فهرست مطالب

طب نظامی - سال ششم شماره 2 (پیاپی 20، تابستان 1383)
 • سال ششم شماره 2 (پیاپی 20، تابستان 1383)
 • تاریخ انتشار: 1383/06/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • علی فتحی آشتیانی، سید حسین سلیمی، زهرا کاتب، زهرا ثابتی، علی ملازمانی، خدابخش احمدی، اسفندیار آزاد صفحه 77
  مقدمه
  این مقاله بخشی از نتایج یک پژوهش است که با هدف بررسی سطح سلامت روانی در گزینش نیروی انسانی سپاه در سال 1380 انجام شده است.
  روش کار
  بدین منظور 430 نفر از افرادی که تازه وارد سپاه شده و دوره آموزشی را طی می کردند از نیروهای زمینی، هوایی، دریایی، مقاومت، قدس و دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا... «عج» به طور تصادفی انتخاب و با استفاده از پرسشنامه مشخصات فردی و چک لیست علایم مرضی (SCL-90-R) مورد بررسی قرار گرفتند. داده های به دست آمده با آزمون T، تحلیل واریانس یک طرفه و آزمون کمترین اختلاف معنی دار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  نتایج به دست آمده بیانگر آن است که میانگین سن افراد مورد مطالعه 85/21 سال و انحراف معیار آن 07/3 می باشد. از نظر سلامت روانی، بیشترین مشکلات در کل نمونه مربوط به سوء ظن و بدبینی، حالت های وسواسی- اجباری و حساسیت در روابط متقابل و کمترین آن ها مربوط به ترس مرضی، پرخاشگری، شکایت های جسمانی و اضطراب بود. به علاوه میانگین جمع علایم مرضی در کل نمونه 72/28 و انحراف معیار آن 53/18 بود. در این رابطه بیشترین علایم مربوط به افراد جذب شده توسط نیروی زمینی و کمترین آن مربوط به دانشگاه بود که تفاوت معنی داری از این لحاظ بین گروه های مورد نظر وجود داشت. همچنین با توجه به نقطه برش برای سلامت روانی، 9/81 درصد به عنوان افراد سالم و 1/18 درصد به عنوان افرادی که با مشکلاتی از لحاظ سلامت روانی روبه رو بودند شناخته شدند. بحث: نتایج مقایسه این دو گروه بر اساس خرده مقیاس های پرسشنامه SCL-90-R بیانگر تفاوت معنی دار در همه موارد بود. نتایج به دست آمده نشان دهنده ضرورت بررسی سطح سلامت روانی در گزینش نیروی انسانی است. لذا، بر اساس یافته های این پژوهش، پیشنهاد می گردد، سطح سلامت روانی مورد توجه بیشتر مسئولین گزینش قرار گیرد.
  کلیدواژگان: گزینش نیروی انسانی، سلامت روانی، کارکنان سپاه، نیروهای پنجگانه
 • خدابخش احمدی، علی فتحی آشتیانی صفحه 83
  مقدمه
  این تحقیق با هدف بررسی مشکلات خانواده های متوفیان سپاهی و رتبه بندی آن ها صورت گرفته است. در این پژوهش که در سال 1380 انجام گرفت، جامعه آماری عبارت بود از خانواده های متوفیان سپاهی شهر تهران که بین سال های 78-1360 فوت شده بودند.
  روش کار
  از بین جامعه آماری تعداد 210 خانواده با روش تصادفی انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار تحقیق پرسشنامه محقق ساخته بود. اطلاعات به روش حضوری توسط پرسش گر جمع آوری شد. داده ها با استفاده از روش های آماری آزمون T و تحلیل واریانس مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  نتایج به دست آمده نشان داد که مشکلات خانواده های متوفیان به ترتیب فراوانی عبارت بودند از: مشکلات اقتصادی، مشکلات اداره خانواده، مشکلات فرزندان، مشکلات فرهنگی و مشکلات روابط اجتماعی. همچنین نتایج حاصل در هر بخش برحسب متغیرهای میزان تحصیلات، سن، وضع اشتغال، ازدواج مجدد مادر، مدت فقدان پدر و تعداد فرزندان خانواده مورد بررسی قرار گرفت.
  بحث: بر اساس یافته های این تحقیق، می توان گفت در خانواده هایی که مادر شاغل است، مشکلات فرزندان و نیز اداره خانواده، کمتر از خانواده هایی است که مادر خانه دار می باشد و خانواده هایی که مادر تحصیلات دیپلم و بالاتر داشته و نیز تعداد فرزندان 3 نفر و کمتر بود، مشکلات اداره خانواده کمتر از سایر موارد بود و بالاخره این که خانواده هایی که مادر دارای سن پایین تر از 30 سال داشت، مشکلات اقتصادی پایین تری داشتند.
  کلیدواژگان: مشکلات اجتماعی، مشکلات اقتصادی، مشکلات فرهنگی، خانواده متوفیان
 • غلامعلی قربانی، علی مهرابی توانا، نعمت الله جنیدی، سهیل طالبی حسینی صفحه 93
  مقدمه
  ایدز یک پاندمی جهانی است که معضل بهداشتی اکثر کشورهای جهان می باشد. سازمان بهداشت جهانی پیش بینی نموده است که تا پایان سال 2004 تعداد افراد آلوده به ویروس HIV به 75 میلیون نفر خواهد رسید و تا پایان سال 2005 تعداد موارد ایدز به 42 میلیون نفر خواهد رسید. در ایران نیز 6600 نفر بیمار مبتلا به ایدز وجود دارد که به نوبه خود یک مشکل بهداشتی برای کشور می باشد. یکی از راه های جلوگیری از انتقال ایدز در جامعه افزایش سطح آگاهی افراد است. لذا، این مطالعه جهت بررسی سطح آگاهی افراد نظامی انجام شده است.
  روش کار
  این مطالعه از نوع توصیفی بوده که جهت بررسی سطح آگاهی دانشجویان درجه داری ارتش در مورد بیماری ایدز و راه های انتقال آن انجام شده است. تعداد 400 نفر از دانشجویان به صورت مستقیم مورد سؤال قرار گرفته و برای هر یک پرسشنامه ای تکمیل گردید. پرسشنامه شامل: 22 سؤال در مورد راه های انتقال بیماری ایدز بود. سؤالات به سه گروه با اهمیت زیاد، متوسط و با اهمیت کم تقسیم بندی و امتیاز داده شد. داده های موجود در پرسشنامه و امتیازات هر نفر وارد برنامه کامپیوتری SPSS شده و آنالیز آماری انجام گردید.
  نتایج
  تمام افراد مورد مطالعه مرد بودند. میانگین سنی آن ها 06/1 ± 1/19 سال بوده و سطح تحصیلات اکثریت (8/82 درصد) دیپلم بود. میانگین امتیاز کسب شده توسط افراد 86 بود که بر این اساس افراد از نظر سطح آگاهی به چهار گروه تقسیم شدند. 16 درصد در سطح عالی، 39 درصد در سطح خوب، 36 درصد در حد متوسط و 11 درصد ضعیف و آگاهی کمی داشتند. بین سطح آگاهی پیش بینی شده و به دست آمده، ارتباط معنی دار وجود داشت (001/0 p<). در مورد مهمترین راه انتقال ایدز یعنی انتقال از طریق تماس جنسی و استفاده مشترک از سرنگ به ترتیب 99 درصد و 3/95 درصد آگاهی داشتند. بیشترین منبعی که برای به دست آوردن آگاهی در مورد راه های انتقال ایدز مورد استفاده قرار گرفته بود، ابتدا برنامه های تلویزیونی (8/46 درصد) و بعد نشریات (23 درصد) بود. بین سطح آگاهی به دست آمده و تحصیلات ارتباط معنی دار به دست آمد (016/0 p=).
  بحث: با توجه به این که آگاهی افراد تازه استخدام در مورد راه های انتقال ایدز کافی نمی باشد، توصیه می گردد که در خصوص بیماری ایدز و راه های انتقال بیماری آموزش کافی به آن ها داده شود. در ضمن با توجه به این که بیشترین منبع کسب اطلاعات و همچنین علاقه مندی افراد به کسب اطلاعات بیشتر از طریق برنامه های تلویزیونی و کلاس آموزشی می باشد؛ لذا، توصیه می گردد اثر روش های مختلف آموزشی در طرح های آینده بررسی و بهترین روش آموزشی مشخص شود.
  کلیدواژگان: آگاهی، ایدز، نیروی نظامی
 • سید مؤید علویان، سید مرتضی حسینی، احسان فتاحی، علیرضا جباری صفحه 99
  مقدمه
  هپاتیت مزمن B امروزه یکی از مهمترین مشکلات بهداشتی – درمانی در سراسر جهان محسوب می شود. امروزه بسیاری از موارد هپاتیت B ناشی از انتقال با روش های غیرپوستی و یا تلقیح پوستی می باشد ولی دو روش که بیشترین تاثیر را در انتقال ویروس دارند، شامل: انتقال پری ناتال و تماس جنسی می باشد. این مطالعه برای تعیین فراوانی موارد مثبت HBsAg در اعضای خانواده بیماران HBsAg مثبت در کل و نیز برحسب رابطه خویشاوندی افراد، با تاکید بر بررسی تجمع عفونت در خانواده های بیماران نظامی طراحی شد.
  روش کار
  اعضای خانواده 250 بیمار مراجعه کننده به مرکز هپاتیت تهران در طول سال های 1381-1380 به صورت توصیفی - مقطعی بررسی شدند. پرسشنامه شامل: اطلاعات دموگرافیک بیماران، وضعیت بیماری در آن ها و وضعیت واکسیناسیون و HBsAg در اعضای خانواده تکمیل شد. میزان واکسیناسیون و سپس فراوانی HBsAg در گروه های مختلف بررسی گردید.
  نتایج
  از 1086 نفر اعضای خانواده بیماران، HBsAg در 1057 نفر (2/97 درصد) چک شده بود. از این تعداد 173 نفر (3/16درصد) HBsAg مثبت بودند. بیشترین فراوانی در مادران افراد مبتلا (3/33 درصد) و پس از آن به ترتیب در برادر و خواهران (7/30 درصد)، پدران (8/28 درصد)، همسران (8 درصد) و فرزندان (5/6 درصد) دیده شد.
  فراوانی در خانواده بیماران زن به طور معنی داری بیش از خانواده مردان بود (8/28درصد در برابر7/11درصد، 04/0> p). فراوانی در خانواده بیماران نظامی به طور معنی داری کمتر از خانواده غیرنظامیان بود (98/1 درصد در برابر 8/20 درصد، 01/0> p).
  بحث: بر اساس نتایج این مطالعه خانواده افراد مبتلا در ایران یک کانون تجمع عفونت محسوب می شوند. با این حال به نظر می رسد، اهتمام بیشتر مراکز درمانی نیروهای نظامی و تقید به نظم در خانواده های نظامی باعث کاهش قابل توجه فراوانی HBsAg در این گروه شده است. لذا بررسی کل اعضای خانواده بیماران HBsAg مثبت از نظر مارکرهای سرمی و سپس واکسیناسیون افراد منفی توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: هپاتیت، واکسیناسیون، نیروهای نظامی و خانواده
 • جعفر اصلانی، رمضانعلی عطایی، احمد رضا جلالی صفحه 105
  مقدمه
  سل یکی از بیماری های عفونی و مسری است. در جوامع آندمیک احتمال عفونت در افراد زیر 20 سال بیشتر می باشد. پادگان ها از جاهایی هستند که به علت شرایط خاص مکانی و تجمع افراد با شرایط مختلف اجتماعی و اقتصادی و بهداشتی جزو اماکن پرخطر تلقی شده اند. از آنجا که آزمون توبرکولین (PPD) به عنوان یکی از آزمون های رایج غربالگری بیماری سل و نیز امکان ابتلاء به این بیماری است؛ هدف این تحقیق بررسی میزان موارد PPD مثبت در نیرو های نظامی مستقر در مراکز آموزشی شهر تهران بود.
  روش کار
  در این تحقیق 1000 نفر از افراد مستقر در پادگان های لشکر 10سیدالشهدا و 27 محمد رسول الله انتخاب و پرسشنامه مخصوص تکمیل گردید. در صورت لزوم بررسی های کلینیکی بیشتر برای افراد دارای علامت ریوی انجام گردید. سپس تست PPD به روش استاندارد در همه افراد تحت بررسی انجام شد. پس از 72 ساعت نتایج تست مورد بررسی قرار گرفت.
  نتایج
  نتایج این تحقیق نشان داد، میانگین سنی افراد 8/20 سال با انحراف معیار 3/3 سال بود. 4% از افراد مورد بررسی تست PPD مثبت نشان دادند، 30% از افرادی که دارای تست PPD مثبت بودند سابقه سرفه را ذکر می کردند ولی در هیچ یک از افراد نتایج اسمیر و کشت خلط مثبت نبود.
  بحث: نظر به این که همه افراد مورد بررسی، تحت برنامه واکسیناسیون BCG دوران کودکی بوده اند؛ انتظار PPD مثبت با سفتی (induration) بیش از 10 میلی متر در این گروه وجود نداشت. با این حال، حدود 4 درصد تست جلدی مثبت با سفتی (induration) بیش از 10 میلی متر نشان دادند. PPD مثبت با سفتی (induration) بیش از 10 میلی متر، مؤید تغییر PPD (PPD converssion) می باشد که نشانه ای از عفونی شدن افراد با مایکوباکتریوم توبر کلوزیس (infected) یا سایر مایکوباکتریوم ها است. هر چند اثبات قطعی این امر نیاز مند انجام تحقیقات بیشتر است؛ با این حال، وجود این شرایط در این مقطع سنی ضرورت پایش و مراقبت را در این گروه نشان می دهد.
  کلیدواژگان: تغییر PPD، بیماری سل، مایکوباکتریوم توبرکلوزیس
 • علیرضا عسگری، حسینعلی مهرانی، مصطفی قانعی، اصغر قاسمی، رضا رضایی، روح ا& میری صفحه 111
  مقدمه
  آستانه لاکتات که معرف ظرفیت ورزش در افراد است، بالاترین میزان مصرف اکسیژن در طی ورزش بدون بروز اسیدوز لاکتیک می باشد. استاندارد طلایی برای تعیین آستانه لاکتات، اندازه گیری آن در خون است. گزارش شده است که در افراد ورزشکار اندازه گیری لاکتات بزاق می تواند به عنوان یک روش غیر تهاجمی جایگزین اندازه گیری لاکتات خون گردد. این مطالعه طراحی شد تا مشخص کند که آیا اندازه گیری لاکتات بزاق در مصدومین شیمیایی می تواند جایگزین اندازه گیری لاکتات خون گردد.
  روش کار
  در این تحقیق 17 مصدوم شیمیایی به طور تصادفی انتخاب شدند. آن ها پس از یک دوره دو دقیقه ای برای گرم کردن، تا حد ممکن روی ارگومتر پدال زدند تا دیگر قادر به ادامه این کار نبودند. لاکتات خون و بزاق قبل، بلافاصله بعد و سی دقیقه بعد از ورزش اندازه گیری شد و با گروه کنترل که افراد سالم بودند و از نظر سن و جنس متناسب شده بودند، مقایسه گردید.
  نتایج
  نتایج نشان داد که اگرچه لاکتات خون و بزاق بعد از ورزش در هر دو گروه افزایش می یابد (05/0 p<)، اما این افزایش، همبستگی معناداری را بین لاکتات خون و بزاق نشان نداد.
  بحث: در مجموع بر اساس نتایج این مطالعه می توان گفت: اندازه گیری لاکتات بزاق نمی تواند جایگزین مناسبی برای سنجش لاکتات خون باشد.
  کلیدواژگان: لاکتات، بزاق، مصدومین شیمیایی
 • سید جلال سعیدی، رمضان بخشیان صفحه 117
  مقدمه
  بیماری های عروق کرونر قلب و در راس آن ها انفارکتوس قلبی شایع ترین علت مرگ و میر بوده و موجب از کارافتادگی بسیاری از افراد فعال جامعه می شود. با توجه به مشخص نبودن متوسط سنی انفارکتوس در شاغلین نظامی و احتمال پایین بودن آن، این مطالعه با هدف تعیین متوسط سنی انفارکتوس قلبی در نظامیان و مقایسه آن با غیرنظامیان انجام شده است.
  روش کار
  تعداد 372 بیمار دچار انفارکتوس قلبی که در سال های 1370 و 1380 در بیمارستان های بقیه ا... «عج» و قلب جماران بستری بوده اند، وارد مطالعه شده و نتایج آن با استفاده از نرم افزار آماری SPSS مورد آنالیز و تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  نتایج
  از تعداد 372 بیمار مورد مطالعه 73 بیمار نظامی شاغل و مابقی غیرنظامی بودند. متوسط سنی انفارکتوس قلبی در کل مطالعه، در مردان غیرنظامی 2/61 سال و در مردان نظامی 7/49 سال به دست آمد. مطالعه سال 1370 نشان داد؛ متوسط سنی انفارکتوس قلبی در نظامیان 5/8 ± 8/53 سال و برای غیرنظامیان 11 ± 6/60 سال با 03/0= p می باشد و در مطالعه سال 1380 میانگین سنی انفارکتوس قلبی در غیرنظامیان 11 ± 8/61 و برای نظامیان 4/8 ± 7/45 سال با 001/0 p< به دست آمد.
  بحث: متوسط سنی انفارکتوس قلبی در کشور ما در مقایسه با کشورهای پیشرفته حدود 10 سال پایین تر است و در طی یک دهه اخیر تغییر قابل توجهی در آن مشاهده نمی شود. این میانگین سنی در شاغلین نظامی نیز حدود 11 سال کمتر از افراد غیرنظامی است. فراوانی عوامل خطر که در راس آن ها سیگار و چربی خون بالا می باشد و نیز سبک زندگی مردم و عدم تحرک کافی و انجام ندادن ورزش می توانند از علل پایین بودن سن انفارکتوس قلبی در کشور ما و به خصوص در پرسنل نظامی باشند.
  کلیدواژگان: انفارکتوس میوکارد، پرسنل نظامی، عوامل خطر
 • سید مرتضی موسوی نایینی، حسنعلی محبی، فرزاد پناهی، جمال اخوان مقدم صفحه 123
  مقدمه
  مراسم قمه زنی در روز عاشورا یک سنت تاریخی برای شیعیان است، ولی در دهه های اخیر منسوخ شده است. اگرچه اکثر مراجع با انجام آن مخالف می باشند ولی همچنان به طور پراکنده در نقاط مختلف کشورهای مسلمان انجام می گیرد. با این حال، پزشکان با آسیب های حاصله و درمان آن آشنایی کافی ندارند.
  روش کار
  در این مطالعه توصیفی مقطعی 103 زائر ایرانی که روز عاشورا قمه زده بودند؛ به صورت گروهی طی 2 ساعت به اورژانس ایران مستقر در کربلا مراجعه نمودند. براساس فرم مخصوص این بیماران از نظر سن، ملیت، آسیب حاصله، طول و عمق زخم و شدت خون ریزی و نوع درمان بررسی شدند.
  نتایج
  متوسط سنی مجروحین 03/1 ± 49/33 سال و 2/62 درصد از آن ها ترک زبان و بقیه افراد مراجعه کننده از اصفهان، قم، تهران و مناطق عرب زبان جنوب ایران بودند. از نظر نوع برش ها 64 درصد طولی (مطابق خطوط ساژیتال) و 36 درصد متقاطع (شامل برش های طولی و عرضی) و از نظر عمق زخم 13 درصد سطحی (پوست و زیر جلد) 59 درصد متوسط (تا galea) و 28 درصد عمقی (تا Skull) بود. در 5/16 درصد خون ریزی خفیف، 67 درصد متوسط و 5/16 درصد شدید بود و 8/5 درصد به تزریق سرم نیاز پیدا کردند. متوسط تعداد برش های طولی در هر بیمار به طور متوسط 3/0 ± 7/6 برش و برش های عرضی به طور متوسط 2/0 ± 2/2 برش و متوسط طول برش های طولی 17/0 ± 4/9 سانتی متر و متوسط طول برش های عرضی 23/0 ± 64/5 سانتی متر بود. متوسط مجموع طول برش های ایجاد شده در مجروحینی که طولی قمه زده بودند 97/62 سانتی متر و در نوع متقاطع 24/74 سانتی متر برآورد گردید. به دلیل عدم موافقت اکثر مجروحین به بخیه زدن و مراجعه گروهی آن ها به مرکز درمانی، در 9/84 درصد موارد بعد از شستشو با سالین نرمال و پانسمان فشاری خون ریزی متوقف شد. ولی در 15 بیمار به علت خون ریزی شدید یا بازشدگی وسیع لبه های زخم بخیه شدند. بین تعداد برش های طولی و عرضی و عمق زخم حاصله و نیز بین عمق زخم و نوع زخم (طولی- متقاطع) ارتباط معنی داری وجود داشت. همچنین بین عمق زخم و میزان خون ریزی و نیز نوع زخم و میزان خون ریزی ارتباط معنی داری به دست آمد، به طوری که در زخم های متقاطع عمق زخم و میزان خون ریزی بیشتر بود.
  بحث: در مراجعه گروهی افراد قمه زده بایستی ضمن رعایت اصول تریاژ در نظر داشت که مجروحین با برش های متقاطع و تعداد برش های بیشتر، زخم های عمیق تری داشته و احتمال خون ریزی بیشتری وجود دارد. لذا، لازم است در اولویت درمانی قرار گیرند. همچنین، بایستی بخیه کردن این زخم ها را بیشتر مدنظر داشت. با توجه به یافته های این تحقیق، پیشنهاد می شود در تمام بیماران آنتی بیوتیک تراپی پروفیلا کتیک و پیشگیری از کزاز انجام شود و در ویزیت های بعدی توصیه های بهداشتی و پیگیری بعضی بیماری ها مثل هپاتیت انجام گیرد و مخالفت مراجع عالیقدر با قمه زنی در شرایط کنونی تذکر داده شود.
  کلیدواژگان: قمه زنی، پارگی پوست سر، پانسمان فشاری
 • حجت رشیدی جهان، مجید رضایی راد، رضا توکلی صفحه 129
  مقدمه
  حملات میکروبی به مناطق شهری، تاسیسات نظامی، شهرک های علمی، مناطق صنعتی و به طور کلی مراکز تجمعی همیشه یکی از مهم ترین بحث های مجامع علمی پژوهشی مراکز نظامی و انتظامی، مؤسسات دفاع غیرعامل و رسانه های جمعی مختلف بوده است.
  روش کار
  رسانه های گروهی و مراکز دفاع غیرعامل روش های مختلفی را برای آموزش و آمادگی ذهنی و عینی برای پیشگیری و کاهش عوارض حملات میکروبی و اقدامات ضروری و مناسب هنگام وقوع چنین وقایعی به کار می گیرند. با این حال، بعضی از این روش ها ممکن است اثرات مورد انتظار در آماده سازی مردم را نداشته و حتی اثرات منفی شدیدی در پی داشته باشد. برای مثال، استفاده از روش ترساندن و در هراس نگه داشتن مردم در زمینه های بهداشتی و علمی اثر مفیدی نداشته است.
  نتایج و بحث: در این مقاله سعی شده است به چند سؤال اساسی پاسخ داده شود. چرا آموزش درباره حملات میکروبی ضرورت می یابد؟ چه روش هایی برای آموزش مقابله با آن به کار گیریم؟ چه مباحث و موضوع هایی را در آموزش ها بگنجانیم؟ از چه امکانات و وسایل آموزشی و رسانه ها برای آموزش استفاده کنیم؟ در واقع چگونه آموزش دهیم که زمینه سازی علمی و عملی توسط عموم مردم هنگام حملات میکروبی شود؟
  در آخر، سیاهه ارزیابی (چک لیست) برای بررسی فعالیت های واحدهای مختلف مراکز آموزش نظامی به عنوان نمونه تدوین و ارایه شده است.
  کلیدواژگان: آموزش بهداشت همگانی، پیشگیری اولیه از حملات بیولوژیک، برنامه ریزی آموزشی، آموزش نیروهای مسلح
 • علی غنجال، احمد عامریون، ناصر بهروزی نژاد، منیره متقی صفحه 143
  مقدمه
  بیمارستان های صحرایی مراکز امدادی بودند که در طول 8 سال جنگ تحمیلی در عملیات های مختلف نقش مهمی را در درمان مجروحان و مصدومان ایفا نمودند. هدف این مقاله بیان تاریخچه و روند تکامل ساختمانی، ساختار مجموعه بیمارستانی و ساختار سازمانی این مراکز در طول جنگ تحمیلی می باشد.
  روش کار
  این مطالعه، یک بررسی توصیفی در خصوص وضعیت تکامل ساختمانی، آرایش مجموعه بیمارستانی و ساختار سازمانی بیمارستان های صحرایی ایران در دوران جنگ تحمیلی می باشد. جهت انجام این تحقیق ضمن مصاحبه با 20 نفر از افراد دست اندرکار طراحی و ساخت و نیز مصاحبه با 25 نفر از مسئولین اجرایی این مراکز، از اسناد و مدارک موجود در مراکز مختلف طراحی و ساخت این بیمارستان ها مانند: بهداری رزمی نیروی زمینی سپاه پاسداران، مهندسی رزمی سپاه پاسداران، جهاد سازندگی، وزارت مسکن و شهرسازی، قرارگاه های عملیاتی و آرشیو بنیاد ثبت و حفظ آثار دفاع مقدس و غیره استفاده گردیده است. برای انجام این کار از 2 پرسشنامه با سؤال های باز و بسته استفاده شد که طی آن افراد مورد پرسش اطلاعات مورد نظر را ارایه کردند و در نهایت مطالب جمع آوری شده دسته بندی و آنالیز گردید.
  نتایج
  در ابتدای جنگ تحمیلی عملا بیمارستان صحرایی خاصی وجود نداشت ولی در طول جنگ، برحسب ضرورت های عملیاتی تعداد 39 بیمارستان صحرایی ثابت با سازه های مختلف کانکسی، چادری، سوله ای و بتونی در این مناطق ایجاد گردید. بررسی روند تکامل ساختمانی و ساختار سازمانی مراکز حکایت از آن دارد که مراکز مذکور در پایان جنگ تحمیلی نسبت به شروع آن تغییرات اساسی نموده و قدم های خوبی در روند تکاملی آن ها برداشته شده بود.
  بحث: روند تحولات در این بیمارستان ها از ابتدای جنگ تا پایان آن تغییرات چشمگیری داشته است. در این راستا هم روند ساخت و سازها مطمئن تر، مستحکم تر و کارآمدتر شد و هم از آن مراکز کانکسی و چادری اولیه به بیمارستان های بتونی و دارای حفاظ مناسب تبدیل شدند. به علاوه، تجهیز بیمارستان ها به گونه ای توسعه یافت که بسیاری از اعمال جراحی در آنها انجام می شد. همچنین، روابط بخش ها منسجم تر و منطقی تر گردید و چرخش امور بهتر و سریع تر شد و از رفت و آمدهای بی مورد جلوگیری گردید. نتیجه این امور فراهم شدن امکان ارایه خدمات درمانی بهتر، سریع تر و منسجم تر بوده است.
  کلیدواژگان: بیمارستان صحرایی، ساختار ساختمانی، ساختار سازمانی، جنگ عراق علیه ایران
|
 • Fathi Ashtiani A., Salimi Sh., Kateb Z., Sabeti Z., Mollazamani A., Ahmadi Kh., Azad A Page 77
  Aims. The objective of this research was to evaluate the mental health level of 430 randomly selected recruits to the Land Force, Air Force, Navy and the University of Sepah (The Islamic revolutionarg gards) who were doing their basic military training course. Methods. The data obtained from questionnaires on the personal details and symptoms checklists (SCL-90-R) of the subjects were analyzed by T-test, ANOVA and LSD. Results. The results showed that the average age stood at 21.85 ± 3.07 and that while paranoia, obsessive- compulsive disorder and interpersonal sensitivity were the most common problems, phobia, aggression, somatic problems and anxiety were the least frequent ones. Furthermore, the average of positive symptom total (PST) was 28.72 ± 53.18. Those serving in the Land Forces exhibited the most symptoms, whereas the ones recruited to the University had the fewest problems, which indicated a significant difference between the groups. The cut-off point of mental health showed that 81.9% were recognized as healthy individuals, but 18.1% were prone to mental disorders. Conclusion. A comparison based on SCL-90-R between these two groups is indicative of a significant difference, hence the necessity of a thorough evaluation of mental health level in the recruitment process of Sepah personnel.
 • Ahmady Kh, Fathi Ashtiani A Page 83
  Aims. Conducted in 2001, this descriptive study aimed at investigating the problems faced by the families of those personnel of Sepah (The Islamic Revolutionary Guard) who died between 1980 and 1998. Methods. 210 families were recruited to the study randomly, and the data were analyzed by t - test and ANOVA. Results. The findings revealed that in order of frequency, economic hardship followed by difficulties in running the household affairs and supervising the children, and problems in cultural and social relationships were the most significant challenges. These results were analyzed based upon such variables as the number of children and their age educational qualifications, occupational status, time elapsed since the passing of the father and whether or not the mother had remarried. Conclusion. we found out that different problems in children's of families that their mothers worked out was less than families that their mothers didnot work and management of problems was easy. Management of families that their mother was studied at high school or university and in families that they have 3 or less childern was easier than other families. Also finantial problem in families that their mother is less than 30 years old is less than others.
 • Ghorbani Gh. A., Mehrabi Tavana A., Jonaidi N., Talebi Hosseini S Page 93
  Aims. AIDS is a pandemic disease worldwide W.H.O. has estimated that 75 million will have been infected by HIV by the end of 2005. Currently, there are 6600 AIDS patients in Iran. An effective way of curbing the AIDS pandemic is raising public awareness of HIV transmission. Methods. This is a descriptive study into AIDS awareness among 400 army cadets, who completed a twenty- item questionnaire on the transmission modes of AIDS. The answers were awarded points based on the three categories of questions: very significant, significant and insignificant. The results were then analyzed by SPSS v.12. Results. All the army cadets were men with a mean age of (19.11±1.06SD) years. The average score was (86), based upon which the levels of AIDS awareness were determined as excellent (16%) good (39%) mild (36%) and weak (11%). There was a significant correlation between the acquired and predicted levels of awareness (P<0.001). 99% and 95% of the subjects, respectively, gave correct answers about the tow most important ways of AIDS transmission, i.e. sexual contact and collective use of syringes. The television (46.8%) was the most important source of information on AIDS, followed by publications (23%). 82.8% of the subjects were holders of high school diplomas, and there was a significant relationship between the level of education and the degree of awareness (p = 0.016). Conclusion. We conclude that army cadets awareness of AIDS is insufficient consequently, the mass media and the television in particular should heighten public awareness. We also recommend that the methods of education be further evaluated so that the best possible means can be determined.
 • Alavian S. M., Hosseini S. M., Fattahi E., Gabbari A Page 99
  Aims.Today hepatitis B is one of the biggest challenges the medical community faces the world over. Transmission modes are non-percutaneous and percutaneous of the former those thought to have the greatest impact are sexual contact and prenatal transmission. We conducted a cross-sectional study to determine the prevalence of hepatitis B infection among family members of HBV carriers with particular emphasis on the clusteration of infection in the families of military patients. Methods. Family members of 250 HBV patients at Tehran Hepatitis Center were evaluated between 2001 and 2002. Questionnaires were filled out including the patients demographic information, disease and vaccination status and the status of HBsAg in their family members. Vaccination and prevalence rates of HBsAg were calculated for different groups. Results. From a total of 1086 family members, 1057(97.2%) were checked for HbsAg. 16.3% of those checked were HBsAg positive. The highest carriage rate was observed in the mothers of the patients (33.3%), followed by their sibling (30.7%), fathers (28.8%), spouses (8.0%) and children (6.5%) The prevalence rate in the family members of female patients was found to be significantly higher than that in the males (28.8% vs. 11.7%, p<0.05). The families of military patients were significantly less HBsAg positive in comparison with those of the civilians (1.98% vs. 20.8%, p <0.05). Conclusion. The results of this study indicate that the families of HBV carriers are considered a center of clusteration of infection in Iran and that percutaneous exposure is the main mode of transmission. A higher contribution of health centers for armed forces and commitment to discipline in the military population have led to a significant decrease in the carriage rate in this group. Screening of family members of HBV carriers and subsequent vaccination of seronegatives are highly recommended.
 • Aslani J., Ataee R. A., Jalali A. R Page 105
  Aims. Tuberculosis is an infectious and contagious disease. In endemic societies, the young are more prone to this infection (<20 yrs). Military barracks, due to their special geographical locations and the congregation of different people with various social, economic and hygienic conditions, are regarded as high risk places. Tuberculin test or mantox is a common screening test of tuberculosis. The purpose of this research was to determine the prevalence of positive PPD among the military personnel located in Tehran Methods. In this study, 1000 soldiers selected from two different barracks in Tehran completed a special questionnaire before undergoing a standard PPD test. The PPD reaction was observed after 72 hrs. Additional clinical studies for those with pulmonary signs and symptoms were performed, too. Results. The mean age of the conscripts was 20.8 (SD 3.3). In 4% of the subjects, the PPD test was positive. 30% of them, who had a positive PPD test, had a history of coughs. The results of the smear and sputum culture were negative. Conclusion. Since all the cases had received a BCG vaccination program in childhood, we did not expect to have a positive PPD test with induration of over 10 mm. Yet, 4% had a positive PPD test with induration of over 10 mm. Whereas positive PPD with induration of less than 10mm and without the clinical signs of tuberculosis is an indicator of the level of immunity, a positive PPD with induration of over 10 mm is evidence of PPD conversion. Although more research is required, our findings underscore the necessity of control in this group.
 • Asgari A., Mehrani H., Ghanei M., Qasemi A., Rezaee R., Miri R Page 111
  Aims. Lactate threshold (LT), a measure of exercise capacity, is the highest oxygen uptake during exercise without developing lactic acidosis. The Gold standard method for determining LT is to measure blood lactate concentration. It is reported that in exercise saliva lactate can be measured non-invasively in lieu of blood lactate. Methods. This study was designed to determine whether measurement of saliva lactate can be used as an alternative for blood lactate in the chemically injured. For this purpose, 17 patients were randomly sampled. They pedaled on an ergometer until exhaustion. Blood and saliva lactate levels were measured before, immediately after and thirty minutes after the exercise. Data were compared with those obtained in the sex and age-matched control grupe. Results.
  Results
  show that blood and saliva lactate increase during exercise in both groups (P<0.05). This increase, however, dose not show a significant correlation between blood and saliva lactate levels. Conclusion. In light of this exercise protocol we conclude that measurement of saliva lactate cannot replace measurement of blood lactate.
 • Saeidi S. J., Bakhshiyian R Page 117
  Aims. Coronary artery diseases, the most prominent of which is myocardial infarction, are the biggest causes of mortality (1) in the world. On account of the fact that there were no statistics about the mean age of infarction in military personnel and the possibility that it could be low, this study was conducted to determine the mean age of myocardial infarction in the military and compare the results with the mean age of infarction among civilians. Methods. 372 patients with diagnosis of myocardial infarction admitted to Baqiyatallah and Jamaran Hospitals between 1991 and 2001 were selected, and the results were analyzed statistically using SPSS software. Results. From a total number of 372 patients, 73 were military and the rest were non-military people. The mean age of MI in our overall study was 61.2 and 49.7 years among the civilians and non-civilians, respectively. In 1991, however, the mean age was 60.6 ± 11 for non-members and 53.8 ± 8.5 for the members of the armed forces (P=0.03). In 2001, the mean age was 61.8 ± 11 for civilians and 45.7 ± 8.4 for the military staff (P<0.001). Conclusion. The mean age of MI is about 10 years lower in our country in comparison with that in developed countries, and there has been no significant change in the recent decade. This mean age is about 11 years lower in our armed forces. Risks factors, especially cigarette smoking and hyperlipidemia, and an unhealthy life style could be the probable causes of a lower myocardial infarction age among our military and non-military people.
 • Mousavi Naini S. M., Mohebbi H. AÝ., Panahi F., Akhavan Mogadam J Page 123
  Aims. Self-infliction by slashing the head with blades, albeit now treated as taboo by many religious authorities and their followers, is historical heritage for Shite Muslims in Ashoura ceremony and is therefore still practiced sporadically. This study aims at describing various types of scalp laceration and their treatment for physicians unfamiliar with the management of this rare multiple injury. Methods. We descriptively compiled data on 103 consecutive Iranian adult pilgrims to Karbala, Iraq who were referred to an Iranian emergency field unit over a two-hour period. Evaluation was conducted in terms of age, place of birth, wound depth and length, severity of bleeding and treatment modalities. Results. The mean age of the injured was 33.49 (± 1.03). A large proportion of them spoke the Azari language (62.2%), but the rest were from Isfahan, Qum, Tehran, and Arabic speaking parts of Iran. Sagittal (64 %) and transverse (36 %) lacerations were the main types of injury. Of the 103 patients, 16.5 % had mild bleeding 63% had moderate bleeding and severe bleeding was observed in16.5 %. 5.8 % needed serum therapy. The mean sagittal and transverse laceration lengths were 62.97 and 74.24 cm, respectively. Only 15 patients had their cuts sutured 84.9 % of the cases did not consent to being sutured as a result, the bleeding was staunched after the application of physiological saline and compressive dressing. There was a significant correlation between the number of lacerations and the wound depths (p< 0.047), as well as between the wound depths and the types of laceration (sagittal or transverse) (p< 0.03). In addition, there was a significant relationship between the wound depths and severity of bleeding (p<0.0001) and between the types of laceration and severity of bleeding (p<0.0001). The severity of bleeding and the depth of wound in transverse lacerations were higher. Conclusion. When there is a mass reference of those suffering from the aforementioned head lacerations, triage principles must be adhered to. Consequently, those bearing a greater number of deep transverse cuts must be given the priority as they seem to be more prone to profuse bleeding. Suturing followed by prophylactic antibiotics aimed at preventing tetanus is highly recommended. On follow-ups, the possibility of such diseases as hepatitis should be taken into account.
 • Rashidi-Jahan H. *, Rezai-Rad M., Tavakoli R Page 129
  Aims. Biological attacks on urban areas military complexes Police departments and academic, industrial and non-industrial facilities have always been a great concern of not only academic and research centers but also the mass media. Methods. Mass media and civil defense centers in a bid to prevent and lessen the devastating consequences of biological attacks subscribe to different educational methods. These methods, however, have failed to provide the desirable effects some such as the fear tactic, employed to keep people from certain risk factors, have even backfired. Results and Conclusion. In this paper, we will try to answer a few basic but important questions: why is it important to educate people on biological attacks Which mass media are the most suitable ones to convery the massage, so what methods should be applied?, What sould their contents and subjects be?, What kinds of educational aids should be used? In short, how can we lay a scientific and practical foundation for the general public so as the make more effective defense preparation against biological attacks?. A sample checklist for evaluating such program is also presented at the end.
 • Ghanjal A., Ameryun A., Behrozinejad N., Motaghi M Page 143