فهرست مطالب

طب نظامی - سال ششم شماره 4 (پیاپی 22، زمستان 1383)
 • سال ششم شماره 4 (پیاپی 22، زمستان 1383)
 • تاریخ انتشار: 1383/12/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فروزان گنجی صفحه 231
  مقدمه
  کلیه اتباع ذکور ایرانی از اول فروردین سالی که وارد سن 18 سالگی می شوند، مکلف به اقدام جهت تعیین وضعیت خدمت وظیفه عمومی خود می باشند. معافیت مشمولان متناسب با وضع جسمی، خانوادگی و میزان تحصیلات آنان است و همه ساله تعدادی از آنها به دلیل بیماری های مختلف به طور موقت یا دایم از انجام خدمت وظیفه عمومی معاف می شوند. این نوع معافیت از خدمت را معافیت پزشکی گویند. معافیت پزشکی نوعی معافیت از خدمت می باشد که برابر قانون به مشمولان بیمار اعطا می گردد. هدف از این تحقیق تعیین توزیع فراوانی بیماری های منجر به معافیت پزشکی در مشمولان بوده است.
  روش کار
  طی یک مطالعه توصیفی مقطعی، تعداد 563 تن از مشمولان که در سال 1380 در شورای پزشکی شهرستان شهرکرد با توجه به نتیجه شرح حال، معاینه فیزیکی و انجام اقدامات پاراکلینیک معاف شده بودند، به صورت سرشماری بررسی شدند.
  نتایج
  بیماری های چشم (8/37 درصد)، بیماری های استخوانی اسکلتی (16 درصد) و بیماری های اعصاب و روان (14 درصد) شایع ترین بیماری های منجر به معافیت بودند. در بین بیماری های چشم، نزدیک بینی (4/55 درصد) را شامل می شد. شایع ترین علت بیماری استخوانی اسکلتی منجر به معافیت، شکستگی (1/40 درصد) بود. صرع (4/25 درصد) علت شایع در بین بیماری های اعصاب و روان بوده است.
  بحث: از آنجایی که کیفیت و بازده زندگی در دوران جوانی بیشتر از سایر دوران زندگی است، توجه به وضعیت جسمی و روحی این قشر از نظر بهره مند شدن جامعه از فعالیت های آنها از اهمیت ممتازی برخوردار است. لذا به نظر می رسد، توجه به بیماری های این دوره از زندگی بتواند در افزایش بهره وری این قشر جامعه کمک نماید.
  کلیدواژگان: بیماری های شایع، معافیت پزشکی، مشمولان وظیفه عمومی، خدمت سربازی
 • مصطفی قانعی، شروین آثاری، فرشید علاء الدینی، عباس تولایی صفحه 233
  مقدمه
  اگر چه پیش از این، مطالعات مختلفی در خصوص مرگ و میر ناشی از مواجهه با گاز خردل در فاز حاد اختصاص داشته است، اما درباره الگوی مرگ و میر ناشی از گاز خردل در فاز تاخیری مطالعات بسیار محدودی انجام شده است. مطالعه حاضر با هدف تخمین میزان کلی و اختصاصی مرگ و میر دیررس و تعیین سهم هر یک از علل مرگ در جانبازان شیمیایی زنده مانده بعد از مواجهه با گاز خردل انجام شد.
  روش کار
  تحقیق حاضر که به صورت گذشته نگر انجام گرفت، تمامی موارد فوت ثبت شده طی 5/16 سال (از مرداد ماه 1362 تا پایان اسفند 1378 هجری شمسی) در سازمان امور جانبازان مورد بررسی قرار گرفت؛ داده های دموگرافیک، جانبازی، طبی و مرگ آنان از پرونده های موجود استخراج و ثبت گردید. علت فوت به وسیله کمیسیون فوت متشکل از متخصصین با تجربه و آشنا به عوارض مزمن ناشی از عوامل شیمیایی تعیین گردید. سپس علت فوت به گروه بیماری ها، حوادث و سوانح غیر عمدی، خودکشی، قتل و نامعلوم تقسیم شدند. میزان مرگ و میر بر اساس تخمین تعداد نفر- سال تحت بررسی در طی 5/16 سال محاسبه شد.
  نتایج
  در طی دوره زمانی مطالعه، 1005 نفر فوت کردند. میزان کلی مرگ و میر به ازای هر 10،000 نفر سالانه برابر 07/19 مورد به دست آمد. بیماری ها در 72 درصد، حوادث و سوانح غیر عمدی در 1/16 درصد، خودکشی در 3/2 درصد و حوادث و سوانح عمدی در 8/0 درصد علت مرگ بودند. علت مرگ در 8/2 درصد موارد نامعلوم بود. 1/12 درصد مرگ ها مرتبط با عوامل شیمیایی تشخیص داده شد.
  بحث: بر اساس یافته های این تحقیق مبنی بر تعداد کم موارد فوت مربوط به جانبازان شیمیایی در مطالعه حاضر، احتمالا بتوان ادعا کرد که مواجهه با گاز خردل در فاز تاخیری بیش از آن چه علت مرگ و میر باشد، یک عامل ابتلا محسوب می گردد.
  کلیدواژگان: خردل گوگردی، علت مرگ، مرگ و میر، جانبازان شیمیایی
 • سید عباس تولایی، شروین آثاری، مصطفی نجفی، مهدی حبیبی، مصطفی قانعی صفحه 241
  مقدمه
  بیماری مزمن ریوی، بسیاری از اختلالات روانی از قبیل افسردگی، اختلالات اضطرابی و اختلال استرس پس از حادثه از شیوع بالایی در جانبازان شیمیایی برخوردارند. اگر چه تمامی این مشکلات می توانند به افت کیفیت خواب این افراد منجر شوند، اما تاکنون کمتر مطالعه ای کیفیت خواب جانبازان شیمیایی را مورد بررسی قرار داده است. لذا، مطالعه حاضر به منظور توصیف کیفیت خواب جانبازان شیمیایی انجام شد.
  روش کار
  در این مطالعه که به صورت توصیفی - مقطعی انجام شد، کیفیت خواب 94 جانباز شیمیایی مبتلا به بیماری ریوی مزمن (وضعیت ریوی پایدار)، با استفاده از پرسشنامه پیتزبورگ (PSQI) بررسی شد. بیماران به صورت در دسترس از بین مراجعین به پزشک متخصص داخلی - فوق تخصص بیماری های ریه انتخاب گردیدند.
  نتایج
  78 نفر به صورت کامل پرسشنامه ها را تکمیل نمودند و وارد مطالعه شدند. میانگین سنی افراد 10/8 ± 11/42 سال و میانگین و انحراف معیار، درصد جانبازی برابر 5/15 ± 8/29 درصد بود. کیفیت خواب در 5 نفر (7 درصد) مناسب و در 73 نفر (93 درصد) نامناسب گزارش شد. فاصله رفتن به رختخواب تا خوابیدن از 5 دقیقه تا 3 ساعت متفاوت بود و میانگین و انحراف معیار آن برابر با 31 ± 46 دقیقه گزارش شد. کیفیت خواب با سن، درصد جانبازی و فاصله زمانی مجروحیت تا مطالعه ارتباط معنی داری را نشان نداد (05/0 P>)، اما در مشاغل گوناگون متفاوت بود (016/0 P=).
  بحث و نتیجه گیری
  مطالعه حاضر، کیفیت خواب جانبازان شیمیایی را در حد نامطلوبی گزارش نمود. با توجه به تاثیر قابل توجه کیفیت خواب بر عملکرد و کیفیت زندگی افراد، لازم است که این جنبه از سلامتی جانبازان شیمیایی مورد توجه برنامه ریزان و مدیران بهداشتی و همچنین پزشکان مرتبط قرار گیرد. با توجه به این که این تحقیق به صورت توصیفی - مقطعی انجام گرفت، نمی توان از نتایج آن هیچ گونه رابطه علیتی بین کیفیت نامناسب خواب در جانبازان شیمیایی و وضعیت سلامت جسمی، روانی (اختلالات اضطرابی، افسردگی، اختلال استرس پس از حادثه) و یا داروهای مورد استفاده جانبازان را استنتاج نمود.
  کلیدواژگان: خردل گوگردی، کیفیت خواب، جانبازان شیمیایی
 • حسین بهادران، حسین دشت نورد، محمدحسین اسدی، حسین ایمانی، همایون صدرایی، غلامرضا کاکا، محمود مفید، حسین مهدوی نسب، عباس محمودزاده صفحه 249
  مقدمه
  گاز خردل، سیتوتوکسیک وژنوتوکسیک است. این ماده باعث ضایعات نکروزی سلول های پوششی دستگاه تنفس و گوارش می گردد. اسهال شدید و کاهش تعداد سلول ها و وزن بدن را به همراه دارد. نظر به اهمیت ایلئوم در جذب یون ها و الکترولیت ها و نیز نقش سلول های جامی، بر آن شدیم تا اثر خردل بر روی این سلول ها را مورد مطالعه قرار دهیم.
  روش کار
  در این مطالعه تعداد 66 راس موش بالغ از نژاد Albino Nmri به وزن 20 ± 200 گرم انتخاب و به طور تصادفی به 5 گروه تقسیم شدند. گروه اول کنترل، گروه دوم دریافت کننده حلال، به عنوان گروه شم و 3 گروه دیگر به ترتیب مقدار 5/2، 5 و10 mg/kg گاز خردل به صورت تزریق داخل صفاقی (IP) دریافت کردند. در روزهای دوم و پانزدهم (هفته دوم) و پنجاه و هفتم (هفته هشتم) موش ها کشته و تشریح شدند. س پس از ایلئوم آنها نمونه برداری انجام شد. از نمونه ها پس از فیکس و قالب گیری، برش های متوالی به ضخامت m m 5 تهیه و با هماتوکسیلین ائوزین و Alician blue رنگ آمیزی شد. برای بررسی از Eye piece و ست نرم افزاری و سخت افزاری Motic استفاده گردید.
  نتایج
  این تحقیق نشان داد، خردل باعث کاهش وزن شدید در کوتاه مدت شده ولی در دراز مدت، میزان کاهش روند نزولی دارد. همچنین باعث ریزش پرزها و ارتشاح سلول های آماسی شده و نیز بر روی سلول های جامی بافت پوششی ایلئوم اثر کرده و کاهش آن را به دنبال دارد (001/0> P). بحث: کاهش سلول های جامی در گروه mg/kg 5/2 و زمان بیست و چهار ساعت معنی دار نبود که احتمالا به دلیل اثرات کم سمیت این دوز است. اما تعداد سلول های جامی در گروه های 5 و 10 mg/kg با زمان 24 ساعت در مقایسه با گروه شم کاهش نشان داد که این معنی دار بود (001/0> p). این کاهش به علت مرگ سلول های ریشه ای و توقف تقسیم سلولی است. با توجه به نقش اساسی سلول های ریشه ای در تولید سلول های گابلت و در نتیجه محافظت از سلول های پوششی، این موضوع باید بیشتر مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سولفورموستارد، ایلئوم، سلول جامی، موش بزرگ صحرایی
 • علی مهرابی توانا، عزت الدین جوادیان، یاور راثی، حمید نخعی، علیرضا زهرایی، مهدی خوبدل، عباس محمودزاده، رمضانعلی عطایی صفحه 255
  مقدمه
  لیشمانیوز یکی از بیماری های شایع و مهم در جهان است و در اکثر نقاط جمهوری اسلامی ایران نیز انتشار دارد. لذا، یکی از معضلات اصلی بهداشتی کشورمان محسوب می شود. چنانچه در سال 1375، این بیماری در منطقه تایباد شایع گردید. لذا، این مطالعه به منظور تعیین ناقل و مخزن بیماری طراحی و اجرا گردید.
  روش کار
  مطالعه حاضر در شهرستان مرزی تایباد از استان خراسان به انجام رسید. در این مطالعه پشه خاکی های منطقه در طول سال 1379-1378 به وسیله تله چسبان صید شد و فون و فراوانی فصلی آن ها تعیین گردید. علاوه بر این جوندگان منطقه نیز برای تعیین مخزن بیماری صید شدند.
  نتایج
  این مطالعه نشان داد که گونه غالب منطقه Phlebotomus sergenti می باشد، در ضمن بایستی اضافه نمود که شواهد اپیدمیولوژیک موجود، احتمالا دلالت بر لیشمانیوز نوع شهری در منطقه باشد. به علاوه بررسی های اپیدمیولوژیک حکایت از آن دارد که شیوع بیماری از سال 1375 رو به افزایش بوده است.
  بحث: با توجه به یافته های این تحقیق، پراکندگی پشه خاکی های لیشمانیای روستایی در منطقه تایباد و عدم اثبات قطعی ناقلین این نوع لیشمانیا و نیز عدم آلودگی جوندگان صید شده، به نظر می رسد لیشمانیوز شایع از نوع شهری باشد. تایید قطعی نیازمند بررسی های مولکولی می باشد.
  کلیدواژگان: لیشمانیوز جلدی، تایباد، پشه خاکی، بوم شناسی، Phlebotomus sergenti
 • رضا میرنژاد، علی مهرابی توانا، مهدی خوبدل، فرشید علاءالدینی صفحه 263
  مقدمه
  کشور ترکمنستان با جمهوری اسلامی ایران از طریق استان های مازندران، گلستان و خراسان هم مرز می باشد. در سال های اخیر به لحاظ گسترش روابط اقتصادی و تجاری جمهوری اسلامی ایران با این کشور، تردد بین دو کشور افزایش یافته است. از آن جا که وضعیت بهداشت مناطق مختلف (به خصوص مناطق مرزی) تحت تاثیر این رفت و آمدها قرار می گیرد؛ به علاوه اطلاع دقیق از وضعیت بیماری های عفونی بومی در کشور ترکمنستان به ویژه در مناطق مرزی در دست نیست؛ بدین منظور این مطالعه جهت بررسی وضعیت پاتولوژی جغرافیایی این کشور و مشخص کردن وضعیت بهداشتی آن انجام شد.
  روش کار
  در این تحقیق با استفاده از منابع موجود (اینترنت و مجلات علمی) وضعیت بهداشتی و بیماری های عفونی شایع در کشور ترکمنستان مورد بررسی قرار گرفت.
  نتایج
  براساس نتایج به دست آمده مشخص شد، وضعیت بهداشتی این کشور در مقایسه با استاندارد های جهانی در سطح مطلوبی قرار نداشته و بیماری های عفونی مختلفی در آن شایع می باشد. از جمله بیماری های آندمیک موجود در ترکمنستان می توان به لیشمانیوز جلدی و احشایی اشاره کرد. علاوه بر این، بیماری هایی نظیر مالاریا (میزان بروز 3 در صد هزار نفر) و سل (میزان بروز 7/44 در صد هزار نفر) در سال های اخیر در ترکمنستان روبه گسترش است. هم چنین انواع بیماری های عفونی از جمله ایدز، هپاتیت B (میزان ناقلین هپاتیت B بین 30-15 درصد)، هپاتیت C، سوزاک (میزان بروز 4/32 در صد هزار نفر)، سیفلیس (میزان بروز 5/37 در صد هزار نفر) و تب پشه خاکی در این کشور شایع می باشد.
  بحث: نظر به این که، این همسایه شمالی با سه استان؛ یعنی، خراسان، مازندران و گلستان هم مرز است؛ برای جلوگیری از انتقال احتمالی بیماری های مذکور به کشورمان، بایستی مراقبت های بهداشتی را در مناطق مرزی زیادتر نموده و به نیروهای نظامی که در این نواحی مستقر هستند آگاهی های لازم در خصوص وضعیت بهداشتی و بیماری های عفونی شایع کشور ترکمنستان داده شود.
  کلیدواژگان: ترکمنستان، جغرافیای پاتولوژیک، بیماری های عفونی، شاخص های بهداشتی
 • محمدعلی خوشنویس، مهناز میریان، عباس محمودزاده، غلامرضا پورحیدری، علی فتحی آشتیانی، محمد علی رئیسی صفحه 273
  مقدمه
  بیماری دریا یکی از مشکلاتی است که غالبا مسافرین دریا را گرفتار می کند. نقل و انتقال نیروهای نظامی از طریق دریا می تواند مشکل تهوع و استفراغ را به دنبال داشته باشد و از توانمندی فرد بکاهد. این پژوهش با هدف بررسی تاثیر سی باند در کاهش میزان بروز تهوع و استفراغ نیروهای رزمی در طی انتقال از طریق دریا انجام شد.
  روش
  این مطالعه روی 94 نفر از کارکنان نیروی دریایی سپاه، طی دو سفر دریایی به مدت 4 ساعت انجام شد. آنها به صورت تصادفی در دو گروه آزمون (50 نفر) و شاهد (44 نفر) جای گرفتند. در گروه آزمون سی باند در نقطه نیگان و در گروه شاهد در نقطه پلاسبو قرار داده شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که شامل مشخصات فردی و پزشکی بود. داده های به دست آمده با روش آماری t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  میانگین سن شرکت کنندگان 2/25 سال بود. در گروه آزمون 22 درصد دچار تهوع و 14 درصد دچار استفراغ شدند. در صورتی که در گروه شاهد 61 درصد دچار تهوع و 21 درصد دچار استفراغ شدند. تحلیل آماری تفاوت معنادار (05/0> p) را بین آنها نشان داد.
  بحث: استفاده از سی باند در پیشگیری از تهوع و استفراغ به عنوان یک روش غیرتهاجمی و کم هزینه معرفی می شود. پیشنهاد می شود در دیگر موارد بالینی که بیمار دچار چنین عارضه ناخوشایندی می شود، این روش مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: طب سوزنی، سی باند، تهوع و استفراغ، پیشگیری، نیروهای نظامی
 • اسفندیار آزاد مرزآبادی، سید حسین سلیمی صفحه 279
  مقدمه
  امروزه استرس به یکی از مهمترین مسایل مورد مطالعه روانشناسان، روانپزشکان و متخصصان علوم رفتاری تبدیل شده است. مطالعه استرس هم در زمینه سلامت و بهداشت روانی و هم در بررسی عملکرد افراد در سازمان ها دارای اهمیت می باشد. هدف از تحقیق حاضر بررسی استرس های شغلی کارکنان یک واحد نظامی بوده است.
  مواد و روش ها
  جامعه مورد مطالعه 252 نفر از کارکنان یک واحد نظامی بوده اند که به روش تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته اند. ابزار تحقیق پرسشنامه ای متشکل از بخش تنیدگی شغلی اسپیو، پرسشنامه عوامل استرس زا (محقق ساخته) و پرسشنامه رضایت شغلی بوده است.
  نتایج
  به طور کلی بر اساس نتایج در پرسشنامه عوامل استرس زا مجموعا 67 درصد پرسنل دارای استرس زیاد و 11درصد دارای استرس خیلی زیاد بوده اند. همچنین، بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد که استرس های مربوط به کار نقش اصلی را در ایجاد استرس در بین مجموع استرس های خانوادگی و شغلی داشته است. به علاوه نتایج نشان داد که 56 درصد از افراد نمونه مورد بررسی در بعد مسئولیت دارای استرس بوده و 32 درصد نیز در بعد محدوده نقش استرس داشته اند، در حالی که 50 درصد به طور کلی دارای استرس زیاد و 29 درصد در حد متوسط دارای استرس بوده اند و در بعد رضایت شغلی هم 62 درصد آنان از شغل خود در حد متوسط رضایت داشته اند.
  بحث: بر اساس نتایج به دست آمده مشخص شد که بین دو گروه از عوامل استرس زا یعنی استرس های شغلی و استرس های مربوط به زندگی شخصی، استرس های شغلی نقش اصلی را در ایجاد استرس در کارکنان داشته اند. همچنین همبستگی بین استرس های شغلی و استرس کلی 59/0 بوده است و همبستگی بین استرس شغلی و استرس شغل و خانواده 97/0 بوده است. بر این اساس تصور می شود که استرس های شغلی عامل اصلی ایجاد استرس در بین کارکنان امنیت پرواز بوده اند. به علاوه استرس های مربوط به نقش که یک گروه از عوامل مؤثر بر استرس شغلی هستند نیز هرچند با همبستگی کم اما در میزان استرس کارکنان بی تاثیر نبوده اند، ضمن این که بین رضایت از شغل و استرس رابطه معکوس و معنادار مشاهده شده است. نتایج به دست آمده مورد تایید مطالعات قبلی نیز قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: استرس شغلی، استرس، رضایت شغلی، پرسنل نظامی
 • علی غنجال، منیره متقی، صدیقه میرهاشمی، عبدالرضا دلاوری صفحه 285
  مقدمه
  در شروع جنگ عراق علیه ایران، کار امداد و انتقال مجروحین حالت متمرکز و منسجمی نداشت. با تشکیل قرارگاه های عملیاتی، ستاد امداد و درمان در قرارگاه های جنوب، غرب و شمال غرب ایجاد شد و به دنبال آن بهداری قرارگاه ها به وجود آمد. در سال 1364 فکر تشکیل یک سیستم متمرکز امداد و انتقال قوت گرفت و در سال بعد (1365) به علت ضرورت های جنگ، تیپ امداد و انتقال با هدف سازمان و سامان دهی و هدایت منسجم و متمرکز امور مرتبط با امداد، درمان و انتقال نیروهای عملیاتی در مناطق جنگی ایجاد گردید و در طول جنگ با ایجاد ستادهای امداد و انتقال زمینی و هوایی و نیز گردان های امداد و انتقال زمینی، هوایی و دریایی، با بهره گیری از نیروهای مختلف تخصصی و مردمی توانست خدمات شایان توجهی به مجروحین و مصدومین جنگ نماید. در این راه نیز شهدای زیادی تقدیم اسلام و انقلاب نمود. هدف این مقاله بیان تاریخچه، علل، روند و چگونگی تشکیلات تیپ امداد و انتقال در طول جنگ عراق علیه ایران می باشد.
  روش انجام کار: جهت انجام این تحقیق، ضمن مراجعه به افراد مسئول و دست اندرکار ایجاد و شکل گیری و مسئولین اجرا یی آن و انجام مصاحبه حضوری با آنها و پرسشنامه محقق ساخته و اسناد موجود در بهداری نیروی زمینی سپاه، قرارگاه های عملیاتی، مرکز اسناد جنگ، ادارات بهداری، طرح و برنامه و عملیات ستاد مشترک رجوع گردید و با بررسی منابع و اطلاعات موجود، روش های به کار گرفته شده در طول جنگ مورد استفاده قرار گرفت.
  نتایج
  بر اساس نتایج به دست آمده مشخص گردید که روند امداد و انتقال مجروحین و مصدومین از ابتدای جنگ تحمیلی تا پایان آن (مخصوصا بعد از تشکیل تیپ امداد و انتقال در سال 65) تغییرات بسیار اساسی نموده است. سازمان تیپ امداد و انتقال و تشکیلات وابسته به آن نیز در طی روند تکاملی خود از یک سازمان اولیه و ساده به سازمانی گسترده، هدفمند و همه جانبه تبدیل شد به نحوی که در پایان جنگ دارای قدرت عملیاتی بالای ی گردیده بود.
  بحث: توسعه ستادهای امداد و انتقال و نتایج حاصل از آن یکی از فعالیت های ماندگار و ارزشمند سپاه می باشد. بنابراین لازم است که در حفظ و نگهداری این تجارب اهتمام ورزید و روش های امدادی سریع و مؤثر را به ویژه در شرایط بحران و جنگ نامتقارن توسعه داد.
  کلیدواژگان: تیپ امداد و انتقال، تاریخچه، ساختار، جنگ عراق و ایران
 • مسعود ثقفی نیا، افشین مقصودی دماوندی، ناهید نفیسی صفحه 293
  مقدمه
  گروه های متفاوتی در معرض خطر مرگ و آسیب های جسمی ناشی از مین های زمینی قرار دارند. از جمله این افراد کشاورزان، کودکانی که در منطقه خطر زندگی و بازی می کنند و افرادی که برای پاک سازی این مناطق اعزام می شوند را می توان نام برد. آسیب های ناشی از مین ها باعث معلولیت و مراقبت های طولانی مدت و صرف هزینه گزاف جهت بهبودی افراد آسیب دیده می شود.
  روش اجرا: در این مقاله با مروری بر آسیب های ناشی از مین های زمینی در چند کشور جهان با اثرات جبران ناپذیر آن بر انسان هایی که در مناطق خطر زندگی می کنند و در مرزها سکنی گزیده اند، معرفی و راه کارهایی جهت کاهش آسیب های ناشی از انفجار مین های ضد نفر ارایه می گردد.
  نتایج
  آمار جهانی نشان می دهد، صدمات ناشی از مین های زمینی ضد نفر هر ماه 800 نفر کشته و هزاران نفر مجروح به همراه دارد که اکثریت مصدومین در مناطق روستایی زندگی می کنند و کمبود امکانات پزشکی آمار مرگ و میر را در این مناطق افزایش می دهد] 3، 9 [. طبق تحقیقات انجام شده در دنیا 60 تا 70 میلیون مین در 70 کشور جهان وجود دارد که باعث آسیب و مرگ و میر افراد غیر نظامی و نظامی می شود] 4 [. به خصوص در بعضی از کشورهایی که جدیدا در جریان جنگ های همه جانبه (زمینی، هوایی و دریایی) قرار داشته اند، مین های باقی مانده جان بسیاری از افراد را می گیرد. در کشور ایران نیز در استان های آذربایجان غربی، ایلام، خوزستان، کردستان و کرمانشاه مین های خنثی نشده وجود دارد که جان غیرنظامیان را تهدید می کند. هدف این مقاله مروری، بررسی آسیب های ناشی از مین های ضد نفر می باشد.
  بحث: با توجه به تلفات گسترده ناشی از مین، باید با ارایه راهکارهای مناسب مانند استفاده از ربات ها، کفش مخصوص، آموزش، ایجاد مراکز تحقیقات در این خصوص و بانک اطلاعات، سعی در کاهش آسیب های ناشی از مین های خنثی نشده ضد نفر داشته باشیم. همچنین گامی در جهت موج جهانی جلوگیری از ساخت و کاشت مین های زمینی در مناطق مسکونی برداریم.
  کلیدواژگان: مین ضد نفر خنثی نشده، تروما، پیشگیری
|
 • Ganji F Page 231
  Aims. In I.R.IRAN, all men aged 18 years old must enlist for the national military service. Upon enlistment, conscripts undergo medical examinations to establish their level of fitness those who are not medically fit for service are exempted. Exemption is granted on a permanent or temporary basis, depending on the conscript’s physical, familial and educational status. The aim of this study was to determine the diseases that merit exemption. Methods. A cross-sectional study was conducted on 563 military conscripts from Shahrekord in 2001. The conscripts completed a health questionnaire and underwent a thorough medical examination. Results. Eye and musculoskeletal and neuropsychiatric diseases have the highest rates of exemption (37.8%, 16%, 14%). Myopia (55.4%), fracture (40.1%) and epilepsy (25.4%) were the most prevalent complaints of eye disease, musculoskeletal disorders and neuropsychiatric diseases, respectively. Conclusion. Health screening of conscripts upon enlistment is recommended.
 • Ghanei M., Assari Sh., Alaeddini F., Tavallaie S. A Page 233
  Aims. Although there are several studies dealing with early deaths due to mustard gas exposure, few studies have evaluated the delayed pattern of death in veterans suffering wartime exposure. This study was conducted to estimate the overall and cause-specific mortality rates and the proportion of each cause of death in deceased mustard-exposed veterans. Methods. A retrospective mortality study was carried out from 1986 to 2003 on all death certificates in the Janbazan Organization demographic, war related and medical data were extracted from the subjects’ files. Causes of death, having been established by the death commission, were categorized as disease, trauma, suicide, homicide and gas exposure. Overall and cause - specific delayed mortality rates were associated with mustard. Results. Of 34,000 participants, 1,005 died within the period of the study. The overall mortality rate was 19.07 per 10,000 people each year. The most frequent cause of death was disease (72.2%), followed by trauma (16.1%), suicide (2.3%) and homicide (0.8%). In 2.8%, the cause of death was undetermined. 12.1% of all the deaths were due to mustard gas exposure. Conclusion. Exposure to mustard gas is not associated with high mortality in the late phase.
 • Tavallaie S. A., Assari Sh., Najafi M., Habibi M., Ghanei M Page 241
  Aims. Chronic lung disease and several psychiatric disorders such as depression, anxiety and post-traumatic stress disorder are prevalent in chemical-warfare-agents exposed veterans. Although all these disorders may result in impaired sleep, few studies have assessed sleep in this population. The aim of this study was to assess sleep quality in chemical-warfare-agents exposed veterans.Methods. In this observational study, we used the Pittsburgh Sleep Quality Index to assess the sleep quality of 94 chemical-warfare-agents exposed veterans with stable chronic pulmonary disease. The patients were non-randomly selected from those referring to the pulmonologist.Results. 78 veterans (77 males and 1 female) completed the questionnaire and entered the study. Mean age (SD) of the veterans was 42.11 ± 8.10. Mean disability percent (SD) was 29.8 ± 15.5. Quality of sleep was reported to be good in 5 (7%) and poor in 73 (93%). Duration between going to bed and falling asleep was 5 minutes to 3 hours with a mean (SD) of 46 ± 31. Quality of sleep was not related to age, disability percent, duration between injury and study (p>0.05), but with job (p<0.016). Conclusion. This study reported poor sleep in chemical-warfare-agents exposed veterans. With respect to the potential impact of poor sleep quality on the function and quality of human beings’ lives, it is necessary to pay attention to this aspect of veterans’ lives. While this is a cross-sectional study, no causal relation between the impaired quality of sleep and pulmonary disease, psychiatric disorders or drugs can be concluded. More studies are recommended to assess any correlation between these physical and psychological characteristics and sleep quality.
 • Bahadoran H., Dashtnavard H., Asadi M. H., Eimani H., Sadarai H., Kaka G. R., Mofeid M., Mahdavinasab H., Mahmoudzadeh A Page 249
  Aims. Sulfur mustard gas, a cytotoxic and gene toxic agent, leads to the necrosis of the epithelial cells of the respiratory and gastrointestinal tracts. These lesions result in severe diarrhea and weight loss. This research was conducted to determine the effects of sulfur mustard gas on the ileum and goblet cells due to their significance in the absorption of ions, electrolytes and some other nutrients. Methods. 66 Albino Nmri mature male Rats weighting 200 + 20g were randomly selected and then randomly assigned into 11 groups. The first group served as the control group. The second group, receiving thyroids buffer as solvent of Sulfur Mustard (SM), served as the sham group. The other 3 groups received doses of 2.5, 5 and 10 mg/kg intra peritoneal (IP) injections of SM, respectively. At day 2 and weeks 2 and 8, the animals were slaughtered and samples of their ileum were prepared and fixed in the bouins solution. The samples were then dehydrated and embedded in paraffin wax and sectioned serially, measuring 5 m m in thickness. The sections were stained by hematoxyline -Eosin and Alician blue. Microscopic graticule Holland eye- piece and motic software were used to examine the samples both morphologically, quantitatively and qualitatively. Results. The results of the research showed that sulfur mustard injection caused severe weight loss in the short term, but this reduction is less noticeable in the long term. Moreover, a significant reduction in the number of goblet cells was observed (P<0.001). Conclusion. The reduction of goblet cells in the 2.5mg group and 24 hours’ time was not statistically significant, which could be due to the low toxicity effect of this dose. However, the number of goblet cells in the 5 and 10mg/kg groups with 24 hours’ duration versus the sham group was statistically reduced (p<0.001). This reduction was due to the death of stem cells and a cessation of cell division. The importance of stem cells in producing goblet cells and consequently their role in protecting epithelial cells merits further research.
 • Mehrabi Tavana A., Javadian E., Rasi Y., Nakheei H., Zahraeei A. R., Khoobdel M., Mahmoodzadeh A., Ataee R. A Page 255
  Aims. Cutaneous leishmaniasis, endemic in many parts of I.R.IRAN, is considered a big health problem. The aim of this survey was to find out the vectors and reservoirs of the disease. Methods. The present study was carried out in Taibad (Khorasan proveince in the east of I.R.IRAN). Throughout this two-year study (1999-2000) sand- flies with sticky traps were collected. The sand-flies’ fauna and their seasonal abundance were identified. In addition, in order to find out the reservoir of the diseases the rodents of the area were collected. Results. This study showed that the Ph. sergenti is the most common species in the area. It must be noted that other epidemiological evidence in Taibad was indicative of the existence of anthroponotic Cutaneous leishmaniasis. Furthermore, Cutaneous leishmaniasis has been increasing since 1996. Conclusoin. Based on the finding of this study, distribution of rural sand flies in Taibad, non- identified carriers of leishmaniasis and not contamination of collected rodents it seems that common leishmaniasis is the urban type. Confirmation requires molecular research.
 • Mirnejad R., Mehrabi Tavana A., Khobdel M., Alaedini F Page 263
  Aims. Turkmenistan, one of the newly-independent countries of the former Soviet Union, borders the Islamic Republic of IRAN through Mazandaran, Golestan and Khorasan provinces. The expansion of relationships between the two countries in recent years has increased cross-border travels, affecting the health of those inhabiting the adjacent areas. Information is available on endemic infectious diseases in Turkmenistan. This study was carried out to assess the geographical pathology and health situation of Turkmenistan. Methods. In this study, common infectious diseases and health situation of Turkmenistan has been assessed using scientific Journals and the Internet. Results. Data indicate that the health situation of Turkmenistan is not desirable as the prevalence of diseases such as malaria (incidence rate 3 in 100000) and T.B (incidence rate 44.7 in 100000) have been on the increase in recent years and AIDS, hepatitis B (15-30% carrier), hepatitis C, gonorrhea (incidence rate 32.4 in 100000), syphilis (incidence rate 37.5 in 100000), C utaneous and Visceral leishmaniasis and sand-fly fever are common. Conclusion. Turkmenistan borders Mazandaran, Golestan and Khorasan Provinces to prevent probable transmission of diseases into our country, it is necessary to expand health surveillance in border areas and inform the military personnel deployed there about the health situation and common infectious diseases.
 • Khoshnevis M. A., Mirian M., Mahmoudzadeh A., Poorheidari G., Fathi-Ashtiani A., Raeisi M. A Page 273
  Aims. Sea- sickness is one of the problems occurring during the transportation of military personnel by sea. In this study, the effect of the Sea-Band on alleviating motion sickness (nausea and vomiting) was investigated. Methods. 94 volunteers from Islamic Revolutionary Guard Crop’s (Navy Crop) navy personnel were randomly divided into two groups: in 50 people (the test group) the Sea-Band was placed on the Nigan point, while in the other 44 (the control group) it was placed on a placebo point. Data, collected through a questionnaire including demographic and medical characteristics, were analyzed by t-test. Results. The mean age of the participants was 25.2 years. While in the test group nausea and vomiting were observed only in 22% and 14% of the individuals, respectively, in the control group, nausea and vomiting occurred in 61% and 21%, respectively. Statistical analysis of these data revealed a significant difference (p < 0.05) between the two groups. Conclusion. A very cost- effective and non-invasive technique, the Sea-Band seemed to be useful in the alleviation of motion sickness symptoms. This technique may also be useful in the prevention of nausea and vomiting in other clinical conditions.
 • Azad-Marzabadi E., Salimi S. H Page 279
  Aims. Job stress undermines effective performance as well as mental health among military personnel. The present study was conducted to verify job stress affecting military personnel. Methods. The subjects (49 females, 195 males and 8 not identified) were selected randomly. The questionnaires were composed of: 1) the Osipow Job Tension Questionnaire, 2) a research-made scale regarding aviation stress and 3) a job satisfaction questionnaire. The validity and reliability of the scales were confirmed in a pilot study. Results. Results revealed that 67% of the personnel suffered from a high level of stress and that 11% of them also showed severe stress levels. We also found that work stress was significantly associated with family and career stress. Furthermore, the results showed that 56% of the subjects showed stress on Responsibility subscale and 32% had stress on Role Boundary subscale. 50% of the subjects had high levels of tension, and 29% showed medium levels. 62% of the participants showed a moderate level on job satisfaction. Conclusion. It can be concluded that job stress is more effective than life-related stress in increasing stress levels among military personnel. Moreover, the study demonstrated that role stress in work is one of the main components of causing stress among military personnel. Finally, it was found that there was a negative and significant association between the job satisfaction and work stress. These results are supported by previous studies.
 • Ghanjal A., Motaghi M., Mirhashemi S., Delavari A. R Page 285
 • Saghafinia M., Maghsoodi Damavandi A., Nafisi N Page 293
  Aims. Antipersonnel landmines threaten the lives of a wide range of people from farmers and children living or playing at landmine-contaminated areas to military personnel dispatched to such areas for clearing operations. Mine-victim assistance programes are extremely costly. Results. Global statistics show that landmines cause 800 deaths and thousands of injuries every month. Most of the wounded live in rural areas, the lack of medical facilities increasing the death. According to an international survey, there are 60-70 million landmines in 70 countries in the world, killing and maiming military personnel and civilians alike. Long after wars in different areas of the world have ended, the indiscriminate use of landmines continue to deny the right to life and liberty of large numbers of civilians. In I.R.IRAN, in West Azarbayejan, Ilam, Khoozestan, Kordestan and Kermanshah provinces, there are still landmines threatening civilians. The aim of this study was to assess traumas inflicted by antipersonnel landmines. Methods. This article deals with the irreversible traumas which antipersonnel landmines inflict upon those inhibiting landmine-contaminated areas. Conclusion. Through such appropriate strategies as utilizing robots and special shoes, raising awareness and establishing research centers and data banks it is possible to reduce traumas caused by antipersonnel landmines.