فهرست مطالب

خون - سال چهارم شماره 3 (پیاپی 15، پاییز 1386)

فصلنامه خون
سال چهارم شماره 3 (پیاپی 15، پاییز 1386)

 • 52 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1386/09/10
 • تعداد عناوین: 9
|
 • طاهره مدنی، شهرام سمیعی، زهرا عطایی، مهناز کواری، غلامرضا بابایی، محبوبه مستخدمین، مژگان شایگان صفحه 165
  سابقه و هدف روش های سرولوژیکی جهت تعیین نوع آنتی ژن های پلاکتی به دلیل محدودیت دسترسی به منابع آنتی سرم های اختصاصی و تعداد ناکافی پلاکت در بیماران مبتلا به ترمبوسیتوپنی محدود شده است. بنابراین از روش های مولکولی و بر پایه DNA جهت تعیین ژنوتیپ آنتی ژن های پلاکتی استفاده می شود. از آن جا که در مورد میزان شیوع این آنتی ژن ها در جمعیت ایران اطلاعات چندانی در دسترس نیست لذا هدف مطالعه، تعیین شیوع این آنتی ژن ها در تعدادی از اهداکنندگان خون می باشد.
  مواد وروش ها مطالعه انجام شده از نوع توصیفی بود. DNA از 3 میلی لیتر خون کامل که از 100 نفر اهداکننده خون، در لوله های حاوی EDTA جمع آوری شده بود، استخراج گردید. فراوانی آلل های آنتی ژن های پلاکتی HPA-1،2،3،4 و HPA-15 با استفاده از روش PCR-SSP مورد مطالعه قرار گرفتند. 40 نمونه از این 100 نفر نیز برای بررسی فنوتیپ به روش الیزا بررسی شدند. جهت تحلیل نتایج از معادله Hardy weinberg و آزمون X2 استفاده شد.
  یافته ها فراوانی ژنی آنتی ژن های پلاکتی مورد بررسی به شرح زیر می باشند:HPA-1a (98/0)، HPA-1b (02/0)، HPA-2a (54/0)، HPA-2b (46/0)، HPA-3a (48/0)، HPA-3b (52/0)، HPA-4a (0/1)، HPA-5a (99/0)، HPA-5b (01/0)، HPA-15a (47/0)، HPA-15b (53/0). هیچ موردی از HPA-4b در این مطالعه دیده نشد. فراوانی فنوتیپی زیر حاصل گردید:19% HPA3a/3a، 92% HPA2a/2b، 8% HPA2a/2a، 4% HPA1a/1b، 96% HPA1a/1a، 2% HPA5b/5b، 98% HPA5a/5a، 100% HPA4a/4a، 22% HPA3b/3b، 59% HPA3a/3b، 19% HPA15b/15b، 67% HPA15a/15b، 14% HPA15a/15a. 26 نمونه(65%) از 40 نمونه مورد بررسی برای HPA-1 به روش الیزا مثبت، 4 نمونه(10%) منفی و 10 مورد HPA-1a بینابینی شدند.
  نتیجه گیری در این مطالعه ژنوتیپ هموزیگوت HPA-1b/b به دست نیامد که مشابه سایر مطالعات انجام شده در آسیا می باشد. در این مطالعه با توجه به تفاوت های موجود در میزان فراوانی HPA-1،2،5 در مقایسه با سفیدپوستان اروپایی، به نظر می رسد احتمال تحریک تولید آنتی بادی ضد پلاکتی توسط این آنتی ژن ها نیز متفاوت از نتایج سایر سفیدپوستان باشد که نیازمند بررسی های بیشتر در این زمینه است. به نظر می رسد HPA-15b و HPA-5b و HPA-2b ممکن است باعث پورپورای پس از تزریق و مقاومت پلاکتی شوند که این دو نقطه نظر نیازمند بررسی های بیشتر می باشند.
  کلیدواژگان: آنتی ژن های پلاکتی، فراوانی ژنی، PCR، ایران
 • مریم سبحانی، پانته آایزدی، اردشیر قوام زاده، کامران علی مقدم، مسعود ایروانی، محمد جهانی، اسدالله موسوی، نیما هادی عشر، محمدرضا نوری دلویی صفحه 175
  سابقه و هدف
  GVHD بیماری است که در 40-20 درصد از گیرندگان پیوند هماهنگ از نظر HLA دیده می شود. شماری از پژوهش ها نشان داده اند که چند شکلی در ژن های سایتوکاین، بر مشکلات پس از پیوند تاثیر می گذارد. یکی از اعضای این خانواده(IL-1RN) آنتاگونیست گیرنده (IL-1Ra)IL-1 را کد می کند که یک مولکول با خاصیت ضد التهابی است و با IL-1 a و IL-1 b در اتصال به گیرنده رقابت می کند. میزان شرکت IL-1 در پاسخ های پیش التهابی، بستگی به توازن بین این سه مولکول دارد. هدف پژوهش حاضر، با توجه به عدم وجود گزارش مشابه در ایران، بررسی چند شکلی ژن IL-1Ra و اثر احتمالی آن روی نتیجه پیوند بوده است.
  مواد وروش ها
  در این مطالعه که از نوع هم گروهی(Cohort) بود، نمونه های 175 گیرنده و 175 دهنده پیوند مغز استخوان که از نظر HLA سازگار بودند جمع آوری گردید و DNA آن ها با استفاده از روش PCR-VNTR و الکتروفورزروی ژل آگارز از نظر چند شکلی ژن IL-1Ra بررسی گردید. ارتباط ژنوتیپ بیمار از نظر آلل مورد نظر و اطلاعات بالینی با بروز aGVHD مطالعه شد. ارتباط بین ژنوتیپ دهنده و گیرنده و رتبه GVHD آن ها پس از پیوند مورد ارزیابی قرار گرفت. در مورد آلل ها، ارتباط هر کدام با aGVHD به تنهایی توسط نرم افزار 5/11 SPSS تحلیل آماری گردید. خطر نسبی و نسبت شانس در آلل های مختلف ژن IL-1Ra محاسبه شد و دقت آن از طریق محاسبه فاصله اطمینان 95% تعیین گردید.
  یافته ها
  فراوانی رتبه های aGVHD در این مطالعه شامل رتبه صفر(67 n=)، رتبه 1(31= n)، رتبه 2(48= n)، رتبه 3(24= n) و رتبه 4(5= n) بودند. فراوانی آلل 1(bp 410)ژن IL-1Ra با فراوانی 6/80% شایع ترین آلل در جمعیت بیماران مورد بررسی و آلل 2(bp 240) با فراوانی 3/6% دومین آلل شایع بود. فراوانی آلل ها با آن چه پیش تر گزارش شده بود تا حدودی متفاوت بود و ارتباطی بین هیچ یک از چند شکلی ها با بروز aGVHD مشاهده نگردید. هم چنین سن دهنده و گیرنده، نوع بیماری به ویژه بیماری تالاسمی عامل های خطر مهمی برای بروز aGVHD محسوب می شدند.
  نتیجه گیری
  به طور کلی فراوانی آلل های ژن IL-1Ra در ایران در جمعیت مورد مطالعه تعیین گردید. در مورد ارتباط آلل های مختلف ژن IL-1Ra به خصوص آلل شماره 2 با aGVHD نیاز به بررسی های بیشتر می باشد.
  کلیدواژگان: پیوند مغز استخوان، ژنوتیپ، بیماری پیوند علیه میزبان
 • ثمین علوی، محمدتقی ارزانیان، مینو احمدی نژاد، گیتا مشکوه رضوی، ناصر ولایی، سید محمدرضا طباطبایی، مهدی کرباسی زاده صفحه 181
  سابقه و هدف
  یکی از مهم ترین علل حوادث ترومبوتیک در بیماران مبتلا به تالاسمی ماژور، تغییر در سطح پروتئین های سیستم ضد انعقاد می باشد. با توجه به تغییرات در پروتئین های فوق و عوارض شناخته شده ناشی از آن و عدم اطلاع از وضعیت فعالیت این سیستم در بیماران تالاسمی در ایران، این تحقیق به منظور تعیین سطح فعالیت مهارکننده های طبیعی انعقاد شامل پروتئین C، پروتئین S و آنتی ترومبین III روی مبتلایان به تالاسمی ماژور مراجعه کننده به بیمارستان مفید در سال 1382 صورت گرفت.
  مواد وروش ها
  این تحقیق به روش مقطعی روی 59 کودک مبتلا به تالاسمی ماژور مراجعه کننده به بیمارستان کودکان مفید که سن بالای 2 سال داشتند، بیش از 25 روز از تزریق خون شان گذشته بود و فاقد بیماری قلبی یا کبدی علامت دار بودند صورت گرفت. فعالیت پروتئین های C و S پلاسما با روش های PTT based و آنتی ترومبین III با روش کروموژنیک اندازه گیری شد. موارد کاهش یافته تعیین شد و نقش طحال برداری، سطح فریتین سرم و آنزیم های کبدی با پروتئین های فوق ارتباط داده شد. جهت مقایسه میانگین ها از آزمون های t و من ویتنی (Mann-whitney) U test استفاده شد.
  یافته ها
  از 59 بیمار مورد مطالعه، کاهش در پروتئین C در 3/20% و کاهش در پروتئین S در 3/15% مشاهده شد. فعالیت پروتئین C در گروه طحال برداری شده 9/17 ± 4/63% و در گروه طحال برداری نشده 1/15 ± 5/74% بود(04/0 p=).
  نتیجه گیری
  کاهش در پروتئین C و S در مبتلایان به تالاسمی ماژور دیده می شود و طحال برداری احتمال کاهش پروتئین C را تشدید می کند. مطالعات تحلیلی در آینده جهت بررسی فعالیت سیستم فوق در بیماران تالاسمیک توصیه می شود. هم چنین پیشنهاد می شود جهت اظهار نظر دقیق تر در مورد نقش طحال برداری در کاهش پروتئین های ضد انعقادی، سطح پروتئین های فوق قبل و بعد از عمل اسپلنکتومی اندازه گیری شود.
  کلیدواژگان: تالاسمی ماژور، ترومبوز، ضد انعقادهای طبیعی، اسپلنکتومی
 • مریم خیراندیش، معصومه ابتکار، علی اکبر پورفتح الله، زهیر محمدحسن، سید داور سیادت، اردشیر کاظم نژاد صفحه 189
  سابقه و هدف گزارش های مختلف نشان می دهند که سلول های خونساز خون بند ناف نوزادان پره ترم، توانایی تکثیر و خصوصیت خود تجدید شونده بالایی را در مقایسه با مغز استخوان و خون بند ناف نوزادان ترم نشان می دهند. در این تحقیق، وضعیت سلول های ایمنی خون بند ناف پره ترم به عنوان مرحله ای از مراحل تکاملی و هم از جنبه بررسی وضعیت بی تجربه بودن، با سلول های مشابه در خون بند ناف ترم مقایسه شدند.
  مواد وروش ها مطالعه انجام شده از نوع تجربی بود. پس از جداسازی سلول های تک هسته ای از خون بند ناف ترم(بالای 37 هفته) و پره ترم(کمتر از 37 هفته) در محیط کشت کامل و حاوی ng/ml 50 PMA و m g/ml 1 یونومایسین در حضور مونن زین کشت داده شد. سپس با استفاده از ساپونین 1/0 درصد نفوذ پذیر شده، جهت بررسی میزان فعال شدن سلول ها پس از تحریک با PMA و یونومایسین، با منوکلونال آنتی بادی Anti-CD69 و برای ارزیابی تولید سایتوکاین با آنتی بادی های اختصاصی کونژوگه IL-2، IL-4، IFN- g و IL-10 رنگ آمیزی شد. میانگین درصد فراوانی سلول های تولید کننده سایتوکاین و میزان بیان سایتوکاین در فنوتیپ سلولی CD4+/CD8+، CD45RA+/RO با استفاده از دستگاه کولتر Epics-XL و با استفاده از نرم افزار Immuno-4 آنالیز شد. جهت تحلیل آماری نتایج از آزمون های کولموگروف اسمیرنوف و t(student''s t-test) با سطح معنی داری 05/0 p< استفاده شد.
  یافته ها مطالعه فنوتیپ سلولی نشان داد که در میانگین درصد سلول های CD4+CD45RA+، CD4+CD45RO+ و CD8+CD45RO+ خون بند ناف ترم و پره ترم تفاوت معنی داری دیده نمی شود. مقایسه میانگین درصد سلول های CD3+، CD4+، CD8+، CD3+HLA-DR، CD4+ HLA-DR+ و CD25+ در خون بند ناف ترم افزایش معنی داری در مقایسه با خون بند ناف پره ترم نشان می دهد. علاوه بر این، مقایسه میانگین درصد سلول های تولید کننده سایتوکاین های IL-2، IFN- g، IL-4، IL-10 و میزان بیان آن ها تفاوت معنی داری را بین دو نوع سلول نشان نداد.
  نتیجه گیری از آن جایی که سلول های ایمنی خون بند ناف پره ترم در مقایسه با خون بند ناف ترم از نظر عملکردی تفاوت معنی داری را نشان نمی دهند، پیوند سلول های بنیادی از این منبع سلولی نه تنها دارای رفتار ایمونولوژیک یکسان با خون بند ناف ترم به خصوص از نقطه نظر GVHD می باشد، بلکه با توجه به فراوانی و توانایی تکثیر بالاتر سلول های بنیادی آن و علاوه بر آن حضور پیش سازهای غیر بالغ تر از نظر انتوژنی، می تواند احتمالا نسبت به خون بند ناف ترم اولویت داشته در موارد پیوند کاربرد یابد.
  کلیدواژگان: بند ناف، پره ترم، CD4+ T لنفوسیت، CD8+ T لنفوسیت، سایتوکاین
 • فاطمه یاری، نادیا باقری، مریم زمان وزیری، مریم سبحانی، فاطمه صباغی، علی طالبیان صفحه 199
  سابقه و هدف ژن های مجموعه اصلی سازگاری نسجی(MHC) دارای بیشترین تنوع ژنتیکی در ژنوم هر گونه می باشند. ژن های MHC انسانی بر روی کروموزوم 6 واقع شده و HLA نامیده می شوند. آنتی ژن های کلاس I و II HLA، کنترل ژنتیکی پاسخ های ایمنی را به عهده دارند. شناسایی آلل های HLA به طور وسیعی در امر پیوند، بیماری های مرتبط با HLA و مطالعات جمعیت شناسی مورد استفاده قرار می گیرند. در میان ژن های مختلف HLA، ژن های DRB1 جزو متغیرترین آن ها محسوب می شوند. در این پژوهش به دلیل اهمیت آنتی ژن های DRB1 در پیوند مغز استخوان، این آنتی ژن ها در جمعیت نرمال مورد مطالعه قرار گرفتند. این مطالعه جزو مطالعاتی است که در این راستا و در ارتباط با تعیین آنتی ژن های HLA-DR در نژادهای مختلف ایرانی و نه یک گروه خاص انجام شده است.
  مواد وروش ها مطالعه انجام شده از نوع توصیفی بود. در این مطالعه به روش نمونه گیری تصادفی از خون کامل 466 فرد نرمال اهداکننده مغز استخوان، DNA استخراج شده و قطعاتی از جایگاه ژنی HLA-DRB با استفاده از 23 جفت آغازگر اختصاصی و به کارگیری روش PCR-SSP تکثیر گردید. در نهایت ارزیابی باندهای ایجاد شده با انجام الکتروفورز روی ژل آگارز انجام گرفت. تحلیل آماری با استفاده از برنامه آمای 5/11 SPSS و با تعیین فراوانی صورت گرفت.
  یافته ها شایع ترین فراوانی آلل های DRB1 در جمعیت نرمال ایرانی، متعلق به11 * DRB1 (0/20%) بوده و به دنبال آن 13 * DRB1 (4/11%)، 15 * DRB1 (4/11%) و 04 * DRB1 (0/10%) بیشترین فراوانی را دارا می باشند. در حالی که آلل 09 * DRB1 از کمترین فراوانی(9/0%) برخوردار است.
  نتیجه گیری این تحقیق تنوع ژنتیکی در جمعیت مختلط ایرانی را از نظر آلل های HLA-DRB1 نشان می دهد. در این مطالعه نزدیکی جمعیت ایرانی با جمعیت های اروپای شرقی و جنوبی دیده شد.
  کلیدواژگان: HLA، DRB1، PCR، ایران
 • آزاده صدری، احمد قره باغیان، شهرام وائلی، فریبا عسگری پور، مهدی کرباسی زاده، ژولیت قالدی، مهناز آقایی پور، طاهره شعشعانی، اعظم سادات طباطباییان، فاطمه کامی، مینو احمدی نژاد صفحه 205
  سابقه و هدف پلاکت ها نقش مهمی در هموستاز به عهده دارند. از پلاکت متراکم در موارد ترومبوسیتوپنی و اختلال عملکرد پلاکت ها استفاده می شود. از آن جایی که مطالعات پیشین نشان داده اند که فعال شدن پلاکت ها در واحدهای پلاکت متراکم از عملکرد مناسب آن ها می کاهد، در این مطالعه برای ارزیابی فعالیت پلاکت ها در طی تهیه و نگهداری، میزان بیان سطحی P-Selectin، آزمایش تجمع پلاکتی و میزان pH مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد وروش ها مطالعه انجام شده از نوع توصیفی مقطعی بود و تعداد 100 نمونه از پلاکت های متراکم تهیه شده در پایگاه تهران به صورت تصادفی مورد بررسی قرار گرفت. از این تعداد 34 واحد مربوط به روز اول، 33 واحد مربوط به روز دوم و 33 مورد مربوط به روز سوم تهیه بود. برای هر واحد میزان بیان سطحی P-Selectin(CD62p) با استفاده از روش فلوسیتومتری و هم چنین میزان pH و آزمایش تجمع پلاکتی با استفاده از دو آگونیست آراشیدونیک اسید و ریستوستین مورد بررسی قرار گرفت. پس از به دست آمدن نتایج، تحلیل آماری به وسیله آزمون Anova با استفاده از نرم افزار آماری 5/11 SPSS انجام شد.
  یافته ها در طی روز اول تا سوم میزان pH افزایش معنی داری یافته بود(35/0 ± 77/6 در روز اول و 30/0 ± 30/7 در روز سوم)(05/0 p<). میزان بیان سطحی P-Selestin در روز سوم نسبت به روز اول افزایش معنی داری یافته بود(2/9 ± 56/22 در روز اول نسبت به 74/12 ± 04/33 در روز سوم)(05/0 p<). میزان تجمع پلاکتی با استفاده از دو آگونیست آراشیدونیک اسید و ریستوستین در روز سوم نسبت به روز اول کاهش معنی داری نشان داد(05/0 p<).
  نتیجه گیری این مطالعه نشان دهنده این است که پلاکت ها در طی نگهداری فعال می شوند و در اثر گذشت زمان بیان سطحی P-Selectin در پلاکت ها افزایش می یابد. بنابراین از این شاخص می توان برای بررسی in vitro کارایی فعالیت پلاکت متراکم استفاده کرد.
  کلیدواژگان: پلاکت، P، Selectin، فلوسیتومتری، تجمع پلاکتی
 • محمدعلی احسانی، کامبیز ستوده، الهام شاهقلی، محمدسعید رحیمی نژاد، فریبا صیقلی، افشین اصلانی صفحه 215
  سابقه و هدف آنمی فقر آهن و تالاسمی مینور شایع ترین علت آنمی هیپوکرومیک و میکروسیتیک به شمار می روند. تاکنون اندکس های متعددی برای افتراق سریع این دو بیماری با استفاده از اندکس های گلبول قرمز ارایه شده است. هدف این مطالعه معرفی یک اندکس جدید و مقایسه آن با چند اندکس رایج شناخته شده است.
  مواد وروش ها این مطالعه توصیفی بر روی بیماران جدید مبتلا به آنمی هیپوکروم و میکروسیتیک مراجعه کننده به کلینیک هماتولوژی در شهر تهران طی مدت 2 سال انجام شد. 130 بیمار با آنمی فقر آهن و 1 54 بیمار با تالاسمی مینور با میانگین سنی 2/2 4 سال مورد بررسی قرار گرفتند. شرط ورود به مطالعه...
  کلیدواژگان: آنمی فقر آهن، بتا تالاسمی مینور، اندکس گلبول قرمز
 • محمود محمودیان شوشتری، علی اصغر دوات گر، مهناز آقایی پور، زهره شریفی صفحه 223
  سابقه و هدف پلاکت ها یکی از اجزای مهم خون هستند که در روند فعالیت های هموستاز نقش به سزایی دارند. در این مطالعه شاخص های متابولیک پلاکت های متراکم پولد شده که به مدت 5 روز نگهداری شده بودند مورد بررسی قرار گرفت.
  مواد وروش ها پلاکت های متراکم با عمل سانتریفوژ در دو مرحله تهیه شدند و تا زمان آزمایش در دمای 22 درجه سانتی گراد روی دستگاه روتاتور قرار گرفتند. 4 پولد پلاکتی که هر کدام شامل 5 واحد پلاکت متراکم بود، آماده گردید. شمارش پلاکت، لاکتات دهیدروژناز، غلظت گلوکز، غلظت لاکتات، pH، فشار اکسیژن(PO2)، فشار دی اکسید کربن(PCO2)، درصد اشباع اکسیژن(O2 sat) نسبت گاز اکسیژن به دی اکسید کربن(O2:CO2)، در روز اول(پلاکت های تازه) و روز پنجم(پلاکت های نگهداری شده) مورد ارزیابی قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزار 10 SPSS و آزمون ویل کوکسون(Wilcoxon) استفاده شد.
  یافته ها مطالعه انجام شده از نوع تجربی بود. میانگین شمارش پلاکت در 4 پولد پنج تایی در روز اول حدود 1011×7/2 بود در صورتی که میانگین شمارش پلاکت در 4 پولد پنج تایی نگهداری شده به مدت 5 روز، 1011 × 1/2 بود. واحد های پولد پلاکتی نگهداری شده کاهشی در حدود 10%- 5% را در مقایسه با واحدهای پولد پلاکتی تازه نشان دادند که حکایت از نابودی پلاکت ها در طول مدت نگهداری بود. pH تمام پولدهای پلاکتی در حدود ثابتی باقی ماند، اختلاف pH نمونه های روز اول و روز پنجم بسیار اندک بود و همگی در حدود pH فیزیولوژیک قرار داشتند. کاهش فشار اکسیژن نسبت به فشار دی اکسید کربن فوق العاده کمتر بود. نسبت گاز اکسیژن به دی اکسید کربن در روز اول برابر با 7/2 و این نسبت در روز پنجم برابر 6/3 بود. غلظت آنزیم های لاکتات دهیدروژناز و لاکتات در روز پنجم مقدار کمی افزایش پیدا کردند و سطح گلوکز به طور تدریجی از 8/24 تا 5/21 میلی مول در لیتر کاهش پیدا کرد.
  نتیجه گیری نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان می دهد که با انتخاب یک کیسه مناسب جهت نگهداری پلاکت، می توان غلظت لاکتات دهیدروژناز و لاکتات را به حداقل رساند و درصد اکسیژن به دی اکسید کربن را حتی بعد از مدت زمان 5 روز، در مقدار بالاتری نسبت به روز اول نگه داشت. این خود یکی از عوامل مهم در حفظ و نگهداری پلاکت با کیفیت مناسب است.
  کلیدواژگان: پلاکت، pH، لاکتات دهیدروژناز
 • آزیتا آذرکیوان، حسین نجم آبادی، فاطمه سادات استقامت، هاشم ایمانیان، سعیده ابراهیم خانی صفحه 231
  سابقه و هدف تالاسمی، کم خونی ارثی است و در کشور ما شایع می باشد. در حال حاضر در برنامه کشوری پیشگیری از تولد بیمار تالاسمی، زوجین داوطلب ازدواج با آزمایش CBC مورد غربالگری قرار گرفته و بر حسب نتایج آزمایش اقدامات تکمیلی برای ایشان انجام می شود. بدین ترتیب با شناخت افراد ناقل تالاسمی، با آزمایش های پره ناتال از تولد بیمار جدید پیشگیری به عمل می آید.
  مورد کودکی 5/2 ساله با شکایت کم خونی و بررسی برای تالاسمی به درمانگاه تالاسمی مراجعه نمود. در شرح حال، کودک فرزند اول یک خانواده جوان است، که در بررسی های غربالگری پیش از ازدواج، مادر مبتلا به تالاسمی مینور و پدر دارای هموگلوبین G یا D بوده که با مشاوره با هماتولوژیست نیاز به بررسی های پره ناتال را برای ایشان ضروری ندانسته و اطمینان داده بودند که مشکلی نخواهند داشت. بررسی های هماتولوژیک، آزمایش الکتروفورز هموگلوبین و بررسی ژنتیکی برای کودک و والدین درخواست شد. بررسی های هماتولوژیک در کودک نشانگر کم خونی و لام خون محیطی تغییرات شدید در مورفولوژی گلبول قرمز و شمارش رتیکولوسیت 10% دال بر فعالیت مغز استخوان بود. در الکتروفورز هموگلوبین میزان هموگلوبین A 9/15%، میزان هموگلوبین F 79% و باند هموگلوبین G و D به میزان 1/4% بود. در بررسی ژنتیکی انجام شده، مادر IVS II-I/N و پدر Hb Lepor/N و HbD منفی و خود کودک Hb Lepor/IVS II-I بود. تشخیص، فرم هتروزیگوت بتا تالاسمی و هموگلوبین لپور می باشد که از نظر فنوتیپی معادل تالاسمی اینترمدیا است.
  نتیجه گیری با توجه به برنامه کشوری پیشگیری از بروز موارد جدید تالاسمی از طریق غربالگری زوجین داوطلب ازدواج که در کشور در حال انجام است، معرفی مورد فوق از این نظر حایز اهمیت است که همکاران پزشک و آزمایشگاهی بدانند، در الکتروفورز هموگلوبین باند هموگلوبین لپور با باند هموگلوبین G و D بر هم منطبق هستند و با روش آزمایشگاهی قابل افتراق از هم نیستند. لذا حداقل در جواب آزمایشگاه باید ذکر شود که ممکن است هموگلوبین لپور هم در تشخیص افتراقی با هموگلوبین G و D باشد و یا اگر موردی از هموگلوبین G و D مشاهده شد و فرد در موقعیت ازدواج با فردی از هموگلوبینوپاتی های دیگر بود، باید حتما احتمال وجود هموگلوبین لپور را در نظر بگیریم.
  کلیدواژگان: هموگلوبین لپور، تالاسمی، تشخیص افتراقی
|
 • T. Madani, Sh. Samiee, Z. Attaei, M. Kavari, Gh.R. Ba.Baei, M. Mostakhdemin, M. Shaiegan Page 165
  DNA was extracted from a 3-ml whole blood sample prepared from donations of 100 Iranian blood donors collected in EDTA-coated blood tubes. Human platelet (PLT) alloantigens (HPA)-1/2/3/4/5 and HPA-15 typing were performed by the Polymerase Chain Reaction – Sequence Specific Primer technique (PCR-SSP), and HPA-1a phenotyping was performed by ELISA method for 40 % of samples. Results The frequencies of HPA genes were: HPA-1a 98%, HPA-1b 2%, HPA-2a 54%, HPA-2b 46%, HPA-3a 48%, HPA-3b 52%, HPA-4a 100%, HPA-5a 99%, HPA-5b 1%, HPA-15a 47%, and HPA-15b 53%. HPA-4b was not found. The frequencies of HPA phenotypes were determined to be: HPA1a/1a 96%, HPA1a/1b 4%, HPA2a/2a 8%, HPA2a/2b 92%, HPA3a/3a 19%, HPA3a/3b 59%, HPA3b/3b 22%, HPA4a/4a 100%, HPA5a/5a 98%, HPA5b/5b 2%, HPA15a/15a 14%, HPA15a/15b 67%, and HPA15b/15b 19%. 40 HPA-1a phenotyping by ELISA showed 26 positive (OD > 0.5), 4 negative (OD < 0.3), and 10 indeterminate samples (0.3 < OD < 0.5). Conclusions No HPA-1b/b homozygous genotype similar to other Asian studies was found. Since HPA-1,-2,-5 frequencies in the population under study differ from the European Caucasian race, it seems that antibody production in our population might be different from other Caucasians. According to HPA frequencies, it seems that HPA-2b, HPA-5b and HPA-15b may induce posttransfusion purpura and platelet refractoriness which need further investigation.
 • M. Sobhani, P. Izadi, A. Ghavamzadeh, K. Ali Moghadam, M. Iravani, M. Jahani, A. Moosavi, N. Hadiashar, M.R. Nooridaloii Page 175
  Background and ObjectivesGVHD occurs in 20–40% of recipients of HLA-matched sibling donor grafts. A number of studies suggest that polymorphism in cytokine genes influence susceptibility to post-BMT complications. One of the cytokine gene family (IL-1RN) encodes IL-1 receptor antagonist (IL-1Ra), an anti-inflammatory molecule that competes for receptor binding with IL-1α and IL-1β. The overall contribution of IL-1 to the proinflammatory response depends on the balance between these three molecules. In this study, we decided to evaluate the polymorphisms of IL-1Ra gene that might influence the outcome of BMT. Materials and MethodsIn this cohort study, patient's (n = 175) and donor's (n = 175) DNA from a total of 350 human leucocyte antigen (HLA)-identical sibling allogeneic BMTs were analysed. IL-1Ra gene polymorphism was studied by PCR-VNTR method. PCR products were then visualized by electrophoresis in 2% agarose gel. Then, the correlation between donor and recipient genotype and GVHD grade for their respective transplant was assessed. ResultsThe frequency of the aGVHD grades was divided to grade 0 (38.3%), grade I (17.7%), grade II (27.4%), grade III (13.7%), grade IV (2.9%). Correlation between donor and recipient genotype and GVHD grade for their respective transplant was assessed. We observed no significant correlation between the IL-1Ra polymorphism and incidence of aGVHD, although possession of the allele 2 in the individual genotype was associated with less severe acute GVHD.ConclusionsThe observed allele frequencies were different from those previously reported. None of the polymorphisms showed association with the presence of acute GVHD. However, presence of allele 2 showed association with aGVHD. If the recipient possesed allele 2, the probability of aGVHD was 46% and in the absence of allele 2, it was 62%. Recipient age, donor age, recipient disease particularly thalassemia were the most remarkable risk factors for acute GVHD.
 • S. Alavi, M.T. Arzanian, M. Ahmadinejad, G. Meshkat Razavi, N. Valaee, M.R. Tabatabaee, M. Karbasizadeh Page 181
  Background and ObjectivesThrombotic events are among the most important complications in patients with beta-thalassemia major. Alterations in natural anticoagulation system have a major contribution to the occurrence of thrombotic events in these patients. This study was performed to evaluate the protein C, protein S and Antithrombin III activity in patients with beta-thalassemia major having referred to Mofid Children Hospital in 1382.Materials and MethodsThalassemic children older than 2 years of age, with the interval of more than 25 days since last transfusion, and without any evidence of symptomatic liver or heart disease were enrolled in the study. Plasma activity of protein C and protein S was assessed by PTT based tests and the activity of antithrombin III was determined by chromogenic method. The correlation between decreased levels of anticoagulants and other parameters such as splenectomy, liver transaminases and serum ferritin level was analyzed by spss software.T-test and Mann whitney U-test were used to compare the mean values of variables.Results20.3% of patients showed a decrease in protein C and 15.3% in protein S. 12 patients had been splenectomized. Mean protein C activity in splenectomized and non-splenectomized patients were 63.4 ± 17.9% and 74.5± 15.1%, respectively (p<0.04).ConclusionsThere was a decrease in proteins C and S activity in thalassemia major patients. Splenectomy might cause reduction in protein C level. Analytic studies are recommended to evaluate the activity of anticoagulant system in thalassemic patients. In addition, assessment of this system is suggested prior and after splenectomy.
 • M. Kheirandish, M. Ebtekar, A.A. Pourfathollah, Z. Mohammad Hassan, S.D. Siadat, A. Kazem Nejad Page 189
  Background and ObjectivesThe incidence and severity of Graft Versus Host Disease following the use of umbilical cord blood as a source of stem cells for bone marrow reconstitution challenge the scientific findings of the immunocompetence of newborn immune cells. The reports show that self renewal characteristics and the proliferative capacity of primitive hematopoietic progenitors in the preterm cord blood are higher in comparison with term cord blood and bone marrow. In this study, the characteristics of preterm cord blood immune cells were analyzed from a naive point of view especially in comparison with its counterparts in term cord blood. Materials and MethodsTerm and pretem MNCs were isolated and cultivated in complete media containing PMA (50 ng/ml) and Ionomycine (1µg/ml) at the presence of monensin; they were then permeabilized with %0.1 saponin. After cell stimulation with PMA and Ionomycine, staining was performed with Moab anti-CD69 antibody to estimate the level of activation and was also conjugated with anti- IL-10, IFN-γ, IL-4, IL-2 antibody to evaluate the production of cytokine. Mean percentage frequency of cytokine producing cells and the level of cytokine expression in CD4+/CD8+, CD45RA+/RO+ cells were analyzed by Epics-XL and IMMUNO-4 software. Statistical analysis was carried out using Kolmogrov-Smirnov and Student's t-test. ResultsCellular phenotypic analysis showed no significant differences in CD4 + CD45RA+, CD8+CD45RO+ and CD4+CD45RO+ cells in term and preterm cord blood (p< 0.05). Mean percentage of CD3+, CD4+, CD8+, HLA-DR+CD3+, DR - HLA+CD4+ and CD25+ cells had significant increment in term cord blood. No statistically significant differences in the level of expression and the frequency of cytokine producing cells were observed in distinct gestational ages.ConclusionsConsidering the lack of any significant functional differences between term and preterm cord blood immune cells, hematopoietic stem cells of preterm cord blood not only have the same immunological behavior, especially with respect to GVHD, but also have the higher frequency and proliferative capacity. The presence of immature progenitor cells may have priority to term cord blood and be applied in transplantation settings.
 • F. Yari, N. Bagheri, M. Zaman Vaziri, M. Sobhani, F. Sabaghi, A. Talebian Page 199
  Background and ObjectivesMajor Histocompatibility Complex (MHC) is the most polymorphic system in the genome of different species. In human beings, these genes named HLA are located on the chromosome 6. HLA class I and II undertake genetic control of the immune system. Identification of HLA alleles is useful in transplantation, disease, and anthropological studies. Among different antigens of HLA, DR (DRB1) antigens are the most variable. In this research, due to the importance of DRB1 antigens in bone marrow transplantation, these antigens were studied in normal population. This study was performed on different Iranian races and did not suffice to a specific group.Materials and Methods DNA was extracted from the whole blood sample of 466 normal individuals after randomized sampling. Some HLA-DRB locus segments were amplified using 23 primer pairs by using PCR-SSP method. Finaly, PCR products were evaluated by electrophoresis in 2% agarose gel.ResultsThe most prevalent alleles in DRB1 locus in normal poulation of Iran were DRB1*11, DRB1*13, DRB1*15, and DRB1*04 (20%, 11.4%, 11.4%, 10%, respectively). Whereas DRB1* 09 was the least frequent allele.ConclusionsThis research showed genetic diversity of HLA DRB1 in the mixed Iranian population. The data suggest that the Iranian population share certain HLA class II genetic components with the populations residing in Russia and Eastern and Southern European countries.
 • A. Sadri, A. Gharehbaghian, Sh. Vaeli, F. Asgari Pour, M. Karbasizadeh, J. Ghaledi, M. Aghayeepour, T. Shashaani, A.S. Tabatabaeeian, F. Kami, M. Ahmadinejad Page 205
  Background and ObjectivesPlatelets have a major role in haemostasis. Platelet concentrates are used in thrombocytopeny and platelet dysfunction disorders. Due to recent studies reporting loss of in vivo function of platelets in platelet concentrate units, we determined the level of surface expression of P-Selectin, conducted platelet aggregation tests and pH measurment to evaluate platelet activation during storage.Materials and MethodsIn a cross-sectional study, 100 platelet concentrate units prepared by PRP method were evaluated. 34, 33 and 33 units were taken from the first, second, and third day of storage respectively. For each platelet concentrate unit, pH, CD62P-Selectin and platelet aggregation tests with Arashidonic acid and Ristocetin agonists were conducted.ResultsExpression of P-Selectin in third day was significantly higher than first day (p<0.05). Platelet aggregation tests showed significant decrease in third day compared to first day (p<0.05). pH in third day was significantly higher than first day (p<0.05).ConclusionsThe present study shows that activated platelets during 3 days of storage have increased P- Selectin on their surface. Therefore, the P-Selectin expression can be used as an in vivo marker for platelet activation function.
 • M.A. Ehsani, K. Sotoudeh, E. Shahgholi Rahiminejad, F. Seighali, A. Aslani Page 215
  Background and ObjectivesIron deficiency anemia (IDA) and beta thalassemia minor (BTM) are the most common causes of hypochromic microcytic anemia. Many indices have been defined for rapid differentiation of these diseases via red blood cell indices. The objectives of this study were to introduce a new index, evaluate its validity, and compare it with other indices. Materials and MethodsIn this descriptive observational study, new patients with hypochromic microcytic anemia referred to hematology clinic were studied. 130 patients with IDA and 154 with BTM with the mean age of 24.2 years were assessed. Inclusion criteria were anemia [Hemoglobin (Hb) 3.5% and ferritin < 12 ng/ml or anemia responding to iron respectively. All patients were assessed according to red blood cell (RBC), Mentzer index, England index, Srivastava index and red cell distribution width, and our new index: [MCV-(10. RBC)]. Sensitivity, specificity, as well as Youden's index have been calculated for all indices. ResultsOnly Mentzer index and the newly introduced index had the sensitivity and specificity of over 90%. Mentzer Index and the newly introduced index had the highest Youden's index. ConclusionsCompared to other well-known indices, the newly introduced index is straightforward and has a good sensitivity and specificity to discriminate IDA and BTM. Its calculation is easy and does not need calculator.
 • M. Mahmoodian Shooshtari, A.A. Dawatgar, M. Aghaipour, Z. Sharifi Page 223
  Background and ObjectivesPlatelets prepared by random donor method were studied to measure metabolic parameters during 5 days of storage. Materials and MethodsThe random donor platelets were obtained by two-phase centrifugation; during the first phase the derived component was platelet-rich plasma from which platelet concentrate was obtained. They were then stored at 22 ° C on an agitator. Four pooled platelets (each pool containing 5 platelet concentrates from random blood donors) were examined. Platelet count, LDH (Lactate Dehydrogenize), changes in pH value, PO2, PCO2, O2 sat, O2:CO2, glucose and lactate concentrations were compared on the first and fifth day. ResultsThe average of pooled- platelet count in fresh units (day 1) was 2.7 × 1011 and in stored units (day 5) 2.1 × 1011. In stored units, platelet counts were lower as compared with fresh units. This indicates of platelet elimination during platelet storage. The pH values for all random pooled platelets were almost stable and no significant changes were observed. Changes between pH values of samples from the first day of collection and those of the fifth day of collection were very small. In fact, all pH values fell within the range of 7.4. Reduction in PO2 level in comparison to PCO2 level was sharply lower. In average, PO2 reduction in random pooled platelets on the fifth day was 12.4 ml Hg and it was 16.8 ml Hg for PCO2. The average O2/CO2 ratio on the first day was 2.7 and this ratio on the fifth day was 3.6 which shows an increase of 1.33% in the O2/CO2 ratio on the fifth day. In fact, PO2 level was higher than PCO2 thus contributing to pH stability. The concentration of Lactate dehydrogenizers (LDH) and Lactate considerably increased on the fifth day. The level of glucose decreased gradually from 24.8 to 21.5 m mol/l. ConclusionsThe results indicate that the selection of suitable bags for platelets collection and storage can keep O2/CO2 ratio significantly higher even after the fifth day of collection; it can contribute to the preservation and storage of platelets with acceptable quality.