فهرست مطالب

یافته - سال هشتم شماره 2 (پیاپی 28، تابستان 1385)
 • سال هشتم شماره 2 (پیاپی 28، تابستان 1385)
 • تاریخ انتشار: 1385/06/20
 • تعداد عناوین: 13
|
 • زاهد صفی خانی، محمد فکور، محمد ابراهیم آستانه، لیلا بیگم حجازیان صفحه 3
  مقدمه
  اسکولیوز به معنی انحنای جانبی ستون فقرات است. این عارضه بسته به سن تشخیص به سه دسته کودکی، نوجوانی و جوانی تقسیم می شود. پیشرفت انحنا به سن، جنس و بلوغ اسکلتی بیمار بستگی دارد. برای توقف و تصحیح اسکولیوز در افرادی که رشد اسکلتی آنان کامل نشده است و انحنای طرفی ستون فقرات تا 20 درجه کوب دارند، کنترل و پیگیری انجام می شود، کسانی که انحنای 20-40 درجه کوب دارند، با پوشیدن بریس مداوا می شوند و افرادی که دارای انحنای 40-50 درجه کوب هستند، عمل جراحی توصیه می شود. این بررسی به منظور شناخت به موقع اسکولیوز، تعیین میزان شیوع و انواع آن بر اساس قله آناتومیکی انحنا درستون فقرات انجام شده است تا با شناسایی نمونه های مبتلا و معرفی آنان به پزشک متخصص جهت پی گیری و درمان، از عوارض بعدی جلوگیری شود.
  مواد و روش ها
  در این بررسی که طی سالهای 83-1382 انجام شد، تعداد 2433 نمونه، شامل 1400 نفر دختر و 1033 نفر پسر به صورت تصادفی خوشه ایاز مدارس راهنمایی شهرستان اهواز انتخاب شدند و ستون فقرات آنان با مشاهده مستقیم، علامت گذاری خار مهره ها با ماژیک و با استفاده از شاقول مورد معاینه قرار گرفت و وجود هر گونه انحنا به طرفین، اسکولیوز قلمداد شد و برای بررسی بیشتر به پزشک متخصص ارجاع داده شد.
  یافته ها
  در این مطالعه 42 نفر (%1.7) از جمعیت مورد مطالعه مبتلا به اسکولیوز بودند که 28 نفر مونث و 14 نفر مذکر بودند که نسبت دختران به پسران 2 به 1 بود. در %85.7 افراد مونث مبتلا به اسکولیوز زاویه انحنا کمتر از 20 درجه کوب بود و در %14.3 آنها زاویه انحنا 30-20 درجه کوب محاسبه شد و زاویه انحنا بیشتر از 30 درجه کوب در %14.3 مشاهده شد ولی در نمونه های پسر مبتلا به اسکولیوز زاویه انحنا کمتر از 20 درجه کوب در %77.8 با زاویه انحنا 30-20 درجه کوب در %11.1 و با زاویه انحنا بیشتر از 30 درجه کوب در %11.1 مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  اسکولیوز علاوه بر ایجاد نقیصه ظاهری جسمی، بر کارایی ارگان های داخلی مهمی مانند قلب و ریه نیز اثر دارد و گاهی همراه با ناهنجاری های کلیوی است. شناسایی این افراد و پی گیری آنان از گسترش صدمات جبران ناپذیر بعدی جلوگیری می نماید. با غربالگری مدارس برای یافتن نمونه های مبتلا در سنین کودکی، نوجوانی و جوانی با تشخیص به موقع و جلوگیری از پیشرفت آن می توان در سلامت جامعه نقش مهمی داشت.
  کلیدواژگان: اندازه گیری پشت، شیوع، غربالگری مدارس، اسکولیوز، ستون فقرات
 • سلیمان جافریان، امیر خشایار ورکوهی، محمد جواد طراحی صفحه 7
  مقدمه
  هایپرلیپیدمی و خصوصا افزایش کلسترول خون یک ریسک فاکتور مهم بیماری های قلب و عروق می باشد. انواع مختلفی از داروها، با عوارض فراوان جهت درمان هایپرلیپیدمی وجود دارد. یک دسته از رایج ترین آنها در درمان هایپرکلسترولمی استاتین ها و خصوصا لواستاتین می باشد. سرکه سیب و آبغوره نیز به عنوان دو ترکیب طبیعی در رژیم غذایی می توانند در درمان هایپرلیپیدمی موثر باشند. هدف از انجام این مطالعه تعیین کارایی و اثرات درمانی سرکه سیب و آبغوره در مقایسه با لواستاتین، روی هایپرلیپیدمی می باشد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه که از نوع کارآزمایی بالینی بود سه گروه 25 نفری شامل افراد 40 تا 65 سال با هایپرلیپیدمی که ویژگی های فردی از جمله وزن، نوع رژیم غذایی غالب، سابقه پزشکی، سطح فعالیت فیزیکی و سطح سرمی چربی های خون مشابه داشتند، به طور تصادفی در سه گروه مورد مطالعه قرار گرفتند. قبل از مداخله درمانی، سطح سرمی چربی های خون پایه در بیماران سنجش گردید. برای گروه اول، سرکه سیب با دوز 10 سی سی دوبار در روز، نیم ساعت قبل از نهار و شام به مدت چهار هفته و برای گروه دوم آبغوره با دوز مشابه و به مدت چهار هفته، برای گروه سوم قرص لواستاتین با دوز 20 میلی گرم روزانه به مدت چهارهفته تجویز گردید. در حین درمان، بیماران از هیچ گونه دارو یا ترکیب دیگری که روی مقادیر چربی های خون تاثیر گذار باشد، استفاده نمی کردند. سطح سرمی چربی های خون در پایان هفته دوم و هفته چهارم در هر سه گروه اندازه گیری شد و در نهایت اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمونهای آماری TUKEY، Bonferroni، ANPVA و همبستگی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در گروه تحت درمان با سرکه سیب، بین سطح سرمی کلسترول، LDL-C و HDL-C قبل از درمان، با سطوح سرمی آنها دو هفته و چهار هفته بعد از درمان، اختلاف معنی داری وجود داشت. در رابطه با گروه تحت درمان با لواستاتین و گروه تحت درمان با آبغوره نیز نتایج مشابه بدست آمد (p<0.001). میانگین سطح سرمی کلسترول دو هفته پس از درمان با سرکه، آبغوره و لواستاتین به ترتیب 16%، 5% و 21% و چهارهفته پس از درمان به ترتیب 25%، 8% و 26% کاهش یافته و HDL-C دو هفته پس از درمان به ترتیب %7، %20 و 28% و پس از چهارهفته درمان به ترتیب %8.4، %35.7 و %36.5 افزایش یافته بود. در هیچ یک از گروه ها، تری گلیسرید پس از درمان کاهش معنی داری نداشت.
  نتیجه گیری
  سرکه سیب به عنوان جزء ساده ای از رژیم غذایی، در کاهش سطح چربی های نامطلوب خون و درمان هایپرلیپیدمی تقریبا به اندازه لواستاتین موثر است. آبغوره نیز تا حدودی سطح کلسترول را کاهش می دهد ولی تاثیر آن به مراتب کمتر از سرکه سیب می باشد.
  کلیدواژگان: هایپرلیپیدمی، سرکه، آبغوره، لواستاتین
 • عبدالرحمن حاج دزفولیان، مجید طوافی، اسدالله توکلی، محمد جواد طراحی صفحه 15
  مقدمه
  نفروپاتی دیابتی یکی از علل مرحله نهایی بیماری کلیوی است. در دیابت قندی افزایش IGF-1 (فاکتور رشد شبه انسولینی (1- موضعی و افزایش هورمون رشد موجب القای ضایعات کلیوی بویژه افزایش مزانژیوم داخل گلومرولی و در نهایت اسکلروز گلومرولی می گردد. در این تحقیق تولید IGF-1 و هورمون رشد توسط اکتروتید مهار و تاثیر آن بر مهار اسکلروز گلومرولی بطور کمی بررسی گردید.
  مواد و روش ها
  در این بررسی تجربی 21 راس رت نر دو ماهه نفرکتومی چپ گردیده و بطور تصادفی به سه گروه 7 تایی تقسیم شدند. با تزریق آلوکسان (120mg/Kg زیرجلدی) در گروه های دوم و سوم دیابت القا گردید. 5 روز بعد از القای دیابت به گروه سوم مدت 8 هفته اکتروتید (10 میکروگرم در روز) بصورت زیر پوستی تزریق گردید. سپس تمام حیوانات نفرکتومی شده و کلیه برداشته شده و فیکس گردید. هر کلیه را به اسلایس هایی با ضخامت یک میلی متر بریده و بعد از پردازش بافتی از هر اسلایس برشی با ضخامت 5 میکرون تهیه و با روش PAS رنگ آمیزی شدند. با استفاده از روش کاوالیری و شمارش نقطه، حجم کورتکس کلیه، حجم گلومرولها و حجم مزانژیوم برآورد گردید. تفاوت میانگین متغیرها با نرم افزار SPSS 12 و تست آماری Mann Withney در p<0.05 ارزیابی گردید.
  یافته ها
  مصرف اکتروتید با مقدار پایین و دراز مدت در رتهای دیابتی توانسته است نسبت به دیابتی های بدون درمان در جلوگیری از افزایش حجم کورتکس کلیه حدود 67% و در جلوگیری از افزایش حجم مزانژیوم حدود 53% بطور معنی دار موثر باشد. این درمان افزایش حجم گلومرولی را 26% مهار می کند.
  نتیجه گیری
  مهار افزایش حجم کورتکس و مهار افزایش مزانژیوم درمان با اکتروتید بطور معنی داری نسبت به دیابتی بدون درمان موثر می باشد. ولی این درمان نتوانسته است در مهار هیپرتروفی گلومرولی در رتهای دیابتی اثر معنی داری نشان دهد.
  کلیدواژگان: اکتروتید، حجم گلومرولی، استریولوژی دیابتی، نفرکتومی یکطرفه، دیابت نوع یک
 • مرضیه مومن نسب، سید سعید نجفی، محمدحسین کاوه، فرناز احمدپور صفحه 23
  مقدمه
  رفتارهای مخاطره آمیر بهداشتی عامل بروز بسیاری از این بیماری های مزمن و حوادث است. شیوع این گونه رفتارها بطور قابل ملاحظه ای به ویژه در میان نوجوانان و جوانان در حال افزایش است. از این رو مطالعه حاضر با هدف تعیین میزان شیوع رفتارهای مخاطره آمیز بهداشتی در دانشجویان مراکز آموزش عالی شهر خرم آباد در سال 84-1383 انجام شد.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی تعداد 700 دانشجوی دانشگاه های لرستان، علوم پزشکی، جامع علمی کاربردی و دانشگاه آزاد شرکت نمودند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه ای مشتمل بر دو بخش خصوصیات دموگرافیک و 66 سوال در مورد رفتارهای بهداشتی بود. روایی و پایایی پرسشنامه به روش محتوایی و آزمون مجدد تامین گردید. درهر دانشگاه پس از انتخاب کلاسها پرسشنامه بین کلیه دانشجویان کلاس توزیع و به روش خود ایفایی تکمیل گردید.
  یافته ها
  %67.1 دانشجویان شرکت کننده در مطالعه زن و %87.6 مجرد، با میانگین سنی 21.26 سال بودند. در خصوص رفتارهای مربوط به ایمنی فردی و خشونت مشخص شد که %84.4 کسانی که سابقه موتورسواری داشتند هرگز از کلاه ایمنی استفاده نکرده و %44.1 در اتومبیل از کمربند استفاده نکرده اند. %13.9 سابقه حمل سلاح و %26.3 سابقه زد و خورد در یک سال گذشته را بیان نمودند. مصرف روزانه میوه، سبزی و لبنیات در رژیم بسیاری از دانشجویان وجود نداشت در حالیکه شیوع مصرف نوشابه و تنقلات کم ارزش بیش از 50 درصد بود. شیوع رفتارهای غلط تغذیه ای در پسرها و دانشجویان خوابگاهی بیشتر بود (p<0.005).
  از نظر تحرک فیزیکی اکثریت دانشجویان زندگی کم تحرک داشتند که البته فعالیت فیزیکی پسرها بهتر بود. %25.1 دانشجویان سابقه مصرف سیگار، %29.7 قلیان، 9% مشروبات الکلی، %8.3 مواد مخدر و %4.3 داروهای غیرمجاز را ذکر کرده بودند. شیوع مصرف این موارد در پسرها بیش از دخترها بود (p=0.0001). در خصوص رفتارهای پرخطر جنسی مشخص شد که 32% کسانی که سابقه مقاربت جنسی داشته اند دارای بیش از دو شریک جنسی بوده و %39.8 از هیچگونه وسیله محافظتی در هنگام مقاربت استفاده نکرده اند.
  نتیجه گیری
  شیوع رفتارهای مخاطره آمیز بهداشتی در دانشجویان ضرورت توجه به این قشر از جامعه و ارایه آموزشهای لازم دراین زمینه را نشان می دهد.
  کلیدواژگان: رفتارهای مخاطره آمیز بهداشتی، دانشجویان، مراکز آموزش عالی خرم آباد
 • سید کمال صولتی دهکردی، قربانعلی رحیمیان، احمد عابدی، ناصر باقری صفحه 31
  مقدمه
  سندرم روده تحریک پذیر (IBS) اختلال شایعی است که باعث درد شکم، نفخ و اختلال در دفع مدفوع شده و می تواند همراه با ناتوانی های مهم و صرف هزینه های بالا باشد. مسائل روانی این سندرم بالا بوده و چیزی حدود 20 تا60% موارد با اختلالات روانی همراه، مرتبط است. اختلالات اضطرابی، اختلالات افسردگی و اختلالات شبه جسمی با فراوانی بیشتری توام با این سندرم گزارش شده اند.
  مواد و روش ها
  روش مطالعه بصورت مقطعی مقایسه ای و تعداد نمونه ها 76 نفر از بیماران با ناراحتی و مشکلات گوارش بود که طی مدت 6 ماه توسط متخصصان داخلی و گوارش تشخیص IBS برای آنها مطرح شده و با گروه کنترل مورد مقایسه قرار گرفتند. ابزار پژوهش شامل یک آزمون روانشناختی سلامت عمومی(GHQ-28)، یک چک لیست ملاکهای تشخیصی سندرم روده تحریک پذیر(Rome-II) و یک چک لیست ویژگی های دموگرافیک بهمراه مصاحبه بالینی بود.
  یافته ها
  نتایج پژوهش نشان داد میزان شیوع IBS در زنان، افراد متاهل، افراد جوانتر و افرادی که محل سکونت آنها در شهر بود، بیشتر است که این اختلاف از نظر آماری معنی دار است (05/0>p). اما این اختلاف در مورد میزان تحصیلات معنی دار نبود. همچنین اختلاف معنی داری بین گروه کنترل و IBS در میزان بروز افسردگی، اضطراب و علائم جسمانی بدست آمد، اما در مورد مقیاس کارکرد اجتماعی اختلاف معنی داری بدست نیامد.
  نتیجه گیری
  سندرم روده تحریک پذیر که یکی از شایعترین اختلالات عملکردی دستگاه گوارشی است، ارتباط زیادی با عوامل روانشناختی دارد. این پژوهش نشان میدهد که افسردگی، اضطراب و علائم جسمانی در این بیماران بیشتر است و توجه به مسائل روانشناختی و درمانهای غیر دارویی این بیماران با توجه به سبب شناسی روانی این سندرم توام با درمانهای دارویی می تواند هم در کاهش علائم و هم در پائین آوردن هزینه های درمان این بیماری بسیار موثر واقع شود.
  کلیدواژگان: اختلالات روانی، سندرم روده تحریک پذیر، درد شکم، نفخ، اختلال در دفع مدفوع
 • علی شیخیان، زهیر محمد حسن، حسین حسین زادگان صفحه 39
  مقدمه
  کوسه ها از موجوداتی هستند که به ندرت سرطان می گیرند. تفاوت اصلی بین این حیوانات و سایر حیوانات، وجود بافت غضروفی زیاد در بدن کوسه است. از آن جایی که سیستم ایمنی نقش مهمی در دفاع از بدن علیه برخی از انواع سرطان دارد، اثرات تعدیل کنندگی ایمنی غضروف کوسه ماهی بر سیستم ایمنی موش و انسان مطالعه گردید.
  مواد و روش ها
  طی یک مطالعه تجربی، تاثیر دوزهای مختلف غضروف خالص کوسه بر تیتر آنتی بادی تولید شده علیه گلبول قرمز گوسفند (SRBC) در موش Balb/c بررسی شد. تاثیر غضروف بر فعالیت کشندگی سلول های کشنده طبیعی (NK)، با تزریق این ترکیب به صفاق موش و سپس جداسازی سلول های صفاقی حیوان و میزان فعالیت کشندگی آنها علیه رده سلولی K562 بررسی شد. از تست ترانسفورماسیون لنفوسیتی (LTT) برای ارزیابی اثر غضروف کوسه بر فعالیت تکثیری سلول های تک هسته ای خون محیطی انسان بهره گرفته شد.
  یافته ها
  غضروف خالص کوسه، پاسخ ایمنی هومورال علیه آنتی ژن های موجود در گلبول قرمز گوسفند را در موش Balb/c تقویت کرد. به طوری که در دوز 100mg/kg، تیتر هماگلوتینین را به1/1355 (در مقایسه با تیتر 1/147 در حیوانات گروه شاهد که غضروف مرغ دریافت کرده بودند) افزایش داد. غضروف کوسه و مرغ هر دو دارای تاثیر میتوژنیک بر لنفوسیت های خون محیطی انسان هستند. غضروف خالص کوسه فعالیت NK را کاملا سرکوب می کند.
  بحث و نتیجه گیری
  از آن جایی که غضروف کوسه می تواند سیستم ایمنی اختصاصی (سلولی و هوموراال) را تقویت کند، از این ترکیب می توان برای تقویت و به طور کلی تعدیل پاسخ های ایمنی استفاده کرد و احتمالا تعدیل پاسخ های ایمنی در برابر تومور فراهم کننده نوعی مکانیسم است که عامل ابتلای کمتر کوسه ماهی به سرطان می باشد.
  کلیدواژگان: غضروف کوسه، پاسخ ایمنی هومورال، تعدیل ایمنی، فعالیت NK
 • فاطمه اقبالیان، محمدرضا هنرور، راضیه سادات میر معینی، علیرضا منصف، محمد صادق صبا صفحه 47
  مقدمه
  در طی واکسیناسیون همگانی عوارض ناشی از تزریق اهمیت خاصی می یابد زیرا در عملیات تزریقی در سطح وسیع، عوارض افزایش یافته و به علت وسعت محدوده سنی احتمال بروزشان بالاتر است. این پژوهش جهت ارزیابی میزان بروز عوارض ناشی از واکسن در طرح ملی واکسیناسیون بر علیه سرخک و سرخجه در استان همدان انجام پذیرفت.
  مواد و روش ها
  این مطالعه توصیفی مقطعی از 15 آذر تا 15 دی ماه 1382 و دو ماه پس از اتمام طرح، از طریق بررسی فرم های عوارض واکسن که در اختیار کلیه تیم های عملیاتی و مراکز بهداشتی- درمانی دولتی و خصوصی بود، انجام پذیرفت. اطلاعات پس از استخراج در برنامه Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  در این مطالعه مشخص گردید 827468 نفر در استان همدان واکسینه و از این تعداد 260 نفر دچارعوارض واکسن شده اند، تعداد کل عوارض 605 مورد بود. %61.4 عوارض در 24 ساعت اول پس از واکسیناسیون و 91% عوارض سرپایی بودند. 84% عوارض توسط تیم عملیاتی و بیشترین میزان بروز عوارض در گروه سنی 10-14 سال گزارش شد. 86% بروز عوارض مربوط به واکنش به واکسن بود. عوارضی که میزان بروزشان بیشتر از یک مورد در صد هزار بود به ترتیب شامل کهیر، تب، سردرد، استفراغ، لنفاد نوپاتی، سرفه و راش، میالژی، فارنژیت، آرتریت، رینیت، بی قراری، عوارض چشمی و عوارضی که میزان بروزشان کمتر از یک مورد در صد هزار بود به ترتیب شامل تنگی نفس شدید، تشنج، اسهال، پارستزی، آنافیلاکسی، آنسفالیت، ترمبوسیتوپنی، آنسفالوپاتی و گیلن باره بودند.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان داد بدنبال واکسیناسیون کشوری MR در استان همدان میزان بروز عوارض خفیف بیش ازعوارض شدید بوده و بیشترین میزان بروز عوارض در ارتباط با واکنش به واکسن گزارش شد و موردی از خطای برنامه دیده نشد، لذا برقراری سیستم مراقبت های سریع و انعطاف پذیری جهت عوارض جانبی پیشنهاد می گردد.
  کلیدواژگان: واکسیناسیون، سرخک، سرخجه، عوارض، همدان
 • نصرت الله سربندی فراهانی، شهین رئوفی صفحه 53
  مقدمه
  بیماری عروق کرونر یک بیماری شایع میانسالی به بعد است. مطالعات اپیدمیولوژیک قوی گواه اینست که آهن می تواند یک فاکتور مهم در ایجاد بیماری عروق کرونر باشد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین وضعیت آهن و بیماری عروق کرونر انجام گردید.
  مواد و روش ها
  شرکت کنندگان در این مطالعه 208 نفر دارای بیماری قلبی بودند. ابتدا مشخصات فردی آنان توسط پرسشنامه جمع آوری شد. سپس نمونه خون آنان جهت اندازه گیری آهن- فریتین و Hb-HCT-TIBC گرفته شد.
  یافته ها
  110 نفر (%52.9) از شرکت کنندگان زن و 98 نفر (%47.1) آنان مرد بودند. میانگین سنی آنان 63.5 سال بود. میانگین سطح فریتین آقایان 127.041 و 108.214 میکروگرم در میلی لیتر در خانم ها بودند. میانگین سطح آهن بدن مردان 93.70 و در خانمها 84.71 میکروگرم در میلی لیتر بود. نتایج نشان داد که بین سن و سطح آهن و فریتین ارتباط وجود دارد.
  بحث و نتیجه گیری
  یافته ها نشان می دهد که با افزایش سن میزان ذخیره آهن بدن افزایش می یابد و این امر می تواند در بیماریزایی برخی بیماری های شایع مثل بیماری های قلبی- عروقی موثر باشد، بنابراین نتایج ما از نقش ذخایر آهن بعنوان یک عامل خطر درایجاد بیماری عروق کرونر حمایت می کند.
  کلیدواژگان: بیماری کرونر، ریسک فاکتور
 • ابراهیم نادی، مهرداد حاجیلویی، محمد روشنی، ساسان توانا، حسین محجوب صفحه 61
  مقدمه
  آسم، نوعی بیماری التهابی و مزمن مجاری هوایی است که با افزایش پاسخدهی مجاری تراکتئوبرونکیال، مشخص می شود. التهاب مزمن مجاری تنفسی در این بیماری ممکن است منجر به بروز تغییراتی در ساختار هوایی گردد که به این تغییرات Airway Remodeling اطلاق می شود. فعال شدن پلاکتها در Remodeling راه های هوایی بیماران مبتلا به آسم نقش دارد. نظر به نقش پلاکت ها در Remodeling دیواره راه هایی هوایی و پیامدهای مشخص بروز Remodelingراه های هوایی در آسم، تعیین فراوانی آللهای مربوطه اهمیت ویژه ای دارد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی پلی مورفیسم آنتی ژن پلاکتی انسانی (HPA-1) 1- در بیماران مبتلا به آسم، طراحی و انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع تحلیلی مورد- شاهدی بر روی 110 بیمار مبتلا به آسم انجام شد. گروه شاهد نیز 129 نفر بودند که از افراد با شکایات غیرتنفسی مراجعه کننده به درمانگاه داخلی بیمارستان اکباتان انتخاب شدند. سپس 10 میلی لیتر خون حاوی ماده ضد انعقاد از افراد بیمار و افراد گروه شاهد جهت تعیین فراوانی آلل های آنتی ژن پلاکت انسانی (Ia،Ib) 1- به آزمایشگاه ارسال شد. پلی مورفیسم HPAIa،b با روش pcr-ssp مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات جمع آوری شده توسط ویرایش دهم نرم افزار آماری SPSS، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  بیشترین شکایات بیماران بعد از تنگی نفس، به ترتیب حملات تکرار شونده خس خس سینه (%93.6)، سرفه های مکرر (%90) و تشدید سرفه یا تنگی نفس در شب (89.1 درصد) بود. توزیع فراوانی آلل های Ia و Ib و ژنوتیپ های Ia+Ib، Ia+Ia و Ib+Ib آنتی ژن پلاکت انسانی -1، در دو گروه مورد و شاهد بررسی شد. هیچ موردی از ژنوتیپ Ib+Ib در دو گروه مورد و شاهد مشاهده نشد. نتایج این مطالعه نشان داد که توزیع فراوانی آلل Ia و Ib و نیز توزیع فراوانی ژنوتیپ های موجود Ia+Ia و Ia+Ib در دو گروه مورد و شاهد یکسان بود. میزان فراوانی آلل Ia و ژنوتیپ Ia+Ia با شدت آسم نسبت مستقیم داشت و هر چه آسم شدیدتر می شد، فراوانی آلل Ia و ژنوتیپ Ia+Ia بیشتر بود.
  نتیجه گیری
  بررسی پلی مورفیسم ژن آنتی ژن پلاکتی انسان (HPA-1) 1- نشان داد که این ژن، نقشی در ایجاد آسم ندارد، ولی وجود آلل Ia می تواند با درجات شدیدتر آسم همراه باشد.
  کلیدواژگان: آسم، آنتی ژن پلاکت انسانی، پلی مورفیسم
 • سهیلا اکبری، فرحناز چنگاوی، فاطمه جنانی صفحه 71
  مقدمه
  خانمها بیش از یک سوم عمر خود را در دوران یائسگی سپری می کند و بیش از 50% آنها با مشکلات ادراری تناسلی روبرو هستند، شایع ترین نوع بی اختیاری ادرار در خانمها بی اختیاری ادرار استرسی می باشد و خانمهای میانسال پراهمیت ترین گروهی می باشند که به این مشکلات مبتلا هستند، این مشکل می تواند اثرات منفی بر کیفیت زندگی زنان یائسه چه از نظر روانی و چه از نظر جسمی داشته باشد.
  مواد و روش ها
  ما در این مطالعه 93 خانم یائسه مبتلا به SUI را به مدت سه ماه تحت درمان قرار دادیم. سه گروه 31 نفره وجود داشت. به گروه اول استروژن، به گروه دوم ایمی پرامین و به گروه سوم استروژن و ایمی پرامین به صورت ترکیبی دادیم.
  مطالعه انجام شده، یک مطالعه کارآزمایی بالینی است و هدف اصلی آن بررسی تاثیر استروژن در درمان بی اختیاری ادرار استرسی در مقایسه با ایمی پرامین در بانوان یائسه می باشد. روش جمع آوری اطلاعات در این مطالعه پرسشنامه می باشد.
  یافته ها
  درصد بهبودی در گروه اول که استروژن دریافت کرده بودند، %22.5 معادل 7 نفر بود. درصد بهبودی در گروه دوم که امی پرامین مصرف کرده بودند، %54.8 معادل 17 نفر بود.
  درصد بهبودی در گروه سوم که هر دو دارو را با هم مصرف نمودند %70.9 معادل 22 نفر بود.
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج بدست آمده نشان می دهد که ایمی پرامین در درمان بی اختیاری ادرار استرسی موثرتر از استروژن می باشد و درمان ترکیبی با ایمی پرامین و استروژن موثرتر از مصرف ایمی پرامین به تنهایی نیست.
  کلیدواژگان: بی اختیاری ادرار استرسی، استروژن، ایمی پرامین، یائسگی
 • صفر شمس، حسن تکمه داشی صفحه 77
  مقدمه
  عنصر روی (Zn) در حفظ سلامتی انسان و در ساختار و عملکرد سیستم ایمنی نقش بارزی دارد. این مطالعه به منظور بررسی تاثیر احتمالی سمیت سلولی عنصر روی بر سلولهای B- (راجی) در شرایط آزمایشگاهی انجام شد.
  مواد و روش ها
  این مطالعه تحلیلی- توصیفی و بنیادی با استفاده از تکنیک کشت سلولی رده لنفوییدی راجی در شرایط آزمایشگاهی در مجاورت غلظت های مختلف روی در زمانهای متفاوت (12 تا 72 ساعت) در دمای 37 درجه سانتیگراد و 5 درصد CO2 انکوبه گردید. آنگاه میزان زنده ماندن و رشد سلول ها با رنگ آمیزی فلورسانس (10 میکرولیتر از مخلوط اکریدین اورنج و اتیدیوم بروماید) بررسی شد.
  یافته ها
  آنالیز داده ها نشان داد که بین میزان زنده ماندن و رشد سلول ها در گروه های آزمون و شاهد تا غلظت 100 میکرومولار در ساعات 12 تا 72 اختلاف معنی داری وجود ندارد؛ اما در 200 میکرومولار تا 500 میکرومولار بعد از 24، 12 و... ساعت انکوباسیون، این پارامترها در گروه آزمون نسبت به گروه شاهد کاهش معنی داری یافت (p<0.05).
  نتیجه گیری
  ترکیبات روی بر رده سلولی راجی دارای اثر سمیت سلولی وابسته به دوز بوده و احتمالا بتوان از آن در آینده در تنظیم سیستم ایمنی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: روی، درصد زنده ماندن سلولها، سلول راجی، سمیت سلولی
 • ستاره اخوان، مهین لطفی، سید رحیم محمدی صفحه 83
  مقدمه
  خونریزی رحمی غیرطبیعی (AUB) یکی از شایعترین مشکلات پزشکی در قلمرو بیماری های زنان محسوب می شود. یکی از روش های تشخیص انجام دیلاتاسیون و کورتاژ (D&C) می باشد که بر اساس نتایج حاصل از آن ممکن است اقدامات درمانی قطعی تر همچون هیسترکتومی صورت گیرد. هدف از این مطالعه، تعیین حساسیت و ویژگی D&C در AUB بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی نتایج هیستوپاتولوژیک حاصل از D&C و هیسترکتومی با هم مقایسه شدند. تعداد 85 بیمار مبتلا به AUB که تحت D&C و سپس هیسترکتومی (بدلیل عدم پاسخ به درمان طبی یا گزارش پاتولوژیست دال بر پاتولوژی آندومتر غیرقابل درمان طبی) قرار گرفته بودند، وارد مطالعه شدند. مطالعه در بیماران مبتلا به AUB مراجعه کننده به بیمارستان بعثت در طی سالهای 1381 لغایت 1383 (سه سال) صورت گرفت. داده های لازم با استفاده از مشاهدات پاتولوژیست، نتایج مربوط به D&C و هیسترکتومی به دست آمده و در چک لیست ثبت می شود. این داده ها با استفاده از آمار توصیفی، تست x2 و نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل شد.
  یافته ها
  نتایج مطالعه نشان داد %75.3 بیماران ساکن روستا و %70.6 آنها بی سواد بودند. اغلب بیماران، سه حاملگی یا بیشتر را تجربه کرده بودند و فقط %2.4 در گروهی قرار داشتند که کمتر از 3 حاملگی داشتند. میانگین سنی بیماران 47.25 سال بود، حداقل سن 26 و حداکثر 78 سال بود. روش پیشگیری از حاملگی در اکثریت بیماران مورد مطالعه در زمان هیسترکتومی بستن لوله های رحمی بود (%41.2). علت هیسترکتومی در حدود %94.1 بیماران ادامه خونریزی غیرطبیعی علیرغم درمان طبیعی بود. حساسیت روش D&C در تشخیص خونریزی غیرطبیعی رحمی 78.26 درصد و ویژگی آن 79.16 درصد بود.
  نتیجه گیری
  براساس نتایج این بررسی D&C روشی نسبتا بی خطر و ارزان و در دسترس برای بررسی اغلب موارد AUB می باشد. توصیه می شود در مواردی که علیرغم وجود تخمک گذاری، خونریزی غیرطبیعی ادامه دارد و یا در موارد شک بالینی به ضایعات آندومتریال، هیستروسکپی مدنظر باشد.
  کلیدواژگان: AUB، D&C، هیسترکتومی
 • میترا سپهوند، کیمیا کهریزی، احمد دانشی، مرضیه محسنی، یاسر ریاض الحسینی، نیلوفر بزاززادگان، حسین نجم آبادی صفحه 89
  مقدمه
  ناشنوایی مادرزادی که علل ژنتیکی و محیطی بسیاری دارد، یک از هر هزار نوزاد تازه متولد شده را تحت تاثیر قرار می دهد. جهش های ژن GJB2 که رمز کننده کانکسین 26 پروتئین تشکیل دهنده اتصال باز است به عنوان اساس ناشنوایی غیرسندرومی جسمی مغلوب شناخته شده است.
  مواد و روش ها
  هدف ما در این مطالعه تعیین وفور نسبی جهش های ژن GJB2 در جمعیت ناشنوای غیرسندرومی جسمی مغلوب استان لرستان با استفاده از تکنیک DHPLC، ARMS، PCR و تعیین توالی مستقیم بود.
  یافته ها
  در این مطالعه 106 کروموزوم (از 53 فرد بیمار) مورد بررسی قرار گرفت، 18 کروموزوم (17%) در ژن GJB2 جهش داشتند. جهش 35delG در ده کروموزوم (4/9%) (چهار بیمار هموزیگوت و دو بیمار هتروزیگوت بود) تشخیص داده شد. سایر جهش هایی که در این منطقه دیده شد، شامل: V95M، W24X، 3170G>A، 35delG 512insAACG، 314del14 و 510insCGAA بودند. همچنین پلی مورفیسم V153I در سه فرد بصورت هتروزیگوت دیده شد و آخرین جهش(510insCGAA) یک جهش جدید می باشد که وجود آن تاکنون در جمعیتهای دیگر جهان گزارش نشده است،
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه در مقایسه بافراوانی جهش ژن کانکسین 26که عامل بیش از 50% ناشنوایی های غیر سندرمی در جمعیتهای مختلف جهان می باشد، بسیار اندک بوده و فقط 17% موارد را شامل می شود، ازطرفی دراین مطالعه جهش(510insCGAA) یک جهش جدید می باشد که وجود آن تا کنون در جمعیتهای دیگر جهان گزارش نشده است. این نتایج نشان می دهد که در جمعیت ما احتمالا«ژن های دیگری عامل ایجاد ARNSHL می باشد.
  کلیدواژگان: ناشنوایی غیر سندرومی جسمی مغلوب، جهش، کانکسین 26، GJB2
|
 • Zahed Safikhani, Mohammad Fakor, Mohammad Ebrahim Astane, Leila Hejazian Page 3
  Background
  Scoliosis is a Greek word for crocked and is an often referred as an shape side to side curves of spine. The spinal column twists and rotates creating an uneven shoulder and a rib hump, which can lead to breathing problems as the heart and lungs became compressed. Early detection, can increase the chances of successful treatment. The treatment of scoliosis varies depending on severity of the curve however, treatment usually consists of either bracing or surgery. This study was conducted to find the frequency and to find out different kinds of scoliosis and their recommendation to a physician for the right time treatment.
  Materials And Methods
  We investigated 2433 cases include 1400 girls and 1033 boys from secondary high schools at Ahwaz. Sampling was carried out randomly and necessary equipments were used.
  Results
  42 cases (1.73%) out of total were scoliosis positive, of which 28 were girl and 14 were boy. The frequency of having 20 and 20-30 degrees scoliosis in female sample was 85.7% and 14.3% respectively and any cases with more than 30 degree were not found. However, in boys’ samples, the frequency of having 20, 20-30 and more than 30 degree scoliosis was 77.78%, 11.11%, 11.11% respectively.
  Conclusion
  Scoliosis not only causes physical problems but also leads to various health problems like breathing and heart diseases. School screening can be a great help to us for early detection of scoliosis, which can have important role in society health.
  Keywords: Scoliosis, Back measurement, Prevalence, School screening
 • Seleiman Jaferian, Amir Khashayar Varkoohi, Mohammad Javad Tarahi Page 7
  Background
  Hyperlipidemia and especially hypercholesterolemia is a known risk factor for cardiovascular morbidity and mortality. There are several types of drugs with different side effects, to lower blood lipid levels. Statins are the most commonly used drugs for treating high LDL cholesterol level. Apple cider vinegar and verjuice as old folk remedies claimed to have been beneficial in treating a long list of Medical ailments for at least 10,000 years. The purpose of this study was to examine the efficacy and safety of apple cider vinegar and verjuice, in treating hyperlipidemia in compare with Lovastatin.
  Materials And Methods
  This prospective randomized clinical trial was done on 3 groups. In each groups, 25 healthy subjects [13 men and 12 women aged 40-60, with hyperlipidemia (total cholesterol, 250-390 mg/dl LDL cholesterol, 120-250 mg/dl Triglycerides, 210-380 mg/dl and HDL cholesterol 30- 60 mg/dl)] who were not being treated with any drug or agent known to affect plasma lipids concentrations, participated. Pair matching was performed for patients in 3 groups. A fasting blood sample was taken for all subjects to detect the concentrations of lipids before treatment. One group was treated with apple cider vinegar (5 cc twice a day for 4 weeks, 30 minutes before lunch and dinner). Another group was treated with verjuice with the same dosage. In the third group, subjects received either 20 mg Lovastatin daily for 4 weeks or all of the subjects instructed to consume a same diet during the study. Lipid measurement was performed after 2 and 4 weeks. Pair wise comparisons for each variable between weeks 2 and 4 and baseline were carried out for each treatment group and between groups.
  Results
  In all treatment groups, total cholesterol and LDL concentrations decreased significantly (P < 0.001) and HDL concentration increased significantly (P < 0.001). A 2 weeks treatment with vinegar, verjuice and lovastatin resulted in a mean decrease of 16%, 5% and 21% in total cholesterol. A 4 weeks treatment resulted in a mean decrease of 25%, 8% and 26% respectively. Treatment with vinegar, verjuice and lovastatin for 2 weeks resulted in a mean increase of 20%, 7% and 28% and for 4 weeks resulted in a mean increase of 35%, 8 % and 36% of HDL-C, respectively.
  Conclusion
  Apple cider vinegar and verjuice have a significant effect on treatment of hyperlipidemia and especially vinegar has effects like lovastatin on hyperlipidemia, though vinegar and verjuice are two old folk remedies without Statin's side effects. It seems that apple cider vinegar could be a valuable alternative for lovastatin in the treatment of hyperlipidemia.
  Keywords: Apple Cider Vinegar, Verjuice, Hyperlipidemia, Lovastatin
 • Abdolrahman Haj, Dezfulian, Majid Tavafi, Asadollah Tavakoli, Mohammad Javad Tarahi Page 15
  Background
  Diabetic nephropathy is one of the causes of end stage renal diseases (ESRD). Increase of IGF-1(insulin like growth factor) and GH (growth hormone) in diabetes induce kidney lesions especially Intraglomerular mesangial expansion, glomerular sclerosis and finally nephron dysfunction. In this research, IGF-1 and GH production inhibition by octreotide and sclerosis inhibition assessed quantitatively.
  Materials And Methods
  21 male rats (2-month ages) were uninephrectomized from left flank and then randomly divided in 3 groups (7 per group). Diabetes was induced in second and third groups by injection of alloxan tetrahydrate (120 mg/kg) subcutaneously. Five days after diabetes induction, third group received octreotide (10 μg/day) subcutaneously for 8 weeks. After 8 weeks, kidneys from all groups were removed, fixed and sliced in 1 mm thickness for stereological study. After tissue processing, sections with 5 micron thickness were prepared from each slice and stained by PAS method. Cortex volume, glomerular volume and glomerular mesangium volume were estimated by Cavalieri and point counting methods. Mean difference of variables was analyzed by Mann-Whitney statistical test at P<0.05 level using SPSS V.12.0.
  Results
  Chronic low dose usage of octreotide in diabetic rats can prevent increase of cortex volume (67%) and glomerular mesangial expansion (53%) significantly. This treatment inhibits increase of glomerular volume by 26% which is not significant.
  Conclusion
  Inhibition of cortex volume and mesangial expansion in octreotide treated group showed significant effects in comparison to the non-treated diabetic group. But this treatment has no significant effect on glomerular hypertrophy in diabetic rats.
  Keywords: Octreotide_total glomerular volume_Mesangium volume_Stereology. Uninephrectomized_diabetic rats_Type I diabetes
 • Maziye Momen, Nasab, Seyed Saeed Najafi, Mohammad Hosein Kaveh, Farnaz Ahmad Pour Page 23
  Background
  Certain behaviors put people at high risk of premature death, disability or chronic diseases. The most common of such behaviors are smoking, bad eating habits, low physical activity, drug abusing and alcohol consumption, violent and injury and finally sexual high risk behavior. These behaviors are established during youth and extend to the adulthood. The aim of this study was to determine the prevalence of these behaviors among young people in Khorramabad.
  Materials And Methods
  In this cross sectional study, 700 students were participated. The assessment tool was a two – part self administrated questionnaire, consisted of demographic data and questions in 10 parts. Data was analyzed with SPSS V9.6 by X2 and Fisher exact test.
  Results
  67.1% of the students were female and 87.6% were single. The mean of their age was 21.26 years. 44.1% of them never used the seat belt of their cars. 13.9% had carried a weapon. 5.7% had an attempt for suicide. 25.1% of the university students had smoked cigarettes, 6% had drank alcohol an 8.3% had drug abuse. 32% of whom that experienced sexual intercourse had more than two partners and 39.8% of them had not used a condom. More than 90% had not eaten 5 servings /day of fruits and vegetables. More than 70 % had insufficient amount of physical activity.
  Conclusion
  Health education at national and local levels can reduce these behaviors among youth.
  Keywords: Prevalence, Risky behavior, Khorramabad universities
 • Seyed Kamal Solati Dehkordi, Ghorban Ali Rahimian, Ahmad Abedi, Naser Bagheri Page 31
  Background
  Irritable bowel syndrome (IBS) is a common abnormality and is associated with symptoms like abdominal pain or defecation discomfort (i.e., constipation or diarrhea). Treatment of this abnormality requires a high cost. Psychiatric complications of this syndrome are numerous accordingly %20 to %60 of affected individuals suffers from them. Anxiety, depression and somatoform disorders are the most frequent complications.
  Materials And Methods
  This cross sectional-descriptive study was performed during 6 months on 76 patients who suffered from different gut abnormalities. The research tools were a general health questionnaire (GHQ-28), Rome–II criteria for diagnosis of irritable gut, demographic characteristic check list and clinical interview.
  Results
  The prevalence of IBS was higher among females, married persons, younger people and city dwellers (p<0/05). The prevalence of the syndrome was not differed significantly among people with different levels of literacy. The incidence of depression, anxiety and somatic symptoms differed in control and IBS-affected groups, but there was not a significant difference between them in relation to social functionality (p<0/05).
  Conclusion
  There is a strong relationship between psychological factors and IBS. Mental abnormalities such as depression, distress and somatic symptoms are prevalent among these individuals. So, paying attention to these mental disorders and use of non-medicinal treatment modalities along with medicinal treatments can lead to the reduction of treatment expense and better symptomatic therapy.
  Keywords: Irritable bowel syndrome, Mental disorders, Gut abnormalities
 • Ali Sheikhian, Zoheir Mohammad Hasan, Hosein Hosseinzadegan Page 39
  Background
  Sharks get cancer rarely. A major difference between these animals and other species is that sharks have a great amount of cartilaginous tissue. Immunomodulatory effects of the cartilage of some species (cow) have been proved. Because the immune system has a major role in the defense of the body against cancer, we studied the effects of shark cartilage on the mouse and human immune system.
  Materials And Methods
  In an experimental study, the effects of different doses of shark cartilage on humoral (antibody titer) immune response against sheep red blood cells (SRBC), were measured in mouse. In addition, we evaluated the modulatory effects of the shark cartilage on the natural killer (NK) activity of the peritoneal cells of mouse against a tumor cell line called K562, according to the standard methods. The proliferative response of the human peripheral blood mononuclear cells was measured under the influence of shark cartilage.
  Results
  Pure shark cartilage enhanced antibody response against SRBC in vivo. The hemagglutination titer which was 1/147 in the control group (injected with hen cartilage), increased to 1/1355 in the test group. The optimal dose was 100 mg/ml. both type of cartilage had blastogenic effect on peripheral blood mononuclear cells (the blastogenic index was 6.7 and 4.9 for impure shark cartilage and hen cartilage, respectively). NK activity was inhibited completely by pure shark cartilage (the amount of the killing activity of the effector peritoneal cells for the control and test groups against target cells was 25.9% and 5.5% respectively).
  Conclusion
  Shark cartilage has a potent immunomodulatory effect on the specific immune mechanisms and some inhibitory effects on the innate immune mechanisms such as NC activity. Since the specific immunity has a more pivotal role against tumor formation, shark cartilage can be used as a cancer immunotherapeutic.
  Keywords: Shark cartilage, Humoral immunity, Immunomodulation, NK activity
 • Fatemeh Eghbalian, Mohammad Reza Honarvar, Raiye Sadat Mirmoini, Ali Reza Monsef, Mohammad Sadegh Saba Page 47
  Background
  Complications of national program vaccination have great importance, because widespread use of vaccines and expanded age range of vaccinees increases the percentage of side effects. Present study was performed for evaluating the complications of national measles and rubella vaccination in Hamedan province.
  Materials And Methods
  This cross-sectional descriptive study was done from December sixth to January fifth 2003 and two months after termination of vaccination program. The study was performed by filling complication forms that were distributed in the vaccination centers. The data was analyzed by SPSS software.
  Results
  A total of 827468 persons had been vaccinated in Hamedan, 260 out of them showed different complications. They had occurred mostly in 10 to 14 year old age group and had reported mainly by vaccination teams. 61.41 % of complications had been occurred in the first 24 hour after vaccination. 86 % of them had reactions to vaccination. 91 % of cases were outpatient. The complications with incidence rate more than were urticaria, fever, head ache, vomiting, lymphadenopathy, cough, skin rash, myalgia, pharyngitis, arthritis, rhinitis, restlessness and occular complications in decreasing order. The complications with incidence rate less than were sever dyspnea, seizure, diarrhea, paresthesia, anaphylaxis, encephalitis, thrombocytopenia, and Gillan – Barre syndrome.
  Conclusion
  Mild complications were more frequent than severe ones. Most of the complications were related to reaction to vaccine, we didn’t have any program fault. Therefore we suggest a potent and flexible care system for reacting to side effects.
  Keywords: Vaccination, Measles, Rubella, Complications
 • Nosratollah Sarbandi Farahani, Shahin Rauofi Page 53
  Background
  Coronary heart disease is a common disease after adolescence. Strong epidemiological evidence is available that iron is an important factor in coronary artery disease. Therefore this study was done to assess the relationship between iron stores and coronary artery disease.
  Materials And Methods
  208 subjects with cardiovascular disease were included in the study. Personal information was collected by a questionnaire, and blood samples were taken to measure HB, HCT, TIBC, ferritin and iron.
  Results
  110 (52.9%) of participants were female and 98 (47.1%) were male. Average age of participants was 63.5. Average ferritin level in males was 127.41µg/ml and in females was 108.214 µg/ml. Iron level in males was 93.70 µg/ml and 84.71 µg/ml in females. Results showed a significant correlation between age and ferritin and iron levels.
  Conclusion
  The findings indicate that high age is associated with an increase in iron stores. This phenomenon has been linked to several common diseases, such as cardiovascular disease. Therefore, our results indicate that high iron level a risk factor for cardiovascular disease.
  Keywords: Iron, Coronary disease, Risk factor
 • Ebrahim Nadi, Mehrdad Hajilooi, Mohammad Roshani, Sasan Tavana, Hosein Mahjoob Page 61
  Background
  Asthma is recognized as a common cause of disability, of great economic cost, and of preventable deaths. In this study we aimed to test our hypothesis to evaluate the relationship between the Human Platelet Antigen-1(HPA-1) polymorphism and bronchial asthma and its severity, which would suggest genetic variances that may be responsible for expression or activation of these receptors, so play a role in explaining the suggested genotypic differences in the risk of bronchial asthma occurrence.
  Materials And Methods
  To investigate the relation between the HPA-1 polymorphism and bronchial asthma, we con‌ducted a case-control study of 110 patients with bronchial asthma and 129 non-asthmatic outpatient controls, which were participated voluntarily in this study. After the participants answered a questionnaire aimed at identifying their age, sex, clinical signs and symptoms to identify asthma severity, a trained observer assessed airway reversibility in asthmatic patients. To determine HPA-1 allele frequencies (Ia, Ib) and genotyping for Ia+Ia, Ia+Ib and Ib+Ib in both patients and controls, a blood sample was sent to the laboratory.
  Results
  It was found that the dyspnea was the most common symptom in asthmatic patients, recurrent episodic wheezing (93.6%), cough (90%) and nocturnal symptom (89.1%) were other more common symptoms respectively. Assessment of HPA-1 allele frequencies (Ia, Ib) and genotyping for Ia+Ia, Ia+Ib and Ib+Ib showed no differences in both patients and controls (P>0.05). The rate of Ia allele frequency and Ia+Ia genotype had a direct relationship with asthma severity.
  Conclusion
  We observed strong association between HPA-1a allele and asthma severity, but no association between the presence of HPA-1 polymorphism and bronchial asthma.
  Keywords: Asthma, Human Platelet Antigen, 1(HPA, 1), Polymorphism
 • Soheila Akbari, Farahnaz Changavi, Fatemeh Janani Page 71
  Background
  Women spend more than One – third of their life in postmenstrual period and more than 50% of them have urogenital problems in this period. The most common type of urinary incontinence in women is stress urinary incontinence and middle aged women are the most affected persons.
  Materials And Methods
  We treated 93 menopaused women during 3 months. There were three groups and each group contained 31 patients. First group took Estrogen, the second group used Imipramine and the third group used estrogen in combination with Impramine. This study was a clinical trial and its main aim was verification of Estrogen effects on the treatment of stress urinary incontinence compared with Imipramine in menopaused women. We obtained information by using a questionnaire.
  Results
  The improvement percent of first group was 22.5% (7 patients). Improvement percent of second group was 54.8% (17 patients) and in last group was 70.9% (22 patients).
  Conclusion
  Imipramine is more effective than Estrogen in treatment of stress urinary incontinence and combination therapy with these two drugs is not more effective than Imipramine alone.
  Keywords: Strees urinary incontinence (SUI), Estrogen, Imipramine, Menopause
 • Safar Shams, Hasan Tokmehdashi Page 77
  Background
  Zinc has important effects on the human health, especially on the structural and functional activities of immune system. This study was carried out to examine the in vitro cytotoxic effects of Zinc on the Raji cell line.
  Materials And Methods
  The cell line was exposed to different concentrations of Zinc followed by incubation (37◦C, 5% Co2) at various time points (12 to 72 hrs). Viability and proliferation of Raji cells were then evaluated with florescent (10µl Ethidium-Bromide and Acridine-Orange) staining. Data were analyzed by SPSS (Dunnet and Variance Analysis tests).
  Results
  There was not a significant difference in the response of the Raji cells to different amount of zinc up to 100µM at different incubation time points. At higher concentrations (200-500µM) of Zinc, viability diminished significantly at 12, 24 and more hrs of incubation time when compared to the controls (p<0.05).
  Conclusion
  We conclude that Zn has dose-dependent cytotoxic effects on Raji cells and probably could be used for immune-modulation.
  Keywords: Zinc, Raji cell, Florescent technique
 • Setareh Akhavan, Mahin Lotfi, Seyed Rahim Mohammadi Page 83
  Background
  Abnormal uterine Bleeding (AUB) is one of the most common gynecological disorders. Dilatation and curettage is a diagnostic procedure in the management of AUB. Definite treatments such as hysterectomy may be applied based on the results of dilatation and curettage. This study was conducted to evaluate the sensitivity and specificity of dilatation and curettage.
  Materials And Methods
  Histopathological results of the specimens that were obtained from dilatation and curettage, were compared to hysterectomy. 85 patients were enrolled in this descriptive study from 2002 to 2004 (3 year period), patients were admitted in Besat hospital of Sanandaj. Data was obtained from pathologic study of dilatation and curettage specimens and hysterectomy. Data was analyzed with SPSS software.
  Results
  The mean age of the subjects was 47.25 year, the lowest age was 28 and the highest was 78 year old. 75.3 percent of the patients were lived in rural area and 70.6 percent had not have education. 96.6 percent of the study group has had more than 3 pregnancies. Tubal ligation was the most common contraception method in our patients. Sensitivity of dilatation and curettage for diagnosis of AUB was 78.1 and specificity was 79.16.
  Conclusion
  The result of our study suggested that, dilatation and curettage is a safe an inexpensive method for diagnosis of abnormal uterine bleeding.
  Keywords: Abnormal uterine bleeding. Dilatation, curettage, Hysterectomy
 • Mitra Sapahvand, Kimia Kahrizi, Ahmad Daneshi, Marziye Mohseni, Yaser Riazalhosseini, Niloofar Bazazzadegan, Hosein Najmabadi Page 89
  Background
  Congenital hearing loss due to different genetic and environmental causes affects 1 in 1000 newborns. Mutations in the GJB2 (Gap Junction Beta-2) gene encoding the gap junction protein connexin 26 have been established as the main cause of autosomal recessive non-syndromic hearing loss.
  Materials And Methods
  The aim of this study was to study the frequency of GJB2 Mutations in Lorestan non-syndromic deaf population by using ARMS/PCR, DHPLC and Direct sequencing.
  Results
  106 chromosomes from 53 patients were studied. Eighteen chromosome (17%) carried GJB2 mutations including: 35delG, 314del14, 512insAACG, -3170G>A, W24X, V95M, 510insCGAA. The last mutation is a novel GJB2 mutation and 35delG mutation was diagnosed in 10 chromosomes (9/4%), (4 patients were homozygote and 2 patients were heterozygote). Also polymorphism V153I were found in 3 families. ‏‏‏This frequency is significantly higher compared to the whole population of Iran.
  Conclusion
  Unexpectedly, in this research just 17 percent of cases are covered. In this study 510 insCGAA mutation was seen. This is a new mutation which is not reported in other studied populations in the world. Hence, this research shows that – at least in our studied population- the effect of other genes that could cause non-syndromic hearing loss is possible and should be studied.
  Keywords: Autosomal recessive non, syndromic hearing loss (ARNSHL), GJB2, 35delG