فهرست مطالب

علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی - سال شانزدهم شماره 1 (پیاپی 43، بهار 1385)
 • سال شانزدهم شماره 1 (پیاپی 43، بهار 1385)
 • تاریخ انتشار: 1385/02/12
 • تعداد عناوین: 10
|
 • بهزاد پوپک، علی اکبر پورفتح الله صفحه 1
  سابقه و هدف
  بازآرایی قطعات ژنی در مسیر تکاملی لنفوسیت های B و T تنوع زیادی در مولکولهای زنجیره سبک (کاپا) و سنگین دارد. در لوسمی های لنفوئید از نوع B-precursor ALL بازآرایی ژن زنجیره سنگین به عنوان شایعترین و بازآرایی ژن زنجیره سبک کاپا نیز در BP-ALL به میزان نسبتا شایع گزارش شده است. هدف از مطالعه حاضر بررسی الگوی بازآرایی ژنهای زنجیره سبک (کاپا) و سنگین ایمونوگلوبولین در ALL کودکان از نوع پیش سازهای B توسط واکنش زنجیره پلیمراز (PCR) می باشد.
  روش بررسی
  در مطالعه تجربی حاضر 183 کودک با تشخیص اولیه ALL قبل از شروع درمان مورد بررسی قرار گرفتند. پس از ارزیابی مورفولوژی L2=%41) و (L1=%44 و ایمونوفنوتیپ تنها 140 بیمار با تشخیص B-precursor ALL برای مطالعه انتخاب شدند. پس از استخراج DNA آزمایش PCR به منظور تکثیر منطقه خیلی متغیر CDRIII) IgH و CDRI) وIgk با استفاده از پرایمرهای مشترک انجام شد. محصولات PCR پس از آنالیز هترودوپلکس والکتروفورز برروی ژل پلی آکریلامید و رنگ آمیزی نقره مورد بررسی قرار گرفت. آنالیز آماری با برنامه نرم افزاری version 11.5) SPSS) انجام شد.
  یافته ها
  (%90.4) 114 نفر از بیماران دارای بازآرایی کلونال درژن IgH با استفاده از پرایمرهای مشترک نواحی CDR-III و CDR-I بودند (منوکلونال %57.8، بای کلونال %34.9 و اولیگوکلونال %5.5). 4 بیمار از 9 بیمار مبتلا به (4/44%) TALL دارای بازآرایی کلونال IgH بودند. الگوی کلونال Igk-Kde در (%67) 59 بیمار از موارد BP-ALL وجود داشت (10% بای کلونال). بیشترین بازآرایی مربوط به گروه (25%) VKI و (%22.7) VKIII بود.
  نتیجه گیری
  الگوی کلونال ژن IgH مشابه جوامع دیگر بود. استفاده توام از پرایمرهای FRI و FR III در یک واکنش بصورت Multiplex PCR که برای اولین بار گزارش می شود علاوه بر افزایش تشخیص بازآرایی IgH، زمان رسیدن به نتیجه را کاهش داده و وجود بازآرایی را می توان توسط هر دو تایید کرده و از منفی کاذب جلوگیری نمود. الگوی کلونال Igk-Kde کمی بیش از گزارشهای قبلی بوده و شایعترین بازآرایی (%25) VkI بود. هیچ ارتباط معنی داری بین انواع مختلف بازآرایی و متغیرهای کمی وجود نداشت.
  کلیدواژگان: بازآرایی ژنها، کلونالیتی، لوسمی لنفوبلاستی حاد
 • مهسا هادیپور جهرمی، استفان دانیالز، محمود قاضی خوانساری صفحه 9
  سابقه و هدف
  به منظور یافتن محل اثر مشترک داروهای بیهوش کننده باربیتوراتی برگیرنده a1 گلیسین، اثرات منفرد و ترکیبات دوتایی داروهای تیوپنتال، پنتوباربیتال و متوهگزیتال بر این گیرنده بیان شده بر روی تخمک قورباغه Xenopus با استفاده از روش اتصال با ولتاژ ثابت با دو الکترود Two-electrode voltage – clamp انجام پذیرفت.
  روش بررسی
  در مطالعه مداخله ای حاضر ژن مولد گیرنده مذکور بطور نوترکیب تهیه و mRNA حاصله به بخش سیتوپلاسمی تخمک قورباغه بطور میکرونی تزریق گردید. جهت مطالعات فارماکولوژیکی بر روی این گیرنده با اتصال به ولتاژ ثابت -60mV جریانات القا شده (کانال کلر) مورد ارزیابی با دو الکترود قرار گرفت. سپس به مطالعه اثرات سه داروی باربیتوراتی بر گیرنده مذکور در حضور اگونیست آن به تنهایی و بصورت ترکیب دوتایی پرداختیم.
  یافته ها
  تیوپنتال (5-40mM) و پنتوباربیتال (25-400mM) (اما نه متوهگزیتال) جریانهای حاصله از گلیسین با غلظت 50mM را بطور وابسته به دوز، حداکثر به میزان 220 و 400 درصد تقویت نمودند. ترکیب دوتایی متوهگزیتال با تیوپنتال و یا پنتوباربیتال، اثر تقویتی دو داروی اخیر را در مقایسه با استفاده از هر یک به تنهایی بطور محسوسی کاهش داده که میزان آن به ترتیب 180 و 280 درصد گزارش شد. ترکیب دوتایی تیوپنتال با پنتوباربیتال (50mM) باعث افزایش اثر تقویتی در مقایسه با استفاده از هر کدام از داروها به تنهایی شده است.
  نتیجه گیری
  یافته ها نشان می دهد دو داروی تیوپنتال و پنتوباربیتال به عنوان تعدیل کننده های آلوستریکی مثبت بر روی گیرنده گلیسین اثر می کنند. در مقابل متوهگزیتال علیرغم بی اثر بودن بر تحریکات آگونیست، به عنوان یک آنتاگونیست رقابتی در برابر اثرات تیوپنتال و پنتوباربیتال عمل می نماید. بر اساس نتایج پیشنهاد می شود که سه داروی باربیتوراتی، از طریق اتصال به مکانهای مشترکی بر گیرنده گلیسین انسانی اثر می نمایند.
  کلیدواژگان: گیرنده گلیسین، بیهوشی، باربیتوراتها
 • فرزاد جلالی، محمود حاج احمدی، سید محمد میری، پگاه کریمی الیزئی صفحه 15
  سابقه و هدف
  طولانی شدن کمپلکس QRS در جریان بلوک کامل شاخه چپ (LBBB) با افزایش مرگ و میر در بیماران قلبی همراه است. با بررسی نوار قلبی از نظر میزان طولانی شدن QRS و محور قلب شاید بتوان بعنوان معیاری برای بررسی احتمال نارسایی شدید سیستولیک بطن چپ استفاده نمود.
  روش بررسی
  در این مطالعه مقطعی که در بخشهای CCU و درمانگاه بیمارستان بهشتی انجام شد، تعداد 150 بیمار با تشخیص بلوک کامل شاخه چپ تحت مطالعه نوار قلبی و اکوکاردیوگرافی کامل قرار گرفتند و ارتباط بین زمان QRS، انحراف محور به چپ (LAD) و کسر جهشی بطن چپ قلب (EF) (به روش Simpson) بررسی شد. داده ها در نرم افزار آماریSPSS (Version 13.0) و با استفاده از تستهای آماری t-test و Chi-square و مدل سازی Linear regression دو مرحله ای تحلیل شدند.
  یافته ها
  میانگین سن و جنس بیماران برحسب مدت زمان کمپلکس QRS و انحراف محور به چپ با یکدیگر مشابه بود (NS). میانگین و انحراف معیار کسر جهشی در دو گروه بیماران برحسب طول مدت QRS و در دو جنس با یکدیگر متفاوت بود (در گروه بیشتر یا مساوی 160 میلی ثانیه، %54.50±1055 و در گروه کمتر از 160 میلی ثانیه (p<0.001، %23.89±5.47. این میانگین بر حسب انحراف محور به چپ معنی دار نبود (NS). ضرایب همبستگی پیرسون بین کسر جهشی و انحراف محور به چپ (r=0.378; p=0.006) و بین کسرجهشی و طول مدت (r=0.926; p<0.000) بودند.
  نتیجه گیری
  طول مدت کمپلکس QRS در حضور بلوک کامل شاخه چپ قلب، ارتباط معکوس قوی با کسر جهشی بطن چپ داشته و لذا بلوک کامل شاخه چپ در صورت QRS بیشتر یا مساوی 160 میلی ثانیه می تواند بعنوان معیاری مفید جهت پیشگویی نارسایی سیستولیک شدید بطن چپ باشد.
  کلیدواژگان: مدت زمان QRS، بلوک کامل شاخه چپ، کسر جهشی
 • میرسعید عطارچی، امید امینیان، ماندانا دولتی صفحه 23
  سابقه و هدف
  پلی وینیل کلراید در ساخت و تولید بسیاری از وسایل ضروری زندگی بکار می رود. تولید آن بدون به کارگیری مونومروینیل کلراید مقدور نمی باشد. وینیل کلراید در دراز مدت می تواند اثرات مضر کبدی داشته باشد. در مطالعه حاضر اثرات کبدی مواجهه طولانی مدت با مقادیر خفیف تا متوسط مونومروینیل کلراید بررسی شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه مورد-شاهدی سطح آنزیمهای کبدی 52 کارگر گروه مورد با 48 پرسنل گروه شاهد توسط آزمون t-test مقایسه گردید. افراد گروه مورد شامل کلیه افراد مشغول به کار (Siteman) در واحد تولید پلی وینیل کلراید (یکی از مجتمعهای پتروشیمی) و گروه شاهد پرسنل اداری همان مجتمع پتروشیمی بودند.
  یافته ها
  یک اختلاف معنی دار آماری برای میانگین آلکالین ترانسفراز و گاماگلوتامین ترانس پپتیداز بین دو گروه مورد و شاهد وجود دارد. در سایر موارد از جمله ALT، AST و بیلی روبین مستقیم و غیرمستقیم نیز میانگین در گروه مورد بالاتر از گروه شاهد بود ولی این اختلاف از لحاظ آماری معنی دار نبود.
  نتیجه گیری
  مطالعه نشان داد مواجهه با مقادیر کم مونومروینیل کلراید می تواند موجب آسیب خفیف کبدی از نوع کلستاز شود لذا استفاده از تستهای ارزیابی کننده کلستاز کبدی (GGT، ALP) در بررسی های دوره ای عملکردی کبدی در واحدهای تولید پلی وینیل کلراید باید مورد توجه قرار گیرد.
  کلیدواژگان: پلی ینیل لراید، مونومروینیل لراید، آمینوترانسفراز، کلستاز، هپاتوتوکسیسیتی
 • یوسف دوستار، علیرضا گرجانی، مهرداد هاشمی صفحه 29
  سابقه و هدف
  داروی آلوکسان با القای تولید رادیکال ‎های آزاد اکسیژن (ROS) توکسیسیته سلولهای بتا را میانجیگری می‎ نماید. رادیکال ‎ها همچنین باعث مرگ آپوپتوتیک سلولها می‎گردند. هدف از این مطالعه، بررسی نقش آلوکسان در تغییرات مورفولوژیکی الگوی مرگ سلولی از نوع آپوپتوزیس با کاربرد دوزهای مختلف داروی آلوکسان بوده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی تعدادی موش صحرایی با وزن تقریبی 200 گرم انتخاب و آنها را به چهار گروه پنچ تایی تقسیم نمودیم. موشهای گروه تیمار به ترتیب مقادیر 90، 135 و 45 میلی‎ گرم به ‎ازای هر کیلوگرم وزن بدنشان به روش داخل صفاقی داروی آلوکسان و گروه کنترل نیز تنها سالین نرمال را دریافت نمودند. بعد از 48 ساعت از تزریق، بافت پانکراس گروه های تیمار و کنترل نمونه ‎برداری و آنها را جهت تهیه مقاطع بافتی 6-5 میکرونی و انجام روش تانل به آزمایشگاه پاتولوژی ارسال نمودیم. همچنین در مدت زمانهای 36، 12، 24 و 48 ساعت بعد از تزریق دارو از گروه های تیمار و کنترل نمونه خون تهیه و جهت اندازه ‎گیری قند خون به آزمایشگاه بیوشیمی ارسال نمودیم.
  یافته ها
  مطالعات آزمایشگاهی نمونه های گروه تیمار نشانگر اشکال متعدد سلولهای آپوپتوتیک و قند بالای خون در آنها نسبت به گروه کنترل بود بطوری‎ که میانگین تعداد سلولهای آپوپتوتیک در پنج میدان میکروسکوپی از نمونه تهیه شده از رت ‎های تحت درمان با آلوکسان با سه دوز به طور معنی‎داری (p<0.001) بیشتر از گروه کنترل بود.
  نتیجه گیری
  نقش القای آلوکسان در آپوپتوزیس هنوز بطور دقیق مشخص نشده است اما احتمال می‎ رود نقش آن در مرگ سلولی از طریق تولید رادیکالهای آزاد اکسیژن باشد.
  کلیدواژگان: آلوکسان، آپوپتوزیس، سلولهای بتا پانکراس
 • علی دواتی، دکترآناهیتا علی خواه، مریم صفابخش، رضا قره باغی، محمدحسین رزاقی، مریم مهری، پریسا خواجویی صفحه 35
  سابقه و هدف
  بیماری های قلبی عروقی به عنوان مهمترین عامل مرگ و میر در اکثر جوامع شناخته شده اند. در کشورهای در حال توسعه بار بیماری قلبی و عروقی رو به افزایش است. با توجه به اینکه عوامل بوجود آورنده بیماری های قلبی و عروقی چند عاملی است شناخت این عوامل می تواند نقش بسزایی در سلامت جامعه داشته باشد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر آموزش بر آگاهی اولیای دانش آموزان درباره عوامل خطر بیماری های قلبی و عروقی صورت پذیرفت.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع مداخله ای بود که در منطقه 13 آموزش و پرورش تهران صورت پذیرفت. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که طی یک مطالعه مقدماتی (Pilot study) و به کمک افراد صاحب نظر پایایی و روایی آن مورد تایید قرار گرفت. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از تستهای آماری paired -t test، ANOVA و ضریب همبستگی استفاده شد.
  یافته ها
  432 نفر در مطالعه شرکت کردند که میانگین سن آنها 34.6±5.9 سال بود. %89.1 افراد خانه دار بودند. بین نمره امتیازات آگاهی افراد قبل و بعد از آموزش اختلاف معنی داری وجود داشت (p<0.05).
  نتیجه گیری
  آگاهی افراد در زمینه عوامل خطر بیماری قلبی عروقی در سطح قابل قبولی قرار ندارد و افزایش آگاهی افراد طی برنامه های آموزشی باید در اولویت برنامه های بهداشتی قرار گیرد تا به عملکرد مناسب منجر گردد.
  کلیدواژگان: عوامل خطر، قلبی عروقی، آموزش، والدین دانش آموزان
 • دیانا هکاری، رحمت محمدزاده، رضا محمدزاده صفحه 39
  سابقه و هدف
  پژوهش حاضر به بررسی عوامل مستعدکننده کاتاراکت وابسته به سن در مراجعین به مراکز درمانی منتخب شهر تبریز می پردازد. از نقشهای حایز اهمیت پرستار نقش آموزش دهنده و پیشگیری کننده وی می باشد. او این کار را با تکیه بر دانش و عملکرد خود در مورد سلامت و بیماری در انسانها انجام می دهد و این امر جز با بررسی موشکافانه موارد ابتلا به بیماری و ارزیابی عوامل موثر در ایجاد آن ممکن نیست.
  روش بررسی
  این مطالعه از نوع مورد-شاهدی و روش نمونه گیری آن مستمر بوده است. 500 نفر شامل 250 نفر در گروه مبتلا به کاتاراکت وابسته به سن و 250 نفر در گروه غیر مبتلا قرار گرفتند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه بود.
  یافته ها
  نتایج این پژوهش نشان داد عامل شغل به عنوان یک عامل مستعدکننده فردی مطرح بوده است. همچنین کارکردن در فضای سرپوشیده (OR=1.56)، عدم استفاده از عینک آفتابی (OR=1.63)، سابقه بیماری دیابت (OR=2.06)، پرفشاری خون (OR=2.51)، سابقه مصرف قرص آسپرین (OR=3.89)، داروهای آرام بخش (OR=2.96)، مصرف کورتیکواستروئید (OR=2.01) و استفاده از چربی در رژیم غذایی از عوامل مستعدکننده کاتاراکت وابسته به سن بودند. همچنین شانس ابتلا به کاتاراکت وابسته به سن در اثر عوامل زیر افزایش یافت: سابقه خانوادگی ابتلا به کاتاراکت وابسته به سن، مصرف سیگار، سابقه برق گرفتگی و سابقه عکسبرداری از سر.
  نتیجه گیری
  با شناسایی عوامل مستعدکننده کاتاراکت وابسته به سن می توان گامی جهت پیشگیری یا به تاخیر انداختن سن ابتلا به این بیماری برداشت.
  کلیدواژگان: کاتاراکت وابسته به سن، عوامل مستعدکننده
 • فائزه صحبایی، اقدس دواچی، زراعتی، زهرا نجفی صفحه 43
  سابقه و هدف
  کودک آزاری پدیده ای است نسبی که در فرهنگهای مختلف مفهومی متفاوت دارد. هیچ معیار بین المللی برای تربیت کودک وجود ندارد. این مطالعه با هدف تعیین رابطه عوامل خانوادگی، روانی و اجتماعی با کودک آزاری انجام گردید. به علاوه عوامل خانوادگی، روانی و اجتماعی در گروه مورد و شاهد تعیین و رابطه هر یک از این عوامل با کودک آزاری مورد بررسی قرار گرفت.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر یک پژوهش تحلیلی از نوع مورد شاهدی و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه کودک آزاری و ضربه، عوامل خانوادگی، روانی و اجتماعی می باشد. تعداد 1300 دانش آموز دختر پایه ابتدایی از مناطق 7، 4، 3، 2 و 16 تهران به طور تصادفی انتخاب شدند. پس از تکمیل، 60 دانش آموز که نمره آنان بالاتر از نقطه برش بود به عنوان دانش آموزان آزار دیده (گروه مورد) انتخاب و داده های آنان با داده های 60 دانش آموز مورد آزار قرار نگرفته (گروه شاهد) که با گروه مورد همسان سازی شده بودند، مورد مقایسه قرار گرفت.
  یافته ها
  %78.3 از پدران و %83.3 از مادران گروه مورد و همچنین %91.7 از پدران و 95% از مادران گروه شاهد در قید حیات بودند. 30% از کودکان گروه مورد توسط مادران و %33.3 از گروه شاهد توسط دوستان و همکلاسان مورد آزار قرار می گرفتند. 75% کودکان گروه مورد شدیدا مورد تنبیه بدنی قرار می گرفتند در حالی که %63.3 از گروه شاهد اصلا تنبیه نمی شدند. بین سن، شغل، تحصیل، وضعیت اقتصادی و مسکونی والدین و تعداد فرزندان، طلاق، اعتیاد، انزوای اجتماعی و عدم دسترسی به سیستمهای حمایتی با کودک آزاری رابطه معنی دار وجود داشت.
  نتیجه گیری
  یافته ها موید آن آست که بین سن، شغل، تحصیلات، وضعیت مسکن، تعداد افراد خانوار و وضعیت اقتصادی با کودک آزاری ارتباط وجود دارد. به علاوه بین عوامل خانوادگی، روانی و اجتماعی و کودک آزاری نیز رابطه وجود دارد.
  کلیدواژگان: کودک آزاری_خشونت خانوادگی_عوامل خانوادگی_روانی و اجتماعی
 • فریده یغمایی، پوریا یغمایی صفحه 49
  سابقه و هدف
  استفاده از کامپیوتر در سالهای اخیر افزایش روزافزونی در محیط کار و محل زندگی داشته است. بکارگیری سیستمهای کامپیوتری در سازمانها بستگی به عوامل بسیاری دارد و مشارکت کاربران در استفاده از کامپیوتر یکی از عوامل مهم است.
  روش بررسی
  پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی است که با هدف بررسی رابطه مشارکت کارکنان با نگرش به کامپیوتر، توجه به مقررات سازمان بعنوان هنجارهای ذهنی در بکارگیری کامپیوتر و اضطراب به کامپیوتر انجام شده است. نمونه های این پژوهش 319 نفر از پرستاران و کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی ایالت نیوسالت ولز استرالیا بودند. جمع آوری اطلاعات توسط پرسشنامه با 36 عبارت و در سه قسمت مشارکت؛ نگرش به کامپیوتر و هنجارهای ذهنی انجام گردید.
  یافته ها
  یافته ها نشان داد که %86.8 کارکنان زن و %11.6 مرد بودند. بیشتر زنان 35-44 (%42.1) ساله و بیشتر مردان 45-54 (%42.9) ساله بودند. %34.7 نمونه ها پرستار و %65.3 از کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی بودند. مشارکت کارکنان در سیستمهای کامپیوتری سبب ایجاد نگرش مثبت کارکنان به کامپیوتر می شود (p<0.0001). نتایج همچنین نشان داد که بین مشارکت و ابعاد نگرش به کامپیوتر (مراقبت از بیمار، اضطراب به کامپیوتر و محرمانه ماندن اطلاعات بیمار) رابطه معنی داری وجود دارد. به علاوه، کارکنان با مشارکت بالا از بیماران بیشتر مراقبت کرده و بیشتر به محرمانه ماندن اطلاعات بیماران توجه می کنند و کارکنان با مشارکت بالا سطح کمتری از اضطراب کامپیوتری را در مقایسه با سایر کارکنان با سطح مشارکت پایین نشان دادند.یافته ها همچنین نشان داد بین مشارکت کارکنان و هنجارهای ذهنی رابطه معنی داری وجود دارد (p<0.0001) و کارکنان با مشارکت بالا بیشتر به مقرارت سازمان در رابطه با بکارگیری و استفاده از کامپیوتر علاقه نشان می دهند.
  نتیجه گیری
  جهت موفقیت در بکارگیری سیستمهای کامپیوتری و در نهایت رسیدن به اهداف سازمان، توجه به عوامل موثر در بکارگیری مانند مشارکت کاربران در سیستمهای کامپیوتری اهمیت بسیار دارد.
  کلیدواژگان: مشارکت، نگرش به کامپیوتر، هنجارهای ذهنی، اضطراب به کامپیوتر
 • بهاره ملک افضلی صفحه 53
  نوروفیبروماتوزیس اختلال ژنتیکی است که با ایجاد تومور در اطراف اعصاب و اختلالات پاتولوژیکی دیگر مشخص می گردد. دو فرم اصلی آن NF1 و NF2 می باشد. نوروفیبروماتوزیس نوع (NF1) 1 شایعتر بوده و با ضایعات پوست، سیستم عصبی مرکزی، استخوان و غدد اندوکرین مشخص می گردد. نوروفیبروماتوزیس تیپ (NF2) 2 با اکوستیک نوروماهای دو طرفه و سایر تومورهای عصبی مشخص می گردد. سگمنتال نوروفیبروماتوزیس (NF5) بیماری نادری است که تاکنون 100 مورد از آن گزارش شده است و با نوروفیبروماهای جلدی با یا بدون علایم پوستی و محدود به یک منطقه از بدن مشخص می گردد.
  در این مقاله دو خانم 19 و 20 ساله مبتلا به سگمنتال نوروفیبروماتوزیس معرفی می شوند.
  کلیدواژگان: نوروفیبروماتوزیس، سگمنتال نوروفیبروماتوزیس، اکوستیک نوروما، نوروفیبرومای جلدی
|
 • Behzad Poopak, Aliakbar Pourfathollah, Hossein Najmabadi, Yousof Mortazavi, Seyed Hossein Yahyavi, Parvaneh Vosough, Mohammad Taghi Arzanian, Mina Izadyar, Gholamreza Bahoush, Elham Shahgholi, Amirali Hamidiyeh, Mohammad Faranoush, Gelareh Khosravipour, Fariba Nejaddoshanlou Page 1
  Background
  Enormous diversities of heavy chain immunoglobulin (IgH) & IgK molecules are generated during B- and T-lymphocyte differentiation through the rearrangement of gene segments. Additionally, random insertion and deletion of nucleotides between gene segments make unique sequences which are cell or clone specific. IgH and IgK gene rearrangements are the most and relatively common reported rearrangements in B-precursor acute lymphoblastic leukemia, respectively. The purpose of this study is to evaluate the pattern of IgH and IgK gene rearrangements using polymerase chain reaction (PCR) in BP-ALL in Iranian children.
  Materials And Methods
  For this prospective study, bone marrow aspirates of 183 patients with the diagnosis of acute leukemia were collected at admission before any chemotherapy. Having reviewed cytomorphology (L1:44%, L2:41%) and immunophenotyping, only 140 cases with the diagnosis of B-precursor ALL were selected. Mononuclear cells including leukemic blasts were isolated by density gradient. Having DNA extracted, hyper-variable regions of IgH and IgK were amplified by consensus primers using PCR. PCR products were analyzed after heteroduplex analysis and polyacrylamide gel electrophoresis (silver stain). The DNA sequences were compared and aligned to the sequences homologous for IgH and IgK published by Gene Bank.
  Results
  IgH gene rearrangements were found in 114 (90.4%) of patients using consensus primers for CDR-III and CDR-I regions (monoclonal 57.8% biclonal 34.9% oligoclonal 5.5%). Four of nine patients with T-ALL had clonal rearrangements of IgH. Clonal pattern of Igκ-Kde were present in 59 (67%) of cases (biclonal 10%). VKI (25%) and VKШ (22.7%) were the most common type of rearrangements.
  Conclusion
  Clonal rearrangement pattern of IgH gene was similar to other populations. Using FRI and FRIII primers in multiplex PCR increased the rate of detection and reducing turnaround time. IgK was slightly more frequent than previous reports while VKI (25%) was the most common type.
 • Mahsa Hadipour Jahromi, Estefan Daniels, Mahmoud Ghazi Khansari Page 9
  Background
  To test whether there is a common site of action for intravenous anaesthetics at the glycine receptor, the effects of binary combinations of thiopentone, pentobarbitone, and methohexitone have been tested on human α1 glycine receptors expressed in Xenopus laevis oocytes using two-electrode voltage-clamp techniques.
  Materials And Methods
  During this interventional study, recombinant human alpha-1 receptor gene was prepared and the mRNA was injected into cytoplasmic site of Xenopus oocytes. Two-electrod voltage clamp technique used for pharmacological studies of currents of chloride channels (receptors) from the membrane of oocytes. Then, the effect of three barbiturates on currents induced by agonist on the receptors was measured.
  Results
  Thiopentone (5-40mM), and pentobarbitone (25-400mM), (but not methohexitone) potentiated the glycine-induced (50mM) current in a dose-dependent manner, with the maximum potentiation observed to be 220%, and 400%, respectively. In binary combination with thiopentone, or pentobarbitone, methohexitone reduced potentiation compared to that by the individual anesthetics to 180%, and 280%, respectively. Combination of thiopentone and pentobarbitone (50mM) increased potentiation, compared to that by thiopentone alone.
  Conclusion
  Our results indicate that thiopentone and pentobarbitone both act as positive allosteric modulators at the alpha-1 glycine receptor. In contrast, methohexitone has no action alone but acts as a competitive antagonist to thiopentone and pentobarbitone. We suggest that these three intravenous barbiturate anaesthetics share a common site of action at the glycine receptor.
 • Frzad Jalali, Mahmood Hajahmadi, Seyed Mohammad Miri, Pgah Karimi Elizeie Page 15
  Background
  Prolongation of ventricular depolarization time (QRS duration) particularly in left bundle branch block (LBBB) is commonly associated with many cardiac diseases. Electrocardiographic study of QRS duration and electrical axis may be predictors of sever LV systolic dysfunction.
  Materials And Methods
  In this prospective study that was conducted in CCU and out-patient clinic of Shaheed Beheshti hospital in Babol (2000-2003), 150 patients with the diagnosis of LBBB were assigned in two groups (one QRS≥160 and the other with QRS<160 millisecond.). Then relationship between QRS-duration, left axis deviation (LAD) and echocardiographic LV ejection fraction (EF) were analysed using SPSS software and T-test, chi-square and linear regression analysis in step wise manner.
  Results
  There was no significant correlation between age and gender with duration of QRS and LAD among patients with LBBB (NS). The mean ± standard deviation of EF in the patients with a QRS duration ≥160 millisecond was significantly lower than the mean of EF in the patients with a QRS duration <160 millisecond (%(54.50±10.55) vs. %(23.89±5.47) p<0.001). Pearson correlation between EF and LAD was lower than its value between EF and QRS duration (r=0.378 p=0.006 vs. r=0.926 p<0.001, respectively).
  Conclusion
  Evaluating QRS duration in the presence of LBBB has a significant inverse relation with EF and when its value is greater than 160 millisecond, it could be a simple and appropriate marker of significant left ventricular dysfunction.
 • Mirsaeed Attarchi, Omid Aminian, Mandana Dolati Page 23
  Background
  Polyvinyl chloride (PVC) is used primarily to produce home appliances however, its production without vinyl chloride (VCM) is not reproducible. VCM has harmful effects on liver when is exposed during a long term duration. We surveyed long term liver effects with exposure of mild to moderate amounts of VCM.
  Materials And Methods
  In this case-control study, liver enzymes levels of 52 workers were compared with 48 staff employees using t-test analysis. Case group was composed of all occupied workers in PVC production unit (one of the petrochemical complex), while, the control group was chosen form administrative staff of the same petrochemical complex.
  Results
  The mean level of alkaline phosphatase (ALP) and gamma glutamine trans peptidase (GGT) were shown to be significantly differed between the two groups. Other measures such as AST, ALT, and direct and indirect billirubin were revealed to be higher in case group, however, their difference did not reach a statistically significant level.
  Conclusion
  Results revealed that exposure to even low levels of VCM may lead to mild liver cholestatic damage, therefore, use of tests for liver cholestasis such as GGT and ALP for individuals working in PVC production units should be kept in mind periodically.
 • Yousof Doustar, Alireza Gorjani, Mehrdad Hashemi Page 29
  Background
  Alloxan is a potent generative of reactive oxygen species (ROS), which can mediate B-cell toxicity. Reactive oxygen metabolites have been demonstrated to cause apoptotic cell death. The aim of this study was to investigate alloxan-induced morphological alterations in apoptosis.
  Materials And Methods
  For this experimental study, wistar rats weighed 200 g were chosen and assigned into four groups of five as follows. The treatment rats received alloxan (45, 90 and 135mg/kg intraperitoneally) and control group rats received saline normal. 48 hours following the injection, pancreatic tissue samples were obtained. The selected tissue samples were fixed in 10% formalin solution and then microscopic sections with the thickness of 5-6 micron were prepared and stained with TUNEL method. Meanwhile, at 12-, 24-, 48- and 36-hour intervals blood samples were obtained from all rats to check blood sugar level.
  Results
  Treatment groups showed apoptotic cells in pancreatic beta cells and high blood sugar in biochemistry laboratory test in comparison with controls. Indeed, the mean number of apoptotic cells in five microscopic fields of all treated groups was significantly (p<0.001) higher than the control group.
  Conclusion
  Mechanism of alloxan-induced apoptosis has not been fully understood however, evidences indicate that the pancreatic beta cell damage is mediated through the generation of cytotoxic oxygen free radicals.
 • Ali Davati, Anahlita Alikhah, Maryam Safabakhsh, Reza Gharebaghi, Mohammad Hossein Razzaghi, Maryam Mehri, Parisa Khajouie Page 35
  Background
  Heart diseases represent the most common causes of mortality worldwide. Knowledge towards heart disease and its risk factors is an important pre-requisite for an individual to implement behavioral change leading towards heart disease prevention. The aim of the present study was to determine the effect of education on knowledge of student's parent's towards cardiovascular risk factors.
  Materials And Methods
  This interventional study was carried out in Tehran 13th district. A well-prepared questionnaire was used to collect initial data. Data analysis was achieved by SPSS software using ANOVA, paired t-test and correlation coefficient.
  Results
  Totally, 432 subjects with the mean age of 34.6±5.9 years took part in our study, of whom 89.1% were householder. The mean knowledge score was significantly differed before and after education (p<0.05).
  Conclusion
  Unfortunately, parent's knowledge of cardiovascular risk factors were not adequate. This study suggests that educational programs can positively influence the knowledge towards cardiovascular risk factors.
 • Diana Hekari, Rahmat Mohammadzadeh, Reza Mohammadzadeh Page 39
  Background
  The present study survey risk factors of age-related cataract in patients admitted to selective referral centers in Tabriz. Nurses entail a preventive and educative role based on their knowledge and attitude towards the health and illness.
  Materials And Methods
  This case-control study was carried out using a consecutive sampling. Totally 500 subjects including 250 patients with age-related cataracts and 250 with non age-related cataracts were requested to fill a prepared questionnaire.
  Results
  Results revealed that occupation is a personal risk factor. Meanwhile, working indoors (OR=1.56), not wearing sunglasses (OR=1.63), diabetes mellitus (OR=2.06), hypertension (OR=2.51), use of aspirin (OR=3.89), tranquilizers (OR=2.96) and corticosteroid (OR=2.01) as well as fatty meal were risk factors. On the other hand, age-related cataract was associated with positive family history, smoking, electric shock and head X-ray.
  Conclusion
  Determining risk factors of age-related cataract may pave the way to postpone the morbidity of this disease.
 • Faezeh Sahbaie, Aghdas Davach, Zeraati, Zahra Najafi Page 43
  Background
  Child abuse has different meanings in different societies however, there is no uniform definition for child abuse. The present study was conducted to survey the relationship between family, emotional, and social factors and child abuse in girl primary schools in Tehran.
  Materials And Methods
  It was a case-control study. Initial data were obtained using child abuse, family, emotional and social questionnaires. Totally, 1300 primary girl students were randomly selected through districts 2,3,4,7 and 16. Then, 60 students scored higher the cut point were selected as the abused children (the case group) and 60 matched students scored below the cut point were served as the control group.
  Results
  Totally, 78.3% of abused children's fathers and 83.3% of their mothers were alive. These figures were 91.7% and 95% for non-abused children, respectively. Of abused children, 30% were abused with their mothers however, 33.3% of non-abused children were abused with their classmates. Meanwhile, 75% of abused children experienced severe physical violence. There was a significant association between child abuse and the following factors: age, occupation, level of education, economic status, number of children, divorce, drug addiction, social isolation and lack of access to social support.
  Conclusion
  Results have revealed that there was a significant association between child abuse and age, occupation, level of education, economic status, number of children, divorce, drug addiction, social isolation and lack of access to social support.
 • Farideh Yaghmaie, Pouria Yaghmaie Page 49
  Background
  Use of computer has been increased during the recent years. There are numerous factors affecting computer use in different organizations, while user’s involvement is among the most common influencing issues. The aim of the present study was to assess the relationship between computer user involvement and computer attitude and anxiety in community health centers.
  Materials And Methods
  It was a descriptive study. Totally, 319 nurses and staff working in community health centers were included. Data were collected using a questionnaire composed of 3 parts: computer user's involvement, attitude towards the computer, and computer anxiety.
  Results
  Results showed that most of the respondents, 86.8%, were women and 11.6% were men. Most of the male candidates (42.9%) aged 45-54 years while most of the females (42.1%) aged 35-44 years. User's involvement induce a positive attitude towards the computer (p<0.0001). Indeed, user's involvement could increase positive attitude toward computer for patient care and patient confidentiality and can reduce computer anxiety (p<0.05). Results have revealed that in the pretest analysis, most of the subjects had a moderate attitude and knowledge, however, following the education, most of the cases acquired suitable attitude and knowledge (p<0.001), while the differences among controls were not statistically significant.
  Conclusion
  For providing successful implementation and development of computerized information systems, user’s involvement is an important issue. Therefore, this factor should be considered by managers.
 • Bahareh Malekafzali Page 53
  Neurofibromatosis is a genetic disorder presented with tumoral tissue around a nerve and other pathologic disorders. Neurofibromatosis type I (NF1) is more frequent and involves skin, central nervous system, bone and endocrine glands. Neurofibromatosis type II (NF2) is, however, presented with bilateral acoustic neuroma. Neurofiromatosis type V (NF5) is a rare disorder that has been reported in only 100 cases worldwide and presents with cutaneous neurofibromas with or without skin lesions. In the present article we have introduced 2 females aged 19 and 20 with segmental neurofibromatosis.