فهرست مطالب

دنیای سنگ - پیاپی 7-8 (زمستان 1385 - بهار 1386)

ماهنامه دنیای سنگ
پیاپی 7-8 (زمستان 1385 - بهار 1386)

 • 80 صفحه، بهای روی جلد: 2,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/07/25
 • تعداد عناوین: 25
|
 • یادداشت مدیر مسئول
  صفحه 8
 • مقدمه ای بر زمین شناسی ایران
  محمود الماسیان صفحه 10
 • عوامل موثر برای انتخاب سنگ ساختمانی
  صفحه 11
 • اتاق بازرگانی ایتالیا
  صفحه 14
 • معادن سنگ های تزئینی و معدنکاری در ایران
  زین العابدین نجفی صفحه 18
 • شگفتی های آفرینش در سهولان
  صفحه 20
 • موانع توسعه صنعت سنگ های ساختمانی در ایران
  صفحه 22
 • دیدار با پیشکسوت
  کاوه فاضل بسطامی صفحه 24
 • انجمن سنگ، جهانی کردن صنعت سنگ ایران
  صفحه 26
 • صحنه تجارت الکترونیکی و اینترنتی و جایگاه صنعت سنگ ایران
  نجفی صفحه 28
 • جایگاه صنعت سنگ ایران
  ایرج میرزاخانی نافچی صفحه 30
 • نمایشگاه بین المللی کارارا - ایتالیا
  صفحه 32
 • سنگ گرانسنگ ایرانی، کوهی که به بهای کاه صادر می شود
  صفحه 34
 • گوناگون از صنعت و معدن
  صفحه 36
 • معضلات بازار فروش سنگ
  صفحه 43
 • نگاه دیگری به سنگ های ساختمانی و صنعت سنگ
  صفحه 44
 • 3 محور برای تدوین راهبرد صنعت سنگ تزئینی
  صفحه 45
 • گزارشی از نمایشگاه ورونا - ایتالیا
  صفحه 50
 • اسامی سایت های تعدادی از اتاق های بازرگانی ایران
  صفحه 52
 • معرفی سایت های مختلف
  صفحه 53
 • سنگ های بدون روادید
  حسین دنیاگردزاد صفحه 54
 • تشکل گرایی و تشکل ها در ایران
  زین العابدین نجفی تبریزی صفحه 56
 • فرم درخواست عضویت در انجمن سنگ ایران
  صفحه 59
 • جدول نمایشگاه های بین المللی تخصصی سنگ و ساختمان
  صفحه 62
 • اخباری از انجمن سنگ ایران
  صفحه 63