فهرست مطالب

پژوهش های مشاوره - پیاپی 21 (بهار 1386)
 • پیاپی 21 (بهار 1386)
 • 154 صفحه، بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/06/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • آموزش و پرورش تحصیلی - شغلی موثر وسیله ای برای پیشگیری از بیکاری پژوهشی تطبیقی در ایران، کانادا و سوئد
  طیبه زندی پور صفحه 7
  این مقاله بر مبنای پژوهش های کمی و کیفی انجام شده در سه کشور ایران، کانادا، سوئد سعی دارد تا توجه خواننده را به راهنمایی تحصیلی-شغلی به عنوان وسیله ای برای پیشگیری از بیکاری و نارضایتی های تحصیلی- شغلی جلب نمایید. نتایج این بررسی، که نظام آموزش و پرورش تحصیلی-شغلی جلب نمایید. نتایج این بررسی، که نظام آموزش و پرورش تحصیلی- شغلی رسمی و غیر رسمی دو کشور غربی و کشوری در خاورمیانه...
  کلیدواژگان: آموزش و پرورش رسمی و غیر رسمی تحصیلی- شغلی، کارگاه آموزشی تحصیلی- شغلی، نارضایتی های تحصیلی- شغلی پیشگیری از بیکاری
 • بررسی تحلیلی سبک تربیت جنس خانواده های شهر تهران
  مهدی سبحانی نژاد، رضا همایی، حمید علیین صفحه 27
  پژوهش حاضر به بررسی سبک تربیت جنسی خانواده های شهر تهران براساس الگوی کرکلر پرداخته است. روش پژوهش توصیفی و جامعه آماری نیز، شامل کلیه خانواده های شهر تهران در سال 1384 بوده اند. به منظور نمونه گیری، پس از برآورد آماری نمونه، تعداد 850 خانواده از شهر تهران با بهره گیری از روش نمونه گیری خوشه ایو طبقه ای تصادفی انتخاب شده اند...
  کلیدواژگان: تربیت جنسی، خانواده، شهر تهران، الگوی کرکلر
 • مقایسه اثربخشی مشاوره گروهی معنادرمانی با مشاوره فردی چندالگویی بر کاهش افسردگی سالمندان ساکن آسایشگاه های تهران
  تقی پورابراهیم، احمد اعتمادی، عبدالله شفیع آبادی، غلامرضا صرامی صفحه 49
  این پژوهش برای مقایسه و اثربخشی مشاوره گروهی به شیوه معنادرمانی و مشاوره فردی به روش چند الگویی بر کاهش افسردگی سالمندان ساکن در آسایشگاه های تهران انجام شد. نمونه شامل 90 نفر از جامعه آماری سالمندان زن و مرد آسایشگاه های تهران بود که پس از اجرای آزمون gds روی تعداد زیادی از سالمندان، آنهایی که نمره 15 یا بیشتر از این آزمون گرفتند به طور تصادفی در 5 گروه...
 • بررسی ویژگی های روان سنجی و هنجاریابی پرسش نامه شیوه زندگی (BASIS - A) بر روی جوانان 18 تا 40 سال
  مژگان بشیری، حمید علیزاده، ابوالفضل کرمی صفحه 69
  پژوهش حاضر به منظور بررسی ساختار عاملی پرسش نامه مقیاس های اساسی آدلری برای موفقیت بین فردی- نسخه بزرگسالان و دستیابی به ابزاری دقیق در سنجش شیوه زندگی برای نمونه جمعیت ایرانی اجرا گردید. در این پژوهش با به کارگیری روش تحلیل عاملی ساختار پرسشنامه مزبور در نمونه جمعیت ایرانی بررسی شد و همچنین به مقایسه این نمونه با توجه به جنس پرداخته شد. در نهایت...
  کلیدواژگان: شیوه زندگی، آدلری، روان سنجی
 • اثربخشی مشاوره گروهی بر روابط متعارض بین برادران و خواهران
  محمود شهیدی، سیمین حسینیان، باقر ثنایی ذاکر، ثریا اعتمادی صفحه 93
  پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان اثربخشی مشاوره گروهی با استفاده از تجارب با ساختار بر روابط متعارض بین خواهران صورت گرفته است. نمونه مورد مطالعه شامل 32 نفر از دانش آموزان سال اول دبیرستان شهر مشهد که دامنه سنی آنها بین 14 تا 16 سال بوده می باشد. از این سی و دو نفر تعداد 16 نفر به صورت تصادفی در گروه آزمایشی و 16 نفر در گروه کنترل جایگزین شدند. ملاک انتخاب برای قرار گرفتن...
  کلیدواژگان: تاکتیک های رفع تعارض، مشاوره گروهی، تجارب با ساختار، هم والد
 • مقایسه تاثیر روان درمانی گروهی با رویکرد شناختی و رویکرد معنوی بر افسردگی دانشجویان دختر دانشگاه های تهران
  صدیقه ترقی جاه، شکوه نوابی نژاد، جعفر بوالهری، علیرضا کیامنش صفحه 111
  هدف اصلی این پژوهش مقایسه میزان تاثیر دو رویکرد روان درمانی گروهی شناختی رفتاری و معنوی در کاهش میزان افسردگی دانشجویان دختر دانشگاه های تهران است. آزمودنی های پژوهش از طریق اطلاعیه که در مرکز مشاوره و خوابگاه دانشگاه تربیت معلم حصارک و شهید بهشتی زده شده بود به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس از آنها آزمون افسردگی بک به عنوان پیش ازمون گرفته و آنگاه...
  کلیدواژگان: افسردگی، گروه درمانی شناختی، گروه درمانی معنوی، دانشجویان
 • مقایسه سخت رویی و رضایت شغلی و رابطه این متغیرها در میان اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد و دبیران آموزش و پرورش ابهر
  محمد قمری صفحه 127
  این پژوهش به مقایسه سخت رویی و رضایت شغلی در بین اعضای هیات علمی و دبیران آموزش و پرورش می پردازد. یکی از اهداف اصلی پژوهش تعیین رابطه سخت رویی و رضایت شغلی و مقایسه آن در بین اعضای هیات علمی و دبیران است. نمونه مورد مطالعه این پژوهش 100 نفر بود که 50 نفر از اعضای هیات علمی و 50 نفر از دبیران آموزش و پرورش به روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. برای اندازه گیری...
 • شرایط پذیرش مقالات
  صفحه 143
 • خلاصه مقالات به زبان انگلیسی
  صفحه 145