فهرست مطالب

The Iranian Journal of Botany - Volume:13 Issue: 1, 2007
 • Volume:13 Issue: 1, 2007
 • 64 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/02/05
 • تعداد عناوین: 14
|
 • سیدمحمود غفاری، سیده باهره جوادی صفحه 1
  رفتار میوزی برای اولین بار در زیر گونه Crocus cancellatus subsp. Damascenus (سیتوتیپ 2n=8A) گزارش می شود. نتایج نشان می دهد که این زیر گونه (سیتوتیپ 2n=8A) دارای مجموعه کروموزومی 2n=8 و عدد گامتی n=4 می باشد. دو جفت کروموزوم به هستک متصل بود که تایید کننده حضور دو جفت کروموزوم قمردار در این زیر گونه می باشد. حضور یک عدد B کروموزوم در هر دو مرحله میوز و میتوز در این سیتوتیپ برای اولین بار گزارش می شود.
 • محمد سهرابی، مهیا جمشیدی کیا صفحه 4
  گونه های Flavopunctelia Flaventior و F. soredica به عنوان گونه های گلسنگ جدید برای ایران گزارش می گردند. کلید شناسایی و شرح کوتاهی برای این گونه ها ارایه می گردد.
 • طاهر نژاد ستاری، زینب شریعتمداری، زیبا جم زاد صفحه 6
  در طی این تحقیق دیاتوم های 5 برکه مصنوعی در باغ گیاه شناسی ملی ایران با نمونه برداری ماهیانه از آذر 1382 تا آبان 1383 مورد مطالعه و شناسایی قرار گرفتند. در این مطالعه 68 جنس و گونه متعلق به 18 تیره و 11 راسته از دیاتوم ها شناسایی گردید که تیره Bacillariaceae با 19 جنس و گونه بالاترین تنوع گونه ای را نشان داد. تیره های Cymbellaceae (11 گونه)، Naviculaceae (7 گونه)، Surirellaceae (6 گونه)، Pleurosigmataceae (4 گونه)، Fragilariaceae و Achnanthaceae (هر کدام با 4 گونه)، Pinnulariaceae و Gomphonemaceae (هر کدام با 2 گونه) و تیره های Catenulaceae، Amphipleuraceae، Diadesmidiaceae، Cosmioneidaceae، Rhopalodiaceae، Anomoeoneidaceae، Stephanodiscaceae، Mstogloiaceae، Melosiraceae هرکدام با یک گونه در مراتب بعدی قرار گرفتند. حداکثر تراکم جمعیت گونه های مورد مطالعه در ماه های سرد سال مشاهده شد.
 • فرشید معماریانی، محمدرضا جوهرچی، فورکت خسنوف صفحه 12
  دو گونه ریزوم دار A. Barsczewskii Lipsky و A. Tenuicaule Regel به عنوان گونه های جدیدی برای فلور ایران از شمال شرق کشور (خراسان) گزارش می شوند. بر اساس جدیدترین طبقه بندی درون جنس Allium، موقعیت تاکسونومیکی تمام گونه های ریزوم دار این جنس در ایران مورد بازنگری قرار گرفته است و نقشه های پراکنش جغرافیایی و کلید شناسایی آنها به کمک اطلاعات تکمیلی از شمال شرق کشور ارایه می گردد
 • احمد قهرمان، سیدنصر نوربخش، کاظم مهدی قلی، فریده عطار صفحه 21
  ریخت شناسی دانه گرده 26 گونه از جنس Artemisia L. (درمنه) از 33 گونه درمنه ای که در ایران می رویند با استفاده از میکروسکوپ نوری (LM) و میکروسکوپ الکترونی (SEM) بررسی شد. بر اساس مطالعات تزیینات اگزین به وسیله میکروسکوپ الکترونی اسکنینگ، دو تیپ دانه گرده تشخیص داده می شود: در نوع I سطح اگزین دارای خارچه های نوک تیز و متراکم است و در نوع II سطح اگزین دارای تراکم کمی از خارچه ها می باشد. تصاویر تمام گونه ها و مشخصات داخلی دانه های گرده ارایه شده است.
 • فریبا شریف نیا صفحه 30
  بررسی های منطقه انتشار جنس گل ماهور Verbascum در ایران نشان می دهد که %96 گونه ها متعلق به ناحیه ایرانی تورانی هستند. تحقیقات تاکسونومیک نشان می دهد که در ایران 42 گونه انتشار دارد. گونه V. kermanense مترادف گونه V. gabrielae و گونه V. straussi مترادف گونه V.nudicaule قرار داده می شود.
 • بهنام حمزه، معصومه عالمی، فریده عطار، احمد قهرمان صفحه 33
  گونه Bromus catharticus Vahl و واریته Bromus danthoniae Trin. Var. uniaristatus Melderis از تیره گندم به عنوان دو گزارش جید از ایران ذکر می گردند. رویشگاه دقیق این دو گونه بر اساس محل جمع آوری نمونه های هرباریومی مشخص و پراکندگی آنها در دنیا توضیح داده می شود.
 • سیدمحمدمهدی حمدی، مصطفی اسدی صفحه 37
  زیرگونه Linaria chalepensis subsp. Gorganensis که از گرگان جمع آوری شده است به عنوان زیر گونه جدید شرح داده می شود. قرابت و ارتباط آن با زیر گونه Linaria chalepensis subsp. Shalepensis مورد بحث قرار می گیرد. این گونه متعلق به بخش Macrocentrum است. این زیر گونه با داشتن گل آذین و کاسبرگ های بلندتر از زیر گونه نزدیک خود یعنی Linaria chalepensis subsp. Chalepensis قابل تشخیص می باشد. به علاوه گونه Linaria genistifolia بر اساس نمونه های هرباریومی از شمال و شمال غرب ایران گزارش می شود. این گونه قبلا از مرکز و شرق اروپا تا ترکیه و قفقاز گزارش شده بود.
 • سیده باهره جوادی، فریده عطار، زیبا نجفی صفحه 43
  گونه Cousinia azerbaidjanica از بخش Cousinia به عنوان گونه جدیدی از استان آذربایجان شرح داده می شود. تصویر و نقشه پراکنش آن نیز ارایه می گردد. همچنین ارتباط آن با نزدیکترین گونه ها مورد بحث قرار می گیرد.
 • عفت جعفری، مصطفی اسدی صفحه 47
  گونه Taraxacum aurantiacum که از استان های همدان و آذربایجان غربی جمع آوری شده است برای اولین بار از ایران گزارش می گردد.
 • منصوره خداشناس، مصطفی اسدی صفحه 49
  جهت بررسی تاکسونومی جنس Sisymbrium در ایران نمونه های گیاهی جنس در هرباریوم های مختلف ایران مطالعه و جهت تکمیل مطالعات به رویشگاه های گیاهان مراجعه گردید. کلید شناسایی گونه ها و واحدهای تحت گونه ارایه می گردد و شرح جنس و گونه ها برای درج در فلور ایران تهیه شده است. همچنین لیست کوتاهی از نمونه های دیده شده ارایه می گردد. بر اساس تحقیقات انجام یافته گونه Sisymbrium integrrimum مترادف گونه S. brassiciforme تشخیص داده می شود، واریتهS. runcinatum var. hirsutum از ایران گزارش می شود و گونه S. gaubae به عنوان گونه مستقلی ذکر می گردد. گونه Neotorularia aculeolata در جنس Sisymbrium و با نام S. aculeolatum حفظ می گردد. حضور گونه S. damascenum در ایران تایید نمی گردد.
 • حسن امیرآبادی زاده، مسعود عباسی، مسعود رنجبر صفحه 53
  گونه Onobrychis mozaffarianii از نواحی مرکزی ایران به عنوان گونه جدیدی برای دنیا به همراه تصویر شرح داده می شود. این گونه با گونه خویشاوند خود O. Andalanica مقایسه می گردد.
 • محمد امینی راد، زنگا هرودوآ صفحه 57
  در بررسی نمونه های هرباریومی (هرباریوم «IRAN» و هرباریوم «TARI») و نمونه های تازه جمع آوری شده از مناطق مختلف کشور متعلق به جنس Bolboschoenus از تیره Cyperaceae، گونه های B. planiculmis و B. Schmidii به عنوان گزارش جدید برای محدوده فلور ایرانیکا معرفی می شوند. پراکنش جغرافیایی، رویشگاه و صفات متمایز کننده این دو گونه ارایه می گردد.
 • مهری دیناروند، مصطفی اسدی صفحه 63
  طی مطالعه فلور زیر خانواده Paronychioideae از تیره Caryophyllaceaeو شناسایی نمونه های مربوط به جنس Paronychia در هرباریوم موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، گونه Kabulia akhtarii Bor & Fisch از زیر خانواده Paronychioideae حذف و به عنوان مترادف گونه Polygonum molliaeforme Boiss. از تیره Polygonaceae برای اولین بار معرفی می شود.
|
 • Seyed Mahmood Ghaffari, Seyyedeh Bahareh Djavadi Page 1
  Meiosis behaviour in Crocus cancellatus subsp. damascenus (cytotype 8A) is reported for the first time. The results indicated that this subspecies (cytotype 8A) has chromosome complement of 2n=8 and gametic number of n=4 chromosomes. Two bivalents were associated with nucleolus, that confirmed the presence of two pairs of satellite chromosomes in this taxon. One B-chromosome is reported here for the first time in both meiotic and mitotic stages in this cytotype.
  Keywords: Crocus cancellatus subsp. damascenus, Chromosome, B, chromosome, cytotype, Iran
 • Mohammad Sohrabi, Mahya Jamshidikia Page 4
  Flavopunctelia flaventior andFlavopunctelia soredica are reported as new for the lichenized mycota of Iran. An identification key and a short description of both species are presented.
  Keywords: Flavopunctelia, new record, Iran
 • Taher Nejadsattari, Zeinab Shariatmadari*, Ziba Jamzad Page 6
  Five aquatic sites of National Botanical Garden of Iran monthly were sampled from December 2003 to November 2004. Total number of 68 genera in 18 families and 11 orders of the planktonic Diatoms were identified. Among the families Bacillariaceae with 19 genera and species showed the highest species richness. Cymbellaceae (11 species), Naviculaceae (7 species), Surirellaceae (6 species), Pleurosigmataceae (4 species), Fragilariaceae and Achnanthaceae each with 4 species, Pinnulariaceae and Gomphonemaceae each with 2 species and Rhopalodiaceae, Cosmioneidaceae, Diadesmidiaceae, Amphipleuraceae, Catenulaceae, Melosiraceae, Mastogloiaceae, Stephanodiscaceae, Anomoeoneidaceae each with 1 species respectively presented in the studied sites. High population densities of species were observed in the cold seasons.
  Keywords: Phytoplankton, Diatom, population, Botanical garden, Iran
 • Farshid Memariani, Mohammad Reza Joharcahi, Furkat O. Khassanov Page 12
  Based on botanical collections from NE Iran (Khorassan), two new rhizomatous Allium species are reported for the flora of Iran: A. barsczewskii Lipsky and A. tenuicaule Regel. A taxonomic review of all rhizomatous Allium species occurring in Iran is provided based on new intrageneric classification of the genus. Supplementary data and notes on geographical distribution of most species are given. An identification key and some distribution maps are provided for the Iranian rhizomatous species.
  Keywords: Allium, Rhizirideum, new record, Khorassan, Iran
 • Ahmad Ghahreman, Seyyed Nasr Noorbakhsh, Kazem Mehdigholi, Farideh Attar Page 21
  The pollen morphology of 26 species of Artemisia L. from 33 species that grow in Iran was investigated using light microscopy and scanning electron microscopy (SEM). Based on exine ornamentation observed under SEM, two types of pollen grains were recognized: type I, Exine surface have dense acute spinule or, Type II, exine surface have a sparse density of spinule. Pictures of all species and characteristics of pollen grain structure are presented.
  Keywords: Pollen grain, Artemisia, SEM, acetolysis, Iran
 • Fariba Sharifnia Page 30
  Studies on the distribution of Verbascum showed that 96 % of the Persian species are Irano-Turanian elements. Taxonomy of the genus has been revised. Based on the results, 42 species of Verbascum are listed from Iran. V. kermanense Hub.-Mor. and V. straussi (Bornm.) Hub.-Mor. were regarded as a synonymy of V. gabrielae Bornm. and V. nudicaule (Wydl.) Takht. respectively.
  Keywords: Verbascum, taxonomy, Biodiversity, Flora of Iran
 • Behnam Hamzehee, Maasumeh Alemi, Farideh Attar, Ahmad Ghahreman Page 33
  Bromus catharticus Vahl and Bromus danthoniae Trin. var. uniaristatus Melderis are reported as two new records from Iran. Exact localitis based on herbarium specimens are given and geographical distribution of the species are explained.
  Keywords: Poaceae, Bromus catharticus, Bromus danthoniae var. uniaristatus, new record, Iran
 • Seyed Mohammad Mahdi Hamdi, Mostafa Assadi Page 37
  Linaria chalepensis subsp. gorganensis Hamdi & Assadi is described as a new subspecies from Gorgan in Gorgan Province. It is related to Linaria chalepensis subsp. chalepensis (L.) Miller. but differs from it in having longer inflorescence and calyx. Linaria genistifolia (L.) Miller based on herbarium specimens is recorded from NW and N Iran for the first time.
  Keywords: New subspecies, new record, Linaria, Iran
 • Seyyedeh Bahereh Djavadi, Farideh Attar, Ziba Najafi Page 43
  Cousinia azerbaidjanica (sect. Cousinia) from Azerbaidjan province is described as a new species to science and illustrated. Morphological differences between this species and its closest relatives C. tabrisiana and C. orientalis are also discussed.
  Keywords: Cousinia azerbaidjanica, Cousinia section Cousinia, Asteraceae, Azerbaidjan, Iran
 • Efat Jafari, Mostafa Assadi Page 47
  Taraxacum aurantiacum Dahlst that has been collected from Azerbaijan and Hamadan provinces is reported as a new species from Iran.
  Keywords: Taraxacum, Lactuceae, Asteraceae, new record, taxonomy, Iran
 • Mansoureh Khodashenas*, Mostafa Assadi Page 49
  In a revision of the genus Sisymbrium L. in Iran the specimens of several herbaria were studied, moreover, the studies were completed in the field. Based on the studies an identification key to the Iranian species was constructed. Moreover, full description of the genus and species was prepared for the Flora of Iran. A short list of studied specimens is provided. The results also showed that S. integrimum and S. brassiciforme are synonymous, S. runcinatum var. hirsutum is a true member of the flora of Iran and S. gaubae is a distinct species. Based on these studies S. kermanicum collected from Jebal Barez in Kerman province was formerly described as a new species. Neotorularia aculeolata is transferred again to the genus Sisymbrium as S. aculeolatum. Presence of S. damascenum sometimes recorded from Iran is not proved.
  Keywords: Sisymbrium, Brassicaceae, taxonomy, Iran
 • Hassan Amirabadi, Zadeh, Massoud Abbassi, Massoud Ranjbar Page 53
  Onobrychis mozaffarianii is described and illustrated as a new species from Iran. It is an endemic plant species and distributed in central regions of the country and for the first time is introduced to plant world. The new species is related to O. andalanica which is compared with.
  Keywords: Hedysareae, new species, Onobrychis mozaffarianii, Papilionaceae, Iran
 • Mohammad Amini Rad, Zdenka Hroudov, Aacute Page 57
  In review of Bolboschoenus specimens, B. planiculmis and B. schmidii as new records for Flora Iranica area are described. Morphological characters, habitat, geographical distribution in the world and Iran are also presented.
  Keywords: Bolboschoenus, Cyperaceae, new report, Iran
 • Mehri Dinarvand, Mostafa Assadi Page 63
  For the preparation of Flora of Iran Caryophyllaceae: Paronychioideae, the herbarium specimens in the herbarium of Research Institute of Forests and Rangelands (TARI) were identified. Some of the unnamed specimens matched well with the description and an illustration of Kabulia akhtarii which was originally described as a member of Caryophyllaceae: Paronychioideae. Further studies showed that Kabulia akhtarii is a synonymy of Polygonum molliaeforme.
  Keywords: Kabulia akhtarii, Paronychioideae, Polygonum molliaeforme, Caryophyllaceae