فهرست مطالب

آرشیو توانبخشی - سال هشتم شماره 1 (پیاپی 24، بهار 1386)

فصلنامه آرشیو توانبخشی
سال هشتم شماره 1 (پیاپی 24، بهار 1386)

 • ویژه نامه توانبخشی در بیماریها و اختلالات روانی
 • 104 صفحه، بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/02/26
 • تعداد عناوین: 14
|
 • فربد فدایی صفحه 6
 • فیروزه جعفری، ساحل همتی، فربد فدایی، بهروز دولتشاهی صفحه 9
  هدف
  بررسی های انجام شده نشان داده است که ریسپریدون نسبت به هالوپریدول علائم عمومی را در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا بیشتر کاهش می دهد. از آنجا که تاثیر این دارو در جمعیت ایرانی کمتر مورد تحقیق قرار گرفته است، بر آن شدیم تا به مقایسه تاثیر ریسپریدون (ساخت ایران) با هالوپریدول بر روی علائم عمومی اسکیزوفرنیا بپردازیم.
  روش بررسی
  در یک مطالعه تجربی (Experimental) با طرح پیش آزمون –پس آزمون، 66 نفر از بیماران مرد اسکیزوفرنیک مطابق معیارهای(DSM-IV-TR)، بستری در مرکز روانپزشکی رازی، با انتخاب هدفمند، مورد مطالعه قرار گرفتند. پس از یک دوره دو هفته ای قطع دارو، بیماران به صورت تصادفی در دو گروه هالوپریدول (حداکثر 15 میلی گرم در روز) و ریسپریدون (حداکثر 6 میلی گرم در روز) قرارگرفتند. برای هر بیمار نمره کل زیر مقیاس (Subscale) عمومی پرسشنامه های مقیاس روانپزشکی مختصر (BPRS) و مقیاس بررسی عوارض خارج هرمی(SAS) در اندازه گیری پایه و 8 هفته پس از شروع درمان، به صورت هفتگی مورد بررسی قرارگرفت. نتایج درمانی توسط آزمونهای تی برای نمونه های جفتی و نمونه های غیر وابسته و آزمون تحلیل واریانس با اندازه گیری مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفت.
  یافته ها
  بین میانگین علائم عمومی در اندازه گیری پایه و در خلال درمان تا هفته پنجم بین دو گروه هالوپریدول و ریسپریدون اختلاف معنی داری وجود نداشت (05/0P<)، اما از هفته ششم تا انتهای طول درمان، میانگین علائم عمومی در گروه ریسپریدون به میزان معنی داری از گروه هالوپریدول کمتر بود(05/0P<). هردو دارو در طی تجویز باعث کاهش میانگین علائم عمومی بودند ولی این کاهش بین دو گروه اختلاف معنی داری داشت. همچنین شدت عوارض جانبی در تمام طول درمان در گروه ریسپریدون به میزان معنی داری نسبت به گروه هالوپریدول کمتر بود(05/0P<).
  نتیجه گیری
  تجویز هالوپریدول و ریسپریدون ساخت ایران موجب کاهش معنی دار علائم عمومی در بیماران اسکیزوفرنیک ایرانی می شود که این کاهش در مورد ریسپریدون به میزان قابل توجهی بیشتر است. بعلاوه عوارض جانبی کمتری نیز دارد.
  کلیدواژگان: اسکیزوفرنیا، عوارض جانبی، ریسپریدون، نشانه های عمومی، هالوپریدول
 • امید رضایی، فربد فدایی، ساحل همتی، بهروز دولتشاهی، مسعود کریملو صفحه 14
  هدف
  درمان با تشنج الکتریکی اگر چه یکی از درمانهای مفید و موثر روانپزشکی است، ولی بدلیل تهاجمی بودن و عوارض محتمل آن، می بایست در موقعیتهایی که پژوهش های قبلی و کتب مرجع آنرا موثر دانسته اند بکار رود. این پژوهش با هدف تعیین دلایل تجویز تشنج الکتریکی در مرکز روانپزشکی رازی صورت گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه توصیفی بیمارانی که از تاریخ 1/10/1382 تا تاریخ 30/12/1383 در مرکز درمانی روانپزشکی رازی بستری شده بودند مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه نمونه، بیمارانی بودند که بوسیله تشنج الکتریکی مداوا شده بودند. نمونه گیری به روش تمام شمار انجام شد. ابزار گرد آوری اطلاعات، فرم پرسشنامه محقق ساخته ای بود که توسط پزشک تجویزکننده تشنج الکتریکی تکمیل می گردید و تشخیص بیماری و دلیل تجویز تشنج الکتریکی و نیز سن و جنس بیماران را مورد سئوال قرار می داد. داده های بدست آمده با استفاده از تستهای همبستگی و آزمون مجذور خی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  شایعترین اختلالات تشخیص داده شده که در مرکز رازی بوسیله تشنج الکتریکی درمان شده عبارت بودند از: 1- اسکیزوفرنیا 2- اختلال دوقطبی 3- اختلال اسکیزوافکتیو. شایعترین دلایل تجویز تشنج الکتریکی در مرکز روانپزشکی رازی نیز عبارت بودند از: 1- مقاومت به درمان 2- شدید و حاد بودن علائم سایکوتیک و 3- وجود علائم کاتاتونیا و موتیزم. همچنین در این پژوهش مشخص شد که سن و جنس تاثیری بر تجویز تشنج الکتریکی در بیماران مرکز رازی نداشته است(05/0 P>).
  نتیجه گیری
  با توجه به اهمیت، مفید و موثر بودن تشنج الکتریکی از یک سو و نگرانی های موجود پیرامون استفاده از این شیوه درمانی در موقعیتهایی که مورد تایید کتب مرجع و پژوهش های قبلی نیستند، بنظر می رسد لازم است بر آموزش این نوع از درمان به دستیاران روانپزشکی و گروه های وابسته تاکید بیشتری شود و در دوره های بازآموزی روانپزشکان نیز جلساتی در مورد تشنج الکتریکی باشد.
  کلیدواژگان: تشنج الکتریکی، دلایل تجویز، مقاومت به درمان، کاتاتونیا، موتیزم
 • بهمن شاه ویسی*، سعید شجاع شفتی، فربد فدایی، بهروز دولتشاهی صفحه 21
  هدف

  این مطالعه، با هدف مقایسه انگ بیماری روانی و عوامل مرتبط با آن، در خانواده های بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا و اختلال افسردگی عمده بدون خصایص روانپریشی، مطابق معیارهای DSM – IV – TR انجام شد.

  روش بررسی

  مطالعه مقطعی- مقایسه ای حاضر با استفاده از روش نمونه گیری موارد در دسترس درمانگاه و بیمارستان روانپزشکی رازی و با انتخاب 40 نمونه از هر گروه اجرا گردید. ابزار اصلی جمع آوری داده ها، پرسشنامه 34 سئوالی خوداجرا بود، که در مطالعات پیشین دارای اعتبار شناخته شده و جهت بررسی انگ زدن طراحی شده است.

  یافته ها

  نتایج مطالعه نشان داد که 45 درصد از افراد گروه اسکیزوفرنیا و 5/32 درصد از افراد گروه افسردگی عمده بدون خصایص روانپریشی، مورد تبعیض و تمسخر قرار گرفته اند. در گروه اسکیزوفرنیا بین مدت بیماری فرد، دفعات بستری شدن او و مورد تبعیض و تمسخر قرار گرفتن، رابطه آماری معنادار وجود داشت(05/0 P<). همچنین در گروه اسکیزوفرنیا بین تشخیص بیماری و مخفی نگه داشتن بیماری فرد توسط خانواده ارتباط آماری معنادار بود (05/0 P<).

  نتیجه گیری

  نیمی از خانواده های بیماران روانی مورد تمسخر قرار می گیرند، و به علت انگ بیماری روانی احساس ناراحتی و شرم می کنند. میزان انگ با نوع بیماری ارتباط دارد. استفاده از آموزش روانی خانواده ها و نیز آموزش در سطح جامعه در بالا بردن سطح آگاهی و کاهش انگ بیماری روانی می توانند موثر باشد.

  کلیدواژگان: انگ، بیماری روانی، خانواده، آموزش روانی، اسکیزوفرنیا، اختلال افسردگی عمده
 • کتایون خوشابی، شهرام مرادی، ستاره شجاعی، قربان همتی علمدارلو، غلامرضا دهشیری، ابوالقاسم عیسی مراد صفحه 28
  هدف
  اختلالات رفتاری طیف وسیعی از مشکلات دوران کودکی را تشکیل می دهد که شیوع آن در مناطق مختلف ایران و جهان دارای نوسانات بسیاری است. پژوهش حاضر به بررسی میزان شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان دوره ابتدایی استان ایلام می پردازد.
  روش بررسی
  این پژوهش یک مطالعه توصیفی و مقطعی است که جامعه آماری آن را کلیه دانش آموزان مدارس ابتدایی استان ایلام در سال تحصیلی 84-1383 تشکیل می دادند. حجم نمونه پژوهش حاضر 1546 دانش آموز بود که با استفاده از فرمول حجم نمونه و براساس شیوه نمونه گیری طبقه ای برحسب جنسیت، منطقه و محل زندگی و پایه تحصیلی و به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای جهت تکمیل پرسشنامه انتخاب شدند. از پرسشنامه راتر فرم معلم به عنوان ابزار غربالگری و فرم مصاحبه تشخیصی روانپزشکی برای دانش آموزانی که در آزمون راتر نمره بالاتر از نقطه برش داشتند، جهت تایید تشخیص استفاده گردید. برای تحلیل داده ها آزمون خی دو مورد استفاده قرار گرفت
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میزان شیوع اختلالات رفتاری در دانش آموزان دوره ابتدایی استان ایلام 2/10 درصد می باشد. میزان شیوع در پسران بیشتر از دختران، در مناطق شهری بیشتر از مناطق روستایی و در پایه تحصیلی سوم بیشتر از سایر پایه های تحصیلی است. همچنین نتایج میزان شیوع برحسب زیرگروه های طبقات تشخیصی اختلالات رفتاری آزمون راتر نشان داد که اختلال ناسازگاری اجتماعی بیشترین و اختلال رفتارهای ضداجتماعی کمترین میزان شیوع را داشتند و در بین عوامل جمعیت شناختی، تحصیلات والدین، طلاق والدین و سابقه بیماری روانی در خانواده با بروز اختلالات رفتاری در کودکان رابطه معناداری داشتند (05/0 P<).
  نتیجه گیری
  میزان شیوع اختلالات رفتاری در استان ایلام در مقایسه با سایر پژوهشهای انجام گرفته در داخل و خارج از کشور در دامنه متوسط قرار دارد.
  کلیدواژگان: شیوع، اختلالات رفتاری، دانش آموزان دوره ابتدایی استان ایلام، ناسازگاری اجتماعی، رفتارهای ضد اجتماعی
 • کارینه طهماسیان، علیرضا جزایری، پروانه محمدخانی، محمود قاضی طباطبای صفحه 34
  هدف
  این پژوهش با هدف بررسی و مدلیابی تاثیر مستقیم و غیرمستقیم خوداثرمندی جسمانی بر افسردگی نوجوانان انجام شده است.
  روش بررسی
  آزمودنی های این پژوهش توصیفی – مقطعی، 946 نفر از دانش آموزان مقطع دبیرستان و پیش دانشگاهی شهر تهران می باشند که به روش نمونه گیری خوشه ایچند مرحله ای- تصادفی انتخاب شده اند. ابزار گردآوری اطلاعات عبارتند از: سیاهه افسردگی کودک(CDI)، پرسشنامه خوداثرمندی جسمانی، پرسشنامه اجتناب اجتماعی و پرسشنامه طرد همسالان. پس از تکمیل پرسشنامه ها توسط نمونه های پژوهش، برای تجزیه تحلیل داده ها از نرم افزار کامپیوتری لیزرل و روش مدلیابی معادلات ساختاری استفاده شد. روش مدلیابی ساختاری اساسا برای مشخص کردن پدیده مورد مطالعه در قالب متغیرهای علت و معلولی استفاده می گردد.
  یافته ها
  از طریق روش تحلیل عاملی، دو عامل خود اثرمندی مهارت و تسلط جسمانی و خوداثرمندی ارائه مهارتهای جسمانی مشخص شده و مورد تحلیل قرار گرفتند. نتایج (96/0=GFI، 97/0=NFI، 047/0=RMSEA و 079/0=RMR) نشان داد که تاثیر مستقیم خوداثرمندی مهارت و تسلط جسمانی بر افسردگی معنی دار نمی باشد (05/0P>). اما تاثیر غیرمستقیم آن معنی دار است (05/0P<). همچنین تاثیر مستقیم خوداثرمندی در ارائه مهارتهای جسمانی بر افسردگی و نیز تاثیر غیرمستقیم آن معنی دار می باشد (05/0P<).
  نتیجه گیری
  خوداثرمندی ارائه مهارتهای جسمانی و کسب ارزیابی مثبت اجتماعی به طور مستقیم و همچنین به طور غیرمستقیم از طریق اجتناب اجتماعی و طرد همسالان بر افسردگی نوجوانان موثر است. خوداثرمندی مهارت و تسلط جسمانی بر افسردگی نوجوانان تاثیر مستقیم نداشته و از طریق اجتناب اجتماعی و طرد همسالان بر افسردگی نوجوانان موثر است.
  کلیدواژگان: خوداثرمندی، خوداثرمندی جسمانی، افسردگی، نوجوان، مدلیابی
 • معصومه کوهسالی، سیدمحمود میرزمانی، پروانه محمد خانی، مسعود کریملو صفحه 40
  هدف
  در این تحقیق سازگاری اجتماعی مادران دختران عقب مانده ذهنی آموزش پذیر با سازگاری اجتماعی مادران دختران عادی مقایسه شده است. هدف از این مطالعه پاسخ به این پرسش بود که آیا حضور کودک عقب مانده ذهنی بر سازگاری اجتماعی مادران تاثیر منفی دارد یا نه؟
  روش بررسی
  این پژوهش یک مطالعه مورد- شاهدی از نوع تحلیلی است. نمونه های این تحقیق شامل 80 نفر، 40 مادر دارای فرزند دختر عقب مانده ذهنی با انتخاب تصادفی از مدارس استثنایی و 40 مادر دارای فرزند دختر عادی با انتخاب تصادفی از بین مادرانی که با گروه مورد همتاسازی شده بودند، می باشد. در این مطالعه از مقیاس سازگاری اجتماعی ویزمن وپی کل (1974) استفاده شد. این مقیاس یک مصاحبه نیمه سازمان یافته است که سازگاری اجتماعی رادرهفت نقش یا حوزه اصلی بررسی می کند. این نقشها شامل: سازگاری در شغل، فعالیتهای اجتماعی و فوق برنامه، روابط خویشاوندی، روابط زناشویی، نقش والدینی، روابط خانوادگی و وضعیت اقتصادی می باشد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که بین سازگاری اجتماعی مادران دختران عقب مانده ذهنی با سازگاری اجتماعی مادران دختران عادی تفاوت معنی داری وجود دارد (01/0p <). آنالیز واریانس و همبستگی نشان داد که بین سازگاری اجتماعی مادران دختران عقب مانده ذهنی با متغیرهای دموگرافیک سن کودک، سن مادر، میزان تحصیلات، طول مدت ازدواج، تعداد فرزندان وترتیب تولد فرزند عقب مانده ذهنی ارتباط معنی داری وجود ندارد (01/0 P>).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج حاصله به نظر می رسد در مجموع مادران دارای دختر عقب مانده ذهنی نسبت به مادران دختران عادی سازگاری اجتماعی کمتری دارند.
  کلیدواژگان: سازگاری اجتماعی، دختران عقب مانده ذهنی، خانواده، مادر
 • حمید یعقوبی، علیرضا جزایری، کتایون خوشابی، بهروز دولتشاهی، زهرا نیکنام صفحه 46
  هدف
  این پژوهش به منظور بررسی اثربخشی روش نوروفیدبک و مقایسه آن با ریتالین و درمان ترکیبی نوروفیدبک و ریتالین توام در کاهش علائم اختلال بیش فعالی / کمبود توجه انجام شده، یعنی اثربخشی این روش های درمانی را بر افزایش نمرات هوشی آزمودنی ها مد نظر قرار داده است.
  روش بررسی
  در این پژوهش شبه تجربی که به شکل (Case series) انجام شد، تعداد 16 نفر آزمودنی مبتلا به اختلال بیش فعالی – کمبود توجه نوع مرکب که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند، در 4 گروه مختلف به مدت 10 هفته تحت درمان با هر یک از سه رویکرد فوق قرارگرفتند. گروه چهارم هیچ درمانی نگرفتند.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که درمان ترکیبی نوروفیدبک و ریتالین در هر 4 آزمودنی موجب افزایش هوشبهر شده است. درمان با ریتالین به تنهایی نیز در هر 4 آزمودنی موجب افزایش نمرات هوشی گردید، اما این میزان در برخی موارد خیلی قابل توجه نبود. روش درمانی نوروفیدبک نیز در 3 نفر از آزمودنی ها موجب افزایش نمره هوشبهر گردید. در گروه چهارم تغییراتی حاصل نشد.
  نتیجه گیری
  اثربخشی درمان ترکیبی نوروفیدبک و ریتالین در افزایش نمرات کودکان مبتلا به اختلال بیش فعالی / نقص توجه در آزمون هوشی تجدید نظر شده وکسلر کودکان بیشتر از هریک از دو روش دیگر به تنهایی است.
  کلیدواژگان: نوروفیدبک، ریتالین، هوش، اختلال بیش فعالی - کمبود توجه، آزمون هوشبهر و کسلر
 • سید علیرضا حاج سیدجوادی، ربابه مزینانی، فربد فدایی، بهروز دولتشاهی صفحه 53
  هدف
  از عوامل موثر در گرایش به سوء مصرف مواد، عوامل شخصیتی است. در این میان مولفه تازه جویی و هیجان طلبی (یکی از مولفه های مزاجی شخصیت) بطور بارزی با استعداد ابتلا به سوء مصرف مواد همراه است. هدف از پژوهش حاضر بررسی دقیق تر ارتباط بین سوء مصرف و وابستگی به مواد شبه افیونی با مولفه مزاجی تازه جویی می باشد.
  روش بررسی
  این پژوهش به روش تحلیلی مورد – شاهدی برروی یکصد نفر از مراجعین به دو مرکز ترک اعتیاد در شهر تهران که بطور تصادفی انتخاب شده بودند انجام شد. گروه مورد برمبنای ملاکهای تشخیصیDSM–IV–TR به سوء مصرف یا وابستگی به مواد شبه افیونی مبتلا بودند. گروه شاهد نیز از بین آن دسته از همراهان مراجعین که مطابق همتاسازی با گروه مورد مشابهت داشتند و براساس ملاکهای فوق، سابقه هیچگونه سوء مصرف و یا وابستگی به مواد را نداشتند، بطور تصادفی انتخاب شدند. در مورد همه آزمودنی ها به ترتیب پرسشنامه ویژگی های دموگرافیک و مصاحبه نیمه ساختار یافته سوء مصرف یا وابستگی مواد برمبنای DSM–IV–TR و سپس پرسشنامه مقیاس محرک خواهی «هیجان طلبی» زاکرمن اجرا گردید.
  یافته ها
  افراد مبتلا به سوء مصرف و وابستگی به مواد اپیوئیدی نسبت به گروه شاهد، میانگین نمرات تازه جویی یا هیجان طلبی بالاتری را نشان می دادند که این تفاوت معنی دار بود (05/0 P<). بین سن شروع اولین سوء مصرف مواد و مولفه تازه جویی، همبستگی منفی و معنی دار وجود داشت(05/0 P<). همچنین ارتباطی معنی دار بین سابقه سوء مصرف مواد به شکل تزریقی با میزان بالاتر مولفه تازه جویی مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به رابطه بین سوء مصرف مواد و مولفه مزاجی تازه جویی و نیز قابلیت سنجش این مولفه با یک آزمون روانشناختی معتبر و قابل اجرا، به راحتی می توان افراد پرخطر را در سنین نوجوانی مشخص کرده و اقدامات پیشگیری اولیه را بطور موثرتری به اجرا گذاشت.
  کلیدواژگان: سوء مصرف مواد، وابستگی به مواد، مواد شبه افیونی، مولفه مزاجی، تازه جویی، هیجان طلبی
 • امید رضایی، سید مهدی صابری، حسین شاهمرادی، غفار ملک خسروی صفحه 58
  هدف
  اختلال هویت جنسی یک وضعیت نسبتا نادر است که در آن افراد، هویت جنسی خود را با آنچه ظاهر آنها نشان می دهد نامتجانس احساس می کنند. از عوامل مهم مرتبط با آن خانواده را بوده که احتمالا در سبب شناسی و در عین حال نگهداری آن موثر است. به این ترتیب بررسی رابطه کارکرد خانواده با این اختلال به خصوص در کشور ایران که هدف این مطالعه نیز می باشد، می تواند در بالا بردن کیفیت کمک به بیماران مبتلا مفید واقع شود.
  روش بررسی
  این پژوهش به روش مقطعی مقایسه ای و از نوع مورد – شاهدی و با نمونه گیری در دسترس انجام شد که در آن تعداد 37 نفر از مراجعه کنند گان به سازمان پزشکی قانونی که تشخیص اختلال هویت جنسی، توسط کمیسیون روانپزشکی در آنها محرز شده بود، پرسش نامه های اطلاعات فردی و ابزار سنجش خانواده که ابزاری برای بررسی کارکرد خانواده است را تکمیل نمودند(گروه نمونه) و با روش همسان سازی 37 نفر از افراد در دسترس که با ارزیابی روانپزشک فاقد هرگونه اختلال روانپزشکی بودند نیز به عنوان گروه مقایسه پرسش نامه ها را تکمیل نمودند. داده ها با استفاده از آزمون تی برای گروه های مستقل مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که «کارکرد خانواده»(034/0=P) و همچنین ابعاد کارکردی «آمیختگی عاطفی» (03/0=P)، «کنترل رفتار»(021/0=P) و «پاسخگویی عاطفی»(009/0=P) در گروه نمونه نسبت به گروه مقایسه دارای اختلال معنادار و از کارایی پایین تری برخوردار بود، در حالی که این تفاوت در مورد ابعاد کارکردی «نقش ها»(15/0=P)، «حل مسئله» (16/0=P) و «ارتباط» (066/0=P) به طور معنادار به چشم نمی خورد.
  نتیجه گیری
  با توجه به یافته های پژوهش وجود اختلال هویت جنسی در افرادی که دچار مسائل و مشکلات عاطفی، احساسی و هیجانی بیشتری در خانواده هستند محتمل تر و کمک گسترده به این افراد از طریق مداخلات خانوادگی می تواند موثر واقع شود. همچنین آگاهی دادن به خانواده ها در مورد نیازهای عاطفی و تربیتی فرزندان، احتمال بروز این اختلال را کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: اختلال هویت جنسی، کارکرد خانواده، آمیختگی عاطفی، کنترل رفتار، پاسخگویی عاطفی، نقش ها، حل مسئله، ارتباط
 • آرش میراب زاده، شهرام ایرانی، مرسده سمیعی، گلناز فیض زاده صفحه 64
  هدف
  هدف این مطالعه بررسی میزان فرسودگی شغلی و ابعاد مختلف آن در کارکنان درمانی و اداری بیمارستان روانپزشکی رازی تهران و ارتباط آن با متغیرهای جمعیت شناختی و سایر عوامل مرتبط بود.
  روش بررسی
  این مطالعه یک پژوهش تحلیلی مقطعی بود. بر اساس نمونه گیری طبقه ای- تصادفی، تعداد 250 نفر به عنوان حجم نمونه نهایی متناسب با تعداد کارمندان واحدها انتخاب شدند. به علت عدم همکاری و نقص در تکمیل اطلاعات، مطالعه نهایی بر روی 198 نفر انجام گرفت. برای تمام افراد پرسشنامه فرسودگی شغلی مازلاخ و پرسشنامه جمعیت شناختی تکمیل شد.
  یافته ها
  میانگین نمره فرسودگی شغلی در کل جمعیت مورد مطالعه 06/29 و در حد خفیف بود. فرسودگی شغلی در کارکنان درمانی به نسبت اداری، نمره بالاتری را به خود اختصاص داده بود و این اختلاف از نظر آماری معنی دار بود. اختلاف بین میانگین نمره مازلاخ بین کارمندان درمانی و اداری بیمارستان در زمینه های خستگی هیجانی و احساس کفایت شخصی از نظر آماری معنی دار بود، ولی در زمینه مسخ شخصیت ارتباط معنی داری وجود نداشت. فرسودگی شغلی با جنسیت و ساعات کار کارمندان در هفته، دارای ارتباط معنی دار ولی با سن کارمندان و وضعیت تاهل و میزان متوسط درآمد ماهیانه آنها فاقد ارتباط معنی دار بود.
  نتیجه گیری
  فرسودگی شغلی (هرچند خفیف) به نحو قابل ملاحظه ای در کارکنان مرکز روانپزشکی رازی وجود دارد. این وضعیت شکل جدی تری در کارکنان درمانی بیمارستان دارد. امیدواریم نتایج به دست آمده از این مطالعه بتواند برای برنامه ریزی بهتر در استفاده از نیروهای تخصصی و ارائه خدمات بهتر به بیماران روانپزشکی مفید باشد.
  کلیدواژگان: فرسودگی شغلی، کارکنان درمانی، کارکنان اداری، بیمارستان روانپزشکی رازی، پرسشنامه مازلاخ
 • مریم محمودی راد، حمیدرضا آراسته، سوسن افقه، فرید براتی سده صفحه 71
  هدف
  هدف از این پژوهش بررسی نقش آموزش مهارتهای ارتباطی و حل مسئله اجتماعی بر عزت نفس و هوشبهر دانش آموزان مقطع سوم دبستان است.
  روش بررسی
  برای انجام این مطالعه، روش تجربی پیش آزمون- پس آزمون انتخاب شد. چهل و هشت دانش آموز سوم ابتدایی به طور تصادفی به دو گروه مورد و شاهد تقسیم شدند. گروه مورد طی برنامه مهارتهای ارتباطی و حل مسئله به مدت 15 جلسه تحت آموزش قرار گرفتند. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه های هوش آزمای بازنگری شده وکسلر کودکان و اعتمادبه نفس پاپ و مک هیل استفاده گردید. در تحلیل داده ها، آزمون تی به کار گرفته شد.
  یافته ها
  تحلیل آماری پیش آزمون و پس آزمون نشان داد که آموزش به طور معنی داری نمرات هوش را در میان گروه مورد بهبود بخشیده است (05/0 P<). تحلیل آماری همچنین از بهبود معنی دار اعتماد به نفس در این گروه حکایت داشت.
  نتیجه گیری
  یافته ها، بیانگر نقش و اثر مثبت آموزش مهارت های ارتباطی و حل مسئله اجتماعی بر اعتماد به نفس و هوشبهر می باشد.
  کلیدواژگان: مهارت های ارتباطی، حل مسئله اجتماعی، عزت نفس، هوشبهر، کودکان دبستانی
 • دکترمسعود فلاحی خشکناب صفحه 75
  هدف
  افزایش هزینه های بستری در بیمارستان، دوری از خانواده و خطر ابتلا به عفونتهای بیمارستانی منجر گردیده است تا روز به روز خدمات مراقبت در منزل مورد استقبال بیشتری قرارگیرد. از طرفی در بیماری های روانی طولانی مدت از جمله اسکیزوفرنیا به دلیل اینکه بهبودی در آینده نزدیک متصور نمی باشد لذا ادامه مراقبت ها باید در منزل انجام پذیرد. هدف این پژوهش بررسی تاثیر مراقبت در منزل بر وضعیت روانی بیماران اسکیزوفرنیک با سیر طولانی مدت بود.
  روش بررسی
  این پژوهش از نوع تجربی بوده است که در آن 48 نفرمددجوی اسکیزوفرنیک بطور تصادفی در دو گروه آزمون وکنترل جای گرفتند(هر گروه 24 نفر). مداخله پژوهش برای گروه آزمون پس از ترخیص از بیمارستان شامل مراقبت های پرستاری در منزل بود و برای گروه کنترل این مداخله انجام نگردید و روش جاری شامل مراجعه مددجو به درمانگاه روانی جهت ادامه درمانها انجام شد. دو گروه برای بررسی وضعیت روانی در هنگام بستری، هنگام ترخیص و سه ماه پس از ترخیص با پرسشنامه دموگرافیک و مقیاس مختصر روانپزشکیBPRS مقایسه شدند. برای تجزیه تحلیل داده ها از جداول توزیع فراوانی مطلق و نسبی و همچنین برای بررسی روابط بین متغیرها از آزمون آماری تی مستقل و آزمون مجذور کای در سطح معنی داری 95 درصد استفاده گردید.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که وضعیت روانی مددجویانیکه خدمات مراقبت در منزل دریافت می کردند بهتر از گروهی بود که این مراقبت را دریافت ننمودند و این تفاوت از نظر آماری معنی دار بود (007/0 = P).
  نتیجه گیری
  خدمات مراقبت پرستاری در منزل برای بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا موثر می باشد و می تواند به بهبود وضعیت روانی آنها منجر گردد.
  کلیدواژگان: اسکیزوفرنیا، پرستاری، مراقبت در منزل، عود
 • کیت. استفان. دابسون، پروانه محمدخانی صفحه 82
  هدف
  مطالعه حاضر به گزارش مختصات روانسنجی پرسشنامه افسردگی بک – 2 در ایران اختصاص دارد.
  روش بررسی
  در یک مطالعه توصیفی کاربردی از نوع روانسنجی و اعتباریابی آزمون، 354 تن از افرادی که تشخیص افسردگی اساسی را دریافت داشته و در زمان مطالعه در دوره بهبودی نسبی به سر می بردند، با انتخاب هدفمند، به منظور تعیین درجه افسردگی و سنجش اثرات کارآزمایی های بالینی مورد ارزیابی قرار گرفتند. این آزمودنی ها از طریق یک فراخوان عمومی از مراکز روانشناسی و رواندرمانی و معرفی به مراکز اجرای طرح، پس از شرکت در مصاحبه بالینی ساختار یافته برای اختلالات DSM-IV و با رعایت ملاک های ورود و خروج مطالعه در طرح پژوهش قرار گرفتند. علاوه بر انجام مصاحبه بالینی، آزمودنی ها به پرسشنامه افسردگی بک-2 و مقیاس افسردگی پرسشنامه نشانگان مختصر پاسخ دادند. این مقاله اختصاص به گزارش نتایج مربوط به اجرای پرسشنامه افسردگی بک – II دارد.
  یافته ها
  نتایج حاصل از تحلیل عاملی، سنجش اعتبار و روایی پرسشنامه افسردگی بک-2 حکایت از کارآیی آن داشت.
  نتیجه گیری
  پرسشنامه افسردگی بک – II در مسیر آزمون مختصات روانسنجی نشان داد که به طور پایایی برای تشخیص و سنجش شدت افسردگی قبل و بعد از درمان و در دفعات متعدد کاربرد دارد. نتایج تحلیل عاملی و سنجش روایی که در این مطالعه حاصل شد حکایت از تناسب آن برای ارزشیابی نتایج هر نوع کارآزمایی بالینی دارد. بویژه که می توان با توجه به عوامل سه گانه افسردگی مشخص کرد که تغییرات در چه ابعادی رخ می دهد.
  کلیدواژگان: مختصات روانسنجی، پرسشنامه افسردگی بک - II، افسردگی اساسی
|
 • Firouzeh Jafari, Sahel Hemmati, Farid Fadaie, Behrouz Dolatshahi Page 9
  Objective
  Different studies have indicated that the Resperidon alleviates the general signs of schizophrenics more than Haloperidol. Since there have not been such researche in Iranian populations, we to compared the efficacy of Resperidon (Iran made) and Haloperidol in reducing the general signs of schizophrenia.
  Materials and Methods
  Frothy five schizophrenic patients (based on DSM-IV criteria) who had been admitted in Razi Psychiatric Center were studied in a before – after experimental study. After a 2-week washout period the patients were randomly assigned into Haloperidol (15mg/d) and Resperidon (6mg/d) groups. For each patient the general subscale of Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS) and extra pyramidal complication scales were evaluated and recorded at baseline examination weekly for 8 weeks, after initiation of the therapy. The results were analyzed using t-test for paired samples, independent samples t-test and general linear model (GLM) repeated measured as the main variable, two therapeutic methods between subject factor and timing within subject factor in analysis.
  Results
  No significant differences were observe between the mean score of general signs in baseline until fifth week of treatment course (P>0.05). From the sixth week till the end of the study the mean score of general signs were significantly lower in Resperidon group compared to Haloperidol group (P<0.05). Both drug was resulted in mean general score reduction. The pattern of mean general score reduction had a significant difference between two goups and the intensity of complications were significantly lower in patients receiving Resperidon compared with Haloperidol group (P<0.05).
  Conclusion
  Prescription of both Iran made Resperidon and Haloperidol reduce general signs of Iranian schizophrenic patients and Resperidon had significantly better effects in this Reducation. The side effects of Resperidon were significantly lower than Haloperidol.
  Keywords: Schizophrenia, Side effects, Resperidon, General signs, Haloperidol
 • Omid Rezaei, Farid Fadaei, Sahel Hemmati, Behrouz Dolatshahi, Masoud Karimlou Page 14
  Objectives
  Electroconvulsive Therapy (ECT), although is one of the useful and effective therapeutic measures in psychiatry, should only be used in situations that previous research and references have proved it effective, because it is invasive with some possible side effects. The aim of this research was to determine the reasons of ECT Prescription in Razi Psychiatry Center.
  Materials and Methods
  In this descriptive study, all the patients who had been admitted at the Razi Psychiatric therapeutic and teaching hospital from 21/3/2003 to 20/3/2004. Case group were patients who had been treated by ECT, and sampling was done by counting all methods. A questionnaire made by the clinician, which was then completed by the physician who had prescribed ECT, and the indications for using ECT and his/her diagnosis were asked. Age and sex of the patients were also asked in the questionnaire. The results were analyzed by SPSS.II S software. The correlation test and chi – square test were used in appropriate times.
  Results
  The most common diagnosed potients at the Razi Psychiatry Center who ECT was used for, were as follows 1) schizophrenia 2) bipolar disorder, 3) schizoaffective disorder. The common reasons for prescribing ECT at Razi Psychiatric Center were: 1) resistance to treatment 2) signs of acute psychosis 3) presence of catatonic symptoms. It was found that sex & age had no influence on prescribing ECT at Razi Psychiatry Center (P>0.05).
  Conclusion
  In regards to the ECT importance and its effectiveness on one hand, and its adverse side effects in the situations, previous research and references not confirming its use on the other hand, it is necessary to emphasis a continuing education for psychiatrists on ECT and also educating the residents of psychiatry and other related groups for the use of ECT.
  Keywords: Electro convulisive therapy, Prescription reasons, Resistance to treatment, Catatonia, Motism
 • Bahman Shah, Veysi, Saeed Shoja, Shefti, Farid Fadaei, Behrouz Dolatshahi Page 21
  Objective

  This study was directed to compare the effect of mental illness stigmatization and its related features on the families of the patients with the schizophrenia and major depressive disorder (MDD) without psychotic features, based on the criterion of DSM-IV-TR conducted on 2005.

  Materials and Methods

  This research was a cross – sectional and comparative study which performed on 40 family members in each group of above mentioned disorders, who had such medical record at Razi psychiatric center or clinic. The interviews were performed using a self–administered 34 items questionnaire which has shown its validation in previous studies.

  Results

  The findings indicated that forty - five percent of the schizophrenia group and thirty – two point five percent of the MDD without psychotic features, have been under discrimination and humiliation. The results have also shown that there is only in the schizophrenia group, a significant correlation between the stigma in the family and the duration of patient’s mental disorder and the frequency of their hospitalization (P<0.05). There has also been a significant correlation between the diagnosis of the illness and it’s denying and hiding by the family members (P<0.05).

  Conclusion

  One half of the families of psychiatric patients experiences the humiliation and discrimination and suffering from the stigmatization which in turn makes them feel uncomfortable and ashamed. The type of the psychiatric disorder play a major role in the stigmatization. The psycho – education of the family along with the general education of the community can have a significant effect on the reduction and hopefully elimination of such stigma.

  Keywords: Stigma, Mental illness, Family, Psycho education, Schizophrenia, Major depressive disorder
 • Katayoun Khoushabi, Shahram Moradi, Setareh Shojaei, Ghorban Hemmati, Alamdarlou, Gholam Reza Dehshiri, Abolghasem Issa, Morad Page 28
  Objective
  Behavioral disorders constituted a wide range of childhood problems and its prevalence has been fluctuated in several areas of the world and Iran. This essay deals with the degree of behavioral disorders prevalence of Ilam province primary students.
  Materials and Methods
  This research is a descriptive and cross-sectional study. Statistical universe of this research consists of all students of primary grade in Ilam in educational year of 2004-2005. The number of students in this research, to implement the uestionnaire, was 1546 students who were selected according the method of quota sampling in accordance of sex, living areas, educational grade and the method of multistage cluster sampling. The teacher form of Rutter questionnaire was used as screening tool and psychiatry diagnostic interview form for students who had the higher score than cut-off point in Rutter test. The Chi- Square test was used to analyze the data.
  Results
  The findings showed degree of behavioral disorders prevalence in primary school students in Ilam province was about 10/2 per cent. The degree of prevalence in boys was greater than girls, in rural areas was higher than in urban areas. It also was greater in senior students in comparison with other educational grades. The results of prevalence according to sub-groups of diagnostic class of Rutter test shown that the highest degree of prevalence belongs to social maladjustment disorder and the lowest degree of prevalence belongs to anti-social behaviors disorder. There was a significant relation among factors such as demographic, parent`s education, parents` divorce and record of mental disease in the family and the behavioral disorders incidence in child.
  Conclusion
  Degree of behavioral disorders prevalence in comparison with the other researches in and out of Iran is in a medium domain.
  Keywords: Prevalence, Behavioral disorders, Primary school students, Social maladjustment, Anti social behaviors
 • Carineh Tahmasian, Ali Reza Jazayeri, Parvaneh Mohammadkhani, Mahmoud Ghazi, Tabatabaie Page 34
  Objective
  The present study examines Bandura’s agentic model of depression in adolescence as well as modeling physical domain of self-efficacy.
  Materials and Methods
  In this descriptive and cross-sectional study the selected samples were 946 students (471 girls and 475 boys) of high schools from north, south, east, west and central region of Tehran. The schools were selected by random sampling. Participants completed Child Depression Inventory (CDI), Physical Efficacy Questionnaire and scales measuring social avoidance and peer rejection. The design of this study is structural equation modeling which includes two sections: first confirmatory factor analysis. Second, structural equation. This study examined direct and indirect self-efficacy pathways to adolescence depression.
  Results
  Findings revealed satisfactory fit: RMR=0/079, RMSEA=0/047, NFI=0/95, CFI=0/97and GFI=0/96. The direct effect of physical mastery and skill self-efficacy is not significant on depression (P>0/05), but it’s indirect effect is significant (P<0/05).
  Conclusion
  Results showed that direct and indirect impact through peer rejection and social avoidance of physical presentation is significant but physical mastery efficacy is not significant.
  Keywords: Self, Efficacy, Physical self, Efficacy, Depression, Adolescent, Modeling
 • Masoumeh Kouhsali, Seyyed Mahmoud Mirzamani, Parvaneh Mohammadkhani, Masoud Karimlou Page 40
  Objective
  In this research, comparison of social adjustment in mothers of educable mentally retardedand girls mothers of normal girls has been investigated. The purpose of this study was answer to this questions that whether presence of mentally retarded child has a negative effect on social adjustment of mothers.
  Materials and Methods
  This research is a case–control and analytical study. 80 mothers (composed of 40 mothers having mentally retarded girls and 40 mothers having normal girls who educated in middle schools) were selected with random sampling. In the present study the weissman & paykel social adjustment scale (1974) was used. This is a semi-structured interview which investigates social adjustment in seven main areas: used work, social and leisure activities, extended family relations, marital relations, parental role, family unit and economic position.
  Results
  The findings showed that there is a significant difference between social adjustment in mothers of mentally retarded and mothers of normal girls (P<0.01). One way ANOVA and correlation showed that there was not significant difference between the demographic variables (child age, mother age, the length of marriage, the education level of mother, number of children the position of the child in the family) and social adjustment of mothers of mentally retarded girls (P<0.01).
  Conclusion
  From the results, we can come up with the point, that the social adjustment of mothers of mentally retarded girls is less than that of mothers of normal girls.
  Keywords: Social adjustment, Mentally retarded girls, Family, Mother
 • Hamid Yaghoubi, Ali Reza Jazayeri, Katayoun Khoushabi, Behrouz Dolatshahi, Zahra Niknam Page 46
  Objective
  The purpose of this research was to compare the efficacy of Neurofeedback, Ritalin and Combined therapy in reducing ADHD symptoms. The efficacy of such methods measured by testing increasing intelligent scores of the participants.
  Materials and Methods
  In this quase-experimental research, as case series, 16 participating children with mixed ADHD, that were selected as a purposeful manner, were treated into above approaches within four groups for ten weeks. The fourth group was not treated.
  Results
  The findings shown that the increasing of Intelligence Quotient (IQ) was caused by the combined treatment of Neurofeedback and Ritalin in every four group participants. Treatment by Ritalin alone caused increasing the intelligent scores, but it in some cases it was not considerable. Treatment method of Neurofeedback also caused increasing the score of IQ in three group participants. There was no change in the fourth group.
  Conclusion
  Efficacy of mixed therapy of Neurofeedback and Ritalin had increased the scores of children with ADHD in the intelligent as revised test of WISC-R shown in compare to the two other methods.
  Keywords: Neurofeedback, Ritalin, Intelligence, Attention deficit, hyperactivity disorder, Wechsler intelligence test
 • Seyyed Ali Reza Haj, Seyyed, Javadi, Robabeh Mazinani *, Farid Fadaei, Behrouz Dolatshahi Page 53
  Objective
  Personality characteristics have an effective role in tendency toward substance abuse related disorders. Novelty seeking also has a specific role in vulnerability of substance abuse. The main aim of this study was the exact assessment of relationship between opioid abuse and / or dependence with in novelty seeking.
  Materials and Methods
  This analytical and cross-sectional study was done on 100 subjects who referred to two drug abuse therapeutic centers in Tehran, Iran. Research samples considered of persons with opioid abuse and dependence based on DSM IV–TR diagnostic criteria. Control group considered persons without any substance related disorders. First, all of the subjects fulfilled demographic questionnaires and were interviewed by Semi structured Interview for Substance Related Disorders based on DSM IV–TR, and then Sensation Seeking Scale (Zuckermann) Questionnaire.
  Results
  The mean score for novelty seeking in subjects with opioid abuse and dependence was higher than control group (15.31 against 9.89). Their diference was significant (P<0.05).There was a negative and significant relationship between the age of onset of substance abuse and novelty seeking (P<0/05). Also there was a significant relation between intravenous drug use and higher scores of novelty seeking.
  Conclusion
  Regarding the relationship between substances related disorders and novelty seeking component, respecting the measurability of a reliable and practical psychological test, one can easily screen higher-risk factors in adolescents and perform a quicker primary prevention measures among such groups.
  Keywords: Substance abuse, Dependence, Opioids, Temperament, Novelty seeking
 • Omid Rezaei, Seyyed Mehdi Saberi, Hossein Shahmoradi, Ghaffar Malek, Khosravi Page 58
  Objective
  Gender Identity Disorder is a rare condition in which individuals experience their gender identity as being incongruous with their phenotype. An important factor related with this disorder is family, which plays a role in etiology and maintenance of the disorder. Finding the relationship between family functioning and Gender Identity Disorder (GID), can be useful for enhancement of the interventions program, to help the patients and evaluation of this relationship is aim of this study.
  Materials and Methods
  This study was a cross – sectional and case-control research. In this study 37 individuals who have been reffered to Iran Forensic Medicine Organization with Gender Identity Disorder (GID) diagnosed by pschiatric commision filled demographic questionnaire and Family Assessment Device. Matching the control variable (sex, age, and education), 37 available individuals who have no psychiatric problem were selected in control group and filled the device. Data was analized using by T- test for independent groups.
  Results
  Results showed that "family functioning" (P=0.034) and some functional demensions including "Affective involvement" (P=0.03), "Control of behavior" (P=0.021) and "Affective responsibility" (P=0.009) in Gender Identity Disorder (GID) group in comparison with control group were more unsuficient. But there is no significant diffrence in "Roles" (P=0.15), "Problem Solving" (P=0.16) and "Communication" (P=0.066) between two groups.
  Conclusion
  In regard to findings of this study, programs through the family intervention can be useful for Gender Identity Disorder (GID) patients. In other hand by viewing these factors planing some programs for prevention and treatment of Gender Identity Disorder (GID) is suggested.
  Keywords: Gender identity disorder, Family functioning, Affective involvement, Behavior control, Affective responsibility, Roles, Problem solving, Communication
 • Arash Mirab, Zadeh, Shahram Irani, Mercedeh Samiei, Golnaz Feiz, Zadeh Page 64
  Objective
  The purpose of this research was to evaluate the effect of burnout factors among the Personnel of therapeutic ward and bureaucrat ward in Razi psychiatric hospital. Evaluation of relationship between burnout and demographic factors of personnel, were another purpose of this study.
  Materials and Methods
  In this cross-sectional and analytical study 250 personnel were selected through a multi clustral sampling. Due to non cooperation of some personnel, final analysis was performed on 198 questioners with Maslach and demographic questionnaires.
  Results
  The mean Maslach score was 29/06 with mild burnout. This score in the personnel of therapeutic ward was greater than the personnel of bureaucrat and their difference, were significant (P=0.007). There was a significant correlation between the mean emotional exhaustion and feelings of personal accomplishment scores in two groups (P<0.05) and no relation with the mean of depersonalization score (P=0.1). There was no significant relation between marital status and earning from this profession and burnout (P>0.05) but there was a significant correlation between sex in all of personnel (P=0.04) and weekly hours of work related to burnout in personnel of therapeutic ward (P=0.003).
  Conclusion
  There is a least level of burnout seen in the personnel of therapeutic group. We hope these results will be useful in strategic programs in psychiatry fields. Keywords: Burnout / Personnel of Therapeutic Ward / Personnel of Bureaucrat Ward / Razi Psychiatric Hospital.
  Keywords: Burnout, Personnel of therapeutic ward, Personnel of bureaucrat ward, Razi psychiatric hospital
 • Maryam Mahmoudi, Raad, Hamid Reza Arasteh, Susan Afghah, Farid Barati, Sadeh Page 71
  Objective
  The purpose of this study is to evaluate the role of communication skills and social problem solving training on self- esteem and Intelligence Quotient (IQ), in third grade students.
  Materials and Methods
  A pre test and post test experimental design were chosen in this study. Forty eight, third grade students were randomly selected and divided into case and control groups. The intervention group was trained through a communication and social problem solving skills program for 15 sessions. The WISC-R and Pope and McHale self-esteem questionnaire were used obtaining for data collection. T-test was utilized for data analysis.
  Results
  The statistical analysis of the pretest and post-test scores revealed that the training did significantly improve IQ and self-esteem scores among the case study group (P<0.05).
  Conclusion
  The finding indicates a positive relationship between communication and social problem solving skills with self esteem and IQ.
  Keywords: Communication skills, Social problem solving, Self, esteem, Intelligence quotient(IQ), Elementary school children
 • Masoud Fallahi, Khoshknab Page 75
  Objective
  Increasing cost of hospitalization, family separation and superimposed due to home care attention are considered in schizophrenic patients. Recovery of chronic disease in schizophrenic not predictable for the time in future care nursing services, purpose of this study is determination of home care service effectiveness for care of for schizophrenic patients.
  Materials and Methods
  In this experimental study 48 schizophrenic patients were selected and divided two groups as a random allocation (24 patients in intervention group and 24 patients in control group). For intervention group, psychiatric home care services after discharge were done every 15 days for 3 months. For control group routine predetermined date for next visit was done. Both groups assessed and compared for their psychiatric situation by using Brief Psychiatric Rating Scale (BPRS).
  Results
  Findings showed, rate of BPRS in the discharge time, and after 3 month follow up in interventional group was better than control group. This different was found to be significant (P=0.007).
  Conclusion
  A home care service is effective for schizophrenic’s psychiatric situation. Nursing care may be continued after their hospital discharge at the home.
  Keywords: Schizophrenia, Nursing, Home care, Relapse
 • Keith Stefan, Dabson, Parvaneh Mohammadkhani, Omid Massah, Choulabi Page 82
  Object: Current study reports psychometrics characteristic of Beck Depression Inventory-II.
  Materials and Method
  Three hundreds fifty four recovered depressed patients were assessed to determine the severity of depression and also the effect of randomized clinical trail. These subjects were recruited though community advertisement and clinical practices settings of psychiatrists and psychotherapists. After obtaining interviews, to evaluate the history of the primary problems (Past Major Depressive Disorder) and other exclude, include consideration criteria Beck Depression Inventory –II and Brief Symptom Inventory (Depression scale) were conducted. This article report data related to Beck Depression Inventory.
  Results
  Results of the factor analysis, reliability and validity showed application of the Inventory in clinical setting.
  Conclusion
  Psychometric characteristics of Beck Depression Inventory –II, reflects a robust diagnostic and results in related to severity of depression before and after treatment for several times. Evidence of the Beck Depression Inventory – II factorial validity, showed the marvellousness of assessing any kind of such clinical trial. Particularity with considering the three factors of depression, it would be possible to determine the dimensions of such respective changes.
  Keywords: Psychometrics Characteristic, Beck depression inventory –II, Magor depressive disorder