فهرست مطالب

 • سال سوم شماره 3 (پیاپی 10، پاییز 1385)
 • تاریخ انتشار: 1386/07/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • عبدالحسین مقتدایی، دکتر منصور زراءنژاد، الهه انصاری صفحه 3
  این تحقیق به صورت مطالعه ی پیمایشی و از طریق پرسشنامه انجام شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از تحلیل توصیفی و آزمون های t و مجذور کای استفاده شده است. در این تحقیق، وضعیت صنایع کوچک در خوزستان و ماهاراشترای هند از نقطه نظر تاثیر این صنایع بر روی ایجاد اشتغال و استراتژی توسعه ی منطقه ای مقایسه شده است. آمار نشان می دهد که در ایران صنایع بزرگ مانند نفت و پتروشیمی، صنایع تبدیلی کشاورزی، فولاد و خودروسازی اهمیت داده و سرمایه گذاری سنگینی در این زمینه ها انجام داده است، در حالی که به صنایع کوچک توجه کمتری شده است. نتایج تحقیق نشان داد که اگر صنایع کوچک افزایش یابد، فرصت های شغلی در خوزستان بیش از ماهاراشترا افزایش می یابد. همچنین، فعالیت صنایع کوچک در زمینه ی تولید، مصرف، تجارت و درآمد و نیز از نظر اشتغال در هر دو کشور مورد مطالعه تاثیر قابل ملاحظه ای بر توسعه ی منطقه ای داشته است.
  کلیدواژگان: صنایع کوچک، توسعه، ایجاد شغل، ماهاراشترا، خوزستان
 • دکتر رحیم چنینی پرداز، قاسم رکابدار و رضا یوسفی حاجی آباد صفحه 5
  تحلیل ممیزی خطی (LDA) ابزار مهمی برای رده بندی دو یا چند گروه است. این روش برای حالتی که کلاس ها دارای توزیع نرمال چند متغیره هستند، معادل با روش ماکزیمم درستنمایی است. در حالتی که کلاس ها نرمال نباشند، ممیزی منجر به روش های ناپارامتری می شود. در این مقاله فرض می شود که نرمال بودن کلاس ها مشخص نیست، اما هر کلاس شامل زیر کلاس هایی است که دارای توزیع نرمال هستند. بر اساس این فرض از تحلیل ممیزی آمیخته (MDA) استفاده شده که در این حالت برآورد پارامترها تنها با استفاده از الگوریتم EM قابل محاسبه است. برای مقایسه ی روش های ممیزی نرمال و تحلیل ممیزی درجه ی دوم (QDA) با تحلیل ممیزی آمیخته از داده های توسعه ی انسانی سال 2002 بر اساس تقسیم بندی کشورها به سه گروه با توسعه ی انسانی بالا، توسعه ی انسانی متوسط و توسعه ی انسانی ضعیف استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که تحلیل ممیزی آمیخته دارای رده بندی مؤثرتری نسبت به تحلیل ممیزی خطی و تحلیل ممیزی درجه ی دوم است.
  کلیدواژگان: رده بندی، شناسایی الگو، خوشه بندی، الگوریتم EM، تحلیل ممیزی خطی، شاخص توسعه ی انسانی
 • دکتر جعفر قادری صفحه 21
  افزایش درآمد شهرداری ها در ایران، مستلزم افزایش کارایی در روش های فعلی کسب درآمد یا جستجوی منابع جدید درآمدی است. اگرچه از سال 1362، که خودکفایی درآمدی شهرداری ها به تصویب رسید، تلاش هایی برای تامین درآمد و استقلال آنها از دولت انجام شده است، ولی این تلاش ها چندان مؤثر نبوده است. در این مقاله با معرفی ملاک هایی چون کارایی اقتصادی، عدالت افقی و عمودی، عایدی مالیاتی، پذیرش اجتماعی، ثبات درآمدی، قابلیت اجرا، قانونی بودن و سازگاری با برنامه ی استراتژیک به ارزیابی نظام درآمدی شهرداری ها اقدام شده است. با بررسی توانمندی ها و مشکلات نظام موجود، براساس معیارهای مطرح شده، پیشنهادهایی نیز ارایه گردیده است. اصلاح نظام درآمدی شهرداری ها نیازمند همکاری شوراهای اسلامی، دستگاه های اداری و همه ی دستگاه های مربوط و متولی امور شهری است.
  کلیدواژگان: عوارض، بهای خدمات، شهرداری ها، معیارهای ارزیابی، نظام درآمدی
 • اعظم احمدیان صفحه 49
  هدف اغلب سیاست های اقتصادی، بهبود شرایط اقتصادی در جهت افزایش رفاه اجتماعی است. از آنجا که سیاست های پولی بطور مکرر در اقتصاد ایران بکار گرفته می شود، اندازه گیری اثر گذاری این دسته از سیاست ها بر تابع رفاه دارای اهمیت است. سیاست های پولی از طریق تثبیت در شرایط تعادل زمینه ی بهبود رفاه اجتماعی را فراهم می کنند. در این تحقیق تلاش گردیده این اثرات اندازه گیری و سیاست پولی مناسب انتخاب گردد. در این تحقیق دو موضوع مورد بررسی قرار گرفته است. موضوع اول بررسی اثر سیاست های پولی بر تابع رفاه اجتماعی از طریق ایجاد ثبات و آزمون فرضیه اثر گذاری بیشتر سیاست کنترل حجم پول نسبت به سیاست کنترل نرخ بهره است. به این منظور سیاست های پولی افزایش 2 درصدی حجم پول طی سال 1368 به بعد، کاهش 2 درصدی نرخ بهره ی رسمی طی سال 1368 و سیاست کاهش نرخ بهره ی رسمی از سال 1368 به بعد، در نظر گرفته شده است. برآورد با استفاده از روش 2SLS شاخص های آماری تایل، اریب، ریشه ی میانگین مربع خطا و ریشه ی میانگین مربع درصد خطای نسبی انجام شده است. هدف دوم تعیین سیاست پولی با کمترین نوسان در رفاه نسبت به سیاست پولی دیگر است. شاخص های مورد نظر برای دوره ی 1384-1338 مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که سیاست کنترل حجم پول نسبت به سیاست کنترل نرخ بهره ثبات بیشتری در متغیرهای هدف یعنی رفاه، شاخص قیمت مصرف کننده و شاخص دستمزد ایجاد می کند.
  کلیدواژگان: تابع رفاه اجتماعی، سیاست پولی، تولید بالقوه
 • دکتر سید کمیل طیبی، لیلا ترکی صفحه 71
  کاهش رسمی ارزش پول یکی از مهم ترین و معمول ترین سیاست ها برای اصلاح موازنه ی بازرگانی است. در چارچوب مباحث تئوریک این اقدام می تواند در موارد زیادی نتیجه ی مثبت داشته باشد، اما در عمل به دلایلی مانند اثرات تورمی ممکن است که نتیجه ی معکوسی در پی داشته باشد. به دلیل اثرات نامطلوب تورم بر فرایند رشد و توسعه ی اقتصادی، بررسی ارتباط بین این دو شاخص و تعیین شدت تاثیرات آنها اهمیت دارد. در این مقاله ارتباط بین تورم و نرخ ارز طی دوره ی 80-1338 مورد بررسی قرار گرفته است. اساس کار این تحقیق استفاده از روش علیت گرنجری، روش خود رگرسیون برداری، تجزیه های واریانس و توابع واکنش ضربه ای است. بر اساس نتایج تحقیق، فرضیه ی صفر مبنی بر عدم ارتباط علت و معلولی بین نرخ ارز و تورم در اقتصاد ایران طی دوره ی مورد بررسی رد می شود. همچنین، استفاده از روش های تجزیه های واریانس و توابع واکنش ضربه ای نشان می دهد که شدت تاثیرات نرخ ارز و تورم بر یکدیگر با افزایش دوره ی زمانی بیشتر می گردد.
  کلیدواژگان: تورم، نرخ ارز، تجزیه های واریانس، توابع واکنش ضربه ای
 • دکتر کیومرث آقایی، عباس امینی فرد صفحه 89
  براساس تقسیم بندی سالنامه و ترازنامه ی بانک مرکزی و نیز گروه های دو رقمی جدول ISIC، صادرات غیرنفتی شامل دو بخش، صادرات صنعتی و صادرات مواد اولیه و محصولات کشاورزی است. بررسی روند سهم هرکدام از این بخش ها در صادرات غیرنفتی کشور، نشان از افزایش سهم کالاهای صنعتی در مقایسه با محصولات کشاورزی طی سال های اخیر بوده است که این امر می تواند ارزش افزوده ی بیشتر در کالاهای صادراتی کشور را به دنبال داشته باشد. با توجه به اهمیت موضوع، هدف از این مقاله بررسی سیاست های ارزی و رابطه ی مبادله ی درآمدی به عنوان مهمترین عوامل تاثیر گذار بر توسعه ی صادرات غیرنفتی هر بخش است. برای این منظور، ابتدا رابطه ی مبادله ی صادرات صنعتی و صادرات مواد اولیه و محصولات کشاورزی تعریف و محاسبه شده است، سپس در چارچوب یک الگوی پویا (ARDL) تاثیر سیاست های ارزی بر توسعه ی صادرات غیرنفتی شامل صادرات صنعتی و صادرات مواد اولیه بررسی شده است. نتایج حاصل از برآورد الگو نشان داد در بلندمدت و کوتاه مدت صادرات این بخش ها نسبت به تغییرات نرخ مبادله بیشتر از نرخ موثر ارز واکنش نشان می دهد.
  کلیدواژگان: رابطه ی مبادله پایاپای، نرخ موثر ارز، صادرات غیرنفتی، ARDL، ایران
 • دکتر عزت الله زاده، فرشته امین صفحه 107
  تغییرات پویا در اقتصاد جهانی، تلاش های انجام شده توسط سازمان تجارت جهانی (WTO) در راستای جهانی کردن اقتصاد، شکل گیری تفکر دهکده ی جهانی و افزایش رقابت، کشورهای مختلف اعم از توسعه یافته یا در حال توسعه را به این باور رسانده است که برای حضور و بقا در بازارهای منطقه ای، جهانی و حتی داخلی باید توان و قابلیت رقابت پذیری صنایع و سازمان های خود را افزایش دهند. در این میان، رضایت مشتری از کیفیت تولیدات و خدمات تنها راه ماندگاری در بازار رقابت پویا است. صنعت خودرو نیز از این روش مستثنی نیست. تولید کنندگان خودرو در کشور ما با چالش های فراوانی رو به رو هستند. رضایت مشتری و کیفیت تولیدات همواره چالشی بزرگ برای آنها به حساب می آید. اما عملکرد کیفیتی این شرکت ها، اغلب وابسته به عملکرد کیفیتی شرکت های تامین کننده ی قطعات مورد نیاز آنها است. ارزیابی عملکرد کیفیتی شرکت های خودرو ساز و رتبه بندی آنان براساس عملکرد کیفی کمک خواهد نمود که محصول نهایی نیز از کیفیت مطلوب برخوردار باشد. در این مقاله ضمن تشریح مفهوم مدل تعالی سازمانی و ارتباط آن با مفهوم مدیریت کیفیت، شرکت های قطعه ساز انتخاب شده در تحقیق براساس مفاهیم بنیادین مدل تعالی سازمانی با استفاده از مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP) (یکی از روش های MADM است) مورد ارزیابی کیفی قرار گرفته و رتبه بندی شده است.
  کلیدواژگان: مدیریت کیفیت، ارزیابی عملکرد کیفی، مدل تعالی سازمانی (EFQM)، روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، رتبه بندی MADM
|
 • Rahim Chinipardaz (Phd), Ghasem Rekabdar (Msc), Reza Yousefi Hajeabad (Msc) Page 5
  Linear Discrimination Analysis (LDA) is based on normality assumption. When this condition is not the case, nonparametric methods have to be used. In this paper it is assumed that the classes are not normal, but each class includes subclasses with the normal distribution. This leads to mixture discrimination analysis, MDA, and EM algorithm needed for classification between classes. Then, the Human Development data in 2002 has been used and MDA software is adapted to classified countries into three categories. It has been shown that the proposed method has more performance than LDA method.
 • J. Ghaderi (Phd) Page 21
  In order to increase the municipalities revenue, it is necessary to improve orgnizational productivity while keeping the present methods of income acquisiton intact, or to look for new sources of income. Although from 1983, for implimenting the policy of self- sufficiency from government's aid, many efforts have been done, these efforts are not sufficient. In this paper by introducing many criteria such as economic efficiency, administrative feasibility, social and political acceptability, improving productivity or yeild, income stability, vertical and horizental equity, compatibility with strategic plan, I have tried to asses municipalities revenue system. To evaluate the pross and cons of this system, I have proposed some ideas have been proposed. Beside the internal adjustement, to improve municipalities revenue system, it is necessary to aid municipality by urban council, other official and inofficial organizations.
 • Azam Ahmadyan (Msc) Page 49
  The main purpose of this paper is to examin an appropriate monetary policy in Iran. In this paper, we test the hypothesis that managed liquidity policies is the most appropriate policies for Iran using the Erceg, Christopher J., Dale W. Henderson, and Andrew T. Levin. (2000) model, and 2SLS method for period 1974-2005. The estimated macro-econometrics model has been used to simulate the reaction of four monetary policy to fluctuations of change in inventories shocks. The results reveal that the managed liquidity is expected to yield more stable prices, wage and welfare. In contrast, a managed interest rate policy, in which the interest rate is decreased, will result in the worst kind of volatility in prices, wage and welfare.
 • Lila Torki Page 71
  Devaluation is one of the important policy for improving the balance of trade. This policy, in spite of many possitive effects, may cause higher inflation. On the other hand, high inflation has undesirable effects on economic development and growth. Investigation of relationship between exchange rate and inflation in every country is necessary. In this paper the relationship between inflation and exchange rate is investigated for Iran during 1338-80. Granger causality and VAR approach are used to estimate the Impulse reponse function and Variance decomposition. Results of this research show that there is not only some relationship between exchange rate and inflation in Iran but also during periods of time, power of relationship is greater.
 • Ezatolah Asgharizadeh (Phd), Fereshteh Amin (Msc) Page 107
  Dynamic alterations in global economy, the performed efforts by WTO in direction of globalization of economy, formation of thought of global village and increasing of competition, have pushed different countries including developed and/or developing countries to this belief that they should increase the power and ability of competition of their own industries and organizations for the presence and survival in regional and global markets. Among these, satisfaction of customer from the quality of productions and services is just the way of survival in the dynamic competition market. Automobile industry is not an exception in this regard. The manufacturers of automobile are faced to abundance challenges in our country, and the satisfaction of customer and the qualitative performance of these companies are almost dependent on the qualitative performance of part suppliers. The evaluation of qualitative performance of part maker companies and their ranking on this basis will help them raise their final production to reach a desirable quality. In this research, the selected part maker companies have been evaluated qualitatively and ranked on the basis of the attitudes of organizational excellence model using AHP method, which is one of the MADM modes, while the concept of organizational excellence model and its relation with the concept of quality management needs to be explained.