فهرست مطالب

اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی - پیاپی 2 (زمستان 1385)
 • پیاپی 2 (زمستان 1385)
 • 154 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1385/12/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • فرح لطفی کاشانی صفحه 6
  از زمان مطرح شدن هوش هیجانی، پیوسته این موضوع بین دو گرایش عوام گرایانه و علمی در نوسان بوده است. به نظر می رسد در این باب نیز نگاهی پروکروستی پدید آمده است. در این مقاله، ضمن مرور چهارچوب های مطرح در هوش هیجانی، به بررسی پژوهشهای مربوط به آن پرداخته ایم.
 • حمزه گنجی، مالک میرهاشمی، مهرداد ثابت صفحه 23
  هدف این مطالعه، هنجاریابی آزمون هوش هیجانی برادبری-گریوز در جامعه ی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رودهن و ساوه است. برای این منظور آزمون بر روی 600 دانشجو اجرا و ضرایب پایایی و اعتبار این آزمون و خرده مقیاسهای آن محاسبه شد. نتایج پژوهش نشان دهنده ی اعتبار و پایایی قابل قبول در نمرات کل و خرده مقیاسهای آزمون هوش هیجانی گریوز-برادبری است.
 • فرناز کشاورزی ارشدی، سوزان امامی پور، ناز مریم مظاهری کلهرودی صفحه 36
  به منظور بررسی تاثیر سبک های تفکر و جنسیت بر هوش هیجانی، 380 دانشجوی دختر و پسر، با استفاده از روش نمونه گیری چند مرحله ای خوشه ایانتخاب وبا پرسش نامه ی هوش هیجانی و پرسش نامه ی سبک های تفکر، مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می دهد که بین هوش هیجانی و سبک های تفکر دانشجویان، رابطه وجود دارد و سبک های تفکر، هوش هیجانی را پیش بینی می کنند...
 • عزت الله احمدی، سیاوش شیخ علیزاده صفحه 49
  در این پژوهش، به بررسی رابطه ی فرسودگی شغلی و مولفه های هوش هیجانی پرداخته ایم. برای این منظور60 نفر از معلمان به صورت نمونه گیری تصادفی ساده، انتخاب و با پرسش نامه ی محقق ساخته، پرسش نامه ی هوش هیجانی و آزمون فرسودگی شغلی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج به دست آمده نشان می دهد که تفاوت معناداری بین فرسودگی شغلی و مولفه های هوش هیجانی در زنان و...
 • محمدمهدی شمسایی، حمیدرضا نیکخواه، محسن جدیدی صفحه 57
  در این پژوهش، به منظور بررسی نقش احساس هویت و هوش هیجانی در رضات زناشویی، 120 زن و شوهر به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به با پرسش نامه های هویت، هوش هیجانی و رضایت زناشویی مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان می دهد که احساس هویت و هوش هیجانی در افرادی که رضایت زناشویی بالا و پایین دارند متفاوت است. بین هویت، هوش هیجانی و رضایت...
 • فتاح ناظم، ناصر صدوقی بوکانی صفحه 68
  هدف این پژوهش، بررسی رابطه ی بین هوش هیجانی و ذهنیت فلسفی مدیران با سلامت سازمانی است. برای این کار 150 مدیر و 450 معلم به صورت تصادفی از مدارس دوره ی ابتدایی راهنمایی و متوسطه ی شهرستان های بوکان و مهاباد انتخاب و با پرسش نامه های سلامت سازمانی هوش هیجانی و ذهنیت فلسفی مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج رگرسیون چندگانه نشان میدهد...
 • افسانه لطفی عظیمی صفحه 76
  هدف این پژوهش، بررسی رابطه ی هوش هیجانی با پیشرفت تحصیلی است. به این منظور 100 نفر به صورت در دسترس، از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب انتخاب و با پرسش نامه ی هوش هیجانی مورد آزمون قرار گرفتند.نتایج پژوهش حاکی از آن است که هوش هیجانی با معدل ترمی و معدل دیپلم دانشجویان، همبستگی معناداری نشان نمی دهد.
 • مروری بر ادبیات هوش هیجانی
  یون استیز، شلی براون صفحه 88
 • کند و کاو هوش هیجانی نوجوانان در ارتباط با ویژگی های جمعیت شناختی
  نیکولاس هارود صفحه 136
 • هوش هیجانی: شخصیت یا چیزی دیگر
  اسکات بدول صفحه 146