فهرست مطالب

Internal Medicine Today - Volume:12 Issue: 3, 2006

Internal Medicine Today
Volume:12 Issue: 3, 2006

 • تاریخ انتشار: 1385/09/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • حسین مختاریان دلویی، محمد قهرمانی، آقای حمید نورزاد صفحه 5
  چکیده
  زمینه و هدف
  عفونتهای دستگاه ادراری یکی از بیماری های بسیار شایع است و اشریشیاکلی به عنوان مهمترین عامل عفونتهای ادراری مطرح می باشد. مطالعه حاضر به منظور تعیین میزان شیوع گونه های میکروبی و مقاومتهای آنتی بیوتیکی اشریشیاکلی های جدا شده از عفونتهای دستگاه ادراری با توجه به افزایش روزافزون مصرف و مقاومت نسبت به عوامل آنتی باکتریال رایج انجام گردید. روش تحقیق: به منظور جداسازی گونه های باکتریال ایجادکننده عفونتهای ادراری و مشخص نمودن توزیع سنی و جنسی ابتلا به آن و شایعترین باکتری مسوول، در یک مطالعه مقطعی- کاربردی، 2101 نمونه ادرار که به روش تصادفی ساده انتخاب شده بودند، جهت جداسازی گونه های میکروبی توسط روش های استاندارد مورد آزمایش قرار گرفتند. آزمونهای حساسیت آنتی بیوتیکی توسط روش کربی- بایر بر روی گونه های اشریشیاکلی جداشده از 233 بیمار مبتلا به عفونت دستگاه ادراری صورت پذیرفت؛ داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمونهای آماری (نسبت)، در سطح معنی داری 05/0P مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  محدوده سنی بیماران بین 5/3 ماه تا 90 سال با میانگین 22/2152/16 بود. نتیجه کشت 353 نمونه ادراری مثبت و 1748 نمونه ادراری دارای مقادیر کم باکتری و یا استریل بودند. در بین نمونه های مثبت، اشریشیاکلی بیشترین عامل عفونت (66%) و بعد از آن گونه های استافیلوکوک (81/21%)، کلبسیلا پنومونی (93/7%)، پروتئوس ولگاریس (4/3%) و پزودوموناس ایروجینزا (84/0%) جدا شدند. نسبت عفونتهای ادراری در جنس مونث (5/78%) به طور معنی داری بیشتر از جنس مذکر (5/21%) بود (000/0=P). اشریشیاکلی های جداشده نسبت به آموکسی سیلین (100%) و آمپی سیلین (7/99%) مقاوم و نسبت به سیپروفلوکساسین (85%) و سفتی زوکسیم (1/60%) حساس بودند.
  نتیجه گیری
  بر اساس یافته های این تحقیق، در مواقع ضروری و قبل از مشخص شدن نتایج آزمایش آنتی بیوگرام، بهترین آنتی بیوتیک ها برای شروع درمان تجربی، سپیروفلوکساسین و سفتی زوکسیم است و آموکسی سیلین وآمپی سیلین در درمان عفونتهای ادراری کاملا بی تاثیرند.
  کلیدواژگان: اشریشیاکلی، عفونت دستگاه ادراری، مقاومت آنتی بیوتیکی
 • علیرضا خسروی، آقای محمدحسن مینوییان حقیقی، علیرضا باهنر صفحه 10
  چکیده
  زمینه و هدف
  آلرژی یا ازدیاد حساسیت از مشکلات عمده در همه جوامع انسانی می باشد. در ایران نیز تظاهرات آلرژیک یکی از شایعترین بیماری ها را تشکیل می دهد و آلرژی تنفسی مهمترین نوع آلرژی است. از میان آلرژن های استنشاقی، قارچ ها موقعیت ویژه ای دارند؛ زیرا هم در خانه و هم در محیط خارج از خانه یافت می شوند. برای تشخیص مناسب آلرژی ها و انجام اعمال درمانی بر روی آنها، شناخت شیوع فصلی و سالیانه آلرژن های هوا در محیط اهمیت زیادی دارد. مطالعه حاضر با هدف تعیین فلور هوای شهر گناباد از نظر قارچ های آلرژی زا در فصلهای تابستان و بهار انجام شد. روش تحقیق: در این مطالعه مقطعی، ابتدا شهر گناباد به دو منطقه مرکزی و حومه ای تقسیم شد. در هر کدام از این مناطق، 15 مکان نمونه برداری مشخص شد و در دو فصل تابستان 1382 و بهار 1383 از هر یک از این اماکن دو نمونه A و B به طور همزمان اخذ شد؛ در مجموع 120 پلیت حاوی نمونه (هر فصل 60 نمونه) به دست آمد و در نهایت 1298 کلنی قارچی شمارش شد که مربوط به حدود 17 جنس مختلف بودند. در نمونه گیری از روش رسوبی (سقوط اسپور در پلیت باز) و محیط کشت سابورودکستروز آگار حاوی کلرامفنیکل (SC) استفاده شد. برای تشخیص کلنی های کپکی از روش کشت روی لام و برای شناسایی کلنی های مخمری علاوه بر مورفولوژی از کیت های مربوطه بهره گرفته شد. داده ها با استفاده از آزمون آماری Mann-Whitney U در سطح معنی داری 05/0P مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  بیشترین نسبت قارچ های جداشده در این تحقیق به ترتیب عبارت بودند از: مخمر (31%)، کلادوسپوریوم (30%)، پنی سیلیوم (5/19%)، آسپرژیلوس (3/5%)، آلترناریا (6/3%)، ردوتورلا (5/2%)، هایف استریل (2%) و فوزاریوم (5/1%) و کمترین آنها به ترتیب شامل اورئوبازیدیوم (2/0%)، آکرومونیوم (3/0%)، موکورورایزوپوس (هر کدام 5/0%)، اولوکلادیوم (7/0%) و کاندیدا (9/0%) که در مجموع بیشترین درصد را مخمر و کلادوسپوریوم و کمترین درصد را اورئوبازیدیوم و آکرومونیوم به خود اختصاص دادند.
  نتیجه گیری
  در این تحقیق رابطه معنی داری بین قارچ های مهم آلرژن شامل کلادوسپوریوم، پنی سیلیوم، آسپرژیلوس، آلترناریا و فوزاریوم، با فصل و منطقه نمونه گیری وجود داشت؛ بر این مبنا علاوه بر توصیه های بهداشتی در مورد اجتناب از آلرژن های قارچی، استفاده از ماسک، به کارگیری فیلتر مناسب در دستگاه های تهویه، نصب دستگاه های ضد رطوبت در مناطق مرطوب منزل و محیط کار و... می توان با تعیین آلرژن، از آن در ایمونوتراپی سود جست و از بروز بسیاری از بیماری های مرتبط با آلرژی جلوگیری کرد.
  کلیدواژگان: قارچ، آلرژن، هوا، فصل، گناباد
 • شهریار سمنانی، سیما بشارت، علی جباری، رامین آذرهوش، عباسعلی کشتکار، مهندس محمدرضا ربیعی، ضیاء رحمانی، نفیسه عبدالهی، غلامرضا روشندل صفحه 17
  زمینه و هدف
  ارزیابی مداوم سطح سرمی ترانس آمینازهای کبدی (ALT و AST) در هپاتیتB مزمن می تواند منعکس کننده وسعت آسیب سلولی باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین سطح سرمی آنزیم های کبدی با میزان آسیب در نمونه بافتی (بیوپسی) کبد و درجه التهاب سلول های کبدی انجام شد. روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، 86 نمونه بافت کبد از بیماران هپاتیت B مزمن، از ابتدای سال 1379 تا سه ماهه اول 1383، بازبینی شد. هیستوپاتولوژی نمونه بافت کبد با طبقه بندی کیفی و درجه بندی شدت التهاب با درجه بندی Knodell HAI انجام گرفت. سطح سرمی ALT و AST، سونوگرافی، نشانگرهای هپاتیت B (HBeAg و HBeAb) و مشخصات فردی بیماران ثبت شد. داده ها با استفاده از آزمونهای آماری Chi-Square، آنالیز واریانس یک طرفه و Pearson در سطح معنی داری 05/0P تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین شدت التهاب کبدی بر اساس درجه بندی Knodell HAI، 31/3±13/5 بود. میانگین سطح AST و ALTبه ترتیب 93/4474/86 و 39/5044/105 به دست آمد. ارتباط معنی داری بین درجه بندی Knodell HAI و طبقه بندی کیفی مشاهده شد. بین سطوح سرمی ALT و AST و درجه بندی کمی Knodell HAI ارتباط معنی داری وجود داشت (05/0P<).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این تحقیق، به نظر می رسد سطح سرمی ALT وAST از نشانگرهای مناسب میزان التهاب کبدی (به جز در سیروز) باشند. جهت جایگزین کردن آنها به جای نمونه بافت کبد، مطالعات وسیعتری مورد نیاز است. کلید واژه ها: آنزیم های کبدی؛ درجه بندی Knodell HAI؛ نمونه بافت (بیوپسی) کبد؛ هپاتیت مزمن B
  کلیدواژگان: آنزیم های کبدی، درجه بندی Knodell HAI، نمونه بافت (بیوپسی) کبد، هپاتیت مزمن B
 • خانم هایده حیدری، خانم مهری گلچین، خانم شهره ضیایی، شایسته صالحی صفحه 22
  چکیده
  زمینه و هدف
  توجهات اخیر به محیط بخش مراقبت ویژه، به دلیل مضرات موجود در محیط نامطلوب بر نوزادان پرخطر است؛ بنابراین وجود استانداردهای قابل اجرا به منظور عملکرد صحیح در بیمارستانها و مراکز بهداشتی ضروری است. پژوهش حاضر با هدف کلی تدوین استانداردهای کشوری ساختاری در بخش مراقبت ویژه نوزادان بر اساس استانداردهای جهانی در ایران انجام شد. روش تحقیق: این پژوهش یک مطالعه تری انگولیشن چندگانه می باشد که در سالهای 1383 تا 1385 انجام شد؛ در مرحله اول استانداردهای جهانی از طریق اینترنت استخراج گردید؛ در مرحله دوم با بهره گیری از این استانداردها و اظهار نظرات و پیشنهادات 15 نفر از صاحب نظران کشور (اجزای تکنیک دلفی)، استانداردهای نهایی تنظیم گردید؛ در مرحله سوم 42 نفر از افراد دارای معیارهای ورود به مطالعه به روش مبتنی بر هدف انتخاب شدند و نظرات آنها در خصوص مطلوبیت و استانداردهای پیشنهادی با شرایط اجرایی، فرهنگی و اجتماعی کشور با کمک پرسشنامه طراحی شد. داده ها با استفاده از روش های آمار توصیفی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  در مرحله اول استانداردها از 10 کشور و ایالت دنیا استخراج گردید؛ نظرات و پیشنهادات صاحب نظران در خصوص انطباق این استانداردها با شرایط کشور، بررسی شد و در نهایت در مرحله سوم با درصد مطلوبیت 80 تا 100% مورد قبول صاحب نظران کشور واقع گردید.
  نتیجه گیری
  نتایج به دست آمده از مرحله سوم پژوهش نشان می دهد که بیشتر استانداردها از وضعیت مطلوب و نسبتا مطلوب برخوردار است؛ بدین لحاظ تغییرات لازم در استانداردهای نهایی بر اساس نظرات و پیشنهادات اصلاحی واحدهای مورد پژوهش اعمال گردید. امید است با به کارگیری این استانداردها زمینه ارتقای کیفیت در ایران فراهم گردد.
  کلیدواژگان: نوزاد، استانداردهای کشوری و ملی، بخش مراقبت
 • بهروز متحدی، محمدحسین نیکوییان صفحه 29
  چکیده
  زمینه و هدف
  نخستین گام در گذاشتن پیس میکر، به دست آوردن یک راه وریدی مناسب است. می توان به وسیله کات دان ورید سفالیک یا جوگولر خارجی و حتی جوگولر داخلی لید را عبور داد و یا از طریق پوست، ورید بزرگتری را انتخاب کرد و پس از سوراخ کردن آن لید را وارد نمود. مطالعه حاضر با هدف مقایسه دو روش گذاشتن پیس میکر، یکی از طریق ورید ساب کلاوین و دیگری از طریق کات دان ورید سفالیک در ناودان دلتوپکتورال، از نظر عوارض کوتاه مدت انجام شد. روش تحقیق: در این مطالعه که به صورت کارآزمایی بالینی انجام شد، از ابتدای سال 1376 تا پایان سال 1380، 352 بیمار تحت گذاشتن پیس میکر دائم قرار گرفتند؛ پیس میکر به کار برده شده، در تمام موارد نوع تک حفره ای بطنی و مدل سنت جود بود و بیماران پس از بررسی به دو گروه تقسیم شدند: گروه الف، شامل 164 بیمار (6/46%) که پیس میکر از راه ورید ساب کلاوین و گروه ب، شامل 188 بیمار (4/53%) که پیس میکر از طریق کات دان ورید سفالیک در بدن آنان تعبیه شد. داده ها با استفاده از فرم بازنگری، جمع آوری و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS و آزمون آماری دقیق فیشر در سطح معنی داری 05/0P مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  نوموتوراکس در یک مورد از بیماران گروه الف (6/0%) مشاهده شد. در یک بیمار از گروه الف (6/0%) و در دو بیمار از گروه ب (06/1%) عفونت زخم ایجاد شد. یک مورد از بیرون زدگی ژنراتور نیز در هر دو گروه مشاهده شد. آمبولی هوا یا صدمه به عروق بزرگ در هیچ یک از بیماران دو گروه مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  در این بررسی، اگر چه بین دو گروه از نظر مقایسه تک تک عوارض، تفاوت آماری قابل ملاحظه ای وجود نداشت ولی بررسی مجموع عوارض دو دسته مورد نظر، نشان می دهد که استفاده از روش ورید ساب کلاوین نسبت به روش کات دان ورید سفالیک با عوارض بیشتری همراه و از نظر آماری معنی دار می باشد (012/0=P).
  کلیدواژگان: پیس میکر، ساب کلاوین، ورید سفالیک
 • آقای حسن کرامتی، عبدالرحیم پرورش، حسین موحدیان عطار صفحه 33
  چکیده
  زمینه و هدف
  شناورسازی یک روش تصفیه فیزیکی است که برای جداسازی ذرات جامد یا مایع از یک فاز مایع به کار می‎رود و برای کاهش آلاینده های فاضلاب کارخانجات مختلف از جمله فاضلاب صنایع مواد غذایی نظیر کارخانجات روغن نباتی مورد استفاده می باشد. فاضلاب کارخانجات روغن نباتی دارای Chemical Oxygen Demand (COD) و Biochemical Oxygen Demand (BOD) بسیار بالا و روغن می باشد و از روش شناورسازی برای کاهش آنها می توان استفاده نمود. در این تحقیق از روش شناورسازی با هوای محلول، در فشارهای مختلف و با استفاده از کواگولانت های کلراید فریک و آلوم استفاده شد. مطالعه حاضر با هدف تعیین کارایی سیستم شناورسازی با هوای محلول در کاهش بار آلودگی فاضلاب کارخانه روغن نباتی ناز اصفهان انجام شد. روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، از دستگاه جارتست و پایلوت شناورسازی استفاده گردید. در دور اول این آزمایشات، دوز و pH بهینه مواد منعقدکننده تعیین شدند؛ بدین منظور از آلوم و کلراید فریک به عنوان مواد منعقدکننده استفاده شد. در آزمایشات شناورسازی، جهت بررسی کارایی پایلوت شناورسازی با هوای محلول، شاخصهای COD، روغن، جامدات کل، جامدات آلی، جامدات معدنی و جامدات معلق در فاضلاب خام و نمونه گرفته شده از پایلوت آزمایش و اندازه گیری شدند. هر یک از شاخصهای فوق، طبق روش های استاندارد مورد سنجش قرار گرفتند.
  یافته ها
  pH بهینه آلوم و کلراید فریک به ترتیب 5/7 و 5/5 و دوز بهینه به ترتیب 30 و 32 میلیگرم بر لیتر به دست آمد. میانگین حذف شاخصهای COD، روغن، جامدات کل، جامدات آلی، جامدات معدنی و جامدات معلق به ترتیب 85/75%، 27/78%، 32/77%، 47/82%، 52/73% و 53/85% حاصل شد.
  نتیجه گیری
  در این تحقیق با افزایش فشار از 3 تا 4 و سپس 5 اتمسفر، میزان حذف شاخصهای COD، جامدات کل، جامدات آلی و جامدات معدنی کاهش پیدا کرد و در مورد شاخصهای روغن و جامدات معلق، افزایش فشار، باعث افزایش میزان حذف گردید. فشار و A/S بهینه جهت حذف شاخصهای COD، جامدات کل، جامدات آلی و جامدات معدنی 3 اتمسفر و 013/0 و فشار و A/S بهینه برای شاخصهای روغن و جامدات معلق 5 اتمسفر و 02/0 به دست آمد. زمان شناورسازی بهینه برای حذف تمام آلاینده های مذکور 120 ثانیه حاصل شد.
  کلیدواژگان: شناورسازی با هوای محلول، بار آلودگی، فاضلاب، آلوم، کلراید فریک، روغن نباتی ناز اصفهان
 • خانم نرگس نرگس سرشار، عبدالجواد خواجوی صفحه 38
  چکیده
  زمینه و هدف
  چاقی عامل خطر برای بروز بسیاری از بیماری ها نظیر بیماری های قلبی- عروقی، پرفشاری خون و دیابت است و بخش قابل ملاحظه ای از افراد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه را گرفتار نموده است و از آن به عنوان مهمترین عارضه تغذیه ای و یک معضل اجتماعی در سطح جهان یاد می شود. مطالعه حاضر با هدف تعیین شیوع انواع چاقی در زنان شهر گناباد انجام شد. روش تحقیق: در این مطالعه توصیفی- تحلیلی، در مجموع 440 مونث 15-65 ساله که به روش خوشه ایدر سطح شهر گناباد انتخاب شده بودند، مورد بررسی قرار گرفتند. اندازه گیری چاقی با دو معیار شاخص توده بدنی (BMI) و نسبت دور کمر به باسن (WHR) صورت گرفت. داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمونهای آماری رگرسیون، پیرسن، آنالیز واریانس در سطح معنی داری 05/0P مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  با معیار BMI، 5/14% زنان مورد پژوهش چاق (30BMI)، 7/27% آنان دارای اضافه وزن (9/29-25=BMI) و 22% دچار چاقی شکمی (85/0WHR) بودند. با دو شاخص BMI و WHR ارتباط معنی داری بین تحصیل و شیوع چاقی وجود داشت؛ همچنین این ارتباط بین عارضه چاقی با سه متغیر تاهل، یائسگی و تعداد بارداری مشاهده شد. 6/26% متاهلین و تنها 5/2% مجردین، 8/64% زنان یائسه و فقط 8/13% زنان غیریائسه چاق بودند. شیوع این عارضه در زنان فاقد بارداری 9/11% و در زنان با حداقل 6 حاملگی، 5/67% بود. بر اساس آزمون رگرسیون، ارتباط معنی داری بین چاقی و افزایش سن وجود داشت. میزان چاقی از 7/7% در سنین 20-24 سالگی بتدریج افزایش نشان داد تا به 7/72% در گروه سنی 55-65 سال رسید. یافته ها رابطه مستقیم بین چاقی والدین (بخصوص مادر) و بروز چاقی در دختران را تایید می نماید.
  نتیجه گیری
  آموزش در مورد چاقی و عوارض آن، تشویق افراد به تغییر عادات غذایی و انجام فعالیت فیزیکی و ورزش می تواند در جهت کاهش شیوع چاقی و بیماری های وابسته به آن موثر باشد.
  کلیدواژگان: چاقی، شاخص توده بدنی، نسبت دور کمر به باسن، گناباد
 • افسانه تابنده، الهام کاشانی، خانم بهناز خدابخشی صفحه 44
  چکیده
  زمینه و هدف
  عفونت دستگاه ادراری، شایعترین عفونت باکتریال در طول دوران بارداری است که در صورت عدم درمان بموقع و مناسب با عوارض قابل توجهی برای مادر و جنین همراه است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثر سفالکسین، آمپی سیلین، آموکسی سیلین و سفکسیم در درمان سیستیت بدون عارضه و انتخاب بهترین درمان تجربی در این بیماران انجام شد. روش تحقیق: این مطالعه کارآزمایی بالینی در مراکز درمانی دولتی و خصوصی شهرستان گرگان در سه ماهه تابستان 1382 بر روی 128 خانم باردار با علائم سیستیت انجام شد. بیماران به طور تصادفی به چهار گروه تقسیم شدند و هر گروه تحت درمان 7-10 روزه با یک آنتی بیوتیک خاص قرار گرفتند؛ داده ها با استفاده از آزمونهای آماری t، Chi-Square و Mann-Whitney در سطح معنی داری 05/0P مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  آنتی بیوتیک های تجویزی از نظر پاسخ درمانی با یکدیگر تفاوت داشتند و سفالکسین بالاترین پاسخ درمانی (4/84%) و آمپی سیلین پایین ترین پاسخ درمانی (3/56%) را نشان داد. بین پاسخ درمانی آموکسی سیلین (75%) و سفکسیم (1/78%) اختلاف معنی داری وجود نداشت. پاسخ مثبت به درمان 4/73% بود که از میان این بیماران 34% در طی ماه اول دچار عود شدند.
  نتیجه گیری
  بهترین دارو از نظر پاسخ به درمان سفالکسین بود و کمترین پاسخ به درمان را آمپی سیلین داشت که به نظر می رسد این امر ناشی از مقاومت بالای E.coli نسبت به آمپی سیلین باشد. توصیه می شود جهت درمان تجربی سیستیت در دوران بارداری از آمپی سیلین استفاده نشود و به جای آن سفالکسین و یا آموکسی سیلین تجویز گردد و از سفکسیم جهت مواردی که بیمار عود مکرر دارد، استفاده گردد.
  کلیدواژگان: سیستیت، حاملگی، درمان، عود
 • آقای مجتبی صغیرزاده، شهلا محمدی، مهدی غیاثی نژاد، پروفسور ایسامو هایاتا صفحه 50
  در یک مطالعه سیتوژنتیکی که بر روی ساکنین مناطق دارای پرتوزایی طبیعی بالاتر از حد زمینه در شهر رامسر انجام شد، در لنفوسیت های خون یک خانم 63 ساله کروموزوم هایی شبیه کروموزوم های گروه C بدون سانترومر مشاهده گردید که جدا شدن پیشرس سانترومر را نشان می دادند. با استفاده از روش رنگ آمیزی دورگ گیری فلورسانس در جا مشخص شد که این کروموزوم های غیر عادی، کروموزوم X هستند. بررسی 2038 سلول نشان داد که این کروموزوم های غیرعادی توانایی همانندسازی دارند. این همانندسازی که با جدانشدن کروموزوم ها همراه بود، سبب تولید سلول های آنوپلوئیدی می شد. در این مقاله تحریک جدا شدن پیشرس سانترومر متعاقب قرار گرفتن طولانی مدت این زن مسن در برابر پرتوهای با دوز کم گزارش می شود.
  کلیدواژگان: جدا شدن پیشرس سانترومر، ناهنجاریهای کروموزومی، مناطق دارای پرتوزایی طبیعی بالا
 • محمد تقی پیوندی، هادی مخملباف، سارا عامل فرزاد صفحه 55
  چکیده
  زمینه و هدف
  اخیرا ترومای وارده به زانو به دلایل مختلف از جمله گسترش فعالیتهای حرفه ای ورزشی بخصوص فوتبال، افزایش یافته است که به دنبال آن محدودیت و ناپایداری در حرکت فرد و نیز از کار افتادگی ایجاد می گردد؛ بازتوانی افراد آسیب دیده همواره مورد توجه متخصصین بوده و تلاشی چشمگیر در جهت ترمیم آن در دنیا صورت گرفته است؛ به طوری که امروزه با ابداع روش بون پاتلاربون (BPB)، اعمال بازسازی به صورت روزمره انجام می شود و از بازسازی لیگامان صلیبی قدامی (ACL) با BPB به عنوان تکنیک طلایی استاندارد نامبرده می شود. مطالعه حاضر با هدف بازسازی رباط متقاطع قدامی به روش BPB و ارائه گزارش آن انجام شد. روش تحقیق: در این مطالعه که به صورت گذشته نگر انجام شد، در طی سالهای 1376 تا 1379، 400 بیمار آرتروسکوپی شده در بیمارستان مهر و قائم (عج) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد، مورد بررسی قرار گرفتند. پس از بررسی های لازم، 22 بیمار با پارگی ایزوله ACL تحت بازسازی با روش BPB قرار گرفتند؛ این افراد قریب به 5/1 سال پس از عمل پیگیری شدند.
  یافته ها
  بیشتر بیماران بعد از عمل رضایت کلی داشتند. در تمام موارد جز 1 مورد، یونیون استخوانی وجود داشت. درد زانو فقط در 5% بیماران وجود داشت. فقط 1 مورد دچار محدودیت حرکتی نسبی گردید. فقط 1 مورد به فعالیت ورزشی قبلی بازنگشت. در هیچ بیماری تشدید علائم رادیوگرافیک آرتروز رویت نشد. فقط در 1 مورد عفونت سطحی وجود داشت.
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج این مطالعه، پیشنهاد می شود پارگی ایزوله ACL بعد از انتخاب بیمار مناسب و انجام اقدامات اولیه با روش BPB به طور موفقیت آمیز درمان شود.
  کلیدواژگان: بازسازی، لیگامان صلیبی قدامی، بون پاتلاربون، زانو، تکنیک عمل
|
 • Dr. H. Mokhtarian D. *, Dr. M. Ghahramani, Mr. H. Nourzad Page 5
  Background And Aim
  Urinary tract infection (UTI) is one of the most common infectious diseases diagnosed in patients. Escherichia coli (E.coli) has been documented to be the most important pathogen associated with symptomatic tract infections. The aim of this study was to determine the local prevalence of bacterial and strains antimicrobial resistance of E.coli isolated from patients with UTI by reason increasing use of antibiotic and antibacterial resistance.
  Material And Methods
  In order to isolate and identify bacterial agents causing UTI and to indentify it’s sex and age distribiution, in a cross- sectional study, a total of 2101 midstream urine samples “through simple random sampling method” were analyzed for isolation and identification of bacterial isolates as per standard methods. Susceptibility tests were performed with disc diffusion tests using the Kirby-Bauer method on E.coli isolated from 233 cases with UTI aged from 3.5 month through 90 years with an average of 16.52±21.22 years. All data were analyzed with SPSS for windows.
  Results
  Out of which 353 samples were found to be significant bacteriuria (105 Cfu/mL) and remaining 1748 samples were either non-significant bacteriuria or very low bacterial count or sterile urine. In the present study, out of 353 isolated uropathogens the most common isolate was E.coli (66%) followed by staphylococcus sp (21.8%) klebsiella pneumoniae (7.93%), proteus vulgaris (3.4%), pseudomonas aeruginosa (0.84%). The UTIs were found to most frequently in female (78.5%) than male (21.5%) (P=0.000). The isolated E.coli showed resistant to amoxycilin (100%), ampicillin (99.1%) and sensitive to ciprofloxacin (85%) and ceftizoxime (60.1%).
  Conclusion
  This study suggests that in emergency cases before the result of antibiogrom test is determined, the best choices to begin empiric treatment are cipro floxacin and ceftizoxime. amoxicillin and ampicillin are quite ineffective to treat these infections.
 • Dr. Ar. Khosravi *, Mr. Mh. Minooeyian Haghighi, Dr. A. Bahonar Page 10
  Abstract
  Background And Aim
  Allergy (hypersensitivity) is one of the main problems of human communities and is widespread in Iran too. Respiratory allergy is the most important form of it. Among inhalation allergens, fungi have specific situation, because they are found indoors and outdoors. Respiratory allergy is widespread among all age groups but its main effects are on children. It is very important to determine annual and seasonal prevalence of airborne allergens in order to diagnose and take of allergies accurately. The aim of this study is to determine air flora of Gonabad city for allergenic fungi in summer and in spring.
  Materials And Methods
  In this cross sectional descriptive study Gonabad city was divided into two areas, the countryside and the central area. Then, in each area 15 points were identified and two samples (A and B) were gathered from each point simultaneously. During this investigation, 120 samples (60 samples for each season) were taken from the air of Gonabad in summer and in spring and 1298, colonies belonging to nearly 17 genus of different types of fungi were counted. For sampling, precipitating method (fall spores in petridish) and SC media were used. In addition to morphological structure, mold and yeast colonies were identified by slide culture and biochemical methods respectively.
  Results
  In this research, the most frequent isolated fungi were as follows: yeast (31%), Cladosporium (30%), Penicillium (19.5%), Aspergillus (5.3%), Alternaria (3.6%), Rhodotorula (2.5%), Strile hyphae (2%) and Fusarium (1.5%) species, respectively. and the least frequent isolated fungi were Auerobasidium (0.2%), Acremonium (0.3%), Mucor and Rhizopus (0.5%), Ulocladium (0.7%) and Candida (0.9%) species, respectively.
  Conclusion
  Based on the results of this study and Mann-Whitney U test there is a significant relationship between important fungal allergens like Cladosporium, Penicillium, Aspergillus, Alternaria, Fusarium and sampling seasons and areas. So, it is recommended to avoid fungal allergens by using mask, using appropriate filter in air conditioner, using antimoisture sets in home and office and so on.Also identifying allergens can be used in Immunotherapy that can prevent the spread of allergic diseases.
 • Dr. Sh. Semnani, Dr. S. Besharat *, Dr. A. Jabbari, Dr. R. Azarhoosh, Dr. A. Keshtkar, En. Mr. Rabiei, Dr. Z. Rahmani, Dr. N. Abdollahi, Dr. Gh. Roshandel Page 17
  The relationship between serum levels of hepatic transaminase with histopathological features in patients with chronic Hepatitis B Authors: Sh. Semnani, S. Besharat, A. Jabbari, R. Azarhoosh, AA. Keshtkar, MR. Rabiei, Z. Rahmani3, N. Abdollahi, Gh. Roshandel3 Abstract
  Background And Aim
  Continuous evaluation of serum levels of hepatic transaminase's like AST and ALT can show the severity of cellular damage in chronic hepatitis B, also it can be helpful in follow up of hepatic disease progression. This study was designed to detect the relationship and correlation between serum level of enzymes with damage ranking in liver biopsy and inflammation in hepatic cells.
  Materials And Methods
  In this analytic-descriptive study, all blocks of liver biopsy of patients with chronic hepatitis B, taken from 2000 to the first three months of 2004 (for 5 years) in the university hospital, had been overviewed. At first, all liver samples were ranked according to histopathological features, and then were classified according to the severity of inflammation in Knodell HAI score. Based on the patient's files, AST, ALT serum level, sonography report and B hepatitis serological markers like HBeAg, HBeAb and personal identity were registered. Initially, we reviewed clinical findings and analyzed data with statistical tests. Statistical analyses were performed and P value less than 0.05 was significant.
  Results
  We reviewed 86 hepatic biopsies. Mean severity of hepatic inflammation base on Knodell HAI score was 5.133.31.Mean AST, ALT serum level were 86.7444.93 and 105.4450.39, respectively. Serological markers for B hepatitis, HBeAb were reported positive in 53 persons (61.6%). Meanwhile 39 persons (43.3%) were positive for HBeAg. There was noticeable relationship between grading according to Knodell HAI score and qualitative ranking. There was a significant relationship between AST, ALT serum levels and Knodell HAI quantitative score, too (P<0.05).
  Conclusion
  Our findings suggest that serum levels of liver enzyme like AST and ALT are suitable markers for classification of severity of hepatic inflammation but they are not useful for evaluation of prognosis of the cirrhosis. To substitute them with liver biopsy, we recommend more study.
 • Ms H. Heidari * M. Golchin Sh. Ziaei_Dr. Sh. Salehi Page 22
  Background And Aim
  Recently attentions to intensive care unit environments is essential because of multiplied disadvantages of undesirable environment in high risk newborn therefore determination and collection of standards for accurate practice in hospital and health centers.
  Materials And Methods
  This research is a multiple triangulation done in years 2004-2006. First international standards were extracted from world wide webs. The using Delphi method, these standards as well as the view points of 15 clinical medical sciences experts were complied to set suggested standards in environmental health finding and in the third stage, 42 clinical medical sciences experts of the country were selected. And their suggestions were investigated regarding desirability and applicability of these standards to the executive and sociocultural situations in Iran through a descriptive survey method. The results of this stage were analyzed via descriptive statistics.
  Results
  In the first stage standards were extracted of lo controls and states. The suggestions and assertions made by experts regarding the suitability and applicability to the environmental situations in Iran were studied and standards in environmental health were drafted and were finally approved by an 80-100 desirability percent rate.
  Conclusion
  The findings of the third step of the research showed that most of the environmental health standards had either appropriate or fairly appropriate level. So necessary changes in final standards have been made based on subjects, viewpoint and suggestions facilities standards suggested for Iran. The findings of this research are hoped to contribute to the enhancement of the quality in Iran.
 • Dr. B. Motahedi *, Dr. Mh. Nikoueian Page 29
  Background And Aim
  The first step in implanting pacemaker is finding a suitable venous way. We can pass the lead through cutting down the cephalic vein or external jugular or even the internal jugular. It is also possible to locate a larger vein through skin and pass the lead though it after making a fissure in it. The aim of this study is comparing two methods of implanting pacemaker through subclavian vein and cutting down the cephalic vein in deltopectoral pathway concerning short-term side effects.
  Materials And Methods
  From early 1997 up to the end of 2001, 352 patients were provided with permanent pacemaker. After the analysis of these patients they were divided into two groups: In group A including 164 patients (46.6%) the pacemaker was implanted through subclavian and in group B including 188 patients (53.4%), the cutting down cephalic vein method was used. The results were compared by statistical analysis of side effects of these two methods.
  Results
  Pneumothorax was seen in one case of group A (0.6%) patients. There was injury infection in a patient from group A (0. 6%) and two patients from group B (106%). A case of generator displacement was also seen in each group. There was neither case of air embolism nor the damage to the veins.
  Conclusion
  The study shows that although there is no remarkable statistical difference between the two groups concerning the individual side-effect, the subclavian vein method had more side effects than the cut down cephalic vein which is statistically remarkable when collective side-effects are concerned.
 • Mr. H. Keramati *, Dr. Ar. Parvaresh, Dr. H. Movahedian Attar Page 33
  Background And Aim
  Flotation involves separation of solids from the water phase by attaching the solids to fine air bubbles to decrease the density of the particles. Flotation including of tree type 1. Vacuum flotation, 2. Dispersed air flotation and 3.dissolved air flotation. In this research used from dissolved air flotation. Various industries produce many goods and marchandias and affects our environment. Vegetable oil manufacturing is one of these industries. The main pollutants in the east of this industry are chemical oxygen demand (COD), biochemical oxygen demand (BOD) and Oil. The aim of this assay is to study the reduction of pollution of vegetable oil manufacturing wastewater with “DAF” system.
  Materials And Methods
  At first phase of these examinations, the optimum dosage of the coagulants was determined. The coagulants that used in this study were Alum and Ferric Chloride. The second phase was flotation. In this series of examinations, oil, COD, total solid, volatile solid, fixed solid and suspended solid measured in raw wastewater and the effluent of the DAF pilot
  Results
  Optimum value of “pH” for Alum and Chloride ferric obtained 7.5 and 5.5 respectively. And optimum dosage for these obtained 30and 32 mg/l respectively in this search. Mean moval for the parameters of oil, COD, total solid, volatile solid, fixed solid and suspended solid obtained 75.85%, 78.27%, 77.32%, 82.47%, 73.52% and 85.53% respectively.
  Conclusion
  During pressure rising from 3 to 4 and 5atm removing rate of COD, total solid, volatile solid, fixed solid parameters reduced but oil and suspended solid have increase. In addition to, following increase of flotation time up to 120s all of the measured parameters have increase in removing rate. Optimum A/S for removal of COD, total solid, volatile solid, fixed solid parameters obtained 0.001 and for oil and suspended solid obtained 0.0015
 • Ms N. Sarshar *, Dr. Aj. Khajavi Page 38
  Abstract
  Background And Aim
  Obesity is one of the most prevalent nutrition disorders which is associated with increase in mortality rate, hypertension, diabetics, cardiovascular diseases, and Cancer. The majority of the people in developing and developed countries are involved in obesity. It is also the most important nutrition disease and one of the social problems all over the world.
  Materials And Methods
  The samples, consisting of 440 females of 15-65 years of age, were selected based on random cluster sampling method. Measurement of obesity was performed through BMI and WHR indices. The analysis of data was done through statistic tests- Regression, Pierson. Kendal- and variation analysis, etc. using SPSS software.
  Results
  Based on BMI index 27. 7% of the sample females suffered from overweight (BMI=25-29. 9), 14. 5%, from obesity (BMI 30) and 22% from abdominal obesity (WHR 0. 85). Based on both indices, BMI and WHR, there is a significant relationship between the level of education and the prevalence of obesity: This relation is detected between obesity and the three variables of marital status, menopause and frequency of pregnancy. 26. 6% of married females. Suffers from obesity while this percentage is reduced to only 2. 5% in the case of single females. 64. 8% of menopausal females suffer from obesity while this percentage is reduced to 13. 8% in the case of no menopausal females. The prevalence of obesity associated with no pregnant females is 11. 9% while, in the case of females with six pregnancies, it rises to 67. 5%. Regression test also indicates a significant relationship between advance in age and obesity: the rate of obesity sours from 7. 7% among females of 20-24 years of age to 72. 7% among females of 55-65 years of age. The results of the research confirm the existence of a significant relation- ship between the parentُ s, especially the motherُ s, obesity and the daughter’s obesity.
  Conclusion
  Spreading information about obesity and its Complications, urging people to change their eating habits and to do exercise and physical activities can be effective in decreasing the prevalence of obesity.
 • Dr. A. Tabandeh *, Dr. E. Kashani B. Khodabakhshi Page 44
  Background And Aim
  Urinary tract infection (UTI) is one of the most common bacterial infections during pregnancy and it may cause important complication in mother and fetal if no treatment is conducted. This study conducted to present the most appropriate antibiotic among Cephalexin, Ampicillin, Amoxicillin and Cefixim in empirical treatment of cystitis.
  Materials And Methods
  This study was performed in Dezyani Hospital, Gorgan University of medical sciences and private offices in 2003. It was a clinical trial that was performed on 128 pregnant women with symptomatic infection in the lower urinary tract. They were investigated in four different groups and every group had a treatment with special antibiotic. The results were compared with t and chi-square test.
  Results
  The response rate to antibiotics was different. The highest response was due to Cephalexin (84. 4%) and the lowest response was due to Ampicilline (56. 3%) and there were no significant statistical differences between Amoxicillin (75%) and Cefixim (78. 1%). Among patients (73. 4%) had positive response to antibiotic therapy and among them، (34%) had relapse during the first month after treating.
  Conclusion
  The results showed that the best antibiotic was Cephalexin، and the worst was Ampicillin which probably was due to high resistance of E. coli (most common pathogen) to Ampicillin. Therefore، it is recommended to use Cephalexin or Amoxicillin in empirical treatment of cystitis in pregnancy، instead of Ampicillin and Cefixim for patients with frequent relapses.
 • Mr. M. Saghirzadeh, Dr. Sh. Mohammadi, Dr. M. Ghiassi Nejad *, Prof. I. Hayata Page 50
  In a cytogenetic study on the residents in the high level natural radiation areas of Ramsar, a woman had an acentric like C group chromosome showing the premature centromere separation in the peripheral lymphocytes. This unusual chromosome was identified as an X chromosome with Fluorescent In situ Hybridization (FISH) method. Analysis of the 2038 cells revealed that these unusual X chromosomes had ability to replicate. This replication was associated with non-disjunction leading to aneuploid cells. In this paper, induction of the premature centromere separation (PCS) in the aged women is discussed in relation to the effect of the chronic exposure to low dose.
 • Dr. Mt. Peivandi *, Dr. H. Makhmalbaf, Dr. S. Amel Farzad Page 55
  Background And Aim
  Knee in one of the commonest joints being injured in professional sports (specially football) and developed world, and accident being responsible for this. Injury to the anterior cruciate ligament (ACL) is very common. It causes instability of the knee. Rehabilitation and reconstruction of ACLs are the aims in active and athletic patients.
  Materials And Methods
  Reconstruction of the ACL using bone patellar bone autograft is the gold standard In this study, we reviewed 400 patients who had knee arthroscopy. 22 patients with isolated ACL rupture were selected for reconstruction of ACL using bone patella tendon autograft, and fixation with interference screws.
  Results
  Good results such as: stability, decreased pain, good range of motion, and return to previous activity was achieved in most of the patients.
  Conclusion
  Thus, it is recommended that in selected patients, who have symptomatic ACL deficient knee reconstruction of anterior cruciate ligament using BPB autograft being performed.