فهرست مطالب

طب جنوب - سال هشتم شماره 2 (اسفند 1384)

مجله طب جنوب
سال هشتم شماره 2 (اسفند 1384)

 • تاریخ انتشار: 1384/12/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • شهره فرشاد، عبدالوهاب البرزی، علی ملک حسینی، عزیز ژاپونی، برات عبودی، جلیل نصیری صفحه 103
  زمینه
  تحقیقات اخیر حاکی از احتمال وجود یک ارتباط بین عفونت ناشی از بعضی از اعضاء هلیکوباکتر و تشکیل سنگ کیسه صفرا می‎باشند. هدف از این تحقیق تشخیص باکتری هلیکوباکتر در سنگ‎های کیسه صفرای بیماران مبتلا به بیماری های دستگاه صفراوی بوده است.
  مواد و روش‎ها: سنگ های صفراوی و نمونه های مایع صفرای 33 بیمار با تست های اوره‎آز سریع، کشت و واکنش زنجیره ای پلیمراز چندتایی (Multiplex-PCR) که بر اساس دو ژن 16S rRNA و ایزوسیترات‎دهید‎روژناز برای تشخیص به ترتیب جنس هلیکوباکتر و گونه هلیکوباکترپیلوری طراحی شد، مورد بررسی قرار گرفتند. این روشPCR همچنین بر روی نمونه های مایع صفرای 40 کیسه صفرای اتوپسی شده و نرمال از نظر پاتولوژی، بعنوان گروه شاهد انجام گرفت.
  یافته ها
  در 1/18 درصد از سنگ‎ها و 1/12 درصد از نمونه های مایع صفرا، ژنوم هلیکوباکترپیلوری با روش PCR تشخیص داده شد. تست های اوره‎آز سریع و کشت برای کلیه نمونه ها منفی بود. در گروه کنترل با روش PCRژنوم هلیکوباکتر شناسایی نشد.
  نتیجه گیری: در مجموع در این مطالعه DNA هلیکوباکترپیلوری در نمونه های سنگ کیسه صفرای بیماران مشاهده شد، اما در مورد زنده بودن این ارگانیسم در این نمونه ها اطمینان حاصل نشد. برای آشکار نمودن نقش کلینیکی گونه های هلیکوباکتر در بیماری های کیسه صفرا، مطالعات گسترده‎تر توصیه می‎شود.
  کلیدواژگان: هلیکوباکتر‎پیلوری، صفرا، سنگ کیسه صفرا، Multiplex، PCR
 • آرش خاکی، پرویز بزی، معرفت غفاری نوین صفحه 110
  زمینه
  داروی سیپروفلوکساسین (Ciprofloxacin) یکی از آنتی بیوتیک های خانواده فلورکینولون می باشد که طیف اثر وسیعی بر روی عفونت‎های ناشی از میکروب‎های گرم منفی دارد و در بیش از 100 کشور دنیا کاربرد درمانی دارد. هدف از تحقیق فوق، مطالعه اثرات هیستوپاتولوژیک داروی سیپروفلوکساسین بر روی سلول‎های رده سرتولی در موش صحرائی بوده است.
  مواد و روش‎ها: تعداد 20 سر موش صحرایی نر نژاد ویستار جهت مدل آزمایشگاهی به دو گروه کنترل (10=n) و تحت مطالعه (10=n) تقسیم شدند. در گروه کنترل موش ها به مدت 60 روز از غذا و آب در شرایط استاندارد استفاده کردند و در گروه آزمایش موش ها دوز درمانی داروی سیپروفلوکساسین را به میزان 5/12 میلی‎گرم بر کیلوگرم به مدت 60 روز از طریق محلول در آب آشامیدنی دریافت کردند. در روز شصت‎ام، بافت بیضه پس از جداسازی از بدن توزین و جهت مطالعات هیستوپاتولوژیکی توسط میکروسکوپ نوری و الکترونی به آزمایشگاه پاتولوژی ارجاع داده شد.
  یافته ها: وزن بیضه ها در گروه تحت مطالعه نسبت به گروه کنترل کاهش یافت (05/0P<). بیشتر لوله های سیمنی‎فر در گروه آزمایش دچار آتروفی و تجمع سلول های رده سرتولی شدند (05/0P<).
  نتیجه گیری: سیپروفلوکساسین می‎تواند در موش‎های نر ایجاد هیپواسپرماتوژنزیس کند، از این رو امکان تغییرات هیستوپاتولوژیک در بافت بیضه و ایجاد ناباروری در انسان نیز می‎بایست مورد نظر قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سیپروفلوکساسین، سلول‎های رده سرتولی، بیضه، موش صح، رایی
 • حمزه علیپور، حسین لدنی، محمدرضا عبایی، عبدالرسول فروزانی، محمد جعفر مومن بالله فرد صفحه 119
  زمینه
  پدیده تحریکی دفعی (Excito-repellency) ناشی از اثرات برخی حشره‎کش‎ها بنا به نظر برخی از محققین در قطع سیکل انتقال مالاریا مهم تلقی می‎شود. همچنین خاصیت دفعی برخی از حشره‎کش ها باعث جلوگیری از ورود پشه به اماکن سمپاشی شده می گردد و در طولانی مدت باعث تغییر در نسبت های آندوفیلی و اگزوفیلی می شود.
  مواد و روش ها
  تغییرات عمده ای در طرح اولیه E-R test boxes داده شد، بطوری که در داخل قفس مواجهه که از جنس آلومینیم بود یک هولدر (توری سیمی استوانه‎ای شکل به شعاع 10 سانتی‎متر) قرار داده شد که یک عدد خوکچه هندی در آن قرار داشت و توری های آغشته به حشره‎کش و توری های شاهد روی آن کشیده می‎شدند و خوکچه در وضعیتی بود که پشه ها به راحتی قادر بودند از روی آن خونخواری نمایند. همچنین در قسمتی از بدنه قفس مواجهه، محلی جهت نصب تله پنجره‎ای خروجی پیش بینی گردیده بود. توری های آغشته به حشره‎کش لامبداسی هالوترین در سه غلظت 5/12، 25 و 50 میلی‎گرم در متر‎مربع، دلتامترین 5/12، 25 و 50 میلی‎گرم و سیفلوترین 40، 80 و 100 میلی‎گرم در متر‎مربع و شاهد در آزمایشگاه با روش غرقاب سازی تهیه گردید. تعداد پشه های یافت شده در تله پنجره‎ای خروجی، نسبت خونخواری، نسبت بقاء و نسبت بهبودی پشه ها به عنوان معیار تحریکی دفعی این توری ها مورد توجه قرار گرفت.
  یافته ها: با افزایش غلظت حشره کش‎ها میزان تحریکی- دفعی بیشتر شد (05/0 P <). نسبت خونخواری پشه های مواجهه با توری آغشته به حشره‎کش لامبداسی هالوترین، دلتامترین و سیفلوترین در دوز استاندارد سازمان جهانی بهداشت (25 میلی‎گرم در متر‎مربع) به ترتیب 15 درصد، 3/5 درصد و 3/9 درصد و در کنترل 3/41 درصد بود. همچنین نسبت ورود پشه ها به تله پنجره‎ای در زمان مواجهه با توری های آغشته به حشره کش‎های لامبداسی هالوترین، دلتامترین و سیفلوترین با دوز استاندارد سازمان جهانی بهداشت به ترتیب 2/18 درصد، 2/11 درصد و 7/19 درصد و در شاهد 4/1 درصد بدست آمد. نسبت بازماندگان (Survival Rate) در پشه هایی که مواجهه با توری های آغشته به حشره کش با دوز استاندارد داشته‎اند برای، لامبداسی هالوترین 2/63 درصد، دلتامترین 9/34 درصد و حشره‎کش سیفلوترین 67 درصد و پشه های موجود در قفس کنترل 9/98 بود.
  نتیجه گیری: دلتامترین برای آغشته سازی پشه بندها برای مبارزه با آنوفل استفنسی به نسبت لامبداسی هالوترین و سیفلوترین از نظر کاهش میزان خونخواری، نسبت بهبودی و میزان بقاء موثرتر است.
  کلیدواژگان: حشره‎کش، پایروتروئید، پشه بند، آنوفل استفنسی
 • محسن خوش نیت نیکو *، باقر لاریجانی، عذرا طباطبایی ملاذی، اردشیر قوام زاده صفحه 126
  زمینه

  پیوند مغز استخوان بدلیل استفاده از داروهای شیمی درمانی و عوارض همراه آن بر عملکرد گنادها تاثیر می‎گذارد. این مطالعه تغییرات محور گناد بدنبال پیوند مغز استخوان با رژیم بوسولفان- سیکلوفسفاماید با دوز پایین (120 میلی‎گرم بر کیلوگرم) را بررسی کرده است.
  مواد و روش ‎ها: در این مطالعه آینده نگر، تعداد 48 بیمار (25 مرد بالغ و 23 زن بالغ) از نظر کارکرد محور گناد بررسی شدند. اطلاعات از طریق پرسشنامه و معاینه فیزیکی، سنجش LH، FSH، استرادیول E2، پروژسترون، تستوسترون، پرولاکتین و آنالیز مایع منی در قبل، 6 و 12 ماه بعد از پیوند بدست آمد.
  یافته ها: از 25 مرد بالغ در محدوده سنی 45-12 سال (9±5/24)، 16 بیمار (64 درصد) دارای محور گناد طبیعی در قبل از پیوند بودند که در 6 بیمار (37 درصد آنان) تا پایان مطالعه طبیعی ماند. در 10 نفر باقیمانده (63 درصد) محور گناد در 6 ماه بعد از پیوند، مختل شد و تا انتهای مطالعه ادامه داشت. در 31 درصد اختلال اسپرماتوژنز، 25 درصد کاهش تستوسترون و در 5/12 درصد در هر دو قسمت، اختلال یافت شد. از 23 زن بالغ در محدوده سنی 43-75/13 سال (10±28)، 20 نفر (87 درصد) دارای محور گناد طبیعی در قبل از پیوند بودند که در 2 نفر (10 درصد) تا پایان مطالعه طبیعی ماند ولی 18 نفر باقیمانده (90 درصد) تا 6 ماه بعد از پیوند، دچار هیپوگنادیسم اولیه شدند.
  نتیجه گیری: اختلال کارکرد گناد (به خصوص در جنس مونث) پس از پیوند مغز استخوان شایع می‎باشد؛ لذا توصیه می شود حداقل هر 6 ماه تا 2 سال اول بعد از پیوند و سپس سالی یکبار، محور گناد بررسی شود.

  کلیدواژگان: پیوند مغز استخوان، شیمی درمانی، گناد، تخمدان‎ها، اسپرماتوژنز
 • غلامرضا پولادفر، ماندانا مویدفر صفحه 134
  مقدمه
  خط اول آهن زدایی در بتا تالاسمی ماژور تزریق دفروکسامین زیر پوستی روزانه با استفاده از پمپ است. میزان تحمل بیماران نسبت به این رژیم درمانی متغیر است. هدف این مطالعه بهبود تحمل بیماران با رویکرد شناختی، با استفاده از آموزش بیماران و والدین بود.
  مواد و روش‎ها: در یک مطالعه مورد– شاهدی، تعداد 87 بیمار مبتلا به تالاسمی شدید در بخش تالاسمی مرکز آموزشی درمانی فاطمه زهرا (س) بوشهر از تیرماه لغایت مهر 1380 مورد بررسی قرار گرفتند. 38 بیمار (50 درصد پسر و 50 درصد دختر) در گروه آموزش و 40 بیمار (65 درصد پسر و 35 درصد دختر) در گروه شاهد به صورت تصادفی تقسیم شدند. آموزش شامل سخنرانی و آموزش عملی تزریق دسفرال بود. پرسشنامه با روش مصاحبه حضوری تکمیل شد. میزان استفاده از دسفرال، کارکرد پمپ، عوارض جانبی و سطح آگاهی بیماران و والدین آنها و سطح سرمی فریتین در ابتدا و انتهای بررسی مقایسه شدند. سطح آگاهی بلافاصه بعد از جلسه آموزش نیز ارزیابی شد.
  یافته ها
  متوسط سن گروه آموزش 6/14 سال و گروه شاهد 13 سال بود. دو گروه از نظر سن، وزن و توزیع جنسی مشابه بودند (05/0P>). در انتهای بررسی میزان آگاهی در هر دو گروه بهبود قابل توجه نداشت (05/0P>) اما در گروه آموزش تعداد بیمارانی که حداقل 5 روز در هفته از دسفرال استفاده می‎کردند، به طور قابل توجهی بیشتر شد (01/0P<) و احساس درد در محل تزریق، قرمزی، خارش و ورم به طور قابل توجهی کمتر گزارش شد (01/0P<)؛ ولی در گروه شاهد تفاوت قابل توجه نبود (05/0P>). هر دو گروه، کارکرد بهتر پمپ را در انتهای بررسی گزارش کردند (001/0P<). سطح فریتین سرم در دو گروه در ابتدا و انتهای بررسی تغییر قابل توجهی نکرد (05/0P>).
  نتیجه گیری
  رویکرد شناختی باعث بهبود نسبی در تحمل رژیم درمانی با دسفرال شد. آموزش به صورت سخنرانی اگر چه در افزایش سطح آگاهی بیماران و والدین کمک زیادی نکرد، اما آموزش عملی به همراه سخنرانی توانست در بهبود کار با دستگاه پمپ و کم کردن عوارض موضعی تاثیر قابل توجهی داشته باشد.
  کلیدواژگان: تالاسمی ماژور، دفروکسامین، تحمل دارویی، آموزش
 • احمد ریاضی، ایرج نبی پور، محمدرضا صالحی، نسرین سیدنظامی، رها پازکی، سید مجتبی جعفری، زهرا سنجیده صفحه 143
  زمینه
  وجود سابقه خانوادگی سکته قلبی زودرس، خود به عنوان عامل خطرساز مهمی برای افراد درجه اول فامیل محسوب می شود؛ از این رو تشخیص و درمان عوامل خطرساز قلبی عروقی وابستگان درجه اول این بیماران، مهمترین عامل برای کاهش موارد و همچنین مرگ و میر سکته های قلبی محسوب می شود.
  مواد و روش ها
  عوامل خطرساز بیماری های قلبی عروقی در میان وابستگان درجه اول 49 بیمار با سکته قلبی زودرس که در بیمارستان دانشگاهی فاطمه زهرا (س) بوشهر بستری شده بودند، بر اساس پروژه مونیکای سازمان جهانی بهداشت وBRFSS آمریکا (Behavioral Risk Factor Surveillance System) مورد بررسی قرار گرفتند. افراد بالای 25سال پروژه جمعیتی قلب سالم خلیج فارس (با مطابقت سن و جنس) که به طور تصادفی انتخاب شده بودند نیز بعنوان گروه شاهد برای بیماران و وابستگان درجه اول بالای 25سال آنان انتخاب شدند. اختلالات دیس لیپیدمی بر اساس NCEP ATP III (National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III)تعریف گردید. در این مطالعه تعداد 148 نفراز وابستگان درجه اول بیماران با سکته قلبی زودرس (88 مونث و60 مذکر) که 42 نفر از آنان زیر 20 سال سن داشتند، مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها: فراوانی کلسترول تام و LDLکلسترول بالا، HDL کلسترول پایین و تری گلیسرید بالا، در وابستگان زیر 20 سال بیماران با سکته های قلبی زودرس، به ترتیب3 /33 درصد، 5/28 درصد، 1/7 درصد و6/16 درصد بود. در وابستگان بالای 25 سال این بیماران، هیچ تفاوت چشمگیری میان فراوانی اختلالات لیپیدی و دیگر عوامل خطرساز بیماری های قلبی عروقی با گروه شاهد مشاهده نشد (05/0نتیجه گیری: اختلالات لیپیدی و عوامل خطرساز قلبی عروقی کلاسیک در وابستگان درجه اول بالای 25 سال بیماران با سکته های قلبی زودرس مشابه جمعیت طبیعی بود و توصیه می شود عوامل خطرساز جدید عروق کرونر نیز در این گروه مورد بررسی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: سکته قلبی زودرس، اختلالات لیپیدی، عوامل خطرساز قلبی، عروقی، کلسترول
 • فائزه جهان پور، پرویز عضدی، عبدالله حاجی وندی، نجف زارع صفحه 152
  زمینه
  روش رکتال که از دیر باز بعنوان استاندارد طلایی در نظر گرفته شده دارای عوارضی است و برای کودک و والدین استرس زا می‎باشد. روش جدیدتری که در سال‎های اخیر مورد استفاده قرار می‎گیرد، روش تمپانیک است که سریع، راحت و ایمن است ولی میزان دقت آن هنوز مورد سوال است.
  مواد و روش‎ها: به منظور تعیین دقت روش تمپانیک در کنترل درجه حرارت بدن، تعداد 220 کودک 3 ماهه تا 6 ساله مراجعه کننده به بیمارستان کودکان علی اصغر (ع) بوشهر مورد بررسی قرار گرفتند. در کلیه نمونه ها، با چهار روش رکتالی، اگزیلاری و تمپانیک راست و چپ، درجه حرارت اندازه گیری شد.
  یافته ها: میانگین درجه حرارت در روش رکتال در مقایسه با روش تمپانیک و اگزیلاری به ترتیب 3/0 درجه سانتی گراد و 1/0 درجه سانتی گراد بالاتر بود. همبستگی بین تمپانیک گوش راست و چپ (879/0=r و 001/0P<)، بین رکتال و تمپانیک راست (762/0=r و 005/0P<)، بین تمپانیک راست و اگزیلاری (808/0=r و 001/0P<) و بین اگزیلاری و رکتال (746/0=r و 001/P<) بدست آمد. میزان حساسیت، ویژگی و دقت در روش تمپانیک (با مرز تب 38 درجه سانتی گراد) به ترتیب 4/46 درصد، 2/97 درصد و 9/90 درصد بود. با استفاده از منحنی راک مشخص شد که مناسب‎ترین نقطه مرز تب، 37 درجه سانتی گراد می‎باشد که در این نقطه، حساسیت، ویژگی و دقت به ترتیب به 9/92 درصد، 1/90 درصد و 4/90 درصد افزایش می‎یابد، در این حالت ضریب کاپا توافق خوبی را بین درجه حرارت رکتال و تمپانیک نشان داد.
  نتیجه گیری: روش تمپانیک در مقایسه با روش رکتال و اگزیلاری روشی دقیق، سریع، راحت و ایمن برای کودکان است و مناسب ترین نقطه مرزی برای تب در این روش، میزان 37 درجه سانتی گراد است.
  کلیدواژگان: تب، تمپانیک، اگزیلاری، مقعدی، ترمومتر
 • مسعود اعتمادی فر، سید پیام میرعبدالباقی صفحه 160
  زمینه
  صرع میوکلونیک جوانان از شایع‎ترین انواع صرع‎های ژنرالیزه ایدیوپاتیک است و حدود 11- 5 درصد کل صرع‎ها را تشکیل می‎دهد. با توجه به خصوصیات بالینی صرع میوکلونیک جوانان، این بیماری درکلینیک‎ها به خوبی تشخیص داده نمی‎شود و درمان صحیح انجام نمی‎گیرد و این در صورتی است که پاسخ به درمان در این بیماران عالی و بیماران نیاز به درمان را در تمام طول زندگی دارند.
  مواد و روش‎ها: در یک مطالعه توصیفی آینده نگر، از میان بیماران مبتلا به صرع که به درمانگاه های صرع دانشگاه علوم پزشکی اصفهان مراجعه می ‎کردند، بر اساس تابلو بالینی و یافته های نوار مغز، بیماران مبتلا به صرع میوکلونیک جوانان انتخاب شدند. خصوصیات بالینی، دموگرافیک و درمانی آنها در پرسشنامه‎ مخصوص ثبت و هر 3 ماه به طور منظم و به مدت یکسال مورد پیگیری قرار گرفتند.
  یافته ها: از بین 985 بیمار مبتلا به صرع، 50 بیمار (0/5 درصد) صرع میوکلونیک جوانان داشتند. تعداد زنان 5/3 برابر مردان بود و متوسط سن شروع حملات، 13 سالگی بود. سابقه فامیلی صرع، 38 درصد و فاکتورهای تسهیل کننده تشنج در 66 درصد موارد مثبت بود که 79 درصد این فاکتورها شامل خستگی ناشی از فعالیت، استرس، بی‎خوابی و نورهای فلاش دار بود. تمام بیماران تحت درمان داروئی قرار گرفتند که حملات میوکلونیک و تشنج در 84 درصد به طور کامل و در 14 درصد به طور نسبی کنترل شد و تنها 2 درصد موارد مقاوم به درمان وجود داشت.
  نتیجه گیری
  با وجود شیوع بالای بیماری در جنس مونث و با توجه به مطالعات قبلی و ماهیت ژنتیکی بیماری، لازم است بررسی های وسیع‎تر و مطالعات ژنتیکی در این مورد در کشور ما بعمل آید. بیماری از نظر سایر خصوصیات، مشابه مطالعات قبلی بود.
  کلیدواژگان: صرع میوکلونیک جوانان، صرع، تشنج، الکتروانسفالوگرام
 • گیتی جوان، احسان مستغنی، سید مجتبی جعفری، بتول امینی، بهرام همتی نژاد صفحه 165
  زمینه
  فلوراید مقاومت دندان را نسبت به پوسیدگی افزایش می‎دهد، اما مسمومیت خفیف با فلوراید سبب فلوئوروزیس دندانی می‎شود. فلوراید بطور طبیعی در آب شرب که یکی از منابع اصلی آن است موجود است. هر چند در شهر بوشهر آب شرب از چشمه های خارج از استان با محدوده طبیعی فلوراید تامین می‎شود اما در این شهر فلوئوروزیس دندانی مشاهده می‎شود.
  مواد و روش‎ها: تعداد 95 دانش آموز 12-10 ساله بومی شهر بوشهر (45 دختر و 50 پسر) از چهار منطقه این شهر از لحاظ فلوئوروزیس دندانی، قد و وزن مورد معاینه قرار گرفتند. عوامل مستعد کننده فلوئوروزیس دندانی از طریق پرسشنامه سوال شد. غلظت فلوراید ادرار در ساعاتی که دانش آموزان در منزل بودند (18-16 ساعت) و غلظت فلوراید آب شرب به روش الکترو آنالیز اندازه گیری شد.
  یافته ها: شیوع فلوئوروزیس دندانی در چهار دندان جلو فک بالا 6/52 درصد بود. میانگین فلوراید ادرار 18/2 میلی گرم در لیتر، غلظت فلوراید آب شرب مدارس 58 /0- 41/0 میلی گرم در لیتر و فراوانی بدون پوسیدگی 40 درصد بود.
  نتیجه گیری: علی رغم طبیعی بودن محدوده فلوراید آب شرب شهر بوشهر، بیشتر بودن فلوئوروزیس دندانی و غلظت فلوراید ادرار نسبت به دامنه طبیعی بین المللی، ضرورت تعیین میزان جذب و اثرات فلوراید روی سلامت مردم استان بوشهر را توجیه می‎کند.
  کلیدواژگان: فلوئورزویس، فلوراید، سلامت دندان، آب
 • حسن شجاعی باغینی، نوذر نخعی صفحه 172
  زمینه
  صدمات یک مشکل بهداشت عمومی در ایران محسوب می‎شود. بخش اساسی یک برنامه کنترل صدمات، مراقبت از صدمات می‎باشد. مطالعه حاضر با هدف مشخص نمودن انواع صدمات و تعیین خصوصیات دموگرافیک مصدومین مراجعه کننده در شهر کرمان انجام شد.
  مواد و روش‎ها: این مطالعه بصورت مقطعی به مدت یکسال از تاریخ 1/6/1381 لغایت 31/5/1382 روی مصدومینی که به اورژانس‎های سه بیمارستان اصلی شهر کرمان مراجعه کرده بودند انجام شد. داده ها توسط مصاحبه‎گران آموزش دیده در بدو ورود مصدوم از طریق یک پرسشنامه به فاصله چهار روز یک‎بار تکمیل گردید. پرسشنامه شامل سه بخش بود: مشخصات فردی، نوع حادثه و خصوصیات زمینه ای حوادث.
  یافته ها: مصدومین (61 درصد) بین 39-15 سال داشتند و نسبت مرد به زن دو سوم بود. سطح تحصیلات آنان کمتر از سطح دبیرستان بود (70درصد). حوادث ترافیکی شایع‎ترین علت صدمات بود (6/36؛ با 95 % فاصله اطمینان 1/38- 1/35 درصد) و سقوط (83/9 درصد؛ 95% فاصله اطمینان 7/10 -9/8 درصد) و درگیری های بین فردی (3/6 درصد؛ 95% فاصله اطمینان 1/7-6/5 درصد) دومین و سومین علت صدمه محسوب می‎شدند. روزهای جمعه و پنج شنبه به ترتیب بالاترین سهم صدمات را به خود اختصاص داده بودند (به ترتیب 5/15 و 1/15درصد). بطور کلی، 27 درصد مصدومین در بیمارستان بستری شدند.
  نتیجه گیری: سن جوانی، سنی پرخطر برای مصدومین در شهر کرمان است و با توجه به اینکه شایع ترین علت مصدومیت نیز حوادث ترافیکی می باشد، لزوم توجه به آموزش و کنترل حوادث ترافیکی بسیار حائز اهمیت می باشد.
  کلیدواژگان: سوانح، اپیدمیولوژی، مصدومیت، حوادث ترافیکی
 • مریم روانی پور، معصومه روانی پور، علیرضا سلطانیان، حمیدرضا رصافیانی، داریوش رنجبر صفحه 178
  زمینه
  بیش از یک چهارم بیماری ها در سطح جهان در اثر عوامل خطرات محیطی ایجاد می‎شوند. اثرات خطرات محیطی بر سلامت کودکان چند‎گانه می‎باشد و همکاری معلمان، والدین، مسئولین سلامت جامعه و دانش‎آموزان را برای کاهش خطرات و ارتقاء سلامت می‎طلبد.
  مواد و روش‎ها: تعداد 18 دبستان شهر بوشهر بصورت خوشه‎ای انتخاب و پس از تعیین موضوعات خطرات محیطی بر اساس بررسی پیام‎های آموزشی موجود در کتب درسی و در نظر داشتن شرایط بومی منطقه، در مرحله نخست، دانش‎آموزان کلاس های سوم و چهارم ابتدایی، اطلاعات خود را در زمینه های فوق بصورت پوستر ارائه دادند، پوسترها بر اساس مفاهیم نقاشی و بهداشتی زیر نظر متخصصان، تعیین روایی و وزن‎دهی شدند و بر اساس این داده ها، بوکلت آموزشی خطرات محیطی طراحی و در اختیار معلمان همان مدارس جهت تدریس طی 6 هفته قرار گرفت. پس از آموزش، دوباره دانش آموزان اطلاعات خود را به صورت پوستر ارائه دادند و همانند مرحله نخست توسط متخصصان مربوطه نمره‎دهی شدند.
  یافته ها: میانگین نمره دانش‎آموزان بعد از مداخله نسبت به قبل افزایش معنی داری را نشان داد. نمره آگاهی کلی و درصد تغییرات این نمره در دانش آموزان دختر بیشتر از دانش آموزان پسر بود. نمره آگاهی کلی دانش آموزان کلاس چهارم و پنجم دبستان قبل و بعد از مداخله با یکدیگر تفاوت معنی داری نداشتند.
  نتیجه گیری: آموزش بوکلت خطرات محیطی توسط معلمان به دانش آموزان موجب ارتقاء سطح آگاهی آنها در زمینه خطرات محیطی بر سلامت شد. پیشنهاد می‎گردد به دلیل اهمیت زیاد خطرات محیطی، کتابچه آموزشی مربوطه بصورت مکمل دروس دانش آموزان ابتدایی به دقت طراحی، تدوین و آموزش داده شود.
  کلیدواژگان: خطرات محیطی، بهداشت محیط، دانش آموزان، محیط زیست
 • علی اصغر وحیدی نیا، خسرو سرداریان صفحه 187
  زمینه
  ایران همانند سایر کشورهای در حال توسعه، در حال گذر سریع تغذی های است. از این رو می‎توان انتظار داشت با بهبود در شرایط اجتماعی و اقتصادی، بیماری هایی همانند اضافه وزن و چاقی افزایش یابد. این مطالعه با هدف بررسی وضعیت اپیدمیولوژیک بیماری های تغذی های با استفاده از شاخص‎های آنتروپومتریک در ساکنین روستاهای بخش مرکزی همدان طراحی و اجرا گردید.
  مواد و روش‎ها: تعداد 614 نفر از افراد بالای 2 سال از 15 روستای بخش مرکزی همدان به روش خوشه‎ای انتخاب و اطلاعات انتروپومتریک آنها جمع آوری شد. در صورت قرار گرفتن افراد 2 تا 20 سال در محدوده SD2-< معیار قد و وزن بر اساس NCHS (National Centre for Health Statistics) آنها بصورت کم‎وزن، لاغر و کوتاه قد تغذی های طبقه بندی ‎شدند. برای تعیین چاقی و اضافه وزن در تمام گروه های سنی و کم‎وزنی در بالغین از شاخص توده بدن (BMI) استفاده شد.
  یافته ها: در افراد 2 تا 20 سال مورد بررسی سوء‎تغذیه کم‎خواری شامل کم‎وزنی در 5/12 درصد، لاغری در3/12 درصد و کوتاه قدی تغذی های در 8/26 درصد و پرخواری در 9/11، درصد شامل 7/6 درصد اضافه وزن و 2/5 درصد چاقی، دیده شد. در افراد بالای 20 سال 5/5 درصد (اکثرا مرد) BMI کمتر از 5/18 درصد و 9/34 درصد (اکثرا زن) دارای اضافه وزن و چاقی بودند. در کل افراد، مبتلایان به اضافه وزن و چاقی 76/24 درصد و سوء‎تغذیه کم‎خواری 2/9 درصد بود.
  نتیجه گیری: سوء‎تغذیه های کم خواری (2 نفر از هر 20 نفر) و پرخواری (5 نفر از هر 20 نفر) در ساکنین روستاهای بخش مرکزی همدان، حاکی از عدم تعادل در مصرف مواد غذایی متناسب با نیازها در هر دو جنس می‎باشد که لزوم آموزش تغذیه صحیح را در سطح این جامعه گوشزد می‎نماید.
  کلیدواژگان: آنتروپومتری، تغذیه، چاقی، سوء‎تغذیه
|
 • Ms Shohreh Farshad, Mr Abdolvahab Alborzi, Mr Ali Malek Hossaini, Mr Aziz Japooni, Mr Barat Aboodi, Mr Jalil Nasiri Page 103
  Background
  Recent studies showed a possible relationship between infections caused by some of Helicobacter members and gallstones formation. The aim of this study was identification of Helicobacter members in gallstones from patients with biliary diseases.
  Methods
  Gallstones and bile samples from 33 patients were subjected to rapid urease test, culture and Multiplex-PCR using primers based on 16s rRNA and isocitrate dehydrogenase genes to identify Helicobacter genus and H. pylori species genes, respectively. This PCR was also done on bile samples from 40 autopsied gallbladders with normal pathology (as a control group).
  Results
  In 18.1% of stones and 12.1% of bile samples, H. pylori DNA was detected using PCR. Rapid urease and cultures tests were negative for all samples. The genome of H. pylori was not detected in control group using PCR.
  Conclusion
  H. pylori DNA was detected in gallstone, however, we are not sure of H. pylori viability in these samples. To clarify the clinical role of Helicobacter in gallbladder diseases, more investigations are needed to ascertain whether this microorganism is innocent bystander or active participant in gallstone formation.
  Keywords: helicobacter pylori, bile, gallstone, Multiplex, PCR
 • Mr Arash Khaki, Mr Parviz Bazzi Marefat Ghafari Novin Page 110
  Background
  Ciprofloxacin is a synthetic antibacterial agent from the fluoroquinolones family with a very broad spectrum against microbial pathogens, especially Gram-negative infectious diseases, which has been approved in more than 100 countries world-wide. This study was planed to identify the histopathological effects of ciprofloxacin on rat Sertoli cells.
  Methods
  Twenty male Wistar rats were selected and randomly divided into two groups control (n=10) and experimental (n=10). The experimental group received 12.5 mg/kg oral ciprofloxacin daily for sixty days. On sixtieth day the testis tissues in both groups were removed and weighted, then prepared for light microscopy and electron microscopy studies.
  Results
  There was a marked decrease in testicular weight, marked accumulation and atrophy of seminiferous tubules of Sertoli cells in experimental group as compared with control group (P<0.05).
  Conclusion
  Ciprofloxacin can induce marked histological alteration in testicular tissue of rat, therefore these histological effects and possibility of producing infertility should be investigated in human subjects.
  Keywords: ciprofloxacin, Sertoli cells, testis, rat
 • Mr Hamzeh Ali Pour, Mr Hossain Ladoni, Mr Mohammad Reza Abaee, Mr Abdolrasool Forouzani, Mr Mohammad Jafar Momen Bellah-Fard Page 119
  Background
  The excito-repellency effect due to the application of some insecticides is important in interrupting the malaria transmission cycle. The repellency effect of some insecticides also inhibits the entry of mosquitoes into sprayed houses, which in long-term causes alteration in endophilic and exophilic rates.
  Methods
  In this study, a modified excito-repellency (E-R) test box was used. In order to standardize this system, a number of methods and techniques were considered to evaluate the mosquitoes’ reaction to pyrethroid-impregnated nets. A cylindrical guinea – pig holder made up of aluminum mesh was placed within the exposure chamber. Treated and untreated nets covered this holder so that the guinea pig was available to mosquito for bloodfeeding. An exit trap was devised on the rear side of the exposure chamber. Nets were impregnated with lambdacyhalothrin insecticide at the concentrations of 12.5, 25 and 50 mg/m2, deltamethrin at 12.5, 25 and 50 mg/m2 and cyfluthrin at 40, 80 and 100 mg/m2 or unimpregnated in laboratory by standard dipping procedure. The bloodfeeding rate, exit rate, survival rate, mortality rate and recovery rate of mosquitoes were considered.
  Results
  The results obtained using one-way analysis of variance (ANOVA) reflects a significant difference in excito-repellency of tested insecticides (p<0.05). The bloodfeeding rate of exposed mosquitoes to nets treated with lambdacyhalothrin, deltamethrin and cyfluthrin at standard dose of 25 mg/m2 were 15%, 5.3%and 9.3% respectively the exit rates were also 18.2%, 11.2% and 19.7%, and it was 98.9 % in the control group. The survival rate of mosquitoes was 63.2%, 34.9% and 67%, respectively. The bloodfeeding and exit rates for control group were 41.3% and 1.4%, respectively.
  Conclusion
  The excito-repellency evaluation revealed that the deltamethrin-impregnated net was more effective on An. stephensi than lambdacyhalothrin and cyfluthrin insecticides, under laboratory conditions.
  Keywords: insecticides, pyrethroid, bednets, An. stephensi
 • Mr Mohsen Khosh Niat Nikoo, Mr Bagher Larijani Ozra Tabatabaee, Mr Ardeshir Ghavamzadeh Page 126
  Background

  Gonadal dysfunction is one of the short and long-term side effects following bone marrow transplantation (BMT). We assessed hypophyseal-gonadal axis after BMT by low dose busulfan-cyclophosphamide conditioning regimen (120 mg/kg).

  Methods

  In this cohort study, we evaluated gonadal function in 48 patients (25 pubert males and 23 pubert females). Data were obtained by history, physical examination, LH, FSH, prolactin, estradiol (E2), progesterone, testosterone and semen analysis before BMT and in 6 and 12 months of post-BMT.

  Results

  Gonadal axis in 16 male subjects (64%) was normal before BMT and remained normal in 6 subjects (37%) 12 months post BMT. In another 10 patients (63%), hypogonadism was started in 6 months post BMT. Spermatogenesis failure (31%), low level of testosterone (25%) and spermatogenesis failure plus low level of testosterone in 12.5% were found. Gonadal axis in 20 female subjects (87%) was normal before BMT, but remained normal only in 10% of subject until the end of the study. Other patients (90%) had primary hypogonadism in 6 months of post BMT.

  Conclusion

  There is a high prevalence of gonadal dysfunction following BMT in both adult sexes (especially in female patients). Therefore, regular gonadal assessment is recommended following BMT.

  Keywords: bone marrow transplantation, chemotherapy, gonad, ovary, spermatogenesis
 • Mr Gholamreza Pouladfar Mandana Moaiedfard Page 134
  Background
  Subcutaneous deferoxamine is the first line for management of iron overload in thalassemia major. There is a wide deferoxamine adherence variation in patients with thalassemia major. In order to assess the effect of education on patients and their parents, a cognitive approach was used.
  Methods
  In a randomized control trial, 78 consecutive patients with thalassemia major were randomly divided into educational (38 cases, 50% male and 50% female) and control (40 cases, 65% male and 35% female) groups. Oral and practical education sessions for deferoxamine injection were planned. Deferoxamine usage, pump function, side effects, knowledge levels of the patients and their parents, and ferritin serum levels were assessed before and after the trail. The knowledge was also evaluated promptly after educational sessions.
  Results
  the mean age of experimental and control groups were 14.6 and 13.0 years, respectively. There was no significant difference in age, sex and weight (P>0.05) at the end of the study, there was no significant change in the level of knowledge in both groups however, the patients who used deferoxamine at least 5 times a week were increased in the experimental group (P<0.05). Pain, irritation, redness and edema at local injection sites were reported lesser by experimental subjects after education (P<0.01), but the frequency of these local complications did not change in the control group (P>0.05). Both groups reported improvement in pump function (P>0.001).
  Conclusion
  A cognitive approach had relatively significant effect on deferoxamine adherence. However, educational sessions had not dramatic change in knowledge levels of the patients and their parents, but oral and practical education produced a significant change in decreasing local side effects of subcutaneous deferoxamine in thalassemia major.
  Keywords: thalassemia major, deferoxamine, drug adherence, education
 • Mr Ahmad Ryazi, Mr Iraj Nabipour, Mr Mohammad Reza Salehi Nasrin Seyd Nezami, Miss Raha Pazoki, Mr Seyed Mojtaba Jafary, Mrs Zahra Sanjideh Page 143
  Background
  Family history of premature myocardial infarction (PMI) is an important risk factor thus diagnosis and therapeutic intervention of cardiovascular risk factors in the first degree relatives of the patients with PMI is the most effective measure for preventing myocardial infarction and its mortality rate.
  Methods
  Cardiovascular risk factors were assessed in the relatives of 49 patients with PMI in Fatemeh-Zahra University Hospital using MONICA-WHO project and Behavioral Risk Factor Surveillance System (BRFSS) criteria. A control group with the age of over 25 years old was randomly selected among the subjects of the Persian Gulf Healthy Heart Study (PGHHS). Lipid and lipoprotein abnormalities were defined according to National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III (NCEP ATP III).
  Results
  A total of 148 (88 females and 60 males) first degree relatives of 49 patients with PMI were evaluated. The frequency of hypercholesterolemia, high LDL-cholesterol, low HDL-cholesterol and hypertriglyceridemia in subjects with less than 20 years old (42 first degree relatives) were 33.3%, 28.5%, 71% and 16.6%. No significant difference in frequency of hyperlipidemia and the other cardiovascular risk factors was found between the first degree relatives of patients with PMI and their age – and sex – matched control subjects (P>0.05). We also found no significant difference in frequency of lipid abnormalities between the patients with PMI and their age – and sex – matched control subjects however these patients had a higher frequency of diabetes mellitus (28.1% versus 6.5%) and hypertension (56.3% versus 22.6%), in comparison to the control group.
  Conclusion
  Lipid and lipoprotein abnormalities in the first degree relatives (≥25 years old) of patients with PMI are the same as normal general population therefore investigation of novel cardiovascular risk factors should be considered for further evaluation.
  Keywords: premature myocardial infarction, lipid disorders, coronary artery risk factors, cholesterol
 • Ms Faezeh Jahanpour, Mr Parviz Azodi, Mr Abdolah Hajivandi, Mr Najaf Zare Page 152
  Background
  Rectal route is a gold standard method of measuring fever, but it is invasive and stressful for parents and children. A recently used method is tympanic that has the advantages of safety, speed and compatibility but its accuracy is under question.
  Methods
  In order to assess the accuracy of tympanic thermometry, 220 children within 3 months to 6 years old were selected and temperature was checked by rectal, axillary and tympanic methods.
  Results
  The mean rectal temperature, compared with tympanic and axillary, was higher (0.3oc and 0.1oc, respectively). There was a good correlation between right and left tympanic measurements (r=0.87, P<0.001), rectal and right tympanic (r=0.76, P<0.005), axillary and right tympanic (r=0.80, P<0.001), and axillary and rectal methods (r=0.74, P<0.001). The sensitivity, specificity and accuracy of tympanic method (with 38ocas cut off point) were 46.4%, 97.2 % and 90.9%. ROC curve analysis showed that the best cut off point for fever was 37 oc the sensitivity, specificity and accuracy were increased 92.9%, 90.1% and 90.4%, respectively, using this cut off point. Kappa coefficient showed a good correlation between rectal and tympanic methods.
  Conclusion
  Tympanic thermometry, in comparison to axillary and rectal thermometry is an accurate, rapid, safe and comfortable method and the best cut off point for defining fever is 37oc.
  Keywords: fever, tympanic, axillary, rectal, thermometer
 • Mr Masood Etemadifar, Mr Seyed Payam Mir Abdolbaghi Page 160
  Background
  Juvenile myoclonic epilepsy (JME) is one of the most common idiopathic generelized seizures that include about 5-11% of epilepsies. According to clinical features of JME, this disease could not be diagnosed correctly in clinics which results in inappropriate treatment. However, the clinical response of JME to treatment is excellent and the patients need longlife treatment.
  Methods
  In a prospective observational study, JME subjects were selected among epileptic patients referred to neurological clinic of Isfahan University of Medical Sciences, using clinical and electroencephalographical criteria. The clinical, demographic and therapeutic treatment characteristics were written in special questionnaires. Patients were followed every 3 months for one year.
  Results
  Among 985 epileptic patients, 50 (5%) subjects with JME were found. Female to male ratio was 3.5. The mean onset age of the seizure was 13 years. Familial history was positive in 38% of them and the precipitating factors were found in 66%. Stress, flashing lights, somnolence, and fatiguability were the precipitating factors in 79% of occasions. All of patients were treated. Finally, 84% of patients responded to treatment completely and 14% of subjects responded partially and only 2% of them were refractory to treatment.
  Conclusion
  JME is more prevalent in female subjects in Iran however the other clinical features of this form of epilepsy are compatible with the previous international studies. More evaluations including genetic investigation is recommended for JME in Iran.
  Keywords: juvenile myoclonic epilepsy, epilepsy, convulsion, electroencephalogram
 • Mrs Giti Jahan, Mr Ehsan Mostaghni, Mr Seyed Mojtaba Jafary Batoul Amini, Mr Bahram Hematinejad Page 165
  Background
  Fluoride increases tooth resistance to dental caries, but mild toxicity due to excessive ingestion of fluoride can cause dental fluorosis. Drinking water naturally contains fluoride and is a major source of fluoride. In Bushehr port, drinking water is supplied from limestone springs with normal fluoride levels but dental fluorosis is observed.
  Methods
  A total of 95 native school children (between the ages of 10-12 years old) were randomly selected from four Bushehr port regions. Dental fluorosis, height and weight were examined. Probable attributing factors of dental fluorosis were also questioned. A 16 to 18 hours urinary fluoride concentration was measured with a fluoride ion selective electrode.
  Results
  Dental fluorosis in four upper incisors was apparent in 52.6 % of the subjects. The urinary fluoride concentration was 2.18 mg/lit. Fluoride concentration in drinking water of schools ranged from 0.41 to 0.58 mg/lit. Forty percent of subjects were caries free.
  Conclusion
  In spite of the normal range of fluoride concentration in the drinking water of Bushehr, dental fluorosis and urinary fluoride concentration are higher than the recommended ranges. Therefore, it is necessary to further investigate the amount and effects of fluoride ingestion in residents of Bushehr province.
  Keywords: fluorosis, fluoride, dental health, water
 • Mr Hasan Shojaee Baghini, Mr Nozar Nakhaee Page 172
  Background
  Injury is a major public health problem in Iran. The essential part of an injury control program is injury surveillance. This study was conducted to clarify the type of injuries and to explore the demographic characteristics of injured individuals in Kerman.
  Methods
  This cross sectional study was conducted in emergency wards of three major hospitals of Kerman from August 2002 through July 2003. Data were collected by trained interviewers on arrival of patients attending the emergency wards every fourth day via a questionnaire. The questionnaire had three parts: demographic characteristics, type of injury, and baseline characteristics of accidents.
  Results
  The age range of the injured patients (61%) was 15 - 39 years male to female ratio was 2/3. The educational level of the majority was less than high school (70%). Traffic accident was the most common cause of injury (36.6%, CI= 35.1% 38.1%). Falling down (9.83%, CI= 8.9% 10.7%) and physical fighting were the second and third causes of injury, respectively. Friday and Thursday had the highest proportion of accidents (15. 5% and 15. 1% respectively). A total of 27% of subjects admitted in hospitals, after initial evaluation in emergency wards.
  Conclusion
  Adolescence is a major risk factor for injuries in Kerman. Road accident is also the most common cause of injury therefore more educational emphasis should be paid to prevention measures of traffic accident.
  Keywords: accidents, epidemiology, injury, traffic accident
 • Ms Maryam Ravanipour Masoomeh Ravanipour, Mr Alireza Soltanian, Mr Hamidreza Rasafiani, Mr Darush Ranjbar Page 178
  Background
  More than one fourth of diseases around the world are caused by environmental threats. These threats have multifactorial effects on children's health. So, it needs collaboration between teachers, parents, students, and public health authorities to decrease them and improve health.
  Methods
  A total of 18 primary schools were selected using random cluster sampling. After a need assessment analysis about environmental threads, the 3rd and 4th degree students of selected primary schools were invited to draw posters about air pollution, water sanitation, food contamination, natural disaster, solid waste pollution, and sea and beach pollution. Then, a booklet based on the initial need assessment about environmental threads was designed and used for a six weeks educational course. The students drew a second poster after the educational course taught by their teachers. The posters were scored for technical aspects and health concepts by independent examiners.
  Results
  The mean score of student's knowledge about environmental threads increased after intervention (P<0.05). There was no difference between 4th graders and 5th graders, but girls showed a higher score than boys.
  Conclusion
  In primary schools, booklet-based education was effective in promotion of the student's knowledge about environmental threads on health. Therefore, a booklet-based education, designed according to local need assessments, is recommended as a complementary education in primary schools.
  Keywords: environmental threats, environmental sanitation, students, environment
 • Mr Ali Asghar Vahidi Nia, Mr Khosro Sardarian Page 187
  Background
  Iran, the same as other developing countries, is in a nutritional tradition in socio-economical status. The aim of this study was to assess nutritional status of rural communities in Hamadan city.
  Methods
  A total of 614 subjects from 15 rural regions were selected using random cluster sampling. The anthropometric parameters including age, weight and height were recorded and body mass index (BMI) was calculated for all subjects. All of 2 to 20 years old subjects whose weight and height for age, and weight for height were <-2SD of NCHS (National Centre for Health Statistics) standard, were classified to underweight, stunting and wasting groups accordingly. Overweight and obesity in all subjects and underweight in adults were defined according to Body Mass Index (BMI).
  Results
  In 2-20 years old group, underweight, wasting or stunting were found in 12.5%, 12.3% and 26.8% respectively. Overnutrition was observed in 11.9% (6.7% were overweight and 5.2% were obese) of the subjects. In >20 years old group, 5.5% (mostly males) had BMI <18.5 and 34.9% had BMI> 25. Based on BMI in all subjects, 24.76% had overweight and obesity, and 9.2% had underweight.
  Conclusion
  The observed undernutrition in 2 out of 20 and overnutrition in 5 out of 20 subjects, indicate an imbalance between the need and intake of food. Education of nutrition may control most of these disorders and their consequent complications.
  Keywords: anthropometry, nutrition, obesity, malnutrition