فهرست مطالب

آموزش مهندسی ایران - پیاپی 35 (پاییز 1386)

فصلنامه آموزش مهندسی ایران
پیاپی 35 (پاییز 1386)

 • تاریخ انتشار: 1386/09/12
 • تعداد عناوین: 12
|
 • سخن اول
 • صفحه 0
 • اصغر سلطانی صفحه 1
  چکیده: رویکردهای سنتی تدریس در رشته های مهندسی و علوم عموما از شکل قیاسی است، بدین معنی که تدریس با ارائه یک نظریه کلی درباره موضوع شروع می شود و در نهایت، با کاربرد آن نظریه در صنعت، زندگی، کار و مانند آن پایان می یابد. شیوه استقرایی تدریس در آموزش مهندسی فرایندی مغایر با شکل قیاسی را طی می کند. در رویکرد استقرایی موضوع مورد تدریس با ارائه یک مسئله ساده، یک مورد یا مشاهده ویژه شروع و در پایان به نظریه ختم می شود. نظریه را مربی تدریس می کند یا اینکه وی به عنوان یاددهنده، یادگیرنده را برای کشف آن یاری می دهد. در این مقاله با معرفی ویژگی های رویکرد استقرایی در آموزش، سه شیوه معمول تر این راهبرد تدریس در آموزش مهندسی؛ یعنی یادگیری مبتنی بر مسئله، یادگیری مبتنی بر پروژه و تدریس مبتنی بر مورد معرفی و بررسی شده است.
  کلیدواژگان: آموزش مهندسی، رویکرد استقرایی، یادگیری مبتنی بر مسئله، یادگیری مبتنی بر پروژه و تدریس مبتنی بر مورد
 • مظاهر ضیایی صفحه 15
  چکیده: در سالهای اخیر با ظهور اقتصاد دانش پایه و اهمیت کارآفرینی فناورانه به عنوان موتور محرک آن، مهندسی و به تبع آن آموزش مهندسی دچار تحول شده است. مهندسی دیگر نه یک شغل که یک حرفه مانند وکالت و پزشکی و فعالیت مهندسی نه فعالیتی فنی و فردی که فعالیتی جمعی و چند بعدی است و لذا، آموزش مهندسی نیز دیگر نه فقط آموزش فنی که فرایند یادگیری توسعه فناوری نیز باید باشد. مهندسان با گذراندن این فرایند آموزشی ضمن دارا بودن مهارتهای پایه بالا و توانایی نوآوری فناورانه از نظر تجاری و اجتماعی نیز هوشیار و فعال اند. برای پرورش چنین مهندسانی باید ضمن بالا بردن استانداردهای آموزشی، توسعه خلاقیت و مهارت کار تیمی، بینش تجاری و حساسیت های اجتماعی را در آنها مد نظر قرار داد و به لحاظ تخصصی بر توانایی فرمول بندی و طراحی جامع محصولات بیشتر تاکید کرد. این مقاله عمدتا با هدف تبیین ضرورت تغییر در آموزش مهندسی با توجه به ظهور اقتصاد دانش پایه و چگونگی و ابعاد این تغییر تهیه شده است. بر این اساس، ابتدا مشخصات اقتصاد دانش پایه و سپس، ویژگی های مهندسان توانمند برای نقش آفرینی در این دوران اقتصادی بررسی شده و پیشنهادهایی در زمینه آموزش مهندسی به عنوان فرایندی که محصول آن این گونه مهندسان است، ارائه شده است.
  کلیدواژگان: اقتصاد دانش پایه، کارآفرینی فناورانه، مهندسی و آموزش مهندسی
 • حجت میان آبادی، عباس افشار صفحه 31
  چکیده: در یک محیط واقعی تصمیم گیری گروهی، تصمیم گیران از دانش، مهارت و تجربه های متفاوتی برخوردارند و بسیار نادر است که در یک فرایند تصمیم گیری، دو تصمیم گیر از مهارت، تجربه و دانش یکسان (وزن یکسان) برخوردار باشند. در بسیاری از مسائل تصمیم گیری گروهی، اختلاف دانش و تجربه تصمیم گیران (وزن و اهمیت نسبی تصمیم گیران) در فرایند تصمیم گیری در نظر گرفته نمی شود و کلیه تصمیم گیران از وزن و اهمیت یکسانی برخوردارند. کاملا واضح است که در یک محیط واقعی این مسئله امری انتزاعی و غیر منطقی است و باعث ایجاد خطا و عدم قطعیت در جواب نهایی می شود. در این مقاله ضمن ارائه یک روش جدید برای محاسبه وزن و اهمیت نسبی تصمیم گیران، کاربرد و تاثیر این روش در رتبه بندی نهایی گزینه ها در انتخاب دانشجویان مقطع دکتری بررسی شده است. ویژگی بارز این روش این است که در آن وزن نسبیتصمیم گیران با استفاده همزمان از ارزیابی تصمیم گیران نسبت به یکدیگر و ارزیابی ذهنی مدیر گروه در خصوص اهمیت نسبی تصمیم گیران محاسبه می شود. علاوه براین، با استفاده از این روش و درنظر گرفتن وزن نسبی تصمیم گیران، مسئله تصمیم گیری به واقعیت نزدیک و گزینه نهایی با دقت بیشتری انتخاب می شود. همچنین، کاربرد و کارایی این روش در عملگر میانگین گیری وزین مرکب (HWA) مورد بررسی قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: تصمیم گیری گروهی فازی، وزن نسبی تصمیم گیران، عملگر تجمیعی HWA و انتخاب دانشجویان دکتری
 • عشرت زمانی صفحه 55
  چکیده: هدف اصلی از اجرای این پژوهش آشنایی با کارکردهای گوناگون انجمنهای علمی دانشجویی دانشگاه اصفهان در پنج حیطه علمی، پژوهشی، نشر و مدیریت دانش، جامعه پذیری و کارآفرینی است. هدف دیگر این پژوهش مقایسه کارکرد انجمنهای علمی دانشجویی رشته های علوم و مهندسی با سایر رشته هاست. جامعه آماری این پژوهش شامل اعضای فعال، اعضای هیئت مدیره انجمنهای علمی دانشجویی و نیز معاونت فرهنگی دانشجویی دانشگاه اصفهان بودند. نمونه آماری را تعداد 80 نفر از اعضای فعال انجمنها و 15 نفر از مدیران تشکیل می دادند. پژوهش به دو روش کمی و کیفی انجام شده است. در پژوهش کمی، پرسشنامه هایی با سوالهای پنج گزینه ای طیف لیکرت تنظیم و به نمونه ای از دانشجویان منتخب داده شد. مشاهده و مصاحبه نیز از جمله ابزارهای کیفی جمع آوری اطلاعات بود. نتایج پژوهش نشان داد که انجمنهای علمی دانشجویی کارکردهای مثبتی را در ابعاد گوناگون علمی، پژوهشی، نشر و مدیریت دانش، جامعه پذیری و کارآفرینی برای اعضا به همراه داشته است. در بعد جامعه پذیری و پرورش مهارتهای اجتماعی این نقش برجسته تر است. از سوی دیگر، آمار و ارقام ثبت شده در اسناد و مدارک تفاوت بارزی را بین فعالیتهای علمی و پژوهشی انجمنهای فنی و مهندسی با سایر انجمنها نشان می دهد. در صورتی که یافته های پژوهش حاضر نشان می دهد که از نظر کارکرد ها تفاوت معناداری میان اعضای انجمنهای علمی دانشجویی رشته های فنی مهندسی و علوم با سایر رشته های دانشگاهی دانشگاه اصفهان وجود ندارد. یافته های این پژوهش می تواند برای مسئولان آموزش عالی کشور، دانشگاه ها، انجمنهای علمی و کانونهای فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: انجمنهای علمی دانشجویی، نشر و مدیریت دانش، جامعه پذیری و کارآفرینی و فعالیتهای علمی پژوهشی
 • عبدالرضا رحمتی، سید ادیب ابریشمی فر، ابراهیم عبیری، حسین مهربان جهرمی صفحه 83
  چکیده: امروزه، از برق DC با ولتاژ زیاد (HVDC) به دلایل مزایای زیست محیطی، صرفه اقتصادی در فواصل زیاد، کنترل دقیق توان، پایداری و کیفیت توان، تلفات کمتر و همچنین، انتقال انرژی در شبکه هایی که دارای فرکانسهای متفاوت هستند، استفاده می شود. مزیتهای انتقال به روش DC (برق مستقیم) نسبت به AC (برق متناوب)، از جملهکنترل پذیری بهتر، باعث شده است تا در انتقال انرژی یا اتصال سیستم های قدرت ناهمگون از این روش انتقال استفاده شود. یکی از روش های انتقال انرژی با استفاده از جریان DC روش VSC-HVDC است. از این روش بیشتر برای اتصال دو شبکه که از نظر AC اتصال آنها ناممکن است، استفاده می شود. در این مقاله سیستم HVDC بر مبنای مبدل منبع ولتاژ (VSC-HVDC) که روشی نوین در انتقال توان در ولتاژ های زیاد است، مورد بررسی قرار گرفته است. همچنین، این سیستم با HVDC مرسوم یا سنتی و نیز سیستم انتقال AC مقایسه و روش های شبیه سازی و کنترل آن بیان شده است.
  کلیدواژگان: HVDC، پایداری، انتقال انرژی و مبدل منبع ولتاژ
 • محمود گلابچی، حسین نقاش طوسی، محمدحسن سبط صفحه 103
  چکیده: مهندسی مجدد فرایندها رویکرد نوینی است که از دریچه ای کاملا جدید به سازمانها می نگرد؛ از اواخر دهه 1990 سازمان های مختلفی در کشورهای پیشرفته صنعتی با یاری جستن از رویکرد مذکور موفق شدند در سازمان خود دگرگونی ایجاد کنند و هم اکنون نیز برای دستیابی به دگرگونی مداوم تلاش می کنند. از جمله دستاوردهای این رویکرد ارائه خدمات با کیفیت به مشتری، کاهش هزینه، سرعت بخشیدن به امور و در نهایت، بهبود عملکرد سازمان است. رشد و توسعه ابعاد سازمانها در ساختار سنتی و فرایندهای نهادینه شده در آنها موجب تمرکز بیش از حد فعالیت در حوزه هایی خاص، کندی فعالیتهای جاری و عدم انسجام و یکپارچگی فرایندهای چند وظیفه ای شده است. به منظور حل این مشکلات، استفاده هوشمندانه از ابزارها و دیدگاه های نوین مدیریتی امری اجتناب ناپذیر است. مقاله حاضر حاصل تحقیقی است که طی دو سال با استفاده از معتبرترین استانداردهای جهانی نظیر استاندارد پیکره دانش مدیریت پروژه و استاندارد نظام مدیریت ارزش کسب شده در زمینه طرح ریزی دوباره فرایندهای برنامه ریزی و کنترل پروژه شرکتهای ساختمانی انبوه ساز در ایران انجام شده است. هدف اصلی این تحقیق بهره گیری از آخرین یافته های علمی، بهترین تجارب جهانی و الگوهای عملی موجود در این زمینه به منظور دستیابی به فرایندهایی چابک و سازمانی مسطح براساس ادبیات مهندسی مجدد فرایندها در نظام برنامه ریزی و کنترل پروژه های انبوه سازی صنعت ساختمان است.
  کلیدواژگان: مهندسی مجدد، مدیریت پروژه، انبوه سازی، مدیریت ارزش کسب شده، انبوه سازی، فرایند برنامه ریزی و کنترل پروژه
 • غلامحسین دانشی صفحه 137
  چکیده: ایرانیان از دیر باز فناوری جداسازی عناصر آلیاژی از طلا و نقره را در اختیار داشتند و می توانستند طلا و نقره بسیار خالص تولید کنند. آلیاژسازی نیز در قالب کیمیاگری پیشرفت چشمگیری داشت. روش های مرسوم در آلیاژسازی و جدا سازی عناصر اضافی از آلیاژها به دقت در کتاب های آموزش مواد و فلزات 1000 سال قبل شرح داده شده است. فهرستی از آلیاژهای صنعتی و کاربرد آنها نیز در این کتاب ها گردآوری شده است.
  کلیدواژگان: تاریخ متالورژی، فناوری قدیمی، طلا، نقره، برنج، مفرغ و علم کیمیا
 • گزارش گردهمایی شاخه مهندسی برق
  صفحه 173
 • گفتگو با دکتر رضا مکنون
  صفحه 181
 • تقویم کنفرانس ها
  صفحه 191
 • خلاصه مقالات به انگلیسی
  صفحه 1
|
 • Asghar Soltani Page 1
  Generally traditional teaching approach in engineering and science courses are deductive. This means that teaching begins with a general theory or idea and finally finishes with its implementation in industry, life, work and the likes. In inductive approach, subject matter begins by a simple problem, a case or a special observation and ultimately ends to a theory. In this paper we introduce inductive approach teaching features and consider more usual methods of this approach in engineering education i.e. problem-based learning, project-based learning, and case-based teaching.
  Keywords: Engineering education, Inductive Approach, problem-based learning, project-based learning, case-based teaching
 • Mazaher Ziaei Page 15
  In recent years, through the emergence of knowledge based economy and the importance of technological entrepreneurship as the motor of it, engineering and hence, engineering education has been changing. Engineering is no longer a job but a profession, like lawyers and doctors, and engineering activity is no longer an individual technical task, but a social multidimensional one, and therefore engineering education cannot remain a mere technical education but it should change to the process of learning technological development. Engineers of this educational process are not only at high level in basic engineering skills and ability in technological innovation but also are active and aware in social and business aspects. For achieving this, we should use higher standards of education and develop their creativity, team working skills, social responsibilities and business insights and in respect of specialty we should put more stress on their ability for problem formulation and total production design. This article mainly aims at the necessity of changing in the engineering education considering the emergence of knowledge based economy and different aspects of this change. So, at first, the article surveys the characteristics of knowledge based economy and then determines the specifications of the engineers who are able to be active in this era and at the end, name some suggestions about engineering education as the process that provide these engineers.
  Keywords: knowledge based economy, technological entrepreneurship, engineering, Engineering education
 • Hojjat Mian Abadi, Abbas Afshar Page 31
  In real word group decision making problem, decision makers (DMs) have different knowledge, proficiency and experiences and therefore the importance of each expert against an attribute may not be equal. In many studies this difference of knowledge and experiences (relative weight) of each expert has not been considered and equal weight has been assigned to each expert. Obviously, it is inconsequential and creates imprecise and inaccurate solutions. In this paper, a new method and its application have been developed to evaluate relative weights of DMs in the problem of selecting PhD students. The method integrates subjective preferences of group manager and opinions of DMs about themselves simultaneously to assess the relative weights of DMs. By using this method in group decision making problems, decision problems close in reality and final solution is selected more accurately. Application of this method is also distinguished in hybrid weighted averaging (HWA) operator.
  Keywords: Fuzzy Group Decision Making, decision maker's relative weight, HWA aggregation operator, selecting PhD students
 • Eshrat Zamani Page 55
  The main purpose of this study is to be acquainted with the various functions of the student scientific associations at Isfahan University in different activities such as academic, research, publishing, socialization and entrepreneurship. The second objective is to compare the functions of engineering's scientific associations with other disciplines. Participants in this study were members and administrators of cultural and scientific associations of Isfahan University. Samples included 80 active students who were randomly selected and 15 interested managers for interviewing. Both quantitative and qualitative methods were used for collecting data. For quantitative data, questionnaires were based on Likert's scale and had five options. The questionnaires were given to the sample of selected students. Interviews, observations and archive documents were other instruments for gathering qualitative data. Findings of the research indicate that the cultural and scientific associations in the University of Isfahan had positive functions in various domains: academic, research, publishing, socialization and entrepreneurship. This role was more important in the socialization and social skills training. On the other hand, data in the recorded documents indicate that there was a big difference between functions of engineering's scientific associations with other disciplines in the light of academic and research functions. But, findings of the present study indicate that there was no meaningful difference between different functions of scientific associations in engineering and science with other disciplines in Isfahan University. Based upon the results, recommendations were provided for the Isfahan administrators, scientific association's leaders and whom it may concern.
  Keywords: Scientific associations, publishing, communication, Socialization, entrepreneurship, academic, research activities
 • Abdolreza Rahmati, Adib Abrishami, Ebrahim Abiri, Hossen Mehraban Jahromi Page 83
  High voltage direct current transmission systems (HVDC) have been applied for several advantages as link between asynchronous AC systems, economical power transmission over long distances, power accurate control, stability, power quality and low power dissipation. HVDC technology based on voltage source converter (VSC-HVDC) is a kind of newly developed HVDC transmission technology. It is attractive for connecting weak AC networks, islands networks and renewable sources to a main grid. This new HVDC system has been studied in this paper and compared with conventional HVDC and HVAC. Some control schemes have been introduced to control the VSC-HVDC system.
  Keywords: HVDC, power transmission, stability, voltage source converter
 • Mahmoud Golabchi, Hossen Naghash Tosi, Mohammad Hassan Sabt Page 103
  Today a new angle of approach which looks through a complete new angle to organizations is business process re-engineering. Since late 1990's various organizations in developed industrial countries have achieved great modifications in their organizations with the assistance of the mentioned approach. Part of the achievement of this approach is providing the customers with qualified services, reducing costs, faster responses and ultimately improving organization's functions. Growth and development of organizations with traditional structure and process have caused over concentrations of activities in specific zones, also slow responses in current activities and incoherence in multi-duty processes. In order to resolve such issues, smart usage of new tools and point sol views seem inevitable. This article is defined upon the most word standards such as PMBOK (project management body of knowledge) and EVMS (earned value management system), it also benefits from the best experiences and practical models in this field. It has the aim to prepare the base for re-engineering, planning and project control processes of mass building productions companies. The goal is to achieve quick processes and level organized based on re-engineering literature necessities of processes in system planning and building industry mass project control.
  Keywords: Re-engineering, Process, Project Management, mass production, project planning, project control
 • Gholamhossen Daneshi Page 137
  Since the old times, Iranians were familiar with metal production and refining. They could produce exceptionally pure gold and silver. Alloying techniques advanced enormously during alchemist’s experiments. Alloying and separation techniques, for combining the elements and removing the unwanted ones from alloys, are described accurately and in detail in technical books written 1000 years ago Lists of common and industrial alloys are also included in these books. In this article the main elements of such schemes were described and some key points were identified.
  Keywords: History of metallurgy, old alloy production techniques, Gold, Silver, Brass, Bronze, alchemy science