فهرست مطالب

مجله زیست شناسی ایران
سال بیستم شماره 2 (تابستان 1386)

 • تاریخ انتشار: 1386/06/20
 • تعداد عناوین: 16
|
 • پیمان آقایی، منصور شریعتی صفحات 153-163
  نظر به اینکه اطلاعات کمی در رابطه با تاثیر فاکتورهای محیطی گوناگون بر رشد سلولی و سنتز رنگیزه در سویه ایرانی جلبک Dunaliella salina (جدا شده از مرداب گاوخونی اصفهان) وجود دارد و هنوز تمامی قابلیتهای این سویه شناسایی نشده است، ضروری است که تحقیقات دقیق تر و بیشتری در این زمینه انجام گیرد. لذا در این تحقیق ضمن بررسی تاثیر چهار غلظت سولفات (0، 25/0، 75/0و 5 میلی مولار) بر روند رشد و میزان سنتز رنگدانه ها، تغییر میزان فتوسنتز جلبک نیز تحت شرایط محدودیت سولفات بررسی شد. بدین منظور سلولهای جلبکی در محیط غذایی با غلظتهای مختلف سولفات (0،25/0،75/0 و 5 میلی مولار) کشت، و غلظت 5 میلی مولار سولفات بعنوان شاهد در نظر گرفته شد. سپس طی سی روز و در چهار تکرار، روند تقسیم سلولی، میزان تولید رنگدانه ها و پاسخ فتوسنتز جلبک مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که محدودیت سولفات منجر به کاهش روند تقسیم سلولی، کاهش میزان کلروفیل و تا حدودی افزایش بتاکاروتن سلولی می گردد. همچنین بررسی فتوسنتز جلبک D. salina تحت شرایط محدودیت سولفور نشان داد که کاهش غلظت سولفور میزان فتوسنتز را بشدت کاهش می دهد.
  کلیدواژگان: کمبود سولفور، بتا کاروتن، کلروفیل، فتوسنتز Dunaliella salina
 • منصور افشار محمدیان، علیرضا علی اکبر صفحات 164-173
  به منظور اندازه گیری کمی مقدار املاح و ویتامینهای ارقام مختلف کیوی ایران و مقایسه این ویتامینها با ویتامینهای پرتقال تامسون ناول، ابتدا ارقام آبوت، برونو، هایوارد، مونتی و میوه پرتقال تامسون بترتیب از باغهای تحت کنترل شورای کیوی کاران کشور و مرکز تحقیقات مرکبات شهرستان تنکابن برداشت شد و پس از انتقال سریع به آزمایشگاه، املاح سدیم، پتاسیم، منیزیم، کلسیم، آهن، روی، فسفر، بور و ویتامینهای، C E، A و انواع B نمونه های مذکور اندازه گیری شد. نتایج به دست آمده نشان داد که میوه کیوی یک منبع سرشار از املاح و ویتامینهاست. که در اغلب موارد تفاوت فاحشی با میوه پرتقال و بسیاری از میوه های دیگر دارد. مقایسه مقدار املاح در ارقام مختلف میوه کیوی بیانگر این است که میزان پتاسیم، کلسیم و منیزیم در رقم برونو، آهن و روی در رقم آبوت، فسفر و بور در رقم هایوارد و سدیم در رقم مونتی بیشتر است. مقایسه میزان ویتامین نمونه های مورد بررسی نشان داد که بین ارقام مختلف میوه کیوی از این نظر اختلاف معنی داری وجود ندارد، اما در مقایسه با میوه پرتقال تامسون ناول، مقدار ویتامین C ارقام میوه کیوی حدود چهار برابر و ویتامینهایB2 وB3(PP) حدود دو برابرمیوه پرتقال تامسون ناول است. اگرچه ویتامین های B1، E، Aو B6 در میوه پرتقال تامسون ناول بیشتر از ارقام بررسی شده میوه کیوی است.
  کلیدواژگان: میوه کیوی، میوه پرتقال، املاح معدنی
 • رقیه حاجی بلند صفحات 174-190
  تعداد هشت گونه گیاهی که بر روی خاکهای غنی از منگنز و مس در آذربایجان رشد می کنند، برای بررسی های فیزیولوژیک در محیط کشت هیدروپونیک و در شرایط اتاق رشد انتخاب شدند. این گونه ها شامل عناصر مهم فلور مناطق غنی از منگنز و مس و نیز گونه هائی است که در این مناطق بسامد پائینی در مقایسه با مناطق مجاور و مشابه اکولوژیک دارند، بوده است. بررسی های فیزیولوژیک شامل تحمل غلظتهای مسموم کننده منگنز و مس و شدت انباشته گری این عناصر و نیز پارامترهای جذب است. نتایج نشان می دهد که دو گونه قدومه گلریز و مریم گلی تحمل بالائی به منگنز داشته و حتی تحریک رشد معنی داری در غلظتهای مسموم کننده که برای اغلب گیاهان، می شود، نشان می دهند. همزمان با تحریک رشد، انباشتگی مقادیر بالای منگنز در این گیاهان نشان از وجود سازوکارهای تحمل در این دو گونه است. بر عکس، بومادران و کاسنی بعنوان گونه هایی حساس و جذب کننده ظاهر می شوند که با نتایج مربوط به بسامد پائین این گونه ها در رویشگاه طبیعی غنی از فلز، همخوانی دارد. حساسیت ملاحظه شده به مقادیر بالای عنصر مس در دو گونه خشخاش وکاسنی دلیل بر حساسیت توام با انباشتگی مقادیر بالائی از این عنصر در اندام هوائی و ریشه است، و از این نظر این دو گونه گیاهانی جذب کننده و حساس معرفی می شوند که توجیه کننده نتایج اکولوژیکی می باشد. مریم گلی و دو گونه گون بترتیب، تحمل بالائی به غلظتهای مسموم کننده مس نشان می دهند و این موضوع در مورد گونه های گون علاوه بر تحمل سیتوپلاسمی، به انتقال کمتر این عنصر به اندام هوائی و محبوس کردن در ریشه نسبت داده می شود. بررسی پارامترهای جذب مس در دو گونه متمایز کاسنی و گون نشان می دهد که ثابت میکائیلس- منتن در این دو گونه برابر بوده و در نتیجه سازوکار فیزیولوژیکی جذب مشابهی دارند، با اینحال حداکثر جذب در کاسنی بیشتر از گون است. آزمایشهای سینتیک انجام شده، بالاتر بودن انتقال با افزایش دوره تیمار، و یا پاسخ به افزایش غلظت مس در محیط گیاه کاسنی را نیز اثبات می کند.
  کلیدواژگان: انباشتگی منگنز و مس، تحمل عناصر فلزی سنگین
 • حجت الله زاهدی پور، محمد فتاحی، حمیدرضا میرداودی اخوان صفحات 191-199
  پسته وحشی از جمله گیاهان با ارزشی است که در مناطق مختلف ایران سطح قابل ملاحظه ای را بخود اختصاص داده است. این گونه بلحاظ اقتصادی از نظر تولید صمغ (سقز) و استفاده از آن در تولید انواع مواد داروئی و بهداشتی، میوه و شاخ و برگ آن در تغذیه و تولید علوفه، و همچنین از لحاظ زیست محیطی بدلیل نقش آن در حفاظت و جلوگیری از فرسایش، تلطیف آب و هوای منطقه، تامین آبهای زیرزمینی و اهمیت رویشگاه ها بعنوان مامن و ماوای حیات وحشی و مقاومت بسیار بالای آن در تحمل خشکی و سایر شرایط نامناسب محیطی از ارزش و اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین شناسائی و بررسی دقیق این گیاه و مشخصات رویشگاهی و تعیین سطح پراکنش آن در مناطق مختلف کشور جهت اجرای برنامه های توسعه از ضرورتی خاص برخوردار است. در این تحقیق ضمن بررسی دقیق خصوصیات رویشگاه، خصوصیات کمی و کیفی درختان از قبیل تعداد درخت در هکتار، ارتفاع درختان، قطر تاج بزرگ و کوچک، ارتفاع تنه، قطر تنه، نوع فرم رویشی، شادابی و سلامت تنه و تاج، و غیره در منطقه کوه سقز شهرستان تفرش نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصله از این تحقیق نشان می دهد که محدوده ارتفاع پراکنش درختان بین 1845-2030 متر از سطح دریا بوده، تعداد درختان 70-100 درخت در هکتار و میانگین ارتفاع درختان برابر 81/3 متر بوده که حداکثر ارتفاع نیز 5 متر می باشد. از طرفی ارتفاع تنه درختان 19/1 متر و میانگین ارتفاع تاج نیز برابر 69/2 متر می باشد. میانگین قطر برابر سینه 7/16 سانتیمتر و همینطور میانگین ارتفاع قطر تاج بزرگ و کوچک بترتیب 56/4 و 93/2 متر است که 33 درصد آن بصورت شاخه زاد می باشد. تعیین میزان شیب و جهتهای جغرافیائی محدوده پراکنش نیز از نتایج بسیار مهم این طرح می باشد.
  کلیدواژگان: پسته وحشی، پراکنش جغرافیایی، اکولوژی، GIS، استان مرکزی
 • علی قمی اویلی، سید محسن حسینی، اسدالله متاجی، سید غلامعلی جلالی صفحات 200-206
  برای مطالعه تنوع زیستی گیاهان چوبی در خاکهای مختلف در دو جامعه گیاهی متفاوت تحت مدیریت در سری نمخانه جنگل تحقیقاتی نوشهر، آمارگیری با روش تصادفی سیستماتیک و با ابعاد شبکه 200×200 متر با قطعه نمونه 1000متر مربعی انجام و سطح انتخابی برای هر جامعه 125 هکتار، سطح کل دو جامعه 250 هکتار، و مجموعا از 60 قطعه نمونه برداری شد. برای شمارش تعداد نهالها بعلت فراوانی زیاد در سطح 1000 متر مربعی، در 5 میکروپلات 45 متر مربعی برداشت صورت گرفت. برای برآورد تنوع زیستی گونه های چوبی شاخصهای متداول تنوع، غنا و یکنواختی که بترتیب شامل شاخصهای سیمپسون، شانون وینر، مارگالف، منهینیک، پیت و هیپ، مورد استفاده قرار گرفت. نتایج نشان داد که جامعه راش- ممرزستان در خاک قهوه ای جنگلی و جامعه راشستان درخاک قهوه ای مارموریزه دارای بیشترین تنوع و جامعه راش- ممرزستان در خاک قهوه ای کلسیک وقهوه ای شسته شده دارای کمترین تنوع می باشد.
  کلیدواژگان: جامعه راشستان، جامعه راش، ممرزستان، تنوع زیستی گونه های چوبی، تیپهای خاک
 • خدیجه کیارستمی، مهتاب ایلخانی زاده، انوشیروان کاظم نژاد صفحات 207-214
  در این پژوهش توانائی آللوپاتی برخی از ارقام گندم از نظرکنترل علفهای هرز چچم سخت (Hordeum spontaneum) و جو وحشی(Lolium rigidum) با استفاده از عصاره آبی حاصل از اندامهای هوایی 10 رقم گندم (اترک، استار، دز، پیشتاز، چمران، داراب2، شیراز، شیرودی، مرودشت وتجن) در مرحله دوبرگی (27 روز پس از کشت) و مرحله برداشت بر جوانه زنی، رشد طولی برگ و ریشه این علفهای هرز بررسی شد. نتایج حاصل نشان داد که تاثیر آللوپاتی ارقام مختلف گندم بطور معنی داری متفاوت بود، بطوریکه دو رقم چمران و پیشتاز جوانه زنی، رشد طولی برگ و ریشه، وزن تر و خشک برگ و ریشه جو وحشی و چچم سخت را بطور معنی داری کاهش دادند. دو رقم مرودشت و استار کمترین اثر آللوپاتی را برجو وحشی و چچم سخت نشان دادند. بنابراین ارقام چمران و پیشتاز توان آللوپاتی بیشتری دارند و با بررسی های تکمیلی می توان آنها را برای مقابله طبیعی با این علفهای هرز پیشنهاد نمود.
  کلیدواژگان: آللوپاتی، علف هرز، گندم، جووحشی، چچم سخت
 • حامد یوسف زاده*، کامبیز اسپهبدی صفحات 215-224

  به منظور مطالعه درصد جوانه زنی، زمان شروع جوانه زنی، زمان پایان جوانه زنی، دوره جوانه زنی، ارزش کاشت و شاخص بنیه بذر گونه بارانک و همچنین ماندگاری بذر گونه بارانک و تعیین قطر مناسب پایه مادری جمع آوری بذر، از سه رویشگاه پاسند، سنگده و اشک به ترتیب با ارتفاع از سطح دریا 1600،1050 و 2200 متر، واقع در جنگلهای استان مازندران انجام شد. در هر رویشگاه از 10 درخت در قطرهای مختلف بذر جمع آوری شد، و سپس کیفیت و خصوصیت بذرها طی دو سال نگهداری در شرایط دمای معمولی یخچال (4 درجه سانتی گراد) مطالعه شد. نتایج نشان داد که اثر مبداء بذر روی زمان شروع جوانه زنی و زمان پایان جوانه زنی بذر معنی دار است، اما سایر مشخصه ها در بین مبداء های مورد مطالعه تفاوت معنی داری با یکدیگر ندارند. بررسی روند زوال بذر نشان داد که میزان جوانه زنی در سال دوم نسبت به جوانه زنی سال اول برای رویشگاه های پاسند، سنگده و اشک به ترتیب 3/34، 8/55، 3/39 درصد کاهش می یابد. همچنین در بین درختان با طبقات قطری مختلف، بذر درختان موجود در طبقه قطری 40 سانتیمتر (45-36) دارای بیشترین میزان جوانه زنی و بذر درختان با قطر کمتر از 35 سانتیمتر و با قطر بیشتر از 55 سانتیمتر دارای کمترین میزان جوانه زنی می باشند. از نتایج این تحقیق می توان وجود تفاوت درخصوصیات بذر جمع آوری شده از رویشگاه های مختلف را استنتاج و نتیجه گرفت که بذر درختان با دامنه قطری 36 تا 55 سانتیمتر (درختان میانسال) از میزان جوانه زنی بیشتری در مفایسه با درختان سایر طبقات برخوردار می باشند.

  کلیدواژگان: بارانک، مبداء بذر، قطر پایه مادری، جوانه زنی
 • سارا سنمار، مهرنوش درودچی، عبدالمحمد پزشکی، عباس قادری، محسن فتح زاده، اردشیر تراب جهرمی، مسعود بذرگر صفحات 225-232
  جمعیت ایران بعنوان یکی از جمعیتهای کهن و متعلق به تمدن ایران با منشاء هند و اروپایی شناخته می شود. شواهد تاریخی نشان دهنده هم ریشه بودن جمعیت ایران با جمعیتهای اروپا و شمال هند است. لیکن مطالعات انسان شناسی و ژنتیک در این مورد بسیار اندک می باشد. در مطالعه حاضر که برای اولین بار در ایران انجام می گیرد با استفاده از یکی از پلی مورفیسمهای ژن سیستاتیونین بتاسنتاز(CBS) که با ورود یک قطعه 68 بازی(Insertion) بنام bp 68 ins 844 در این ژن ایجاد می شود، پلی مورفیسم ژنی 480 فرد سالم از جمیعت جنوب ایران (از نظر جغرافیایی) بررسی شد. خونگیری از اهداء کنندگان خونی بعمل آمد که به سازمان انتقال خون استان فارس مراجعه می کردند. با استفاده از روش PCR و پرایمرهای اختصاصی در دو سمت ناحیه ورود قطعه bp 68 قطعه فاقد قطعه ورودی(N) به طول bp 174 و قطعه حاوی قطعه ورودی (I) به طول bp 242 تکثیر شد. نتایج حاصل از ژنوتیپ افراد بدین ترتیب است. 418 نفر (08/ 87 درصد) از کل 480 دارای ژنوتیپ N/N، 59 نفر (29/12 درصد) دارای ژنو تیپ N/I و 3 نفر(063/0درصد) دارای ژنوتیپ I/I بودند. مقایسه نتایج حاصله با نتایج بدست آمده از مطالعه این پلی مورفیسم در سایر جمعیتهای جهان نشان داد که جمعیت جنوب ایران از نظر پلی مورفیسم bp 68 ins 844 بیشترین شباهت را به جمعیت قفقازی(Caucasian) اروپایی بویژه جمعیت جنوب ایتالیا و اسپانیا و سفید پوستان شمال غرب آمریکا دارد و از جمعیت شرق آسیا و آفریقا بسیار دور می باشد. این قرابت ژنتیکی جمعیت جنوب ایران با استفاده از سایر پلی مورفیسمهای ژنتیکی نیز اثبات شده است. از این رو، علیرغم اختلاط متعدد ژنی جمعیت ایرانی با سایر جمعیتهای مجاور در طول زمان بر طبق بررسی های انجام شده روی این پلی مورفیسم و پلی مورفیسمهای HLA (2) در جمعیت جنوب می توان گفت که تا حدی هنوز ساختار اصلی ژنتیکی کهن، یعنی ساختار آریایی متعلق به اقوام هند و اروپایی، حفظ شده است.
  کلیدواژگان: ژن سیستاتیونین بتا سنتاز (CBS)، جمعیت ایران، پلی مورفیسم ژنی
 • حسینعلی علیخانی، باقر یخچالی، هانی آنتوان صفحات 233-246
  دربین پروکاریوتها مجموعه‎ای از باکتری های خاکزی که اصطلاحا ریزوبیا نامیده می شوند بلحاظ توانایی‎درایجاد سیستم‎همزیستی تثبیت کننده نیتروژن مولکولی با گیاهان خانواده لگوم حائز اهمیت فراوانی هستند. توالی بین ژنهایrRNA 16S و rRNA 23S که اصطلاحا 16S-23S IGS نامیده می‎شود از نظر اندازه وتوالی بسیار متفاوت بوده و ابزار مفیدی برای گروه بندی سویه های ریزوبیومی می باشد. دراین مطالعه تعداد 52 سویه برتر ریزوبیومی که بعنوان عوامل محرک رشد گیاه (PGPR) شناخته شده‎اند، بطریق 16S-23S IGS PCR-RFLP و پروفیل‎ پلاسمیدی‎(روش اکهارت) گروه‎بندی شد. نتایج حاصل نشان می دهد که IGS سویه های ریزوبیومی مورد مطالعه از نظر اندازه بسیار متنوع (bp 1486-600) است. بعلاوه تعداد نسخه های IGS سویه های مختلف نیز یکسان نبوده واز یک تا سه نسخه متفاوت می باشد. براساس روش 16S-23S IGS PCR-RFLP مجموع 52 سویه ریزوبیومی در 46 گروه مختلف قرار گرفت که افراد 11 گروه دارای 70 درصد تشابه بین سوی های هستند. با استفاده از این روش بجز 12 سویه‎ی‎ 54 Bj و Bj 53، 28 Rlv و 27 Rlv، 24 Rlv و 23 Rlv، 17 Rlp و 16 Rlp، 13 Sm و 12 Sm و 11 Sm و 10 Sm، مابقی‎سویه ها (77 درصد) کاملا از یکدیگر تفکیک شد. بنابراین روش مذکور بدلیل ساد‎گی و نیازهای اندک آزمایشگاهی (نسبت به سایر روش های مولکولی) براحتی قابل انجام بوده و از کارآمدی و اطمینان بالایی نیز برخوردار است. گروه بندی مبتنی بر پروفیل پلاسمیدی سویه های مختلف ریزوبیومی مورد استفاده دراین تحقیق تا حدودی با نتایج حاصل از روش IGS PCR-RFLP هماهنگی دارد، بطور مثال سویه های 54 Bj و 53 Bj، سویه های 24 Rlv و 23 Rlv، همچنین سویه های 17 Rlp و 16 Rlp و سویه های 13 Sm و 12 Sm و 11 Sm درهر دو روش بصورت کاملا مشابه درکنار یکدیگر و درون گروه های کلاستری جداگانه قرار گرفتند
  کلیدواژگان: سویه‎های ریزوبیومی، 16S، 23S IGS PCR، RFLP، پروفیل پلاسمیدی، گروه بندی ژنتیکی
 • لیلا فرآورده، عذرا ربانی چادگانی مرضیه یوسف مصبوغ صفحات 247-256
  گیاهان بطور متناوب با شرایط مختلف تنش مواجه هستند. این شرایط توسط عوامل زنده یا غیر زنده فراهم شده و به رشد، تکثیر و یا تمایز گیاهان تاثیر می گذارد. در این مسیر مولکولهای کلیدی از جمله سالیسیلیک اسید تولید می گردند که بررسی نقش آن در مسیر پاسخ دفاعی گیاه به عوامل تنش زا، سبب روشن شدن برخی مسیرهای بیوشیمیایی دفاع می شود. از آنجائیکه گیاه سیب زمینی در جهان از ارزش غذایی مهمی برخوردار است و حفظ و نگهداری آن در مقابل عوامل بیماریزا از مهمترین کارهای تحقیقاتی است، در این تحقیق اثر سالیسیلیک اسید در سیستم انتقال پیام و آنزیم ترمیم کنندهء DNA، پلی ADP–ریبوز پلیمراز(PARP) و قطعه قطعه شدن DNA در سوسپانسیون سلولی برگ سیب زمینی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج حاصل از وسترن بلاتینگ نشان می دهد که پس از شش ساعت، شکست در آنزیم PARP در غلظتهای 5/2 و 5 میلی مولار سالیسیلیک اسید شروع شده و در 12 و 18 ساعت پس از تیمار این شکست بیشتر می گردد. این آنزیم با اینکه دارای وزن مولکولی پایینتری نسبت به همولوگ خود در جانوران می باشد، در گیاهان دارای بخشهای اپی توپی مشترکی با همولوگ خود درجانوران است زیرا این پروتئین گیاهی قابل شناسایی توسط آنتی بادی ضد PARP جانوری است. نتایج حاصل از تعیین قطعه قطعه شدن DNA بوسیلهء روش دی فنیل آمین و کیت تشخیصی مونو و اولیگو نوکلئوزومی از طریق الایزا (ELISA) نشان می دهد که درکشت 6 ساعته، DNA با تیمارهای مختلف سالیسیلیک اسید شکستگی کمی ایجاد می گردد، ولی با گذشت 12 و 18 ساعت، شکستگی های DNA بیشترمی شود. بنابراین، نتایج نشان می دهد که سالیسیلیک اسید می تواند در مسیر انتقال پیام در سلولهای سوسپانسیون سیب زمینی سبب شکست آنزیم PARP شود که در نتیجه به علت عدم وجود سیستم ترمیمی در سلول، DNA قطعه قطعه می شود.
  کلیدواژگان: سالیسیلیک اسید، پلی ADP - ریبوز پلیمراز(PARP)، قطعه قطعه شدن DNA، سلولهای سیب زمینی
 • حسین ولی پور کهرود، سودابه علی احمد کروری، افشین دانه کار، انوشیروان شیروانی صفحات 257-268
  جنگلهای مانگرو با قرار گرفتن در مناطق جزر و مدی ساحلی، شرایط سخت محیطی نظیر سیلابها، طوفانها و شرایط نمک بالا را بواسطه سازگاری های ویژه ای تحمل می کنند. حال چنانچه شرایط نامطلوب زیست محیطی انسان ساخت رخ دهد (از جمله حضور تاسیسات عظیم شرکتهای نفتی، بهره برداری بی رویه از شاخ و برگ درختان و... اشاره کرد)، روند نابودی این جنگلها سرعت می گیرد. طی این تحقیق ابتدا تنوع الکتروفورزی پراکسیداز 60 پایه از درختان حرای رویشگاه های استان بوشهر بر اساس داده های حاصل از ژل پلی اکریلامید با نرم افزار NTSYS نسخه ی pc-2.02e، برنامه UPGMA، و ضریب تشابه Jaccard بررسی شد. سپس الگوهای مختلف آنزیمی تحت تنشهای مختلف تیمار فلزات سنگین و آلاینده های نفتی قرار گرفتند. مطالعات کیفی آنزیم پراکسیداز در درجه اول حاکی از این موضوع است که تمامی پایه ها نسبت به تمام آلاینده ها در زمان اول با از دست دادن ایزوآنزیم ناحیه ی میانی واکنش نشان داده و حضور ماده سمی در محیط را نشان می دهند. در بین تمامی آلاینده ها، دو تیمار مخلوط روغن و گازوییل و مخلوط تمام آلاینده ها بیشترین تاثیر منفی محیطی را نشان می دهند، و تیمار کلرید نیکل با باز یافتن شرایط نشاندهنده گواه کمترین میزان اثرگذاری بر روی پایه ها می باشد. تیمارهای کلرید کادمیوم، نیترات سرب و سولفات جیوه وضعیتهای متفاوتی را در رابطه با زمانهای مختلف و پایه های مختلف نشان می دهد، که پس از افزایش اولیه فعالیت آنزیم، با افزایش زمان تیمار، روند کاهشی از سر گرفته می شود.
  کلیدواژگان: جنگلهای مانگرو، آلاینده های نفتی، پراکسیداز، فلزات سنگین
 • علی باقریان، جمشید درویش، نصر الله رستگار پویانی صفحات 269-276
  خانواده Muridae متنوع ترین خانواده پستانداران می باشد. از میان هفده زیر خانواده این خانواده، پنج زیر خانواده در فون شرق ایران وجود دارد. به منظور بررسی روابط فیلوژنتیکی میان جنسهای متعلق به خانواده Muridae در شرق ایران، سیزده سرده (جنس) از پنج زیر خانواده متعلق به این خانواده بعنوان درون گروه و یک سرده از خانواده Dipodidae بعنوان برون گروه گزینش شد. صفات دارای ارزش اطلاعاتی از منابع استخراج گردید. صفات مورد بررسی دارای قطبیت معین و سری های تحول یابنده در صفات چند حالته مشخص گردید. تعداد پنجاه صفت جمجمه ای و دندانی در تاکسونها (آرایه های) مورد بررسی قرار گرفت. به منظور بررسی چند ریختی درون گروه ها از هر آرایه (تاکسون) به تعداد آماری نمونه ها بررسی و نتیجه در ماتریس تاکسون- صفت ثبت گردید. گزینش پارسیمونی ترین کلادوگرامها با استفاده از آلگوریتم Branch-and-bound و بهینه سازی wagner منجر به یافت شش پارسیمونی ترین درخت ها (MPCs) با طول 73 مرحله گردید. کلادوگرام اجماع قاطع حاصل از این کلادوگرامها بعنوان پارسیمونی ترین کلادوگرام گزینش شده در نظر گرفته شد. آزمون سازگاری صفات منجر به استخراج سیزده حالت هموپلازیک در صفات و دو نمودار Clique با بزرگترین طول 48 مرحله گردید. نتایج حاصل یک گره حل نشده در موقعیت پایه ای برای زیر خانواده Calomycinae نشان می دهد(BP=26). تک نیایی کلادهای Arvicolinae، Gerbillinae و Murinae (BP>95) و تایید کلاد Gerbillinae-Murinae (BP=97) قابل ذکر است. کلاد حاوی تبارهای Cricetinae-Arvicolinae از تایید متوسط (BP=48) برخوردار است.
  کلیدواژگان: فیلوژنی، تحلیلهای کلادیستی، Muridae، مورفولوژی
 • سالار درافشان، محمدرضا کلباسی صفحات 277-285
  در این تحقیق ویژگی های سیتوژنتیک ماهیان نسل اول آمیخته کپور علفخوار ماده و کپور سر گنده نر Ctenopharyngodon idella♀× Hypophthalmichthys nobilis♂ تولید شده بروش تلاقی مصنوعی با استفاده از روش له کردن بافت بخش قدامی کلیه و رنگ آمیزی گیمسا تعیین گردید. با شمارش کروموزومها در 75 پلاک متافازی بدست آمده از 15 قطعه بچه ماهی آمیخته 18 گرمی، ویژگی های مختلفی چون تعداد کروموزومها، تعداد بازوهای کروموزومی NF، طول بازوهای کوچک و بزرگ، شاخص سانترومری، نسبت بازوها، طول نسبی کروموزومها، مجموعه طول کلی کروموزومها و دامنه تغییرات آنها تعیین، و از نمونه های مناسب کاریوگرام و ایدیوگرام تهیه شد. بررسی نتایج نهایی نشان داد که ماهیان مورد مطالعه با عنایت به تعداد کروموزومهای والدین، تریپلویید می باشند. تعداد کروموزومها 72 عدد و تعداد بازوهای کروموزومی آن برابر132 NF= بود. کاریوتایپ کروموزومهای ماهی آمیخته تریپلویید نشان داد که این ماهی دارای 27 عدد کروموزوم متاسانتریک (m)، 33 عدد کروموزوم ساب متاسانتریک (sm) و 12عدد کروموزوم آکروسانتریک (a) می باشد. همچنین ویژگی های کاریولوژیک مشخص نمود که شاخص سانترومری، نسبت بازوها، طول نسبی کروموزومها و نیز دامنه تغییرات طول آنها در ماهی آمیخته تریپلویید بترتیب بین معادل 80/46 - 20/19، 60/5 -13/1، 53/7 – 54/2 و 83/3 – 27/1 میکرون متغیر و مجموع طول کروموزومها در یک سری هاپلویید برابر51/50 میکرون است. بزرگترین کروموزوم ماهی آمیخته تریپلویید یک سری کروموزوم آکروسانتریک (a) و کوچکترین آن یک سری کروموزوم ساب متاسنتریک (sm) بود.
  کلیدواژگان: کروموزوم، کاریولوژی، کاریوتایپ، هیبریداسیون، کپور علفخوار، کپور سر گنده، Ctenopharyngodon idella، Hypophtalmichthys nobilis
 • مهرشاد طاهری، جعفر سیف آبادی، مریم یزدانی فشتمی صفحات 286-294
  جهت بررسی اکولوژیکی و شناسایی گونه ای پرتاران خلیج گرگان (ساحل بندرگز)، در سال 1383 نمونه برداری هایی بصورت فصلی در اعماق 1، 2 و3 متری صورت گرفت. در طول دوره بررسی سه گونه کرم پرتار بدست آمد که گونه Streblospio gynobranchiata برای اولین بار در دریای خزر دیده شد. نتایج آنالیز واریانس یکطرفه نشان داد (05/0 > P) که این گونه می تواند در تمامی اعماق و در همه فصول سال گونه غالب پرتاران منطقه باشد. بررسی تغییرات سالانه زی توده و تراکم پرتاران نشان می دهد که در همه اعماق بیشترین زی توده در بهار و کمترین در زمستان است. همچنین بیشترین تراکم در عمق یک متری در بهار، دو متری در پاییز و سه متری در تابستان می باشد و کمترین تراکم در همه اعماق در زمستان دیده می شود. بیشترین شاخص تنوع و یکنواختی گونه ای در بهار و کمترین در زمستان است و بیشترین شاخص غالبیت در زمستان و کمترین در بهار دیده می شود.
  کلیدواژگان: بررسی اکولوژیکی، شناسایی گونه ای، پرتاران، خلیج گرگان، ایران
 • شعبانعلی نظامی بلوچی، حسین خارا، شیلان رشیدی، ندا عارفی صفحات 295-306
  بررسی رژیم غذایی گربه ماهی، Silurus glanis تالاب امیر کلایه لاهیجان در سال 1380 و بصورت فصلی انجام گرفت. بعد از صید ماهیان بوسیله دام گوشگیر، پره، سالیک، ساچوک و الکتروشوکر، ماهی های صید شده زیست سنجی، تعیین سن و کالبد گشایی شدند. نتایج حاصل از برسی رژیم غذایی 132 عدد گربه ماهی نشان داد که این ماهی از 16 نوع ماده غذایی تغذیه می کند. لای ماهی و دوجورپایان هر یک با درصد فراوانی 3/36 درصد و ماهی سیم پرک، گربه ماهی، ماهی نه خاره، ماهی سوف حاجی طرخان، موش، پرنده، ساس آبی و بهاره ها هر یک با درصد فراوانی 2/2 درصد به ترتیب بیشترین و کمترین فراوانی را داشتند، ضمن اینکه گاو ماهی مرمری، لارو سنجاقک، ماهی قرمز، رفتگر ماهی خاردار، قورباغه و سوسک آبی در مقامهای میانی قرار گرفته بودند. گربه ماهیان تالاب امیر کلایه در گروه سنی +1 تا +7 سال (از گروه سنی + 6 سال گربه ماهی صید شد)، با میانگین طول کل 34/8± 6 /50 سانتی متر (73 5/32 سانتی متر)، میانگین وزن 99/588 ±2/944 گرم (3000 200 گرم)، متوسط شاخص طول روده به طول بدن17/0± 71/0 (12/1 4/0)، میانگین شاخص شدت تغذیه 24/ 202± 292 (6/707 8/58)، متوسط شاخص ضریب رشد 30/116±670 (6/936 9/399) قرار داشتند. ضمن اینکه درصد شاخص خالی بودن دستگاه گوارش صفر بود. بیشترین مواد غذایی در معده گربه ماهی وجود داشت و روده دارای مواد غذایی هضم شده یا ضایعات مواد غذایی بود که نشان دهنده قابلیت هضم بالای مواد غذایی مذکور و داشتن قدرت انتخاب بیرونی بر اساس اندازه طعمه و قدرت بینایی و بویایی این ماهی است. طبق نتایج این بررسی گربه ماهی تالاب امیر کلایه یک گونه گوشتخوار (ماهیخوار و هم نوع خوار) است، که رژیم غذایی آن بر اساس تغییرات فصل، سن و جنس تغییر می یابد، ولی اختلاف معنی داری بین این پارامترها باشاخصهای طول روده به طول بدن، شاخص شدت تغذیه و شاخص ضریب رشد به دست نیامد.
  کلیدواژگان: رژیم غذایی، گربه ماهی، تالاب امیرکلایه، لاهیجان، ایران
 • حمیدرضا اسماعیلی، زینب غلامی صفحات 307-314
  بررسی فلسهای 44 نمونه ماهی گورخری شامل 28 نر و 16 ماده نشان داد که شاخص نسبی طول فلس در افراد نر و ماده بترتیب 41/3 و 63/3 سانتیمتر بوده و ماده ها بطور معنی داری (p<0.05) دارای فلس های بزرگتری هستند. شاخص نسبی پهنای فلس در افراد نر795/3 سانتیمتر و در افراد ماده 82/3 سانتیمتر بدست آمد که بیانگر عدم اختلاف پهنای فلس در دو جنس است. نتایج مطالعات میکروسکوپی نگاره نشان داد که فلس این ماهی دارای زواید مخروطی شکل ظریفی در بخش عقبی خود بوده و بنابراین از نوع شا نه ای بسیار ظریف است که از این نظر با فلس شانه ای سایر ماهیان متفاوت می باشد. فوکوس یا مرکز فلس واضح بوده و در مرکز قرار دارد. شعاعهای اولیه تقریبا از نزدیک مرکز فلس منشاء گرفته و دایره های رشد ناحیه جلویی را به بخشهایی تقسیم می کند. این شعاعها در بخش عقبی و کناری فلس مشاهده نمی شود. شعاعهای ثانویه که از فاصله ای دورتر از مرکز منشاء می گیرد و به لبه های فلس ختم می شود نیز در بخش جلویی و جود دارد. وجود لپیدونت یا ساختارهای ریزدندانی شکل بر روی دایره های رشد بخش جلویی و کناری فلس از ویژگی های دیگر فلس این ماهی است. انتهای آزاد این لپیدونتها مخروطی شکل یا قلاب مانند است. در بخش عقبی فلس، دایره های رشد خاتمه یافته و دانه های ریزی شکل می گیرند که توبرکول نامیده می شوند. توبرکولها در یک طرح u شکل منظم شده اند. در خلفی ترین بخش فلس، توبرکولها جای خود را به زواید مخروطی شکل ظریفی بنام شانه می دهند. در پوست پوشاننده بخش عقبی فلس تعدادی منفذ با اندازه های مختلف دیده می شود که احتمالا محل سلولهای موکوسی لایه اپیدرم است. شکستگی دایره های رشد که بیانگر خطوط سالیانه است نیز در سطح فلس مشاهده می شود. وجود این گونه خطوط، تعیین سن این ماهی را از روی فلس امکان پذیر می سازد. تعیین سن و بررسی فاکتورهای رشد این ماهی نادر بومی ایران در بررسی دینامیک جمعیت جهت حفاظت از آن بسیار مهم است.
  کلیدواژگان: فلس، دایره های رشد، لپیدونت، میکروسکوپ الکترونی، ماهی گورخری گنو
|
 • Aghaie P., Shariati M Pages 153-163
  There is not enough information about the effects of various environmental factors, on cell division and pigments synthesis in Iranian strain of Dunaliella salina (isolated from salt marsh of Gavkhoni, Isfahan). Therefore, more studies must be carried out. In this study, influence of different concentrations of sulfate on cell division, content of pigments and photosynthesis were investigated. The algal cells were cultured in four concentrations (0, 0.25, 0.75 and 5 mM) of MgSO4. Trend of cell growth, content of pigments and rate of photosynthesis were measured in four replicates during 30 days of experiment. The results showed that sulfate deficiency led to decrease in cell division and content of chlorophyll but increased beta-carotene cell content. Also sulfate deficiency decreased the photosynthesis.
 • Afshar Mohammadian M., Aliakbar A Pages 164-173
  In order to measure the amount of minerals and vitamins in various cultivars of kiwifruits and to compare them with vitamins of orange, varieties of Abbot, Bruno, Hayward and Monti Kiwifruits and Novel Thompson orange were harvested from orchards under the control of Council of kiwi Producer and Research Center of citrus fruit in Tonekabon city, respectively. The fruits were transported to the laboratory and the levels of K, Ca, Mg, Fe, Zn, P, B and Na and vitamins of C, A, E and B1, B2, B3 and B6 were then determined. The results of the analyses confirm that kiwifruit is a rich source of minerals and vitamins; and that their amounts are much higher compared with orange. Comparison of mineral contents in the various cultivars of kiwifruits show that the level of K, Ca and Mg in Brono variety, Fe and Zn in Abbot variety, P and B in Hayward variety and Na in Monti variety are higher. Additionally, the content of vitamins in all the varieties of kiwifruits is high and a significant difference is not present between them but, the comparison between kiwifruit and orange show that the content of vitamin C in kiwifruit is about four times and vitamins B2, B3 (PP) are about two times higher than in orange. However, the content of vitamins A, E, B1 and B6 in Novel Thomson orange are higher than the investigated varieties of kiwifruits.
 • Hajiboland, R Pages 174-190
  Eight species from Mn and Cu rich sites in Azerbaijan, NW of Iran, were used for physiologic studies in hydroponic culture medium under environmentally controlled conditions. These species were either important elements of flora of Mn and Cu rich soils or have considerably low frequency on these soils compared to ecologically similar sites. Tolerance to toxic concentrations of Mn and Cu, accumulation in shoot and root as well as uptake kinetics were studied. Alyssum strigosum and Salvia sclarea demonstrated a high tolerance to toxic concentrations of Mn, growth of these species even stimulated significantly in response to Mn concentrations as high as 100 μM. In addition of growth stimulation, a high accumulation of Mn was observed in these species implicated involvement of detoxification mechanisms. In contrast, Acillea millefolium and Chicorium intybus were detected as susceptible and includer species which was in accordance with low frequency of these species in the natural habitat. A high susceptibility to Cu was observed in Papaver somniferum and Chicorium intybus which as associated with a high Cu accumulation in shoot and root. Accordingly, these two species were detected as includer and susceptible species, which was also in accordance with previous ecologic results. Salvia sclarea and two species of Astragalus tolerated high Cu concentrations, in Astragalus species it was attributed mainly to low transport into shoot and sequestration of Cu in roots. Copper uptake parameters in two contrasting species Chicorium intybus and Astragalus aharicus demonstrated that Km was similar between two tested species, but Vmax was higher in Chicorium intybus than Astragalus aharicus. In kinetic study, enhancement of Cu transport into shoot during time course and in response to increasing Cu concentrations in Chicorium intybus was also demonstrated.
 • Zahedi Pour H., Fatahi M., Mirdavoodi H Pages 191-199
  Considering appropriate adaptability of different wild Pistacia species in different Arid and Semi-Arid environment of the country as well as its high value from the point of view of Resin and other chemical production, oil, and pharmacological consumption of their seeds, founding their habitats in the different areas of Markazi Province seems to be important. In this study first of all, the basic information including topography, soil, climate, geology, and land use map of the Saghez area of Tafresh which is located between 1850-2030m above sea level with 1/50000 scale were prepared and digitized. Then the boundary of areas covered by wild Pistacia species were visited and recorded by GPS and digitized. In order to study the habitat characteristics of the species, 1 sample plot were taken from the area of 1600m2. The parameters, such as the number of trees in the sample, trees height, trees width, trees diameter in height breast, the crown height and diameter, growth type and, etc were recorded in sampling areas. After establishing the DEM of the areas, aspect and slope map were also produced using dfdx and dfdy filter in ilwis academic program Package. On the basis of this investigation the following result were obtained. Total area covered by the species is 16/2h and the trees density is 45-70 individuals per hectare. Environmental relationship were determined using maps integrating and data overlying such as slop, acpect, hight, climate, landuse and soil. The Maximum distribution was observed in SE and the minimum in NW aspects. The Maximum distribution were observed in 10-20 slop degrees.
 • Ghomi Avili A., Hosseini S.M., Mataji A.A., Galali S.Gh.A Pages 200-206
  For studying of woody plants biodiversity in different soils types in two main plant associations under different management system, sampling was preformed systematic randomly with 60 sample plots with an area of 1000 m2 and 200*200m sampling network. The selected surface of two plant associations was 250ha including 125ha per association. For consideration of woody plants biodiversity current indices of diversity, richness and evenness with Simpson, Shannon wiener, Margalef, Menhinick, Pilo and Hip were used respectively. The results showed that Fageto-carpinetum in forest brown soil and Fagetum in memorized brown soil have the most diversity index and Fageto-carpinetum in classic brown soil and bleached brown soil has the lower amount of diversity index.
 • Kiarostami Kh., Ilkhanizadeh M., Kazem Negad A Pages 207-214
  In this investigation allelopathic potential of some wheat cultivars for in view of weed suppression was studied. The aerial parts aqueous extracts of 10 wheat cultivars (Atrak, Dez, Pishtaz, Chamran, Darab2, Shiraz, Shirodi, Star, Marvdasht and Tagan) at vegetative (27 days after swing) and harvest stages were investigated on germination, shoot and root length, shoot and root fresh/dry weight of H. spontaneum and L. rigidum seedlings. As a results the allelopathy of wheat extracts significantly differed among cultivars. Two cultivars of wheat (Chamran, Pishtaz) significantly reduced germination, shoot and root length, dry weight of H. spontaneum and L. rigidum. Two cultivars of wheat (Marvdasht, Star) showed least allelopathic effect against H. spontaneum and L. rigidum.thus Chamran and Pishtaz have high allelopathic potential and after further research we can suggest these cultivars against H. spontaneum and L. rigidum.
 • Yosef-Zadeh H., Espahbodi K Pages 215-224

  In this study, the germination percentage,the start time of germination(MT1),, the final time of germination(MT2), seed viability index of Sorbus torminalis from different seed source during two years preservation in normal refrigerater conditions and comparison with the first year preservation were studied. The seed source namely Pasand, Sangedeh and Ashek in Mazandaran Province were selected for this research. The results showed that the effect of seed source was only significant on MT1 and MT2.The survey of seed preservation time has shown that the effect of seed preservation time was significant on germination percentage and MT2. The MT2 has also respectively increased to 28.2, 23.2 and 31.8 days for Pasand, Sangedeh, Ashek sources. The result indicated that trees with difference diameter have significant difference in seed germination, so that, trees in 40 cm diameter classes (35< x <45) have the most seed germination and trees with more than 55 cm diameter and less than 35 cm diameter have the lowest seed germination. Generally, from this examination, it can be deduced that, there are variation (between and within population) in the seed charisteristics of Sorbus torminalis from populations.Its also recommended that to collect seeds for gene bank, we should avoid from preserving them in refrigerator more than one year. Also, it can be deduced that seeds of tree with 36-55 diameter range more germination than other trees.

 • Senemar S., Doroudchi M., Pezeshki A.M., Ghaderi A., Fathzadeh M., Torab-Jahromi A., Bazrgar M Pages 225-232
  an Indo-European origin is one of the oldest populations in the world. Historical evidences suggest the close similarity in the origin of Iranian, European and north Indian population. However, there are few anthropological and genetic evidences on this subject. This study, which is the first report from Iran, was performed to investigate the genetic basis of Iranian population using a polymorphism in Cystathionine Beta synthase (CBS) gene known as 844ins68bp. The normal fragment is 174bp long (N) and the fragment containing the insertion is 242bp in length (I). Genotyping were done by using PCR standard methods. Ascertainment of Hardy-Weinberg equilibrium in the population was checked. Results indicated that 418 (87. 08%) out of 480 individuals had a normal (N/N) genotype, 59 (12. 29%) were heterozygote (N/I) and 3 (0. 63%) had a mutated genotype (I/I). The total frequency of 844ins68bp allele was found to be 65 (6. 8%) in 960 tested chromosomes which is comparable with the reported frequencies in Caucasians. Comparison of the genotype frequencies of this study to those of other populations revealed that southern Iranian population has a great similarity to other Caucasoid populations especially populations of south Italy, Spain and North America. It was also revealed that south Iranian population is highly far from East Asian and African populations. These results are in agreement with the previous results from studies of other genetic polymorphisms. Therefore، we conclude that despite the great admixture of Iranian population with the neighboring non-Caucasoid populations during the time, South Iranian population still shares a genetic background with other Caucasian populations.
 • Alikhani H., Yakhchali B., Honey Antovan Pages 233-246
  Among prokaryotes, there are certain soil bacteria known as rhizobacteria which are very significant owing to their N2 fixation ability in legumes. The nucleotide sequence of the intergenic spacer (IGS) fragments residing between the 16S and 23S rRNA genes (16S-23S IGS) are not very conserved and thus are very useful in the grouping of rhizobial strains. In this research, 52 superior plant growth promoting rhizobacteria (PGPR) were grouped based on 16S-23S IGS PCR-RFLP and plasmid profiles. The results showed that the 16S- 23S IGS fragments of different rhizobial strains vary in size (600-1486 bp) and the number of IGS copies (1-3 copies). Based on the 16S-23S IGS PCR-RFLP profiles all 52 strains were located in 48 groups with 11 groups showing 70% intraspecies similarity. By using the above method, 77% of the strains (except 12 strains Bj 53, Bj 54; Rlv 27, Rlv 28, Rlv 23, Rlv 24; Rlp 16, Rlp 17; Sm 10, Sm 11, Sm 12 and Sm13) were separated into different groups. Therefore, this simple method which possesses minimal lab requirements is highly reliable and applicable for the genetic grouping of rhizobacteria in comparison to other molecular methods. The grouping based on the plasmid profile of rhizobial strains was in agreement (to some extent) with the results of the 16S-23S IGS PCR-RFLP method. For example, grouping of the Bj 53, Bj 54; Rlv 23, Rlv 24; Rlp 16, Rlp 17 and Sm 11, Sm 12 and Sm13 strains in both methods were completely similar and located in separate cluster groups.
 • Faravardeh L., Rabbani Chadeghani A., Yusef Masboogh M Pages 247-256
  Cell death in plants is a response to abiotic and biotic stresses. There are different signaling molecules, which downstream biochemical and molecular mechanisms in cell death. Salicylic acid is one of the most important signaling in plant response to biotic factors. Therefore, the effect of salicylic acid on the breakage of Poly (ADP-ribose) Polymerase (PARP), an enzyme participating in repairing DNA breaks, and DNA fragmentation on potato cell suspension was investigated. Results from western blotting shows that potato PAPR has a lower molecular weight despite of its homologue in animals. Also, potato PARP has similar epitopes with that of animals, because it is recognized by the animal anti-PARP. Also, it breaks after 12 hours of treatment with different concentrations of salicylic acid. Determination of DNA fragmentation was carried out by Diphenylalanin Method, Mono and Oligonucleosome determination ELISA kit and gel electrophoresis. The results show that DNA fragmentation after 6 hours of treatment with different concentrations of salicylic acid is lower than 12 and 18 hours. It is concluded that salicylic acid can proceed the Poly (ADP-ribose) Polymerase breakage in potato cell suspension followed by DNA fragmentation, which are markers of cell death.
 • Valipourkahrood H., Korori S.A.A., Danehkar A., Shirvani A Pages 257-268
  Since mangrove forests are locating in intertidle zone, they had evolved specific adaptations to survive rough environmental conditions such as floods, hurricanes and hypersalinity. Undesirable conditions (like huge installations of the oil companies, overgrazing …) will accelerate destroying rate of the forests. In present study, isoenzymatic variation of 60 individuals of Avicennia marina determined. NTSYS software (pc-2.02e) with UPGMA program and Jaccard coefficient classified the genotypes. Then, these enzymatic groups of Avicennia marina lied on the pollution stresses. Qualitative studies of peroxidases showed individuals sensitive to pollutants in a short time. Among all the treatments NiCl2, and oil & gasoline complex and mixture treatments put the minimum and maximum effect, respectively. CdCl2, PbNo3 and HgSo4 didnt show constant behaviour during the times and individuals, as the time of the treatments increase, peroxidase activity will decrease following an initial increase.
 • Bagherian A., Darvish J., Rastgar-Pooyani N Pages 269-276
  Muridae is the most diverse of family among mammals. This family has seventeen subfamily, of which five are present in eastern Iran. In the order to investigate phylogenetic relationships among different genera of Muridae in the eastern Iran, thirteen genera from five subfamilies selected as ingroup and genus Allactaga belong to family Dipodidae as outgroup. Valuable characters were extracted from various references. Characters with specific polarity and transformation series in multistate characters were determined. Fifty cranial and dentary characters were used. In order to investigate polymorphism in the groups statistically determined number of individualsfrom each taxon were used and the results were recorded in character-taxon matrix. Choosing the most parsimonious cladograms, using Branch-bound and wagner’s optimizatation, resulted in finding six most parsimonious trees (MPCs) with the lenth 73. Strict consensus tree is chosen as resulted cladogram. Compatibility test of the characters led to the extention of thirteen homoplasis states in the characters and two clique diagrams with the largest length of 48 steps. The results show an unsolved node in the basic location for Calomicinae (BP=26). Arvicolinae, Gerbilinae, and Murinae (BP>96) clades monophyly and confirmation of Gerbilinae-M urinae. Clade containing Cricetinae-Arvicolinae is moderately confirmed (BP=48).
 • Dorafshan S., Kalbassi M.R Pages 277-285
  In this study, the cytogenetic characteristics of F1 progeny produced by artificial crossing between female grass carp and male big head carp Ctenopharyngodon idella ♀× Hypophtalmichthys nobilis ♂ were investigated using tissue-squashing of head kidney and giemsa staining method. A total 75 methaphase plates obtained from 15 individual hybrid fish (average weight 18 g) were investigated and different chromosomal characteristics such as chromosome no, NF, short and long arm length, centromic index, arm ratio, total length of chromosomes and its variations were determined and karyogram and ideogram of chromosomes were created using suitable samples. The final results showed that, in comparison with parents, the hybrids were triploid with 3n=72 and NF=132. The karyotype showed that these hybrids had 27 metacentric (m), 33 submetacentric (sm) and 12 acrocentric (a) chromosomes. The karyological parameters of triploid hybrids showed that the centromic index, arm ratio, relative length and length variation range of chromosomes were 19.20-46.80, 1.13-5.60, 7.53-2.54 and 1.27 -3.83 μm respectively. The total length of chromosomes in haploid series and NF were 50.51 μm. Longest and shortest chromosomes of triploid hybrids were a series of acrocentric and submetacentric respectively.
 • Taheri, Seyfabadi J., Yazdani Foshtomi M Pages 286-294
  For ecological study and species identification of Gorgan Bay (Bandargaz Coast) polychaetes, some seasonal samplings were carried out at depth of 1, 2 and 3 meter in 2004. During the study, only three species polychaetes were obtained that Streblospio gynobranchiata species was observed for the first time in the Caspian Sea. The one- way ANOVA analysis results (P<0.05) showed that this invasive worm has been able to be the dominant species of area polychaetes at all depths and in all seasons. Study of population dynamics and biomass of polychaetes indicated that at all depths, the maximum and minimum biomass was in spring and winter, respectively. Also, the maximum density was obtained at one meter, two meter and three meter in spring, autumn and summer, respectively and minimum density was observed in winter at all depths. The maximum and minimum of Diversity and Evenness Index was obtained in spring and winter, respectively while it was vice versa for Dominant Index.
 • Nezami Sh. A., Khara H., Rashidi Sh, Arefi N Pages 295-306
  A survey on dite of Silurus glanis of Amirkelayeh wetland was investigated seasonally during of 2001-2. Fishes were caught using different gears such as gillnet, common haul sciene, cast net, dipnet and electroshoker. Caught fishes were biometry, age was determinated and then necropsy. Results on diet survey of 132 Silurus glanis showed that this fish was fed on 16 food types. Includings Tinca tinca and Amphipoda each with frequency of 36.3% and Blicca bjoerkna, Silurus glanis, Pungitius Platygaster, Perca fluviatilis, Rat, Bird, Water buge, Pleochoptera each with frequency of 2.2% show the highest and lowest values respectively. Also Proterorhinus marmoratus, Odonata, Carassius auratus gibelio, Frog, Cobitis taenia and water beetle had meadium frequency. Amirkelayeh wetland Silurus glanis were in age groups of 1+- 7+ (No any specieman was not at 6+ age group were catch), had average Total length of 50.6 cm (32.5 – 73 cm), average weight of 944.2 gr (200 - 3000 gr), average relative length gut of 0/71 (0/4 – 1/12), average Index of flulness of 292.5 (58.8 – 707.6) and average fullton’s condition factor of 670 (399.9 – 936.6). Meanwhile, vacuity index was zero. It is noteworthy that most of food types were in the stomach of Silurus glanis and intestine had digested foods or food wastes, that express the palatability of these foods and ability of fish selection according to prey size and use of vision and olfactory. According to results of present study, Silurus glanis is a carnivores, piscivores and shows cannibalistic deheviour. It’s diet change according to season, age and sex which is related to diversity of food types, but there is no significant differences between these values and relative length gut, Index of fullness and fullton’s condition factor.
 • Esmaeili H.R., Gholami Z Pages 307-314
  Study of scales of 44 Aphanius ginaonis (Holly, 1929) specimens including 28 males and 16 females revealed that the index of relative length of scale in male and female specimens were 3.41 and 3.63 respectively and female scales were significantly larger than male scales (p<0.05). The index of relative width of scale was 3.795 in males and 3.82 in females indicating no significant differences. SEM studies showed presence of fine conical shape structure at the posterior end of the scales hence this scale is a fine ctenoid scale characterized by weak ctenii. The focus of the scale is clear and sharp located almost in the centre. Primary radii which originate from very near the focus divide the anterior position of the circuli into compartments. The radii are absent laterally and posterially. Originating far away from the focus, the secondary radii are seen. The scanning micrographs showed the presence of definite teeth-like structures on the anterior and lateral circuli. These are known as lepidont. The lepidonts have either conical blunt ending or bear a hook. At the posterior edge circuli end and round granules called tubercles are formed called tubercles. These are arranged in U shape fashion. At the posterior most end of the scale, the tubercles are replaced by conical projections of different size which are named ctenii. The skin covering the posterior field of scale is perforated by a number of pores of different diameter. These pores probably indicate the position of mucous cells situated in the epidermal layer. A distinct break in the circuli points towards the formation of an annulus is observed. The annuli indicate the fish age. Age determination and study of growth factors of this endemic and rare species will be useful in the population dynamic studies helping in its conservation.