فهرست مطالب

زیتون - پیاپی 181 (شهریور 1386)
 • پیاپی 181 (شهریور 1386)
 • 64 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1386/07/08
 • تعداد عناوین: 13
|
 • نگرشی بر حفاظت آب و خاک
  نقی نوروزی پور صفحه 1
 • کاربردهای سامانه اطلاعات جغرایایی و سنجش از راه دور در کشاورزی
  اصغر رحیمی صفحه 5
 • کاربرد انتقال ژن و نشانگرهای مولکولی در اصلاح گندم
  نرجس فرزین صفحه 11
  در سال های اخیر اصلاح گیاهان زراعی از قبیل گندم با استفاده از جنبه های مختلف مهندسی ژنتیک مانند استفاده از نشانگرهای مولکولی و انتقال ژن, توجه تعداد زیادی از محققان را به خود جلب کرده است. مهندسی ژنتیک به عنوان معبری برای اصلاحگران گیاهی است که به کمک آن می توانند مشکلات اصلاح گیاهان را در سطح مولکولی حل کنند. با استفاده از تکنیک کشت بافتو راه کار انتقال ژن, ژن های مختلفی برای اصلاح صفت های مهم زراعی گندم به آن منتقل شده است. تولید گیاهان تراریخته فرآیند پیچیده ای است که طی آن دی آن ای خارجی وارد سلول گیاهمیزبان می شود...
  کلیدواژگان: گندم، انتقال ژن، تراریزش، نشانگرهای مولکولی
 • اثرات فیزیولوژیک و سیتولوژیک تنش سرما بر گیاهان زراعی
  سعیدرضا یعقوبی، پیمان جوادی، مجید آقاعلیخانی صفحه 17
  یکی از عوامل خسارت زا به گیاهان زراعی و باغی, تنش دماهای پایین می باشد که سبب افت کمی و کیفی محصولات زراعی و باغی می شود. گیاهان زراعی از نظر میزان حساسیت به سرما به انواع حساس تا مقاوم تقسیم بندی می شوند. مراحل مختلف رشد و نمو گیاهان زراعی از نظر حساسیت به سرما متفاوت است. بدین صورت که رشد زایشی نسبت به رشد رویشی حساس تر و در دمای بالاتر و سریع تر آسیب می بیند. در سطح سلولی غشا پلاسمایی و ساختار کلروپلاست سریع تر آسیب دیده و علایم آبسوختگی پر شدن فضاهای بین سلولی از آب و افزایش فلوئور...
 • کلروز آهن و تاثیر بی کربنات بر فیزیولوژی جذب و تغذیه آهن
  محمود محمدی صفحه 22
 • سرمازدگی در گیاهان و فاکتورهای موثر بر آن
  بیژن کاووسی صفحه 27
 • به کارگیری روش های پرتودهی در نگهداری محصولات کشاورزی
  فرزاد گودرزی صفحه 32
 • نقش عوامل بیمارگر در مدیریت انبوهی جمعیت ملخ ها
  یدالله خواجه زاده صفحه 38
 • عوامل موثر بر بلوغ رویان در گیاهان زراعی
  پروانه جهانی پور، رحمان رجبی صفحه 44
 • تولید بذر سالم سیب زمینی از راه ریز غده
  بهرام دهدار صفحه 50
  در خلال فصل رویش, بوته سیب زمینی که فرایند رشد و نمو را طی می کند مورد حمله عوامل بیماری زا به ویروس ها قرار گرفته و این بوته ها به طور عموم غده های آلوده به ویروس تولید می کنند و غده های به دست آمده رو به تباهی نژادی می گذارد. در حال حاضر سالانه مقدار زیادی بذر مادری از کشورهای هلند و یا آلمان وارد این کشور می شود که سبب ورود آفات و امراض جدید به منطقه شده است. در حالی که نیاز واقعی سیب زمینی کاران به غده بذری سالم سالانه حدود 500000 تن می باشد. بنابراین نیاز به تولدید و یا وارد کردن هر ساله ریز غده...
 • بیماری ها و ضایعات سیب زمینی در طول انبارداری و تاثیر شرایط انبارداری در ایجاد آنها
  ناصر واقف، محمدحسین بنابازی، سعید اسماعیل خانیان صفحه 54
 • اثرات تلقیح بذور رقم های سویا Glycine max (L) Merill با سویه های مختلف باکتری Bradyrhizobium japonicumبر عملکرد اجزای عملکرد و برخی صفات مهم در سویا
  مهراب یادگاری صفحه 58
  به منظور بررسی اثرات تلقیح بذور رقم های سویا با سویه های مختلف باکتری و تعیین بهترین باکتری رقم آزمایشی در سال 1380 به صورت اسپلیت پلات در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در مزرعه چهار صد هکتاری موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه و نهال بذر کرج, به مرحله اجرا درآمد. تیمارهای آزمایشی در این تحقیق شامل دو رقم سویا به نام های ویلیامز و لاین 11 و چهار سویه باکتری به نام های خاک و اب, هلی نیترو, های استیک و سویار به همراه یک شاهدبودند که در سه تکرار موردبررسی قرار گرفتند. صفات مورد ارزیابی در این آزمایش عبارت از عملکرد...
  کلیدواژگان: سویا، باکتری، روش تقاوت نیتروژن
 • چگونه میوه و سبزی را از مزرعه تا بازار تازه نگه داریم
  لیلا بهبهانی صفحه 61