فهرست مطالب

طب نظامی - سال پنجم شماره 3 (پیاپی 17، پاییز 1382)
 • سال پنجم شماره 3 (پیاپی 17، پاییز 1382)
 • تاریخ انتشار: 1382/09/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • غلامعلی قربانی، کاظم احمدی، مرتضی رجایی، سید مرتضی حسینی، قربان حسین زاده صفحه 177
  سرخک یک بیماری ویروسی مسری است که همراه راش پوستی و انانتم کوپلیک می باشد. هرچند بیماری به دنبال واکسیناسیون کاهش یافته است ولی همچنان اپیدمی های کوچک از سرخک در جوانان و بالغین دیده می شود و یک مشکل بهداشتی کشور می باشد. این مطالعه با هدف بررسی وضع ایمنی سربازان سپاه پاسداران انجام شده است.
  در این مطالعه 360 نفر مورد بررسی قرار گرفتند. نحوه بررسی با استفاده از پرسشنامه شامل: سن، سطح سواد، سیگاری بودن، ابتلای قبلی به سرخک، تماس با فرد مبتلا به سرخک، تماس در خانواده و سابقه واکسن ضد سرخک تکمیل گردید. در این بررسی سرولوژی ضدسرخک IgG) و (IgM به روش الیزا و با تعیین سطح OD، Cut - off و گرفتن cc 5 خون از افراد انجام و اطلاعات حاصل با SPSS مورد آنالیز قرار گرفت.
  در این مطالعه 100% افراد مرد و میانگین سنی 89/. ± 46/20 داشتند. 5/22% افراد کاملا از نظر سرولوژی ضدسرخک منفی بودند. در این مطالعه افزایش سطح سواد با میزان مثبت بودن سرولوژی رابطه مستقیم داشت و معنی دار بود (20/ 0 › P) و 3/21% از نظر سابقه واکسیناسیون منفی و حدود 1/51% افراد IgM مثبت بودند.
  با توجه به عدم پروتکتیو بودن درصد زیادی از جامعه مورد بررسی و احتمال خطر اپیدمی مجدد، توصیه می شود که واکسیناسیون در سربازان و سنین جوانی و بالغین تکرار شود.
  کلیدواژگان: آنتی بادی، سرخک، سربازان
 • عباس عبادی، سید محمدرضا مومنی، مصطفی قانعی، علی اکبر کریمی زارچی صفحه 183
  این پژوهش یک مطالعه کارآزمایی بالینی است که با هدف بررسی تاثیر وضعیت بدنی بر میزان نبض و تنفس مصدومین شیمیایی مبتلا به ضایعه مزمن ریوی ناشی از خردل انجام شده است. در این مطالعه 31 نفر از جانبازان شیمیایی را در وضعیت های نیمه نشسته، طاق باز، خوابیده به شکم، خوابیده به پهلوی راست و خوابیده به پهلوی چپ قرار داده و در زمان های صفر و 5 و 15 دقیقه با استفاده از دستگاه مانیتورینگ ضربان قلب تعداد تنفس در وضعیت های مورد نظر اندازه گیری گردید. یافته های پژوهش نشان داده که تغییر وضعیت بدنی نیمه نشسته در دقیقه صفر و پانزده دقیقه بعد (p = 0.005)، و نیز وضعیت بدنی خوابیده به چپ در زمان صفر و دقیقه پنجم (p= 0.01) به طور معنی داری باعث تغییر در تعداد نبض می شود. همچنین، مقایسه وضعیت های مختلف با یکدیگر در زمان های یکسان و نیز دو وضعیت نیمه نشسته و طاق باز (01. 0 › p) از نظر آماری معنی دار بودند. یعنی تعداد نبض هنگام تغییر وضعیت از طاق باز به نیمه نشسته با افزایش همراه بود. هچنین براساس یافته های این مطالعه تغییر وضعیت های مختلف بر روی تعداد تنفس حداقل تا 15 دقیقه تاثیری نداشت. به طور کلی پیشنهاد می شود با توجه به نتایج به دست آمده، وضعیت بدنی براساس احساس راحتی بیمار انتخاب شود.
  کلیدواژگان: وضعیت بدنی، همودینامیک، ضایعات مزمن انسدادی ریه، گاز خردل
 • علی اکبر کریمی زارچی، علی مهرابی توانا، هادی وطنی، مهدی خوبدل، داود اسماعیلی صفحه 189
  به عفونت ناشی ازسارکوپت اسکابئی (Sarcoptes scabiei var huminis)گال می گویند که یک بیماری جلدی پاپولی با خارش بسیار شدید مخصوصا در شب ها، همراه است. آمار موجود مؤید آن است که این بیماری در مراکز نظامی گزارش شده است. لذا، هدف از انجام این مطالعه تعیین میزان شیوع گال و عوامل مؤثر بر آن در پادگان های آموزشی می باشد.
  این مطالعه، از نوع توصیفی به روش مقطعی می باشد.جامعه مورد مطالعه شامل کلیه سربازان و کارکنان هفت پادگان آموزشی نیروی زمینی سپاه می باشند که در نیمه دوم سال 1378 و نیمه اول سال 1379 حضور داشتند. در حین معاینه بالینی، افرادی که دچار خارش بودند با استفاده از تست جوهر، تشخیص داده می شدند. داده های این مطالعه با کمک برنامه نرم افزاری SPSS for Windows(version 10.0) و با استفاده از شاخص های مرکزی و پراکندگی و آزمون مجذور کای مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  در این تحقیق، 35000 نفر زیر دیپلم، 23000 نفر دیپلم و 850 نفر فوق دیپلم و بالاتر در حال گذراندن دوره های مختلف آموزشی بررسی شدند. از جمعیت مورد مطالعه 66 نفر دچار بیماری گال شده بودند. در نتیجه میزان شیوع گال تقریبا 1/1در هزار تعیین گردید. اکثر افراد مبتلا (8/78%) دارای تحصیلات زیر دیپلم بودند. سربازانی که هفته ای یکبار امکان استحمام داشتند، بالاترین نسبت بیماری (8/54) در آنها دیده شد. از نظر وضعیت پتوها، سربازانی که از پتوی مستعمل استفاده کرده بودند، بیشترین نسبت بیماری (2/95) مربوط به آنها بود.
  این مطالعه نشان داد که ارتباط بین بیماری و سطح تحصیلات از نظر آماری معنی دار است (P <0.5). در نتیجه جهت کنترل بیماری لازم است گروه هایی که سطح تحصیلات پایین تری دارند، مورد مراقبت بیشتر قرار گیرند. با عنایت به این که دراین مطالعه، بالاترین نسبت بیماری در افرادی که شغل والدین آنها کشاورزی و دامپروری و هفته ای یکبار امکان استحمام داشتند و نیز از پتوی مستعمل استفاده کرده بودند، مشاهده شده است، بنابراین توصیه می گردد، فاکتورهای مذکور مورد توجه جدی قرار گیرند.
  کلیدواژگان: گال، میزان شیوع، پادگان های آموزشی، مطالعات مقطعی
 • مسعود حاجیا، فریبا کرامت صفحه 195
  بروسلوز بیماری مشترک انسان و دام (زئونوز) است، که در بسیاری از نقاط دنیا مشاهده می شود. عامل بیماری یک ارگانیسم داخل سلولی به نام بروسلا می باشد که قادر است ارگان های مختلف بدن را مورد حمله قرار دهد و سبب تظاهرات بالینی وسیع گردد. درمان بروسلوز بایستی به طور مؤثر بتواند بیماری را کنترل نموده، از عوارض بعدی و عود آن جلوگیری نماید. با توجه به داخل سلولی بودن، ارگانیسم عامل بیماری، گاهی از تاثیر دارو مخفی مانده و پس از مدتی سبب بروز مجدد علایم بالینی در فرد می گردند. در مطالعه حاضر کارآیی رژیم های درمانی مختلف در توانایی حذف عفونت و جلوگیری از عود مجدد بیماری مورد مقایسه قرار گرفت.
  در این تحقیق که سه سال به طول انجامید، کلیه بیماران بستری شده در بیمارستان های آموزشی شهر همدان که مبتلا به بروسلوز بوده اند مورد مطالعه قرار گرفته و عود مجدد بیماری در آنان بررسی شد. تشخیص بروسلوز در بیمارانی که وارد مطالعه شدند بر پایه بروز مجدد علایم بیماری پس از چند هفته تا دو سال بعد از بهبودی اولیه و همچنین وجود نتایج مثبت آزمایشگاهی بوده است.
  از مجموع 542 بیمار مبتلا به بروسلوز تنها 36 مورد عود بیماری مشاهده شد که حدود 64/6% جمعیت بیماران می باشد. رژیم های درمانی سه دارویی در 22 بیمار تجویز شده بود که تنها در 1 مورد (54/4%) عود بیماری مشاهده گردید. در 38/95% بیماران مورد بررسی از رژیم های دو دارویی استفاده گردید. نتایج نشان داد، رژیم درمانی استرپتومایسین - داکسی سیکلین با بیشترین میزان موارد عود بیماری همراه است (33/8%) و رژیم درمانی ریفامپین و کوتریموکسازول موفق تر از سایر روش های دو دارویی است. به طوری که تنها در 78/4% موارد عود بیماری مشاهده می گردد.
  این تحقیق نمایان گر آن است که نه تنها میزان کلی عود در مقایسه با سایر گزارشات ارایه شده قابل قبول بوده بلکه روش درمانی ریفامپین - کوتریموکسازول تقریبا موفق تر از بقیه می باشد و رژیم های سه دارویی در مقایسه با این روش در جلوگیری از بروز مجدد بروسلوز در بیماران از مزیت محسوسی برخوردار نیست.
 • جواد رفیع نژاد، ابوالفضل زارعی، سیاوش تیرگری، علی موسوی، نواریر پیازک، جمیل زرگان، رامین خاقانی، اصغر شایان صفحه 201
  بندپایان بزرگترین گروه از جانوران بی مهره بوده که به دلیل برخورداری از قابلیت های بسیار زیاد مورفولوژیکی و فیزیولوژیکی، با اکثر اکوسیستم های طبیعی سازگاری پیدا کرده و از گذشته های بسیار دور از نظر اقتصادی و پزشکی مهمترین دشمن انسان به شمار می آیند. از نقطه نظر پزشکی این موجودات همواره به طور مستقیم (با نیش زدن، گازگرفتن و آزار و اذیت) و غیرمستقیم (با انتقال بیماری های مختلف ویروسی، باکتریایی، قارچی و انگلی) مشکلات بهداشتی عمده ای برای انسان ایجاد کرده اند. تجمع گروه های انسانی به ویژه در پادگان های نظامی و آسایشگاه های سربازان، پناهگاه های مناطق جنگ زده در زمان وقوع جنگ، اردوگاه های اضطراری در هنگام وقوع حوادث غیرمترقبه (از جمله زلزله و غیره) و عدم امکانات اولیه بهداشتی در چنین اماکنی، وقوع اپیدمی های ایجاد شده به وسیله بندپایان را در محیط های ذکر شده، سرعت می بخشد. لذا، شناخت بندپایان موجود در چنین محیط هایی همواره از اصول اولیه استراتژی های بهداشتی - پزشکی در کشورهای مختلف به حساب می آید.
  شهرستان جهرم به واسطه شرایط آب و هوایی گرم و وجود پادگان های متعدد نظامی و واقع شدن در کانون بیماری لیشمانیوز همواره یکی از مناطق درگیر بیماری های مرتبط با بندپایان بوده است. به همین منظور وضعیت فعلی بندپایان موجود در پادگان نظامی امام خمینی (ره) شهرستان جهرم مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته و از پاییز 1380 لغایت پاییز 1381 نمونه گیری به روش مستقیم و با استفاده از تله نورانی، آسپیراتور و تور حشره گیری انجام شد. به طور کلی در این مطالعه 646 عدد بندپا متعلق به 2 زیر شاخه، 2 رده، 8 راسته، 13 خانواده، 12 زیر خانواده، 16 جنس و 21 گونه و 9 سر جونده از یک خانواده و یک گونه شناسایی و تعیین هویت شد.
  در بین گونه های بندپای شناسایی شده در سطح پادگان نظامی امام خمینی (ره) جهرم برخی از ناقلین بیماری های بسیار مهمی از جمله Phlebotomus sergenti و Phlebotomus papatasi (ناقلین احتمالی لیشمانیوز جلدی شهری و روستایی) وجود دارد که اهمیت مطالعه و ضرورت انجام اقدامات مقتضی در منطقه را بیش از پیش آشکار می سازد.
 • سید محمدحسین کلانترمعتمدی، محمدقاسم شمس صفحه 207
  علل و شیوع شکستگی های صورت در کشورهای مختلف متغیر است. در کشورهای نیجریه، لیبی، اروپا و آمریکا از دیرباز بیشترین علل شکستگی های صورت، تصادفات ذکر شده است. لیکن امروزه در ممالک توسعه یافته ضرب و شتم نیز از عوامل کمتر شایع شکستگی ها به حساب می آیند.
  درباره شیوع شکستگی های فک و صورت در کشورهای خاورمیانه گزارشات زیادی در دست نیست. از ایران نیز گزارش دقیقی وجود ندارد. لذا، هدف این مطالعه بررسی شیوع شکستگی های فک و صورت در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان بقیه ا...«بوده است.
  در این تحقیق 211 بیمار مذکر و 26 بیمار مؤنث، با محدوده سنی 3 تا 73 ساله را از نظر سن، جنس، علل و محل شکستگی های فک و صورت بررسی کرده ایم.
  در طی 5 سال فراوانی شکستگی ها به قرار زیر بود: 176 شکستگی فک تحتانی، 33 شکستگی فک فوقانی، 32 شکستگی گونه، 57 شکستگی کاسه چشم، 5 شکستگی بینی و 4 شکستگی پیشانی.
  بیشترین محل شکستگی در فک تحتانی، شکستگی کندیل بود (32%). در فک فوقانی بیشترین نوع شکستگی لوفورت 2 بود. بیشترین علل شکستگی ها تصادفات ماشین (73 مورد) و موتورسیکلت (55 مورد) بود. موارد شکستگی های ناشی از سقوط از بلندی 48 مورد، ضرب و شتم 23 مورد، حوادث ورزشی 15 مورد و جراحات جنگی 23 مورد بوده است.
  نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد، بیشترین علل شکستگی های فک و صورت، تصادفات اتومبیل و موتورسیکلت بوده است و این حوادث 54% شکستگی فک و صورت را به خود اختصاص داده اند. از این رو، به نظر می رسد، اعمال شدیدتر مقرارات راهنمایی و رانندگی بتواند از میزان شکستگی های صورت بکاهد.
  کلیدواژگان: شکستگی های فک و صورت، علل شیوع
 • حسین مهدوی نسب، محمود مفید، حسین ایمانی، محمدحسین اسدی، حسین بهادران، غلامعلی میرشفیعی صفحه 211
  هدف از این مطالعه ارزیابی تاثیر سولفورموستارد (Sulfure Mustard) بر آلوئل و پارانشیم ریه و طراحی مدل حیوانی ریه شیمیایی شده می باشد. 78 راس موش نر بزرگ صحرایی سه ماهه از نژاد NMRI به وزن 40 ± 200 گرم به طور تصادفی در 7 گروه انتخاب و دوزهای متفاوتی از سولفورموستارد به 5 گروه آزمایشی به صورت داخل صفاقی تزریق شد. گروه کنترل بدون تزریق و گروه شم فقط حلال (بافر تیرودز) تزریق شد. 5 گروه آزمایشی در 5 دوز مختلف 5/2، 5، 10، 20 و mg/kg 40 محلول سولفورموستارد را برای یکبار دریافت کردند و پس از بیست و چهار ساعت و دو هفته و هشت هفته کشته شدند و از ریه سمت راست نمونه گیری شد. نمونه ها پس از فیکس کردن، Processing، پارافینه کردن و بلوک گیری، به صورت سریال با ضخامت پنج میکرون قطع زده شد، سپس برای مطالعه هیستوپاتولوژی با هماتوکسیلین- ائوزین رنگ آمیزی شدند. نتایج این تحقیق نشان می داد که آثار سوء سولفورموستارد بر ساختمان آلوئولار و پارانشیم ریه وابسته به دوز است. در طولانی مدت این اثر باقی می ماند. آسیب های وارده به آلوئل در تمام گروه های تجربی نسبت به گروه شاهد و کنترل بیشتر است و کمترین آسیب در دوز mg/kg 5/2 و بیشترین در دوز mg/kg 40 مشاهده شده است و تغییرات پاتولوژیک به صورت خون ریزی، ادم، ارتشاع آماسی در دوزهای بالا بیشتر است. نتایج این تحقیق نشان می داد که موش بزرگ صحرایی مدل مناسبی برای مطالعه اثرات سولفورموستارد در بافت ریه می باشد.
 • علی غنجال، رحمت ا& حافظی، همایون صدرایی، هدایت صحرایی، حسن قشونی صفحه 219
  امروزه براساس نوع نیاز، انواع بسیار متنوعی از کیف ها و جعبه های امدادی در شکل ها، ابعاد و محتویات مختلف وجود دارد. مانند کیف های امدادی موجود در منازل، کارگاه ها، مراکز آتش نشانی، تیم های امدادی، مدارس، پست های امداد و نیروهای نظامی را می توان نام برد. هدف طراحان و سازندگان این کیف ها با این همه تنوع، اخذ بهترین نتیجه از اقدامات اولیه امدادی براساس وقوع حوادث و مشکلات می باشد. مطلب فوق در مورد کیف های امدادی یگان های نظامی نیز صادق بوده و از حساسیت ویژه ای برخوردار است. مقاله حاضر در خصوص کیف های امداد انفرادی نظامی و فاکتورهایی که در تهیه آن باید مورد توجه قرار گیرند، بحث می کند و سعی دارد، ضمن توجه دادن به ضرورت وجود کیف های مختلف امدادی در نیروها و رسته های مختلف نظامی (براساس ماموریتی که دارند) شمایی کلی در این خصوص ارایه نماید.
  کلیدواژگان: کیف کمک های اولیه، نیروی نظامی، کیف های امداد نظامی
 • رضا رنجبر صفحه 227
  در دهه 1970 با ابداع و به کارگیری مجموعه ای از فن آوری ها تحت عناوین DNA نوترکیب و مهندسی ژنتیک، انقلابی جدید در عرصه بیولوژی ایجاد گردید. سپس توسعه فن آوری ردیف یابی سریع DNA دنبال شد. این فن آوری ها کاربری های دوگانه پیدا کرده اند. از یک طرف در ابعاد مختلف تولید انواع فرآورده های بیولوژیک (محصولات غذایی و دارویی، واکسن ها، واکنش گرها و غیره) حایز اهمیت می باشند. لیکن از جانب دیگر نگرانی هایی نیز در مورد ایجاد عوامل بیولوژیک جدید و نوظهور و ارگانیسم های ترانس ژن شده، به وجود آورده اند. انواع بالقوه ای از عوامل جدید بیولوژیک از طریق مهندسی ژنتیک ایجاد شده است. ایجاد میکروارگانیسم هایی که در طبیعت هرگز وجود نداشته اند، تبدیل میکروارگانیسم های غیربیماری زا به بیماری زا، ایجاد میکروارگانیسم هایی با قدرت بیماری زایی بالا، به وجود آوردن میکروارگانیسم های مقاوم به آنتی بیوتیک ها، داروها و همچنین مقاوم به عمل واکسن ها، ایجاد میکروارگانیسم های تغییر یافته ایمونولوژیک که نتوان آنها را به طریق روش های استاندارد تشخیص و تعیین هویت نمود، تهیه میکروارگانیسم های با ساختار آنتی ژنیک تغییر یافته، به وجود آوردن میکروارگانیسم هایی که دوام و پایداری مناسبی را در شرایط محیطی داشته باشند و سرانجام ایجاد میکروارگانیسم هایی که گروه های خاصی را هدف خود قرار دهند (سلاح های نژادی)، از مهمترین موارد قابل ذکر هستند.
  مهندسی ژنتیک جهت ایجاد ارگانیسم های ترانس ژن شده از انتقال افقی (Horizontal Transfer) ژن بهره می برد. بدین منظور انواعی از ساختارهای ژنی صناعی را برای عبور از سدهای گونه ای طبیعی (Natural species barriers) موجودات و هجوم به ژنوم آنها استفاده می کنند. این ساختارهای صناعی یا DNA ترانس ژن شده نوعا واجد مواد ژنتیکی مربوط به باکتری ها یا ویروس ها می باشند.
  از آنجایی که این عناصر ژنتیکی مانند DNA غیر ترانس ژنیک پایداری و دوام را در سلول میزبان ندارند، کل جمعیت بیوسفر را در معرض خطر حمله خود قرار داده اند.
  کلیدواژگان: عوامل بیولوژیک تغییر یافته ژنتیکی، DNA نوترکیب، انتقال افقی ژن
 • قادر غنی زاده صفحه 233
  توسعه صنایع مختلف و به دنبال آن افزایش زایدات حاصله از فعالیت این صنایع باعث افزایش خسارت زیست محیطی و نهایتا افزایش مشکلات بهداشت عمومی شده است. متاسفانه به دلیل طولانی بودن زمان تظاهر اثرات زیست محیطی چنین آلاینده هایی، شدت و دامنه اثرات این آلاینده ها تحت تاثیر قرار گرفته و در اکثر مواقع باعث بی توجهی به تاثیرات آن شده است. در این میان عوامل جنگ شیمیایی نظیر ترکیبات آرسنیکی (لویزیت)، ترکیبات سیانوری و سولفورموستارد که تاثیر آن در طول هشت سال دفاع مقدس بر همه مشخص شده است، می توانند در مراحل مختلف تولید و استفاده، باعث آلودگی شدید در محیط مخصوصا در منابع آب (شرب و غیرشرب) شده و به دلیل خصوصیات شیمیایی و عدم تصفیه پذیری با فرآیندهای ساده باعث پیدایش مشکلات شدید زیست محیطی مخصوصا آلودگی آب ها شوند. بررسی ها نشان می دهد که به دلیل استفاده های وسیع ترکیبات آرسنیکی و سیانوری در صنایع مختلف روش های متفاوتی جهت حذف این آلاینده ها از فاضلاب مورد بررسی قرار گرفته است ولی به دلیل این که ترکیبات سولفور موستارد صرفا یک عامل جنگ شیمیایی است تصفیه فاضلاب های آلوده به این ترکیبات یا مورد مطالعه قرار نگرفته و یا نتایج حاصله از مطالعات آنها منتشر نشده است. در این مقاله ضمن بررسی بعضی از اثرات سولفور موستارد، خصوصیات فیزیکی شیمیایی و روش تصفیه فاضلاب های آلوده به سولفورموستارد به تفضیل بحث خواهد شد.
  کلیدواژگان: سولفورموستارد، عوامل جنگ شیمیایی و راکتورهای بیولوژیکی
|
 • Ghorbani Gh. A., Ahmadi K., Rajaee M., Hosseini S. M., Hosseinzadeh Gh Page 177
  Measles is a contagious respiratory viral infection that accompanied with skin rash and koplicks spote. Vaccination against measles caused reduction of this disease in world but miniepidemic of measles was occurred in young adult and is an important health problem for our country. This study was done for the response evaluation of immunity against measles in soldiers of Sepah Pasdaran earth force. In this study a total 360 soldiers was evaluated and tooke a question or chart contain of age, education level, history of measles, history of contact with measles case, measles in family and history of vaccination against measles were obtained and IgG and IgM confirmed with ELISA Test with level of cut- off OD in 5 ml blood that taken from each cases. Data was computerisd and analysed with SPSS program. In this study total of cases were man with mean age of 20.46 + 0.89 and 22.5% were serologic negative. Increased education level have direct relation with serologic positively and was significant difference (P < 0.02). The over all history of vaccination was 21.3% negative anrl 78.7o/o positive. lgM was 5l.l% positive. Because a total 22.8% was not protective against measles and recent outbreak of measles in Iran. vaccination are recommended be offered for soldiers and young adult.
 • Ebadi A., Momeni S. M. R., Ghanei M., Karimi Zarchi A. A Page 183
  This is a clinical trial study was performed to assess the impact of position change on heart bear and respiratory rate in warfare victims with COPD. In this study 3l patients were rested in supine, semifowlers, prone, right and left lateral positions. And heart beat and respiratory rate measured by monitor & chronometer each 0, 5 and l5 min. The results of this study showed that position change to semifowlers at 0 and 15 minutes (P=0.005) to left lateral at 0 and 5 min. (p = 0.004), lead to change pulse rate, also the comparison of various changes of position in the same time in supine, semifowlers positions were statistically significance (P=0. 005), i.e. pulse rate increased when changed supine to semifowlers position. Also. in various positional changes weren’t effect on respiratory rate at least l5 minutes. In generally, we recommended that selecting position regarding to patient’s well being feeling.
 • Karimi Zarchi A. A., Merabi Tavana A., Vatani H., Khoobdel M., Esmaili D Page 189
  Scabies is caused by Sarcoptes scabiei and it's characteristics are dermal diseases, including papule/noduls with itching especially during the night.The disease can be seen during natural disasters as well as war time, when the hearth condition become of rack of hygiene level in the community. Therefor the disease courd be seen in these situations as epidernic form. This cross-sectional study. seven barracks as a training centers of soldiers belongs to land forces of Islamic Revolutionary Guard corps were studied during 1999-2000. clinical symptoms of patients recorded In order to diagnostic, lndian ink was applied for individual patient who suffered from the disease signs and symptoms. During this study, 35000 soldiers with under Diploma degree(high Schoor), 23000 sordiers as Diploma degree and 850 technician and soldiers higher university education were studied.The data were analysed by spss version l0 software. Only 66 patients diagnosed as scabies, prevalence was 1.l in 1000 and the remained of soldiers were well and healthy free of the disease. The result showed that (52)78.8% soldiers were under Diploma degree. The soldiers who have had a bath once a week they had the highest proportion of infection(54.8 %). with regard to blanket situation for soldiers who applied re-used blankets also had highest infection too (95.2 %). We investigated total, prevalence rate of disease with 1. 1 × l0. The disease is endemic in many developing countries including Iran. However, the disease can be seen in epidemic form in disaster situations or wartime conditions. As a results of lack of hygiene, either as a personal or public requirement. Fortunately, the disease was well controlled in different training barracks, which mentioned above. because of improvement of soldier’s hygiene in recent years. This indicates that, investment of health in these communities. strongly correlated to reduction of PR of the disease.Based on this findings the highest proportion of infection were seen in patients with parents job as farmer (P<0.05).
 • Hajia M., Keramat F Page 195
  Brurcellosis is a zoonosis disease that reportdd from every part of the world. Causative agent is an intracellular organism that invades to any organ of human body and produces various clinical infections. Some organisms may escape from different antibiotic effects, causing a re-infection and relapse. In this study, efficiency of different treatment regimes has been compared for the ability to clearance the infection and to prevent from the relapse. In this research, all hospitalized patients from 1994 to 1997 that had brucellosis were studied for relapse. Diagnosis of the brucellosis relepse was based on having brucellosis symptoms during two past years and positive results of serology or culture. In this study, 36 cases of relapse were observed from a total of 542 patients having brucellosis. 22 patients were under treatment by three antibiotic Therapy regimes that relapse was observed only in I case (4.54%). 95.38% of studied patients had treated with two antibiotics therapy. Streptomycin and rifampin shows the highest number of relapse (8.33%), while rifampin and co- trimoxazole is the most successful method among two antibiotics therapies with only 4.78% of relapse rate. This study showed that the rate of relapse not only is acceptable in comparison with other reports, but confirmed rifampin and co-trimoxazole is the most successful regimes. Also three antibiotic therapies do not have an obvious advantages from rifampin and co-trimoxazole
 • Rafinejad J., Zaraii A., Tirgari S., Moosavi A., Piazak N., Zargan J., Khaghani R., Shayan A Page 201
  Arthropods are the biggest group of invertebrate animals and due to their great morphological and physiological adaptation they are compatible with many ecosystems. They are the most imponant and biggest enemy of human being regarding to economic and medical issues. They directly (biting, sting, noise) and indirectly (transmitting pathogenic agents) cause many Health problems to human. Presence of crowded people and human group congregation in army garrisons and barracks, veteran, refugees camps and in unexpected events such as earthquake, lack of basic health facilities could accelerate the occurrence of epidemics diseases by arthropods. Hence acknowledge of arthropod fauna is a necessary means for make decision and strategy in the mentioned places and situations. There are numerous many garrisons in Jahrome county where its climate is tropical and is associated to some arthropods borne diseases such as Leishmaniasis. This study was conducted to identify arthropod fauna in Jahrom Imam Khomeini garrison. Samples were collected from there using different collection methods such as light traps, aspirator and nets from autumn 2001 till antumn 2002. Results showed that the collected samples belong two subphylums, two classes, 8 orders, I3 families, l2 subfamilies, l6 genera, 21 species, plus 9 rodents belongs to one species. Among the identified arthropods, there were some important medically diseases such as Phlebotomus sergenti and Ph. papatasi which are probable Zoonotic Cuataneous Leishmaniasis (ZCL). These results highlight the importance of faunestic studies and could help workers involved in control programmers.
 • Kalantar Motamedi S. M. H., Shams M. G Page 207
  The causes and incidence of facial fractures are various and continue to change studies form Nigeria, Libya, Europe, and the United States showed that traffic accidents were the most frequent cause of facial fractures. Now, assaults are the most common cause of facial Both the incidence and etiology of maxillofacial fractures vary from one country to another. Reports on the causes and incidence of maxillofacial fractures in Middle Eastetn countries are few. No reports on the incidence and etiology of maxillofacial injuries in Iran have been punlished. Our study evaluated 211 maleand 26 female patients 3 to 73 years of age. The age, sex, cause of injury, site of injury. type of injure, treatment modalities and complications were evaluated. There were 173 mandibular, 33 maxillary. 32 zygomatic, 57 zygomatico - orbital, and 5 cranial, 5 nasal and 4 frontal injuries. Regarding distribution of mandibular fractures the most 32%, were seen in the condylar region. 29.3% in the symphyseal - parasymphyseal region 20% in the angle region. 12.5% in the body 3.1 in the ramus, 1.9% in the dentoalveolar, and 1.2% in the coronoid region. The distrbution of maxillary fractures was: LeFort II in 18, LeFort I in 8, LeFort III in 4, and alveolar in 3, Car accidents caused 73 (30.8%), motorcycle accidents 55 (23.2%), falls 48 (20.3%) alercations 23 (9.7%), sports l5 (96.3%), and warfare 23 (9.7%) of the mascullofacial injuries. In this study road accidents (cars and motorcycles) were the most common cause of these fractures and cornprised 54% of the etiology ofthe fractures.
 • Mahdavinasab H., Mofid M., Eimani H., Asadi M. H., Bahadoran H., Mirshafiei. Gh. A Page 211
  the aim of this study evaruated the effects of surfure mustard (SM) on alveolar, lung paranchym and designed lung chemical agent exposure animal model. Seventhy eight NMRI 3 months old Rats (weight 200±40g) were serected and randomJy divided groups sham, control and experimental based on duration of exposure and dosage of intraperitoneal injection (IP). Sham and groups recieved thyrods buffer (surfur rnustard solution) or nothing respectively. Five groups, received once different doses of SM (2.5/5/l0/20/40 mg/kg). All experimental groups, for evaluation of subacute and chronic stage, different doses of SM injected and after 24 hours, 2 weeks and 8 weeks misecared. Dissected and 5 samples were taken from right lung tissue. All samples were fixed, embeded in parafin wax and serially sectioned in 5 micron pieces by microtome Then they were stained by Hematoxylin and Eosin. This results showed that the effects of SM an arveolar and paranchym depend on doses and remain for along time. Among experiments groups, Lesion of alveolar structure and paranchym were the highest than sham and control groups. Too Depending on doses, Histopathological changes such as edema, inflamation and hemorage (less in 2.5mg/kg and highest in 40mg/kg) were observed. In conclusion this results showed that, the SM expousre lung rat good animal model for study of effects of SM on lung tissue.
 • Ghanjal A., Hafezi R., Sadraei H., Sahraei H., Ghoshuni H Page 219
  Nowadays numerous types of first aid bags and pouches with various shapes, sizes and contents are being produced kind of. such as: First aid kits in houses, workshops, fire stations, rescue teams, schools, first aid stations and military forces. The designers and producers of these bags with such vast varieties intend to acquire the best results in the primary stages of the rescue considering the existing difficulties. This also counts for providing the aid bags for military and units, which have an exclusive significance. This article discusses the various types of military individual aid kits. and the different factors, which should be taken in to consideration in manufacturing sueh products. In addition this article emphasizes the significance of various aid kits in military forces, ranks (based on their mission) and provides a general view in this regard.
 • Ranjbar R Page 227
  New revolution in biology began in the 1970s with a set of techniques known as genetrc engineering, or recombinant DNA technology and has since been expanded by development of rapid DNA sequencing technology. These techniques are similar to a two-edged sword. Providing an increasing number of methods for producing ofbiotechnology’s products such as foods, drugs and vaccines, although shed new light on methods to producing genetically modified or transgenic organisms. The potential types of novel biological agents that could be produced through genetic engineering are new microorganisms that have never exited; benign microorganisms, genetically altered to produce a toxin, or bio regulator; microorganisms with increased pathogenicity; microorganisms resistant to antibiotics, standard vaccines and therapeutics; immunologically altered microorganisms able to defeat standard identification, detection and diagnostic methods; microorganisms with altered antigenic structures; microorganisms with enhanced aerosol, environmentalstability; and microorganisms that specifically harm certain target populations. For producing of genetically modified organisms, genetic engineers apply horizontal genr transfer techniques. They have made a huge variety of artificial constructs to crross species barriers and to invadegenomes. The artificial constructs or transgenic DNA typically contain genetic matherial from bacteria, viruses and other genetic parasites These constructs are structurally unstable and enhace Horizontal gene transfer. may spread transgens to entire biosphere.
 • Ghanizadeh Gh Page 233
  Development of various industries and consequently increase of waste production from these industrial activities have created the environmental damages and public health problems. With respect to the chronic environmental effects of these pollutants, their intensive and extensive Impacts have been affected and ignored in many occassions. Meanwhile, the effects of chemical Warfare agents such as sulfur mustard SM, Arsenic agents lewisite and cyanide compounds with its terrible impacts during 8 years war between Iran and Iraq as a strong pollutant producing agent Against the military forces and drinking waters in the field is noteworthy. These pollutants may cause severe environmentar problems such as water pollutions, Due to their chemical propeties and lack of proper treatment processes. Surveys Show that various methods have been suggested for the removal of arsenic and cyanide compounds from water and wastewater, but treatment of water and wastewater wich contamnated by SM, has not been studied or the results of studies have not been published. ln this review article chemical and physical properties of SM and also treatment procedure of polluted water and waste water with SM will be discussed.