فهرست مطالب

پژوهشنامه ادب حماسی - سال دوم شماره 1 (پیاپی 2، بهار و تابستان 1385)

پژوهشنامه ادب حماسی
سال دوم شماره 1 (پیاپی 2، بهار و تابستان 1385)

 • 212 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1385/06/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • سید ضیاءالدین سجادی صفحه 13

  بخش دوم از مقاله شادروان استاد سید ضیاالدین سجادی که بخش نخست آن در شماره پیشین به اطلاع خوانندگان گرامی رسید، اختصاص به معرفی ویژگی های سبک دو شاعر برجسته دیگر از قرن ششم یعنی انوری و جمال الدین اصفهانی دارد. در این بخش ابتدا بارزترین ویژگی های سبک انوری در قصائد، غزلیات و رباعیات از نقطه نظر کاربرد کلمات و ترکیبات، وزن اشعار، قافیه و ردیف و نیز محتوای...

  کلیدواژگان: سبک شناسی نظم، انوری، جمال الدین اصفهانی، قصیده، غزل، رباعی، ترکیب بند، نقد ادبی
 • غلامرضا ستوده صفحه 63

  دهخدا یکی از تاثیرگذارترین شخصیت ها در تاریخ ادبیات این سرزمین است. این مقاله ضمن معرفی ویژگی های لغت نامه برخی از یادداشت های مرحوم دهخدا را درباره برخی از کلمه ها و ترکیب ها که در متن چاپی لغت نامه ذکر نشده است- بیان کرده، آنها را برحسب محتوا طبقه بندی می نماید. توجه به این یادداشت های شخصی، دقت نظر و احاطه دهخدا را- که نویسنده از او به صفت شمع افروخته...

  کلیدواژگان: لغت نامه، دهخدا، امثال و حکم
 • حبیب الله عباسی صفحه 73

  موضوع اصلی این مقاله بحث و کنکاش درباره بعد نظری یا به تعبیری بوطیقای امیرخسرو است. در این مقاله با تکیه بر اثار سه چهره شاعر به اجمال جلوه های بوطیقای شاعر: محاکمات شعری، توصیف، مضمون سازی، وقوع گویی، چیستی شعر، ویژگی های شاعر، اهمیت سخن و شعر، انواع شاعران، نرگسانگی شاعر یا خودشیفتگی او به شعر و هنر خود، ترجیع شعر فارسی بر شعر عربی، صنایع و...

  کلیدواژگان: بوطیقا، امیرخسرو، شعر، سبک هندی
 • رفعت حاجی زاده صفحه 87

  آریاییان از دیرباز به دو مبدا خیر و شر قائل بودند. در یک سو اهورامزدا و در سوی دیگر اهریمن قرار داشت. امور نیک و خیر مانند روشنایی و باران و همه نیکی ها را به اهورامزدا نسبت می دادند و امور بد و شر همچون تاریکی و خشک سالی را به اهریمن. به طور اهورامزدا بانی و حامی روشنی، گرما و زندگانی اوست و اهریمن سبب مرگ و نیستی، تاریکی یا خشکی و نیروهای این دو همواره در مبارزه هستند...

  کلیدواژگان: اهورامزدا- اهریمن-دروج- آشموغ- پندار نیک- گفتار نیک- کردار نیک-اکه منه- امشاسپندان، مهر، مونوتئیسم، هوم، دیو
 • حسن جعفری تبار صفحه 119

  به دشوار نیز نمی توان غیر از مولانا جلال الدین، انسانی را یافت که با هیاتی همچون هر انسان دیگر، دانشی برتر از هرآنچه گفته ایم و شنیدیم و خوانده ایم داشته باشد، او که قرعه فال به نامش زده بودند و دیدگانش به نعیم و ملکی کبیر افتاده بود، از نطق همچون اناری متراکم بر خود می شکافید و همچون موری پر توانو مصر، باری افزون بر تاب انسانی بر دوش می کشید: این مقاله، ملاحظاتی است بر...

  کلیدواژگان: مولانا، مثنوی، نی، عشق، اشتیاق، هوش، آینه، استثنا، هلال، عکس، خیال
 • محمود مقتدایی صفحه 139

  در سال 263 ه.ش در معره النعمان در خاندانی اصیل از دودمان تنوخ کودکی زاده شد که او را محمد نامیدند. او بعدها به ابوالعلا نامور گشت. در سه سالگی به بیماری آبله دچار شد که این بیماری به نابینایی وی انجامید. مقدمات را در معره، نزد پدر آموخت، سپس برای دانش آموختن به حلب رفت. در زمان حکومت سیف الدوله حمدانی در آن شهر، کانون علم و دانش گرم بود. او از محضر دانش مندان بهره هالله

  کلیدواژگان: ابوالعلای معری، ریاضت و پرهیز، قدرت شاعری، اعتقاد و بی اعتقادی، معری و خیام، معری و شوپن هاور، حکمت ابوالعلا، متنبی، سقط الزند، الزومیات، درعیات
 • بهجت نجیبی فینی صفحه 165

  شاهنامه فردوسی به عنوان مدرکی مستند، دال بر وطن دوستی و عظمت و قدمت تاریخی ایرانیان، هنوز هم نه تنها برای ما ایرانیان، که برای همه جهانیان که در عرصه ادبیات جهان، نکته هایی نغز و رازها و رمزهایی هیجان انگیز دارد که از رهگذر تحلیل های بایسته، شایسته است گشوده آید. یکی از مسایل، گستره جغرافیایی است که در شاهنامه از آن سخن بمیان آمده است. در این باب پژوهش گران...

  کلیدواژگان: البرز، کوه اساطیری، شاهنامه، اوستا، کوه های شمال ایران، فردوسی
 • ندا ضیابخش صفحه 179

  در سال 1312 شمسی کاوش گرانی از دانشگاه شیکاگو آمریکا موفق شدند بیش از سی هزار لوح گلی مکتوب با حروف ایلامی و ممهور با مهرهایی به خط میخی پارسی از شمال شرقی تخت جمشید بدست آوردند. این اسناد منحصر بفرد که از آسیب زمانه به طرزی معجزه آسا مصون مانده بود، بیشتر اختصاص به صورت دستمزد کارگران و صنعتگرانی داشت که در ساخت بنای تخت جمشید...

  کلیدواژگان: تخت جمشید، لوحه های گلی تخت جمشید، دروازه ملل، کورش هخامنشی، داریوش هخامنشی، خشایارشا، کانال مصر
|
 • Sayyed Ziaoddin Sajjadi Page 13

  This is the second part of Sayed Ziaodin sajjadi deceased proffessor's essay which the first part was published in the previous number of the magazine was about two poets of the th century, Anvari and Jamaladdin Esfahani. In this essay first we are going to survey the most salient characteristics of Anvari's style in his elegy, lyric poems, quatrains, according to his taste in words and combination, poem's rhythme, rhyme and line, and also content of his poems and its main subjects. Jamaladdin Esfahani is introduced with literary ~ritics' point of views, innuences, elegy's style, rhythme, rhyme and line, rhetorical Figures that he applied and also the information that's found in his poetry, his lyrics and quatrains.

  Keywords: Verse Stylistics, Anvari, jamaladdin Esfahani, elegy, lyric, quatrin, literary criticism
 • Gholamreza Sotoodeh Page 63

  Dehkhoda is one of the most renowned and influent Faces in the history of Iranian Literature. In this essay it's tried to introd'lce the specialities of "LoghatNameh" and in addition Survey some of the Words and blends which were not included in the prints but amongst some of his personal notes, and to categorize them according to the content of each. These personal notes are simply evident to the Dehkhoda's attentiveness and proficiency - whom the author attributes as a Kindled candle - on Farsi language and culture

  Keywords: LoghatNameh, Dehkhoda, Amsalol Hekam
 • Habibollah Abbasi Page 73

  This essay basically discusses about Amir khosrow's poetic and has a quick review of his poetic airs, such as poetic representation, discription, theme, event telling, poetic quantity, poets specialties, the importance of word and poetry, different poets, narcissism of the poet for his own poetry and art, his choice of composing poetry in Farsi rather than Arabic, rhetorical Figures and criticism. The Final objective narrows down to two points. First the confirmation the theory that sights Amir khosrow's poetry as the main origin or the mother of Indian style. Secondly, proving that the matter of "Indian parrot" Poetry is consequenced by a kind of dialectic dependency to the tradition and simultaneously running away from it.

  Keywords: Poetic, Amir khosrow, Poetry, Indian Style
 • Rafat Hajizadeh Page 87

  Aryanians believe in good and evil since a long time ago. Evil versus godly. Aryanians attribute rain, brightness etc ... to goodness and godly and darkness, drought and such, to the evils. Therefore good spirits which protect brightne'>S, heat and life have always been in challenge with bad spirits like darkness and drought. Their battles take place between the earth and the sky. the belief of "Dualism" has been existed amongst the Iranians and Indian- Iranian Aryanians for long before Zaratousht. But Zaratousht had a unique approach in citing his theories. His doualism theory has monotheism basis behind it. However good and evil are not different individuals both have been created by Auramazda

  Keywords: Auramazda, Spentaa mainyu, Ahreman, Angra Mainyu, Daruge Ashmoogh, Aka Manah, Mithra, Amesha spenta, Monotheism, Haoma, Soma, Daeva
 • Hassan Jafari Tabar Page 119

  Maybe it is not going to be possible to find a man more knowledgeable and wise than Molaana lalaledin in the past nor in future. He was blessed and he wanted to share that with us in his own brilliant uniql'~ way. his poems which have let us know that he bared being not only a human but a saint as well. this essay is focusing on the first thirty verses of his first book along with some of their explantion and interpretation and some possible suppositions about Molaana's own interpretation on the subject.

  Keywords: Molaana, Masnavi, Explanation of Masnavi, Nay nameh, Love, Nay
 • Mahmood moghtadai Page 139

  Aboolalaye Maarri was born in mid-third century and his name is well-known in Arabic literature and in the world literature, as well. Inspite of being sight impaired he possessed such brilliant memory and deft in reciting verse and composing Arabic prose. In this essay it is also tried to introduce his dynasty and his birthplace, acquisition, criticizing his notion and also his works and thoughts has been reviewed. This essay represents his abortiveness and his philosophy of life which has been shown in his colloctions of prose and verse.

  Keywords: Aboolalaye Maarri, Maarri, khayyam, shopenhower, aboolala's wisdom, philsophy, rahinolmah basein, college, house of learning
 • Behjat Najibi Fini Page 165

  Ferdosi's shahnameh as a based document which represents Iranian patriotism, magnificence, ancientness has more to figJre out for Iranian let alone people all around the world. one of the matters discussed in shahnameh is geographic expansion which shahnameh's researchers have always saught the answer of the question that Mazandaran and Alborz included exactly which geographic region of Iran in Shahnameh as on eternity opus. And whether this d:trict was a part of the country or not. This essay tries to answer these questions by contributing ancient geographic and the works of contemporary scholars.

  Keywords: Alborz, mythological mountain, Shahnameh, Avesta, Ferdowsi, Tabarestan, Daylam, Mazandaran, Taftan, Sam, Khazar sea, Iran India, yasht, king Manoochehr, Jamshid, Zal
 • Neda Ziyabakhsh Page 179

  In solar (shamsi) American investigators from chicago university succeded to obtain more than clay tablets written with Elamian letters and sealed with persian cuneiform letters which belonged to eastern north of persepolis. These privileged and exclusive documents allocated to the list of ortificers and experts payrolls which were participated ip stablishing Persepolis construction. This essay tries to offer some innovative points of the tablets and their engraving, and also translation of some of them.

  Keywords: Persepolis, clay tablets of persepolis, nation's gate (caravanseray), Achaemenid Cyrus, Achaemenid Daruis, king khashayar, suez channel