فهرست مطالب

اندیشه و رفتار در روان شناسی بالینی - پیاپی 1 (پاییز 1385)
 • پیاپی 1 (پاییز 1385)
 • 142 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1385/09/20
 • تعداد عناوین: 9
|
 • هادی بحیرایی صفحه 6
  هدف از انجام این پژوهش، هنجاریابی مقیاس احساس تنهایی ucla در دانشجویان مستقر در شهر تهران است. برای این منظور 420 دانشجوی دختر و پسر که با روش تصادفی چند مرحله ای از میان دانشجویان مستقر در شهر تهران، از دانشگاه های علامه طباطبایی، شهید رجایی، تهران، صنعتی شریف، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران و دانشگاه جامع علمی- کابردی انتخاب و با مقیاس ucla مورد اندازه گیری قرار...
 • ستاره حسینیان، سوزان امامی پور صفحه 19
  پژوهش حاضر، به منظور مقایسه هوش هیجانی و جرات ورزی در دانش آموزان دختر و پسر نابینا و عادی مقطع متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 85-1384 صورت گرفته است. بدین منظور 180 دانش آموز دختر و پسر به روش نمونه گیری چند مرحله ای تصادفی انتخاب شدند و به پرسشنامه های هوش هیجانی بار-ان و جرات ورزی گمبریل و ریچی پاسخ داند. یافته های پژوهش نشان داد که بین هوش هیجانی کلی...
 • بایرام علی رنجگر صفحه 30
  هدف پژوهش حاضر عبارت است از مقایسه انگیزش پیشرفت، عزت نفس و پیشرفت تحصیلی دانشجویان متعارف و غیر متعارف. بدین منظور یک نمونه 148 نفری از میان جامعه ی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودهن انتخاب و پرسشنامه های انگیزش پیشرفت ادواردز و عزت نفس کویر اسمیت اجرا شد. در ضمن معدل ترم قبل نیز به عنوان شاخص پیشرفت تحصیلی در نظر گرفته شد...
 • مالک میرهاشمی، علی درویشی، بهنام شکری صفحه 44
  هدف اساسی این مطالعه، بررسی وضعیت محیط کار کارکنان اداری و ابعاد مختلف آن با تاکید بر عوامل جنس، سن و سابقه ی کار در واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی است. نمونه ی پژوهش شامل 2660 نفر از کارکنان اداری مناطق ده گانه ی دانشگاه آزاد اسلامی است که با روش تصادفی مرحله ای انتخاب و با پرسشنامه محقق ساخته، مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج، حاکی از آن است که جنس...
 • فتاح ناظم صفحه 61
  هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین میزان استفاده از it مدیران و جوسازمانی، با کارآفرینی مدیران دانشگاه آزاد اسلامی است. جامعه آماری این پژوهش، متشکل از کلیه ی مدیران بخش های مختلف اداری دانشگاه آزاد اسلامی منطقه 8، در سال 1384 است. تعداد 216 نفر مدیر و کارمند به روش تصادفی چند مرحله ای از بخش های مختلف اداری انتخاب شدند. ابزار سنجش، مشتمل بر پرسشنامه...
 • شهرام وزیری صفحه 79
  هدف پژوهش حاضر بررسی اعتبار و پایایی فرم از پیش آماده شده ی نظرسنجی دانشجویان نسبت به اساتید دانشگاه است. از آنجایی که هدف این پژوهش بررسی اعتبار و پایایی فرم ارزشیابی اعضای هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی رودهن بوده است، دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی رودهن در رشته های مختلف به عنوان نمونه ی پژوهش، در نظر گرفته شدند. پاسخ های 319 نفر مورد تجزیه...