فهرست مطالب

طب نظامی - سال ششم شماره 3 (پیاپی 21، پاییز 1383)
 • سال ششم شماره 3 (پیاپی 21، پاییز 1383)
 • تاریخ انتشار: 1383/09/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • نجم الدین مولانایی، عزت الله رحیمی، فاتح مفاخری، سیروس شهسواری صفحه 153
  مقدمه
  نظر به این که طی سال های 1359 الی 1368، بخش هایی از استان کردستان صحنه درگیری با متجاوزان عراقی بود، تعداد زیادی مین ضدنفر در مناطق مختلف برجای مانده است. با وجود پاک سازی و خنثی کردن تعداد زیادی از آنها، مواردی از برخورد افراد غیرنظامی با مین ها وجود دارد. برخورد با مین و صدمات ناشی از آن، مواردی است که باعث از دست رفتن سلامت انسان ها می شود. این مطالعه با هدف تعیین میزان صدمات ناشی از برخورد با مین از سال 13 75 الی 13 80 در مراجعین بیمارستان بعثت سنندج انجام شده است.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی، کلیه افراد مراجعه کننده به بیمارستان بعثت از سال 13 75 لغایت 13 80 که توسط مین مصدوم شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی به صورت جداول توزیع فراوانی استخراج گردید.
  نتایج
  در طی سال 13 75 لغایت 13 80 تعداد 134 نفر به علت مجروحیت توسط مین به بیمارستان بعثت آورده شده بودند که 55 نفر (2/41 درصد) از شهرستان مریوان ارجاع داده شده بود. 44 نفر (1/33 درصد) از افراد مصدوم، دانش‎آموز بودند. میانگین تعداد روزهای بستری 15 روز با انحراف معیار 13 روز بوده و 278 بار عمل جراحی روی 125 نفر از افراد فوق انجام گرفته بود. بیشترین مناطق آسیب دیده شامل لاسراسیون پا، ساق و ران که در 43 نفر (1/32 درصد) مشاهده شد.
  بحث: براساس نتایج این مطالعه مشخص شد که بیشترین نوع مصدومیت در افرادی که با مین برخورد کرده اند، صدمات اندام تحتانی بوده و مصدومین دچار صدمات شدید و بستری طولانی با تعداد اعمال جراحی زیاد بودند. بنابراین لازم است این مسئله مورد توجه جدی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مین، تروما، آسیب، اندام تحتانی
 • حسین معصوم بیگی، علی اکبر کریمی زارچی صفحه 159
  مقدمه
  تامین آب سالم به ویژه برای نیروهای نظامی جهت حفظ سلامتی و ارتقاء توان رزمی آنها بسیار مهم است. روش هایی که امروزه برای گندزدایی آب مطرح هستند شامل: کلرزنی، ا زن زنی، برم زنی، فلوئور زنی، جوشاندن، کاربرد اشعه فرابنفش و یا ترکیبی از این روش ها می باشد. هدف از انجام این مطالعه تعیین وضعیت گندزدایی آب شرب در پادگان های سپاه می باشد.
  مواد و روش ها
  از 182 پادگان در سطح کشور؛ متعلق به نیروهای سپاه و مراکز ستادی در سال 1381 به کمک پرسشنامه، داده های لازم جمع آوری گردید. داده های جمع آوری شده وارد رایانه و با کمک نرم افزار SPSS و با استفاده از آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  از 182 مرکز مورد مطالعه، بیشترین و کمترین سهم مراکز مربوط به نیروی مقاومت 7/46 درصد و نیروی دریایی 8/3 درصد می باشد. در 7/63 درصد مراکز، از منابع آب لوله کشی، 3/25 درصد از آب چاه و 11 درصد از سایر منابع آب استفاده می شد. فقط در 7/38 درصد مراکز، منابع آب کلرزنی می شود. 6/34 درصد مراکز، کلرسنجی آب را در محل انجام نمی دهند و از 4/63 درصد که کلرسنجی انجام می دهند، نیمی از آنها مقدار کلر باقی مانده را صفر اعلام کرده اند. در مراکزی که کلرزنی آب در محل انجام شده، بیش از 50 درصد از ابتدا کلر کافی به آب تزریق نمی شده و در 65 درصد مراکزی که دستگاه هیپوکلریناتور داشتند، اپراتور آموزش های لازم را نگذرانده بود.
  بحث: همواره یکی از مهم ترین مطالعات بهداشتی مطالعات مربوط به کنترل کیفیت آب شرب مصرفی است. با توجه به بررسی نتایج مشخص شد که کلر باقیمانده آب شرب در بسیاری از موارد در حد لازم نبوده و عدم وجود کلر باقی مانده در آب شرب یکی از نشانگرهای آلودگی احتمالی آب می باشد. در این حالت غالبا احتمال بروز اپیدمی بیماری های مرتبط با آب وجود دارد و در مطالعات زیادی این موضوع ثابت شده است.
  گندزدایی که فرایند لازم الاجرای تصفیه آب است در برخی از مراکز انجام نمی شود که علت آن عدم وجود امکانات و یا غیر قابل استفاده بودن تجهیزات موجود تعیین گردید. از طرفی لزوم کنترل و پایش مداوم کیفیت آب مصرفی با نمونه برداری های لازم برای آزمون های میکروبی، انجام کلرسنجی روزانه و شناسایی منابع احتمالی ورود آلودگی به آب های مصرفی و به دنبال آن انجام اقدامات جدی و به موقع ضروری است. با توجه به نتایج این مطالعه، سیستم تامین آب شرب در بعضی از مراکز مورد بررسی، از استانداردهای آب آشامیدنی فاصله دارد و توجه خاص به آن به عنوان یکی از مهم ترین اولویت ها ضروری است.
  کلیدواژگان: گندزدایی، آب شرب، کلرزنی، پادگان، کلر باقی مانده
 • ناصر خدایی، غلامرضا پورحیدری، علیرضا شهریاری، منیژه رمضانی، علی نوروززاده، علی خوش باطن صفحه 167
  مقدمه
  عوامل اعصاب دسته ای از ترکیبات ارگانوفسفره می باشند که به دلیل خواص فیزیکوشیمیایی و سمیت شان برای استفاده نظامی طراحی شده اند. علاوه برمسمومیت های جنگی و تروریستی ناشی از عوامل اعصاب، آلودگی حاصل از ترکیبات ارگانوفسفره یک مشکل جدی بهداشتی می باشد، به طوری که سالیانه بیش از 3 میلیون مسمومیت و 200 هزار مرگ در جهان گزارش می شود. علایم نیکوتینی ناشی از اثر افزایشی تحریکی ترکیبات ارگانوفسفات ها و کاربامات ها در عضلات مخطط، به شکل فاسیکولاسیون و بلوک انتقال تحریک عصبی در محل اتصال عصب عضله می باشد که در نهایت می تواند به فلج عضلات، به خصوص فلج عضلات تنفسی و مرگ منجر شود. تنها داروی شناخته شده موجود برای این علایم و در واقع برای جلوگیری از فلج عضلات مخطط (به خصوص تنفسی)، استفاده از احیاکننده های کولین استرازی می باشد. لذا، بررسی و مطالعه اثرات آنتی کولین استرازهای ارگانوفسفره بر عملکرد عضلات مخطط و نیز اثرات آنتی دوتی اکسایم ها در برگرداندن این اثرات ضروری به نظر می رسد تا در کنار مطالعات آنزیماتیک بتواند اطلاعات بیشتری را در اختیار قرار دهد.
  مواد و روش کار
  در مطالعه حاضر، اثر غلظت های مختلف پاراکسون بر روی عملکرد عضله مخطط و همچنین مهار یا برگرداندن این اثرات به وسیله ابیدوکسایم بررسی شد. به این منظور با استفاده از تحریک الکتریکی با فرکانس 1/0 هرتز و مدت زمان 2/0 میلی ثانیه و با ولتاژی بالاتر از ولتاژ مورد نیاز برای حداکثر پاسخ، تکانه های عضلانی منفرد در عضله دو سرگردن جوجه ایجاد گردید و به صورت ایزوتونیک به وسیله دستگاه فیزیوگراف (نارکو) و نرم افزار طراحی شده ثبت گردید.
  نتایج
  نتایج نشان می دهد که ابیدوکسایم تنها در غلظت 300 میکرومول (در هر سه شکل تجویز شده) تقریبا به طور کامل موجب مهار یا باز گرداندن اثر پاراکسون می شود. در حالی که در غلظت های 10، 30 و 100 میکرومول تنها حدود 30 تا 80 درصد از این اثرات را مهار یا برمی گرداند.
  بحث: در مجموع آزمایشات نشان می دهدکه مطالعه اثرات ارگانوفسفره ها و آنتی دوت های آنها (اکسایم ها) با استفاده از روش به کار گرفته شده به خوبی قابل انجام است و ابیدوکسایم صرف نظر از زمان تجویز آن توانایی نسبتا قابل توجهی در بازگرداندن یا مهار اثرات پاراکسون از خود بروز داد. البته انجام آزمایشات مقایسه ای بین اکسایم های مختلف توانایی آنتی دوتی آنها را بهتر نشان خواهد.
  کلیدواژگان: پاراکسون، ابیدوکسایم، عضله مخطط
 • محمد اجل لوییان صفحه 177
  هدف
  با توجه به فراوانی کاهش شنوایی که ممکن است به دنبال عفونت های قدیمی یا صدمه به گوش در افراد نظامی ایجاد شده باشد، به منظور ارزیابی نتیجه استفاده از یک نوع پروتز برای بازسازی کامل یا ناقص زنجیره استخوانی گوش میانی در مراجعین به بیمارستان بقیه الله «عج» این مطالعه طراحی و انجام گردید.
  روش
  بررسی گذشته نگر بر روی پرونده 149 بیمار که طی سال های 1376-138 2 مورد بازسازی شنوایی قرار گرفته بودند انجام شد. در این بیماران حین انجام تمپانوپلاستی پروتزهای فوق برحسب موقعیت استفاده شد.
  نتایج
  نتیجه مطلوب در3/85 درصد کل موارد حاصل شد. در عین حال نتیجه مطلوب با پورپ در 91 درصد و با تورپ در 56 درصد به دست آمد. خروج پروتز از پرده در 4/6 درصد موارد اتفاق افتاد.
  بحث و نتیجه گیری
  حاصل شنوایی با پورپ خیلی بهتر از تورپ است. نتایج به دست آمده در این مطالعه در مورد پورپ بهتر از نتایج سایر مطالعات و قابل مقایسه با اتوگرافت و در تورپ هم ردیف سایر گزارش ها است. در مورد افرادی که دارای سلامت عمومی مناسب هستند استفاده از این پروتزها برای بهبود شنوایی توصیه می شود.
  کلیدواژگان: بازسازی شنوای ی، پورپ، تورپ
 • یونس پناهی، مصطفی قانعی، جعفر اصلانی، مجتبی مجتهدزاده، رضا سرهنگ نژاد، عباس برخورداری صفحه 181
  مقدمه
  روش های درمانی معمول برونشیت مزمن علاوه بر برونکودیلاتورها، آنتی بیوتیک درمانی می باشد. از آنجایی که سولفورموستارد با اختلال در سیستم های دفاعی بدن و انسداد در راه های تنفسی، فرد را مستعد به رشد میکروارگانسیم های مختلف می گرداند. لذا، احتمال وجود مقاومت میکروبی نسبت به آنتی بیوتیک ها وجود دارد. از این رو، هدف این مطالعه بررسی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های جدا شده از ریه مصدومین شیمیایی است.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه تعداد 214 نفر از مصدومین شیمیایی و غیرشیمیایی با برونشیت مزمن که تحت درمان با آنتی بیوتیک ها قرار داشتند، از نظر میکروارگانیسم های شایع و مقاومت آنتی بیوتیکی مورد مطالعه قرار گرفت. افراد مورد مطالعه به دو گروه مصدوم با سولفورموستارد (117 نفر) و بیماران با برونشیت مزمن غیرشیمیایی (97 نفر) تقسیم گردیدند. سپس با استفاده از نتایج کشت باکتریولوژی، استرپتوکوک گروه A، استرپتوکوک گروه D، استرپتوکوک غیر A و D، استافیلوکوک اورئوس، استافیلوکوک اپیدرمیدیس، انتروباکتر، سودوموناس، E.Coli، کلبسیلا، سیتروباکتر در هر دو گروه مورد بررسی قرار گرفتند.
  نتایج
  مطالعه در مورد مقاومت به آنتی بیوتیک ها بر روی 3 میکروارگانیسم شایع در کشت بیماران انجام گرفت که به ترتیب عبارتند از: 9/57 درصد استرپتوکوک غیر A و D (50 درصد شیمیایی و 50 درصد غیرشیمیایی)، 3/10 درصد استافیلوکوک اورئوس (6/63 درصد شیمیایی و 4/36 درصد غیرشیمیایی) و 3/9 درصد سودوموناس آئروژینوزا (70 درصد شیمیایی و 30 درصد غیرشیمیایی). از نظر مقاومت سودوموناس آئروژینوزا نسبت به داروهای مورد استفاده در گروه شیمیایی 12 مورد (7/85 درصد) حساس و 2 مورد (3/14 درصد) غیرحساس به سیپروفلوکساسین خوراکی و در گروه غیرشیمیایی 6 مورد (100 درصد) حساس و هیچ گونه مقاومتی نسبت به سیپروفلوکساسین گزارش نشد. همچنین، در گروه شیمیایی 8 مورد (1/57 درصد) حساس و 4 مورد (6/28 درصد) غیرحساس به آمیکاسین و در گروه غیرشیمیایی 4 مورد (7/66 درصد) حساس و هیچ گونه مقاومتی نسبت به آمیکاسین مشاهده نشد. در مورد مقاومت استافیلوکوک اورئوس نسبت به داروها در گروه شیمیایی و غیرشیمیایی هیچ گونه مقاومتی به سیپروفلوکساسین دیده نشد و نسبت به وانکومایسین در گروه شیمیایی 12 مورد (7/85 درصد) مقاوم و 2 مورد (3/14 درصد) حساس و در گروه غیرشیمیایی 8 مورد (100 درصد) حساس به دارو و هیچ گونه مقاومتی نسبت به آن دیده نشد. از نظر استرپتوکوک غیر A و D در گروه شیمیایی 46 مورد (2/90 درصد) حساس و 2 مورد (9/3 درصد) غیرحساس و در گروه غیرشیمیایی 39 مورد (2/72 درصد) حساس و 7 مورد (13 درصد) غیرحساس نسبت به سیپروفلوکساسین دیده شد.
  بحث: نظر به این که میزان پاسخ بیماران به سیپروفلوکساسین در هر دو گروه و در هر 3 باکتری شایع نسبت به بقیه بالاتر بوده است. بنابراین، به احتمال زیاد می توان سیپروفلوکساسین را یک داروی خوب در درمان برونشیت مزمن ناشی از عوامل شیمیایی یا غیرشیمیایی دانست که البته جهت تایید آن نیاز به مطالعات تحلیلی بیشتری است.
  کلیدواژگان: سولفور موستارد، ضایعات مزمن ریوی، آنتی بیوتیک
 • نعمت الله اسمی، علی مهرابی توانا، قاسمعلی عمرانی، علی اکبرکریمی زارچی، مهدی خوبدل، فهیمه فلاح، فیروز ولیپور صفحه 195
  مقدمه
  جمع آوری و دفع بهداشتی زباله همواره یکی از مشکلات جوامع بشری بوده است. در محیط های طبیعی و کوهستان، به دلیل ویژگی های این مناطق که به عنوان مکانی برای ورزش کوهنوردی و نیز تفریح مردم و همچنین موقعیت توریستی آنها مورد علاقه بسیاری از افراد است. بنابراین، جمع آوری و دفع بهداشتی زباله می بایست مورد توجه بیشتر قرار گیرد. با توجه به این که جمع زیادی از نیروهای نظامی، طی یک عملیات مانور به قله سبلان صعود کردند، این مطالعه به منظور بررسی وضعیت زباله در آن منطقه طراحی و اجرا شد.
  مواد و روش کار
  در این تحقیق با حضور در محل و توزیع 205 پرسشنامه به صورت تصادفی و تکمیل آن اطلاعات نظر سنجی جمع آوری گردید. به علاوه، کیسه زباله در اختیار همه افراد قرار داده و از افراد خواسته شد تا نسبت به جمع آوری زباله های شخصی اقدام نمایند. در مسیر برگشت، زباله ها در مکان مشخص شده جمع آوری شدند. پرسشنامه های تکمیل شده با استفاده از نرم افزار SPSS آنالیز شدند. همچنین نمونه گیری از زباله های تولیدی، تفکیک، آنالیز و توزین آنها در محل صورت گرفت.
  نتایج
  نتایج به دست آمده در این مطالعه نشان می دهد، سرانه زباله در اردوی سه روزه نیروهای بسیجی و سپاهی جهت صعود به قله سبلان، 485 گرم به ازای هر نفر در روز می باشد که شامل 6/18 درصد قوطی کنسرو، 3/9 درصد ظروف یک بار مصرف، 6/53 درصد کارتن و مقوا، 5/16 درصد نان خشک و 2 درصد مواد فسادپذیر تعیین گردید. همچنین بر اساس تجزیه و تحلیل پرسشنامه ها، میانگین سابقه عضویت در بسیج و سپاه، سابقه کوهنوردی و سن به ترتیب 47/13، 87/5 و 93/33 به دست آمد.
  بحث: یافته های این مطالعه نشان می دهد وضعیت جمع آوری و دفع بهداشتی زباله در این اردو نامطلوب می باشد و از مجموع پرسشنامه های تکمیل شده 94 درصد به اهمیت و ضرورت دفع بهداشتی زباله تاکید نموده اند. همچنین، در پاسخ به سؤال راه حل کاهش تولید زباله در کوهستان و تجمعات نظامی، آموزش به کوهنوردان، استفاده از مواد غذایی کم حجم و پرانرژی و ملزم نمودن افراد به جمع آوری و تحویل زباله در مکان مشخص به عنوان راه حل های مناسب معرفی شده است. همچنین، بر اساس یافته های این تحقیق میزان آشنایی افراد با نحوه جمع آوری و دفع بهداشتی زباله در کوهستان معنی دار بوده و هر چه سابقه عضویت در بسیج و سابقه کوهنوردی و سن بیشتر باشد میزان آشنایی بیشتر بود.
  با توجه به نتایج این مطالعه، به نظر می رسد، اصلی ترین و اساسی ترین پارامتر در کاهش زباله در کوهستان آموزش به افراد باشد. به علاوه، استفاده از مواد غذایی که زباله کمتری را تولید می کنند و نیز در نظر گرفتن مکان های خاص جهت جمع آوری زباله در مسیر اصلی کوهستان و به کارگیری تیم بهداشت محیط در اردوهای بزرگ و سراسری می تواند، ضمن کاهش مقدار زباله ها، از آلوده شدن محیط زیست پیشگیری نماید.
  کلیدواژگان: جمع آوری زباله، دفع بهداشتی زباله، کوهنورد، نیروهای بسیجی و سپاهی
 • جعفر میرزایی، غلامرضا کرمی، جواد عاملی، محمدعلی همتی صفحه 201
  مقدمه و هدف
  هدف از انجام این پژوهش، بررسی میزان هماهنگی تشخیصی مصاحبه های روانپزشکی با پرسشنامه شخصیت سنج چند وجهی مینه سوتا MMPI و مصاحبه PTSD است. بررسی شاخص های روایی و بالینی MMPI و شدت PTSD از دیگر اهداف پژوهش حاضر می باشد.
  روش کار
  این پژوهش به روش نمونه گیری در دسترس بر روی 20 نفر از جانبازان مبتلا به PTSD سرپایی و20 نفر بستری صورت گرفته است. در ابتدا با ایشان مصاحبه روانپزشکی شده و سپس پرسشنامه MMPI و مصاحبه PTSD به همراه جمع آوری اطلاعات جمعیت شناختی اخذ گردید و پس از آن گروه ها با هم مقایسه گردید.
  نتایج
  در این پژوهش نشانگان اصلی اختلال استرس پس از ضربه شامل: شاخص های رویای مربوط به ضربه، گوش به زنگ بودن و واکنش از جا پریدن و کاهش شدید علاقه و اشکال در به خواب رفتن بوده و در نمونه بستری بیشترین نمره را کسب کردند. شاخص های تحریک پذیری، محدود شدن طیف عواطف، فلاش بک، اشکال در تمرکز و واکنش های فیزیولوژیک نمرات بالایی را در نمونه سرپایی به دست آوردند. در ضمن در مورد مقیاس های روایی و بالینی MMPI به جز مقیاس های K-Hs-Ma در دو گروه بستری و سرپایی تفاوت معنی داری در سایر مقیاس ها مشاهده نشد.
  بحث: بر اساس یافته های این تحقیق، هماهنگی بین مصاحبه های بالینی با پرسشنامه MMPI و مصاحبه PTSD وجود دارد. در حالی که در بیشتر مقیاس های MMPI بین دو گروه بستری و سرپایی تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
  کلیدواژگان: اختلال استرس پس از ضربه، پرسشنامه شخصیت سنج چند وجهی مینه سوتا MMPI، مصاحبه PTSD واتسون
 • احمد جنیدی جعفری، مسعود حاجیا صفحه 209
  مقدمه
  بسیاری از بیماری های تنفسی، پوستی و سایر اختلالات بهداشتی در ارتباط با پراکندگی بیوآئروسل ها در محیط های خارج و داخل می باشد. عوامل عفونت زا، عوامل آلرژی زا و قارچ های موجود در هوا با وسایل متعددی نمونه برداری و آنالیز می گردند.
  روش کار
  در این مطالعه مروری روش های استفاده از ایمپکتور، ایمپینجر، فیلتر و ایمپینجر سیکلون Spin con معرفی شده است؛ همچنین کارآیی دستگاه های مختلف نمونه گیری هوا مقایسه شده اند.
  نتایج
  بررسی ها نشان می دهد که Spin con مقدار بیشتری از اسپورها را نسبت به سایر وسایل جمع آوری می کند. تعداد اسپورهای جمع آوری شده بر حسب تعداد اسپور به واحد حجم هوا نزدیک به میزان جمع آوری شده با AGI-30 می باشد.
  بحث: Spin con وسیله ای است که کارآیی کافی برای نمونه برداری از حجم بالایی از هوا را دارد؛ به طوری که نمونه ها می توانند به منظور بررسی حضور اسپور و قارچ ها مورد آنالیز قرار گیرند. AGI-30 هم برای گرده های گیاهی و هم برای میکروب ها و اسپورها دارای کارآیی خوبی است. فیلتر کردن هوا اصولا دارای کارآیی بسیار بالایی و تا حدود 100-99 درصد می باشد. لیکن بیشتر برای بیوآئروسل های مقاوم به خشک شدن کاربرد دارد.
  کلیدواژگان: بیوآئروسل، نمونه برداری، ایمپینجر
 • سیدمحمود میرزمانی صفحه 217
  مقدمه
  همواره درگیری نظامی و جنگ، مشکلات روان شناختی را به همراه داشته است. مفهوم مداخلات به موقع روان شناختی در زمان وقوع حوادث آسیب رسان (روان خراش) از جنگ جهانی اول مد نظر بوده است. لذا، هدف این مقاله مروری بررسی و ارایه اصول رسیدگی به مشکلات روانی در مناطق جنگی است.
  روش ها
  اقدامات پیشگیرانه روان شناختی به منظور کاهش شدت اختلالات روان شناختی پس از وقوع ضربه های روانی می تواند به سه دسته تقسیم شود: 1- پیشگیری اولیه شامل گزینش، ایجاد آمادگی و آموزش افرادی که احتمالا با حوادث آسیب رسان مواجه خواهند شد. 2- پیشگیری ثانویه شامل تکنیک های متنوع روان شناختی است که بلافاصله یا با فاصله کوتاه پس از حادثه آسیب رسان ارایه می گردد که شناخته شده ترین آنها بازگویی شناختی (Psychological Debriefing) است. 3- سومین نوع مداخله شامل درمان PTSD و دیگر اختلالات همراه آن است.
  نتایج
  بررسی اصول رسیدگی به مشکلات روانی در میادین جنگ نشان می دهد که در جنگ جهانی اول روان پزشکان تدابیری برای درمان موج انفجار (Shell Shock) پیشنهاد نمودند و امروزه نحوه مداخلات روان شناختی استانداردی برای واکنش های ناشی از استرس جنگ (Combat Stress Reaction) وجود دارد. این مداخلات بر پنج اصل اساسی استوار است.
  بحث: مشخص شدن پایان ماموریت در واقع زمانی را نشان می داد که استرس فرد به پایان می رسید. اطلاع فرد از زمان پایان ماموریت خود و اتمام استرس های مربوط به آن ظاهرا باعث می شد؛ تحمل او را در مقابل موقعیت های خطرناک بالا ببرد. کلا ماموریت یک ساله موجب کاهش مصدومین روانی ناشی از جنگ شد.
  کلیدواژگان: پیشگیری، مداخلات روان شناختی، جنگ
|
 • Molanai N., Rahimi E., Mofakheri F., Shahsawari S Page 153
  Aims.The problems of landmines left after armed conflicts have been increasingly publicized in recent years and are now recognised as reaching crisis proportions in many countries. In view of the fact that landmines pose a major health problem, this study sought to investigate landmine injuries in patients admitted to Sanandaj Besat Hospital between 1997 and 2002.Methods. This descriptive study recruited 134 landmine victims admitted to Besat trauma center in Kurdistan Province. Data were analyzed with descriptive statistical methods.Results. There were134 patients afflicted with landmines most of them were referred from the Marivan City (41.2%) and 33.1% of them were students.The mean of hospitalization was 15 days (SD=13), and 278 surgical procedures were performed on 125 of our subjects. Lower limbs carried the highest rates of injuries.Conclusion. Landmines are a major health risk with the lower limbs prone to the highest rates of injury.Consequently, raising awareness of landmines and their dangers seems urgent.
 • Masoum Beygi H., Karimizarchi A. A Page 159
 • Khodaei N., Poorheidari G., Shahriary A., Ramezani M., Noroozzadeh A., Khoshbaten A Page 167
  Aims. Paralysis of skeletal muscles, which can lead to paralysis of respiratory muscles and death, is one of the most toxic effects of organophosphates (OPs), and oximes are the only available antidotes that can reverse or prevent such toxic effects. In the present study, the possible reversal or preventive effect of different concentrations of obidoxime (toxogonin) on changes induced by paraoxon (as an OP) on the function of skeletal muscles was investigated in chicken biventer cervices nerve-muscle (CBC) preparation using the twitch tension recording technique. Methods. Twitches of the CBC muscle were evoked by stimulating the motor nerve at 0.1 Hz with pulses of 0.2 msec duration and a voltage of greater than that required to produce the maximum response. Twitches were recorded isotonically using Narco Biosystems. Previous studies indicate that paraoxon at 100 nM induces a significant increase (more than 100%) in the twitch amplitude therefore, this concentration was used to examine the possible capability of obidoxime to reverse or prevent such effects. Results. Obidoxime at 300 m M could almost fully reverse (when used as post treatment) or prevent (when used as pretreatment or at the same time as toxin) the effect of paraoxon. However, oxime at, 10, 30 and 100 m M could only reverse or reduce this effect to about 30-80%. Oxime alone had also no significant effect on the function of the muscle at concentrations used. Conclusion. These data suggest that obidoxime alone may fully reverse the effect of paraoxon on skeletal muscle tissues.
 • Ajalloueyan M Page 177
  Aims. Hearing loss, caused by chronic otitis media or trauma, is very common among military personnel. This study aimed at evaluating the practical results of the application of one type of prosthesis for partial or total Ossicular Chain Reconstruction (OCR) in patients referred to Baqiyatollah Hospital. Methods. This is a retrograde review of 149 medical records for O.C.R. between 1997 and 2002. The aforementioned prostheses had been used during tympanoplasty as the need arose. Results. Favorable results were achieved in 85% of all the cases: 91% with the PORP and 56% with the TORP. Conclusion. The PORP yields better hearing results than the TORP. Hearing results achieved with the PORP in our study are better than those reported in other studies and are comparable to autograft. TORP results in our study are same as those reported by others. In conclusion, in patients with good health status, the said prostheses are recommended for ossicular chain reconstruction.
 • Panahi Y., Ghanei M., Aslani J., Mojtahedzadeh M., Sarhangnejad R., Barkhordari A Page 181
  Aims. The routine treatment of chronic bronchitis is bronchodilator drugs and antibiotics. Sulfur mustard is cytotoxic and compromises the immune system, rendering the patient prone to various microorganisms as a result, there is a possibility of microbial resistance to antibiotics. This study aimed at assessing common microorganisms and microbial resistance to antibiotics. Methods. In this study 214 patients treated with antibiotics for chronic bronchitis induced by chemical and non-chemical agents. The subjects were divided into two groups based on the cause of infection: 117 cases induced by sulfur mustard and 97 cases caused by non-chemical agents. Streptococci A, streptococci D and streptococci non A.D, staphylococcus aurous, streptococci epidermitis, Entrobacter, Pseudomonas, E. coli, klebsiella and citrobacter were evaluated in the two groups Results. The most common microorganism in both groups culture were: 57.9% Streptococci non A non D (50% in chemical victims and 50% in non chemical victims), 10.3% staphylococcus aurous (63.6% in chemical victims and 36.4% in non chemical victims), 9.3% pseudomonas aeroginosa (70% in chemical victims and 30% in non chemical victims). In pseudomonas aeroginosa group: in chemical victims 12 patients (85.7%) were sensitive and 2 patients (14.3%) were resistance to ciprofloxacin, in non chemical victims 6 patients (100%) were sensitive and no resistance to ciprofloxacin were reported. also in chemical victims 8 patients (57.1%) were sensitive and 4 patients (28.6%) were resistance to amikacin, in non chemical victims 4 patients (66.7%) were sensitive and no resistance to amikacin were reported. In staphylococcus aurous group: in both groups no resistance to ciprofloxacin were reported. also in chemical victims 2 patients (14.3%) were sensitive and 12 patients (85.7%) were resistance to vancomycin, in non chemical victims 8 patients (100%) were sensitive and no resistance to vancomycin were reported. In streptococci non A non D group: in chemical victims 46 patients (90.2%) were sensitive and 2 patients (3.9%) were resistance to ciprofloxacin, in non chemical victims 39 patients (72.2%) were sensitive and 7 patients (13%) were resistance to ciprofloxacin. Conclusion. Since, the patient\'s response to ciprofloxacin was higher in both groups and also against all three common bacteria this study could be considered a good medication in treatment of chemical or non chemical chronic bronchitis. However further analytic studies are needed to confirm this results.
 • Esmi N., Mehrabi Tavana A., Omrani Gh., Karimi Zarchi A. A., Khoobdel M., Fallah F., Valipour F Page 195
  Aims.The collection and disposal of waste has always posed a problem for human society. Mountains, ever so popular with people and tourists eager to spend time in nature, require more attention in this regard. This survey was designed and carried out to assess waste collection and disposal by a large number of army personnel climbing Mount Sabalan as part of a military maneuver. Methods. 205 questionnaires were randomly distributed at the location, and the data were analyzed by statistical methods and SPSS software. In addition, everyone was given a plastic rubbish bag and instructed to take the rubbish to a designated spot on his return. Sampling, analysis and weighing were done in the place. Results. The results of this study show that on each day of the three-day maneuver there was 485 grams of rubbish per capita, comprising 18.6% cans of food, 9.3% recyclable food plates, 53.6% cardboard containers, 16.5% bread and 2% decaying substances. The average years of membership in Basij (Volunteer Mobilized Forces), climbing experience and age were 13.47%, 5.87% and 33.93%, respectively. Conclusion. The survey reveals that the collection and disposal of rubbish in this camp was undesirable, although 94% of those answering the questionnaire stressed the importance of waste disposal and stated that the best way to reduce the accumulation of rubbish in mountains is to raise public awareness, consume high- calorie food and oblige individuals to collect rubbish at designated spots. There was also a direct relationship between the length of service in Basij, climbing experience and age with the rate of waste collection and disposal. Raising public awareness and education, the most fundamental factors in tackling pollution in mountains, can reduce up to 70% of the rubbish usually accumulated. Furthermore, environmentally friendly packaged food, allocation of clearly-signed waste disposal spots and deployment of a team of hygiene experts are highly recommended.
 • Mirzaee J., Karami G. R., Ameli J., Hemmati M. A Page 201
  Aims. The aim of this survey was to assess the diagnostic coordination level between psychiatric interviews and psychological tests. The validity of MMPI and severity of PTSD were also evaluated.Methods. The authors compared MMPI scores of 20 inpatients and 20 outpatients diagnosed as post-traumatic stress disorder (PTSD) from semi structured PTSD clinical interviews. We also compared other clinical data and validity of MMPI and severity of PTSD in both groups.Results. Among the main symptoms and signs of PTSD, the scores of recurrent distressing dreams of event, hyperarousal and startled response, diminished interest and sleeping difficulties were higher in the inpatient group, and the scores of irritability, restricted range of emotions, flash backs, difficulty in concentration and physiological reactivity were higher in the outpatients. Except K-Hs and Ma scales, there were no significant differences in clinical and validity of MMPI between inpatients and outpatients.Conclusoin.The findings of this survey demonstrate coordination between clinical diagnosis and validity of MMPI.
 • Jonidi A., Hajia M Page 209
  Aims. Many respiratory, skin and other health disorders are associated with and spread by outdoor and indoor bioaerosols. Air born infectious, allergen agents and fungal agents can be sampled and enumerated by various collection and analytical equipment. Methods. The impactor, impinger, filter and spin con are introduced in this study and the efficiency of various devices is compared with one another. Results. The review of findings shows that the spin con collects a larger number of spores in comparison with other devices. The number of collected spores by this unit per volume of air sampled is close to that by the AGI-30. Conclusion. The spin con is a device that has efficiency for sampling high volumes of air and can analyze samples for the presence of spores and fungi. The AGI-30 has good efficiency for pollens, microbes and spores. Basically, air filtration has very high efficiency of up to 99% -100%, but it is more applicable for dryness resistant bioaerosols.
 • Mirzamani S. M Page 217
  Aims. Armed conflict is associated with significant long-term psychiatric morbidity. The concept of early psychological intervention in response to traumatic events has been a compelling notion since World War I. The objective of this survey is to assess and provide an approach to psychological problems in war zones. Methods. Psychological interventions to reduce the incidence of psychiatric disorder following psychological trauma may be classified into three categories: 1- Primary prevention includes the selection, preparation and training of individuals likely to be exposed to potentially traumatizing events 2- Secondary prevention comprises a variety of brief psychological techniques immediately or shortly after traumatizing life events, the best known of which is Psychological Debriefing and 3- Tertiary interventions consist of the treatment of established PTSD and others. Results. Relying on five principles and devised in World War I, standard intervention for combat stress reaction. Conclusion. The end of a mission finishes stress. Being informed about the time of the end of the mission and its related stress elevates ones tolerance. In general, one-year missions reduced the number of psychological traumas.