فهرست مطالب

ذهن - سال هفتم شماره 4 (پیاپی 28، زمستان 1385)
 • سال هفتم شماره 4 (پیاپی 28، زمستان 1385)
 • 175 صفحه، بهای روی جلد: 12,500ريال
 • تاریخ انتشار: 1385/11/24
 • تعداد عناوین: 11
|
 • صفحه 1
 • سیدجبار حسین نقوی صفحه 3
  معناشناسی فلسفی یکی از مباحث مهم فلسف? تحلیلی است که در باب معنا و نظریات معنا به بحث می پردازد. در این مقاله، مباحث معناشناسی فلسفی به طور کلی بیان شده و سپس نظریات معنا با برخی از مباحث علم اصول مقایسه شده است. مباحث الفاظ علم اصول با مباحث معناشناسی فلسفی ارتباط عمیقی دارد. از این رو، نگارنده ارتباط آنها را نشان داده و برخی از آنها را به طور تطبیقی مورد بحث قرار داده است.
  کلیدواژگان: معناشناسی فلسفی، کاربردشناسی، نظریه های معنا، نظریه وضع، روش شهود زبانی، روش عقلی
 • علیرضا قائمی نیا صفحه 27
  مفهوم پیروی از قاعده(rule- following) یکی از مفاهیم بنیادین در فلسف? تحلیلی است. این مفهوم با معناشناسی فلسفی گره خورده است. در این مقاله، نحوه پیدایش این مفهوم در فلسف? تحلیلی و نقش آن در این فلسفه بیان شده است. این مفهوم، نخستین بار در فلسف? ویتگنشتاین مطرح شد و کریپکی تقریری خاص از آن را ارائه داد. این تقریر نشان می دهد که گونه ای شکاکیت معناشناختی در دیدگاه ویتگنشتاین وجود دارد و نگارنده به پاسخ های این پارادکس اشاره کرده است.
  کلیدواژگان: معناشناسی، پیروی از قاعده، پارادکس شکاک، زبان خصوصی، نظریه علی دلالت
 • پی. ام. اس. هکر ترجمه: _محمدرضا محسنی نیا_ صفحه 43
  فلسفه تحلیلی یک جنبش است نه یک نظریه، روش یا مکتب. فلسفه تحلیلی، رقیب جدی فلسفه اروپایی، جنبش فلسفی غالب در قرن بیستم بوده است. این نوشتار، ترجمه بخش اول مقاله هکر با عنوان «چیستی، پیشینه و چشم انداز فلسفه تحلیلی» است. هکر فیلسوف تحلیلی معاصر و از شارحان برجسته ویتگنشتاین است. وی در بخش اول مقاله خود، تبیین تحلیلی را به عنوان روشی برای توصیف فلسفه تحلیلی مطرح می کند. برای توصیف فلسفه تحلیلی اولا وجه فارق آن از دیگر جنبش ها و مکاتب فلسفی، و ثانیا بن مایه وحدت بخش شعبه ها و شاخه های آن را باید تبیین کرد. وی برای تبیین تحلیلی فلسفه تحلیلی ملاک های خاصی را ارائه می کند و سپس استدلال می کند که هیچ کدام از آن ها به تنهایی یا ترکیبی از آنها و یا تلقی مفهوم فلسفه تحلیلی به مثابه یک مفهوم شباهت خانوادگی، موفقیت آمیزترین روش برای توصیف فلسفه تحلیلی نیست. هکر در بخش دوم مقاله خود روش تاریخی را مناسب ترین روش برای توصیف فلسفه تحلیلی قلمداد می کند.
  کلیدواژگان: فلسفه تحلیلی، تحلیل، زبان، اندیشه، واقعیت
 • شهرام تقی زاده انصاری صفحه 65
  در این مقاله، با طرح پرسش هایی یکدست، راه نزدیک کردن فلسف? تحلیلی به علم پدیدارشناسی نشان داده می شود. بدین منظور، نخست می کوشیم که نزدیکی و تفاهم متقابلی میان فلسف? تحلیلی و پدیدارشناسی صورت گیرد تا در نهایت بتوانیم نشان دهیم که عضو پیوندی به دست آمده در پدیدارشناسی می تواند آغازی برای ارتباط میان فلسف? تحلیلی و اگزیستانسیالیسم باشد. هوسرل طرح مسئله را لااقل از نظر صوری، بسیار شبیه طرح پرسش اساسی فرگه فرض می کند و می کوشد تا با به دست آوردن قیاس های صوری با نظر به همزمانی اختلاف پدیدارها از نظر محتوی و با کمک ابزارهای قابل فهم در حل مسئله، سیر تکامل هر دو نظریه را به موازات هم نشان دهد. دو نکت? پایانی مقاله عبارت اند از اینکه در نظری? هوسرل، «ساخت من» اشتراکاتی با مکتب اگزیستانسیالیسم دارد و دیگر اینکه به نظر وی، وظیف? علم پدیدارشناسی، بررسی ساختارهای «جهان زیست» و قوانین حاکم بر آن است.
  کلیدواژگان: فلسفه تحلیلی، پدیدار شناسی، حیثیت التفاتی، زبان شناسی و اگزیستانسیالیسم
 • ساجد طیبی صفحه 81
  فرضی? مغز درون خمره، فرضیه ای شک گرایانه است که همانند دیگر فرضیه های شک گرایانه نظیر فرضی? شیطان دکارتی، ادعاهای ما مبنی بر معرفت به باورهای روزمره مان را به چالش می کشد. پاتنم با ارائ? برهانی که مبتنی بر مقدماتی معناشناختی است، ادعا می کند که می تواند نشان دهد ادعای شک گرا دربار? اینکه ما نمی توانیم بدانیم که مغز درون خمره نیستیم، نادرست است و بنابراین استدلال وی مبنی بر غیرموجه بودن تمام باورهای معمول ما درباره ی جهان ناکارا است. مقدمات برهان پاتنم علیه شک گرایی مبتنی است بر آموزه های مورد دفاع وی دربار? برون گرایی معناشناختی که وی با ارائ? آزمایش های فکری مختلف سعی می کند نشان دهد رویکرد مورد قبول در معناشناسی الفاظ ارجاعی زبان است. در این مقاله پس از بیان دو مقدمه دربار? ساختار استدلال های شک گرایانه و برون گرایی معناشناختی، به شرح برهان معناشناختی پاتنم علیه استدلال های شک گرایانه می پردازیم. در ادامه با بررسی دقیقتر مقدمات برهان وی و طرح برخی انتقادها به این برهان نشان داده می شود که بر خلاف آنچه که پاتنم می پندارد، برهان وی به تنهایی برای رد فرضیه ی شک گرایانه کارایی ندارد و نتیجه ای که وی از برهان می گیرد با مبانی برون گرایی معناشناختی ناسازگار است. در انتها بررسی خواهیم کرد که با توجه به انتقادات طرح شده علیه برهان معناشناختی، از این برهان و به طور عام برون گرایی معناشناختی چه نتایجی دربار? شک گرایی می توان استنباط کرد.
  کلیدواژگان: برون گرایی معناشناختی، برهان معناشناختی، شک گرایی، پاتنم، مغز درون خمره
 • ویلاردون ارمن کواین ترجمه: _فردین جهان بین_ صفحه 99
  به اعتقاد کواین، طی دو قرن گذشته پنج نقطه عطف رخ داده است که تجربه گرایی در نتیجه آنها تحولی مثبت یافته است. آنها عبارتند از: تغییر از مفاهیم به واژه: تغییر تمرکز معناشناختی از عبارات به جملات: تغییر تمرکز معناشناختی از جملات به نظام جملات: ترک ثنویت تحلیلی-ترکیبی، و طبیعت گرایی. وی در این مقاله به جزییات این پنج مورد می پردازد.
  کلیدواژگان: مفاهیم، واژه، عبارت، جمله، ثنویت تحلیلی، ترکیبی و طبیعت گرایی
 • علیرضا منصوری صفحه 107
  ابتدا مروری بر اصل عدم قطعیت و آزمایش های فکری که در نهایت منجر به مقاله EPR شد، خواهم داشت. هدف این است که از رهگذر مطالعه روند اصلاحی آزمایش های فکری قبل از EPR، فهم بهتری از EPR به دست آید. سپس روایت های خود اینشتین را عرضه خواهد شد و واکنش هایی بررسی خواهد شد که، خصوصا از طرف بور، به این برهان صورت گرفت. در نهایت تلاش می شود تا ضمن بیان روایت بوهمی این برهان و با توجه به نتایج حاصل از قضیه بل، ملزومات و نتایج فلسفی برهان EPR را روشن گردد.
  کلیدواژگان: epr، واقعیت فیزیکی، موضعیت، فلسفه مکانیک کوانتوم، اینشتین
 • صفحه 143
 • صفحه 151
 • صفحه 161
|
 • Seyyed Jabbar Hossein Naghavi Page 3
  Philosophical semantics is one of the important topics in analytic philosophy which speaks of meaning and theories concerning meaning. In this article, issues in philosophical semantics have been described and then, theories of meaning have been compared with some issues in the science of principles of legal theory. The topics of "words" in the science of principles of legal theory are intimately related to the issues in philosophical semantics. Thus, the author has shown their relation, and studied some of them comparatively.
  Keywords: philosophical semantics, applicability, theories of meaning, theory of position, methodology of linguistic intuition, rational method
 • Alireza Qaeminia Page 27
  The concept of rule-following is one of the fundamental concepts of analytic philosophy. This concept has been intertwined with philosophical semantics. In this article, the author describes how this concept has appeared in analytic philosophy and what role it plays in this philosophy. This concept, at first, was introduced in Wittgenstein philosophy, and Kripke provided a special version of it. This version suggests that there is some sort of semantic skepticism in Wittgenstein view. The author has mentioned replies to this paradox.
  Keywords: semantics, rule, following, skeptic paradox, private language, causal theory of reference
 • P.M.S. Hacker, Trans. Muhammadreza Mohseninia Page 43
  Analytic philosophy is a movement, and not a theory, or methodology or school of thought. Analytic philosophy, the main rival of the continental philosophy, has been the prevalent philosophical movement in the 20th Century. This writing is the first part of Hacker's article "Analytic Philosophy: What, Whence, and Whither?". In the first part of his article, he presents analytic explication as a means to describe analytic philosophy. To describe analytic philosophy, firstly its distinction from other philosophical movements and schools and secondly unifying root of its branches should be explained. For analytic explication of analytic philosophy, he provides special parameters. Then, he argues that none of them by itself or a combination of them or otherwise considering the concept of analytic philosophy as a concept of family resemblance is the most successful method to describe analytic philosophy. In the second part of his article, Hacker regards the historical methodology as the most suitable one to describe analytic philosophy.
  Keywords: analytic philosophy, analysis, language, thought, reality
 • Shahram Taghizadeh Ansari Page 65
  In this article, the author shows the way to bring analytic philosophy close to phenomenology through raising well-proportioned questions. For this reason, at first, he tries to bring analytic philosophy and phenomenology close to each other, so that, finally he may be able to show that the implanted organ resulted in phenomenology is able to be a beginning for a relation between analytic philosophy and existentialism. According to Husserl, outline of the problem, at least from a formal point of view, is very similar to the outline of Frege's main question. He tries to show development of the two in parallel through acquisition of formal syllogisms, taking into account simultaneously of difference of phenomena in terms of contents, and with the help of understandable tools in solution of the problem. Two final points are that, in Husserl's theory, "ego-constitution" has many common points with existentialism; and according to him, the task of phenomenology is to study structures of "bioworld" and rules governing it.
  Keywords: analytic philosophy, phenomenology, intentional mode, linguistics, existentialism
 • Sajed Tayyebi Page 81
  The hypothesis of "brain in vat" is a skeptic one which, like other skeptic hypotheses such as Cartesian Demon, challenges or claims to have knowledge of our everyday beliefs. Providing an argument based on semantic premises, Putnam maintains that he is able to show that skeptic's claim that we cannot know that we are not brains in vat, is false; and thus his argument that all our usual beliefs concerning the world are unjustifiable is inefficient. Premises of Putnam's argument against skepticism are based on his positive approach towards semantic externalism; and presenting various thought experiments, he tries to show that it is the acceptable approach to semantics of referential words of language. Having described two premises about the structure of skeptic arguments and semantic externalism, the author will proceed to describe Putnam's semantic argument against skeptic ones. Then, through a more accurate analysis of the premises of the latter's argument and presenting some critiques, the author will show that, despite what Putnam thinks, his argument is not in itself efficient to reject skeptic hypothesis; and his conclusion is inconsistent with the principles of semantic externalism. In conclusion, taking into account his critiques against the semantic argument, the author will find what conclusions concerning skepticism may be derived from this argument in particular and semantic externalism in general.
 • W. V. O. Quine, Trans. Fardin Jahanbin Page 99
  In the past two centuries there have been five points where empiricism has taken a turn for the better. The first is the shift from ideas to words. The second is the shift of semantic focus from terms to sentences. The third is the shift of semantic focus from sentences to systems of sentences. The fourth is, in Morton White's phrase, methodological monism: abandonment of the analytic-synthetic dualism. The fifth is. naturalism: abandonment of the goal of a first philosophy prior to natural science. Quine in his article proceed to elaborate on each of the five.
  Keywords: empiricism, semantic, ideas, sentences, methodological monism, naturalism
 • Alireza Mansouri Page 107
  Firstly, I will review the principle of indeterminacy and thought experiments which finally led to the article "EPR". My aim is to provide a better understanding of EPR through study of the improving trend of the thought experiments before EPR. Then, I will present Einstein's own versions, and go to study responses to this argument, and in particular that presented by Bohr. Finally, while describing Bohm's version of this argument and taking into account results of Bell theorem, I will attempt to clarify philosophical indications of EPR argument.
  Keywords: EPR, Physical Reality, Locality, Philosophy of Quantum Mechanics, Einstein