فهرست مطالب

سفینه - پیاپی 12 (پاییز 1385)
 • پیاپی 12 (پاییز 1385)
 • ویژه مهدویت
 • 214 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1385/10/20
 • تعداد عناوین: 12
|
 • صفحه 3
 • مقالات
 • محمد بیابانی اسکویی صفحه 7
  آیا معرفت خداوند سبحان، نظری و اکتسابی است یا بدیهی و ضروری? این معرفت، فعل خداوند است یا محصول درک عقلی انسان? نگارنده در این گفتار، پاسخ این پرسش ها را از سخنان بیست تن از عالمان شیعه ی امامیه استخراج کرده و به نقل و نقد و بررسی آن ها پرداخته است. گفتار این عالمان، به ترتیب زمانی، از قرن سوم تا پانزدهم هجری قمری مرتب شده است. در این مقاله سخنان برخی...
  کلیدواژگان: توحید، شیعه ی امامیه، توحید، معرفت خدا، نوبختی، ابراهیم، مفید، محمد، مازندرانی، صالح، انصاری، مرتضی، خویی، سید ابوالقاسم
 • دکتر غلامحسین تاجری نسب صفحه 37
  این مقاله، به بررسی آیاتی می پردازد که روایات متون حدیثی شیعه ی امامیه، آن ها را مربوط به امام مهدی می دانند. در این گفتار، 54 آیه از قرآن و 56 روایت از امامان معصوم (ع) آمده، که نویسنده، آن ها را در چهار بخش تقسیم کرده است: تفسیر ظاهر آیات، تاویل باطن آیات، تعیین مصداق، تمثل و استشهاد. پیوست این گفتار، مروری آماری دارد بر این مقاله و دو مقاله ی پیشین نگارنده که در شماره 10 و 11...
  کلیدواژگان: قرآن، تفسیر اثری، امام مهدی، آیات مهدویت، تفسیر، شیعی، مهدویت، اصالت قرآنی
 • بخش ویژه
 • عبدالحسین طالعی صفحه 77
  این مقاله، حاوی ویژگی های 88 کتاب از اثار دانشمندان اهل تسنن است که تمام یا بخشی از آن ها در مورد امام مهدی می باشد. نگارنده، مقاله را بر اساس اطلاعاتی که دکتر عداب محمود حمش در کتاب المهدی المنتظر آورده، ارائه کرده است و داده ها را به ترتیب مطالب سید عبدالعزیز طباطبایی در دو گفتار او که در سفینه ی شماره 10 و 11 آمده سامان داده است. بخشی از مجموعه ی مطالب این مقاله که در پنج بخش آمده...
  کلیدواژگان: امام مهدی، کتاب شناسی، آثار اهل تسنن، کتاب شناسی، کتاب های عربی، کتاب شناسی، حمش، عداب محمود
 • محمدناصر الدین البانی ترجمه: دکتر ماندنی مواسائیان صفحه 107
  در این گفتار محمد ناصرالدین البانی محدث معاصر اهل تسنن، صحت و اعتبار احادیث وارده در منابع تسنن را درباره امام مهدی ثابت می کند و به اشکالات محمد رشید رضا در این مورد پاسخ می گوید. شرح حال مختصر البانی در ابتدای گفتار، آمده است.
  کلیدواژگان: مهدویت، عقیده اهل تسنن، اصالت مهدویت، البانی، محمد ناصرالدین
 • گزارش و معرفی
 • فهیمه فهیمی نژاد صفحه 115
 • بایسته های پژوهشی
 • دکتر منصور پهلوان صفحه 119
  نویسنده در این گفتار، پس از بیان پیشینه ی بایسته نگاری پژوهش مهدوی، بایسته های پژوهشی در باب مساله مهدویت را در ضمن پانزده بخش می آورد. از جمله: منشا عقیده ی مهدویت،بررسی اثرپذیری اسلام از ادیان دیگر در باب مهدویت، مهدویت نوعی یا شخصی? معنا و مفهوم غیبت، بررسی ارتباط ادعاها با مهدویت، مطالعات تطبیقی، اعتبار احادیث مهدویت، متن پژوهی مهدویت، مطالعات تطبیقی...
  کلیدواژگان: مهدویت، بایسته های پژوهشی، غیبت، متن پژوهی، توقیعات، نگارش های مهدوی
 • اسناد و متون
 • محمدحسین شهری صفحه 143
  جمعی از عالمان بزرگ تهران در ماه شعبان 1371 هجری قمری در مجلسی گرد هم آمدند و به سفارش مدیر مجلس- مرحوم حاج محمد علامه هر کدام چند دقیقه در مورد امام مهدی سخن گفتند. این مقاله گزارشی است از آن جلسه، که براساس نوار کاست موجود، تهیه و تدوین شده است. در این مقاله، سخنانی از عالمان تهران، حجج اسلام محمد تقی فلسفی، عباسعلی محقق خراسانی، میرزا علی محدث زاده، محمود حلبی خراسانی، آقا نجفی شهرستانی، سید محمد سلطان الواعظین...
  کلیدواژگان: امام مهدی(ع)، مهدویت در قرآن، دانشمندان شیعی امامی، قرن 14 و15 هجری قمری، فلسفی، محمدتقی، محقق خراسانی، عباسعلی، محدث زاده، علی
 • نمایه
 • حمید سلیم گندمی صفحه 157
 • بازتاب
 • نفیسه سامی الدیونی صفحه 205
 • حمید فرناق ترجمه: حمید فرناق صفحه 1
|
 • Muhammad Biabani Oskouei Page 7
  Is the knowledge about the Almighty God, theoretical and should be learned? or it is an evident, and generally accepted one? Is this knowing the deed of God, or is it the result of the activity of human's mind?The author has tried to find out the answers to the above questions from the works of 20 Shia scholars.Such works have been chronically arranged from the 3th to the 15th century A.H. In this article, the works of the scholars like Ebrahim Nobakhti, Shaikh Mofid, Seyed Murteza, Shaikh Toosi, Abdul Saleh Halabi, Allame Helli, Ibn Maisam Bahrani, Mohaghegh Helli, the First Shahid,the Second Shahid, Molla Saleh Mazandarani, and seyed Abul Ghasem khoei have been studid and reviewed.
 • Gholam Hussain Tajeri Nasab Page 37
  This article considers and reviews those verses that the Shia traditional texts attributes them to Imam Mahdi (A. T. F. SH) In the article 54 verses of Quran, and 56 Traditions from the infallible Imams have been classified by the author in 4 categories of commentary of the words of the verses,i. e. paraphraze of the interior of verses, nominating of evidence, citing a proverb, and testimonials.Enclosed is an statistical index which includes the information of this article and the two last articles published in the 10th and 11th vols of Safineh.
 • Abd- Al- Husayn Taleei Page 77
  this essay includes the characteristics of 88 books written by the Sunnite scholars in which whole or part of the essays is about Imam Mahdi. The author collected the information of this essay on the basis of the information that Dr. Adab Mahmood Hamash (the contemporary sunnite scholar) mentioned in his book "المهد‌ي المنتظر: دراس‌ة حديثية نقدي‌ة" and categorized the information according to the order of the documents / information which Seyyed Abdol Aziz Tabatabaei presented in his two sayings - mentioned in Safineh issues 10 and 11. Part of the contents of this study included in chapter 5 are the entries Tabatabaei - the researcher had worked on and the rest entries are introduced in this essay for the first time by Taleei.
 • Mohammad Naseraddin Albani Page 107
  In this saying, Mohammad NaserAddin Albani- the contemporary Sunnite scholars (Mohaddith), substantiates the origin and authenticity of those Ahadith (tradition) cited in the sunnite sources about Imam Mahdi and provides answers for these tradition. A short biography of Albani included at the beginning of his sayings.
 • Mansoor Pahlevan Page 119
  In this saying, the author, after reviewing the requirements of research on topics about Mahdaviat, classified " the suitable issues for research on Mahdaviat " into 15 chapters, including: The origin of belief in Mahdi (a.s), reviewing the effects of other religions but Islam on Islam regarding Mahdaviat and specific or metaphoric mahdaviat, meaning of Gheibat (the occultation of the 12th Infallible Imam), the relationship between prayers with Mahdaviat, comparative studies, authenticity of Ahadith on Mahdaviat, content analysis on topics of Mahdaviat, the manners of politeness to the presence of Imam Al-Asr (a.s.), reflection on Ahadith about Imam Mahdi, giving commentary and explaining Ahadith of Imam Mahdi, research on prayers and Ziarat to the presence of Imam Mahdi(a.s), academic polling about the effects of (having) belief in Mahdi on our society, recognizing deficiencies in writing about Mahdi, and enriching the aspect of certainty to his presence in soul.
 • Muhammad H. Shahri Page 143
  some of the important religious speakres of Tehran were gathered in the mid Shaban, of 1952 By the order of the director of meeting- the late Hajj Muhammad Allameh- each of them spoke about Imam Mahdi (p. b. u. h) for a few minutes.This article is prepared by the use of recorded tape of that meeting, in a collection of the words of those prominent speakers as the late Muhammad Taqi Falsafi, Abbas Ali Mohaghigh Khorasan, Mirza Ali Mohadeth zadeh, Mahmood Halabi Khorasani, Agha Najafi Shahrestani, Seyed Muhammad Soltan al-Vaezin Shirazi, Ali Asghar Etemad ul-Vaezin, Abbas Ali Islami Shahroodi. At the end a poem, taken from the autobiography of Muhammad Allameh- is presented.
 • Mr. Hamid Salim Gandomi Page 157
  Index" Aims the reader to the very exact information, in this world of bursted of information.The provided index, actually conducts the essays of the published Safineh quarterly in the third Volume (Numbers 9 - 12).The general instruction of usage in the Same the previous one, which has been Stated in Volume 4, PP. 143 - 7.Here again the index is divided in to 3 indexes as:1. The index of the essays, according to their topics.2. The index of the writers and authors of the essays.3. The alphabetical index of the Subjects, with their Sub - titles.