فهرست مطالب

رشد فناوری - پیاپی 9 (زمستان 1385)

فصلنامه رشد فناوری
پیاپی 9 (زمستان 1385)

 • 67 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1385/11/24
 • تعداد عناوین: 9
|
 • صفحه 3
 • میزگرد
 • مقالات
 • محمدرضا حمیدی زاده صفحه 22
  این مقاله به معرفی یک روش عمومی در خصوص تصمیم سازی به منظور ارزیابی و مقایسه توانایی پارک های علم و فنا وری می پردازد. عمده ترین مساله در این باب مقایسه و ارزیابی عواملی از جمله موفقیت و مخاطره در خصوص پارک های علم و فناوری است. بر این اساس کلیه مفاهیم مربوط به مدل سازی در راستای تصمیم سازی به شناخت تمامی عوامل توانایی و معرفی مدل ریاضی به منظور توصیف و یا تجویز بهترین گزینه معطوف می شود. در نهایت روش پیشنهادی ترکیبی از یافته ها و مفروضات کیفی و کمی سازی آنها به کمک منطق فازی و روش های مدل سازی کمی ریاضی خواهد بود.
  امروزه به دلیل تحولات شدیدی که در فناوری های اطلا عاتی در حال شکل گیری است، شاهد حرکتی سریع از اقتصاد سنتی به سمت اقتصاد دانش- محور (اقتصاد نوین) هستیم. به همین علت پارک های علم و فناوری، به عنوان یکی از مهمترین عوامل مؤثر در رشد اقتصادی، باید در زمینه استفاده از فناوری های اطلا عاتی پیشتاز باشند تا بتوانند تسهیلا تی را در اختیار شرکت های مستقر در پارک قرار دهند تا قادر باشند با سایر شرکت ها رقابت کنند. از طرف دیگر به دلیل تنوع پارک های علمی از نظر شکل سازمانی و نحوه عملکرد، طبقه بندی های ارائه شده از پارک ها بسیار اندک هستند و اکثر آنها قابل تعمیم به کل پارک های موجود در جهان نیستند. در این مقاله، طبقه بندی جدیدی از پارک های علمی بر اساس فناوری اطلا عاتی که در اختیار شرکت های مستقر در پارک قرار داده می شود، ارائه شده است. در نهایت این طبقه بندی روی پارک های علمی موجود در ایران اعمال شده است.
  امروزه اغلب کشورهای توسعه یافته به اقتصادهای نوین دانش محور دست یافته اند. ایران نیز براساس چشم انداز بیست ساله خود در نظر دارد طی دو دهه آینده به اقتصادی مبتنی بر دانایی دست یابد. نظر به اینکه پارک های علم و فناوری یکی از مهمترین مؤلفه های نظام ملی نوآوری شناخته شده اند، چگونگی ایجاد و توسعه آنها در برنامه های اخیر توسعه کشور ما نیز به شدت مورد توجه قرار گرفته است.
  در این مقاله ابتدا مهمترین رویکردهای کاربردی جهت تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و توسعه نوآوری های فناورانه در جهان به اختصار تعیین می شود و سپس نقش پارک های علم و فناوری تبیین می گردد. در ادامه تجارب برخی صنایع کشور (صنعت نمونه: صنعت آب و برق) در خصوص چگونگی تکمیل چرخه پژوهش ها و تجاری سازی یافته های پژوهشی مورد توجه قرار گرفته و در خاتمه راهکارهایی از طریق گسترش همکاری بین صنایع و این گونه مؤسسات علم و فناوری پیشنهاد می شود.
  توسعه اقتصادی دانش محور بنا به تعریف عبارت است از ارزش آفرینی در جامعه از طریق دانایی، دانش و فناوری. شکل گیری نظامی برای رسیدن به این هدف، نیازمند زیرساخت هایی برای تجاری کردن یافته های پژوهشی و تسهیل مبادلا ت فناوری است. در سال های گذشته پارک های علم و فناوری در کشور کم و بیش با هدف کاهش فاصله بین پژوهش های دانشگاهی و تبدیل آن به فناوری ایجاد شده اند. لیکن فرایند «توسعه تجاری فناوری» که خود شامل 5 فرایند فرعی (تولید، انتقال، جذب و بومی سازی، اشاعه و مستند سازی) است، همچنان به صورت نامتقارن و ناقص دنبال می شود. یکی از ساختارهایی که اخیرا برای تسهیل فعالیت های توسعه و مبادلا ت فناورانه در دنیا و به خصوص در آسیا مورد استفاده قرار گرفته، «فن بازارها» هستند. فن بازار پیشنهاد شده در این مقاله در واقع جایگزینی نو برای زیر ساخت های متعارف مبادله فناوری است که ارتباط بین منابع فناوری و کاربران را به شدت تسهیل می کند. در این مقاله قصد داریم با تبیین مفهوم فن بازار به عنوان یکی از ساختارهای مهم در توسعه و تجاری سازی فناوری و حیطه خدمات آن، به بررسی نوع ارتباط آن با پارک های علم و فناوری، مراکز دانشگاهی - تحقیقاتی و صنایع بپردازیم.
  شناخت تجربیات و راه های طی شده دیگران نه تنها راهنمای کار برنامه های آتی قلمداد می شود، بلکه بسیاری از نقاط شروع و تکیه گاه های بهره گیری از فرایندها، فنون و روش ها را همراه ضعف ها و قوت ها برای طراحی و استقرار مدیریت دانش نشان می دهد.
  هدف مقاله، ارائه روش هایی است که شرکت ها، مدیریت دانش را در سازمان خود مستقر کرده و از آن استفاده کنند. نگرش شناخت روش ها، محک زنی1 است تا شرکت ها و سازمان های ایرانی بتوانند از این تجربیات و دستاوردها به نحو مطلوب استفاده کنند. مباحث مقاله براساس چارچوب مدیریت دانش روی محورهای اولویت های راهبردی و تعهدات مدیریت با بررسی و تحلیل موردها، تعریف و درک دانش سازمانی و دانش فردی، اصول مدیریت دانش و راهکارهای اجرایی، گردآوری، ارائه، توزیع و سنجش مدیریت دانش، تبیین محیط دانش به منابع و انواع دانش تنظیم و تدوین شده است. در تبیین هر یک از این مباحث، روش های شرکت های مطرح در سطح دنیا ارائه می شود.
  کلیدواژگان: محک زنی، عوامل موفقیت و چالش ها، مدیریت بر دانش، دانش سازمانی، مدل اشاعه، خلق دانش
 • سید جلال موسوی بازرگانی صفحه 30
  در این مقاله 2 مسئله کلیدی در سیاست گذاری توسعه مراکز رشد و پارک های علم و فناوری مورد بحث قرار می گیرد.
  - آیا در شرایط ایران، توسعه مراکز رشد از اولویت برخوردار است یا پارک های علم و فناوری؟
  - برای توسعه هر یک از کدام الگوی دولتی یا خصوصی می توان بهره گرفت؟
  اگر چه هر دو مسئله به لحاظ سیاستگذاری کلیدی و با اهمیت هستند، اما شواهدی از بحث در خصوص آنها را نمی توان در ادبیات مرتبط با موضوع مشاهده کرد. به این ترتیب مقاله حاضر تنها فتح بابی برای پژوهشی بیشتر محسوب می شود.
  کلیدواژگان: مراکز رشد، پارک های علم و فناوری، ترتیبات نهادی
 • مسعود رشیدی نژاد، زهره شریف زاده کرمانی صفحه 34
  این مقاله به معرفی یک روش عمومی در خصوص تصمیم سازی به منظور ارزیابی و مقایسه توانایی پارک های علم و فنا وری می پردازد. عمده ترین مساله در این باب مقایسه و ارزیابی عواملی از جمله موفقیت و مخاطره در خصوص پارک های علم و فناوری است. بر این اساس کلیه مفاهیم مربوط به مدل سازی در راستای تصمیم سازی به شناخت تمامی عوامل توانایی و معرفی مدل ریاضی به منظور توصیف و یا تجویز بهترین گزینه معطوف می شود. در نهایت روش پیشنهادی ترکیبی از یافته ها و مفروضات کیفی و کمی سازی آنها به کمک منطق فازی و روش های مدل سازی کمی ریاضی خواهد بود.
  کلیدواژگان: توانایی سیستم، تصمیم گیری چند هدفه، منطق فازی
 • سید مهبد تولایی، فتانه تقی یاره صفحه 42
  این مقاله به معرفی یک روش عمومی در خصوص تصمیم سازی به منظور ارزیابی و مقایسه توانایی پارک های علم و فنا وری می پردازد. عمده ترین مساله در این باب مقایسه و ارزیابی عواملی از جمله موفقیت و مخاطره در خصوص پارک های علم و فناوری است. بر این اساس کلیه مفاهیم مربوط به مدل سازی در راستای تصمیم سازی به شناخت تمامی عوامل توانایی و معرفی مدل ریاضی به منظور توصیف و یا تجویز بهترین گزینه معطوف می شود. در نهایت روش پیشنهادی ترکیبی از یافته ها و مفروضات کیفی و کمی سازی آنها به کمک منطق فازی و روش های مدل سازی کمی ریاضی خواهد بود.
  امروزه به دلیل تحولات شدیدی که در فناوری های اطلا عاتی در حال شکل گیری است، شاهد حرکتی سریع از اقتصاد سنتی به سمت اقتصاد دانش- محور (اقتصاد نوین) هستیم. به همین علت پارک های علم و فناوری، به عنوان یکی از مهمترین عوامل مؤثر در رشد اقتصادی، باید در زمینه استفاده از فناوری های اطلا عاتی پیشتاز باشند تا بتوانند تسهیلا تی را در اختیار شرکت های مستقر در پارک قرار دهند تا قادر باشند با سایر شرکت ها رقابت کنند. از طرف دیگر به دلیل تنوع پارک های علمی از نظر شکل سازمانی و نحوه عملکرد، طبقه بندی های ارائه شده از پارک ها بسیار اندک هستند و اکثر آنها قابل تعمیم به کل پارک های موجود در جهان نیستند. در این مقاله، طبقه بندی جدیدی از پارک های علمی بر اساس فناوری اطلا عاتی که در اختیار شرکت های مستقر در پارک قرار داده می شود، ارائه شده است. در نهایت این طبقه بندی روی پارک های علمی موجود در ایران اعمال شده است.
  کلیدواژگان: طبقه بندی پارک های علم و فناوری، فناوری های اطلاعاتی
 • فریده پورسلیمانیان صفحه 49
  این مقاله به معرفی یک روش عمومی در خصوص تصمیم سازی به منظور ارزیابی و مقایسه توانایی پارک های علم و فنا وری می پردازد. عمده ترین مساله در این باب مقایسه و ارزیابی عواملی از جمله موفقیت و مخاطره در خصوص پارک های علم و فناوری است. بر این اساس کلیه مفاهیم مربوط به مدل سازی در راستای تصمیم سازی به شناخت تمامی عوامل توانایی و معرفی مدل ریاضی به منظور توصیف و یا تجویز بهترین گزینه معطوف می شود. در نهایت روش پیشنهادی ترکیبی از یافته ها و مفروضات کیفی و کمی سازی آنها به کمک منطق فازی و روش های مدل سازی کمی ریاضی خواهد بود.
  امروزه به دلیل تحولات شدیدی که در فناوری های اطلا عاتی در حال شکل گیری است، شاهد حرکتی سریع از اقتصاد سنتی به سمت اقتصاد دانش- محور (اقتصاد نوین) هستیم. به همین علت پارک های علم و فناوری، به عنوان یکی از مهمترین عوامل مؤثر در رشد اقتصادی، باید در زمینه استفاده از فناوری های اطلا عاتی پیشتاز باشند تا بتوانند تسهیلا تی را در اختیار شرکت های مستقر در پارک قرار دهند تا قادر باشند با سایر شرکت ها رقابت کنند. از طرف دیگر به دلیل تنوع پارک های علمی از نظر شکل سازمانی و نحوه عملکرد، طبقه بندی های ارائه شده از پارک ها بسیار اندک هستند و اکثر آنها قابل تعمیم به کل پارک های موجود در جهان نیستند. در این مقاله، طبقه بندی جدیدی از پارک های علمی بر اساس فناوری اطلا عاتی که در اختیار شرکت های مستقر در پارک قرار داده می شود، ارائه شده است. در نهایت این طبقه بندی روی پارک های علمی موجود در ایران اعمال شده است.
  امروزه اغلب کشورهای توسعه یافته به اقتصادهای نوین دانش محور دست یافته اند. ایران نیز براساس چشم انداز بیست ساله خود در نظر دارد طی دو دهه آینده به اقتصادی مبتنی بر دانایی دست یابد. نظر به اینکه پارک های علم و فناوری یکی از مهمترین مؤلفه های نظام ملی نوآوری شناخته شده اند، چگونگی ایجاد و توسعه آنها در برنامه های اخیر توسعه کشور ما نیز به شدت مورد توجه قرار گرفته است.
  در این مقاله ابتدا مهمترین رویکردهای کاربردی جهت تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و توسعه نوآوری های فناورانه در جهان به اختصار تعیین می شود و سپس نقش پارک های علم و فناوری تبیین می گردد. در ادامه تجارب برخی صنایع کشور (صنعت نمونه: صنعت آب و برق) در خصوص چگونگی تکمیل چرخه پژوهش ها و تجاری سازی یافته های پژوهشی مورد توجه قرار گرفته و در خاتمه راهکارهایی از طریق گسترش همکاری بین صنایع و این گونه مؤسسات علم و فناوری پیشنهاد می شود.
 • سعید صمدی، امین کلاهدوزان، سید رضا حسینی صفحه 58
  این مقاله به معرفی یک روش عمومی در خصوص تصمیم سازی به منظور ارزیابی و مقایسه توانایی پارک های علم و فنا وری می پردازد. عمده ترین مساله در این باب مقایسه و ارزیابی عواملی از جمله موفقیت و مخاطره در خصوص پارک های علم و فناوری است. بر این اساس کلیه مفاهیم مربوط به مدل سازی در راستای تصمیم سازی به شناخت تمامی عوامل توانایی و معرفی مدل ریاضی به منظور توصیف و یا تجویز بهترین گزینه معطوف می شود. در نهایت روش پیشنهادی ترکیبی از یافته ها و مفروضات کیفی و کمی سازی آنها به کمک منطق فازی و روش های مدل سازی کمی ریاضی خواهد بود.
  امروزه به دلیل تحولات شدیدی که در فناوری های اطلا عاتی در حال شکل گیری است، شاهد حرکتی سریع از اقتصاد سنتی به سمت اقتصاد دانش- محور (اقتصاد نوین) هستیم. به همین علت پارک های علم و فناوری، به عنوان یکی از مهمترین عوامل مؤثر در رشد اقتصادی، باید در زمینه استفاده از فناوری های اطلا عاتی پیشتاز باشند تا بتوانند تسهیلا تی را در اختیار شرکت های مستقر در پارک قرار دهند تا قادر باشند با سایر شرکت ها رقابت کنند. از طرف دیگر به دلیل تنوع پارک های علمی از نظر شکل سازمانی و نحوه عملکرد، طبقه بندی های ارائه شده از پارک ها بسیار اندک هستند و اکثر آنها قابل تعمیم به کل پارک های موجود در جهان نیستند. در این مقاله، طبقه بندی جدیدی از پارک های علمی بر اساس فناوری اطلا عاتی که در اختیار شرکت های مستقر در پارک قرار داده می شود، ارائه شده است. در نهایت این طبقه بندی روی پارک های علمی موجود در ایران اعمال شده است.
  امروزه اغلب کشورهای توسعه یافته به اقتصادهای نوین دانش محور دست یافته اند. ایران نیز براساس چشم انداز بیست ساله خود در نظر دارد طی دو دهه آینده به اقتصادی مبتنی بر دانایی دست یابد. نظر به اینکه پارک های علم و فناوری یکی از مهمترین مؤلفه های نظام ملی نوآوری شناخته شده اند، چگونگی ایجاد و توسعه آنها در برنامه های اخیر توسعه کشور ما نیز به شدت مورد توجه قرار گرفته است.
  در این مقاله ابتدا مهمترین رویکردهای کاربردی جهت تجاری سازی دستاوردهای پژوهشی و توسعه نوآوری های فناورانه در جهان به اختصار تعیین می شود و سپس نقش پارک های علم و فناوری تبیین می گردد. در ادامه تجارب برخی صنایع کشور (صنعت نمونه: صنعت آب و برق) در خصوص چگونگی تکمیل چرخه پژوهش ها و تجاری سازی یافته های پژوهشی مورد توجه قرار گرفته و در خاتمه راهکارهایی از طریق گسترش همکاری بین صنایع و این گونه مؤسسات علم و فناوری پیشنهاد می شود.
  توسعه اقتصادی دانش محور بنا به تعریف عبارت است از ارزش آفرینی در جامعه از طریق دانایی، دانش و فناوری. شکل گیری نظامی برای رسیدن به این هدف، نیازمند زیرساخت هایی برای تجاری کردن یافته های پژوهشی و تسهیل مبادلا ت فناوری است. در سال های گذشته پارک های علم و فناوری در کشور کم و بیش با هدف کاهش فاصله بین پژوهش های دانشگاهی و تبدیل آن به فناوری ایجاد شده اند. لیکن فرایند «توسعه تجاری فناوری» که خود شامل 5 فرایند فرعی (تولید، انتقال، جذب و بومی سازی، اشاعه و مستند سازی) است، همچنان به صورت نامتقارن و ناقص دنبال می شود. یکی از ساختارهایی که اخیرا برای تسهیل فعالیت های توسعه و مبادلا ت فناورانه در دنیا و به خصوص در آسیا مورد استفاده قرار گرفته، «فن بازارها» هستند. فن بازار پیشنهاد شده در این مقاله در واقع جایگزینی نو برای زیر ساخت های متعارف مبادله فناوری است که ارتباط بین منابع فناوری و کاربران را به شدت تسهیل می کند. در این مقاله قصد داریم با تبیین مفهوم فن بازار به عنوان یکی از ساختارهای مهم در توسعه و تجاری سازی فناوری و حیطه خدمات آن، به بررسی نوع ارتباط آن با پارک های علم و فناوری، مراکز دانشگاهی - تحقیقاتی و صنایع بپردازیم.
  کلیدواژگان: فن بازار، مدل انتقال فناوری، زیرساخت های تجاری سازی فناوری
|
 • Mohammad Reza Hamidi Zadeh Page 22
  To reach bright diagnosis from others, experiences and alternatives is not only the way to familiar with guidelines of future plans, but although it is a fine policy to learn from doing, processes, methods and techniques along with weaknesses and strengths coming from design and implement K.M. The papers objective is to show how to gather and represent K.Ms firm & how to use them for K.M.S. Different paradigms to be used to analysis K.M. based on benchmarking because utilizing them for Iranians firm is very important theme. The outlines of the paper based on strategic priorities and management commitment by survey different cases to catch fine intuition from individual K. and org.K.. K.M. principles, implement alternatives, gather, present, disseminate and measure KM, K. Environment explanation for formatting K. types and sources. The papers approaches extended on benching firms procedures about them.
 • Seyed Jalal Moosavi Bazargan Page 30
  Institutional distances are mostly neglected while importing development means and tools into developing countries. This could be also observed in establishing Technology parks & Incubators in these countries. To fill the gap, Schumpeterian type I & II innovations has been used to differentiate clients of S & T Parks from Incubators. Also a Typology of four different institutional setting, namely Anglo-Saxon, Scandinavian, Deutsch & French has been proposed by means of which it is possible to bench and select among different funding & operating policies. Based on these classifications, It has been concluded that on the contrary with the current trend of establishing incubators in Iran, focus on Science & Technology Parks could be a more promising option. Difficulties in changing focus from Incubators to Parks are also discussed.
 • Masoud Rashidi Nejad, Zohreh Sharif Zadeh Kermani Page 34
  This paper proposes a generic technique for the evaluation and comparison of the capability of STPs as decision- making aid. The major issue in this area is conducted by comparing and evaluating success factors and the risks associated with each STPs. In this regards decision- making modeling concepts are based on the identification of capability factors and finding mathematical modeling techniques.
 • Seyed Mahbod Tavallaee, Fattaneh Taghiyareh Page 42
  Today we are witnessing a fast movement from traditional economy towards knowledge- based digital economy as a result of breathtaking IT revolution. So science and technology parks, as one of the most important factors in economic growth and regional development, should be frontier in using IT facilities to help their tenants compete with other companies. Furthermore, because of diversity of the science parks in form and function, the academic literature about their classification is sparse and most of the exiting taxonomies can not be applied to all countries science parks. In this paper, we are going to classify science parks based on the IT facilities they provide for their tenants, and then we will apply it on Iranian science parks.
 • Farideh Poorsoleimanian Page 49
  Most developed countries have achieved knowledge- based economic development. This model of development must also be attained in Iran gradually, in the two decades to come. Science and Technology Parks (STPs) are one of the most important elements in the national innovation system (NIS). Thus there is high intention for establishing and extending STPs in our country according to the new development plans. In this article the role of science & technology parks for developing technology and improving productively will be discussed from theoretical aspect. Some of the most important approaches for commercialization of research results in the world wide also to be reviewed. Then some activities of the ministry of energy for completing the cycle and commercialization of research results will be described as a case study. Finally some solutions for technology development will be suggested by enhancing the cooperation among the industries with science & technology parks.
 • Saeed Samadi, Amin Kolahdoozan, Seyed Reza Hosseini Page 58
  Knowledge-based economic development has been defined as creating value in the society through wisdom, knowledge and technology. Establishing a system output of which is such a development needs infrastructures for commercialization research outcomes and facilitating technological exchanges. Science & Technology Parks (STPs) have been founded in order to lesson the mismatch between university researches and its turning into technology. However the process of Technology commercial development witch in turn includes 5 sub- process (generation, transfer, attraction and domestication, distribution and documentation) is still inharmoniously and incompletely going on A stale- of the- art structure facilitating technology exchange, and extremely facilitates the connection between technology resources and users. This paper is portraying the techno mart as one of the vital structures in developing and commercializing the technology and fields of its services and then examining the typology of its relationship with science & technology parks, universities and research institutes.