فهرست مطالب

اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی - پیاپی 3 (بهار 1386)
 • پیاپی 3 (بهار 1386)
 • 132 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1386/03/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مهری اصلانی، کیانوش هاشمیان، فرخ لطفی کاشانی، جعفر میرزایی صفحه 6
  به منظور بررسی اثربخشی درمان شناختی رفتاری cbt در بیماران مبتلا به اختلال استرس پس از سانحه ی ناشی از جنگ، 16 نفر بیمار مبتلا به ptsd به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 8 نفری آزمایش و کنترل، طی 14 جلسه، تحت درمان شناختی رفتاری قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد، درمان شناختی رفتاری در کاهش علایم بیماران مبتلا به ptsd موثر است.
 • مهدی زارع، سونیا احمدی صفحه 18
  هدف پژوهش حاضر، بررسی اثربخشی بازی درمانی به شیوه شناختی- رفتاری در کاهش مشکلات رفتاری کودکان 7 تا 9 ساله ی پسر است. به این منظور، پنج کودک پسر 7 تا 9 ساله، به شیوه ی غیر تصادفی و هدفمند، انتخاب شدند. بازی درمانی با رویکرد cbpt طی ده جلسه ی انفرادی و گروهی و هفته ای دو بار در محل اقامت آنها انجام شد. نتایج گویای آن است که جلسات بازی درمانی- شناختی رفتاری،...
 • مایده سلامت، احمدرضا زمانی، طلعت الهیاری صفحه 29
  در این پژوهش، به منظور بررسی تاثیر آموزش روش تحلیل رفتار متقابل در رضایت زناشویی 24 زوج به شیوه ی تصادفی انتخاب و در دو گروه آزمایشی و کنترل، مورد کاربندی قرار گرفتند. مقایسه ی پیش تست و پس تست، نشان می دهد که این آموزش در رضایت زناشویی همسران، موثر است.
 • شیرین ولی زاده، سوزان امامی پور صفحه 43
  هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر درمان عقلانی- هیجانی رفتاری، بر عزت نفس دانش آموزان دختر نابینا است. بدین منظور نمونه ای به حجم 12 نفر انتخاب و به دو گروه 6 نفری آزمایش و کنترل تقسیم شدند. نتایج حاکی از آن است که آموزش درمانی عقلانی- هیجانی رفتاری موجب افزایش عزت نفس کلی، خانوادگی و اجتماعی آزمودنی ها می شود، ولی بر عزت نفس جسمانی و تحصیلی آنها تاثیر ندارد.
 • افسانه طاهری، زهرا جمشیدی فر صفحه 51
  هدف این پژوهش، بررسی اثربخشی روش درمان گروهی شناختی در کاهش نشانگان افسردگی دانش آموزان است. برای این منظور 12 نفر به صورت تصادفی، انتخاب و طی 12 جلسه، تحت درمان شناختی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهد درمان شناختی در کاهش نشانگان افسردگی موثر است.
 • نسیم کنشلو، فرح لطفی کاشانی، علیرضامحمودنیا صفحه 62
  در این پژوهش، تاثیر اجرای نقش گزاری روانی بر وضعیت بیماران اسکیزوفرنیک، مورد مطالعه قرار گرفته است. برای این منظور 26 بیمار مبتلا به اسکیزوفرنیای مزمن، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل مورد کاربندی قرار گرفتند. نتایج نشان می دهند که نقش گزاری روانی در بهبود وضعیت روانی بیماران، موثر است.
 • منیر قلعه اسدی، علیرضا محمودنیا صفحه 72
  این پژوهش با هدف مطالعه ی تاثیر آموزش مهارت های زندگی، در سلامت مددجویان است. برای این کار 32 نفر دختر از مراکز بازتوانی بهزیستی شهر تهران به صورت انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایشی و کنترل کاربندی شدند. نتایج پژوهش نشان می دهند که آموزش مهارت های زندگی در سلامت مددجویان موثراست.
 • درمان اختلال وسواسی جبری کودکان و نوجوانان: مقایسه ی درمان رفتاری شناختی با کلومی پرامین و دارونما
  شهرام وزیری صفحه 85
 • وحدت روان درمانی: همانندی، رویکرد روان پویایی
  جورج استریکر، جرالد آر گولد صفحه 104
 • اثربخشی درمان شناختی رفتاری در درمان افسردگی اساسی
  اس. ان دویای، مدهوریما پارادهام صفحه 126