military areas, transillumination examination is highly recommended to physicians.
  Keywords: Sinusitis, CT scan, Transillumination
 • Alisheri Gh. H., Mohebbi H. AÝ., Ahmadzad Asl M Page 131
  Aims
  Health condition in military personnel as a special population is always of significant notice and because of no wide data publication there is limited information about. Regarding the type of missions, personnel of Islamic Revolution Corps (Sepah) are at risk of physical and mental stress and evaluation of health status among them is necessary to improve their performance.
  Methods
  This is a pilot survey of 232 personnel from five forces of Sepah. Health related information from past to present was collected via history taking and physical and laboratory examinations. Statistical analysis was performed with SPSS 11.5 (SPSS® Inc.) with significance level of 0.05.
  Results
  Mean age (±SD) was 34.1±6 years (91.1% male). 63.5% had education level above bachelors and 16.8% had some degrees of war disability. There was history of at least one type of chronic disease in 13.3% of subjects and hepatitis B, meningitis and tetanus vaccination coverage rates were 47%, 45.3% and 78.8% respectively. About 58.6% of subjects had complaint of at least on medical condition that the most important were: respiratory complaint (28.9%) psychoneurologic complaint (28.4%). In physical examination 44.4% had at least one positive sign that are mostly related to skin, eye, nose and musculoskeletal disorders.
  Conclusion
  results of this pilot survey and available evidences shows that military personnel suffer from wide range of health problems and proper health management may result in improved performance among them. Thus we suggest comprehensive monitoring of health items and risk factors within all Sepah personnel.
  Keywords: Health Monitoring, Military Personnel, Medical History, Clinical Investigations
 • Ahmadi Kh Azad Marzabady E., Mollazamani A Page 141
  Aims
  Happiness and satisfaction in any marriage requires that both wife and husband try for it. Marriage compatibility will of course influence the couple’s psychological health, life satisfaction and even the rate of income, educational success and job satisfaction. On the other hand marriage incompatibility can result in social relationships disorder, tendency to social deviations and decline of cultural value in husband and wife. According to what is described above, the aim of this study is assessment of marital adjustment and marriage compatibility.
  Methods
  The research method was descriptive and in this 900 couple of staff and theirs spouse were chosen in there using multi-phase cluster method in 2003. The utilized tool for collection of data is ENRICH Marital Satisfaction Questionnaire.
  Results
  The result of the research showed that 10.2 percent of husbands and 19.7 percent of wife’s involved marital maladjustment, 51.4 percent of husbands and 49.7 percent of wife’s occasionally involved non-satisfaction. The most prevalence of maladjustment dimensions was conflict resolution and sexual relationship.
  Conclusion
  The ability of conflict resolution and increase of sexual relation require having skills on above dimensions. These skills are educable and trainable. By increase of couple ability on conflict resolution and sexual relation, they’re marital satisfaction have be increasing.
  Keywords: Marriage Compatibility, Marital Satisfaction, Islamic Revolution Corps (Sepah) Staff
 • Fathi Ashtiani A., Sajadechi A Page 153
  Aims
  This study has been performed in order to obtain a general concept of the psychological situation of the new soldiers of the “Materiel and Logistics Command ship” of a military unit and to prevent abnormal behaviors.
  Methods
  All soldiers of four training courses of Shahid Hemmat boot camp (N= 4196) were selected and studied. SCL-90-R and individual questionnaire and interview was used for data collection. Data were analyzed by statistical methods (Mean, standard deviation and t-test).
  Results
  The results of this study showed that, 16.2% of the studied sample had some degree of psychological problems. Married people had more psychological problems than the singles also those with one of their parents died showed more problems than those who have lost both (or have both their parents alive). These problems were more seen in the soldiers who were the householder. Psychological problems were more in soldiers who have lost their father than those who have their father alive. The results showed that the most common symptoms are related to obsessive-compulsive, paranoid thoughts, interpersonal sensitivity and somatoform complaints.
  Conclusion
  An interview was conducted for the soldiers who were considered to have psychological problems. Based on the results of the test and interview, decision for continuing their military service and their deployment was made so that, they wouldn’t meet hazardous situations. Therefore it is recommended to consider this in deployment of soldiers with psychological problems.
  Keywords: Psychological Assessment, Mental Health, Soldier, Military Unit
 • Tavallaii S.A, Assari Sh., Karimi Zarchi A. A Page 161
  Aims
  Psychiatric readmission of military personnel causes additional costs to the military health systems. The aim of this study was to describe the cases of psychiatric readmissions of the military personnel in Baqiyatallah and Noorafshar hospitals.
  Methods
  In this observational (cross sectional) study, 669 psychiatric readmissions in Baqiyatallah and Noorafshar hospitals during two years of 2000-2001 were analyzed. Demographic data (including age, sex, job, marital status, and educational level), psychiatric history (including cigarette smoking, addiction, legal history, number of psychiatric drugs, history of psychotherapy, history of ECT, and presence of stressors in life) and readmission related variables (including last diagnosis, number of re-hospitalizations, stability of patients at discharge, cause of readmission, and cause of stopping of the drug) were registered, trough an interview between a psychologist and the patients.
  Results
  88% of patients were male. Mean age of the patients was 36.7 ± 8.17 years. In 41%, educational level was primary. 56% were jobless. The most prevalent diagnosis was mood disorders (42%) following with psychosis (30%). 67% of patients were re-hospitalized because of poor compliance. Sense of improvement, side effects, no access to medications, no access to physicians were in cause of stopping the medications in 50%, 43%, 5%, and 2%.
  Conclusion
  Close follow up of the patients, outpatient visits with a short time interval and using family support (especially in patients with mood and psychiatric disorders) may probably decrease the rate of psychiatric re-hospitalizations, which prevents excessive costs. In order to achieve a better patient perception of the disorder and importance of using the drugs, expression and description may be used.
  Keywords: Readmission, Military Personnel, Psychiatric Wards, Health Utility Costs
 • Akhavan Moghaddam J., Adibnejad S., Mousavi, Naaeni S. M Page 167
  Aims
  At the time of disaster, hospitals play role as the most important unit in rendering treatment services. Actually one of the worldwide protocols in disaster management especially in hospital commanding which has ability of facing crisis in each scale is Hospital Emergency Incident Command System (HEICS) a standard by which the medical community has found success and common ground in the area of disaster management. The following is an outline of the suggested phases which may be necessary to implement the Hospital Emergency Incident Command System (HEICS) Program into Iran hospitals and also the substitution rules for adjusting HEICS positions.
  Methods
  Assessment and matching of HEICS organizational chart with the same common charts in Iran hospitals, HEICS implementation experience in American and European hospitals.
  Results
  Review of both organizational charts suggests that HEICS positions could be readily substituted by current Iranian ordinary hospital positions however certain revisions should be performed. In this regard we tend to categorize all HEICS positions into three distinct groups, including: A - Positions which are initially available with exactly correspondent titles and job descriptions. B - Positions, which can be easily filled with some personnel who have the ability in advance however, they need to be addressed briefly (e.g. a general surgeon as the Triage unit leader). C - Few others, which their equivalent jobs are not available in Iranian hospitals, can be alternated with a related specialist after a comprehensive training course (e.g. Psychological Support Unit Leader)
  Conclusion
  Taken together, HEICS implementation in Iran hospitals obligates steps include HEICS Concept Briefing Commitment to Adopt the HEICS Plan Establishment of the HEICS Implementation Committee Management Briefing Revision of the Hospital\'s Disaster/Emergency Plan and the last and the most is proper choosing of responsible persons for related positions.
  Keywords: Disaster Management, Hospital Commanding, Emergency Incident, HEICS, Organizational Chart
 • Ataee R. A., Mehrabi, Tavana A., Ghorbani Gh. A Page 177
  Aims
  Cholera is a disease with mild to severe diarrhea that causes high mortality if not promptly diagnosed. Since cholera is an endemic and epidemic disease in some areas of Asia including I.R.IRAN, the aim of this study is an analysis on the recent epidemic (Summer 2005) in I.R.IRAN.
  Methods
  In this review study, cholera epidemic in I.R.IRAN and factors affecting its spread are analyzied and methods for its control and prevention are provided. Bacterial culture and serotyping had been performed in all patients. Disease status in I.R.IRAN and other countries in last 10 years have been compared.
  Results
  Results show that cholera was epidemic in I.R.IRAN in summer of 2005. 1150 persons were infected, of which 11 died. This outbreak frightened millions of people. Everybody refused to use fruits and vegetables with the slightest warning from health authorities. In addition, national economy was damaged.
  Conclusion
  Findings infer that although health authorities acted hurriedly leading to a lot of concern and financial loss, the intelligent control system in the Ministry of Health could control the first phase of the epidemic and prevent more impact.
  Keywords: Clolera, Vibrio cholerae, Epidemic, I.R.IRAN