فهرست مطالب

پرستاری ایران - پیاپی 49 (بهار 1386)

نشریه پرستاری ایران
پیاپی 49 (بهار 1386)

 • 100 صفحه، بهای روی جلد: 10,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/03/14
 • تعداد عناوین: 9
|
 • راهنمای نویسندگان
  صفحه 2
 • آرمان آزادی، منیره انوشه صفحه 7
  زمینه و هدف
  یکی از خطرات بالقوه برای کارکنان مراقبت سلامتی، صدمات سرسوزن (Needlestick injuries(NSI)) آلوده می باشد که آنها را در معرض خطر پاتوژنهای خونی قرار میدهد. تعداد صدمات ناشی از سرسوزن آلوده در میان کارکنان بهداشتی در نتیجه کم گزارش دهی این صدمات نامشخص است. این مطالعه با هدف تعیین میزان صدمات فرورفتن سرسوزن آلوده و میزان گزارش دهی این صدمات در پرستاران بالینی در سال 1385، در تهران بود.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر از نوع مقطعی بود. محیط پژوهش شامل یک بیمارستان آموزشی و یک بیمارستان غیر آموزشی شهر تهران میباشد. نمونه های پژوهش 111 نفر از پرستاران شاغل در بیمارستانهای مذکور بودند که به روش نمونه گیری مبتنی بر هدف انتخاب شدند و به صورت داوطلبانه به تکمیل پرسشنامه مربوط به این مطالعه پرداختند. پرسشنامه شامل اطلاعات فردی و حرفهای پرستاران و نیز تعداد موارد صدمات فرورفتن سوزن آلوده در یکسال گذشته، موارد گزارش شده و نیز دلایل عدم گزارش دهی بود.
  یافته ها
  بر اساس یافته ها 54 درصد پرستاران ذکر کردند که تاکنون دچار صدمات فرورفتن سرسوزن آلوده نشده اند و 45 درصد آنان بیان کردند که در طی دوران فعالیت بالین یشان حداقل یک بار دچار صدمات فرورفتن سرسوزن آلوده شده اند، 34 درصد پرستاران ذکر کردند که در 12 ماه گذشته دچار 58 مورد صدمه فرورفتن سرسوزن آلوده شده اند(میزان بروز خام: 52/0 صدمه فرو رفتن سوزن/پرستار/سال). تنها 36 درصد پرستارانی که دچار صدمه فرورفتن سوزن در سال گذشته شده بودند بیان کردند که این صدمات را به سوپروایزر، کمیته کنترل عفونت بیمارستان و یا اورژانس گزارش کردهاند. دلایل عدم گزارش دهی شامل: عدم رضایت از پیگیری(33 درصد)، احتمال خطر پائین عفونت در منبع صدمه(29 درصد)، مشغله کاری(5/12 درصد)، عدم آشنایی با فرایند گزارش دهی(17 درصد) و عدم درک خطر(8 درصد) بود.
  نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که صدمات فرورفتن سرسوزن آلوده و نیز کم گزارش دهی این صدمات در میان پرستاران از میزان بالایی برخوردار است و مطالعات وسیع تری در این خصوص باید صورت گیرد. مداخلات ویژه مانند ثبت یک پروتکل استاندارد گزارشدهی، آموزش کارکنان و استاندارد کردن درمانهای پروفیلاکتیک پس از صدمه میتواند در بهبود گزارش دهی این صدمات موثر باشد.
  کلیدواژگان: سوزن ها، حوادث ناشی از کار، گزارش دهی، پرستاران بالینی
 • صغری نیکپور، فرنگیس شاهپوریان، افتخار سادات حاجی کاظمی، فاطمه حسینی، محمد تقی صفدری صفحه 15
  زمینه و هدف
  رضایت زنان از مراقبت های دوران بارداری موجب ارتقاء خدمات دوران بارداری خواهد شد. این تحقیق با هدف تعیین ارتباط بین رضایت زنان از مراقبت های دریافت شده دوران بارداری با مشخصات زنان و نحوه ارائه خدمات انجام شده است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر مقطعی بوده، جامعه پژوهش شامل کلیه زنان ساکن تهران که زایمان طبیعی داشتند و 6 هفته بعد از زایمان به مراکز بهداشتی و درمانی مراجعه کرده بودند. سه درمانگاه از هر دانشگاه به طور تصادفی انتخاب گردید. تعداد نمونه 530 نفر و روش نمونه گیری چند مرحله ای بود. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود. که این ابزار با استفاده از پرسشنامه سازمان بهداشت جهانی و ابزار Erci&Ivanov تهیه گردید.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که 8/69 در صد از زنان از دریافت خدمات دوران بارداری در سطح خوب و 9/21 در صد در سطح عالی رضایت داشتند. زنان از نحوه ارتباط ارائه دهندگان، آموزش های دریافت شده، دسترسی به مراقبت ها، کیفیت مراقبت ها بیشتر رضایت داشتند. ارتباط معنی داری بین رضایت زنان از خدمات دوران بارداری با وضعیت اقتصادی،سطح تحصیلات، وضعیت سلامتی در دوران بارداری وجود داشت (05/0>P =). یافته ها در ارتباط با میزان رضایت کلی زنان و ارتباط آن با مشخصات ارائه خدمات دوران بارداری نشان داد، بین رضایت زنان از خدمات دوران بارداری با تعداد دفعات مراجعه، زمان انتظار برای دریافت مراقبت ها ارتباط معنی دار وجود داشت (05/0>P=). به طوری که هر چه تعداد دفعات مراجعه بیشتر، رضایت بیشتر وهرچه مدت زمان بیشتری برای دریافت خدمات انتظار کشیده بودند، نارضایتی بیشتر شده بود.
  نتیجه گیری
  نتایج به طور کلی بیانگر آن بود که 7/90 در صد از زنان از مراقبت های دوران بارداری رضایت داشتند. این امر سبب می شود مراجعین به طور مداوم از خدمات بهداشتی استفاده کرده، دستورات و آموزش های ارائه شده را به صورت صحیح به کار گیرند و به توصیه های ارائه دهندگان خدمات بهداشتی با دقت بیشتری عمل کرده واستفاده از خدمات را به سایرین توصیه کنند.
  کلیدواژگان: آبستنی، مراقبت پیش از تولد، زنان، رضایت مصرف کننده، خدمات بهداشتی مادران
 • محمدعلی سلیمانی، فریبا نصیری زیبا، اکرم ذونعمت کرمانی، فاطمه حسینی صفحه 29
  زمینه و هدف
  پرستاران به دلیل ماهیت شغلی خویش با انواع تنیدگی ها در محیط کار روبرو هستند و به دلیل کار در شیفت های کاری صبح، عصر و شب، شیفت در گردش بودن از جمله افرادی هستند که مستعد ابتلا به انواع اختلالات خواب می باشند. پرستاران زنی که مسئولیت نگهداری و مراقبت از خانواده هایشان را نیز بر عهده دارند، به دلیل برنامه خانوادگی خاص خود ساعات خواب کوتاه تری دارند و کیفیت خواب آن ها به دلیل نور، صدا و... ضعیف می باشد. این پژوهش با هدف مقایسه کیفیت خواب پرستاران شاغل شیفت های ثابت و درگردش انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع توصیفی مقایس های بود. نمونه پژوهش520 نفر از پرستاران شاغل در شیفتهای مختلف بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی ایران بودند که از طریق نمونه گیری تصادفی طبقهای در پژوهش شرکت کردند. داده ها با استفاده از ابزار (Pittsburgh Sleep Quality Index) PSQI جمع آوری شد.
  یافته ها
  کیفیت خواب 6/69 درصد پرستاران شیفت ثابت خوب و کیفیت خواب 4/30 درصد بد بود، همچنین 2/56 درصد پرستاران شیفت درگردش کیفیت خواب خوب و 8/43 درصد کیفیت خواب بدی داشتند. نتایج آزمون کای اسکوئر نشان داد که بین کیفیت خواب پرستاران شیفت ثابت و پرستاران شیفت درگردش اختلاف معنیدار وجود دارد به طوری که پرستاران شیفت ثابت از کیفیت خواب بهتری برخوردار بودند(001/0P<).
  بحث و نتیجه گیری
  مدیریت مناسب و کارآمد و برنامه ریزی دقیق شیفت کاری جهت کاهش اختلالات خواب پرستاران پیشنهاد میشود. بهبود کیفیت خواب پرستاران میتواند سلامت عمومی پرستاران و نهایتا کیفیت مراقبت های به عمل آمده از بیماران را ارتقاء دهد
  کلیدواژگان: کیفیت خواب، پرستاران، شیفت ثابت، شیفت در گردش
 • معصومه ایمان پور، شیواسادات بصام پور صفحه 39
  زمینه و هدف
  یکی از مراقبتهای ضروری پس از جراحی قلب باز اکستیوب کردن بیماران میباشد. تصمیم گیری راجع به زمان مناسب نیازمند شناخت متغیرهایی است که ممکن است بر زمان اکستوباسیون بیماران تاثیر بگذارند. هدف این مطالعه تعیین ارتباط سن، جنس و وضعیت همودینامیک بعد از عمل با زمان اکستوباسیون بود.
  روش بررسی
  این مطالعه ارتباطی از نوع توصیفی بود و بیماران تحت جراحی بایپس عروق کرونر یکی از مراکز درمانی- آموزشی شهر تهران جامعه پژوهش را تشکیل می دادند. پرونده 93 بیمار واجد شرایط به روش نمونه گیری آسان انتخاب شده و اطلاعات مورد نظر به کمک یک چک لیست از پرونده ها استخراج گردید. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون کای اسکوئر و آنالیز رگرسیون استفاده گردید.
  یافته ها
  یافته ها نشان دادند که 43 درصد بیماران در عرض ≥ 6 ساعت و 57 درصدآنها در بیشتر از6 ساعت اکستیوب شده بودند. میانگین و انحراف معیار طول مدت اینتوباسیون در کل نمونه ها 00/3±19/7 با محدوده زمانی 25/18-3 ساعت بود. از بین متغیرهای مورد بررسی، تنها سن ارتباط معنی دار با زمان اکستوباسیون نشان داد (05/0P<).
  نتیجه گیری
  براساس یافته ها، سن از جمله متغیرهای مرتبط با طول مدت تهویه مکانیکی دربیماران تحت جراحی بایپس عروق کرونر است. لذا ضرورت دارد پرستاران نسبت به اکستیوب کردن بیماران مسن با دقت و احتیاط بیشتری تصمیمگیری نمایند.
  کلیدواژگان: روش های جراحی قلب و عروق، بای پاس عروق کرونر، امور جنسی، سن
 • داود حکمت پو، منیره انوشه، فاطمه الحانی صفحه 51
  زمینه و هدف
  آموزش به مددجو توسط پرستاران، بهترین راهکار برای انجام مراقبت از خود می باشد. هدف از این مطالعه، آسیب شناسی فرآیندآموزش به مددجو از طریق توصیف و تفسیر درک پرستاران و بیماران از شیوه آموزش به مددجو در محیط های بالینی می باشد. سوالات این پژوهش عبارتند از: 1- فرآیند آموزش به مددجو در محیطهای بالینی چگونه است؟ 2- اجرای صحیح آموزش به مددجو تحت تاثیر چه عواملی آسیب رسانی می شود؟
  روش بررسی
  پژوهش حاضر، یک مطالعه کیفی به روش تجزیه و تحلیل محتواست. نمونه ها شامل: 20 پرستار، 10 دانشجوی سال آخر کارشناسی پرستاری و 3 مربی کارشناس ارشد پرستاری و همچنین 10 بیمار بستری در بخشهای داخلی و جراحی هستند. محیط مطالعه دانشکده پرستاری و مامایی و 2 بیمارستان عمومی شهر اراک و روش جمع آوری داده ها مصاحبه نیمه ساختار با پرستاران در گروه های متمرکز وجداگانه با بیماران بود.
  یافته ها
  یافته های حاصل از مطالعه نشان داد عوامل مربوط به: 1- برنامه ریزی درسی و عملکرددانشکده (آموزش معمول و توجه ناکافی به نیازهای دانشجویان و...) 2- سرفصل نامناسب درس«فرآیند یادگیری واصول آموزش به بیمار» (مقطعی بودن درس، تاکید سطحی بر کاربرد نظریه های یادگیری در محیط بالین، عدم آشنا کردن دانشجویان با شیوه ایفای نقش در آموزش به مددجو و...) 3-کم توجهی به شرایط پرستاران بالینی 4-توجه نسبی به نیازهای آموزشی، فرهنگی وعادات بیماروخانواده وی 5- مدیریت آموزشی 6- نگرش افراد شرکت کننده به آموزش مددجو، در ساختاروفرآیند آموزش به مددجو موثر بوده اند و در بسیاری از موارد سبب عدم اجرای صحیح آن در محیط بالینی شده اند.
  بحث و نتیجه گیری
  ضرورت آموزش به مددجو واهمیت نقش پرستاران دراین زمینه غیر قابل انکار است. عوامل آسیب رسان دراجرای صحیح آموزش به مددجو معلول سرفصل نا مناسب درس«فرآیند یادگیری واصول آموزش به بیمار» وسایر عواملی بوده است که سبب از دست رفتن این مراقبت در بالین شده است. آموزش صحیح واحد درسی جدید «فر آیند یادگیری واصول آموزش به مددجو» با شیوه ایفای نقش می تواند سطح توانمندی پرستاران در زمینه آموزش به مددجو را ارتقا دهد
  کلیدواژگان: آسیب شناسی، آموزش بیمار، مطالعه کیفی
 • شهین سالاروند، حیدرعلی عابدی، حبیب الله حسینی، شایسته صالحی، محمود کیوان آرا صفحه 61
  زمینه و هدف
  امروزه سپردن سالمندان به سرای سالمندان سیر صعودی دارد. درک اینکه چرا چنین مکانی اغلب بوسیله سالمندان به،عنوان «آخرین نشانه شکست» در نظر گرفته می شود، اهمیت دارد. زیرا این نوع نگرش اثر منفی بر سازگاری مقیمان سالمند در هنگام مواجهه با این چالش میگذارد. درک چگونگی تجارب احساسی سالمندان، برای ادامه زندگی در سرای سالمندان اهمیت دارد. هدف پژوهش، توصیف تجارب روحی سالمندان در فرایند اسکان سرای سالمندان بوده و سوال کلی پژوهش، ساختار و معنی تجارب روحی سالمندان در فراینداسکان در سرای سالمندان چگونه است؟، میباشد.
  روش بررسی
  در این مطالعه از روش فنومنولوژی که رویکردی کیفی است، استفاده شده است. نمونه ها از میان سالمندان مقیم در سراهای سالمندان خصوصی و دولتی در شهر اصفهان انتخاب گردیدند. نمونه گیری مبتنی بر هدف بوده وتا اشباع اطلاعات که در آخر تعداد شرکت کنندگان به 10 نفر رسید، ادامه یافت.پژوهشگر از یادداشت برداری زمینه ای هم در تکمیل فرایند جمعآوری داده ها بهره گرفت. روش کلایزی جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات بکار رفته و استحکام این مطالعه بر اساس دو معیار اطمینان پذیری وباور پذیری بوده است.
  یافته ها
  یافته های حاصل از تجارب احساسی سالمندان، شامل 70 کد، 15 زیر مفهوم و2 مفهوم اصلی بودند. از مجموع یافته های این پژوهش،2 مفهوم کلی (اجزاء ساختاری تجربه) استخراج شدند که عبارتند از: احساسات در متن زندگی در سرای سالمندان و احساسات بدو پذیرش.
  نتیجه گیری
  در این مطالعه، سالمندان نسبت به نقل مکان و اقامت در سرای سالمندان احساسات مختلطی داشتند. به عبارتی هر سالمند با توجه به زمینه ای که قبلا در آن زندگی می کرده و توقعات خود، دیدگاه متفاوت و تجارب منحصر به فردی از سکونت در سرای سالمندان داشت و به بیان نیازها، انتظارات، احساسات و تجارب روحی اش پرداخت. انتظار می رود که به حمایت اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی سالمندان توجه شود و موسسات، پرورش جسم، ذهن و روح سالمندان را بخشی از مراقبت کلی در نظر گیرند، زیرا با محدود کردن مراقبت ها به نیازهای جسمی، منکر حق سالمندان به داشتن فرصت هایی برای زندگی با معنی، با هدف و امید خواهیم شد.
  کلیدواژگان: سالمندان، خانه سالمندان، احساسات
 • محمداسماعیل حاجی نژاد، فروغ رفیعی، عزت جعفر جلال، حمید حقانی صفحه 73
  زمینه و هدف
  با اینکه مراقبت انسانی اصل و جوهره پرستاری را تشکیل می دهد، اما در نظام مراقبت بهداشتی فعلی، این جنبه از مراقبت در نتیجه پیشرفت های فنآوری و محدودیت های سازمانی همچون کمبود تعداد پرستاران با مشکلاتی مواجه می باشد. در عین حال، کوتاه شدن مدت اقامت بیماران در بیمارستان و کاهش زمان مراقبت مستقیم درک بیماران از مراقبت پرستاری و رضایت از مراقبت ها را تغییر می دهد. بر همین اساس، پژوهش حاضر با هدف تعیین ارتباط بین رفتارهای مراقبتی کارکنان پرستاری از دیدگاه بیماران و رضایت آنها از مراقبت ها انجام گرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع همبستگی- توصیفی بود. 250 بیمار بستری در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه علوم پزشکی ایران به روش نمونه گیری سهمی های انتخاب شدند. داده ها با استفاده از ابزار رفتارهای مراقبتی(CBI) و ابزار رضایت بیمار(PSI) گردآوری شد.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد، که در مقیاس رفتارهای مراقبتی، زیرمقیاس دانش و مهارت حرفهای بیشترین نمره و زیرمقیاس احترام قائل شدن برای دیگری کمترین امتیاز را دارا بوده اند. در مقیاس رضایت بیمار نیز، زیرمقیاس مراقبت فنی- حرف های بیشترین نمره و آموزش به بیمار کمترین نمره را به خود اختصاص داد. همچنین ارتباط معنی داری بین زیرمقیاس های رفتارهای مراقبتی با زیرمقیاس های رضایت بیمار از مراقبت ها و بین کل مقیاس رفتارهای مراقبتی و رضایت بیمار از مراقبت ها وجود داشت(000/0، P=72/0r=).
  بحث و نتیجه گیری
  ارتباط مثبت بین رفتارهای مراقبتی و رضایت بیمار گویای آن است که پرستاران دلسوز که عواطف انسانی و هنر پرستاری را در مراقبتهای خود تلفیق نموده و زمان بیشتری را صرف مراقبت مستقیم از بیمار می کنند، نقش مهمی را در رضایت بیماران ایفا نموده و از این طریق به متابعت بیشتر بیماران از درمانها و بهبود وضعیت عملکردی آنها کمک می کنند. افزودن بر زمان مراقبت مستقیم از طریق افزایش تعداد پرستاران بالینی، توجه هوشیارانه پرستاران به مراقبت انسانی میتواند سطوح نارضایتی را کاهش دهد.
  کلیدواژگان: مراقبت پرستاری، رفتار، مراقبت از بیمار، رضایت مصرف کننده
 • اعظم حسین نژاد نی ریزی، فاطمه الحانی، منیره انوشه، سقراط فقیه زاده صفحه 85
  زمینه و هدف
  بیماری سالک دومین بیماری انگلی شایع در ایران می باشد. کمبود اطلاعات مادران در زمینه راه های پیشگیری از آن در ابتلای کودکان به این بیماری نقش مهمی داشته، و کسب دانش برای مادران در روستاها به دلیل تعدد فرزندان، دوری مسافت و... با مشکلات خاص مواجه می باشد، یکی از شیوه های مناسب آموزش در این مورد بازدید منزل میباشد. هدف این مطالعه، تعیین تاثیر برنامه طراحی شده بازدید منزل بر ارتقای رفتارهای پیشگیری کننده از بیماری سالک در خانواده های روستایی بخش تنگ حنا شهرستان نیریز بود.
  روش بررسی
  این تحقیق مطالعه نیمه تجربی بود. تعداد 60 خانواده تحت پوشش خانه های بهداشت تنگه حنا که دارای فرزند 12–6 ساله بودند به روش نمونه گیری خوش های با تخصیص تصادفی در دو گروه آزمون و شاهد مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه و چک لیست های مصاحبه و مشاهده رفتارهای پیشگیری کننده خانواده از بیماری سالک بود. ابزارهای فوق جهت پیشآزمون در 3 جلسه بازدید منزل توسط پژوهشگر و اعضای خانواده تکمیل، سپس یافته ها تجزیه و تحلیل و بر اساس آن برنامه بازدید منزل شامل 5–4 جلسه طرحریزی و اجرا گردید. مداخله طی یک و نیم ماه برای گروه آزمون انجام شد و سپس به مدت یک و نیم ماه مداخل های در گروه آزمون انجام نشد، کلیه ابزارهای فوق طی 3 جلسه بازدید منزل برای دو گروه (مرحله پسآزمون) مجددا تکمیل شدند.
  یافته ها
  دو گروه به لحاظ متغیرهای دموگرافیک (سن، تحصیلات، درآمد و...) همسان بوده و آزمونهای مجذور کای و تی مستقل اختلاف معنی داری را بین دو گروه نشان ندادند. آزمونهای آماری تی زوج و تی مستقل اختلاف معنی داری را بین رفتارهای پیشگیری کننده خانواده از طریق راهنمای مصاحبه قبل و بعد از برنامه بازدید منزل در گروه آزمون و بعد از مداخله بین دو گروه آزمون و شاهد نشان دادند (001/0P<). آزمون آماری تی مستقل اختلاف معنی داری را بین برخی از رفتارهای پیشگیری کننده ازلیشمانیوزشامل (دفع بهداشتی زباله و استفاده از پشه بند) بعد از برنامه بازدید منزل بین دو گروه آزمون و شاهد نشان داد (001/0P<).
  بحث و نتیجه گیری
  نتایج این مطالعه نشان داد که برنامه بازدید منزل بر رفتارهای پیشگیری کننده خانواده تاثیر داشته است. بنابراین میتوان گفت آموزش در محیط منزل، یکی از روش های مناسب جهت ارتقای رفتارهای پیشگیری کننده خانواده در زمینه پیشگیری از بیماری سالک است.
  کلیدواژگان: لیشمانیاز جلدی، برنامه ریزی بهداشتی، خدمات بهداشتی پیشگیری کننده
|
 • A. Azadi, M. Anoosheh Page 7
  Background and Aim
  Exposure to blood-borne pathogens by needlestick injuries (NSIs) continues to pose significant risks to healthcare workers (HCW). The number of contaminated NSIs sustained by HCW primarily due to underreporting, is still unclear. Therefore the objective of this study was to investigate the Needlestick Injuries and the rate of reporting among Clinical Nurses.
  Material and Method
  This cross-sectional study was conducted among nurses in one teaching hospital and one nonteaching hospital in Tehran. To investigate the causes of these injuries 111nurses with using purposive sampling method, were contributed and voluntarily and anonymously filled in a questionnaire on the demographic and professional characteristics. In this study, data regarding the frequency of contaminated needlestick and the rate of reporting the injuries and the reasons for not reporting such injuries, were collected.
  Results
  According to the findings, 54.1% (n=60) of the subjects had no contaminated injuries and 45.9% (n=51) had experienced at least one contaminated NSI in their period of clinical practices. Thirty-four percent of the nurses experienced 58 contaminated needlestick injuries in the past 12 months (Crude Incidence Rate: 0.52 NSI/nurse/year). Only 36.8% (n=14) of the nurses who had experienced NSIs in the previous year, were reported all exposures to the needlestiks. The reasons for not reporting injuries consisted of dissatisfaction with follow up (33.3%), low probabilities of the infection risk of the injury source (29.2%), to be busy (12.5%), not familiar with reporting process (16.7%) and low perception of risks (8.3%).
  Conclusion
  This study suggests that the ferequency of NSIs and the rate of underreporting among Iranian nurses are considerable and it needs to be further investigated. Interventions such as continous training of nursing staff about standard reporting protocols and precautions of the post-exposure procedures might improve reporting of such injuries among nurses
 • S. Nikpour, F. Shahpourian, E. Haji Kazemy, F. Hosseini, M. Safdari Page 15
  Background and Aim
  Women’s satisfaction from prenatal care, can lead to increase using the services and ultimately improve pregnancy outcomes. The purpose of this study was to investigate the relationship between women’s satisfaction with prenatal care services and demographic characteristics of the pregnant women.
  Material and Method
  This study used a descriptive correlational design. Data collection instrument was a questionnaire. The satisfaction dimensions were the accessibility, coordination, communication of the personnel, availability, and the received information regarding prenatal care, quality, and the cost of the services.The study subjects consisted of 530 Iranian women living in the west of Tehran, who gave birth and attended to the health clinics, at 6 week postnatal period.
  Results
  Most of the women (69.8%) had good level of satisfaction with provided prenatal care and 21.9% were satisfied at the level of excellence. The women were more satisfied with accessibility, received information, communication, quality of services. There was a statistically significant positive association between education levels, economical status, and health situation during pregnancy and women’s satisfaction with prenatal care services (P<0.05).Women with high education levels, good economical status and optimum health situation during pregnancy were more satisfied. There were statistically significant association between the waiting time for prenatal care visits and the number of prenatal visits and women’s satisfaction with prenatal care services (P<0.05). Women’s satisfaction with the services were increased with the frequency of prenatal care visits, but their satisfaction were decreased as the waiting time was prolonged.
  Conclusion
  According to the study findings, the majority of the subjects (90.7%) were satisfied with the received prenatal care. Therefore they could use health services continously and appropriately so encouraging the other women to use the services frequently would be necessary.
 • M. Soleimany, F. Nasiri Ziba, A. Kermani, F.Hosseini Page 29
  Background and Aim
  Nurses with the nature of their own career and profession confronting with many issues and tension in their work environment and different work shifts in day and night time make them susceptible to sleep disorders, particularly where the majority of nurses are females who have the responsibilities of caring of their families and other social and professional roles which limits the period of their sleep time. Therefore, this study is conducted with the purpose of comparison of sleep quality in two groups of nurses with and without rotation work shift hours.
  Material and Method
  This study was a descriptive comparative desing with the sample size of 520 nurses that were selected with the stratified sampling method who have been working in different work shift hours in teaching hospitals of Iran University of Medical Sciences. The data collection instrument was Pittsburg Sleep Quality Index(PSQI).
  Results
  The findings showed that %69.6 of the subjects had a good quality of sleep and the remainder (% 30.4) had a bad sleep quality. About % 56.2 of the subjects with the rotation work shift had a good sleep quality and %43.8 had a bad sleep quality. The result of Chi-Square test showed that there is a significant difference between sleep quality among nurses with fixed and unfixed work shift hours. In other words, the nurses without rotation work shifts had better sleep quality than the nurses with rotation work shifts.
  Conclusion
  Proper and efficient management of nursing work settings and accurate planning in work shifts are suggested to reduce nurse's sleep disorders. Improving sleep quality in nurses could increase their general health and ultimately promote the quality of caring in patients.
 • M. Imanipour, Sh.Bassampour Page 39
  Background and Aim
  Mechanical ventilation after open-heart surgery is one of the essential practices in patients. Awareness about some variables which are associated with extubation time is necessary for decision making about the appropriate time for this procedure. The purpose of this study was to determine whether sex, age and postoperative homodynamic status are associated with extubation time after Coronary Artery Bipass Graft (CABG).
  Material and Method
  The research was conducted in a university-affiliated hospital in Tehran. In this cross-sectional study, data were collected by reviewing of 93 records of eligible patients by convenience sampling method. Data collecting tool was a checklist and data analyzed by chi-square and regression analysis.
  Results
  Fourty three percent of patients were extubated in 6 hours or less and 57% of them were extubated in more than 6 hours after surgery. The mean of intubation time was 7.19±3.00 hours, with a range of 3.00-18.25 hours. Age was the only variable that was found to be statistically significant to extubation time (P<0.05).
  Conclusion
  According to the findings, age is associated with intubation time after CABG. Therefore, nurses should take into the account this factor to make decision regarding the time of extubation in older patients.
 • D. Hekmatpou, M. Anoosheh, F. Alhani Page 51
  Background and Aim
  Patient education by nurses can be one of the best strategies for optimum self- care at home. The objective of this study is pathologic study of patient education process and answering to these questions: 1- What is the process of patient education? 2- What are the pathogens of correct implementation of patient education?
  Material and Method
  This was a qualitative research with using content analysis method. Sample size included twenty B.S nurses, three MS nurses, ten nurse students and ten hospitalized patients. The setting of the study was schools of Nursing and Midwifery and 2 general hospitals of Arak University of Medical Sciences. Data gathering method was semi - structured interview. Analysis of data was done based on content analysis method.
  Results
  The study Findings showed that factors related to: 1- Curriculum planning, in Schools of Nursing and Midwifery 2- Patient education courses 3- Insufficient attention to nurses conditions 4- Insufficient attention to educational, cultural and habitual needs of patients and their families 5- Educational management 6- Attitude of participants to patient education, were key issues in the process of patient education that was related to inappropriate implementation of patient education in clinical settings.
  Conclusion
  Patient education and nurse's role in this regard were significant factors to be considered. The pathogens which were effective on incorrect implementation of patient education, decrease the quality of care nursing. Applying the new curriculum planning can empower nurses on patient education. Providing in service training for clinical nurses and patient education follow up by clinical and educational managers can lead patient health promotion.
 • Sh. Salarvand, H. Abedi, H. Hosseini, Sh. Salehi, M. Keyvanara Page 61
  Background and Aim
  There isincreasing rate of tendency of leaving elderly people to live in nursing homes in recent years. It is suggested that, the common view of the elderly people towards living in nursing homes is known as "the final sign of failure in the life'. It seems that this attitude has a negative influence on adaptation of elders when confronting with a challenge. Therefor, the understanding of the emotional experiences of elderly people to spend their life in nursing homes is important. In this study, the objective was to explore the emotional experiences of elders who living in nursing homes. The research question is “How is structure and meaning of the emotional experiences of elderly people in the Process of Residency in nursing homes?”
  Material and Method
  A qualitative phenomenological approach was used in this study with applied purposive sampling amongst elderly residents in private and public nursing homes in Isfahan. Sampling was continued till data saturation and the resulting sample size consisted 10 participants. The data was collected by in-depth interviews. Field notes was used for completing data collection process and Colaizzi's method was applied for data analysis. The rigor of present study was based on the transferability and credibility.
  Results
  Two themes were extracted from the data (structural components of experience), including: Residents’ emotional experiences during nursing home life and Resident’s emotional experiences at the entrance in the nursing home.
  Conclusion
  In this study, older people have shown various emotions to relocation and residency in nursing homes. Elders, with different context and different history in their life, had unique experiences. In addition, it is essential to pay attention to social, financial, mental, spiritual and physical needs of elders as components of holistic care. In fact because concerning only physical needs of elderly people can not lead to promote hopeful, meaningful and purposful life for the elderly people.
 • M.S. Hajinezhad, F. Rafii, E. Jafarjalal, H. Haghani Page 73
  Introduction &
  Aim
  "Caring" is the central concept of nursing role, but in the current health care systems with huge advances in technology and scarce resourses as well as the issue of nursing personnel shortage, this aspect of nursing role would be questionable. Accordingly, this study was conducted to examine the relationship between nurse caring behaviors from patients’ perspectives and patient satisfaction.
  Material and Method
  This study was a descriptive-correlational design, with 250 patients, who where hospitalized in an educational center of Iran University of medical sciences. The subjects were selected by quota sampling method. The data collection instruments were Caring Behaviors Inventory (CBI) and Patient Satisfaction Instrument (PSI).
  Results
  The study findings showed that, there were significant correlations between caring behaviors including respectfulness to others, assurance of human presence, positive connectedness, professional knowledge & skill, attentiveness to other's experience and patient satisfaction including Trust, Patient education and Technical- Professional care. Moreover, there was a strong, positive correlation between all variables of the nurse caring behaviors and patient satisfaction (r=0.72, P=0.000).
  Conclusion
  Positive relationship between nurse caring behaviors and patient satisfaction indicates that compassionate nurses with humanistic feelings and art and spending more time for direct caring for patients, play important roles on patient satisfaction. Therefore increasing the time period of direct caring by increasing the number of practice nurses and concerning humanisitic aspects of patient care would reduce the levels of patients dissatisfaction
 • A. Hossein Nejad Nayrisi, F. Alhani, M. Anoosheh, S. Faghihzadeh Page 85
  Introduction &
  Aim
  Cutaneous Leishmaniasis is the second common parasitic disease in Iran. According to several studies, insufficient knowledge of mothers about the prevention strategies related to occurrence of the disease in their children are significant. Therefor, educating of the rural families by home visit program could be effective approach to prevent Cutaneous Leishmaniasis. The objective of the present study was to determine the effect of designed home visit program on promoting preventive behaviors regarding Cutaneous Leishmaniasis in rural families of Tang Hanna district in Neyriz.
  Material and Method
  The study was a quasi-experiemental desing which 60 families with at least one child (with 6-12 years old) were randomly selected, with (no Cutaneous Leishmaniasis) from seven rural areas and assigned to two groups of experimental and control groups and matched to demographic indicators (age, education, income...). Data collection tools included a questionnaire and observational- interviewing checklist about preventive behaviors. The Pretest phase was performed in two groups during 3 meetings. Then, home visit program was performed in experimental group for 4-5 meetings. The duration of each meeting was about 45 minutes for the period of one month and half. Then the post test phase was performed in the two groups, after intervention.
  Result
  According to the results, independent t- test and Chi-squire test indicated that there was no significant difference between experimental group and control group (in demographic variables such as: age, sex, education, …) before the intervention. The t-test and Chi-square test indicated that there as not any significant differences between experimental and control group (P>0.05). Paired t-test and independent t- test indicated that there was a significant difference between before and after intervention about families performance in the experimental group (P<0.001) compared to the control group. Also Independent t-test indicated that there was a significant difference between experimental group and control group after intervention in some preventive behaviors regarding Cutaneous Leishmaniasis (P<0.001).
  Conclusion
  According to the findings, it can be claimed that using a designed home visit program could be an effective approach in the promoting of preventive behaviors about Cutaneous Leishmaniasis in the subjects. Moreover the results indicate that home-visit programs seem appropriate strategy for improving families performance in order to prevent Cutaneous Leishmaniasis.