فهرست مطالب

مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران - پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1382)

نشریه مهندسی برق و مهندسی کامپیوتر ایران
پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1382)

 • 55 صفحه،
 • تاریخ انتشار: 1382/12/20
 • تعداد عناوین: 11
|
 • سرمقاله
  صفحه 53
 • بخش ویژه مقالات قدرت
 • صادق واعظ زاده، علیرضا پیمان صفحه 55
  بهبود رفتار موتورهای القایی تکفاز و کنترل سرعت آنها اخیرا مورد توجه قرار گرفته است. این موارد نیازمند سیگنال سرعت ماشین می باشد. در این مقاله روشی برای تخمین سرعت موتور القایی تکفاز ارائه می شود و کاربرد آن در بهبود گشتاور ماشین مورد مطالعه و بررسی مشروح قرار می گیرد. بدین منظور با استفاده از معادلات حاکم بر موتورالقایی تکفاز در دستگاه مرجع ساکن، سرعت موتور...
  کلیدواژگان: بهینه سازی گشتاور، تخمین سرعت، دستگاه مرجع ساکن، موتور القایی تکفاز
 • محمدباقر بناء شریفیان، جواد فیض صفحه 62
  در این مقاله یک موتور القائی سه فاز قفس سنجابی بعنوان موتور محرک خودروی برقی به کمک روش بهینه سازی هوک-جیوز طراحی بهینه می شود طراحی های بهینه با تعداد قطبهای مختلف، سرعتهای اسمی و حداکثر متفاوت، و تعداد شیارهای مختلف با هم مورد مقایسه قرار گرفته و بهترین آنها انتخاب می شوند. روش بهینه سازی مورد استفاده دارای مزایایی از جمله برنامه نویسی ساده...
  کلیدواژگان: خودروی برقی، موتور القائی، طراحی بهینه
 • مصطفی پرنیانی، رضا باقری صفحه 69
  در این مقاله طراحی، ساخت و نتایج حاصل از آزمون عملی یک سنکرونایزر الکترونیکی جهت موازی کردن دیزل ژنراتورها با یکدیگر یا با شبکه سراسری شرح داده می شود. علی رغم آنکه ژنراتورهای موازی از مدتها پیش در نیروگاه های ایران به کار گرفته شده اند، اما دیزل ژنراتورهای موازی، علی رغم مزایای بسیار زیاد آنها، کمتر در صنعت ایران به کار گرفته شده اند. یک علت مهم برای این امر، نداشتن...
  کلیدواژگان: حلقه قفل فاز، دیزل ژنراتور، سنکرونایزر، موازی کردن
 • محمد فرزی، سیدادیب ابریشمی فر مسعود میرزرگر، مهدی فاضلی صفحه 76
  حفاظت سیستم های مجهز به نیمه هادی های قدرت در برابر اضافه ولتاژ اهمیت به سزائی در افزایش قابلیت اطمینان آنها دارد. در این مقاله یک شیوه جدید مداری جهت حفاظت در برابر اضافه ولتاژ تریستورهای سری که به عنوان یکی از اصلی ترین نیمه هادی های قدرت به حساب می آیند، ارائه شده است. نتایج حاصل از شبیه سازی spice نشان دهنده کارائی بالای این مدار می باشد. قابلیت...
  کلیدواژگان: تریستورهای سری، سوئیچ ولتاژ زیاد، حفاظت
 • سایر مقالات
 • محمدرضا خجسته، محمدرضا میبدی صفحه 81
  عاملها موجودات نرم افزاری هستند که به طور پیوسته و خود مختار در یک محیط که برای آن طراحی شده اند کار می کنند. برای عاملها نیازهایی از قبیل واکنشی بودن نسبت به کنش های محیطی، خود مختاری در انتخاب مسیر و ادامه آن، قابلیت تطبیق و یادگیری و... ضروری به نظر می رسد. امروزه مطالعه سیستمهای مبتنی بر عاملها به یک موضوع مهم آکادمیک تبدیل شده است که کاربردهای...
  کلیدواژگان: اتوماتای یادگیر، عامل، سیستهای چند عامله، فوتبال روباتها، همکاری
 • بیژن علیزاده، زین العابدین نوابی صفحه 92
  در این مقاله قصد داریم مدل سطح بالایی بر پایه معادلات چند جمله ای با متغیرهای صحیح ارائه دهیم که مناسب برای وارسی خواص بر پایه ctl می باشد. اکثر ابزارهای وارسی از ساختمان داده های سطح پایینی مانند bdd استفاده می کنند و این ساختمان داده ها به علت نیاز به حافظه زیاد، قابل اعمال به بخش مسیر داده از یک طرح نمی باشند، در حالی که مدل سطح بالای پیشنهادی در این...
  کلیدواژگان: توابع حالت، حل کننده معادلات صحیح، معادلات چند جمله ای با متغیرهای صحیح
 • فراخوان مقاله: ارتباطات و فناوری اطلاعات
  صفحه 99
 • معرفی کتاب
  صفحه 100
 • تقدیر و تشکر
  صفحه 101
 • فهرست مولفان 1382
  صفحه 102
|
 • S. Vaez, Zadeh, A. Payman Page 55
  Recently, performance improvement and speed control of Single-Phase Induction Motors (SPIMs) have been paid attention. These aims is required the machine speed. In this paper, a method is proposed to estimate the SPIMs speed, and then, its application in torque optimization of the machine is investigated. For this purpose, the motor speed is obtained in terms of the motor parameters and stator flux linkage components by use of the SPIMs equations in stationary reference frame. By obtaining the flux linkage from motor windings voltages and currents, the motor speed is estimated desirably. Then the estimated speed is used to increase the average torque, to decrease the pulsation torque and to optimize the motor torque. After that, the simulation results in condition of using the real speed is compared with the estimated speed one. The low simulation error proves the validity of the proposed method.
 • M. B. Bannae Sharifian, J. Faiz Page 62
  In this paper a squirrel-cage three-phase induction motor, selected as the driving power of an EV, is designed optimally using Modified-Hooke-Jeeves optimization technique. The optimal designs are analyzed and compared with varying pole number, rated base speed and slot shapes. This optimization technique has same advantages such as simple programming, non-gradient, short convergence time and independently variation of each parameter. Variation of design parameters of optimally designed motors versus rated base speed for 2 and 4-pole motors are presented and discussed. The results show that a 2-pole motor with parallel-sided stator and rotor slots and rated speed 1800 rpm have the best performance.
 • M. Parniani, R. Baghery Page 69
  To benefit form advantages of parallel operation of diesel-generators, their rapid and smooth synchronization is required. A new method in design and implementation of such a synchronizer, based on phase locked loop (PLL), is described and test results are presented.The synchronizer automatically controls the generator to achieve zero phase difference, and then issues the synchronization command. The main advantage of the method over other synchronizers is to lock on the perfect synchronous state using PLL. Thus, there is no need to consider circuit breaker operating time and to estimate proper synchronization instant. The result is faster and more reliable synchronization as compared to the existing types.
 • M. Farzi, S. A. Abrishamifar, M. Mirzargar, M. Fazeli Page 76
 • M. R. Khojasteh, M. R. Meybodi Page 81
  Agents are software entities that act continuously and autonomously in a special environment. It is very essential for the agents to have the ability to learn how to act in the special environment for which they are designed to act in, to show reflexes to their environment actions, to choose their way and pursue it autonomously, and to be able to adapt and learn. In multi-agent systems, many intelligent agents that can interact with each other, cooperate to achieve a set of goals. Because of the inherent complexity that exists in dynamic and changeable multi-agent environments, there is always a need to machine learning in such environments. As a model for learning, learning automata act in a stochastic environment and are able to update their action probabilities considering the inputs from their environment, so optimizing their functionality as a result. Learning automata are abstract models that can perform some numbers of actions. Each selected action is evaluated by a stochastic environment and a response is given back to the automata. Learning automata use this response to choose its next action. In this paper, the goal is to investigate and evaluate the application of learning automata to cooperation in multi-agent systems, using soccer server simulation as a test-bed. Because of the large state space of a complex multi-agent domains, it is vital to have a method for environmental states’ generalization. An appropriate selection of such a method can have a great role in determining agent states and actions. In this paper we have also introduced and designed a new technique called “The best corner in state square” for generalizing the vast number of states in the environment to a few number of states by building a virtual grid in agent’s domain environment. The efficiency of this technique in a cooperative multi-agent domain is investigated.
 • B. Alizadeh, Z. Navabi Page 92
  This paper describes the use of polynomial integer equations for high level model of digital circuits for property checking formal verification at this level. Most formal verification methods use low-level representations of a design like BDDs. BDD operations are not applicable to a large datapath because of large CPU time and memory usage. In our method, a behavioral state machine is represented by a list of integer equations, and RT level properties are directly applied to this representation. Furthermore, this method is applied to circuits without having to separate their data and control sections. For this implementation, we use a canonical form of integer equations, which simplifies equations instead of solving them. This paper compares our results with those of the VIS verification tool that is a BDD based program.