فهرست مطالب

مطالعات ملی - سال هشتم شماره 4 (پیاپی 32، زمستان 1386)

نشریه مطالعات ملی
سال هشتم شماره 4 (پیاپی 32، زمستان 1386)

 • 164 صفحه، بهای روی جلد: 15,000ريال
 • تاریخ انتشار: 1386/11/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • مقالات
 • محمدرضا حافظ نیا، علی ولی قلی زاده صفحه 3

  دولت یکپارچه ایران، که به دست صفویه تاسیس یافت، وجود خود را مدیون جماعتی از مردان است که بر اساس عقاید و افکار مذهبی شکل گرفته بود. در واقع، شیوخ صفوی در طول سال های متمادی، برای خود مریدانی فراهم کرده بودند که خاضعانه از آنها حمایت می کردند. آنها بار دیگر هویت ایرانی را، در پی گذشت چندین قرن از امپراطوری ساسانی، به دست شاه اسماعیل و با تشکیل آرمان سیاسی تشیع در دل فرهنگ و جامعه ایرانی و سازمان دهی همه اقوام ایران زمین در چهارچوب آن، بنیان نهادند. در این میان، دولت صفوی با توجه به ساختار نوین، موقعیت حساس و وزن ژئوپلیتیکی اش(1)، هم در قبال رقبای قدرتمند خود از توان عملیاتی قابل توجهی برخوردار بود و هم به شدت از آنها تاثیر می پذیرفت. در واقع، همین موقعیت ژئوپلیتیکی بود که دولت صفوی را وارد عرصه رقابت های جهانی و منطقه ای کرد؛ به طوری که دولت های اروپایی سعی کردند برای کاستن از فشارهای دولت عثمانی در اروپا، با دولت صفوی همکاری راهبردی داشته باشند. این مقاله، ضمن بررسی خانقاه و خاندان صفوی، بررسی جغرافیای سیاسی کشور، مطالعه ماهیت دولت صفوی و تحلیل ژئوپلیتیکی روابط خارجی آن، پاسخگوی این سوال است که نقش دولت صفوی در تکوین و تثبیت هویت ایرانی معلول چه عواملی بوده است؟

  کلیدواژگان: آرمان سیاسی، تشیع، تصوف، دولت صفوی، دولت، ملت، هویت ملی، ایکونوگرافی
 • علی اشرف نظری صفحه 29

  یکی از مسائلی که همواره در جهت تحلیل هویت در ایران مورد توجه قرار گرفته است، نحوه مواجهه روشنفکران، فعالان و کنش گران اجتماعی دوره مشروطه با «مدرنیته» است. فهم این مساله از آنجایی ضروری به نظر می رسد که فرهنگ سنتی و «شیوه زیست» مبتنی بر آن، به واسطه تاثیرات روزافزون نفوذ فرهنگ مدرن، با چالش های فراوانی روبرو شده است. پژوهش حاضر، درصدد است با تحلیل گفتمان هویتی شکل گرفته در انقلاب مشروطیت، به فهم این مساله یاری رساند که حرکت ها و جنبش های اجتماعی چه واکنشی در رویارویی با مدرنیته (غرب) از خود نشان دادند؟هدف بحث ما تبیین و تحلیل گفتمان هویتی مشروطه است. بنابراین با نگاهی نیت مند، در این مقاله تلاش خواهد شد تا از چشم انداز هویتی به بررسی نحوه مواجهه جامعه ایرانی با دنیای مدرن پرداخته شود. اینکه چگونه در این مقطع، با ایجاد نوعی دگرگونی سیاسی اجتماعی متمایز از ادوار پیشین، شاهد شکل گیری فرایندهای جدیدی هستیم که عناصر درون گفتمانی آن دارای نوعی «ناهم سنخی»، «ناهم زمانی» و «عدم انطباق» با گفتمان سنتی می باشد و انقلاب مشروطه را واجد صفات و خصائلی می کند که آن را بتوان «مرز ایران قدیم و جدید» تلقی نمود.

  کلیدواژگان: هویت، گفتمان، مدرنیته، مشروطیت، ایدئولوژی
 • مهدی رهبری صفحه 55

  شکل گیری ذهنیت عقب ماندگی در ایران و پاسخ بدان، از زمان انقلاب مشروطه و حتی قبل از آن، از زمان شکست ایرانیان در جنگ با روس ها، به یکی از دغدغه های بزرگ جامعه و نیروهای فکری و سیاسی آن بدل گردید. پاسخ های متفاوت و متعارض هر یک به این مساله که برای نخستین بار در تدوین قانون اساسی و استقرار نهادهای مدرن چون پارلمان، پس از انقلاب 1285، سرباز نمود، به آشفتگی های بسیاری دامن زد و مانع پیشرفت کشور گردید. روشنفکران که برای نخستین بار از طریق آشنایی با دنیای جدید، سبب شکل گیری ذهنیت عقب ماندگی ایران در مقایسه با غرب شدند، با طرح و اجرای مسائل جدید پس از مشروطیت، جامعه ایران را به قطب های مختلف فکری بدل ساختند که به رویارویی هایی چون سنت و تجدد و حتی میان تجددخواهان انجامید. روشنفکران ایرانی قبل از انقلاب مشروطه، از طریق رهبری فکری جامعه و نیروهای سیاسی، وارد عرصه عمل شده و سپس با انقلاب مشروطه، رهبری سیاسی جامعه را به دست گرفتند و بعدها با تشکیل دولت پهلوی در صدد مدرن سازی کشور برآمدند. آنها در سه دسته عمده مطابق با الگوهای غربی روشنفکری قابل تشخیص می باشند: لیبرال دموکراسی، سوسیال دموکراسی و مارکسیسم. سوال مهم در این مقاله در خصوص نحوه ظهور رهبری فکری و عملی روشنفکران در قبل و بعد از انقلاب مشروطه و تفاوت میان هر سه گرایش یاد شده در باب پاسخ به مساله عقب ماندگی است که به چالش های هویتی بزرگی در جامعه ایران منجر گردیده است.

  کلیدواژگان: انقلاب مشروطه، نوگرایی، روشنفکران، لیبرال دموکراسی، سوسیال دموکراسی، مارکسیسم، ترقی خواهی، قانون خواهی، سکولاریسم، آزادی، سنت گرایی و دین
 • معصومه نصیری صفحه 77

  هدف این تحقیق بررسی تاثیرات متقابل فرهنگی و سیاسی ایران و مصر است. نگارنده در پی پاسخ به این سوال است که ایران و مصر، به عنوان دو کشور برخوردار از مرزهای سرزمینی، میراث سیاسی و هویت فرهنگی ویژه، چه تاثیری بر فرهنگ یکدیگر داشته اند؟ در این تحقیق اشتراکات دینی، معماری و حرکت های فکری فرهنگی و سیاسی دو کشور مورد بررسی قرار می گیرد. روش تحقیق مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای است. نتایج پژوهش موردی نشان می دهد که مهمترین زمینه های تاثیر فرهنگی ایران باستان و مصر، به دنبال حاکمیت پادشاهان ایرانی بر مصر و گسترش مناسبات سیاسی و اجتماعی و معماری بوده است. پس از ظهور اسلام نیز نفوذ تدریجی این دین و حضور معماران مسلمان ایرانی و مصری در سرزمین یکدیگر، سبب گسترش تعاملات و خلق چشم اندازهای فرهنگی ویژه در هر دو کشور گردیده است. یکی از مهمترین زمینه های تاثیر فرهنگی ایران بر تحولات سیاسی مصر، طی دو قرن اخیر، سیدجمال الدین اسدآبادی بود که سال ها در کشورهای اسلامی به ویژه مصر، از طریق تدریس در جامع الازهر و انتشار روزنامه، به نشر افکار آزادی خواهی و اسلامی پرداخت و در بیداری مسلمانان مصر و استقلال سودان نقش عمده ای ایفا کرد. در سال های اخیر نیز اندیشه های روشنفکر مذهبی ایران دکتر شریعتی در روشنگری افکار توده مردم، به ویژه جوانان مصری نقش بسیار موثری بر جای نهاد. از این رو با توجه به اینکه هر دو کشور از کانون های مهم اسلام در جهان محسوب می شوند، گسترش روابط فرهنگی و سیاسی سبب پیشرفت هر دو کشور و تقویت جهان اسلام خواهد شد.

  کلیدواژگان: تاریخ، فرهنگ، جغرافیا، ایران، مصر
 • افسانه ادریسی صفحه 99

  مفهوم جهانی شدن در عصر حاضر، به یکی از موضوعات اساسی جامعه بشری تبدیل شده و انسان ها در سطح جدید اجتماعی، فرهنگی به نام سطح جهانی زندگی می کنند. این سطح زندگی در میان جوانان برجسته تر شده است؛ زیرا آنان بیش از دیگران درگیر در گستره روابط فرهنگی با جوامع دیگر قرار می گیرند.پدیده جهانی شدن در بعد فرهنگی، به واسطه فن آوری های بسیار پیشرفته و کارآمد ارتباطی و جدایی مکان از فضا و زمان، این امکان را فراهم می کند که زندگی اجتماعی، در فضایی بسیار گسترده شکل بگیرد. جهانی شدن فرهنگی موجب شکل گیری و گسترش فرهنگی خاص در عرصه جهانی می شود. این فرایند موجی از همگونی فرهنگی را در جهان پدید می آورد و همه خاص های فرهنگی را به چالش می طلبد. جهانی شدن، در عین حال که اقتصادی جهانی و جامعه ای فراملی پدید می آورد، فرهنگی جهانی را نیز شکل می دهد. در این مقاله، نگرش جوانان نسبت به فرهنگ جهانی، با سه رویکرد موافق، مخالف و فعال (اعتدالی) مورد سنجش قرار گرفته و هم تغییری آنان با ویژگی های فردی و خانوادگی و رضایت از کشور، بررسی شده است.رویکرد نظری این تحقیق، آراء آنتونی گیدنز است و محقق با استفاده از نظریه «ساخت یابی»، به مطالعه برخی از عوامل موثر بر نگرش جوانان نسبت به فرهنگ جهانی پرداخته است.نتایج به دست آمده حاکی از آن است که ویژگی های فردی و خانوادگی و رضایت از کشور، با نگرش جوانان نسبت به فرهنگ جهانی رابطه مستقیم و قوی دارد، ولی رضایت از کشور بیشتر از عوامل دیگر، گرایش نسبت به فرهنگ جهانی را تبیین می کند.

  کلیدواژگان: جهانی شدن فرهنگ، فرهنگ جهانی، نگرش، جوانان
 • احمد رضایی، محمداسماعیل ریاحی، نورمحمد سخاوتی فر صفحه 119

  در این مقاله سعی شده تا میزان گرایش به هویت ملی و هویت قومی ترکمن ها مورد بررسی قرار گیرد. کلیه خانوارهای ترکمن پنج شهر ترکمن نشین استان گلستان؛ یعنی آق قلا، بندرترکمن، گنبدکاووس، کلاله و مراوه تپه، جامعه آماری تحقیق را تشکیل می دهند. فرضیه اصلی تحقیق این است که بین میزان گرایش به هویت ملی و میزان گرایش به هویت قومی ترکمن رابطه وجود دارد. متغیرهای اصلی شامل هویت ملی و هویت قومی می باشد که رابطه همبستگی بین آن دو مورد بررسی قرار گرفته است. برای سنجش میزان گرایش به هویت ملی، چهار مولفه در نظر گرفته شد که عبارتند از میراث فرهنگی، زبان، سرزمین و تاریخ. هویت قومی نیز براساس چهار مولفه مورد سنجش قرار گرفته که عبارتند از میراث فرهنگی، زبان، مذهب و تاریخ. نتایج به دست آمده از اطلاعات و داده های گردآوری شده حکایت از آن دارد که ترکمن ها نه فقط گرایش بالائی به هویت قومی دارند، بلکه گرایش به هویت ملی نیز در آنها بالا بوده و بین این دو نوع هویت همبستگی نسبتا نیرومند وجود دارد.

  کلیدواژگان: هویت، ملت، هویت ملی، قوم، هویت قومی، ترکمن ها
 • معرفی و نقد کتاب
 • شیلیا ال.کروچر، طیبه واعظی صفحه 141
 • داریوش قنبری، فاطمه صفوی صفحه 149
|
 • MohammadReza Hafeznia, Ali Valigholizadeh Page 3

  Iranian concrete state that was established by Safavid owed its existence to cumulative that had created on the bases of religious beliefs and thoughts. In fact safavid Sheikhs and trained some followers for themselves during many years that they were ready to support Skeikhs humbly. Safavid again established Iranian identity some centuries after Sassanian Emperor that Shah Esmail was leading them and their political slogan and aim was foundation of Shiite in the Iranian culture and arranging all Iranian tribes. Regarding to newly founded structure of Safavid State and also its sensitive position and geopolitical weight, it had operation ability against its challengers and also it was so impressed. Safavid State geopolitical situation made them to enter to global and regional competitions so that even European States tried to have political relation with Safavid State in order to reduce Ottoman Empire on them. This essay by studying and surveying on Safavid monastery and dynasty and considering political geography of the Safavid State and studying on its essence and geopolitical analysis about foreign relation tries to answer this question that the role of Safavid State in creating and stabilizing of Iranian answer this question that the role of Safavid State in vreating and stabilizing of Iranian identity affected from what factors?

  Keywords: Political idea, Shiite, Sufism, Safavid state, Nation- state, National identity
 • Aliashraf Nazari Page 29

  Identity has a unique and contentious place in social and political theory. On the one hand it is a concept which embodies our sense of uniqueness as individual beings and as members of groups sharing values and beliefs. On the other it is an intensely political field in which the expansion of critical theory has allowed the emergence of competing voices demanding space for recognition of fragile and previously often fugitive and unspoken subjectivies. Challenges to the grand narratives of modernity have begun to dattach identity from the moorings of a stable social consensus, drifting to the new, ambiguous, and hybrid forms. The main attempt of this thesis is to consider on and analyzing of the important question over-existing in the Iranian mind: Iran’s identity encountering the modernity. The main question of intellectual and elites of Iran in Constitution revolution period is how we can attempt to Iranian identity facing with the basic challenges of modernity.

  Keywords: Modernity, Identity, Discourse, Constitutionalism, Modernization
 • Mehdi Rahbari Page 55

  The problm of Irans backwardness preoccupied the minds of intellectuals and political forces. Since Irans failure from Russia while different domestic and external factors caused to defeat, different and even contending views concerning Irans backwardness played a key role in these failures. These diverse and contending views which arised at first in compilation of laws and establishment of civic and political institutions, after the constitutional revolution, caused a major challenge between tradition and modernity. In this regard, different intellectual trends which appeared immediately after the constitutional revolution and kept their structure till present, can be categorized in three items including: consisting liberal democracy, social democracy and Marxism. This article examines these categories and explains their response to the issue of modernity and backwardness.

  Keywords: Constitutional Revolution, Modernism, Intelectual, Libral Democracy, Social Democracy, Communism, Developmentarism, Welfare State, Constitutionalism, Secularism, Freedom, Religion Tradition
 • Masumeh Nasiri Page 77

  The aim of the present research is to study the manner of creation and expansion of historical and cultural ties of Iran and Egypt. For this reason, the study has focused on the religious, architectural as well as intellectual-cultural behaviors of these two countries. The research methodology is based on primary and secondary sources accumulated from different libraries. The result of this case study shows that the most important reason for the increase of social relationships between Iran and Egypt has been cultural cooperation and mutual respect to their religions in the past. After the emergence of Islam, too, gradual influence of religion and presence of Iranian architects in the major building constructions as well as presence of thinkers and newspaper publications during the last two centuries have caused the expansion of cultural connections between Iran and Egypt. With due attention to the fact that each of these two countries are counted as important Islamic societies in the world, promotion of political and economic relationships would lead to the extension of socio-cultural cooperation, as well.

  Keywords: History, Culture, Geography, Iran, Egypt
 • Afsaneh Edrisi Page 99

  The globalization concept has become one of the major problems of human society in the new era, that caused people live in a new social and cultural dimension called global dimension. Since the youth are more involved in the cultural interactions with other societies, this dimension of life has become more prominent among them. Thanks to the highly developed and efficient communication technologies as well as the separation of place from space and time, the cultural globalization phenomenon provides the opportunity for the formation of social life in a very broader space. In other words, cultural globalization leads to the formation and expansion of a specific culture in the global arena. This process leads to a surge of cultural similarity in the world, which challenges all the specific cultures. While forming global economics and an inter-national society, globalization creates a global culture too. In this article, the youth attitudes- pro, con, and active (moderate) - toward global culture, as well as their relation with factors such as individual and family characters, and satisfaction with country, have been studied. The theortical framework of this study is based on the Anthony Giddens; using his Structuration theory, some factors influencing on the youth’s attitude toward global culture have been addressed. The results indicate that there is a direct and strong relation between the youth’s attitude toward global culture and individual and family characters, as well as the satisfaction with the country. While the last explains the attitude towards global culture more than other factors

  Keywords: Cultural globalization, Global culture, Attitude, The youth
 • Ahmad Rezaii, Mohammad Esmail Riahi, Nour Mohammad Sekhavatifar Page 119

  Turkemans is one of the ethnic groups who live in north east of Iran. The majority of them lives in Golestan and North Khorasan Provinces. About half of Golestan province population is Turkemans. At first, we try to measure national identity tendency among them. Second step is to measure ethnic identity among Turkemans. The main question of the essay is: "is there any relationship between national identity tendency and ethnic identity tendency among the Turkemans? For this aim, we made Likert Scale to measure those tendencies. 385 samples were chosen from five cities (150 samples from GonbadeKavoss, 100 from Bandar Turkeman, 65 from Aghghala, 45 from Kalaleh and 25 from Maraveh Tappeh) randomly. The indicators concerning the national identity are divided in to four dimensions: ancient cultural heritage, language, motherland and national history. The ethnic identity tendency is measured by the above dimensions. The results of the essay show that the Iranin Turkeman ’s ethnic identity tendency is higher than their national identity tendency. The correlation between their nation at identity tendency and ethnic identity tendency is .55 (Rxy =0/55).

  Keywords: Turkemans, National identity tendency, Ethnic identity tendency, Iranian ethnic groups
 • Sheilia L. Coueher, Teyebeh Vaezi Page 141
 • Daryoush Ghanbari, Fatemeh Safavi Page 149