فهرست مطالب

صنایع مفتولی ایران - پیاپی 11 (بهار 1386)

فصلنامه صنایع مفتولی ایران
پیاپی 11 (بهار 1386)

 • 112 صفحه، بهای روی جلد: 20,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/10/10
 • تعداد عناوین: 20
|
 • فهرست فارسی
  صفحه 1
 • سخن سردبیر فارسی
  صفحه 2
 • اخبار صنایع مفتولی
  صفحه 4
 • نمایشگاه بازرگانی اتصالات اشتوتگارت
  صفحه 8
 • گزارش نمایشگاه سیم و کابل ترکیه
  صفحه 9
 • مزایای تکنولوژی کوانتک در کمپاند کردن
  سید محمد سیدقیاسی ترجمه: سید محمد سیدقیاسی صفحه 13
 • نمایشگاه کیف اوکراین
  صفحه 18
 • نمایشگاه اینتر وایر آمریکا
  صفحه 20
 • معرفی نشریات داخلی و خارجی
  صفحه 21
 • جهانی شدن، رویارویی واقعی به نام چین
  کریستینا لیولن ترجمه: تقی قیصری صفحه 22
 • عملیات تولید CHQ Wire
  مهندس امین فرقدانی صفحه 25
 • آشنایی با کتاب کلید فولاد
  فرخ طاهرخانی صفحه 28
 • معرفی کتاب خواص مهندسی فولاد
  صفحه 31
 • سیم سازی
  مهندس رحمن حسینی صفحه 32
 • بازار مفتول
  صفحه 35
 • تقویم نمایشگاهی
  صفحه 36
 • مفتول و موسیقی
  صفحه 39
 • تولید فنر لول اکسل به روش گرم
  صفحه 43
 • مفتول تزیینی
  صفحه 45
 • صفحات انگلیسی
  صفحه 49