فهرست مطالب

طب جنوب - سال ششم شماره 2 (اسفندماه 1382)
 • سال ششم شماره 2 (اسفندماه 1382)
 • تاریخ انتشار: 1382/12/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • دکتر کیوان زندی، محمد حجت فرسنگی، دکتر ایرج نبی پور، مسعود سلیمانی، دکتر خسرو خواجه، رضا ساجدی، سید مجتبی جعفری، دکتر عباس قادری صفحه 97
  خرگوش دریایی از نرمتنان دریایی است که بدلیل داشتن مواد باخواص بیولوژیک باوزن ملکولی کم، توجه پژوهشگران را به خود معطوف داشته است. این نرم تن ماده ای بنفش رنگ جهت دفاع از خود آزاد می سازد که به نظر می رسد حاوی ترکیبات باپتانسیل ضد نئوپلاستیک باشد. برای خالص سازی پروتئین 60 کیلودالتونی موجود در ماده بنفش رنگ خرگوش دریایی Aplysia dactylomela خلیج فارس، از تکنیک های تغلیظ پروتئین باسولفات آمونیوم اشباع شده وکروماتوگرافی تعویض یونی با استفاده از ستون DEAE- Sepharose واولترا فیلتراسیون استفاده گردید. جهت تعیین اثرات ضد سرطانی نیز رده های سلولی L929، K562، HL60، NB4 وآزمایش MTT assay بکاربرده شد. پروتئین خالص شده 60 کیلودالتونی باغلظتی معادل 5/1 – 5/0 میکروگرم درمیلی لیتر از رشد و تکثیر سلول های سرطانی، بویژه رده سلولی NB4جلوگیری نمود. بنا براین به نظرمی رسد که پروتئین 60 کیلودالتونی ماده بنفش رنگ مترشحه از خرگوش دریایی خلیج فارس گونه A. dactylomela به نحوی از پیشرفت چرخه سلولی جلوگیری می کند و مطالعات درزمینه خواص ضد میتوزی این پروتئین ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: خرگوش دریایی، ضد سرطان، سلولهای سرطانی، نئوپلاستیک
 • دکترسعید تاج بخش، دکتر سیدمجتبی موسویان، دکتر علی رضا سمرباف زاده، دکترمجید صادقی زاده، کریستین آدلر، دکتر مایکل هوگارد، پروفسور یورگن هیسمن صفحه 104
  روش هیبریدیزاسیون در موضع توسط پروبهای نشان دار شده با مواد فلوئورسنت (FISH)، تکنیک نوینی است که علاوه برتشخیص اختصاصی میکروب ها در سطح مولکولی، مورفولوژی آنها را نیز به وضوح قابل رویت می سازد. در این مطالعه، به منظور ارزیابی روش FISH برای تشخیص استافیلوکوک ها، 76 نمونه خلط و 41 نمونه کشت خون مورد آزمایش قرار گرفت. در تکنیک مذکور، از سه پروب الیگونوکلئوتیدی که به 16S rRNA متصل می شوند استفاده شد. درمقایسه با روش کشت، حساسیت FISHبرای تشخیص استافیلوکوکوس اورئوس در نمونه های خلط7/86 %، و ویژگی آن 100% بود. در مورد نمونه های کشت خون، حساسیت و ویژگی FISH برای تشخیص استافیلوکوکوس اورئوس برابر با100%، و برای تشخیص استافیلوکوک های غیراورئوس حساسیت این روش 7/95% و ویژگی آن100%بود. کل مراحل FISH حداکثر به 3 ساعت زمان نیاز داشت. بنابراین FISH روشی سریع، حساس و اختصاصی برای تشخیص استافیلوکوک ها می باشد.
  کلیدواژگان: استافیلوکوکوس، هیبریدیزاسیون در موضع، فلوئورسنت، پروب، 16S rRNA، FISH
 • دکتر محمد رضا عرب، دکتر مهربد کریمی، دکتر رسول اسمی صفحه 115
  تغییر ماهیت قندهای انتهایی گلیکوکونژوگه های سطح سلول بدلیل تغییر روند گلیکوزیلاسیون ترکیبات پروتئینی درسطح سلول و ماتریکس خارج سلولی یکی از فرآیندهائی است که در تعداد زیادی از بیماری های سرطانی گزارش شده است و بدین دلیل توجه محققین زیادی را به خود جلب کرده است. بعلاوه اهمیت تشخیصی، پیش آگهی و حتی تعیین پروتکل درمانی بیماران سرطانی با توجه به ترکیبات فوق مورد تاکید قرار گرفته است. هدف از این مطالعه ردیابی دی ساکارید گالاکتوز / N– استیل گالاکتوز آمین در ازوفاژیت و کارسینوم سلولهای سنگفرشی مری بود. بدین منظور 20 بیمار (10 بیمار ازوفاژیت و 10 بیمار با کارسینوم سلول های سنگفرشی) از فایل آسیب شناسی بیمارستان خاتم الانبیاء زاهدان انتخاب گردید. بلوکهای پارافینی برش گیری شد و نمونه ها با تکنیک 5/2 = pH PNA/Alcian Blue رنگ آمیزی شدند. (لکتین در بافر PBS با 6/6 = pH و غلظت M 1/0 به میزان mg/ml 10 رقیق گردید). برای ظهور واکنش از محلول 03/0% DAB استفاده شد.نتایج حاصل از این مطالعه حضور قند انتهائی گالاکتوز / N – استیل گالاکتوز آمین را به صورت داخل هسته ای در سلول های بازال و با شدت بیشتری در سیتوپلاسم سلول های سطحی در ازوفاژیت نشان داد. در غدد ازوفاژیال در بیماران ازوفاژیت پاسخ سلول ها به صورت آپیکال و با شدت بیشتری مشاهده گردید. در کارسینوم سلول های سنگفرشی حضور این قند انتهائی فقط به صورت خیلی ضعیف در هسته سلول های نئو پلاستیک ملاحظه شد. عناصر التهابی در هیچکدام از موارد به لکتین پاسخی ندادند. بنظر می رسد در سلول های نئوپلاستیک مری نوعی کاهش پاسخ به لکتین PNA در سلول های بدخیم ملاحظه می گردد. مطالعات آینده نقش بیشتر این ترکیبات را در نئوپلازی نشان خواهد داد.
  کلیدواژگان: ازوفاژیت، کارسینوم مری، لکتین، نئوپلاستیک
 • دکتر فرزانه دهقانی، دکتر عبدالرحمن دزفولیان، دکتر محمدرضا پنجه شاهین، دکتر حیات ممبینی، دکتر سید ضیاء الدین تابعی، دکتر شهلا ظهیری صفحه 122
  شمارش تعداد گلومرول ها معیار مناسبی برای تشخیص و درمان بیماری های کلیه به حساب می آید. به منظور بررسی این تغییرات در نارسایی حاد کلیه القاء شده توسط گلیسرول در موش صحرایی، از روش های استریولوژی به عنوان شاخص اندازه گیری استفاده شد. در این تحقیق تعداد 24 قطعه موش صحرایی از نژاد اسپراگو-داولی به صورت تصادفی انتخاب و به دو گروه کنترل و آزمایش تقسیم گردیدند. به گروه آزمایش به میزان ده سی سی در کیلو گرم از محلول 50 در صد گلیسرول و به گروه کنترل به همین میزان حلال (نرمال سایلین) به صورت داخل عضلانی تزریق گردید. بعد از 48 ساعت حیوان ها تحت بیهوشی عمیق با اتر تشریح و پس از فیکس شدن به روش پرفوزیون عروقی با محلول فرمالین ده در صد، کلیه راست آنها برداشته شد. از هر کلیه قطعاتی به ضخامت یک میلی متر تهیه و از هر قطعه پس از انجام مراحل آماده سازی بافتی یک جفت برش به ضخامت 5 میکرون و با ارتفاع مشخص تهیه و با هماتوکسیلین-ائوزین رنگ آمیزی گردید. جفت برش های تهیه شده توسط اصل دیسکتورفیزیکی، مطالعه شدند. نتایج نشان داد که بین تعداد گلومرول های کلیه در گروه های کنترل و آزمایش هیچ ارتباط معنی داری وجود نداشت. بنابراین بنظر می رسد که در نارسایی حاد کلیه ناشی از تزریق گلیسرول، تعداد گلومرول ها تغییر نمی کند. اما تصمیم گیری قطعی در مورد این نتایج نیاز به مطالعات گسترده تری بر روی بیماری فوق در مدل های تجربی دیگر دارد.
  کلیدواژگان: استریولوژی، نارسایی حاد کلیه، گلومرول، دیسکتور
 • دکتر منوچهر شریعتی، دکتر نگین نظارات صفحه 127
  عقب ماندگی های ذهنی ((Mental Retardation با بهره هوشی کمتر از 86 در برگیرنده حداقل سه درصد افراد جامعه بوده و حداقل پنجاه درصد از آنها دارای منشاء ژنتیکی می باشند. غیر طبیعی های کروموزومیChromosomal abnormalities یکی از دو دسته عوامل اصلی ژنتیکی عامل پیدایش عقب ماندگی های ذهنی می باشند. جهت شناسائی میزان نقش و سهم غیر طبیعی های کروموزومی در پیدایش عقب ماندگی های ذهنی، با همکاری آموزش و پرورش استان بوشهر یکصد محصل دارای بهره هوشی بین 26 تا 85 از نظر کروموزومی بررسی گردیدند. از کشت خون محیطی و به طریقه قطره ای به مدت 70 ساعت و سپس توقف تقسیم در مرحله متا فاز با کولشیسین و بررسی میکروسکوپی میتوزهای رنگ شده به طریقه بندینگ Q، در 94 مورد از 100 کودک استثنائی گسترش کروموزومی حاصل گردید که در آنها غیر طبیعی های کروموزومی در 25 مورد مشاهده شد. شایعترین نوع غیر طبیعی کروموزومی مشاهده شد. تریسومی کروموزوم 21 بود (19 درصد). همچنین اینورژن کروموزوم شماره 9 در 2 مورد و کاریوتیپ های 46، XX+M، 47،XXX /46،XX، 46، XY+15/13، 47،XXY/46،XY هر کدام در یک مورد نیز مشاهده گردیدند. بنابراین فراوانی غیر طبیعی های کروموزومی و به ویژه شیوع تریسومی 21 در کودکان، با بهره هوشی بین 86-26 شهر بوشهر با میانگین غیر طبیعی های کروموزومی گزارش شده در سطح جهانی همخوانی دارد.
  کلیدواژگان: کاریوتیپ، عقب ماندگی ذهنی، بهره هوشی (IQ)، سندرم دان، باندینگ Q و G، تجزیه کروموزومی
 • دکتر کتایون وحدت، محمد علی حقیقی، پروانه پایدار صفحه 134
  استرپتوکوک بتا همولیتیک گروه A بعنوان شایعترین پاتوژن مطرح در فارنژیت ها بوده و مسئول عوارض چرکی و غیر چرکی گلو درد بوده و قدرت سرایت بسیار بالایی را در سطح جمعیت دارا می باشد. متاسفانه هنوز در گلودرد استرپتوکوکی پر- تشخیصی Over-diagnosis وجود دارد و موجب تجویز غیر منطقی آنتی بیوتیک ها می شود. برای برآورد نقش یافته های بالینی در تشخیص گلو درد استرپتوکوکی، از 100 بیمار20-3 ساله (با میانگین سنی 76/4±64/8 سال) که با تشخیص گلو درد استرپتوکوکی در درمانگاه و اورژانس بیمارستان دانشگاهی فاطمه زهرا (س) بوشهر، پنی سیلین برای آنها تجویز شده بود، قبل از دریافت آنتی بیوتیک، توسط سواپ نمونه برداری شدند و از طریق کشت و تست های باکتریولوژیک، فراوانی استرپتوکوک گروه A مورد بررسی قرار گرفت، فراوانی استرپتوکوک گروه A برابر 6 در صد به دست آمد و فراوانی استرپتوکوک های گروه C وG نیز 5 درصد بود. پنج درصد از بیماران نیز ناقل پنوموکوک بودند. از لحاظ بالینی، همه بیماران دچار آریتم گلو و 97% نیز دچار درد گلو بودند. اگزودا(31%)، تب(59%)، آدنوپایی گردنی(31%) و زبان شبیه توت فرنگی (4%) نیز در بیماران دیده شد. از بیمارانی که اگزورا در گلو داشتند تنها 3 نفر استرپتوکوک گروه A داشتند (6/9 %). فراوانی بسیار پایین استرپتوکوک گروه A در میان بیمارانی که با تشخیص گلودرد استرپتوکوکی پنی سیلین دریافت داشته اند نشان می دهد که تشخیص بر اساس علائم بالینی منفرد به تنهایی قابل اعتماد نیست و بهتر است از الگوریتم های بالینی تشخیصی پیشنهادی انجمن هایی مانند انجمن بیماری های عفونی آمریکا یا از روش های تشخیصی دیگر مثل کشت گلو و تشخیص آنتی ژنی سریع (RATs) در رهیافت بالینی فارنژیت استفاده کرد.
  کلیدواژگان: گلودرد، استرپتوکوک، پنی سیلین، RATs
 • دکتر عامر یزدان پرست صفحه 139
  سوفل سیستولی قلب به دلیل تنگی ناچیز شاخه های سرخرگ ششی در نوزادان شناخته شده است ولی پیگیری های ماه های پس از تولد بسیار محدود انجام شده است. در این مطالعه به منظور بررسی و پیگیری اکوکاردیو گرافی و بالینی سوفل سیستولی ناشی از تنگی شاخه های سرخرگ ششی در بدو تولد، 32 نوزاد دارای سوفل سیستولی قلب، بدون ناهنجاری های قلبی، با تعداد مشابه گروه شاهد بدون سوفل سیستولی با اکوکاردیوگرافی دو بعدی داپلر رنگی به مدت 4 ماه پس از تولد پیگیری شدند. اندازه اقطار شاخه های سرخرگ ششی در نوزادان با سوفل، کوچکتر از گروه شاهد بود؛ هر چند قطر تنه سرخرگ ششی بین دو گروه نوزادان تفاوتی از خود نشان نداد. در بررسی با اکوکاردیوگرافی داپلر رنگی، جریان گردابی در شاخه های سرخرگ ششی در 93 درصد گروه مورد و سرعت جریان خون نیز در این شاخه ها در گروه نوزادان سوفل دار بیشتر از مورد بود. در پیگیری 4 ماهه، در 23 در صد سوفل کاهش و در 76 در صد به صورت کامل از بین رفت. از دید اکوکاردیو گرافی، اقطارشاخه های سرخرگ ششی و نسبت این اقطار به آئورت افزایش ولی تغییری در نسبت تنه سرخرگ ششی به آئورت پس از چهار ماه پیگیری حاصل نشد که یافته های مذکور نشانگر رشد شاخه در مقایسه با تنه سرخرگ ششی و آئورت دارد. این وقایع موجب کاهش سرعت جریان خون و افت جریان گردابی شده و موجب کاهش شدت سوفل سیستولی قلب می گردد.
  کلیدواژگان: سرخرگ ششی، اکوکاردیوگرافی، نوزاد، سوفل سیستولی
 • دکتر ابراهیم شفیعی، دکتر ایرج نبی پور، دکتر مجید اسدی، دکتر محمد جواد حائری نژاد، دکتر عبدالعظیم ویسی زاده، دکتر ابوالقاسم کوثری، علیرضا سلطانیان، دکترسیدرضا امامی صفحه 144
  پروژه مونیکا سازمان جهانی بهداشت یک پروژه مشارکتی بین المللی چند مرکزی است که با هدف اندازه گیری روند مرگ ومیر و بیماری زایی بیماری های قلبی – عروقی وارتباط آنها با تغییرات عوامل خطر ساز عروق کرونر و / یا افزایش سطح مراقبت های پزشکی تدوین شده است. تعداد 38 مرکز از 21 کشور اروپایی یاآمریکای شمالی وحوزه اقیانوس آرام غربی،باپوشش 10 میلیون نفر از افراد سنی 64- 35 سال، تحت یک پروتکل استاندارد یکسان، روند فوق الذکر را بررسی می کنند. به منظور برآورد رخداد سکته های قلبی دربندر بوشهر، ما از شاخص های مونیکا سا زمان جهانی بهداشت شامل علائم در آغاز حمله قلبی، بررسی سطوح ماکزیمم آنزیم های سرمی و کد گذاری الکتروکاردیوگرام براساس سیستم دانشگاه مینوسوتا برای ثبت سکته های قلبی درسطح بیمارستان های این شهر استفاده نمودیم. میزان رخداد همسان شده سنی سالانه سکته قلبی درمردان وزنان به ترتیب 375 و 111 درهر 100000 نفر بود. بنا براین میزان رخداد سکته های قلبی در بندر بوشهر از بسیاری از کشورهای پیشرفته اروپای غربی بالاتر است؛ از این رو تدوین پروژه های جامعه محور به منظور کاهش رخداد سکته های قلبی و مغزی درسطح شهر بوشهر بسیارمحسوس می باشد.
  کلیدواژگان: سکته قلبی، پروژه مونیکا، بیماریهای قلبی، عروقی، سازمان جهانی بهداشت
 • دکتر محمد امیری، دکترسیدرضا امامی، دکتر ایرج نبی پور، ذکتر عباس نصرتی، دکتر داریوش ایران پور، علیرضا سلطانیان، زهرا سنجیده، فرامرز کوشش صفحه 151
  در کشورهای در حال توسعه، به دلیل فرآیند افزایش سن جمعیت ها و تغییرات تند شیوه های زندگی به سوی الگوهای صنعتی، بار بیماری های قلبی – عروقی در این کشورها رو به افزایش است. پروژه قلب سالم خلیج فارس به منظور کاهش عوامل خطر ساز قلبی – عروقی و مرگ و میر بیماری های ایسکمیک قلبی در شش پروژه تداخلی سامان یافته است. جهت ارزیابی و چگونگی سیر طبیعی این عوامل خطر ساز و بیماری های عروق کرونر قلبی در گستره زمان، با استفاده از پروتکل پروژه مونیکای سازمان جهانی بهداشت، 2092 نفر از افراد بالای 25 سال بندر بوشهر، به روش خوشه ای تصادفی انتخاب شدند و با پرسشنامه استاندارد مونیکا و BRFSS آمریکا عوامل خطر ساز بیماری های قلبی عروقی مورد پرسش قرار گرفتند و سپس سرم ناشتای افراد با روش اتو آنالیزر جهت قند خون، سطح سرمی لیپوپروتئین ها و تری گلیسرید مورد سنجش قرار گرفت. 7/97 درصد کل جمعیت مورد مطالعه دارای حداقل یک عامل خطر ساز قلبی – عروقی بودند. 3/44 درصد مردان و0/ 69 درصد زنان نیز دارای تعداد دو یا بیشتر عوامل خطر ساز بودند. شیوع عوامل خطر ساز به این ترتیب بدست آمد: شیوع دیابت ملیتوس (قند خون ناشتا یا بالاتر یا مساوی 126 میلی گرم در دسی لیتر) در 6/8 درصد، کلسترول تام بالا (مساوی یا بالاتر از 240 میلی گرم در دسی لیتر)در 24/0 درصد، HDLکلسترول پایین (کمتر از 40 میلی گرم در دسی لیتر) در 5/61درصد، اضافه وزن در 6/40 درصد، چاقی (بر اساس نمایه توده بدنی) در 8/26 درصد، چاقی تنه ای در 4/59، پری فشار خون (فشار خون سیستولیک بالاتر از 140 و دیاستولیک بالاتر از 90 و یا مصرف داروهای کاهنده فشار خون) در 5/24 درصد، مصرف دخانیات در 7/15 و عدم فعالیت فیزیکی در 1/71 درصد. اختلافی بین زنان و مردان از لحاظ دیابت و عدم فعالیت فیزیکی دیده نشد ولی زنان دارای اختلالات لیپیدی، چاقی و چاقی تنه ای بیشتری نسبت به مردان بودند. بنابراین عوامل خطر ساز بیماری های قلبی – عروقی در بندر بوشهر در مرزهای شمالی خلیج فارس، از الگوی همسان کلان شهر های مرکزی ایران و اروپای غربی و آمریکای شمالی پیروی می کند. از این رو لزوم تدوین رهیافتی یکپارچه در قالب پروژه های تداخلی برای کاهش این عوامل خطر ساز در گستره جامعه به خوبی آشکار است.
  کلیدواژگان: بیماری های قلبی - عروقی، پروژه مونیکای سازمان جهانی بهداشت، اختلالات لیپیدی، دیابت، پری فشار خون
 • محمودرضا پورکریم، غلامرضا خمیسی پور، کیوان زندی، محمدحسن روستایی صفحه 161
  ویروس HTLV مانند ویروس HIV از خانواده رتروویروس است. این ویروس مانند ویروس ایدز از طریق خون انتقال می یابد. در ایران تنها در سازمان انتقال خون استان خراسان آزمایش تشخیص این نوع ویروس جزء آزمایش های غربالگری روزانه می باشد. برای برآورد شیوع آنتی بادی های ضد HTLV I/II در میان اهداکنندگان خون استان بوشهر، 22074 واحد خون اهدایی در طول یک سال (شهریور 1382-1381) استان بوشهر، به روش الیزا مورد بررسی قرا گرفتند. سه نفر واجد عفونت HTLV I بودند (شیوع عفونت 013/0 درصد).نمونه های هر سه نفر با آزمایش وسترن بلات نیز مثبت شدند. با توجه به شیوع ناچیز این ویروس در استان بوشهر، غربالگری خون های اهدا شده برای این ویروس در این استان مقرون به صرفه نیست.
  کلیدواژگان: HTLV I، HTLV II، انتقال خون، رتروویروس
 • شرافت اکابریان، مهین دیانت صفحه 165
  تغذیه کودک پس از تولد و سالهای اول زندگی از ارکان مهم رشد و تکامل کودک می باشد. برای برخورداری کامل مادر و شیرخوار از مزایای تغذیه با شیر مادر توصیه می شود که شیرخوار در شش ماهه اول زندگی بطور انحصاری با شیرمادر تغذیه شود. جهت تعیین عوامل موثر در شیردهی غیرانحصاری مادر در شش ماه اول از شیوه کیفی بحث متمرکز گروهی (FGD) با مشارکت 60 نفر استفاده شد، هشت مباحثه گروهی در گروه های 8-6 نفره با هدف شناسایی عوامل موثر بر شیردهی غیرانحصاری طراحی شد. شرکت کنندگان، مادران مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی بوشهر بودند که دارای کودک زیر شش ماه و از تغذیه غیرانحصاری استفاده می کردند این مادران با توجه به وضعیت اشتغال و تعداد فرزندان به دو گروه اصلی شاغل و غیرشاغل وهر کدام از این گروه ها به زیر گروه های دارای یک فرزند و دارای بیش از یک فرزند تقسیم شدند. در همه گروه ها کم بودن شیر، اشتغال، بیماری و راحتی مادر و همچنین باورهای غلط، بیماری کودک، توصیه پزشک و مراکز بهداشتی درمانی، عادت کردن کودک به شیشه شیر و پستانک به عنوان عوامل موثر در شیردهی غیرانحصاری نام برده شدند. شرکت کنندگان در مباحثه گروهی، مراکز بهداشتی درمانی، اطرافیان و بزرگترها، رسانه های گروهی، کتاب و جزوات و پزشکان را در ارتقای شیردهی انحصاری موثر می دانستند. با توجه به نظرات ارائه شده در گروه ها مشخص شد که مادران از زمان بارداری اطلاعات پراکنده ای در مورد شیردهی انحصاری کسب می کنند. بنابراین ناکافی بودن آموزشهای اصولی و باورهای فرهنگی اجتماعی غلط از عوامل مهم شیردهی غیر انحصاری می باشند وپیشنهاد می شود که تبلیغات از طریق روش های موثرتر بخصوص استفاده از صدا و سیما افزایش یافته و افزایش کیفیت آموزش ها و انجام فعالیتها طبق برنامه زمان بندی شده مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: شیردهی، بحث متمرکز گروهی FGD، شیر خوار، مادر
 • سیامک یزدان پناه، مهین دیانت صفحه 172
  عوامل تنش زا در محیط کار پرستاری بسیار شایع است و موجب خستگی وعدم کارائی، کاهش حس همکاری و اشکال درتصمیم گیری و اشتباه وی می شود. از این رو برای دستیابی به دیدگاه پرستاران درخصوص شناسایی عوامل تنش زا و روش های کاستن آنها درمحیط کار، باروش پژوهش کیفی بحث گروهی متمرکز* (FGD)، 8 مصاحبه گروهی در چهار گروه (سابقه کار کمتر از 5 سال و 5 سال درهرجنس) با حضور 56 نفر انجام گردید. گروه ها کمبود وسایل و تجهیزات و دارو، استاندارد نبودن دستگاه ها، مناسب نبودن محیط فیزیکی بیمارستان، انتقال بیماری، عدم حضور به موقع پزشکان و ارتباط نامناسب همکاران با هم را از عوامل استرس زا در محیط کار نام بردند. پرستاران معتقد بودند که برنامه عملی و آشکاری برای کاستن تنش ها در محیط کادر پرستاری وجود ندارد ولی عده کمی از افراد به نقش کلاس های آموزشی، وجود وسایل رفاهی محل کار، و همکاری بین واحدهای مختلف بیمارستان وخدمات تاسیساتی را از عوامل کاهش استرس دانستند. گروه ها بر این نکته تاکید داشتند که حرکت هماهنگ مسئولین دفتر پرستاری وانجمن پرستاری می تواند به کاهش استرس در پرستاران کمک شایانی نماید. در نهایت به نظر می رسد که عوامل استرس زا درمحیط کادر پرستاری بسیار شایع بوده و ضمن نیاز عطف توجه مسئولین انجمن پرستاری به ایجاد کلاس های آموزشی و مشاوره برای کاستن استرس درمحیط کادر پرستاری بخوبی محسوس است.
  کلیدواژگان: پرستاری، تنش زا، بیمارستان، بحث متمرکز گروهی FGD
|
 • Mr Keyvan Zandi, Mr Mohammad Hojat Farsangi, Mr Iraj Nabipour, Mr Masood Soleimani, Mr Khosro Khajeh, Mr Reza Sajedi, Mr Seyed Mojtaba Jafary, Mr Abbas Ghadery Page 97
  Sea hares have attracted the interest of many workers investigating chemical defense substances. Most of these substances are low molecular weight compounds derived from algal diets. Anticancer effects of a novel protein isolated from purple fluid of A. dactylomela are reported. The purification procedure consisted basically of ammonium sulphate fractionation, ion exchange and ultrafiltration techniques. For cytotoxicity effects, L929, K562, HL60 and NB4 cell lines and MTT assay were used. A protein of 60000 Da of the purple fluid of A. dactylomela had antiproliferative effects on the cell lines it was maximally active at 0.5-1.5 microgram/ml on NB4 cell line. Therefore, the purple fluid of A. dactylomela has a novel antiproliferative agent.
  Keywords: Sea hare, anticancer, cancer, neoplastic
 • Mr Saeed Tajbakhsh, Mr Seyed Mojtaba Moosavian, Mr Alireza Samarbafzadeh, Mr Majid Sadeghi Zadeh, Mr Kristian Adler, Mr Micheal Hogardt, Mr Yourgen Heesemann Page 104
  Fluorescent in situ hybridization (FISH) is a new diagnostic technique for specific detection of microorganisms at molecular level and direct visualization of microbial morphology. In this study, FISH technique was evaluated for detection of staphylococci. A set of 16S rRNA-targeted oligonucleotide probes were used for FISH. For detection of Staphylococcus aureus in sputum samples by FISH and comparison with conventional bacterial culture, 76 sputum samples were investigated. According to our data, sensitivity and specificity of FISH for detection of this bacterium were 86.7% and 100%, respectively. As another part of this study, 41 blood culture specimens were examined for detection of staphylococci. In compare with conventional culture methods, sensitivity and specificity of FISH for detection of S. aureus were 100% and for non S. aureus species of staphylococci, sensitivity and specificity of FISH were 95.7% and 100% respectively. All steps of FISH technique were performed within 3h. Therefore, FISH is a rapid, sensitive, and specific technique for detection of staphylococci.
  Keywords: Staphylococcus, In Situ Hybridization, Fluorescent, Probe, 16S rRNA, FISH
 • Mr Mohammad Reza Arab (Ms) Mehrbod Karimi, Mr Rasoul Esmi Page 115
  Changing of terminal sugars of cell surface and extracellular matrix glycoconjugate due to alteration in glycosylation process is one of important characteristic of neoplasia. Because of this, attention of researchers focused on it. The importance of diagnostic, prognostic and treatment protocols of these compounds have been shown in patients with neoplasia. The aim of the present study was to detect the Gal/GalNac terminal sugar in esophagitis and squamous cell carcinoma of esophagus. For this purposes, 20 patients (10 with esophagitis and 10 with squamous cell carcinoma) were chosen from pathology file of Khatam-al-Anbia Hospital in Zahedan. Paraffin Blocks were cut and sections stained by histochemistry (Lectin PNA diluted in PBS with pH = 6.6, 0.1M to 10 g/ml). Reaction of lectin to cells was showed by DAB %0. 03 solution. The results of this study showed the presence of Gal/GalNac in basal and superficial cells of esophagitis as intranuclear and cytoplasmic, respectively. Superficial cells of patients with esophagitis reacted to PNA very strongly than basal cells. Esophageal gland cells of cases with esophagitis reacted to lectin only in apical surfaces. Neoplastic cells of patients with SCC poorly reacted to PNA as intranuclear. Inflammatory cells did not react to lectin in esophagitis and SCC cases. It seems that reaction of neoplastic cells to lectin has been decreased in comparison with cells in esophagitis. Future studies will probably show the exact role of these compounds in neoplasia.
  Keywords: esophagitis, squamous cell carcinoma, lectin, neoplastic
 • Ms Farzaneh Dehghani, Mr Abdolrahman Dezfoulian, Mr Mohammad Reza Panjeh Shahin, Mr Hayat Mombeini, Mr Seyed Ziaoldin Tabeie (Ms) Shahla Zahiri Page 122
  In this study, three-dimensional glomerular counting was used as investigation tool for evaluation of the extent of renal damage in an experimental glycerol induced model. 24 male Sprague-Dawley rats were randomly allocated into control or test groups. The test group received an IM injection of 10ml/kg of 50% glycerol and the control group received an equivalent volume of normal saline. 48 hours post, the animals were scarified by intoxication with an overdose of ether. Using vascular perfusion technique, the kidneys were fixed with left intraventicular 10% formaline solution. The right kidney from each animal was removed. Following routine tissue processing, 1mm agar slabs and 5 m paraffin sections were prepared and stained with H&E using physical dissector. The sections were microscopic evaluated. The results showed that there were no significant differences in the number of the glomeruli between both groups. In conclusion, the glycerol induced renal toxicity dose not induce significant change in the number of glomeruli, further studies are warranted in order to assess the nature of the histopathological damages induced in this model.
  Keywords: stereology, acute renal failure, glomerule, disector
 • Mr Manoochehr Shariaty (Ms) Negin Nezarat Page 127
  Mental Retardation (MR) is a major complex medical and health problem affecting at least 3-4 percent of world total population. Genetic causes at both the chromosomal and molecular (DNA) level accounts for around 50 per cent of all MR cases. To investigate the prevalence of chromosomal abnormalities among mental retarded school age children of Bushehr, 100 mentally retarded school age pupils attending five special training schools aged 10-18 years old were studied using standard Q & G banding techniques. Karyotypes were prepared according to ISCN nomenclature at the 350 bands level. From 96 successfully karyotyped pupils, 25 chomosomal abnormalities were identified in which trisomy 21 was the most frequent abnormality (19 cases). The other observed abnormalities were inversion 9q (two cases), 46,XX+M(one case), 47,XXX/46,XX (one case), 46,XY+15/13 (one case) and one case of 47,XXY/46,XY. In conclusion, the overall frequency of chromosomal abnormalities among mental retarded children in Bushehr/Iran is similar to the majority of the West European and Middle Eastern countries and should attract similar health and medical attention & preventive approaches.
  Keywords: karyotype, mental retardation, IQ, down syndrome, Q, G banding, chromosomal analysis
 • Mrs Katayoon Vahdat, Mr Mohammad Ali Haghighi (Ms) Parvaneh Paydar Page 134
  Beta-hemolytic streptococci are responsible for suppurative and non-suppurative complications and are potentially highly transmissible. It is a challenge to tell which patients with sore throat have streptococcal pharyngitis and which have viral illness. For evaluation of clinical prediction for streptococcal pharyngitis, 100 patients with sore throat whom penicillin were prescribed for them with impression of streptococcal pharyngitis were examined and throat cultures were taken. The frequency of beta-hemolytic streptococci group A was 6%, and it was 5% for streptococci groups C & G. Pneumococci was isolated from 5%. Pharyngeal erythema (100%), pharyngeal pain (97%), exudate (31%), fever (59%), cervical lymphadenopathy (31%) and strawberry tongue (4%) were detected. Of those with exudative pharyngitis, only three patients (9.6%) had streptococcal pharyngitis. Therefore, single clinical sign and symptom is not reliable for diagnosis of streptococcal pharyngitis and a number of standardized clinical decision rules and the rapid antigen detection tests (RATs) shoud be considered in streptococcal pharyngitis.
  Keywords: sore throat, streptococci, penicillin, RATs
 • Mr Amer Yazdanparast Page 139
  Transient systolic murmurs in neonates and premature infants due to mild left (LPA) and right (RPA) pulmonary branch stenosis is recognized but follow up studies are lacking. A total of 32 neonates with murmur and 32 controls were evaluated echocardiographically at baseline and in four months follow up. Diameters of LPA and RPA were smaller in patients with murmur. Colour-coded Doppler showed turbulent flow in LPA and RPA in 93% of patients and flow velocities of both pulmonary branches were significantly higher than in controls. The follow up study at 4 months showed absent (23%) or decreased murmur (76%). Echocardiographically, absolute and relative diameters of LPA and RPA increased whereas the ratio of main pulmonary artery/aorta did not change suggesting accelerated growth or dilatation of the pulmonary branches. Thus, transient systolic murmurs in neonates are associated with temporary relative hypoplasia of the pulmonary branches which showed increased growth leading to disappearance of the murmur in most cases within 4 months of life.
  Keywords: pulmonary artery, echocardiography, neonate, systolic murmur
 • Mr Ebrahim Shafiee, Mr Iraj Nabipour, Mr Majid Asadi, Mr Mohammad Javad Haery Nejad, Mr Badol Azim Veisizadeh, Mr Abolghasem Kosary, Mr Alireza Soltanian, Mr Seyed Reza Emami Page 144
  The WHO MONICA Project is a multi-center international collaborative. Its objective is to measure trends in cardiovascular mortality and morbidity and to assess the extend to which these trends are related to changes in risk factor levels and/or medical care. In order to reveal myocardial infarction event rate in Bushehr Port, we used WHO-MONICA protocol criteria form registration of this event in three popular hospitals in Bushehr Port. The annual age-standardized event rate for myocardial infarction in men and women were 375 and 111 per 100,000, respectively. In conclusion, the incidence of myocardial infarction in Bushehr Port is higher than developed European countries. Therefore, community-based interventional programs should be implemented in this area to reduce myocardial infarction event rate.
  Keywords: myocardial infarction, MONICA Project, cardiovascular diseases, WHO
 • Mr Mohammad Amiri, Mr Seyed Reza Emami, Mr Iraj Nabipour, Mr Abbas Nosraty, Mr Dariush Iranpour, Mr Alireza Soltanian, Mrs Zahra Sanjideh, Mr Faramarz Koushesh Page 151
  The majority of all deaths attributable to cardiovascular diseases (CVDs) are in developing countries. There is now a pressing need for developing countries to define and implement preventive interventions for CVDs. We used WHO MONICA Project protocols to measure trends in coronary risk factors in Bushehr Port in the Persian Gulf Healthy Heart Project. Coronary risk factors of 2092, aged >= 25 years men and women were evaluated in a cross-sectional study. Of the studied population, 97.7% had at least one coronary risk factor, 44.3% of men and 69% of women had at least two coronary risk factors. The high prevalence rates of diabetes mellitus (8.6%), central obesity (59.4%), obesity (26.8%), hypertension (24.5%), smoking (15.7%), physical inactivity (71.1%), hypercholesterolemia (24%) and low HDL-cholesterol (61.5%) showed that coronary risk factors prevail in Bushehr Port. Therefore, preventive strategies should be implemented immediately to avoid cardiovascular epidemic in the near future.
  Keywords: cardiovascular diseases, WHO, MONICA Project, hypercholesterolemia, diabetes, hypertension
 • Mr Mahmood Reza Poukarim, Mr Gholamreza Khamisipour, Mr Keyvan Zandi, Mr Mohammad Hasan Roustaee Page 161
  Human T-cll leukemia virus type 1 (HTLV-I) and HTLV-II are type C oncoviruses, members of the family Retroviridae. Blood transfusion is a transmission route. Screening for HTLV is routine in Khorasan Province/Iran. In a seroepidemiologic survey in Bushehr Province, 22074 blood units were screened for anti-HTLV-I & ani-HTLV-II antibodies using ELISA method. Only 3 of donors (0.013%) were positive for anti-HTLV-I these results were confirmed by western blot. Therefore, routine screening for anti-HTLV antibodies are not justifiable in blood transfusion centers in Bushehr Province.
  Keywords: HTLV, I, HTLV, II, blood transfusion, retroviridae
 • Mrs Sherafat Akaberian (Ms) Mahin Dianat Page 165
  Non-exclusive breast feeding in the early years of life is one of the most important factors in growth and development of infants. Therefore, exclusive breast feeding is recommended during the first six months of life. For determining the effective factors of non-exclusive breast feeding during the first six months of life, we used focus group discussion by participation of 60 mothers who had an infant under 6 months age and enjoyed non-exclusive breast feeding. Mothers divided into eight groups considering their occupation and number of child. All groups reported scanty of mother’s milk, mother’s occupation, mother’s illness, mother’s comfort, wrong beliefs, infant’s illness, doctors and health care providers recommendations, infant’s dependency to feeding bottle and pacifiers as the most frequent factors in using nonexclusive breast feeding. All mothers believed that health care centers, relatives and older members of family, books and pamphlets, mass media, physicians were their effective sources of awareness and promotion of exclusive breast feeding. Considering the presented ideas in all groups, it is realized that mothers during their pregnancy have sparse information about exclusive breast feeding and because of lack of enough essential training, some socio – cultural beliefs affects non-exclusive breast feeding. Mass media and especial training programs should be implemented to promote exclusive breast feeding in Bushehr Port.
  Keywords: breast feeding, focus group discussion, infant, mother
 • Mr Siamak Yazdanpanah, Mrs Mahin Dianat Page 172
  Work-related stressors are common in nursing and cause fatigue and low work performance. Focus group discussion was used to reveal the opinions of nurses about stressors and stress-reduction measures. A series of eight group discussions with participation of 56 nurses was held. Inadequate drugs and facilities, not standardized equipments, uncomfortable hospital environment, fair of transmission of infectious diseases, not accessibility of doctors and unfriendly atmosphere were reported as common stressors. Some group emphasized a need for counseling and classroom-based educations to cope with job stressors standard facilities, good professional working relationships and adequate support services by hospital nursing offices and Nursing Association were mentioned as effective measures for stress reduction in the hospital setting. In conclusion, stressor are common in nursing environment and organized stress management programs for hospital nurses is encouraged.
  Keywords: nursing, stressor, hospital, focus group discussion