فهرست مطالب

طب جنوب - سال نهم شماره 2 (اسفند 1385)

مجله طب جنوب
سال نهم شماره 2 (اسفند 1385)

 • تاریخ انتشار: 1385/12/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • محمد کاظم غریب ناصری، سیدعلی مرد، محمد بدوی صفحه 114
  زمینه
  بخوبی اثبات شده است که اتساع مری از طریق رفلکس واگی- واگی موجب شل شدن معده می‎گردد. با این وجود تاکنون در مورد تاثیر این رفلکس بر عملکرد ترشحی معده تحقیقی انجام نشده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی اثر اتساع مری بر ترشح پایه و تحریک شده اسید معده می‎باشد.
  مواد و روش‎ها: موش های صحرائی نر از نژاد ویستار (Wistar) با وزن تقریبی 240-200 گرم، 24 ساعت قبل از آزمایش تحت گرسنگی قرار می‎گرفتند. حیوانات با کمک داروی بیهوشی یورتان (g/kg، i.p. 2/1) بیهوش، سپس تراکئستومی شدند. بعد از لاپاراتومی، معده از طریق دئودنوم جهت شستشو و اتساع لوله گذاری شد. همچنین جهت اتساع مری (10 دقیقه و به میزان ml 3/0)، یک بالون در انتهای مری قرار داده شد. تحریک ترشح اسید معده توسط اتساع معده، کارباکول (μg/kg، i.p. 4) و یا هیستامین (mg/kg، s.c. 5) انجام شد. اثرات واگوتومی، تجویز هگزامتونیوم (mg/kg، i.p. 10 + mg/kg/h، i.p.10)، مهار کننده نیتریک اکساید سنتاز (mg/kg، i.v.، L-NAME 10) و ال-آرژینین (mg/kg، i.p. 500) بر عملکرد اتساع مری نیز مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها: اتساع مری (10 دقیقه با حجم 3/0 میلی‎لیتر)، ترشح پایه و تحریک شده اسید معده توسط اتساع (0001/0>P)، کارباکول (01/0>P) و هیستامین (02/0>P) را بطور معنی‎داری کاهش داد. واگوتومی اثر مهاری اتساع مری بر ترشح تحریک شده اسید معده توسط اتساع را کاهش داد (05/0>P).
  نتیجه‎ گیری: نتایج تحقیق حاضر نشان می‎دهند که عصب واگ در عملکرد مهاری اتساع مری بر ترشح پایه و تحریک شده اسید معده نقش دارد. علاوه بر این، بنظر می‎رسد نیتریک اکساید (NO) نیز در این امر دخالت دارد.
  کلیدواژگان: اتساع مری، ترشح اسید معده، نیتریک اکساید، کارباکول، هیستامین، واگوتومی
 • سید محمد ابطحی، منصوره شایقی، محمدرضا عبانی، کامران اکبرزاده، حسن وطن دوست، حسین لدنی، حسین دارابی صفحه 123
  زمینه

  بیماری مالاریا هنوز یکی از مشکلات بهداشتی کشور محسوب می شود و مقاومت آنوفل استفنسی یعنی ناقل اصلی بیماری در جنوب شرقی ایران نسبت به حشره کش های د.د.ت، دیلدرین و مالاتیون در جنوب کشور گزارش گردیده است. این پژوهش به منظور برآورد اثر بقایی حشره کش های دلتامترین و سیفلوترین انجام شد.

  مواد و روش ها

  بعد از حصول اطمینان از عدم آلودگی قبلی مکان های انتخابی به حشره کش، چهار مکان با حشره کش دلتامترین و سیفلوترین به ترتیب به میزان 25 میلی گرم در مترمربع و 20 میلی گرم در مترمربع سمپاشی شدند. تعداد 22 کونیکال در هر یک از سطوح گچی، گلی و چوبی در محل ثابتی از دیوار و سقف نصب شدند. در هر کونیکال تعداد 10 پشه آنوفل استفنسی رها سازی گردید. پس از نیم ساعت تماس، پشه های هر کونیکال به لیوان یکبار مصرف انتقال داده شدند و نتایج تست پس از 24 ساعت به تفکیک پشه های مرده و زنده ثبت گردید. تست های بیوسی از 5 روز پس از سمپاشی شروع و هر 15 روز یکبار تکرار گردید و تا زمانی که نسبت مرگ و میر به 65-60 درصد رسید ادامه یافت.

  یافته ها

  میزان پایداری فرمولاسیون پودر و تابل حشره کش دلتامترین 5 درصد به میزان 25 میلی گرم ماده موثر در مترمربع حداکثر 3 ماه بوده و پس از آن از اثر ابقایی این حشره کش روی سطوح جاذب و غیرجاذب کاسته می شد. اثر ابقایی حشره کش سیفلوترین 10 درصد به میزان 20 میلی گرم در مترمربع روی سطوح جاذب و غیرجاذب در شرایط کلیمایی استان سیستان و بلوچستان 2.5 ماه برآورد گردید و سپس از میزان ابقایی بطور قابل ملاحظه کاسته می شد. مکان های سمپاشی شده با دلتامترین، اختلاف نسبت مرگ و میر آنوفل استفنسی در سطوح جاذب (گچی و گلی) وغیرجاذب (چوبی) معنی دار نبود (P>0.05). در مکان های سمپاشی شده با حشره کش سیفلوترین نیز اختلاف موجود در سطوح جاذب (گچی و گلی) و غیرجاذب (چوبی) معنی دار نبوده ولی بین نسبت مرگ و میر در سطوح گچی و گلی اختلاف معنی دار وجود داشت (P=0.007). همچنین از نظر اثر ابقایی حشره کش های دلتامترین و سیفلوترین اختلاف چشمگیری موجود بود (P<0.0001).

  نتیجه گیری

  هر دو حشره کش دلتامترین و سیفلوترین اثر ابقایی مناسبی روی هر دو نوع سطوح جاذب و غیرجاذب دارند، با این وجود دلتامترین کارآیی بهتری در طی دوره انتقال مالاریا نسبت به سیفلوترین نشان داد.

  کلیدواژگان: دلتامترین، سیفلومترین، آنوفل استفنسی، مالاریا
 • مهرزاد بحتویی، فاطمه نکویی، نیلوفر معتمد، فاطمه عزیزی صفحه 131
  زمینه

  بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت، بیماری انسدادی مزمن ریه (Chronic Obstructive Pulmonary Disease) چهارمین علت مرگ در سراسر دنیا بوده که در حال افزایش است و در سال 2015 دخانیات مسوول 10 درصد از کل مرگ ها می باشد. اکثر مطالعات کنونی در رابطه با بررسی اثرات مضر سیگار و ارتباط آن با بیماری ها از جمله COPD است، در صورتی که بسیاری از مردم در کشورهای در حال توسعه از جمله کشورهای آسیایی از قلیان استفاده می کنند.

  مواد و روش ها

  تعداد 245 نفر استفاده کننده از قلیان به مدت حداقل 15 سال و 245 نفر افراد غیر استفاده کننده که از نظر جنس و سن مشابه بودند به صورت تصادفی از ساکنین شهرستان های بوشهر و تنگستان استان بوشهر انتخاب شدند. جهت بررسی برگشت پذیری انسداد راه های هوایی در افراد مبتلا، از اسپری سالبوتامول استفاده گردید. اسپیرومتری با استفاده از دستگاه پرتابل در سه نوبت برای تمام افراد انجام شد.

  یافته ها

  شیوع COPD (اختلال عملکرد انسدادی) در قلیانی ها 10.2 درصد بود و هیچ یک از افراد غیرقلیانی به اختلال عملکرد انسدادی مبتلا نبودند 66.6. (p<0.001) درصد از افراد مبتلا دارای انسداد شدید تا خیلی شدید بودند و فاکتورهای جنس (مرد)، سن، طول دوره مصرف قلیان، تعداد سرقلیان مصرفی و شغل، ارتباط معناداری را با ابتلا به COPD نشان دادند. علایم بالینی تنگی نفس، سرفه، سرفه بیش از دو سال، خلط و مدت بیش از دو سال آن در افراد مبتلا به COPD بالاتر بودند (p<0.05). افراد دارای مشاغل کشاورزی و بنایی 2.84 برابر سایر افراد (محدوده اطمینان 1.06-7.63) شانس ابتلا به COPD دارا بودند.

  نتیجه گیری

  بیماری انسدادی مزمن ریه در افراد قلیانی بسیار بالا بوده و از این رو قلیان را می بایست همانند سیگار عامل خطرزا برای ایجاد بیماری انسداد مزمن ریوی قلمداد نمود.

  کلیدواژگان: بیماری انسدادی مزمن ریه، قلیان، سیگار، اسپیرومتری، سرفه
 • احمد ریاضی، داوود عیسی زاده، فاطمه عزیزی صفحه 140
  زمینه

  توده های قابل لمس پستان شایع و معمولا خوش خیم بوده که نیاز به بررسی موثر و تشخیص دقیق جهت رد کردن بدخیمی دارند. آسپیراسیون سوزنی نازک (FNA) توده های قابل لمس پستانی به همراه معاینه بالینی و یافته های رادیولوژیک می تواند منجر به افتراق سریع ضایعات خوش خیم از بدخیم گردد.

  مواد و روش ها

  تعداد 119 مورد که پس از انجام آسپیراسیون سوزنی نازک جهت توده پستانی، بیوپسی بافتی از طریق جراحی در بیمارستان دانشگاهی فاطمه زهرا (س) دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در آنان انجام شده بود، مورد بررسی قرار گرفتند. تشخیص سیتولوژیک به سه گروه خوش خیم، بدخیم و مشکوک تقسیم بندی شد. تشخیص قطعی بدخیمی بر اساس گزارش هیستوپاتولوژی نمونه جراحی شده انجام گردید.

  یافته ها

  نتایج حاصل از آسپیراسیون سوزنی نازک در 64.7 درصد نمونه ها خوش خیم و در 35.3 درصد آنان بدخیم بود. پاتولوژی نیز نشان دهنده بدخیمی در 38.7 درصد موارد (46 نمونه) و خوش خیمی در 68.3 درصد توده ها (73 نمونه) بود. از این رو، حساسیت تشخیصی آسپیراسیون نازک سوزنی برای توده های پستانی، 78.2 درصد و ویژگی آن 91.78 درصد محاسبه گردید. ارزش اخباری مثبت این روش 85.7 درصد، ارزش اخباری منفی آن 87.01 درصد و کارایی روش 93.58 درصد به دست آمد.

  نتیجه گیری

  تشخیص توده های پستانی به تنهایی با استفاده از آسپیراسیون نازک کافی نمی باشد.

  کلیدواژگان: سرطان پستان، آسپیراسیون سوزنی نازک، سیتولوژی، هیستوپاتولوژی
 • مجید اسدی، محسن ساغری، محمد افتخاری، سید سعید اکبرپور، بابک فلاحی، ارمغان فرد اصفهانی، داوود بیگی صفحه 147
  زمینه

  تروما شایع ترین علت مرگ و میر بیماری زایی در جهان صنعتی و نیز ایران است. اگر چه سی تی و MRI در تشخیص عوارض حاد تروما بسیار کارآمدند ولی در سندروم ناتوانی مزمن ناشی از ترومای سر چندان موفقیت آمیز نبوده اند. برعکس، اسکن پرفیوژن مغز به روش SPECT به دلیل بررسی وضعیت میکروواسکولار مغزی شاید بتوان در این موارد کارایی داشته باشد. این مطالعه جهت نیل به این مقصود صورت گرفت.

  مواد و روش ها

  تعداد 50 بیمار که دارای حداقل یک سال سابقه ترومای ناحیه سر بودند و از لحاظ «معیار گروه علاقه مند میان رشته ای ترومای مغز کنگره آمریکایی بازتوانی» در گروه ترومای خفیف بودند، تحت تصویربرداری آناتومیک و نیز اسکن پرفیوژن مغز به روش SPECT قرار گرفتند. تقسیمات مغزی هر بیمار همان تقسیم لوبی مرسوم در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  نسبت جنسی مرد به زن در این مطالعه 1.5 بود. سن متوسط بیماران 32.32±11.8 سال و مدت متوسط گذشت تروما 1.48±0.65 سال بود. شایع ترین شکایت بیماران سردرد (60 درصد) و سپس اختلالات چشایی (36 درصد) و آنوسمیا (32 درصد) بود. از میان 400 لوب بررسی شده، تصویربرداری آناتومیک درگیری 9.5) 38 درصد) لوب را نشان می داد در حالی که SPECT میزان ضایعات لوبی را دقیقا دوبرابر یعنی 76 مورد (19 درصد) نشان داد (P<0.001). میزان هم خوانی، تصویربرداری آناتومیک و SPECT در حد 84 درصد بود. برتری اسکن پرفیوژن مغز به روش SPECT بر روش های تصویربرداری آناتومیک، در تشخیص ضایعات لوب فرونتال و در جنس مذکر محسوس تر بود. با این حال این مزیت در افراد کمتر و بیشتر از 30 سال سن تقریبا یکسان بود.

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته های این مطالعه پیشنهاد می شود که در تمام بیماران مبتلا به علایم مزمن ترومای مغزی، بخصوص آنهای که علایم هیپوفرونتالیسم دارند، اسکن پرفیوژن مغز به روش SPECT صورت گیرد، حتی اگر در تصویربرداری آناتومیک آنان اختلالاتی یافته شده باشد.

 • سوسن کلاهی، محمد باقر طهرانی قدیم، عباس دانشمند، علی اصغر کلاهی صفحه 154
  زمینه

  نارسایی حاد کلیه بعد از جراحی آنوریسم عارضه شایعی است و با مرگ و میر و ناتوانی بالایی همراه می باشد. نارسایی حاد کلیه نیز بدون توجه به علت آن دارای میزان مرگ و میر بسیار بالایی است.

  مواد و روش ها

  در یک مطالعه توصیفی گذشته نگر به منظور شناسایی عوامل خطرساز اصلی برای وقوع نارسایی حاد کلیه متعاقب ترمیم الکتیو و فوریتی آنوریسم آئورت شکمی، پرونده های 70 بیمار که در مدت 7 سال گذشته در بیمارستان شهدای تجریش تهران با تکنیک یکسان (از طریق صفاق) جراحی شده بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. متغیرهای مورد نظر شامل بیماری های همراه عمده طبی، اختلال عمل کلیه قبل از عمل، نارسایی حاد کلیه، زمان ایسکمی کلیه برحسب دقیقه، هیپوتانسیون حین عمل، دریافت ماده کنتراست و موارد مربوط به ماهیت آنوریسم و جراحی آن بود.

  یافته ها

  تعداد 53 نفر مرد و 17 نفر زن با سن متوسط 70 سال در محدوده 90-37 سال مورد بررسی قرار گرفتند. قبل از عمل، 33 درصد از بیماران دچار بیماری انسدادی مزمن ریه بودند و در 19 درصد بیماران مقادیر پایه کراتینین سرم بیشتر از 1.5 میلی گرم در دسی لیتر بود. یکی از بیماران وابسته به دیالیز بود و 53 درصد بیماران دچار بیماری ایسکمی قلب بودند. همه اعمال جراحی از طریق روش صفاقی انجام شده بودند. جراحی فوریتی در 14 درصد موارد و پارگی آنوریسم و دیسکسیون آئورت به ترتیب در 17 و 13 درصد از بیماران اتفاق افتاده بود. میزان مرگ و میر بعد از عمل برای اعمال جراحی الکتیو و فوریتی به ترتیب 20 و 70 درصد بود. نارسایی قابل توجه کلیه در 20 درصد موارد روی داد و میزان مرگ و میر آن 57 درصد بود. همودیالیز در 4 مورد انجام شد که نیمی از آنها فوت کردند. ما ارتباط معنی داری بین نارسایی کلیه بعد از عمل با جراحی اورژانس (P=0.01) و پارگی آنوریسم (P=0.039) و مرگ بعد از عمل جراحی (P=0.005) یافت شد، ولی بین سایر متغیرها رابطه معنی داری یافت نگردید.

  نتیجه گیری

  نارسایی حاد کلیه بعد از جراحی آنوریسم شکمی شایع بوده و با جراحی اورژانس و پارگی آنوریسم ارتباط دارد.

  کلیدواژگان: نارسایی حاد کلیه، آنوریسم، پارگی آنوریسم، آئورت
 • آقای عامر یزدانپرزست صفحه 161
  زمینه
  بیماری قلبی در نوزادان و کودکان اغلب به سرعت روبه وخامت رفته و تشخیص زود هنگام توسط پزشک ضروری می باشد، چرا که درمان پیشرفته و جراحی می تواند بسیاری از نقایص قلبی را درمان نماید. سوفل قلبی می تواند نشانه ای از وجود بیماری قلبی باشد. یافته های غیرطبیعی در صداهای قلب شایع ترین علت ارجاع به متخصص قلب کودکان است.
  مواد و روش ها
  بیماران، کودکان و نوجوانان ارجاع شده به صورت سریال به دلیل سوفل قلبی، و یا بستری در بیمارستان فاطمه زهرا (س) دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در فاصله زمانی سال 1380 تا سال 1385 مورد بررسی قرار گرفتند. محدوده سنی این افراد از بدو تولد تا پایان 18 سالگی بود. علاوه بر شرح حال دقیق و معاینه فیزیکی، جهت کلیه افراد رادیوگرافی قفسه سینه، نوار قلب و اکوکاردیوگرافی انجام شد.
  یافته ها
  دراین بررسی تعداد 56.2) 715 درصد مذکر و 43.8 درصد مونث) کودک و نوجوان (33.6 درصد نوجوان، 27.4 درصد نوزاد، 22.7 درصد شیرخوار، و 16.3 درصد کودک) دارای سوفل قلبی مورد بررسی قرار گرفتند. 59 درصد افراد دارای نقایص ساختاری قلب (سوفل ارگانیک)، 27.3 درصد فاقد نقص ساختاری (سوفل غیرارگانیک و عملکردی) و 13.7 درصد دارای مشکلات اکتسابی بودند. شایع ترین ناهنجاری های تشخیص داده شده نقص دیواره بین بطنی (26.2 درصد)، تترالوژی فالوت (9.1 درصد)، و مجرای بازمانده سرخرگی (8.7 درصد) بود. در 23.3 درصد موارد نارسایی رشد و عدم وزن گیری وجود داشت.
  نتیجه گیری
  سوفل قلبی می تواند نشانه ای از وجود بیماری قلبی باشد و ارجاع کودکان دارای سوفل قلبی به منظور انجام کاردیوگرافی تشخیصی بسیار ارزشمند است.
  کلیدواژگان: بیماری مادرزادی قلبی، سیانوز، نقص دیواره بین بطنی، سوفل
 • آناهیتا سنایی دشتی، الله کرم اخلاقی، رها پازوکی صفحه 168
  زمینه

  گرچه عمده موارد تب و تشنج، خوش خیم هستند، درک عامل زمینه ای آن از نظر بالینی اهمیت دارد. ما در این مطالعه، مشخصات تب و تشنج و نیز عوامل مرتبط با عود و تکرار آن طی بستری بیمارستانی را در کودکان مبتلا به تب و تشنج بررسی نمودیم.

  مواد و روش ها

  تعداد 102 کودک دچار حمله تب و تشنج که به صورت سریال در بیمارستان دانشگاهی فاطمه زهرا (س) بوشهر بستری شده بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات دموگرافیک و داده های مربوط به شرح حال و معاینه بیماران در بدو ورود ثبت گردیدند. کودکان کمتر از 5 سال دارای تب بیش از 37.8 درجه سانتی گراد یا شرح حال تب در همراهی با تشنج و رد تشخیص مننژیت یا انسفالیت بر اساس پونکسیون کمری یا تشخیص بالینی وارد مطالعه شدند.

  یافته ها

  میانگین سنی 24±13.1 ماه بود، بیشترین شکل تشنج، تونیک کلونیک (60.5 درصد) و کمترین آن آتونیک و میوکلونیک (هر یک 7.9 درصد) بود. تشنج فوکال در 13.0 درصد و تشنج کمپلکس در 32.5 درصد بیماران دیده شد. سابقه خانوادگی تشنج ناشی از تب 59.0 درصد بود. جنسیت دختر (خطر نسبی 95، 2.68 درصد فاصله اطمینان از 1.20 تا 5.99) سابقه قبلی تب و تشنج (خطر نسبی 95، 2.56 درصد اطمینان 5.95-1.11)، سن بروز اولین حمله تب و تشنج پایین (خطر نسبی 95، 2.7 درصد فاصله اطمینان از 1.16 تا 6.29) و انواع کمپلکس تشنج (خطر نسبی 95، 3.86 درصد فاصله اطمینان از 1 تا 14.97) خطر حملات مجدد تب و تشنج را طی سیر بیمارستانی افزایش می دادند (P<0.05).

  نتیجه گیری

  جنسیت، سابقه قبلی تب و تشنج، سن بروز تشنج اولیه پایین و انواع کمپلکس تشنج، خطر حمله مجدد را طی بستری بیمارستانی افزایش می دهند. مطالعات آینده جهت بررسی اثر دراز مدت این عوامل بر عود می تواند به شناسایی کودکانی که نیازمند توجه پزشکی بیشتری در طولانی مدت هستند کمک نماید.

  کلیدواژگان: تب، تشنج، تونیک کلونیک، آتونیک، میوکلونیک
 • محمدرضا آقامیریان، داوود کشاورز، حسن جهانی هاشمی صفحه 175
  زمینه

  درماتوفیتوزیس یک بیماری شایع جلدی قارچی است که انتشار جهانی داشته و از نظر بهداشتی مهم است. جهت کنترل درماتوفیتوس بایستی به اکولوژی و چگونگی ایجاد آن توجه نمود.

  مواد و روش ها

  در یک مطالعه توصیفی در خلال یک دوره 12 ماهه (از اسفند ماه سال 1382 الی اسفند ماه سال 1383) 341 بیمار مشکوک به درماتوفیتوزیس با استفاده از روش نمونه برداری از مو و پوست و ناخن و دیدن نمونه شفاف شده با هیدروکسید پتاسیم (KOH) به طور میکروسکوپی و کشت نمونه بر محیط سابورو دکستروز آگار توام به سیکلوهگزامید و کلرامفنیکل (Scc) مورد بررسی قرار گرفتند. در بعضی موارد برای تشخیص درماتوفیت های جدا شده از تست های افتراقی چون اوره، سوراخ کردن مو، کورن میل آگار استفاده شد.

  یافته ها

  تعداد 116 مورد (34 درصد) درماتوفیتوزیس تشخیص داده شد. کچلی کشاله ران با 31.9 درصد بیشترین مورد و بعد به ترتیب کچلی بدن با 20.7 درصد، کچلی پا 19 درصد، کچلی ناخن 11.2 درصد، کچلی صورت 7.7 درصد، کچلی دست 5.2 درصد و کچلی سر 4.3 درصد بدست آمد. درماتوفیتوزیس در جنس مذکر بیشتر از جنس مونث بود و درماتوفیت انسان دوست اپیدرموفیتون فلوکوزوم بیشتر (32.8 درصد) از درماتوفیت های دیگر سبب کچلی شده بود.

  نتیجه گیری

  اپیدرموفیتون فلوکوزوم، شایع ترین عامل درماتوفیتوزیس در شهر قزوین بوده و شایع ترین نوع بالینی درماتوفیتوزیس نیز کچلی کشاله ران می باشد.

  کلیدواژگان: درماتوفیتوزیس، درماتوفیت، اپیدرموفیتون فلوکوزوم، کچلی
 • گیسو حاتمی، نیلوفر معتمد، نازنین ضیا شیخ اسلامی صفحه 182
  زمینه

  حیوان گزیدگی و به خصوص گزش سگ یک مشکل شایع سلامت عمومی است که کمتر به آن توجه شده است. بخصوص کودکان چون در تعامل با سگ ها کمتر دقت کرده و کم تجربه هستند، خطرات ناشی از سگ ها را کمتر جدی می گیرند. این مطالعه بروز و شرایط حیوان گزیدگی را در کودکان زیر 16 سال در بوشهر بررسی می کند.

  مواد و روش ها

  در یک مطالعه آینده نگر، تمام کودکان کمتر از 16 سال (یا والدین آنها) در استان بوشهر که طی فروردین 1380 تا فروردین 1385 دچار حیوان گزیدگی شده بودند مورد مصاحبه قرار گرفتند. قسمتی از اطلاعات هم از طریق پرونده های پزشکی آنان جمع آوری شده است.

  یافته ها

  تعداد 240 کودک (سن متوسط 9.14 سال، حداقل 90 روز و حداکثر 15 سال) بررسی شدند. بروز سالیانه حیوان گزیدگی 0.19 به ازای 1000 کودک بین 15-0 سال بود. بیشتر گزش ها مربوط به سنین 15-10 سال بود و با کم شدن سن نیز کاهش می یافت. اکثریت موارد (79.6 درصد) توسط سگ اتفاق افتاده بود و در 82.41 درصد نیز حیوان اهلی بود. بیشتر کودکان (156 نفر، 65 درصد) یک زخم منفرد داشتند. محل گزیدگی در بچه های زیر 5 سال در 41.5 درصد اندام فوقانی و در بچه های 5 ساله یا بیشتر در 55.3 درصد اندام تحتانی بود (P=0.0001). شیوع جراحت ناشی از گربه در دختران تقریبا دو برابر پسران بود. در مناطق شهری گزش ناشی از گربه و میمون بسیار بیشتر از مناطق روستایی بود. سه مورد از تمام بیماران بستری شدند (1.3 درصد). تمام بیماران ایمونوگلوبولین هاری و دوره کامل واکسیناسیون (3 یا 5 بار بر اساس این که حیوان تحت نظر قرار گرفته یا گریخته) را دریافت کرده بودند. هیچ ارتباط معنی داری بین تعداد زخم (منفرد یا متعدد)، شدت جراحت (سطحی یا عمقی)، جنس و سن (کمتر از 5 سال، بیش از 5 سال) با اهلی بودن یا وحشی بودن حیوان وجود نداشت.

  نتیجه گیری

  گزش سگ در کودکان شایع است. چون هزینه پروفیلاکسی بعد از تماس برای سیستم بهداشتی بسیار بالاست، برنامه های پیشگیرانه باید روی آموزش عمومی، بویژه کودکان، و آموزش صاحبان حیوانات اهلی باشد.

  کلیدواژگان: گزش حیوانات، کودکان، سگ، هاری، اهلی
 • فرحناز آبادی پور، مهناز آبادی پور، حکیمه آبادی، خدیجه آیتی نژاد، فاطمه احتشامی، شیرین اصفهانی، محبوبه افنداک، سید رضا امامی صفحه 190
  زمینه
  بیماری های قلبی عروقی اولین عامل مرگ زنان در بسیاری نواحی جهان هستند. میزان عدم تحرک بدنی و تغذیه ناسالم که دو عامل از مهمترین عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی در زنان هستند، قابل توجه است. این مطالعه به آزمون اثربخشی یک برنامه جامعه محور اصلاح شیوه زندگی در افزایش میزان فعالیت بدنی در کارآزمایی شاهد دار تصادفی شده‎ای به کمک پژوهش مشارکتی جامعه محور (CBPR) می‎پردازد.
  مواد و روش‎ها: مجموع 335 زن 25 تا 64 ساله سالم که به وسیله نمونه‎گیری تصادفی چند مرحله‎ای طبقه‎ای- خوشه ایدر شهر بوشهر انتخاب شده بودند به دو گروه مداخله و شاهد تقسیم شدند. گروه مداخله یک برنامه اصلاح شیوه زندگی 8 هفته ای را جهت افزایش میزان فعالیت بدنی بر اساس برنامه بومی شده‎ای با اقتباس از برنامه «تحرک را انتخاب کنید»، یک برنامه فعالیت بدنی سازمان قلب امریکا ویژه زنان دریافت نمودند. راهنمای چاپی و صوتی مربوط به بسته آموزشی همراه با موسیقی و نحوه استفاده عملی از برنامه توسط 53 آموزش دهنده مردمی از انجمن های مردم‎نهاد و سازمان‎های جامعه محور در مراجعات هفتگی خانه به خانه به گروه مداخله داده شد.
  یافته ها
  از میان شرکت کنندگان، درصدی که داشتن فعالیت بدنی را (حداقل 30 دقیقه فعالیت بدنی متوسط برای حداقل 5 روز هفته یا حداقل 20 دقیقه فعالیت بدنی شدید برای حداقل سه روز هفته) گزارش نمودند از 3 درصد و 7/2 درصد در ابتدای مطالعه به 4/13 درصد و 3 درصد (0001/0>P) در انتهای مطالعه به ترتیب در گروه مداخله و شاهد افزایش یافت. شرکت کنندگان در گروه مداخله دقایق فعالیت بدنی بیشتری را در هفته (میانگین: 81/139، خطای استاندارد: 35/23) نسبت به زنان گروه شاهد (میانگین: 14/40، خطای استاندارد: 65/12) در هفته هشتم (0001/0>P) نشان دادند. گروه مداخله میزان کاهش قابل توجهی در فشار خون سیستولی (کاهش 10 میلی‎متر جیوه) نسبت به گروه شاهد (افزایش 2 میلی متر جیوه) نشان دادند. میانگین رتبه ها برای اطلاعات قلبی عروقی پس از پایان مطالعه در گروه مداخله و شاهد به ترتیب 91/198 و 77/135 بود (0001/0>P).
  نتیجه گیری: مداخله بر اساس روش پژوهش مشارکتی جامعه محور می‎تواند در کوتاه مدت برای تغییر فعالیت بدنی در زنان اثربخش باشد. توسعه فرایند مشارکتی برای حمایت از ارائه برنامه های اصلاح شیوه زندگی، راهکار مراقبت بهداشتی قابل انجام و موثری برای ارتقاء سلامت قلب و عروق است.
  کلیدواژگان: CBPR، سلامت قلب، فعالیت بدنی، زنان، قلبی عروقی
 • علی موحد، سید مجتبی جعفری، محمد زکی عباسی، رها پازکی، مهرناز کاتبی، ایرج نبی پور صفحه 200
  زمینه
  هموسیستیئن یک اسید آمینه غیرضروری محصول متیلاسیون میتونین که اسید آمینه ضروری است، می‎باشد. نشان داده شده که مقادیر افزایش یافته هموسیستئین پلاسما در بزرگسالان با خطر بیماری های عروقی همراه است. ما در این مطالعه سطح هموسیستئین پلاسما و توزیع سنی و جنسی آن را در سه شهر بوشهر، گناوه و دیلم بررسی کردیم.
  مواد و روش‎ها: تعداد 1699 نفر از ساکنین منطقه شمال خلیج فارس به روش نمونه‎گیری چند مرحله ای خوشه‎ای انتخاب گردیدند و نمونه ناشتای خون از آنان اخذ شد. هموسیستئین سرم با استفاده از روش آنزیم ایمونواسی با دقت یک میکرومول در لیتر اندازه‎گیری شد. هیپرهموسیستئینی در میزان بیش از 14 میکرومول در لیتر تعریف شد.
  نتایج
  میانگین سرمی هموسیستئین 08/7±63/14 میکرومول در لیتر شامل 63/6±27/17 برای مردان و 78/6±73/12میکرومول در لیتر برای زنان بود. سطح هموسیستئین سرم رابطه‎ای با سن نداشت. شیوع هیپرهموسیستئینمی 2/51 درصد (2/22 درصد در زنان و 29 درصد در مردان) به دست آمد.
  بحث: سطح هموسیستئین در جمعیت عمومی شمال خلیج فارس بالا است. بررسی دقیق تر برای یافت علل و عوامل هموسیستئین بالا و نیز رابطه آن با سطح فولیک اسید و ویتامین ب 12 ضروری است.
  کلیدواژگان: هموسیستئین، قلب و عروق، ویتامین ب 12، فولیک اسید
|
 • Mr Mohammad Kazem Gharib Nasery, Mr Seyed Ali Mard *, Mr Mohammad Badvi Page 114
  Background
  It is well established that the esophageal distention leads to gastric relaxation, partly by vago-vagal reflex but till now, the effect of esophageal distention on gastric acid secretion has not been investigated. The aim of this study was to investigate the effect of esophageal distention (ED) on basal and stimulated gastric acid secretion.
  Methods
  Adult male Wistar rats (200-240g) were deprived of food but not water for 24 hrs before the experiments. Under urethane anesthesia (1.2 g/kg, i.p.), animals underwent tracheostomy and laparotomy. A catheter was inserted in the stomach through duodenum for gastric distention and gastric washout and the esophagus was cannulated with a distensible balloon orally to distend esophagus (0.3 ml, 10 min). Gastric acid secretion was stimulated by gastric distention, carbachol (4 µg/kg, i.p.) or histamine (5 mg/kg, s.c.). Effects of vagotomy, L-NAME (10 mg/kg, i.v.), L-arginine (500 mg/kg, i.p.) and hexamethonium were also investigated.
  Results
  Esophageal distention reduces basal and gastric distention, carbachol and histamine stimulated acid secretion (P<0.05, P<0.0001, P<0.01 and P<0.02, respectively). Vagotomy reduced the inhibitory effect of the esophagus distention on gastric distention-induced acid secretion (P<0.05).
  Conclusion
  These results indicate that vagus nerve involves in the inhibitory effect of the esophageal distention on the basal and stimulated gastric acid secretion. Nitric oxide (NO) may also be involved.
  Keywords: esophageal distention, gastric acid secretion, nitric oxide, carbachol, histamine, vagotomy
 • Mr Seyed Mohammad Abtahi Mansoureh Shaieghy, Mr Mohammad Reza Abani, Mr Kamran Akbarzadeh, Mr Hasan Vatandoost, Mr Hossain Ladoni, Mr Hossain Darabi Page 123
  Background

  Malaria is still one of the health problems in Iran. Resistance of Anopheles stephensi -the principal vector of the disease in the southeast of Iran- to insecticides such as DDT, malathion and dieldrin has been reported in south of the country. The present study was designed to estimate the persistence and residue of deltamethrin and cyfluthrin on different surfaces.

  Methods

  After testing the surface of selected locations for previous insecticides, 4 locations were sprayed with deltamethrin (25 mg/m2) and cyfluthrin (20 mg/m2). A total of 22 conical tubes were installed and fixed on surfaces of walls and ceilings made from plaster, mud and wood. In each conical tube, 10 An. stephensi were released and after half an hour exposure these mosquitoes were transmitted to sterile cups. After 24 hours, the obtained results were recorded according to the survival and mortality rate of mosquitoes. These tests were carried out from 5 days after spraying and repeated every 15 days until the mortality rate decreased to 60-65%.

  Results

  Persistence and residue rate of deltamethrin 5% with the scale of 25 mg/m2 of effective substance was 3 months at most. Afterwards persistence and residue effect of this insecticide decreased on absorbent and nonabsorbent surfaces. Persistence and residue rate of deltamethrin 10% with the scale of 20 mg/m2 on absorbent and nonabsorbent surfaces in Sistan & Baluchistan province climate was estimated 2.5 months. Afterwards, its persistence and residue effect decreased significantly. In the sprayed locations with deltamethrin, there was no correlation between the An. stephensi mortality and absorbent (plaster and muddy) and nonabsorbent (wooden) surfaces (P>0.05). Also, in locations sprayed with cyfluthrin there was no significant correlation between the two types of surfaces, however, the mortality rate was significantly different between plaster and muddy surfaces (P=0.007). Moreover, from the point of residual efficacy, there was a remarkable correlation between deltamethrin and cyfluthrin (P<0.0001).

  Conclusion

  Both deltamethrin and cyfluthrin have adequate residual effect on absorbent and nonabsorbent surfaces, though deltamethrin shows a higher efficiency in comparison to cyfluthrin in control program for malaria vector.

  Keywords: deltamethrin, cyfluthrin, Anopheles stephensi, malaria
 • Mr Mehrzad Bahtouee Fatemeh Nekouee, Mrs Niloofar Motamed, Mrs Fatemeh Azizi Page 131
  Background

  According to World Health Organization report, chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is the fourth cause of death which is increasing, and in the year 2015 it will be responsible for 10% of all deaths globally. Most of current researches focus on cigarette, and its association with diseases such as COPD, while many people in developing countries, including Asia, smoke tobacco using waterpipes.

  Methods

  A total of 245 sex -and age- matched waterpipe smokers for at least 15 years, and 245 nonsmokers, were randomly selected in Bushehr, and Tangestan districts of Bushehr Province. Salbutamol spray was used for assessing the airways reversibility. Spirometry was done three times for all subjects using a portable spirometer.

  Results

  The prevalence of COPD among waterpipe smokers was 10.2% and none of the nonsmokers had COPD (P<0.001). A total of 66.6% of the cases had severe to very severe airway obstruction. Sex (male), age, smoking period, daily waterpipe runs, and job had significant correlations with COPD. Clinical symptoms such as dyspnea, cough, sputum, and cough and sputum for more than 2 years, were higher in subjects with COPD. COPD prevalence was 2.84 times higher in farmers and construction workers (95% CI: 1.06-7.63).

  Conclusion

  Chronic obstructive pulmonary disease is extremely high in waterpipe smokers. Thus, its risk for COPD should be considered as cigarette.

  Keywords: chronic obstructive pulmonary disease, waterpipe, cigarette, spirometry, cough
 • Mr Ahmad Ryazi, Mr Davoud Isa Zadeh, Mrs Fatemeh Azizi Page 140
  Background

  Palpable breast masses are common and usually benign, but efficient evaluation and prompt diagnosis are necessary to rule out malignancy. Fine needle aspiration (FNA) of palpable breast masses along with clinical and radiological findings can provide rapid distinction between benign and malignant lesions.

  Methods

  A total of 119 cases who had FNA biopsy and subsequent tissue biopsy in Fatemeh Zahra University Hospital of Bushehr port were included in the study. The cytological diagnoses were classified into three groups: malignant, suspicious or benign. The presence of malignancy was determined by histopathology on the corresponding surgical specimens.

  Results

  Fine needle aspiration was benign in 64.7%, and malignant in 35.3% of the samples. Surgical histopathology showed malignant (38.7% 46 samples) and benign (68.3% 73 samples) masses. Thus, sensitivity and specificity of FNA in diagnosis of palpable breast masses were 78.2% and 91.78%, respectively. This method had a positive predictive value of 85.7%, negative predictive value of 87.01%, and efficacy of 93.58%.

  Conclusion

  Fine needle aspiration alone is not enough for diagnosis of breast masses.

  Keywords: breast cancer, fine needle aspiration, cytology, histopathology
 • Mr Majid Asadi, Mr Mohsen Saghari, Mr Mohammad Eftekhary, Mr Seyed Saeed Akbarpour, Mr Babak Fallahi Armaghan Farde Esfehani, Mr Davoud Beigi Page 147
  Background

  Trauma is the most common cause of morbidity and mortality in industrialized countries and also in Iran. Anatomical imaging (AI CT and MRI) is helpful in the diagnosis of acute traumatic complications however it is not efficient in the diagnosis of disabling injury syndrome. In contrast, brain perfusion SPECT (Single Photon Emission Computed Tomography) can be more useful for evaluation of microvascular structure. This study was designed to compare these two diagnostic methods.

  Methods

  A total of 50 patients who had been suffering from traumatic brain injury for more than 1 year, and were followed as mild traumatic brain injury group according to “the Brain Injury Interdisciplinary Special Interest Group of the Ameri can Congress of Rehabilitation Medicine” criteria, were examined by brain perfusion SPECT and AI. The common anatomical classification of the lobes of brain was used.

  Results

  The male to female ratio was 3:2. The mean age was 32.32±11.8 years and mean post-traumatic time was 1.48±0.65 years. The most common symptoms were headache (60%), agusia (36%) and anosmia (32%). Among 400 examined brain lobes in this study, brain perfusion SPECT revealed remarkable abnormality in 76 lobes (19%), but AI determined abnormalities in 38 lobes (9.5%) therefore, SPECT was twice sensitive than AI in mild traumatic brain injury (P<0.001). The correlation between SPECT and AI findings was 84%. SPECT was more sensitive than AI in demonstrating brain abnormalities in frontal lobe it was more obvious in the male group however, there was no significant difference between more and less than 30 years old groups.

  Conclusion

  According to the findings of this study, we recommend using brain perfusion SPECT for all patients with chronic complications of head trauma, particularly those who have signs and symptoms of hypofrontalism, even though with some abnormalities in AI.

  Keywords: SPECT, CT, Scan, head trauma, brain
 • Ms Sousan Kolahi, Mr Mohammad Bagher Tehrani Ghadim, Mr Abbas Daneshmand, Mr Ali Asghar Kolahi Page 154
  Background

  Acute renal failure following aortic aneurysm surgery is a common complication and is associated with high mortality and morbidity rate. Also, acute renal failure has high mortality rate, irrespective of its cause.

  Methods

  In a retrospective–descriptive study, in order to identify major risk factors for acute renal failure following elective and emergent repair of abdominal aortic aneurysm, hospital records of 70 patients whom were operated by the same surgical technique (transperitoneal approach) in a university hospital in Tehran during the past 7 years were evaluated. The studied variables were major concomitant medical diseases, preoperative renal dysfunction, acute renal failure, renal ischemic time in minutes, intra operative hypotension, contrast radiologic dye use, and conditions related to the nature of aneurysm and its surgery.

  Results

  A number of 53 men and 17 women with average age of 70 (range 37-90 yrs) years were studied. A total of 33% of them had chronic obstructive pulmonary disease. Baseline serum creatinine in 19% of the cases was greater than 1.5 mg/dl. One patient was dialysis-dependent and 53% of the cases had significant ischemic heart disease. The emergency operation was done in 14%. Rupture of aneurysm and aortic dissection were developed in 17% and 13% of the patients, respectively. The postoperative mortality rate for elective and emergency operation was 20% and 70%, respectively. Significant renal failure was developed in 20% with a mortality rate of 57%. Hemodialysis was done in 4 cases with a 50% mortality rate. In this study, we found significant correlation between postoperative renal failure and emergency operation (P=0.01), rupture of aneurysm (P=0.039) and postoperative mortality rate (P=0.005). There were no significant correlations between other variables.

  Conclusion

  Acute renal failure following surgery of abdominal aortic aneurysm surgery is common. It has significant correlation with emergency surgery and rupture of abdominal aortic aneurysm.

  Keywords: acute renal failure, aneurysm, rupture of aneurysm, aorta
 • Mr Amer Yazdanparast Page 161
  Background
  Heart disease in infants and children may often lead to rapid decompensation. Therefore, early diagnosis is essential because modern medicine and surgery can cure many heart defects. A cardiac murmur can be the first sign of a serious structural cardiac disease. Abnormal auscultatory findings, usually murmurs, are the most common reason for referral to the pediatric cardiologist.
  Methods
  In a case series study, children and adolescents with heart murmurs, referred to or admitted at Fatemeh Zahra (S) Hospital of Bushehr University of Medical Sciences, were evaluated between 2001 and 2006. The age range of participants was from birth to 18 years old. Chest x-ray, ECG, and echocardiography were done for them in addition to history taking and physical examination.
  Results
  A total of 715 (56.2% male and 43.8% female) children and adolescents were included in our study (33.6% adolescents, 27.4% neonates, 22.7% infants and 16.3% children). A total of 59% of the cases had structural heart defects (organic), 27.3% had functional murmurs, and 13.7 % had acquired diseases. The most prevalent malformations were ventricular septal defects (26.2%), tetrology of Fallot (9.1%), and patent ductus arteriosus (8.7%) 23.3% of participants had growth retardation.
  Conclusion
  Heart murmur may be the first sign of an underlying heart disease, and timely referral of children with a murmur for echocardiography is essential for diagnosis.
  Keywords: congenital heart disease, cyanoses, ventricular septal defect, murmur
 • Ms Anahita Sanaei Dashty, Mr Allah Karam Akhlaghi, Miss Raha Pazoki Page 168
  Background

  Although the majority of febrile seizures are benign, it is clinically important to understand the underlying mechanism. In this study, we investigated characteristics of febrile convulsion and factors related to its recurrence and its relapse during a hospital course.

  Methods

  A total of 102 patients with febrile seizure who were admitted serially at Fatemeh Zahra (S) University Hospital in Bushehr port were investigated. Demographic information and data of the history and physical examination were recorded. Children under the age of five with temperature of more than 37.8C or with history of fever accompanied by seizure entered the study those with meningitis or encephalitis according to the results of lumbar puncture or clinical diagnosis were ruled out.

  Results

  Mean age of patients was 24±13.1 months, the most frequent type of convulsion was tonic-clonic (60.5%), and the least were atonic and myoclonic (each 7.9%). Focal convulsion was determined in 13.0% and complex type was observed in 32.5% of patients. Family history of febrile seizure was found in 59.0%. Female sex (RR=2.68, 95% CI: 1.20-5.99), history of previous febrile seizure (RR=2.56, 95% CI: 1.11-5.95), age at initial febrile seizure (RR=2.7, 95% CI: 1.16-6.29), and complex type of seizure (RR=3.86, 95% CI: 1-14.97) increased the risk of seizure relapses in a hospital course (P<0.05).

  Conclusion

  Gender, history of previous febrile seizure, age at initial febrile seizure, and complex type of seizure increase the risk of recurrence of febrile seizure during hospital course. Further studies for assessing the long term effects of these factors on recurrence will determine children who need more medical attention in the future.

  Keywords: fever, seizure, tonic, clonic, atonic, myoclonic
 • Mr Mohammad Reza Aghamirian, Mr Davoud Keshavarz, Mr Hasan Jahani Hashemi Page 175
  Background

  Dermatophytosis is a prevalent mycologic skin disease which is a widespread important health problem in the world. The ecology and etiology of the disease are important issues for its control.

  Methods

  In a descriptive study, 341 patients with suspected dermatophytosis were examined over a period of one year (2004-2005). Skin, hair and nail samples were evaluated by to direct microscopic examination using potassium hydroxide (KOH) the specimens were cultured in sabouraud dextrose agar. In some cases, differential tests such as corn meal agar, urease and hair perforation were used for recognizing the isolated dermatophytes.

  Results

  A total of 116 dermatophytes (34%) were isolated. Tinea cruris (31.9%) was the most common type of infection, followed by tinea corporis (20.7%), tinea pedis (19%), tinea unguium (11.2%), tinea faciei (7.7%), tinea manuum (5.2%), tinea capitis (4.3%). Epidermophyton floccosum was the most frequent isolated dermatophyte (32.8%). Also Dermatophytosis was more frequent in male gender.

  Conclusion

  The anthropophilic species, E. floccosum, was the most common causative dermatophyte of tinea in Qazvin and the most common clinical type of dermatophytosis was Tinea cruris.

  Keywords: dermatophytosis, dermatophyte, epidermophyton floccosum, tinea
 • Ms Gisoo Hatami, Mrs Niloofar Motamed Nazanin Zia Sheikh Eslami Page 182
  Background

  Animal bite, particularly dog bite is a prevalent public health problem which has not been taken into consideration properly. Especially, children have less experience in handling dogs and do not consider the related dangers seriously. The aim of this study was to determine incidence and related factors of animal bite in children less than 16 years old in Bushehr.

  Methods

  In a prospective survey, all children (or their parents) younger than 16 years with an animal bite were interviewed from March 2001 to March 2006 in Bushehr. Some information was collected from their medical records.

  Results

  A total of 240 children (mean age 9.14 years, minimum 90 days and maximum 15 years old) were identified. The annual incidence of animal bite was 0.19 per 1000 children between 0-15 years of age. Animal bite was higher in 10-15 years old patients and its rate was low in younger children. The most common animal bite was dog bite (79.6%) and in 84.2% of cases the animal was domestic. Most of the children (65%) had single lesion. The affected region in under 5 years age group and ≥5 years age group were upper limb (41.5%) and lower limb (55.3%) respectively (P=0.0001). The prevalence of cat bite injury was almost two times higher in girls than boys. Also cat and monkey bites were more frequent in urban than rural areas. Inpatient treatment was required in 3 cases (1.3%). All patients received Rabies immunoglobulin and completed courses of vaccination (3 or 5 times according to animal being captured or escaped). No significant associations were found between the number of wounds (single or multiple), degree of wounds (superficial or deep), sex and age (<5 or ≥5 years old) with the kind of animal (domestic or wild).

  Conclusion

  Dog bite in children is frequent. Since the cost of post exposure prophylaxis is very high for national health sector, preventive strategies should focus on public education, especially for children.

  Keywords: animal bite, children, dog, rabies, domestic
 • Mr Iraj Nabipour Page 190
  Background
  Cardiovascular disease remains the leading killer of women in most areas of the world. Rates of physical inactivity and poor nutrition, which are two of the most important modifiable risk factors for cardiovascular disease in women, are substantial. This study sought to examine the effectiveness of a community-based lifestyle-modification program on increasing women's physical activity in a randomized trial guided by community-based participatory research (CBPR) methods.
  Methods
  A total of 335 healthy, 25-64 years old women who had been selected by a multiple-stage stratified cluster random sampling method in Bushehr Port/I.R.Iran, were randomized into control and intervention groups. The intervention group completed an 8-week lifestyle modification program for increasing their physical activity, based on a revised form of Choose to Move program an American Heart Association Physical Activity Program for Women. Audio-taped activity instructions with music and practical usage of the educational package were given to the intervention group in weekly home-visits by 53 volunteers from local non-governmental and community-based organizations.
  Results
  Among the participants, the percentage of those who reported being active (practicing at lease 30 minutes of moderate intensity physical activity for at least 5 days a week, or at least 20 minutes of vigorous physical activity for at least three days a week) increased from 3% and 2.7% at baseline to 13.4% and 3% (P<0.0001) at the ending of the program in the intervention and control groups, respectively. The participants in the intervention group reported more minutes of physical activity per week (mean=139.81, SE=23.35) than women in the control group (mean=40.14, SE=12.65) at week 8 (P<0.0001).The intervention group subjects exhibited a significantly greater decrease in systolic blood pressure (-10.0 mmHg) than the control group women (+2.0. mmHg). The mean ranks for posttest healthy heart knowledge in the intervention and control groups were 198.91 and 135.77, respectively (P<0.0001).
  Conclusion
  An intervention based on CBPR methods can be effective for the short-term adoption of physical activity behavior among women. The development of participatory process to support the adequate delivery of lifestyle-modification programs is a feasible and effective healthcare delivery strategy for cardiovascular community health promotion.
  Keywords: CBPR, healthy heart, physical activity, women, cardiovascular
 • Mr Ali Movahed, Mr Seyed Mojtaba Jafary, Mr Mohammad Zeki Abbasi, Miss Raha Pazoki Mehrnaz Katebi, Mr Iraj Nabipour Page 200
  Background
  Homocysteine is a non essential amino acid which is derived from metabolism of the essential amino acid, metionin. It has been shown that an elevated serum homocysteine level in adults is associated with vascular diseases. In this study, we determined serum homocysteine level and its gender and age distribution in three cities of Bushehr, Genaveh and Deilam in the northern Persian Gulf.
  Methods
  A total of 1699 inhabitants of the north region of the Persian Gulf were selected based on a multi stage stratified clustered sampling and a fasting blood sample was taken from them. We measured serum homocysteine level using enzyme immuno assay method with accuracy limit of 1 µmol/L. Hyperhomocyteinaemia was defined as homocysteine more than 14 µmol/L.
  Results
  Mean plasma homocysteine level was 14.63±7.08 µmol/L (17.72±6.63 µmol/L for men and 12.73±6.78 µmol/L for women). No correlation between homocysteine and age was found. The prevalence of hyperhomocysteinaemia was 51.2% (22.2% in male and 29% in female).
  Conclusion
  The homocysteine level in the north region of the Persian Gulf general population is high. Further study is essential to reveal the reason of the high homocysteine serum level in the inhabitants of the northern Persian Gulf with emphasis on folic acid and vitamin B12 serum levels.
  Keywords: homocysteine, cardiovascular system, vitamin B12, folic acid