فهرست مطالب

دانشکده دندان پزشکی اصفهان - سال دوم شماره 2 (پیاپی 6، تابستان 1385)

مجله دانشکده دندان پزشکی اصفهان
سال دوم شماره 2 (پیاپی 6، تابستان 1385)

 • تاریخ انتشار: 1385/06/20
 • تعداد عناوین: 10
|
 • محمدقاسم امین الضربیان، محبوبه فیضیان فرد، لیلا باقری صفحات 5-8
  مقدمه
  استفاده از فایل Patency در هنگام آماده سازی کانال و تاثیر آن بر کیفیت سیل نهایی اپیکال از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی میزان سیل اپیکال کانال پس از استفاده از فایل Patency در هنگام آماده سازی کانال و مقایسه آن با حالتی که از این فایل استفاده نشده، طراحی گشته است.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی، 90 دندان تک کانال بالغ و سالم کشیده شده انسان، از ناحیه طوق قطع شده و به دو گروه آزمایش 40 تایی و دو گروه کنترل 5 تایی تقسیم شدند. آماده سازی کانال ها در هر دو گروه آزمایش طبق تکنیک step back انجام گرفت، با این تفاوت که در گروه اول از فایل Patency استفاده نشد در حالی که در گروه دوم از فایل Patency در هنگام آماده سازی کانال استفاده شد. دندان ها توسط تکنیک تراکم جانبی پر شدند. در گروه های کنترل هیچ گونه آماده سازی و پر کردن در کانال ها انجام نشد. سپس کل سطح ریشه دندان های گروه های آزمایش و گروه کنترل مثبت به غیر از دو میلی متر اپیکالی، توسط موم چسب و لاک ناخن پوشانده شدند و به مدت 5 روز در جوهر پلیکان مشکی در دمای 37 درجه سانتی گراد غوطه ور گردیدند. پس از 5 روز، میزان نشت جوهر به داخل کانال از طریق استریو میکروسکوپ اندازه گیری شد و اطلاعات توسط آزمون t-student مقایسه گردید.
  نتایج
  میانگین نفوذ رنگ در گروه اول 13/10 میلی متر و در گروه دوم 30/6 میلی متر به دست آمد که این اختلاف معنی دار بود.
  نتیجه گیری
  استفاده از فایل Patency در حین آماده سازی کانال به افزایش سیل اپیکالی کانال کمک نمود.
  کلیدواژگان: ریزنشت، سیل اپیکالی، فایل patency
 • مهدی جعفرزاده، عباس فرقانی صفحات 9-12
  مقدمه
  روش بی حسی بلاک در کودکان گاهی باعث ترومای گازگرفتگی لب و زبان پس از تزریق می شود در حالی که تزریق انفیلتراسیون بی حسی ناحیه ای محدود با عوارض کمتری ایجاد می کند. هدف از مطالعه حاضر، مقایسه دو روش بی حسی تزریق بلاک با تزریق انفیلتراسیون برای ترمیم های کلاس I دندان های مولر دوم شیری بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی- بالینی و آینده نگر، تعداد 40 کودک 5 تا 8 ساله دارای ضایعات پوسیدگی یک سطحی در دندان های مولر دوم مندیبل به صورت قرینه دو طرفه انتخاب شدند. برای هر فرد ابتدا تزریق انفیلتراسیون و 72 ساعت بعد تزریق بلاک در سمت مقابل انجام می شد. برای اندازه گیری درد از مقیاس معتبر SEM (Sound، Eyes، Motor) استفاده شد. اطلاعات به دست آمده توسط آزمون ویلکاکسون برای داده های زوج در نرم افزار SPSS تجزیه و تحلیل گردید.
  نتایج
  درد در هنگام کار برای بیماران در هر دو تزریق با استفاده از مقیاس SEM اندازه گیری شد که بین دو گروه تفاوت معنی داری مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  با توجه به تراکم کمتر استخوان در ناحیه پلیت باکال دندان های شیری در کودکان 5 تا 8 ساله و اینکه انجام اعمال ترمیمی کوچک نیاز به بی حسی عمیق در دندان ها وجود ندارد، می توان به جای تزریق بلاک مندیبل از تزریق انفیلتراسیون در ناحیه مولرهای دوم شیری مندیبل استفاده کرد.
  کلیدواژگان: بی حسی بلاک، بی حسی انفیلتراسیون مندیبل، مولرهای دوم شیری، دندان پزشکی کودکان، مقیاس درد
 • شهرزاد جوادی نژاد، مریم کرمی، حمیدرضا عزیزی صفحات 13-17
  مقدمه
  شاخص پوسیدگی های قابل توجه (Significant Caries-SiC) توسط سازمان جهانی بهداشت برای تعیین پوسیدگی های دندانی در جوامع مختلف معرفی شده است. هدف از مطالعه حاضر، محاسبه شاخص SiC در کودکان 12 ساله شهر اصفهان و بررسی رابطه آن با ریسک فاکتورهای پوسیدگی بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه توصیفی- مقطعی دو گروهی شاهددار، پوسیدگی دندانی 340 دانش آموز 12 ساله مدارس شهر اصفهان بر اساس شاخص SiC به کمک سوند و آینه معاینه شدند و ریسک فاکتورهای پوسیدگی در آنها بررسی و در چک لیست های جداگانه ثبت گردید. یافته ها با نرم افزار SPSS و آزمون مجذور کای تحلیل شد.
  نتایج
  میانگین DMFT در کودکان 12 ساله شهر اصفهان 4/2 بود و شاخص SiC 6/4 به دست آمد که با فاکتورهای مسواک زدن منظم، تحصیلات پدر و مادر، شغل مادر، درآمد خانواده، استفاده از شیرینی ها و تعداد فرزندان خانواده ارتباط آماری معنی دار نشان داد.
  نتیجه گیری
  شاخص SiC در کودکان 12 ساله اصفهان با شاخص ایده آل سازمان جهانی بهداشت که SiC را برابر 3 می داند فاصله زیادی دارد که توجه به این قشر را می طلبد.
  کلیدواژگان: پوسیدگی دندان، شاخص پوسیدگی های قابل توجه، کودکان، اپیدمیولوژی
 • عباس علی خادمی، ندا حاج حسینی، اصغر هوایی، تهمینه نریمانی صفحات 19-25
  مقدمه
  ریزنشت کرونالی، بزرگترین دلیل شکست درمان های اندودنتیک می باشد. هدف از این مطالعه، ارزیابی توانایی سیل سه ماده MTA سفید، C&B Metabond و Cavit در برابر ریزنشت کرونالی انتروکوک فکالیس به مدت چهار ماه بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه تجربی- آزمایشگاهی، تعداد 90 دندان تک کاناله کشیده شده انسان انتخاب شد. پس از پاک سازی و شکل دهی کامل، با گوتاپرکا پر گردید. دندان ها بطور تصادفی به چهار گروه 20 تایی و دو گروه کنترل مثبت و منفی 5 تایی تقسیم شدند. سه میلی متر گوتاپرکا از ناحیه کرونالی کانال های ریشه در سه گروه یک، دو و سه خارج و به ترتیب با یکی از سه ماده C&B Metabond و Cavit و MTA سفید جایگزین شدند. گروه چهار هیچ ماده ای برای Orifice plug دریافت نکرد. سپس سطح خارجی ریشه ها به جز انتهای اپیکالی آنها با دو لایه لاک پوشانیده شدند و همه دندان ها در سیستم طراحی شده برای این آزمایش، قرار داده شدند. پس از استریلیزاسیون کل سیستم، به ظروف حاوی محلول محیط کشت BHI منتقل شدند و هر سه روز یکبار، محلول تازه حاوی انتروکوک فکالیس به سیستم تزریق گردید. نمونه ها به مدت 120 روز، روزانه بررسی شدند و زمان وقوع کدورت در مورد هر نمونه ثبت شد و با روش آنالیز واریانس و دانکن ارزیابی گردیدند.
  نتایج
  در گروه کنترل مثبت، تمام نمونه ها پس از 24 ساعت آلوده شدند و در گروه کنترل منفی هیچ کدام از نمونه ها تا پایان زمان آزمایش آلوده نشدند. گروه یک و گروه دو هیچ تفاوت قابل ملاحظه آماری با گروه سه نداشتند. اما گروه های یک و دو بطور قابل توجهی از گروه چهار متفاوت بودند، در حالی که گروه سه تفاوت معنی داری با گروه چهار نداشت.
  نتیجه گیری
  کانال های درمان ریشه شده با Orifice plug از دو ماده C&B Metabond و یا Cavit بطور قابل ملاحظه ای نشت کمتری نسبت به گروه بدون سیل داشتند. بنابراین، این مواد می توانند به عنوان intra orifice barrier قبل از شروع درمان های ترمیمی برای جلوگیری از ریزنشت کرونالی توصیه شوند.
 • فرزانه شیرانی، محمدرضا مالکی پور، مریم زارع جهرمی، مریم نکویی پرور صفحات 27-31
  مقدمه
  علاوه بر استحکام بخشی مواد چسبنده به عاج، ریزنشت آنها به عنوان یک شاخص در بازسازی دندان مورد توجه قرار گرفته است. هدف از این مطالعه، بررسی میزان ریزنشت کرونالی هنگام استفاده از مواد همرنگ مختلف در ناحیه ریشه به همراه پست های شفاف در تقویت دندان های قدامی درمان ریشه شده، بود.
  مواد و روش ها
  در این مطالعه مداخله ای- تجربی، 48 دندان سنترال فک بالای کشیده شده سالم جمع آوری و به چهار گروه 12 تایی تقسیم شد. درمان ریشه در مورد همه نمونه ها صورت گرفت و سپس از 2 میلی متری بالای محل اتصال سمان به عاج، تاج از ریشه جدا شد. با گشاد کردن کانال ریشه، استوانه ای یکنواخت برای مشابه سازی آنها به دندان های ضعیف شده ایجاد گردید. در گروه اول، کانال گشاد شده صرفا با گوتاپرکا پر شد. در مورد بقیه گروه ها پس از آماده سازی دیواره کانال ریشه، سطح پست بعد از تمیز کردن با الکل، به ماده باندینگ آغشته و کیور شد. در گروه دوم، پست توسط کامپوزیت تراکم پذیر، ودر گروه سوم توسط کامپوزیت سلف کیور گردید و در گروه چهارم، با کامپوزیت دوال کیور همزمان با تقویت دیواره ضعیف شده ریشه چسبانده شد. بعد از آماده سازی، دندان ها از وسط پست دو نیمه شدند. بررسی ریزنشت با استریو میکروسکوپ مجهز به دوربین دیجیتالی در مقیاس میلی متر انجام گرفت. برای مقایسه میانگین ریزنشت بین گروه های مورد مطالعه، از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه و برای مقایسه میانگین ریزنشت بین هر دو گروه از پس آزمون (Least Significant Difference-LSD) استفاده شد.
  نتایج
  بیشترین میزان ریزنشت بر حسب میلی متر مربوط به گروه کنترل و کمترین آنها مربوط به گروه سوم بود. اختلاف میانگین ریزنشت بین گروه های مورد مطالعه معنی دار بود.
  نتیجه گیری
  استفاده از مواد همرنگ به عنوان عامل تقویت کننده در مقایسه با عدم استفاده از این مواد، منجر به کاهش ریزنشت می گردد. میزان ریزنشت حد فاصل ریشه و ماده چسبنده در مقایسه با حد فاصل ماده همرنگ و پست بیشتر است.
 • احمد مقاره عابد، حسین کریمی صفحات 32-35
  مقدمه
  تشخیص صحیح و درست ضایعات مختلف که بر روی پالپ دندان یا پریودنشیوم تاثیر می گذارند، برای جلوگیری از درمان های غیر ضروری و احیانا مضر، دارای اهمیت حیاتی بوده و قبل از اقدام به هر گونه درمان، باید مد نظر قرار گیرد. این تحقیق با هدف بررسی هیستولوژیک تاثیر بیماری های پریودنتال پیشرفته بر وضعیت نسج پالپ صورت گرفت.
  مواد و روش ها
  در یک مطالعه تجربی- آزمایشگاهی به صورت مورد- شاهدی، 42 دندان قدامی که از 22 بیمار مبتلا به بیماری های پریودنتال (هشت تا ده میلی متر از دست دادن اتچمنت) از درمانگاه های سطح شهر اصفهان و کلینیک های خصوصی، فاقد هر گونه پوسیدگی، ترمیم و درمان ریشه بودند و آمادگی شرکت در مطالعه را داشتند(گروه تجربی) و 5 دندان سالم کشیده شده از بیمارانی که برای کشیدن دندان ها برای پروتز کامل مراجعه نموده بودند انتخاب شدند. بلافاصله پس از کشیدن دندان ها، از یک سوم انتهای ریشه برش داده و در محلول فرمالین 10 درصد به مدت یک هفته تا 10 روز به منظور فیکساسیون نگه داری شدند. بعد از انجام عمل دکلسیفیکاسیون توسط اسید نیتریک 10 درصد، از هر نمونه دندانی دو لام هیستوپاتولوژی تهیه و مورد بررسی قرار گرفت. نتایج با استفاده از تست دقیق فیشر مورد مقایسه قرار گرفتند.
  نتایج
  از کل دندان های مورد بررسی در گروه مورد، 13 نمونه پالپ نرمال (95/30 درصد) و 29 دندان دیگر (05/69 درصد) دچار یکی از انواع درگیری های پالپ بود در حالی که همه نمونه های گروه کنترل (100 درصد) طبیعی گزارش گردیدند که تفاوت معنی داری بین دو گروه از نظر آماری مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  بیماری های پریودنتال پیشرفته ممکن است منجر به بروز التهاب، آماس، تغییرات آتروفی و دژنراتیو در پالپ گردد
 • مژده مهدی زاده، مهدی قریشیان، سعید رحمتی صفحات 36-39
  مقدمه
  بخش ماگزیلوفاشیال یکی از پیچیده ترین قسمت های بدن، و تهیه تصاویر رادیوگرافیکی آن مشکل است. برای تشخیص شکستگی های یک سوم میانی صورت، از رادیوگرافی واترز استفاده می شود. هدف این مطالعه بررسی کارآیی رادیوگرافی واترز به عنوان یک رادیوگرافی مقدماتی مناسب برای تشخیص شکستگی های یک سوم میانی صورت است.
  مواد و روش ها
  این مطالعه به صورت مشاهده ای- مقطعی و test evaluation انجام شد. در این تحقیق از بیماران دچار شکستگی یک سوم میانی صورت مراجعه کننده به بیمارستان الزهرا (س) اصفهان، معاینات بالینی به عمل آمد و تعداد شکستگی های یک سوم میانی صورت آنها برآورد شد. با انجام رادیوگرافی های سی تی اسکن و واترز، تعداد این شکستگی ها معین گردید. از آزمون های آماری فریدمن و تی زوج و مجذور کای استفاده گردید.
  نتایج
  میانگین تعداد شکستگی مشاهده شده در سی تی اسکن 95/5، در واترز 60/4 و در کلینیک 45/2 بود. بین میانگین تعداد شکستگی مشاهده شده در سی تی اسکن، رادیوگرافی واترز و کلینیک اختلاف آماری معنی دار وجود دارد.
  نتیجه گیری
  کارآیی رادیوگرافی واترز در تشخیص تعداد نواحی شکستگی یک سوم میانی صورت در ابتدای مراجعه بیمار بالا بود و از آن می توان به عنوان یک رادیوگرافی مناسب قبل از انجام مطالعات دقیق تر توسط سی تی اسکن استفاده نمود.
 • آرش قدوسی، رامین مشرف، فرحناز فدوی نیا صفحات 40-45
 • محسن هاشمی نیا، حسین اصغرتبار افروزی صفحات 46-47
  هدف اصلی در درمان ریشه، تمیزنمودن بیومکانیکی حفره پالپ و مجرای ریشه و آماده نمودن این فضا برای پذیرش مواد پرکننده، و به دنبال آن، ایجاد سیل کامل ناحیه آپیکال و کرونال در سه بعد، به منظور قطع ارتباط فضای داخلی دندان با نسوج اطراف آن می‎باشد. بنابراین، عدم آگاهی از آناتومی و فرم کانال می‎تواند موجب بروز اشتباهاتی در تشخیص و طرح درمان گردیده و کل فرایند درمان را با شکست مواجه نماید. به علاوه، چون دو بعدی بودن رادیوگرافی، که به عنوان یکی از ابزارهای تشخیصی در اعمال اندودنتیک استفاده می شود، دارای محدودیت هایی می‎باشد، داشتن آمارهای صحیح از تعداد و اشکال مختلف کانال های ریشه و درصد احتمال حضور کانال های اضافی می‎تواند باعث موفقیت بالاتر درمان ریشه گردد[1تا3].برای انجام این مطالعه توصیفی- تحلیلی، تعداد 160 دندان مولر اول و دوم فک پایین کشیده شده، به صورت نمونه گیری آسان از مراکز درمانی و مطب های شهر اصفهان بدون در نظر گرفتن سن و جنس جمع آوری گردید. پس از ایجاد حفره دسترسی مناسب، کانال دندان ها توسط جوهر هندی رنگ‎آمیزی و سپس توسط اسید نیتریک 10 درصد دکلسیفیه شد. در مرحله بعد، دندان ها دهیدراته و سپس توسط متیل سالیسیلات شفاف گردید. نهایتا، دندان ها برای تعیین تعداد ریشه و نوع فرم کانال در هر ریشه براساس طبقه‎بندی Weine مورد مطالعه قرار گرفت. به علاوه، دندان های مولر اول به روش تهیه مقطع عرضی نیز، فرم کانال آنها بررسی شد[2و4].از تعداد 80 دندان مولر اول مورد بررسی، 79 دندان (75/98 درصد) دو ریشه ای و یک دندان (25/1 درصد) سه ریشه ای بودند. بررسی تعداد کانال ها نشان داد که 5 دندان (25/6 درصد) دو کاناله، 51 دندان (75/63 درصد) سه کاناله و 24دندان (30 درصد) چهار کاناله بودند (جدول 1).از تعداد 80 دندان مولر دوم مورد بررسی، 72 دندان (90 درصد) دو ریشه ای و 8 دندان (10 درصد) یک ریشه ای بودند. بررسی تعداد کانال ها نشان داد که 3 دندان (75/3 درصد) یک کاناله، 24 دندان (30 درصد) دو کاناله، 46 دندان (5/57 درصد) سه کاناله، 2 دندان (5/2 درصد) چهار کاناله و 8 دندان (25/6 درصد) به فرم C-shaped بودند (جدول 1).لازم به ذکر است که از 8 دندان تک ریشه‎ای 5 دندان (25/6 درصد) به فرم C-shaped و 3 دندان تک ریشه ای و از نوع I بودند. براساس نتایج به دست آمده از این بررسی، علاوه بر تفاوت آماری که عمدتا ناشی از تفاوت نژادی و خصوصیات منطقه‎ای مطالعات انجام گرفته است، می‎توان به تنوع کانالی کم در ریشه دیستال این دندان ها اشاره نمود. درصد بالاتر کانال های دارای دو اوریفیس با یک فورامن اپیکال در ریشه مزیال در مطالعه حاضر و سایر مطالعات انجام گرفته می‎تواند دلیل کاهش شکست درمان ریشه، علی رغم دقت نکردن به تنوعات دیگر کانال در این ریشه باشد. این تحقیق نیز تاکید دارد دندانپزشک علاوه بر یافته هاموجود در کلیشه رادیوگرافیک، به منظور افزایش موفقیت درمان، با مطالعه و آشنایی بیشتر به آمار تنوع کانال در منطقه خود با دقت بیشتری در جستجوی کانال های اضافی باشد.
 • صفحات 48-55
|
 • M. - Aminozarbian_M. - Feizianfard_L. Bagheri Pages 5-8
  Introduction
  The effect of apical Patency on apical seal is very important in canal preparation. The effect of apical Patency on seal of this area was evaluated in this study. Methods and Materials: In this experimental in vitro study, 90 single rooted mature intact human teeth were cut at CEJ and were divided in two test groups with 40 each and two control groups with 5 each. Canal preparation was done by step back technique; without Patency file in group 1 and with Patency file in group 2. Then the canals were obturated by lateral condensation. No instrumentation or obturation was done on control groups. The root surfaces of two test groups and positive control group were covered with one layer of adhesive wax and two layers of nail varnish except for apical 2mm. Then they were placed in black ink at 37ºc in an incubator for 5 days. Thereafter the roots were split into halves and leakage of dye was measured by a stereomicroscope. The data was analyzed by t-student test.
  Results
  Mean dye penetration was 10: 125 mm in group 1 and 6, 3 mm in group 2. This difference was statistic-cally significant.
  Conclusion
  Apical seal could be increased with the maintenance of apical Patency during canal preparation.
 • M. - Jafaerzadeh_A. Forghani Pages 9-12
  Introduction
  Inferior mandibular bolck anesthesia, some time causes postoperative lip and tongue biting trauma, however, an infiltration injection with a limited anesthetized area, has less complications. The aim of present study is to compare of two techniques (block and infiltration) for class I restorative treatment in primary second molars.Methods and Materials: Fourty children between 5-8 years old having bilateral calss I caries lesions on mandibular primary second molars were selected. Bite wing radiography was used to exclude proximal caries before operation. Operation was made by first using infiltration technique on one side and using block technique on the other side 72 hours later. Standard block injection technique was performed. Infiltration technique consisted of injecting half of a carpule in the bottom of vestibule between roots of the tooth and injection of 2 drops of anesthetic in mesial and distal papillae after 5 minutes. Pain was assessed using SEM (Sound, Eyes, Motor) scale by an observer who did not know which technique was used. SEM scale is a reliable and easy to administer for assessment of pain.
  Results
  Pain during operation for both techniques, scored by SEM, was compared and there was no significant difference between block and infiltration techniques.
  Conclusion
  Results show, according to less density of bone in buccal plate and less need to a profound anesthesia for minor restorative treatment, infiltration rechnique can be used instead of block injection in mandibular primary molars in 5-8 years children.
 • Sh - Javadinejad_M. Karami_Hr Azizi Pages 13-17
  Introduction
  The Significant Caries (SiC) has been defined to determine dental caries for different societies by Word Health Organization. The good of present study was to evaluate Sic in 12-year-old students in city of Isfahan and make a comparison with dental caries risk factors.Methods and Materials: This was a descriptive cross sectional study. Three hundred and forty students, 12-year-old from Isfahan city were examined according to SiC Index by means of mirror and explorer. Risk factors and decay were evaluated recorded in separate check list. Findings were analyzed by Chi-square and SPSS soft ware.
  Results
  The mean DMFT for all students were 2.4 and SiC Index was 4.6, which were directly related to factors such as regular brushing, parents’ educational level, mothers’ occupation families income, consump-tion of sweets, number of children in the family.
  Conclusion
  SiC Index in 12-year-old students in Esfahan city was far from ideal SiC Index determined by World Health Organization which is 3. Therefore more attention to this group of student is recommended.
 • Aa - Khademi_N. Hajihasani Pages 19-25
  Introduction
  Coronal microleakage is the major cause of failure of root canal treatments. The purpose of this study was to evaluate the sealing ability of white MTA, C&B Metabond and cavit against coronal microleakage of Enterococcus faecalis for four months.Methods and Materials: Ninety extracted single–rooted human teeth were selected. Root canal instrument-tation and abturation with gutta-percha was performed. The teeth were randomly divided into four groups of 20 teeth each, plus two control groups consisting of 5 teeth. Three millimeters of gutta-parcha was removed from the coronal aspect of the root canals in the groups I, II, III and replaced with C&B Metabond, cavit and white MTA, respectively. The teeth in group IV did not receive an intraorifice barrier. The external surface of each root, except the apical region, was covered with two layers of nail varnish. All teeth were inserted in the designed system for this experiment. The whole system was sterilized and then transferred in a BHI culture. A fresh solution of E. faecials was injected in to the system every 3 days. The samples were evaluated daily for 120 days and the time of culture contamination with E. faecalis was registered in each case. Statistical tests of Variance and Duncan were used to analyze the results.
  Results
  All the samples in positive control group were infected after 24 hours. None of the negative control samples were infected after 120 days. Group I (C&B Metabond) and group II (cavit) had no significant difference with group III (White MTA). But groups I, II were significantly different from group IV (without barrier). Group III wasn’t significantly different with group IV.
  Conclusion
  The obturated root canals that received a C&B Metabond or cavit orifice plug leaked significantly less than the obturated, unsealed group. Therefore, to prevent coronal microleakage this material can be recommended as a intraorifice barrier before restorative treatment is initiated.
 • F. - Shirani_Mr Malekipour_M. Zare Jahromi_M. Nekoueiparvar Pages 27-31
  Introduction
  The purpose of this in vitro study was to investigate coronal microlenkage in anterior weakend teeth after root canal therapy, reinforced with different tooth-coloured material and FRC post.Methods and Materials: A total 48 extracted intact central incisor were randomly divided into four experimental groups (n=12). All specimens were endodontically treated using lateral condensation and crowns were totally removed from 2mm of CEJ and were over flared to simulate weakened teeth. Control group (group I) was restored only with gutta percha. In other groups root canal walls were prepared (etching, washing and gentle drying, bonding) and the surface of the posts were cleaned with alcohol and after that covered with bonding agent and then light polymerized for 40 seconds. Finally post cementation was done durig reinforcing of weakened root canal walls with packable composite in group II, self-cure composite in group III and dual cure composite in group IV. All specimens were thermocycled for 500 cycles between 5ºc and 55ºc0 with a dowel time of 20 seconds before immersion in dye. Then all specimens were sealed with sticky wax and coated with two layer of nail polish & then they were placed in 0.5% fuchsine for 24 hours at room temperature and were sectioned longitudinally from the center of post with tooth cutter. Dye penetration in both sections of each tooth were evaluated using a stereomicroscope equipped with digital camera at original magnification of 32× and microleakage recorded in m. One-way analysis of variances (ANOVA) and least square difference were used for statistical analysis.
  Result
  The control group showed the maximum microleakage and the minimum was related to the third group. There was a significant difference among the average microleakage of all groups.
  Conclusion
  Combination of FRC post and tooth-coloured materials did reinforce structurally compromised root and decreased microleakage and also the microleakage of root/bonding material is more than post/tooth-colored material. Microleakge in selfcure Group because of its polymerization was the least.
 • A. - Moghareabed_H. Karimi Pages 32-35
  Introduction
  The diagnosis of the origin of the lesions is one of the basic problems in Endo-Perio lesion. In order to prevent unnecessary and harmful treatment, the accurate diagnosis must be developed. The aim of this study was to evaluate the effect of advanced periodontal diseases on pulp tissue.Methods and materials: In this experimental study, fourty two anterior teeth were extracted from 22 patients referred to dental clinic of Isfahan university with advanced periodontal disease and 5 intact teeth as control were sectioned immediately after extraction. Teeth were fixed in 10% formalin solution. They were decalcified with Nitric Acid 10% and finally two histopathologic sections were prepared and evaluated. The results were statistically analyzed by Fisher’s exact test.
  Results
  From total of 42 teeth; 13 teeth had normal pulp (30.95%), and the other 29 teeth (69.05%) had pulpal problem. The control group showed 100% normal results. Statistical analysis of the results showed significant difference between two groups.
  Conclusion
  Under the limitations of the present study it was concluded that periodontal disease can develop inflammatory lesions, atrophic and degenerative changes in pulp.
 • M. - Mehdizadeh_M. Ghorashian_S. Rahmati Pages 36-39
  Introduction
  Maxillofacial region is one of the most complex regions in the body and radiographic imag-ing of this region is difficult because of clinical situation and patient’s cooperation. Aim of this study was to evaluate efficient of waters as a preliminary radiography for diagnosis of midface fractures.Methods and Materials: This was experimental, cross-sectional and prospective study. In this investigation clinical examination performed and the number of midface fractures estimated in the patients visiting Al-Zahra medical center and also waters and CT Scan performed to determine the number of fractures. Fried-man test was used for comparison the mean of three dependent groups.
  Results
  Among 20 evaluated patients the mean number of fractures were: CT Scan (5.95), Waters (4.6) and in clinical examination (2.45). Friedman statistical analysis showed significant differences between three groups.
  Conclusion
  According to the results CT Scan showed the most and clinical examination the least number of fractures. Difference was much higher between clinical examination and CT Scan whereas difference between CT Scan and Waters was less. Waters view is useful for evaluation of midface fractures and is a convinient X-ray for patients who are being visited for the first time.