فهرست مطالب

اقتصاد مقداری - پیاپی 1 (تابستان 1383)

فصلنامه اقتصاد مقداری
پیاپی 1 (تابستان 1383)

 • تاریخ انتشار: 1383/06/20
 • تعداد عناوین: 7
|
 • صفحه 5
 • صفحه 6
 • منصور زراء نژاد صفحه 7
  درضرورت تشکیل حکومت اتفاق نظر وجود دارد. دولت در نظام اقتصادی اسلامی وظایف ویژه ای دارد. دولت به استناد آن وظایف فعالیتهای اقتصادی جامعه را در چهارچوب جهت گیری های کلی نظام هدایت می کند و بر مطابقت فعالیتهای اقتصادی با جهت گیری های کلی نظام اقتصادی و مصالح عمومی جامعه نظارت می نماید. در صورت عدم مطابقت، دولت در اقتصاد دخالت می کند. یکی از مصادیق دخالت دولت در اقتصاد، دخالت در مکانیسم بازار است. نمونه هایی از این دخالت، دخالت برای جلوگیری از احتکار و تشکیل انحصارات است و دیگری دخالت در مکانیسم تعیین قیمت در حالتی که قیمت از حد طبیعی و متعارف خارج شده و مصداق اجحاف به مصرف کنندگان باشد.
  کلیدواژگان: نظام اقتصادی اسلام، دخالت دولت، احکام حکومتی، احتکار، تعیین قیمت
 • عنایت الله فخرایی صفحه 23
  تامین پوتئین حیوانی در امر تغذیه انسان از اهمیت خاصی برخوردار است. آبزیان، از جمله میگو، یکی از منابع مهم تامین پروتئین حیوانی است. از این رو پرورش آبزیان و میگو در سطح جهانی روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می کند. در ایران نیز پرورش میگو به دلیل وجود سواحل مساعد پرورش و همچنین امکان صدور آن توسعه یافته است. بررسی عوامل موثر در تولید میگوی پرورشی در استفاده بهینه از عوامل تولید برای تولیدکنندگان اهمیت بسزایی دارد. در این تحقیق تاثیر عوامل تراکم ذخیره سازی در واحد سطح، میانگین درصد بازماندگی، میانگین غذای مورد استفاده در هکتار و نیروی کار در هکتار بر میانگین تولید میگوی پرورشی در هکتار بررسی شده است. نتایج به دست آمده از این تحقیق، تاثیر مستقیم و معنی دار تراکم ذخیره سازی در واحد سطح، میانگین درصد بازماندگی و همچنین نیروی کار در هکتار را بر میانگین تولید میگوی پرورشی در هکتار نشان می دهد. اما بر خلاف انتظار بین میانگین غذای مورد استفاده و میانگین تولید میگو در واحد سطح رابطه معنی داری وجود ندارد. آزمون ضرائب والد وجود بازده به مقیاس ثابت را در این صنعت تایید نمی کند.
  کلیدواژگان: میگو، تابع تولید، عامل تولید، میانگین تولید، تراکم، بازماندگی، غذای مصرفی، نیروی کار، بازده به مقیاس
 • یدالله مهر علی زاده، پرفسور هیولودر صفحه 37
  امروز، موضوع جهانی شدن و اثرات آن بر برنامه ریزی های توسعه، بازار کار و نظامهای آموزش و کارآموزی به طور زیادی مورد بحث قرار گرفته شده است. (مهر علی زاده، 1380). در مقاله حاضر با بررسی اثرات آن و نتایج جهانی شدن سه نوع بازار کار در کشورهای آلمان، کره جنوبی، سنگاپور و انگلستان به ارایه فرضیه هایی در خصوص تاثیر توسعه اقتصاد جهانی بر مهارت سازی و نظام های گسترش آن در سطح جهانی می پردازیم. در این رابطه ابتدا فعالیت دولت ها در خصوص تاثیر جهانی شدن اقتصاد بر نظام های کارآموزی، بازار کار، سیاست های توسعه و انتقال مهارت شرکت ها بر کارآموزی و کاربرد مهارت اساسی به بحث گذاشته می شود. لذا در این زمینه یک شرکت چند ملیتی خارجی که از انگلستان یارانه دریافت می کند به عنوان نمونه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد. این موضوع قابل بحث است که مهارت های اساسی، مانند کار گروهی، ارتباطات، حل مسئله و به کارگیری رایانه که برای شرکت های دارای عملکرد بالا ضروری هستند، آزمون مناسبی برای مطالعه نظریه ادغام در سطح بین المللی هستند. چرا که این مهارت ها به احتمال زیاد فرهنگ مدارند و از این رو در سطح فرهنگی ملی یا منطقه ای یا سازمانها و مشاغل خاصی معنی و مصداق خواهند داشت. به هر حال، در صورتیکه تاثیر جهانی شدن آن باشد که این مهارت ها در محدوده مرزهای ملی قابل انتقال باشند، آنگاه نظریه ادغام با آزمون نسبتا سختی پذیرفته خواهد شد. مطالب این مقاله بر اساس مطالعه ای میدانی در چهار کشور مورد اشاره تهیه شده است. این اطلاعات بر اساس مصاحبه با مدیران و سیاستگذاران دولتی، شرکت های چند ملیتی، مدیران اجرایی، دانشجویان و مهندسین عملیاتی چندین شرکت ماشین سازی، تولیدی، الکترونیک و خدماتی و بررسی اسناد و مدارک تهیه شده است.
  کلیدواژگان: جهانی شدن، شرکت های چند ملیتی، بازار کار، نظام آموزشی و کارآموزی، مهارتهای پایه و قابل انتقال
 • سید حسین سجادی صفحه 63
  این مقاله در صدد است، اثر تعدیلات سنواتی مندرج در صورت های مالی بر قیمت سهام و همچنین رابطه بین تعدیلات سنواتی و ویژگی هایی نظیر اندازه و عمر شرکت را مورد بررسی قرار دهد. فرضیه های تحقیق عبارتند از:1.بین قیمت سهام و تعدیلات سنواتی صورت های مالی رابطه معنی داری وجود دارد.
  2.بین تعدیلات سنواتی صورتهای مالی و اندازه شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.
  3.بین تعدیلات سنواتی صورت های مالی و عمر شرکت رابطه معنی داری وجود دارد.
  این تحقیق در مورد 85 شرکت از شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1376-1372 انجام شده است. فرضیه های مزبور به صورت مقطعی (سال به سال) و میانگین اطلاعات، مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه اول مشابه هم بوده و همگی حاکی از این است که تعدیلات سنواتی مندرج در صورت های مالی دارای محتوای اطلاعاتی برای بورس اوراق بهادار تهران است. در نتیجه شواهدی برای تایید فرضیه اول فراهم می شود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه دوم نشان می دهد که شرکت های بزرگتر از تعدیلات سنواتی و شرکت های کوچکتر از تعدیلات سنواتی بیشتر برخوردار هستند، در نتیجه فرضیه دوم تحقیق تایید می شود. نتایج حاصل از آزمون فرضیه سوم نشان می دهد که بین عمر شرکت ها و تعدیلات سنواتی رابطه معنی داری وجود ندارد و در نتیجه فرضیه سوم تحقیق مورد پذیرش قرار نمی گیرد.
  کلیدواژگان: صورت های مالی، تعدیلات سنواتی، بازده عادی سهام، بازده بازار، اندازه شرکت، عمر شرکت، سرمایه شرکت، فروش شرکت
 • دکترسید عزیز آرمن صفحه 2
  در این مقاله درجه صحت نظریه برابری قدرت خرید در توضیح نرخ ارز بازار آزاد1 و رسمی در مقاطع زمانی قبل و بعد از انقلاب به آزمون کشیده می شود. نتایج به دست آمده نشان می دهد که فرم مطلق این نظریه توضیح دهنده نرخ ارز آزاد در هر دو دوره زمانی قبل و بعد از انقلاب نیست و تتنها وضیح دهنده نرخ ارز رسمی در دوره زمانی قبل از انقلاب است. بعد از انقلاب فرم نسبی این نظریه می تواند رفتار نرخ رسمی ارز را توضیح دهد و در بقیه حالات تفاوت نرخهای تورم با رشد نرخ ارز رابطه معنی داری را نشان نمی دهد. افزایش منظم و مستمر شکاف بین نرخ ارز آزاد و رسمی بعد از انقلاب، و عدم سازگاری نرخ ارز رسمی با نظریه برابری قدرت خرید در این دوره، و عدم وجود رابطه ای بین نرخ ارز رسمی و آزاد در دوره مذکور بعد از انقلاب همخوانی دارند. در واقع این گونه به نظر می رسد که بعد از انقلاب هیچ رابطه معینی بین نرخ رسمی و آزاد ارز برقرار نبوده است.
  کلیدواژگان: ایران، نرخ ارز، نظریه برابری قدرت خرید، شکاف ارزی در بازار آزاد
|
 • M. Zarra Nezhad Page 7
  There is a general agreement on the necessity of establishment of government. According to the Islamic economic system, the government has specific responsibilities. Based on these responsibilities, the government is said to lead the economic activities into the basic framework of the Islamic economic activities. Furthermore, the government exercises control on economic activities to appear in agreement with the aims and principles of the Islamic economic system and also with the public interests. If economic activities do not meet the required conditions, the government will accordingly intervene in the whole economy. An example of such a case is the government’s intervention in mechanism of the market. This may eventually manifest itself in preventing hoarding and monopoly or in the restriction laid on prices to be fair.
 • Enayattollah Fakhrai Page 23
  Procurement of animal protein is highly important in human nutrition. One of the major sources of animal protein is an aquatic animal, among which is shrimp. Marine fishing, especially shrimp fishing, is not enough to meet the global demand, therefore marine culture, especially shrimp, has increasingly acquired world- wide importance. In Iran, due to the favorable seashores and possibility of export, shrimp farming has developed.Studying the effective factors in shrimp production for optimal use of these factors is important for producers. In this research the effects of density per hectar, average vitality in percent, average food consumed per hectar and labor - day per hectar on average production of shrimp per hectar have been investigated. The results show that there is a positive and significant relationship between density per hectar, average vitality in percent and labor - day per hectar with average production of shrimp per hectar. Despite the common belief, however, no significant relationship exists between the average food consumed per hectar and the average shrimp production per hectar. The constant return to scale in this study, was rejected by Wald Coefficient Test.
 • Y. Mehralizadeh, Hugh Lauder Page 37
  Today globalization and its impact over the development- Planning, labour market and training and educational system are debated around the world. One of the major claims made for the current development of the global economy in relation to the production of goods and services is that multinational are a conduit for the transfer of technology and with it multinational are a conduit for the transfer of technology and with it skills. In this paper we shall look at the different types of ET and labour market systems in Germany, Korea, Singapore, and Britan. This also involves looking at skill transfer and development policies of multinational. At the end of the paper we report on the impact of multinationals. At the end of the paper we report on the impact of multinationals. At the end of the paper we report on the impact of multinational ownership on “key” skills training and application in one major British subsidiary of a foreign multinational. It can be argued that key skills or core skills, those relating to teamwork, communication, problem solving, and the use of It, which are required forhigh-performance workplaces provide a litmus test of the convergence thesis. If the impact of globalization is that these skills are transferable across natringet test.
 • S.H. Sajjadi Page 63
  This study reports the relationship between prior adjustments in financial statements with stock price, size and corporate's life. Assumption of this study is as follows: 1- There is a specific relationship between stock price and prior adjustments. 2- There is a specific relationship between prior adjustments and company's size. 3- There is a specific relationship between prior adjustments and company's life. The results obtained in this study showed: 1-There is a high relationship between stock price and prior adjustments. 2- There is a high relationship between prior adjustments and the company's size. 3- There is no relationship between prior adjustments and company's life. پ
 • Aziz Arman Page 2
  In this study validity of purchasing power parity (PPP) to the official and black market exchange rates in Iran for the pre and post revolution periods is investigated. We find that strong PPP applies to the black market over both periods, but only applies to the official market before the revolution. After the revolution relative PPP can apply to the official market, but otherwise growth in either exchange rate seems unrelated to inflation differentials. The systematically rising black market premium since the revolution is explained by the failure of official rate which is in allignment with PPP and that there appears to be no relationship between the official and black market rates after the revolution.