فهرست مطالب

روستا و توسعه - سال نهم شماره 4 (زمستان 1385)
 • سال نهم شماره 4 (زمستان 1385)
 • 284 صفحه، بهای روی جلد: 7,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/01/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • عباس ریاحی وفا، محمدرضا هدایتی صفحه 1
  یکی از چالش های اساسی در برنامه ریزی توسعه روستایی بودجه و تخصیص اعتبارات است. در این تحقیق، تاثیر بهره گیری از فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی در رشد و توسعه روستاها و نیز نتایج تجربیات پاره ای از کشورها با بهره گیری از فنون تجزیه و تحلیل تاکسونومی عددی مورد بررسی قرار گرفته و از این رهگذر، روستاهای استان تهران از لحاظ اولویت در انتخاب هر یک از آنها برای تبدیل دفاتر پستی روستا به دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات رتبه بندی شده اند. انتخاب مورد نظر از بین 3371 آبادی استان و بر اساس 9 شاخص صورت گرفته است، که عبارت اند از: تعداد کل جمعیت، تعداد جمعیت با سواد، تعداد جمعیت دانش آموز، نسبت جمعیت باسواد به کل جمعیت، نسبت جمعیت دانش آموز به کل جمعیت، نسبت جمعیت شاغل به کل جمعیت، نسبت جمعیت 10 ساله و بیشتر به کل جمعیت، نسبت خانوارهای معمولی ساکن به کل خانوارها، و تعداد واحدهای مسکونی در هر یک از روستاها. مطالعه حاضر نشان می دهد که از میان روستاهای استان تهران، با توجه به شاخص های انتخاب شده، 20 روستا برای تبدیل دفاتر پستی اولویت بیشتری دارند.
  کلیدواژگان: فناوری اطلاعات، فناوری اطلاعات و ارتباطات، برنامه ریزی توسعه روستایی، تاکسونومی عددی، ارتباطات روستایی
 • عبدالحمید پاپ زن، امیرحسین علی بیگی صفحه 37
  جامعه آماری این پژوهش را روستاییان سرپرست خانوار ساکن روستاهای دارای شوراهای اسلامی شهرستان کرمانشاه تشکیل می دهند که با استفاده از روش نمونه گیری چندمرحله ای، 320 نفر از آنها به صورت نمونه انتخاب شده اند. ابزار اصلی پژوهش، عبارت است از پرسشنامه ای شامل دو بخش «مقیاس سنجش انتظارات روستاییان» و «ویژگی های فردی و حرفه ای آنها». بر اساس یافته های پژوهش، مهم ترین انتظارات روستاییان از شوراهای اسلامی به ترتیب عبارت اند از: برقراری نظافت عمومی روستا، مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه، و همکاری با نیروی انتظامی جهت برقراری امنیت روستا. رضایت شغلی و رضایت زندگی روستاییان 24 درصد از تغییرات مربوط به انتظارات آنها از شوراهای اسلامی را تبیین می کنند. توجه شوراهای اسلامی روستا به انتظارات مردم در ابعاد مختلف فرهنگی، اجتماعی، و اقتصادی نرخ ماندگاری مردم را در روستاها افزایش می دهد و زمینه مشارکت واقعی آنها را برای تحقق توسعه روستایی فراهم می سازد.
  کلیدواژگان: شوراهای اسلامی، روستایی، کرمانشاه، روستاییان
 • علیرضا کاشانی صفحه 55
  تحقیق مزرعه ای (تم) مکمل تحقیق ایستگاهی و پل ارتباطی میان کشاورزان، تحقیق، و ترویج است؛ موضوعی که مقاله حاضر به معرفی و توصیف آن می پردازد. نوع کشاورز (خرده پا یا بزرگ، مرد یا زن)، زمین کشاورز، ماهیت و میزان درگیرشدن کشاورز در تحقیق، و محیط کشاورز به مثابه متغیرهایی عمده هر یک به نحوی بر تم تاثیر می گذارند. این نوع تحقیق با هدف آزمایش و تایید نتایج ایستگاهی، ایجاد و سازگاری فناوری جدید، و یا نمایش و ترویج فناوری های ایجاد شده صورت می گیرد. تم بیشتر از نوع آزمایشی و در پاره ای موارد توسعه ای است. مدیریت آزمایش ها یا با محقق است، یا به طور مشترک با محقق و کشاورز، و یا حتی تنها با کشاورز. میزان درگیرشدن کشاورز در تحقیق آزمایشی از سطوح انفعالی و ابزاری گرفته تا سطح کاملا فعال متغیر است. تم توسعه ای از فنون و روش های ترویج برای معرفی مفاهیم یا نظام و آگاه سازی کشاورز استفاده می کند، و از این رو، درگیرشدن مشترک محققان، کشاورزان و مروجان را می طلبد. تم توسعه ای دارای سه مرحله اکتشافی، میانی، و طرح آزمایشی است. فناوری های مورد آزمایش در این تم یا تک جزئی اند، شامل کود شیمیایی یا یک رقم محصول، و یا بسته ای اند، شامل چندین جزء مستقل مانند بذور اصلاح شده، کود شیمیایی و علفکش ها، و یا مرکب اند، شامل چندین جزء در تعامل، مانند کشت راهرویی. تحول از مرحله تم تک جزئی به تم مرکب مستلزم کاهش تدریجی و حذف شکاف بین تحقیق و ترویج کشاورزی است. توصیه برای ترویج فناوری جدید باید از طریق رهبران جامعه روستایی و با تشکیل جلسات عمومی و بیان فواید فناوری جدید صورت گیرد. در پذیرش فناوری جدید از سوی دیگران، استفاده از پوستر، نمایش های طریقه ای و نتیجه ای و نیز نمایش نمونه های موفق بسیار موثر است. جلب مشارکت و ایجاد حس اعتماد در کشاورز، آموزش او، کاربردی شدن تحقیق، و ایجاد ارتباط میان تحقیق و ترویج از مهم ترین مزایای تحقیق مزرعه ای به شمار می روند. مهم ترین عیب آن نیز عدم کنترل کامل محقق بر موضوع تحقیق است.
  کلیدواژگان: تحقیق مزرعه ای، تحقیق ایستگاهی، ترویج کشاورزی، تم
 • سیدمسعود ماجدی، عبدالعلی لهسایی زاده صفحه 91
  در این تحقیق، سرمایه اجتماعی مفهومی است که دارای دو جزء ساختاری و شناختی است؛ جزء ساختاری کنش جمعی منافع دو طرفه را تسهیل می کند و جزء شناختی به ایجاد و تقویت وابستگی متقابل مثبت برای کنش جمعی دو طرفه می پردازد. برای اندازه گیری این مفهوم بر همین دو جزء تکیه می شود، به گونه ای که در جزء ساختاری عواملی مانند عضویت گروهی، حمایت متقابل، تفاوت، و خدمات، و در جزء شناختی شاخص هایی مانند اعتماد، انسجام، و تضاد در نظر گرفته شده است. همچنین، تاثیر عوامل زمینه ای مانند متغیرهای جمعیتی، متغیرهای اقتصادی اجتماعی، و متغیرهای شخصیتی به همراه سرمایه اجتماعی سنجیده می شود. جهت تحلیل یافته ها و بررسی فرضیه ها، از دو روش آماری ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. داده های این تحقیق در 12 روستای استان فارس، که با روش نمونه گیری انتخاب شدند، و از طریق مصاحبه با 509 نفر از سرپرستان خانوارها جمع آوری شد. تحلیل نتایج نشان داد که یازده فرضیه از بیست فرضیه مربوط به بررسی رابطه بین متغیرهای زمینه ای و سرمایه اجتماعی تایید شد که از آن میان، پنج فرضیه به شاخص های سرمایه اجتماعی مربوط می شود؛ همچنین، مدل تحلیل رگرسیونی معنادار شد که در واقع، تاییدی بر فرضیه تحقیق بود. سطح بالای سرمایه اجتماعی به سطح بالای رضایت از کیفیت زندگی می انجامد. بنابراین، سرمایه اجتماعی در مقایسه با متغیرهای زمینه ای مانند سن، شغل، و... پیش بینی کننده ای بهتر برای رضایت از کیفیت زندگی به شمار می رود.
  کلیدواژگان: سرمایه اجتماعی، رضایت از زندگی، مطالعه موردی، روستاها، استان فارس
 • آرین قلی پور، طاهر روشندل اربطانی صفحه 137
  روستاها از دیر باز نقش حیاتی در تعادل زیستی، جمعیتی، و اقتصادی جوامع داشته اند، از این رو، موضوع توسعه همه جانبه روستایی در کانون توجه محققان بسیاری بوده است. در این میان، نظریه های نوین توسعه نیز جایگاه خاصی برای توسعه روستایی قائل اند. از سویی، همین نظریه ها به گسترش مشارکت های اجتماعی به مثابه اصلی ترین ابزار توسعه می نگرند. امروزه مشارکت اجتماعی به تعبیری هم هدف توسعه و هم وسیله آن تلقی می شود که تحقق آن، نیازمند بهره گیری از ابزارهای قدرتمندی همچون رسانه های جمعی است. رسانه های جمعی نه تنها شاخص توسعه، بلکه عامل آن هم قلمداد می شوند. در این میان، تاکید نظریه های مشارکتی در طرح های توسعه روستایی بر رسانه های محلی به جای رسانه های ملی است، اما تجربه چندین دهه فعالیت این رسانه ها در کشور ما نشان می دهد که از عملکرد مطلوبی بدین منظور برخوردار نبوده اند. هدف این مقاله بررسی رابطه بین ساختار و محتوای برنامه های شبکه تلویزیونی استان اردبیل از حیث سازگاری با ویژگی های جامعه روستایی در ابعاد اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، روان شناختی، عملکردی، و شکلی از یک سو، و مشارکت اجتماعی روستاییان استان از سوی دیگر است. براساس یافته های تحقیق، میزان سازگاری این برنامه ها در ابعاد برشمرده پایین بوده است، و به استثنای سازگاری اقتصادی اثر سایر متغیرها بر مشارکت اجتماعی روستاییان معنی دار به شمار می رود. توسعه روستایی مستلزم رسانه های توسعه یافته ای است که موضوع توسعه را در تمامی ابعاد آن محور فعالیت و برنامه سازی خود قرار دهند.
  کلیدواژگان: برنامه های تلویزیونی، رسانه ها، توسعه روستایی، اردبیل
 • محمدتقی شریعتی، بهروز دری صفحه 177
  اداره امور تحقیقاتی از امور منحصر به فرد به شمار می رود. در یکی از سمینارهای سازمان بهره وری آسیایی، «ساختار ضعیف مدیریتی» در بسیاری از نظام های تحقیقاتی، یکی از ده مسئله اصلی عنوان شده است. مطالعات مختلف در ایران نیز روشن کرده است که «ضعف در مدیریت پژوهشی» موجب کارآیی پایین و عملکرد نامناسب موسسات تحقیقاتی است. برای انتخاب مدیران واحدهای تحقیقاتی جهاد سازندگی معیاری وجود نداشت و بعضا انتخاب مدیران این واحدها مورد سوال قرار می گرفت. دستیابی به معیارهایی عقلانی و ارزشی در قالب یک الگوی متناسب با ماهیت واحدهای تحقیقاتی از جمله ضروریات است.
  ویژگی های شغلی و فردی از قبیل دانش، مهارت ها و گرایش ها مشخص کننده شرایط احراز تصدی پست های مدیریتی است. از این میان مهارت های مدیریت واحدهای تحقیقاتی شامل: فنی، انسانی، ادراکی و طراحی و حل مسئله در انتخاب مدیر تعیین کننده است. در این مطالعه ضرایب مهارت ها در قالب یک تابع که متغیرهای آن مهارت های مدیریتی است، به عنوان ابزار مناسب انتخاب مدیر واحد تحقیقاتی مورد سنجش قرار گرفت. این ضرایب براساس میانگین نظرات جامعه تحقیقاتی جهاد سازندگی نسبت به33 مولفه مهارت های سه گانه (به جز مهارت فنی که اندازه گیری نشد) تبیین شده است. جامعه آماری دو گروه شاغلین50 مرکز، موسسه و ایستگاه تحقیقاتی مستقل جهاد سازندگی بودند. گروه اول را رئیس و پژوهشگران با 1139 نفر «فوق لیسانس و بالاتر» و گروه دوم را 5001 نفر سایر کارکنان شامل «افراد لیسانس و پایین تر بجز بیسوادها و روزمزدها» نمایندگی می کنند. با استفاده از روش انتساب متناسب در هر مرکز/ موسسه/ ایستگاه مستقل به ترتیب تعداد 288 و 356 نمونه از گروه اول و گروه دوم به دست آمد. آلفای کرونباخ جهت بررسی پایایی پرسشنامه 90 درصد محاسبه شد. در این تابع ضریب مهارت های انسانی (2X)، ادراکی (3X) و طراحی و حل مسئله (4X) به شکل یک معادله ریاضی برای سه دسته مدیران تحقیقاتی، با اندکی تفاوت مقادیری بین 83/15 تا 73/17 را به خود اختصاص داد. با استفاده از این معیار و همچنین اندازه گیری مهارت فنی می توان مدیر شایسته را انتخاب کرد.
  کلیدواژگان: مدیران تحقیقاتی، مدیریت، وزارت جهاد سازندگی، مراکز تحقیقات کشاورزی، مراکز تحقیقات منابع طبیعی
 • حسین مهرابی بشرآبادی صفحه 201
  کرمان بزرگ ترین استان کشور است و کشاورزی از بخش های عمده اقتصادی این استان به شمار می آید. در این پژوهش، ارزش تولید نهایی عوامل تولید در برخی محصولات زراعی استان کرمان برآورد شده است. نمونه مورد بررسی، مربوط به سال 1381، شامل 679 بهره بردار برای 8 محصول زراعی در استان کرمان بوده است. محصولات مورد مطالعه شامل گندم، جو، ذرت، نخود، عدس، آفتابگردان، پنبه، چغندرقند وسیب زمینی است. ارزش تولید نهایی هریک از عوامل با استفاده از قیمت محصولات و تخمین تابع تولید کاب داگلاس و متعالی محاسبه شده است. تخصیص بیش از حد و کمتر از حد عوامل تولید در هر یک از محصولات بر اساس ارزش تولید نهایی، قیمت عوامل تولید، و اصول اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان می دهد که در وضع موجود، تخصیص بسیاری از منابع تولید به طور بهینه انجام نمی گیرد؛ از این رو، به نظر می رسد که با تخصیص مجدد و بهینه منابع می توان سودآوری و درآمد کشاورزان را افزایش داد. همچنین، اندازه مزارع از مقدار بهینه آن کوچک تر است که برای اصلاح این شرایط اتخاذ سیاست های یکپارچه سازی پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: محصولات زارعی، کرمان، تولید، بهره وری
 • محمدباقر کمالی صفحه 217
  مردم را نمی توان توسعه داد بلکه باید زمینه توسعه آنها توسط خودشان را فراهم نمود. در سال های اخیر پژوهش های «متخصص برانگیخته» همچون توسعه عمودی به شدت زیر سوال رفته و موضوع نقش مردم محلی در تحقیق تقویت شده است. به عبارت دیگر، به موازات نقد رهیافت های توسعه بالا پایینی و متداول، تحقیقات مرسوم هم به نحوی به چالش کشیده شده اند. ایران هم از این قاعده مستثنی نیست؛ هرچند این موضوع در ایران با کمی تاخیر در حال شکل گیری است. دیگر زمان آن گذشته است که بیرونی ها «برای» مردم پژوهش، برنامه ریزی و اجرا کنند، بلکه این فعالیت ها باید با مردم و حتی توسط خود مردم انجام پذیرد. البته تاکنون هم کشاورزان مشغول انجام فعالیت های پژوهشی و توسعه ای بوده اند، ولی «بیرونی ها» کمتر این گونه فعالیت ها را به رسمیت شناخته اند.
  در این مقاله سعی می شود که یکی از عوامل مهم توسعه روستایی، یعنی پژوهش، محور بحث قرار گیرد. پس از نقدی گذرا درباره تحقیقات متداول، سعی خواهد شد که بحث بیشتر در زمینه تحقیقات مشارکتی و رهیافت های مهم آن دنبال گردد. همزمان محقق برحسب تجربیات پژوهشی مشارکتی خود تلاش می کند که موانع تحقیقات مشارکتی در ایران را مورد مطالعه قرار دهد. سپس پیشنهادهایی برای اصلاح تحقیقات مشارکتی در ایران ارائه می شود.
  شایان توجه است که در ایران موضوع مشارکت نظام مند کشاورزان در زمینه پژوهش در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و بدیهی است که ما راهی طولانی را برای اصلاح فعالیت های پژوهشی در پیش رو داریم. محققان و کارگزاران توسعه روستایی قبل از پژوهش «با» مردم، اول باید تمرین آموزش و مشارکت را از خود شروع کنند. همچنین موفقیت در امر مشارکت کشاورزان در پروژه های تحقیقاتی و توسعه ای نیاز به سازماندهی مجدد دارد که باید در قالب فرآیند تغییر فرهنگ سازمانی شکل بگیرد که البته این فرآیند یک شبه اتفاق نمی افتد.
  کلیدواژگان: تحقیق مشارکتی، مشارکت روستایی، توسعه روستایی، پژوهش مشارکتی، توسعه کشاورزی
 • بررسی کتاب
  صفحه 249
 • نمایه فصلنامه روستا و توسعه 1385
  صفحه 255
|
 • Abbas Riahi Vafa, Mohammad Reza Hedayati Page 1
  One issue that is raised as a constraint in rural development planning is related to budget allocation. Applying numerical taxonomy analysis, it is attempted to consider the contribution of ICT to growth and development in rural areas, and also review the experience of some countries in this field and thereby the villages in Tehran province have been ranked so that post offices can be transformed to ICT offices according to their prioritization. We selected the villages from 3371 hamlets based on 9 indicators: total population of village, the number of literates in the village, the number of students in the village, the ratio of literate to total population of village,, the ratio of students to total population of village, the ratio of employed to total population of village, the ratio of persons of ten years of age and more to total population of village, the ratio of ordinary household residence to total households, and the number of residential units. The present study shows among the villages in Tehran province 20 villages have higher priority for transforming their post offices to ICT offices.
  Keywords: Information Technology, Information, Communication Technology, Rural Development Planning, Numerical Taxonomy, Rural Communication
 • Abdolhamid Papzan, Amir Hossein Alibeigi Page 37
  The overall goal of this descriptive-correlational research is to examine the expectations of rural people from Islamic rural councils in Kermanshah county and also consider the factors that influence these expectations. The statistical population of this research consisted of the heads of the households in villages with councils in Kermanshah county. Using a multi stage sampling method 320 heads of households were selected. The main research tool is a two part questionnaire, which in the first part the rural people expectations and in the second part the personal and professional traits were measured and assessed. According to the study results, the most important expectations from councils include: general clean up of villages, crisis management in disasters, and collaboration with police to establish security in villages. Job and life satisfaction can explain 24 percent of variance in expectations from Islamic councils. According to the results it can be inferred that the attention to people’s expectations in different cultural, social, and economic dimensions can raise the rate of long term settlement in the villages and provides a context for participation of people for the realization of rural development.
  Keywords: Islamic Rural Counsils, Kermanshah (County of Iran), Rural People
 • Alireza Kashani Page 55
  On-farm Research (OFR) is complementary to on-station research and is a connecting bridge between farmers, research and extension. The variables that can influence OFR include: type of farmers (small, large, man, woman), farmer’s land, nature and degree of farmer’s involvement in research and farmer’s environment. The purpose of this kind of research is experimentation and confirmation of on-station results, generating and adapting modern technologies, and demonstration and diffusion of generated technology. OFR is more of experimental and occasionally of developmental type. The experiments are managed by researchers, farmers or jointly by researchers and farmers. Farmers involvement in research experiments varies from instrumental and passive to very active. Developmental OFR utilizes extension techniques and methods to introduce concepts or building farmers’ awareness; it needs, thus, involvement of researchers, farmers and extension agents. Developmental OFR has three stages: exploratory, intermediate and pilot. Technologies under experimentation in this OFR can include one of these three forms: a) single component, such as chemical fertilizer or one variety of a crop; b) package, including independent components such as improved seeds, chemical fertilizers, and herbicides; and c) composite, including several interactive components such as alley farming. Transforming OFR from a single component to composite necessitates gradual reduction and omission of the gap between agricultural research and extension. Recommendation for the dissemination of new technology should be carried out through leaders of village community, organizing public meetings and explaining the benefits of technology. Utilization of posters, demonstration of methods, results, and successful examples can strongly affect the adoption of technology by farmers. Attracting farmer’s participation and generating a sense of confidence in them, training, practicality of research, and linking research and extension can be counted as most important advantages of OFR. The most important disadvantage is the lack of complete control over research subject by researcher.
  Keywords: On, Farm Research (OFR), On, Station Research, Agricultural Research, OFR (On, Farm Research)
 • Seyyed Masoud Majedi, Abdol Ali Lahsaeizadeh Page 91
  In this paper social capital is a concept with two dimensions: structural and cognitive. The structural dimension of social capital is measured by using four indicators: group membership, reciprocity, differences in characteristics between people and exclusion from social services while the cognitive dimension is measured by using trust, solidarity/cohesion and conflict. The impacts of social capital and contextual factors such as demographic, socio-economic and personal variables are evaluated against satisfaction from quality of life. In order to analyze the data and examine the hypothesis we use two statistical technique, i.e Pearson Correlation coefficient and multivariate regression analysis. Data was collected from 12 villages by using sampling method and interviewing 509 head of households. From 20 hypotheses 12 were confirmed that five of them were related to social capital. The overall regression model was significant which confirmed the main argument of the study. It means high level of social capital would lead to high level of satisfaction from the quality of life. Therefore, social capital is a better predictor of the satisfaction from the quality of life than contextual factors.
  Keywords: Social Capital, Life Satisfaction, Case Study, Villages, Fars Province
 • Aryan Gholipour, Taher Roshandel Arbatani Page 137
  Villages have a vital role in biological, demographic and economic equilibrium of societies from the late times; thus the issue of integrated rural development is the main focus of many studies. Rural development has a special position in modern theories of development. These theories consider the enhancement of social participation as the main tool for development. Today, social participation is not only an end but also a mean to development which its realization necessitates the utilization of powerful instruments such as mass media. It is an indicator of development and a contributing factor to it. The focus of participatory theory is on local media instead of national media in rural development projects. But a few decades of experience in Iran indicate they had not a desirable performance. The objective of this study is to examine the structure and contents of television programmes in Ardabil provincial network with respect to their consistency with social, economic, cultural, psychological, functional, and structural features of rural society in one hand, and their consistency with the social participation of rural population on the other hand. Research results indicated the contents of these programmes were not consistent with the mentioned dimensions and with the exception of economic consistency the impacts of other variables on the social participation of rural population were significant. Rural development requires developed media that consider development issue in all of its dimensions as the main agenda for activity and planning.
  Keywords: TV Programmes, Media, Rural Development, Ardabil (Province of Iran)
 • Mohammad Taghi Shariati, Behrouz Dorri Page 177
  Research management is among unique activities.“Weakness of management structure” was mentioned as one of the ten main problems in many research institutions in an Asian Productivity Organization Seminar. Various studies in the country indicate “weakness in research management causes low efficiency and performance in research institutions. There were no clear-cut criteria for the selection of managers for research units in JS and this would occasionally lead to questioning the selection of these managers. It is necessary to find logical and value based criteria in a framework that is appropriate to the nature and functions of research units. Attaining a managerial position requires occupational and personal characteristics such as knowledge, skills and attitudes. From these, the deterministic skills for a research manager include: technical, human, perceptional, programming and problem solving. In this study the skill coefficients were measured as an appropriate tool for the selection of research manager in the form of a function the variables in which are management skills. These coefficients are explained based on average views of JS research community in relation to 33 factors related to triad skills (excluding technical skill). Statistical population is composed of two groups of personnel from 50 centres, institutes and independent research stations of JS. The first group consists of 1139 managers and researchers with Msc and higher qualification, and the second group consists of 5001 employees with Bsc and lower qualification excluding wage labours and illiterates. Probabilities of selection proportionate to size were assigned to each centre/institute/independent station such that the sample size were 288 and 356 for the first and second group respectively. The reliability of the questionnaire could be seen in the computed Cronbach’s alpha coefficient of 0.90. In this function coefficients of human skills (X2), perceptional (X3), design and problem solving (X4) are defined in the form of a mathematical equation for three groups of research managers. It determines a total criterion(S) for each managerial group that has a value between 15.83 to 17.73. An eligible and acceptable manager can be selected by using this criterion and measuring technical skills.
  Keywords: Research Managers, Management, Ministry of Jihad–e Sazandegi, Agricultural Research Centres, Natural Resources Research Centres
 • Hossein Mehrabi Boshreabadi Page 201
  Kerman is the largest province in the country and agriculture is one of the main economic sectors in this province. In this study the value of marginal production was computed for factors of production of 9 major crops in Kerman province. The sample size consisted of 679 cultivators in year 2002. The 9 crops composed of wheat, barley, maize, chickpea, beet root, sunflower seed, lentils, cotton and potato. The value of marginal production for each factor was computed by using factor prices, and estimating Cobb-Douglas and Transcendental production function. The present allocation pattern of production function. The present allocation pattern of production factors were examined based on the values of marginal production, price of the production factors and economic principles. The results indicated the existing pattern is not optimal and a reallocation of resources can lead to a rise in profit and income of farmers.
  Keywords: Agricultural Crops, Kerman (Province of Iran), Production, Productivity
 • Mohammad Baqer Kamali Page 217
  It is not possible to develop people but we must provide an environment that facilitates their development and advancement by themselves. In recent years, expert- induced research like vertical development has been questioned very intensively and the issue of the local community’s role in research is strengthened. In this sense Iran is no exception, though it is occurring with a time lag. In other words, main stream research have been challenged in parallel to the growing questioning and criticisms of current top down approaches. The time passed when development workers and researchers (outsiders) research, plan and implement “for” people. It is necessary that these activities will be carried out with people and even by them. Farmers have performed these activities usually but outsiders have not acknowledged the research and development activities carried out by them formally.The main argument of this paper is to identify the contributing factors affecting rural development, i.e., research. We started by a critical review of the main stream research, followed by a presentation of participatory research and its most important approaches. Based on our experiences about participatory research we attempted to recognize the constraints and challenges to participatory research in Iran and to provide recommendations that will improve and facilitate participatory research.It should be recognized that the systematic participation of farmers in research process is still in its infancy and we have a long road a head of us to enhance and improve research activities. Prior to initiation of a research with people, researchers and development workers should start to educate themselves. The success of farmers participation in research and development projects requires a restructuring plan that should be formed through the evolution of organizational culture which could not happen quickly.
  Keywords: Participatory Research, Community Participation, Rural Development, Agricultural Development