فهرست مطالب

مدرس علوم انسانی - سال دهم شماره 4 (پیاپی 49، زمستان 1385)

فصلنامه مدرس علوم انسانی
سال دهم شماره 4 (پیاپی 49، زمستان 1385)

 • پژوهش های مدیریت در ایران
 • 270 صفحه، بهای روی جلد: 30,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/09/28
 • تعداد عناوین: 11
|
 • عادل آذر، امیر افسر، پرویز احمدی صفحه 1
  امروزه، سرمایه گذاری در بورس، بخش مهمی از اقتصاد کشور را تشکیل می دهد. به همین دلیل پیش بینی قیمت سهام برای سهامداران از اهمیت خاصی برخوردار شده است تا بتوانند بالاترین بازده را از سرمایه گذاری خود کسب کنند. از سوی دیگر، شاخص قیمت سهام نشان دهنده وضعیت کلی بازار سهام است و می تواند به پیش بینی سهامداران جهت سرمایه گذاری کمک کند. اغلب در سالهای گذشته از روش های کلاسیک برای پیش بینی قیمت سهام استفاده می کردند، اما با پیشرفت و توسعه مداوم روش های فرا ابتکاری، شبکه های عصبی و شبکه های عصبی فازی، کاربردهای روزافزونی در مبحث پیش بینی شاخص قیمت سهام پیدا کرده اند.
  در این تحقیق، سه رویکرد مطرح می شود: 1) پیش بینی شاخص قیمت سهام با رویکرد روش های کلاسیک؛ 2) رویکرد هوش مصنوعی؛ 3) رویکرد ترکیبی. به این منظور ابتدا ارزیابی عملکرد روش های کلاسیک از قبیل روش های هموارسازی نمایی، تحلیل روند، ARIMA و هوش مصنوعی از قبیل شبکه های عصبی و شبکه های عصبی فازی انجام شده است، سپس سناریو سوم، یعنی طراحی مدل ترکیبی از ARIMA، شبکه های عصبی و شبکه های عصبی فازی مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که توانایی مدل ترکیبی نسبت به تمامی روش های هوش مصنوعی و کلاسیک بالاتر است.
  کلیدواژگان: هوش مصنوعی، شبکه های عصبی فازی، شبکه های عصبی مصنوعی، شاخص قیمت سهام پیش بینی
 • علی اصغر پورعزت صفحه 17
  این مقاله براساس بخشی از نتایج پژوهشی که با عنوان «طراحی سیستم خط مشی گذاری دولتی برای تحقق عدالت اجتماعی، بر مبنای مدل حکومت حق مدار علوی در نهج البلاغه» انجام شده است، توسعه پیدا کرده است.
  معمولا هر سیستم خط مشی گذاری عمومی براساس مجموعه ای از اصول و گزاره های مبنایی طراحی می شود. اصولی که تحت تاثیر آموزه های مکاتب فلسفی سیاسی غالب در محیط اجتماعی خود شکل می گیرند؛ آموزه هایی که ممکن است تحت تاثیر فراگردهایی چون مجادلات ایدئولوژیک، گفتمانهای اخلاقی یا اجماع نظرهای عقلانی تدوین شوند.
  در حالی که اگر هدف از پی افکنی یک آموزه عدالت گرا، نیل به یک سیستم مطمئن مبتنی بر حق و حقیقت باشد، بعید است که چنین فراگرد هایی کارساز باشند؛ زیرا حق گرایی متضمن رعایت استلزامهای منطقی در استخراج گزاره ها و پی ریزی یک نظام علمی معتبر است. از این رو توصیه می شود که در سیر حق گرایی به حق مداری از روش تحلیل منطقی استفاده شود. به این ترتیب مجموعه ای از اصول عقلانی معتبر به مثابه اصول منطقی مبنایی مدنظر قرار گرفته، قضایایی به طور منطقی از آنها استنباط شوند.
  در این تحقیق ضمن استفاده از روش تحلیل منطقی و روش مطالعه تطبیقی، از متن کتاب نهج البلاغه به مثابه متن اولیه و اصلی برای استخراج گزاره های منطقی معرف عدالت حق مدار استفاده می شود.
  حاصل کار، استخراج و تدوین پنج اصل زیربنایی و استنباط نوزده قضیه منطقی از اصول مذکور بود که در قالب نظام منطقی نهایی عدالت حق مدار، مبنای مناسبی را برای مقایسه آموزه های این نظام با سایر آموزه های محاط بر دیگر سیستمهای خط مشی گذاری عمومی ارائه می کند.
  در جریان تحقیق، اصول زیربنایی اعلامیه جهانی حقوق بشر به مثابه یکی از بهترین دستاوردهای علمی بشر در قلمرو علم حقوق و اخلاق با اصول زیربنایی آموزه حق مدار مقایسه شد و به ارزش حق گرایی در سیر دانش افزایی تاکید شد.
  کلیدواژگان: روش تحلیل منطقی، اصول مبنایی، قضایای منطقی، توحید، برابری و آزادی، تناسب حق و تکلیف، تسهیل کمال گرایی، آموزه های مهم مکاتب فلسفی، سیاسی
 • شمس سادات زاهدی، غلامعلی نجفی صفحه 43
  اینکه توسعه پایدار در عمل چند معنا می دهد، چارچوبهای آن چیست و اجزای مفهومی آن کدامند، موضوعاتی است که در کشور ما نیز به طور لازم به آن توجه نشده است.
  هدف این مقاله پرداختن به این امر و بسط مفهومی توسعه پایدار است که در چهار زمینه ذیل صورت گرفته است:1- متمایز ساختن پارادیم توسعه پایدار: در این مقاله پارادایم پایداری و الگوی پایداری مطرح شد و تفاوتهای آن از پارادایم رشد و الگوی اصلی آن به تفکیک عنوان گردید.
  2- تبیین و ترسیم چارچوب توسعه پایدار: محیطها، ابعاد و اهداف- در نوشته ها. به طور کلی از توسعه پایدار به عنوان سیستم تلفیق کننده اهداف اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی تعریف شده است و به استناد همین تعریف برای آن سه دسته هدف و سه بعد اجتماعی، اقتصادی و زیست محیطی قائل شده اند که از طریق این سه بعد با سه محیط اجتماعی، اقتصادی و طبیعی(زیست محیطی یا اکولوژیکی) در ارتباط است.به استناد این پژوهش تلفیق این سه دسته هدف محتاج کارکرد سیستم سیاسی، محیط سیاسی و در نتیجه وجود یک دسته اهداف سیاسی است؛ یعنی الگوی مفهومی توسعه پایدار چهار دسته هدف، چهاربعد و چهار محیط دارد.
  3- تعیین و تبیین پایداری: توانایی سیستم برای پایداری، به گونه ای اجتناب ناپذیر وابسته به موفقیتی است که سیستم در ارتباط با محیط کسب می کند. اما لازمه ارتباط پایدار با محیط مستلزم توزیع منابع و مسئوولیت کار بین اجزای سیستم به نحوی است که عناصر درونی با قبول جایگاه و نقش خود همراه با عناصر دیگر برای تداوم کارکرد و پایداری سیستم در یک محیط متغیر فعالیت کنند. در این صورت پایداری به دو قسمت اصلی تقسیم می شود: پایداری درونی و پایداری بیرونی.
  4- بسط معنایی توسعه پایدار: براساس این پژوهش توسعه پایدار را می توان «مدیریت روابط سیستمهای انسانی و اکوسیستمها به منظور استفاده پایدار از منابع در جهت تامین رفاه حال و آینده انسانها و اکوسیستمها» تعریف کرد. برای چنین نظام مدیریتی ضرورت دارد که جوامع به تغییر و تقویت چهار موضوع مورد نیاز بپردازند که عبارت است از: ارزشهای هدایت کننده روابط، دانش درک روابط، تکنولوژی های استفاده شده در روابط و نهادهای مدیریت این روابط.
  در نهایت دو شمای مفهومی ترسیم شد: توسعه پایدار از نظر رفاه انسان و اکوسیستم و توسعه پایدار از لحاظ فرایند تغییر.
  کلیدواژگان: توسعه پایدار، پارادایم پایداری، پارادایم رشد، پایداری، پایداری درونی، پایداری بیرونی
 • امیرعلی سیف الدین، محمدحسین سلیمی، میرمهدی سیداصفهانی صفحه 77
  در این مقاله سعی می شود تا رویکرد نظامهای نوآوری و چارچوبها یا سطوح مختلف آن شناسایی و باهم مقایسه شود. نظامهای نوآوری رویکرد، جدیدی به نوآوری و توسعه فناوری است که در دو دهه اخیر توسعه و تکامل یافته است. وجه تسمیه آن با سایر رویکردهای مربوط به نوآوری در نگرش سیستمی آن است. این مقاله در سه بخش سازماندهی شده است. در بخش نخست سعی شده تا چارچوبهای تحلیل مختلف موجود در رویکرد نظامهای نوآوری شناسایی و تحلیل مقایسه ای شود. بخش دوم به دانش اختصاص دارد و انواع دانش، تعاملات ممکن دانشی و طبیعت تولید و به کارگیری دانش به عنوان پایه نوآوری بررسی می شود. در بخش سوم مقایسه ای بین سه چارچوب اصلی نظامهای نوآوری از منظر انتقال دانش می شود و تفاوتهای هریک از این سه چارچوب مشخص می شود.
  کلیدواژگان: نظامهای نوآوری، چارچوبهای تحلیل، انواع دانش، تعاملات دانش، انتقال دانش در نظامهای نوآوری
 • منصور صادقی صفحه 111
  این تحقیق با هدف طراحی و تبیین الگویی برای تحلیل متغیرهای گروهی مؤثر بر خلاقیت در مؤسسات پژوهشی انجام شده است. برای نیل به این هدف، موضوع تحقیق در قالب ادبیات خلاقیت در سازمان به پژوهش سپرده شد و نتیجه آن دستیابی به الگوی مفهومی تحقیق بود که در بر دارنده پنج متغیر خلاقیت، اندازه گروه، تنوع گروه، انسجام گروه و سیستم ارتباطات گروه می باشد.
  بر اساس الگوی مفهومی، پرسشنامه سنجش شاخصها تهیه و تنظیم شد. پرسشنامه مذکور بین افراد نمونه توزیع شد. بعد از توزیع، تکمیل و جمع آوری، پرسشنامه ها از نظر محتوا مورد کنترل و بررسی قرار گرفتند و درنهایت تعداد 308 پرسشنامه به دست آمد. داده های حاصل از پرسشنامه مذکور با استفاده از نرم افزار5/8 لیزرل حول فرضیه های تحقیق در قالب یک الگوی واحد آزمون شدند. نتایج به دست آمده نشان داد که انسجام گروه به طور مستقیم، اندازه گروه و سیستم ارتباطات گروه به طور غیر مستقیم و تنوع گروه هم به طور مستقیم و هم به طور غیر مستقیم بر خلاقیت پژوهشگران مؤسسات پژوهشی تاثیر دارند.
  کلیدواژگان: خلاقیت، اندازه گیری گروه، تنوع گروه، انسجام گروه و سیستم ارتباطات گروه
 • فیروزه عزیزی صفحه 135
  شرایط اقتصادی تاثیر بسیاری بر رشد صنعت بیمه دارد. شواهد نشان داده است که اگر چه عملکرد صنعت بیمه به شرایط اقتصادی بسیار مرتبط است، اما این صنعت در محیطهای مختلف اقتصادی توانسته است خود را حفظ کند و به فعالیت ادامه دهد.
  در این مقاله تلاش شده است تا تقاضا برای بیمه عمر با توجه به متغیرهای اقتصاد کلان بررسی شود. به بیان دیگر در این مطالعه رابطه میان متغیرهای کلان اقتصادی و جمعیتی (توسعه مالی، درامد، تورم، نرخ بهره، قیمت، بازده بازار سهام، و امید به زندگی) با تقاضا برای بیمه عمر در ایران در دوره زمانی 1369-1383 . ش. بررسی می شود.
  یافته های تحقیق نشان می دهد که نرخ سپرده های بلند مدت، قیمت بیمه، درامد، بازده سهام بورس اوراق بهادار و امید به زندگی از جمله مهمترین عوامل مؤثر بر تقاضا برای بیمه عمر در ایران می باشد. در این راستا قیمت بیمه رابطه معکوس قوی و مهمی با تقاضا برای بیمه عمر دارد. این یافته کاربرد بسیار زیادی برای سیاستگذاری دارد؛ زیرا که از این نتیجه می توان استراتژی های قیمتگذاری برای بیمه عمر را تنظیم کرد
  کلیدواژگان: بیمه، بیمه عمر، تقاضا، متغیرهای کلان اقتصادی
 • وفا غفاریان، حسین دهقانی پوده صفحه 151
  از منظر فلسفه علم «نظریات» زیربنای علوم تجربی می باشند [1، ص37]. نظریات علمی با توضیح چگونگی پدیده ها، حوزه معرفت بشری در علوم تجربی را شکل داده و با ایجاد مسائل تازه و مشارکت در شکل گیری نظریات جدید، این حوزه را گسترش می دهند.
  در این مقاله یک روش سیستماتیک برای انجام مطالعات علوم انسانی و ارائه نظریه های علمی ارائه شده است. این کار از طریق استخراج مفاهیم نهفته در پدیده و ساختاردهی معانی آن صورت می گیرد. ساختار منطقی یک نظریه با تلفیق برهانی دانش تجربی (قضیه خاص) با دانش نظری (قضیه عام)، یافته های حاصل از استقرا را به گزاره های قیاسی مبدل ساخته و به این ترتیب به آن هویت علمی می بخشد. برای انجام این فرایند یک روش پرکاربرد با عنوان «رویش نظریه» معرفی و چگونگی شکل گیری «نظریه» از طریق آن ارائه شده است.
  در ادامه مقاله به منظور تشریح بیشتر فرایند کار، یک تجربه عملی در مطالعات مدیریتی گزارش می شود. این مطالعه که به منظور «بررسی علل شکست استراتژی شرکتها» انجام گرفته با استفاده از روش مذکور در مطالعه 12 شرکت موضوع تحقیق، عوامل اصلی مؤثر در شکست استراتژی ها را در قالب دو نظریه ارائه داده است. در انتهای مقاله، چگونگی اعتبار بخشی نظریه ها از طریق «خطاسنجی» معرفی شده است.
  منظور اصلی این مقاله آشنا ساختن محققان و پژوهشگران حوزه علوم انسانی با یکی از روش های ساخت نظریه های علمی (رویش نظریه) و ارائه یک گزارش از تجربه عملی به کارگیری این روش می باشد، هر چند باید توجه داشت که ضرورت اختصار، تحقق این منظور را در حد اشاره ها محدود کرده است.
  کلیدواژگان: نظریه سازی علمی، مطالعات مدیریتی، رویش نظریه، خطا سنجی
 • طراحی الگویی برای تعیین سطح یادگیرندگی سازمانها: شرکتهای قطعه سازی خودرو
  وجه الله قربانی زاده، اصغر مشبکی صفحه 169
  ایجاد و حفظ مزیت رقابتی برای سازمانها در قرن بیست و یکم، مستلزم شناخت تغییرات تاثیرگذار برسازمان، چابکی و انعطاف در مواجهه با تغییرات و افزایش قابلیتها در ارتباط با تقاضاهای متنوع مشتریان است و تنها سازمان های یادگیرنده این گونه اند.
  سازمانها به منظور یادگیرنده شدن، فرایند چهار مرحله ای شناسایی و خلق اطلاعات، تعبیر و تفسیر و تبادل اطلاعات، کاربرد عملی اطلاعات/ تولید دانش و نهادینه کردن دانش را به کار می گیرند و اجرای چنین فرایندی نیازمند بستر مناسب سازمانی است. سازمان هایی که ویژگی های خاصی را در رهبری، نیروی انسانی، طرح سازمانی، فرهنگ و ماموریت و استراتژی خود ایجاد می کنند، زمینه را برای یادگیرنده شدن فراهم می سازند.
  نوآوری تحقیق در این است که سطوح یادگیرندگی سازمانها را براساس دو سنگ بنای فرایند یادگیری و ویژگی سازمان های یادگیرنده تعیین می کند و یافته های پژوهش نشان می دهد که شرکتهای قطعه سازی خودرو از نظر سطح یادگیرنده بودن با یکدیگر متفاوتند و می توان آنها را با توجه به میزان تاکید و استفاده آنها از داده، اطلاعات و دانش بترتیب به سازمان های داده مدار، اطلاعات مدار و دانش مدار تقسیم کرد. هر سازمان با توجه به اینکه تا چه مرحله از فرایند یادگیری سازمانی را به کار گرفته است و به چه میزان ویژگی های سازمان یادگیرنده را به دست آورده است، در یکی از سطوح یادگیرندگی سازمانها قرار می گیرد.
  کلیدواژگان: یادگیری سازمانی، فرایند یادگیری، سازمان یادگیرنده، ویژگی سازمان های یادگیرنده، سطح یادگیرندگی
 • منصور مومنی، بهروز زارعی، مجید اسماعیلیان صفحه 211
  هدف از این تحقیق نشان دادن توانمندی روش شبیه سازی کامپیوتری در ارتقای بهره وری و متوازن سازی سیستم تولیدی است. این تحقیق سعی دارد تا نخست با تبیین مدلهای شبیه سازی و ابعاد کاربردی آن نگاه خاص خود را بر موضوع بهره وری انداخته و توانمندی این روش را در عرصه بهبود بهره وری نشان دهد. در این راه پاره ای از مطالعات به عمل آمده - که بر مدار بهره وری صورت گرفته- ارائه شده است که با تبیین آنها به دنبال تشریح و اثبات توانمندی خاص شبیه سازی کامپیوتری در حیطه بهبود و ارتقای بهره وری می باشد.
  مطالعه موردی با شناسایی سیستم مطالعه شده و طراحی مدل سیستم موجود (مدل AS-IS) و تحلیل و بررسی نتایج حاصل از آزمایشهای مدل مذکور آغاز شد. در مرحله بعدی با مشخص کردن ضریب بهره برداری نیروی انسانی وسایل، تجهیزات و شناسایی نقاط گلوگاهی سیستم - که موجب کاهش کارایی و عملکرد آن می شود - اقدام به طراحی راهکارهای بهبود دهنده پیشنهادی(مدلTO-BE) شد.
  در نهایت با انجام آزمایشهای شبیه سازی و مقایسه و تحلیل نتایج خروجی های به دست آمده از مدل AS-IS و مدلهای TO-BE مشخص شد که یکی از سناریوهای پیشنهادی از میان راهکارهای بهبود دهنده، مناسبترین عملکرد را داشته است.
  کلیدواژگان: شبیه سازی کامپیوتری، بهره وری، سیستم تولید، بهبود فرایند
 • منصور مومنی، مجید اسماعیلیان صفحه 231
  در این مقاله سعی شده است تا عدم اطمینان موجود در فرایند تصمیم گیری چند معیاره بررسی و تحلیل شود. در فرایند تصمیم گیری چند معیاره دو نوع عدم اطمینان، رتبه بندی گزینه ها را تحت تاثیر قرار می دهد:1 عدم اطمینان موجود در قضاوتها و عناصر ماتریس تصمیم)ماتریس بازده (به وسیله توزیع احتمال مربوط به آن بیان می شود، البته فرض اساسی این است که عدم اطمینان موجود در ماتریس تصمیم در نتیجه شک و تردید تصمیم گیرنده در مورد صحت قضاوتها بوده و در نتیجه عدم توافق تعدادی از تصمیم گیرند گان نمی باشد؛ 2 عدم اطمینان مربوط به شرایط و خصوصیات آینده محیط تصمیم گیری که به وسیله مجموعه ای از سناریوها بیان می شود.
  سناریو ها در حقیقت تجزیه شرایط آینده محیط تصمیم گیری به تعدادی وضعیت مجزا می باشد. این نوع عدم اطمینان در فرایند تصمیم گیری چند معیاره کمتر توجه شده است.
  هر دو منبع عدم اطمینان می توانند منجر به نقض شدن رتبه بندی ها و کاهش میزان اطمینان تصمیم گیرنده به نتایج به دست آمده شود. با استفاده از روش شبیه سازی می توان تاثیر هر دو نوع عدم اطمینان را در تعیین وزن نسبی و رتبه بندی نهایی گزینه ها بررسی کرد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که با افزایش میزان عدم اطمینان عناصر ماتریس تصمیم، احتمال نقض شدن رتبه بندی ها و عدم اطمینان به آنها افزایش پیدا می کند. در این شرایط می توان یک تعبیر احتمالی از رتبه بندی نهایی گزینه ها ارائه کرد.
  کلیدواژگان: شبیه سازی، عدم اطمینان، تصمیم گیری چند معیاره
 • چکیده مقالات به زبان انگلیسی
  صفحه 255
|
 • Adel - Azar_Amir - Afsar_Parviz - Ahmadi Page 1
  Today, stock investment has become an important mean of national finance. Apparently, it is significant for investors to estimate the stock price and select the trading chance accurately in advance, which will bring high return to stockholders. In the past, long-term trading processes and many technical analysis methods for stock market were put forward. However, stock market is a nonlinear system, due to the political, economical and psychological impact factors. Thus, it is difficult for us to use traditional analysis tools to make stock transaction decision. With the developmenting of nonlinear methods such as neural networks and fuzzy neural networks, we can now use these methods for stock price forecasting. In this research, we presented three scenarios: 1) stock price forecasting with classical methods approach, 2) stock price forecasting with artificial intelligence methods approach, and 3) stock price forecasting with hybrid model. Therefore, first, we designed classical models such as exponential smoothing, trend analysis, and ARIMA, then artificial intelligent models such as neural networks and fuzzy neural networks were designed, next the third scenario i.e., hybrid model, was presented. Finally, the scenarios were measured. The experimental result showed that the hybrid model had more accuracy than the classical or artificial intelligent models. The hybrid model enjoyed also such properties as fast convergence, high precision and strong function approximation ability, there¬fore, it is suitable for real stock price forecasting.
 • Ali Asghar, Pourezzat Page 17
  This article was developed on the base of the findings of a research named “Designing a public policy making system to achieve social justice, based on Alavian truth-oriented model of governance” (2004). Every public policy making system is usually designed based on a set of principles and fundamental statements; the principles that are impacted from dominant doctrines of political philosophy schools in their social environment. Usually these doctrines are formulated by ideological challenges, ethical discourses or reasonable consensus. But, to conceptualize the truth oriented justice, it is important to regard logical analytical method for referring and formulating the statements to establish a reliable knowledge based system. So, applying comparative analysis and logical analytical method will help the transaction from truth-directed system to truth-oriented system. In this method, after introduction and acceptance of a set of reasonable principles, several theorems were extract. (These principles were extracted from Nahjolballagha but were formulated based on logical analytical method); and the final logical system was made based on these principles and theorems. Accordingly, we can benchmark these statements as one of the best systems for assessing the doctrines of other systems. In this way, the universal declaration of human rights, as a best verbal artifacts of human being, was compared with this system, using a comparative approach. Finally, the valuable results of the truth-oriented system were emphasized.
 • Shamsosadat - Zahedi_Gholamali - Najafi Page 43
  Humans way of life is placing an increasing burden on the planet. We are damaging the natural environment and imposing on the nature for excess of needs dictated by ecological and biological dimensions. This implies, damaging the life of the next generations and negating the principles of sustainable development. Humans detrimental behavior is based on principles of growth paradigm, in which, human comsumption patterns have negative effects on the environment. The current model of development is unsustainable and can not secure the future of human beings on the planet. This article identifies similarities and differences of the paradigms of growth and sustainability. The main contribution of the article is to develop a new conceptual framework for sustainable development by including political parameter as an extra dimension and presenting two conceptual frameworks: 1) for humans and eco-systems wellbeing and 2) for the process of change.
 • Amir Ali - Seifoddin_Mohammad Hosein - Salimi_Mir Mahdi - Syyed Esfahani Page 77
  This paper tries to identify and compare the levels and frameworks of innovation systems (IS) approach. Innovation systems approach is a new approach to innovation and technology development that developed and evolved in the recent two decades. This approach is a systemic approach to innovation. Consisted of three parts, part one tries to identify and analyze the existing different analytical approaches of Innovation systems, the second part focuses on knowledge, types of knowledge, interactions between knowledge and nature of generating and using of knowledge as the base of innovation, and the third part compares three main frameworks of innovation systems from knowledge perspective to recognize differences of the mentioned frame works.
 • Mansoor, Sadeghi Page 111
  This research was accomplished to design and to verify a model for analyzing of group factors affective on creativity in the research institutions. To achieve this goal, after studying the creativity literature, we presented a conceptual model based on the mentioned literature, containing four variables: creativity, group diversity, group cohesiveness and group communications system. Based on the conceptual model, a questionnaire was developed to measure the variables. We controlled and surveyed their contents and finally 308 questionnaires were gathered. Then the obtained data were analyzed according to the research hypothesis with the help of a software named LISREL8.5 in the form of a model: the obtained results showed that the group cohesiveness directly, the group communications system indirectly and the group diversity directly and indirectly are effective in the researchers creativity of the research institutions.
 • Firouzeh, Azizi Page 135
  Economic environments have a profound effect on the growth of the insurance industry. History has shown that, although the performance of the insurance industry is closely linked to economic conditions, it has been able to survive in different economic environments. This study is undertaken to examine the demand for life insurance in Iran from a macroeconomic perspective. More formally, the work was carried out in order to study the interaction between the macroeconomic and demographic variables (i.e financial development, income, inflation, interest rate, price, stock market return and life expectancy) and the demand for life insurance in order to seek evidence of their relationship in the context of Iran for the period 1369-83(1990-2004). The major findings of this study indicated that the saving deposits rate, price change, income, stock marked return and life expectancy in insurance are important macroeconomic variables associated with the demand for life insurance in Iran. Further a change in the price of insurance has a significant negative relationship with the demand for life insurance. These findings have an important implication on policy formulation and also for the policy markers in developing pricing strategies. for the policy makers.
 • Vafa - Ghaffarian_Hosein - Dehghani Poodeh Page 151
  Empirical sciences are systems of theories. Scientifics theories build up the human’s knowledge realm through explaining the phenomena and develop it by raising new issues and participating in the formation of new theories in responding them¬. This article presents a systematic method for theory building in managerial Studies as well as human oriented researches. The theories take shape by means of extracting and organizing the “concepts” hidden in the research subjects. This logic merges the empirical knowledge (singular statement)with the theorems (universal statements) by justification and generates new deductive theorems with scientific validity. Thus, in the present research “Grounded Theory”(GT) was presented as a widely accepted methodology and the theory building process was explained by means of GT. An experience of theory building in managerial research was then presented to enlighten the process more clearly. This research studied twelve failed companies to find out the reasons behind the crashed strategies and the findings were presented in the pattern of two theories. The trustworthiness of the two theories was introduced through "falsification" at the end of the article. The main purpose of this research was to familiarize the human science researchers with “theory building” and to report an actual work through the use of this me methodology. Even though it was restricted to summarizing due to its short structure.
 • Designing a Model for Determining Learning Organizations Levels: Automobile Pieces Manufacturing Firms
  Asghar Moshabaki, Vajhollah Ghorbanizadeh Page 169
  Creating and protecting competitive advantage by organizations in the 21st century, requires identifying affective environmental changes on organizations, agility and adoption with those changes and increasing capability for answering the various needs of customers. Only learning organizations have these properties. For being learning, organizations apply a process that includes four sub processes including: 1) identifying and creating information, 2) interpreting and transforming information, 3)¬applying information at work/¬ creating knowledge,¬ and 4)institutionalizing of knowledge. Applying these processes requires organizational fitness and specific characteristics of leadership, manpower, organizational design, organizational culture, mission and strategies.¬ ¬These characteristics facilitate learning and becoming learning organization. Innovative aspect of this research is that it provides a model that identifies learning levels of the automobile pieces manufacturing firms based on learning process and learning organization characteristics. The obtained results indicated that learning level differs from one firm to another and we can divide all organizations to three levels: 1) data oriented, 2) information oriented and 3) knowledge oriented with respect to their focus on data, information and knowledge. Considering how much learning process is applied and how much characteristics of learning organizations are obtained, each organization lays on one of the mentioned category levels.
 • Mansour Moemeni_Behroz - Zarei_Majid - Esmaelian Page 211
  The purpose of this study is to explain the ability of the computer simulation methodology to improve productivity of a production system. At the beginning, it demonstrates how simulation can be employed in productivity analysis. In this regard, a case study approach was used and the proposal methodology was implemented to represent the simulation capability to enhance the productivity in the case study. An explanation of the existing system was presented and the corresponding model called AS-IS model was designed, then the model was runned and the output was analyzed. The results of the study showed the bottlenecks and performance measures of the existing system and the initiated two models according to the simulation output, called TO-BE models. The results obtained from the simulation experiment showed the performance measure in the TO-BE models. The manager of the company, has selected the TO-BE2 model as the best alternative based on the economical and others measure.
 • Mansour Moemeni_Majid - Esmaelian Page 231
  The purpose of this study is to explain the ability of the simulation methodology to consider uncertainty of the multi criteria decisions making. The rank order of decision alternatives depends on two types of uncertainty:(1) uncertainty associated with the decision making judgment regarding each element of decision matrix described by distribution function, and (2) uncertainty regarding the future characteristics of the decision making environment described by a set of scenarios. Scenario is description of the decision making environment into some separate situations¬. Researchers concentrate on this type of uncertainty less than other types. Both types of uncertainty are capable to opposite the rank of alternatives and decline the certainty of decision maker to the rank order of alternatives. In The present research, a simulation approach for handling both types of related uncertainty was described. The final conclusions showed that when uncertainty associated with the decision making judgment regarding each element of decision matrix increases, the probability of rank reversion and rank uncertainty increases too. Under these situations, the final ranking of the alternatives is probabilistic.