فهرست مطالب

طب نظامی - سال نهم شماره 1 (پیاپی 31، بهار 1386)
 • سال نهم شماره 1 (پیاپی 31، بهار 1386)
 • تاریخ انتشار: 1386/03/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • کاظم احمدی، مجید ریاضی پور صفحه 1
  مقدمه
  مایکو توکسین T-2 روی بخش های مختلف سیستم ایمنی از قبیل مغز استخوان، طحال، تیموس، غدد لنفاوی و سلول های ایمنی اثرات تخریبی داشته و ساختار و اعمال ایمنی را دچار اختلال می کند. هدف از این مطالعه بررسی اثر مایکو توکسین T-2 بر مرگ سلولهای ماکروفاژی وتولید نیتریک اکساید می باشد.
  مواد و روش کار
  سلول های ماکروفاژ از صفاق موش ها با تزریق PBS سرد به داخل حفره شکمی و سپس مکش آن به کمک پیپت پلاستیکی بدست آمد و پس از سه بار شستشو و شمارش، سوسپانسیون سلولی به تعداد 105 سلول در هر میلی لیتر محیط RPMI به هر چاهک پلیت های 24 خانه اضافه شد، و پس از دو ساعت انکوباسیون در 5% Co2، مایع رویی کشت سلولی آن خارج شد. ماکروفاژهای چسبیده به ته پلیت با غلظتهای مختلف مایکو توکسین T-2 تیمار شده و پس از 24 ساعت انکوباسیون در شرایط فوق، مایع رویی جهت اندازه گیری نیتریک اکساید برداشت و درصد مرگ سلولها با روش ترپن بلو بررسی گردید.
  نتایج
  نتایج بدست آمده نشان داد که در سلولهای تیمار شده با مایکو توکسین T-2 بیشترین مرگ سلولی و کمترین مقدار نیتریک اکساید در پاسخ به 100 نانوگرم بدست آمد (01/0 P<) ولی در غلظتهای کمتر از یک نانو گرم، مرگ سلولی در مقایسه با گروه کنترل اختلاف معنی داری را نشان نداد.
  بحث: مرگ سلولی ناشی از مایکو توکسین T-2 مستقل از ترشح نیتریک اکساید می باشد و مایکو توکسین T-2 در غلظت کم نه تنها خطری برای سلولهای ماکروفاژی ندارد بلکه اثر ایمونومدولاتوری نیز دارد.
  کلیدواژگان: مرگ سلولی، ماکروفاژ، مایکوتوکسین T، 2‎، نیتریک اکساید
 • جواد عاملی، مصطفی قانعی، جعفر اصلانی، غلامرضا کرمی، کاظم قدوسی، حسین کچویی، علیرضا سعادت صفحه 7
  هدف
  بسیاری از جانبازان مصدوم گاز خردل از مشکلات تنفسی در طول خواب شکایت می کنند. گاز خردل موجب تراکئومالاسی و افزایش قابلیت کلاپس راه هوایی می شود. شلی عضلات در خواب همراه با کلاپس راه هوایی می تواند سبب انسداد راه هوایی شود. این مطالعه برای بررسی انواع اختلالات تنفسی خواب جانبازان گاز خردل که از مشکلات تنفسی طی خواب شکایت داشتند انجام شده است.
  روش کار
  به روش غیر تصادفی 31 بیمار مصدوم گاز خردل مراجعه کننده به درمانگاه ریه بیمارستان بقیه اله الاعظم(عج) که از مشکل تنفسی طی خواب شکایت داشتند، انتخاب شده و پس از اخذ اطلاعات دموگرافیک و تکمیل پرسشنامه Epworth Sleepiness Scale تحت پلی سومنوگرافی قرار گرفتند. بعلاوه از بیماران آزمایش شمارش گلبولی، قند خون ناشتا و لیپیدهای سرم به عمل آمد.
  نتایج
  میانگین سنی بیماران 7/11 ± 45/46 سال بود. میانگین BMI در تمام بیماران 9/6 ± 8/30 و در بیماران مبتلا به وقفه تنفسی انسدادی 8/7 ± 4/33، میانگین قطر دور گردن تمام بیماران 1/3 ± 3/41 سانتیمتر و در گروه وقفه تنفسی انسدادی 5/3 ± 5/42 بود. میانگین اندکس خواب آلودگی ESS در تمام بیماران1/1 ± 97/10 و در بیماران با وقفه تنفسی انسدادی 8/8 ± 1/14 بود. یافته های پلی سومنوگرافی در 7 نفر(6/22%) طبیعی، در 7 نفر (6/22%) نشانگان خرخر اولیه، در 10 نفر (2/32%) وقفه تنفسی انسدادی با میانگین اندکس آپنه هیپوپنه 2/10 ± 3/22 و میانگین اشباء اکسیژن شریانی 1/8 ± 6/72، 5 نفر (1/16%) آپنه مرکزی با میانگین اندکس آپنه هیپوپنه 7/8 ± 8/15 و 2 نفر (4/6%) آپنه مخلوط مرکزی و انسدادی را نشان می داد.
  بحث: گرچه در بروز اختلال تنفسی خواب عوامل مختلف از جمله سن، جنس، مصرف سیگار و چاقی نقش دارند اما فراوانی بالای وقفه تنفسی انسدادی خواب در بیماران مورد آزمایش حاکی از نقش احتمالی مواجهه با گاز خردل و تراکئومالاسی ناشی از آن در ایجاد این اختلال می باشد. برای اثبات چنین نقشی نیاز به مطالعه گسترده تر در جانبازان مصدوم با گاز خردل می باشد.
  کلیدواژگان: وقفه تنفسی انسدادی خواب، گاز خردل، پلی سومنوگرافی
 • اسفندیار آزادمرزآبادی، حمید طرخورانی، نسرین سادات امامی خوانساری صفحه 15
  هدف
  استرس شغلی نوعی کنش متقابل بین شرایط کار و ویژگی های فردی است که در آن درخواست های محیط کار بیش از آن است که فرد بتواند از عهده انجام آن برآید. این تحقیق درصدد یافتن استرس های شغلی گروهی از کارکنان سپاه است.
  مواد و روش ها
  نمونه مورد مطالعه در این تحقیق عبارتند از 164 نفر از کارکنان سپاه که به روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند. ابزار تحقیق عبارت از پرسشنامه سنجش استرس کارکنان و پرسشنامه سنجش تنیدگی شغلی اسپیو بوده است.
  یافته ها
  بر اساس نتایج حاصله 5/13درصد نمونه مورد بررسی دارای استرس شغلی زیاد و 9/72 درصد نیز داری استرس در حد متوسط بوده اند. در میان عوامل استرس زای مربوط به نقش 28 درصد نمونه در محیط فیزیکی دارای استرس زیاد بوده اند. در میان عوامل استرس زای شغلی مربوط به نقش بالاترین میانگین مربوط به استرس ناشی از محیط فیزیکی، دوگانگی نقش و پس از آن محدوده نقش و پایین ترین میانگین را استرس ناشی از مسئولیت به خود اختصاص داده است.در بین عوامل مختلف استرس زا بالاترین میزان همبستگی بین عامل استرس کار- خانواده و استرس کار بدست آمد.
  بحث و نتیجه گیری
  طبق نتایج بدست آمده 63 درصد افراد در بعد تنیدگی ناشی از مسئولیت دارای استرس متوسط و 28 درصد در عامل محیط کار دارای تنیدگی زیاد بوده اند. بین استرس خانواده و کار و استرس کلی همبستگی بالایی مشاهده شد. نتایج پرسشنامه های تنیدگی و استرس یکدیگر را تایید می کند و این امر دلیل بر استرس زا بودن نوع کار واحد مورد مطالعه است. این نتایج در سایر مطالعات نیز مورد تائید قرار گرفته است.
  کلیدواژگان: استرس، استرس شغلی، کارکنان نظامی
 • عباسعلی ایمانی فولادی، مرتضی ستاری، زهیر محمدحسن، تقی عزیزی، مهدی مهدوی، نیما خرم آبادی، سیدهمایون صدرایی، سید رضاحسینی دوست صفحه 23
  مقدمه
  انتروتوکسینهای استافیلوکوکی (SEB) در شرایط آزمایشگاهی (In vitro) باعث فعال سازی سلولهای T از طریق ژن Vβ می شود. خصوصا انتروتوکسین تیپ B استافیلوکوکوس اورئوس Vβ8 سلولهای T را فعال می کند.
  مواد و روش ها
  در این تحقیق میزان تحریک و فعال سازی سلولهای T توسط SEB در شرایط In vitro مورد بررسی قرار گرفت. به منظور دستیابی به دوز مطلوب توکسین جهت فعال سازی سلولهای T، ابتدا سلولهای T از گره لمفاوی موش Balb/c جدا شد. لمفوسیتهای T جدا شده در معرض غلظتهای 1،10،100،1000،10000 نانوگرم بر میلی لیتر از SEB قرار گرفت. پاسخ میتوژنیک و قدرت تحریک کنندگی SEB بعد از 72 ساعت با آزمایش MTT مطالعه شد.
  نتیجه گیری
  نتایج نشان داد که دوز 1000 نانوگرم بر میلی لیتر از SEB باعث تحریک مطلوب سلولهای T می شود. علاوه بر این میزان آپپتوزیس ایجاد شده ناشی از SEB در سلولهای لمفوسیت به روش رنگ آمیزی هوخست بررسی گردید، نتایج اختلاف معنی داری مبنی بر ایجاد آپپتوزیس ناشی از اثر غلظت فوق SEB در مقایسه با کنترل منفی نشان نداد، و هیچ اثر سوء بر روی سلولهای لمفوسیت نداشت.
  بحث: از آنجائیکه انتروتوکسینها سوپر آنتی ژن هستند و با تحریک سلولهای لمفوسیت سرکوبگر قادرند از رشد تومور جلوگیری کنند، لذا می توانند نامزد خوبی در درمان تومورها باشند. لازم به ذکر است که SEB بصورت آئروسل قادر به عبور از دستگاه تنفسی نیز است و می تواند به عنوان یک عامل بیولوژیک مطرح باشد. لذا در مطالعات آزمایشگاهی باید این خصوصیت SEB مدنظر بوده تا باعث آلودگی تیم تحقیقاتی نگردد.
  کلیدواژگان: انتروتوکسین استافیلوکوکوس اورئوس، سوپرآنتی ژن، تومور، سلول لمفوسیت
 • حسنعلی محبی، سیدحامد حسینی، شعبان مهرورز، فرزاد پناهی، یونس پناهی، یاشار محرم زاد صفحه 31
  مقدمه
  در سحرگاه روز جمعه 5 دی ماه 1382، زمین لرزه مخربی شهر بم و روستاهای پیرامون را تخریب کرد. در این رویداددر حدود40000 نفر کشته و مجروح گردیدند. دانستن شدت آسیب و نوع مشکلات مصدومینی که از زلزله بر جای مانده اند در پیش بینی اقدامات درمانی مورد نیاز ضروری است.
  مواد و روش کار
  این مطالعه به شکل توصیفی مقطعی (Descriptive Cross-Sectional) و با استفاده از پرونده مصدومین ارجاع شده زلزله بم که در بیمارستانهای نظامی و غیر نظامی تهران بستری شده بودند انجام گرفته است. داده های دموگرافیک، عوارض، تشخیص، نوع آسیب، اطلاعات مربوط به پذیرش، ترخیص و انتقال، علایم حیاتی، سطح هوشیاری، اقدامات تشخیصی و درمانی انجام گرفته در اورژانس و بخش و نتیجه نهایی توسط پرسشنامه گرد آوری شد. با استفاده از شاخص های آماری توصیفی،توسط نرم افزار 13 SPSS تجزیه و تحلیل اطلاعات صورت گرفته است.
  نتایج
  از تعداد 854 نفر از مصدومین بررسی شده، 510 نفر (7/59%) در بیمارستانهای غیر نظامی و 344 نفر (3/40%) در بیمارستان های نظامی بستری و در مجموع 7/54 % آنها مذکر بودند. شایعترین اقدام درمانی در اورژانس عبارت بود از: ثابت کردن اندام در 389 نفر (4/50%) بود. از میان 945 آسیب ایجاد شده، شایعترین ضایعه در مصدومین را شکستگی اندام تحتانی در 291مورد (8/30%) تشکیل می داد. در 242 مصدوم اقدامات جراحی انجام شد. 38 بیمار در بخش مراقبت های ویژه بستری شدند. میانگین شدت آسیب (ISS) در مصدومین 7/6 بود و 9/11% دارای ISS بالاتر از 15 (ترومای شدید) بودند.
  بحث: با توجه به پیدایش درصد زیادی از آسیب های ارتوپدیک در اندامها و لگن در مصدومین ارجاع شده، پیش بینی انجام اقدامات پاراکلینیکی به خصوص در تصویرنگاری و آمادگی بیمارستان های مناطق دورتر جهت درمان مشکلات ارتوپدیک، از نکات مهم در مدیریت چنین بحرانی می باشد.
  کلیدواژگان: زلزله، بم، تروما، شدت آسیب
 • غلامحسین علیشیری، مصطفی قانعی، لیلا زاهدی شولامی، نوشین بیات، محمدمهدی امام، امیر مسعود جعفری صفحه 37
  هدف
  سولفور موستارد که به عنوان گاز خردل ‎(MSG)‎ شناخته می شود و در جنگ ایران عراق استفاده شد مسئول آسیب شیمیایی حدود 1 میلیون بیمار ایرانی است. به نظر می رسد که این بیماران در خطر بیشتری برای ابتلا به استئوپروز به دلیل استفاده از کورتیکواستروئیدها جهت درمان عوارض مزمن و در پاره ای موارد به علت هایپوگونادیسم باشند.
  مواد و روش کار
  این مطالعه یک مطالعهٔ مقطعی ست که بر روی 56 مجروح شیمیایی مورد مواجهه با گاز خردل (ارجاع داده شده به بیمارستان بقیه الله (عج)) و 29 مرد سالم انجام شد. اندازه گیری تراکم معدنی استخوان ‎(BMD)‎ در استخوان فمور و ستون مهره ها با استفاده از تکنیک dual energy x-ray absorptiometry (DEXA)‎ انجام شد. اطلاعات جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار SPSS نگارش ‎13 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. 05/0 P<‎ به عنوان سطح معنی دار در نظر گرفته شد.
  نتایج
  اختلاف میانگین تراکم استخوانی در میان بیماران با سابقه تماس با گاز خردل و افراد سالم معنی دار بود (00/0= P). به طور کلی با ارزیابی های کمی 39/5 درصد استئوپروز، 46/5 درصد استئوپنی و 14 درصد تراکم معدنی نرمال در بین بیماران شیمیایی مواجهه یافته به دست آمد. یک رابطه معنی دار بین تماس با گاز خردل و استئوپروز وجود داشت (00/0= P). بین شاخص توده بدنی ‎(BMI)‎ و تراکم معدنی استخوانهای ستون مهره ها و فمورال ارتباط معنی داری پیدا نشد (05/0= P). بحث: یک کاهش مشخص در میزان تراکم استخوانهای فمورال و ستون مهره ها در بین بیماران مواجهه شده با گاز خردل وجود داشت. نتایج نشان دهنده افزایش خطر شکستگی در این بیماران است که می تواند شرایط آنها را بدتر کند. تجویز عوامل محافظت کننده استخوان می تواند برای این بیماران سودمند باشد.
  کلیدواژگان: تراکم معدنی، استخوان، گاز سولفور موستارد
 • سیدعباس تولایی، شروین آثاری، مهدی حبیبی، حمیدرضا خدامی، شکوفه رادفر، مصطفی نادری، حسین کچویی صفحه 43
  مقدمه
  با توجه به محدودیت تخت های روانپزشکی و تحمیل هزینه بستری طولانی مدت، طول مدت بستری در بخش روانپزشکی مورد توجه محققین می باشد. متاسفانه اطلاعات محدودی از طول مدت بستری روانپزشکی در بیمارستانهای نظامی کشورمان در دسترس است. مطالعه حاضر با هدف بررسی طول مدت بستری نیروی نظامی در بخش روانپزشکی در بیمارستان بقیه الله انجام شد.
  مواد و روش کار
  در این مطالعه که به صورت گذشته نگر انجام شد، تعداد 830 پرونده بستری مربوط به مردان نظامی بستری شده در بخش روانپزشکی بیمارستان بقیه الله به صورت تصادفی ساده از بین کل پرونده های مربوط به سالهای 1381-1380 بررسی شد. طول مدت بستری و متغیرهای دموگرافیک و مرتبط با سلامت روان ثبت گردید.
  نتایج
  محدوده و میانگین (انحراف معیار) طول مدت بستری به ترتیب برابر 51-1 و 69/7 ± 80/10 روز بود. طول مدت بستری به ترتیب در 220 نفر (5/26%) کمتر یا مساوی 5 روز، 271 نفر (7/32%) 10-6 روز، 172 نفر (7/20%) 15-11 روز و در 167 نفر (1/20%) بیش از 16 روز بود. طول مدت بیشتر بستری با سطح تحصیلات بالاتر از دیپلم، قرار گرفتن تحت ECT و طول مدت کمتر بستری با سابقه خودکشی و سابقه مصرف مواد مخدر همراه بود. طول مدت بیشتر بستری با اختلالات سایکوتیک و طول مدت کمتر بستری با اختلالات خلقی، اختلالات شخصیتی و سایر اختلالات همراه بود. ارتباط معنی دار آماری بین طول مدت بستری و سرباز یا کادر رسمی بودن و یا وضعیت تاهل مشاهده نشد (05/0 p>).
  بحث: در مطالعه حاضر، حدود 20% بیماران بستری شده در بخش روان بیماران پزشکی بیمارستان بقیه الله بیش از 16 روز بستری شده اند، که با توجه به هزینه فراوان هر روز بستری وکمبود تخت روانپزشکی بر سیستم درمانی نظامی، مطالعات آتی با هدف بررسی علل بستری طولانی مدت در بیماران روانپزشکی توصیه می شود. به منظور کاهش طول مدت بستری، به نظر می رسد که لازم است به متغیرهایی از قبیل سطح تحصیلات، تحت ECT قرار گرفتن، سابقه مصرف مواد مخدر، سابقه خودکشی و برخی اختلالات روانپزشکی توجه نمود.
  کلیدواژگان: طول مدت بستری، بخش روانپزشکی، بیمارستان نظامی، پرسنل نظامی، ECT
 • مسعود حفیظی، سلیمان خیری، مرتضی ایزدی صفحه 51
  هدف
  همیشه، نتیجه تست های سرمی بر روی سرمهایی که یک یا چند بار ذوب و مجددا فریز شده اند با این سئوال همراه است که این نتایج قابل قبول نیست و آیا با افت نتیجه و منفی کاذب همراه است؟ هدف این مطالعه آزمایشگاهی تعیین تاثیر سیکل های ذوب شدن فریزشدن سرم نمونه ها، بر سطح آنتی بادی اوریون می باشد.
  مواد و روش کار
  این مطالعه شامل 25 نمونه سرم بود که پس از نمونه گیری در یخچال و حرارت 20- درجه سانتیگراد فریز شدند. پس از یک هفته ذو ب شدند و تحت آزمایش اول قرار گرفتند. پس از آن مجددا در حرارت 4+ درجه سانتیگراد فریز شدند. پس از گذشت یک هفته مجددا ذوب شدند. پس از دومین ذوب شدن، نمونه ها تحت همان آزمایش Mumps IgG به روش ELISA قرار گرفتند. نتایج به صورت Im mune Serum Ratio) (یا ISR اول و دوم و درصد تغییرات آنها ثبت گردید. مدل رگرسیون خطی برای بررسی درصد تغییرات ISR به کار برده شد و مورد آنالیز قرار گرفت.
  نتایج
  بر اثر سیکل های فریز شدن ذوب شدن، سه نوع تغییر در سطح آنتی بادی اوریون به روش الایزااتفاق افتاد: در 44% موارد سطح ISR ثابت بود. که عمدتا در جنس مونث و سن 13-8 سال دیده شد. در 32% موارد کاهش سطح ISR وجود داشت، که در مردان با ISR اول بیش از 4 و سن بین 19-14 سال گزارش شد. افزایش سطح ISR در 24% موارد در مردان 12-10 سال های گزارش شد که سطح ISR اول کمترین و بین 2-1 بود. با استفاده از مدل رگرسیون، سطح ISR اول یک فاکتور اساسی در درصد تغییرات ISR دوم بود ولی نه جنس و نه سن، اثر قابل توجهی نداشتند.
  نتیجه گیری و بحث: گرچه سطح آنتی بادی که با ISR نشان داده می شود، تحت تاثیر سیکل های فریز ذوب شدن قرار می گیرد، ولی این تغییرات سبب منفی کاذب تست ها نمی شوند. به عبارت دیگر تاثیر محدود کمی و نه کیفی دارد.
  کلیدواژگان: اوریون، IgG، الیزا، فریز، ذوب، Freez، thaw، حرارت
 • غلامعلی قربانی، رضا رنجبر، مرتضی ایزدی، علی اکبر اصفهانی صفحه 57
  مقدمه
  ایدز یک پاندمی و یک مشکل بهداشتی در جهان می باشد. در ایران 14000 نفر بیمار مبتلا به ایدز وجود دارند. آموزش در مورد راه های انتقال ایدز و بهبود رفتار باعث کاهش شیوع ایدز در جامعه می شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر آموزش در ارتقای آگاهی ونگرش سربازان می باشد.
  مواد و روش کار
  تعداد 205 نفر از سربازان دانشگاه بقیه ا.. در تهران در سال 2007 و بطور تصادفی در سه گروه کنترل، آموزش چهره به چهره و آموزش از طریق جزوه درباره HIV مورد بررسی قرار گرفتند. اطلاعات دموگرافیک و پرسش نامه بصورت per test و Post test جمع آوری و اطلاعات هر فرد وارد برنامه 12 SPSS و با آزمونهای Chi-Squre و T-Test آنالیز گردید.
  نتایج
  تمام سربازان مرد و میانگین سنی 8/1 ± 1/22 سال داشتند. تعداد 9 (4/4%) نفر تحصیلات راهنمایی و 50 (3/26%) نفر تحصیلات بیشتر از دیپلم داشتند. میانگین امتیاز آگاهی 5/4 ± 9/17 بود و آگاهی در 1/56% کم و در 5/18% خوب بود. میانگین امتیاز نگرش 7/1 ± 8/4 و 6/75% نگرش منفی داشتند. وضعیت آگاهی و نگرش بعد از آموزش بصورت معنی دار نسبت به گروه کنترل افزایش داشت.
  بحث: با توجه به اینکه آگاهی بالا درباره ایدز باعث کاهش انتقال آن می شود و در این مطالعه حدود 50% از سربازان آگاهی خوبی نداشتند و 75% از افراد نگرش منفی درباره ایدز داشتند. لذا آموزش درباره راه های جلوگیری از انتقال ایدز برای سربازان پیشنهاد می گردد. در ضمن بهتر است برای افزایش سطح آگاهی از روش آموزش جزوه و برای بهبود نگرش از آموزش چهره به چهره استفاده شود.
  کلیدواژگان: ایدز، آگاهی، نگرش، آموزش
 • فیروز ولی پور، علی خوانین، حسن اصیلیان، غلامحسین پورتقی، حسنعلی محبی، نعمت الله جنیدی، محمدمهدی نقی زاده، امین ممیزی، حامدصادق علوی صفحه 62
  مقدمه
  شناخت ظرفیت های فیزیکی و روانی انسان یکی از مباحث مهم در فیزیولوژی کار است. در این پژوهش ظرفیت کار فیزیکی، حداکثر توان فیزیکی و حداکثر توان هوازی پرسنل نظامی پیاده سپاه پاسدارن انقلاب اسلامی در گروه سنی 29-20 مورد اندازه گیری قرار گرفت. اندازه گیری در دو شرایط آب و هوای آزمایشگاهی نرمال و خیلی گرم و مرطوب انجام شد.
  مواد و روش کار
  از دستگاه نوار متحرک PROFORM مدل1160، فشارسنج دیجیتالی مدل MD10544، دماسنج دیجیتالی، مدل MO2، ترازوی دیجیتالی با دقت 100 گرم، متر، دستگاه اندازه گیری ضربان قلب مدل T61 و سرم نرمال سالین استفاده شد. جهت اندازه گیری شاخص ها از روش بالک استفاده شد.
  نتایج
  نتایج حاصل از این تحقیق ظرفیت کار فیزیکی افراد را در آب و هوای نرمال و خیلی گرم و مرطوب به ترتیب 69/3 و 41/3 کیلوکالری بر دقیقه نشان می دهد، حداکثر توان فیزیکی افراد در دو شرایط فوق به ترتیب 87/10 و 02/10 کیلوکالری بر دقیقه بدست آمد، همچنین حداکثر توان هوازی این افراد به ترتیب 52/29 و 14/28 میلی لیتر بر کیلو گرم بر دقیقه بدست آمد، میانگین سطح بدن در شرایط نرمال 88/1 متر مربع و خیلی گرم و مرطوب 85/1 متر مربع می باشد و میانگین مدت زمان فعالیت در شرایط نرمال و خیلی گرم و مرطوب به ترتیب 37/9 دقیقه و 42/8 دقیقه می باشد.
  بحث و نتیجه گیری
  مقایسه نتایج اندازه گیری ظرفیت کار فیزیکی، حداکثر توان فیزیکی و حداکثر توان هوازی این افراد در دو شرایط آب و هوایی نرمال و خیلی گرم و مرطوب اختلاف معنی داری از لحاظ آماری نشان می دهد، همچنین مقایسه نتایج شاخص های فوق با میزان انرژی مورد نیاز در مشاغل مختلف نشان می دهد که این پرسنل قادر به انجام فعالیت های شغلی سبک در طول یک شیفت کاری می باشند.
  کلیدواژگان: ظرفیت کار فیزیکی، حداکثر توان فیزیکی، حداکثر توان هوازی، شرایط آب و هوایی
|
 • Ahmadi K., Riazipoor M Page 1
  Introduction
  T-2 toxin has destructive effect on different part of immune system such as Bone marrow, Spleen, Thymus, Lymphnode, and immune cells. The current study was designed to evaluate the effect of T-2 toxin on cell viability and Nitric Oxide (NO) release by mice peritoneal macrophages(mΦ). Matrial and
  Methods
  Mice were anesthetized and had their macrophages collected. The macrophages were washed three times, counted and plated out at 1x105cells/well in 24 wells plate. Cells were incubated at 370C and 5% Co2 for 24h in the presence or absence of different concentrations of T-2 toxin. After that, supernatant was collected for NO assay (NO2 was measured as an indicator of NO) and cell viability was checked by trepan blue die.
  Results
  The Results showed that, maximum cell death and minimum NO release was induced in response to 100 ng/ml of T-2 toxin (P<0.01). There was no significant differences between control groups and those cells which received less than 1µg/ml T-2 toxin in term of cell death. In
  Discussion
  it seems that cell death is Nitric Oxide independent, and T-2 toxin at low concentrations may have immunomodulatory effect on macrophage function.
  Keywords: T, 2 toxin, Cell Viability, Cell Death, Macrophage, Nitric Oxide
 • Ameli J., Ghanei M., Aslani JÝ, Karami Gh, Ghoddousi KÝ, Kachuee H., Saadat A Page 7
  Introduction
  Many of mustard gas exposed veterans complain of respiratory problem during sleep. Mustard gas exposure causes tracheomalasia and increased collapsibility of airway. Muscle atonia during sleep along with collapse of upper respiratory tract can cause obstructive apnea in sleep. This study is performed to evaluating respiratory sleep disorder in these veterans.
  Material And Methods
  In a non-randomized design, 31 mustard gas exposed veterans with complaint of respiratory problem in sleep selected for polysomnography. Demographic data, Epworth sleepiness scale (ESS), weight, neck circumference, CBC, FBS and lipid profile obtained from all patients.
  Results
  Mean age of patients was 46.45 ± 11.7. The mean of BMI was 30.8 ± 6.9 and neck circumference was 41.3 ± 3.1. These figures in OSA group were 33.4 ± 7.8 and 42.5 ± 3.5 respectively. The mean of ESS score in OSA group was 14.1 ± 8.8. The polysomnographic findings was normal in 7 patients (22.6%). In 10 patient (32.2%) show OSA with mean apnea hypopnea index of 22.3 ± 10.2 and mean O2 saturation of 72.6 ± 8.1, in 7 patient (22.6%) primary snoring, in 5 patient central sleep apnea and in 2 patients mixed central and obstructive sleep apnea.
  Discussion
  Although, in the pathogenesis of OSA various factors including age, sex, smoking, and obesity have important role. But, high frequency of OSA in these patients could indicate the probable role of mustard exposure and tracheomalacia induce by it. However, proofing of this role needs a more extensive study.
  Keywords: Obstructive Sleep Apnea, Mustard Gas, Polysomnography
 • Azadmarzabadi E., Tarkhorani H., Emami Khansari N Page 15
  Introduction
  Stress-related illnesses, such as burnout, among physicians are receiving increased attention. This investigation designed to study the job stress in Sepah employers.
  Material And Methods
  One hundred and sixty four six workers were selected randomly from Sepah in Tehran. The job stress Questionnaire and “Spio’s job satisfaction questionnaire” were given to participants and asked them to complete them. The data collected was analyzed by descriptive statistics and correlation coefficient of two variables.
  Results
  The results demonstrate there is a significant relation between job stress and family stress and total stress.
  Discussions
  the result of stress questionnaire and osipow comply each other this means the stressfulness of this kind of jobs.
  Keywords: Stress, Job stress, Military employers
 • Imani Fooladi A. A., Sattari M., Mohammad Hassan Z., Azizi T., Mahdavi M., Khoramabadi N., Sadrai S. H., Hosainydoust S. R Page 23
  Introduction
  Exposure of T cells with staphylococcal enterotoxns invitro condition is known to activate T cells in a subset restricted manner based on β-chain variable region (Vβ) gene expression. In particular, staphylococcal enterotoxin B (SEB) activates T cells bearing V β8.
  Material And Methods
  We examined the ability of SEB to activate T cells in vitro. Exposure of lymphocyte cells origin of lymph node Balb/c mice (auxiliary, Inguinal and Mesenteric node) with doses of SEB ranging from 1, 10, 100, 1000 and 10000 ng/µl resulted in a dose dependent activation of T cells as reflected by increased proliferation that was detected by MTT assay.
  Results
  Our results showed that in order increase of proliferation T cells, 1000 ng/µl of SEB was the best concentration. In additional, we studied the ability of SEB in create of apoptosis with Hoechst staining. Our result demonstrate that in a statistically there are not significant difference between above SEB concentrations and negative control. Therefore 1000 ng/µl of SEB don’t create apoptosis but it is just inducible lymphocyte cell.
  Discussion
  Staphylococcal Enterotoxins is the best super antigen, and induce T-Cell suppressor, that it increase tumor cell death. Therefore, SEB is a very excellent candidate for tumor therapy.
  Keywords: Staphylococcal Enterotoxin B(SEB), Superantigen, Tumor, Lymphocyte cell
 • Mohebbi H. AÝ, Hosseini HÝ, Mehrvarz Sh, Panahi F., Panahi Y., Moharamzad YÝ Page 31
  Introduction
  the bam earthquake, which struck on 26 December 2003, at 5:26 am, destructed Bam city and villages around it. In this event approximately 40000 of people were died and injured. Knowledge about type and severity of injuries in victims is useful to selection an appropriate management.
  Material And Methods
  in this descriptive cross-sectional study, we evaluated medical records of victims whom referred to the Tehran's military and nonmilitary hospitals by statistical indices whit SPSS Version 13. These data including admition information, Demographic data, vital sign, consciousness level, diagnostic procedures, type of injury, diagnosis, treatment type, and outcome in the Emergency department and ward.
  Results
  From 854 victims of Bam earthquake who referred to Tehran hospitals, the number of victims were admitted in military and nonmilitary hospitals were 510(59.7%) and 344(40.3%), respectively. 54.7% were male. The most common Therapeutic intervention in emergency ward was fixation of limbs in 389(50.4).Among 945 injuries, the most common diagnosis were Lower extremity fractures in 291(30.8%). In 242 cases, surgical procedures were done. 38 victims admitted in intensive care unite. Mean of ISS (Injury Severity Score) was 6.7 and 11.9% had ISS more than 15 (severe injuries).
  Discussion
  Majority of problem of victims were orthopedic injuries, thus, special attention has to be focused for providing of recourses and expert personnel in peripheral areas.
  Keywords: Earthquake, Bam, Trauma, Severity Score
 • Alishiri Gh, Ghaneii M., Zahedi LÝ, Bayat N., Emam M. M., Jafari A. MÝ Page 37
  Introduction
  Mustard Sulfur, known as Mustard gas (MSG), which was used during Iran – Iraq ‎war, is responsible for about 1,000,000 chemical injured patients in Iran‏.‏‎ It seems that these ‎patients are at a higher risk for osteoporosis, due to corticosteroids usage as the treatment for ‎chronic complications.
  Material And Methods
  The study was an analytic Cross-Sectional study, performed on 56 ‎chemical injured, patients exposed to Mustard Sulfur Gas whoeferred to Baghyatollah Hospital ‎and 29 healthy males. A femore and Spine Bone Mineral Densitometry (BMD) of was performed ‎for the patients using a dual X-ray absorptiometry (DEXA) technique. The collected data was ‎analyzed using SPSS 13.05. A probability value < 0.05 was considered to be significant.
  Results
  The diffeoenin femoral and spinal BMD mean values between the patients with a ‎history of MSG exposure and healthy individuals was significant. (p=0.00) The overall ‎quantitative assessment showed 39.5 % osteoporosis, 46.5 % osteopenia and 14% normal BMD ‎in chemical exposed patients. There was a significant relationship between MSG exposure and ‎osteoporosis status (p=0.0). No correlation was detected between Body Mass Index (BMI) and ‎Spinal and/or Femoral BMD indices. (p>0.05)‎
  Discussion
  There was a significant decrease in spinal and femoral Bone Mineral Density ‎among patients exposed to MSG. The result is noticeable considering the fracture probability ‎which may deteriorate the patient's condition. Prescription of bone protecting agents may be ‎beneficial for these patients.‎
 • Tavalaei A., Assari ShÝ, Habibi M., Khoddami H. RÝ, Radfar ShÝ, Naderi MÝ, Kachoei H Page 43
  Introduction
  According to the current resource limitation and the high economic burden of the psychiatric prolonged hospital stay, length of stay and costs of that in different settings, it has been recommended to evaluate this variable in any country. This study was conducted to evaluate the pattern of Length of stay and its correlated variables at a psychiatric ward of a general hospital in Tehran, Iran.
  Material And Methods
  In this retrospective study, the chart of 830 military personnel who had been admitted in psychiatric ward of Baqiyatallah hospital between 2002 and 2003 were randomly selected. L ength of hospital stay, demographic and clinical variables were assessed.
  Results
  Length of hospital stay was ranged between 1 and 51 with a mean (SD) of 10.80 ± 7.69. Length of hospital stay was less than 5 days in 220 patients (26.5%), 6-10 days in 271 patients (32.7%), 11-15 days (20.7%), over than 16 days in 167 patients (20.1%). A correlation between higher length of hospital stay and higher educational level, psychotic disorders and using ECT was seen. A correlation between lower length of hospital stay and history of suicide and drug use was seen. Length of stay at hospital had not statistically significant correlation with job or marital status (p>0.05).
  Discussion
  In the present study, over 20% of patients admitted to psychiatric ward of Baqiyatallah hospital stayed more than 16 days. High cost of prolonged stay and limitation in free hospital beds highlights the need for further study to decrease the length of stay. With this aim, paying attention to the educational level, drug addiction, suicide, and some psychiatric disorders are essential.
  Keywords: Psychiatric ward–Length of stay, Military Hospital, Military Personnel, ECT
 • Hafizi M., Kheiri S., Izadi MÝ Page 51
  Object: The result of freeze-thaw (FT) tested sera is always doubtful, and is a matter of question which is accompanied by false negative results.
  Aim
  To determine the effect of repeated FT cycles, on the assay results of mumps IgG antibody.
  Material And Methods
  This prospective laboratory study includes 25 volunteers. 25 sera underwent tests for first Mumps IgG antibody, and then were frozen at -20 degrees centigrade. One week later, they were thawed and stored again at 4 degrees centigrade for one more week when the second assays, were performed. The results for mumps IgG ELISA as an effect of two FT cycles and storage temperature were reported. The results were recorded by first and second Immune Serum Ratio (ISR) value (for first and second assay) and the percentage change of ISR. A linear regression model applied for analyzing ISR change percentage.
  Results
  There were three kinds of ISR value change as: 1-The stable ISR value (44%). 2-The decreasing change of ISR value (32%) mainly among males, older in age (14-19 years) and the first ISR more than the value of four. 3-The increasing change of ISR value (24%) which occurred in males 10-12 years with the first ISR value of 1-2 (lowest concentration). Based on regression model, level of the first ISR and group of test were significant factor for change percentage of ISR, but neither gender nor age, were significant.
  Discussions
  Mumps IgG antibody, as a function of two FT cycles, was affected by quantitative but not qualitative alteration. If the first ISR has value of 3-4, most probably it wills no any significant changes due to at least two FT cycles.
  Keywords: Mumps, IgG, Eliza, Freeze, thaw, Temperature
 • Ghorbani Gh, Ranjbar R., Izadi M., Esfahani A. A Page 57
  Introduction
  AIDS is a pandemic disease and a health problem of the world. It is also important in Iran and 14000 HIV patients have been reported in this country, soldiers with high risk bihavior were at risk for HIV infection and aim of this study was evaluation effect of education on knowledge and attitude about HIV in them.
  Material And Methods
  This study is a cross-sectional that conducted in 205 soldier of Baqiyatallah university in capital city of Iran in 2007.Demography data and self administer question chart implicaed in pretest and post test. After pretest, soldiers divided in randomly to three group as control without education, pamphlet and face to face education group. Data was analyzed with SPSS 12 program and T.test and chi-square was used.
  Results
  In here all soldiers was man with mean age 22.1±1.8 SD, eduction level was in 9(4.4%) primary school and 50(26.3%) above diploma. Mean level of knowledge was17.5±4.5 and 56.7% had low and 18.5% had good level knowledge. Mean of attitude was 4.8±1.7 that 75.6% had negative attitude about HIV. These three group before education had no significant different in knowledge, attitude and practice. Knowledge and attitude were increased after education that significant different with control group in post test. Discusion: High knowledge about this disease can diminished transsmion of HIV infection.This study showed that knowledge about HIV was low in 50% and attitude was negative in 75%. For this reason, we considered necessary of education about HIV for soldiers and pamphlet increased knowledge and face to face education increased the attitude.
  Keywords: AIDS, Knowledge, Attitude, Education
 • Valipour F., Khavanin A., Asiliyan H., Pourtaghi Gh. H., Mohebi H. A., Jonaidi N., Naghizadeh M. MÝ, Momayezi AÝ, Alavi H. SÝ Page 62
  Introduction
  Known mental and physical capacity of human is one of the important subjects at work physiology. In work physiology, physical work capacity can be determine. In this research, physical, work capacity, maximum aerobic capacity and consummate oxygen of 36 Iranian military men personnel at age between "20-29" can be measurement. Measurement can be at normal and heat humid chamber laboratory clime.
  Material And Methods
  Perform treadmill model 1160, Digital barometer model MD 10544, Temp sense electronic model MO2, Digital with 100 gr correlation converter. Heart rate measuring model T61 and normal solution serum. The method was used for examinations was Balk method.
  Results
  The result of this research. show physical work capacity (PWC) in normal and very heat humid clime 3.69 and 3.41 kcal /min respectively. maximum physical capacity (MPC) at two condition, 10.87 and 10.02 kcal/min respectively. although maximum aerobic capacity (VO2 max) at this personnel 29.52 and 28.14 mi/kg/min respectively. average of body surface in normal and very heat humid condition was 1.88 and 1.85 m2 respectively. average length time activity in normal and heat humid is 9.37 and 8.42 min.
  Discussion
  compare result of physical work capacity, maximum physical capacity and maximum aerobic capacity this personnel in two normal and heat humid clime condition indicated have a significant different. According international work organization standard this personnel can do light work in their shift work
  Keywords: Climatically condition, physical work capacity, maximum aerobic capacity, maximum physical capacity